Bezpieczeństwo ludzi i środowiska w Statoil Fuel

Transkrypt

Bezpieczeństwo ludzi i środowiska w Statoil Fuel
Bezpieczeństwo ludzi i środowiska w Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o.
Terminal LPG Zamość - Bortatycze
Terminal LPG należący do Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o., położony na stacji
kolejowej PKP LHS Zamość Bortatycze, ze względu na ilość substancji niebezpiecznych,
jakie mogą się znajdować na jego terenie, podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym
ryzyku. W związku z tym zakład ten został zgłoszony do Lubelskiego Wojewódzkiego
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 250 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony środowiska.
Dla zakładu zostały opracowane wymagane dokumenty (Program Zapobiegania Poważnym
Awariom Przemysłowym, Raport o Bezpieczeństwie, Wewnętrzny Plan OperacyjnoRatowniczy).
Aby zminimalizować ryzyko związane z możliwością powstania poważnej awarii
przemysłowej i jej ewentualnymi skutkami, zakład ten jest objęty systemem bezpieczeństwa
gwarantującym ochronę ludzi i środowiska i stanowiącym element ogólnego systemu
zarządzania spółką.
Dla ograniczenia zagrożeń stosuje się systemy minimalizujące możliwość wycieku LPG i
pożaru oraz wybuchu gazu płynnego takie jak: instalacje detekcji wycieku połączone z
automatycznym zatrzymaniem pracy obiektu i alarmowaniem, urządzenia zabezpieczające
przed wyciekiem gazu podczas przypadkowego pęknięcia węża, układy zabezpieczające
przed przepełnieniem autocysterny, blokada możliwości dokonywania operacji
technologicznych podczas manewrowania wagonami, przeciwpożarowa instalacja wodna
chroniąca zbiorniki z gazem płynnym wraz ze zbiornikiem zapasu wody i pompownią
pożarową, całodobowy nadzór nad obiektem z użyciem kilkudziesięciu kamer TV, system
blokowania drogi biegnącej wzdłuż terminala w wypadku wykrycia wycieku gazu na terenie
terminalu połączony z sygnalizatorami drogowymi.
Działalność prowadzona przez Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego ZamośćBortatycze
Zakład prowadzi działalność w zakresie przeładunku skrajnie łatwopalnych ciekłych gazów
węglowodorowych powszechnie znanych pod nazwą LPG. W przypadku zaistnienia
niekontrolowanego uwolnienia tych substancji do otoczenia mogłoby dojść do pożaru,
wybuchu
lub
zanieczyszczenia
środowiska.
W normalnych okolicznościach efekty tych zdarzeń nie powodowałyby skutków
odczuwalnych dla szerszego otoczenia, jednak w przypadku niekorzystnej sytuacji efekty
wybuchu (wystąpienie krótkotrwałej fali promieniowania cieplnego, fali nadciśnienia lub tzw.
odłamkowania) mogłyby być odczuwalne przez najbliższe otoczenie zakładu i w sposób
niekorzystny wpływać na nie. Mogą również wystąpić niepożądane skutki w środowisku
naturalnym. Dlatego zakład i cała spółka przykładają bardzo dużą wagę do utrzymywania
bezpieczeństwa pracy obiektu na wysokim poziomie oraz do stałej analizy i ulepszania
zabezpieczeń, mających na celu ochronę ludzi i środowiska.
Sposoby postępowania w sytuacji powstania poważnej awarii
Na wypadek powstania awarii został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy
określający zasady prowadzenia działań ratowniczych i informowania o zagrożeniu. W
trakcie opracowywania planu ustalono zasady współpracy z Państwową Strażą Pożarną i
sposób powiadamiania administracji rządowej i samorządowej. Zakład posiada wysoce
wykwalifikowaną i doświadczoną załogę i jest wyposażony w niezbędny sprzęt i środki
gaśnicze.
Państwowa Straż Pożarna opracowała zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy przygotowany
w celu likwidacji skutków awarii poza terenem zakładu.
Mamy świadomość, że prowadzona przez nas działalność wiąże się z ryzykiem powstania
poważnej awarii przemysłowej i dlatego systematycznie podnosimy poziom zabezpieczeń,
aby zminimalizować występujące ryzyko. Przedstawione w dalszej części opracowania
informacje mają na celu zapoznanie Państwa z występującymi zagrożeniami i zasadami
postępowania w przypadku powstania i ogłoszenia awarii.
