Nazwa firmy Siedziba firmy NIP Kod miejscowości, miejscowość

Transkrypt

Nazwa firmy Siedziba firmy NIP Kod miejscowości, miejscowość
Koszalin ........................................
Nazwa firmy
Siedziba firmy
NIP
Kod miejscowości,
miejscowość
Ulica
Telefon do
korespondencji
Wniosek
o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla firmy mieszczącej się
w: miejscowość ............................ ul. ................................................... nr ...................................
Równocześnie oświadczam Ŝe:
jestem właścicielem - przedstawicielem - syndykiem masy upadłości - dzierŜawcą - najemcą*
nieruchomości do której mają być świadczone usługi.
Do wniosku dołączam:
1. akt notarialny - umowa kupna - umowa dzierŜawy - umowa najmu* nieruchomości do
której mają być świadczone usługi,
2. protokoły odbioru przyłączy wod-kan*,
3. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4. inne dokumenty*.
W przypadku braku unormowań prawnych - dokumenty potwierdzające toczące się
postępowanie prawno-administracyjne.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz realizacji
niniejszej umowy,
Potwierdzam odbiór Uchwały nr XXXIII/523/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia
16 lutego 2006 r. wraz z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
.....................................................
data imię i nazwisko składającego
Uwaga: wypełnić wszystkie pola drukowanymi literami
*) niepotrzebne skreślić