Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości

Transkrypt

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej na :
Zakup i dostarczenie kosiarki bijakowej tylno-bocznej do koszenia poboczy i skarp
Kosiarka musi spełniać następujące wymagania:
Fabrycznie nowa – rok produkcji 2013 r.,
Szerokość koszenia 160 cm,
Współpraca z ciągnikiem o mocy do min.70 KM,
Przekładnia zewnętrzna z wolnym kołem min.49KW
Całkowita waga maszyny od 650 do 700 kG
Zakres pracy -65o/+90o
Hydrauliczny przesuw boczny min.260cm od osi ciągnika do skrajnej ścianki kosiarki
Usytuowanie siłownik przesuwu bocznego pomiędzy ramionami roboczymi w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
9. Płynny bezpiecznik wychyłowy,
10. Regulowana wysokość płozy,
11. Regulowana wysokość rolki podporowej 2-6 cm,
12. Łożyska wewnętrzne baryłkowe na wale tnącym
13. Bezobsługowa rolka podporowa o średnicy min.190mm.
14. Wersja z nożami typu „T” min. 14 szt.
15. Możliwość rozdrabniania gałęzi – krzewów o grubości do 6 cm,
16. Automatyczny bezpiecznik najazdowy
17. Gwarancja min. 18 miesięcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kosiarka musi być sprawna technicznie i gotowa do eksploatacji.
Dostawa kosiarki nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.
Termin dostarczenia kosiarki – do 20 maja 2013r.
Kryterium oceny stanowić będzie cena (najniższa cena).
Ofertę należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
Dopuszcza się złożenie oferty:
w formie pisemnej w zamkniętej kopercie i wysłanie na adres: Urząd Miasta
i Gminy pl. O. H. Koźmińskiego1/2; 26 – 420 Nowe Miasto nad Pilicą,
(adres zamawiającego)
złożenie w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
 e-mailem, faxem.
Upoważnionym do udzielenia wszelkich informacji dotyczących zadania jest – Pan Marian
Misztal Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w godzinach 800 – 1400 – tel. 48 6741254, lub
48 67431349, kom. 667-949-355
O wyniku postępowania zostaną Państwo poinformowani.
Nowe Miasto nad Pilicą, dnia 16 kwietnia 2013 rok

Podobne dokumenty