Informacje
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zakładu i jego bezpieczeństwa z zachowaniem
wymogów określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych,
prosimy o kontakt z Rzecznikiem Prasowym Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o.o., Krystyną
Antoniewicz-Sas, telefon +48 22 564 03 05.
Substancje niebezpieczne występujące na terenie terminalu LPG Zamość Bortatycze
Substancje te to ciekłe gazy węglowodorowe czyli tzw. gaz płynny LPG:
1. propan, wzór chemiczny C3H8
2. butan, wzór chemiczny C4H10
3. propan-butan techniczny - mieszanina propanu i butanu w różnych proporcjach
Pary gazu płynnego są cięższe od powietrza, dlatego uwolnione do atmosfery ścielą się nad
ziemią, wpływają do kanałów, piwnic i pozostają we wszystkich zagłębieniach do czasu
samoistnego rozrzedzenia w otaczającym powietrzu. Ścieląc się nad ziemią i przemieszczając
z wiatrem mogą zapalić się w znacznej odległości od miejsca wycieku. Pary gazu płynnego
zmieszane z powietrzem w odpowiednich proporcjach tworzą mieszaninę wybuchową.
Produkty te nie są toksyczne, lecz przebywanie w oparach gazu o dużym stężeniu może
powodować nudności, bóle i zawroty głowy, w skrajnych wypadkach prowadzące do utraty
przytomności i śmierci z powodu braku tlenu w otoczeniu. Długotrwałe przebywanie w
oparach gazu może niekorzystnie oddziaływać na centralny system nerwowy, zaś niska
temperatura rozprężającego się gazu może spowodować odmrożenia skóry.
System ostrzegania i informowania ludności
Ostrzeganie i alarmowanie ma na celu ostrzeżenie okolicznej ludności i pracowników zakładu
oraz umożliwienie im bezpiecznej ewakuacji lub schronienia się w zamkniętych
pomieszczeniach. Sposoby alarmowania i postępowania w sytuacji poważnej awarii
przemysłowej opisano w „Instrukcji zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia
dla mieszkańców”.
INSTRUKCJA ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK WYSTĄPIENIA
ZAGROŻENIA DLA MIESZKAŃCÓW
Sposoby alarmowania
W przypadku powstania awarii przemysłowej na terenie zakładu mieszkańcy mogą być
powiadamiani o występujących zagrożeniach w następujący sposób:
•
za pośrednictwem mediów (rozgłośnie radiowe, telewizja regionalna)
•
•
•
za pośrednictwem służb współdziałających podczas likwidacji awarii (Policja,
Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska)
przez internet (strony www podmiotów publicznych, w tym aktywny pasek na stronie
internetowej KW PSP w Lublinie)
za pomocą syreny na Terminalu, emitującej 3-minutowy sygnał przerywany, długość
dźwięku 10 sekund, długość przerwy 25-30 sekund
Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach:
Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia
Włącz telewizor lub radio na częstotliwości stacji lokalnej
Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów
Postępuj zgodnie z poleceniami wydawanymi w mediach
Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:
o dokumentów osobistych,
o telefonu komórkowego z ładowarką,
o leków i recept w wypadku chorób przewlekłych wymagających codziennego
stosowania np. cukrzyca, choroba niedokrwienna serca i inne,
o przyborów toaletowych,
o ważnych dokumentów rodzinnych np. polisy ubezpieczeniowe, numery
rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akty notarialne, papiery
wartościowe, akcje i obligacje, książeczki szczepień, numery kart
kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itd.
o kluczyków od pojazdów samochodowych, sejfów itd.
6. Wychodząc z domu pamiętaj o wyłączeniu dopływu wszystkich mediów do
budynku/budynków (gaz, prąd, woda)
7. Wychodząc z domu pamiętaj o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu
8. Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatu
1.
2.
3.
4.
5.
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH
TELEFON ALARMOWY
112
Pogotowie ratunkowe
999
Państwowa Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie wodociągowe
994
Pogotowie gazowe
992
Pogotowie energetyczne
991
MEDIA - STACJE RADIOWE
Radio ZET
Radio RMF FM
Radio PULS Lublin
100,7 MHz
107,7 MHz
102,6 MHz
ODWOŁANIE ALARMU
Na znak, że sytuacja alarmowa została odwołania, ponownie zostanie uruchomiona syrena
alarmowa. Będzie to ciągły sygnał przez 3 minuty