Zawiadomienie o wyniku postępowania

Transkrypt

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Numer sprawy: SZPiGM.0610A/29/2011
Zamawiający :
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 4309547
fax. 13 4309587
email : [email protected]
Informacja o wyniku postępowania
Zamawiający informuje że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert na dostawę lampy
zabiegowej bezcieniowej LED przejezdnej złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
PPHU ARIES
ul. Rynek 2, 38-400 Krosno
Cena oferty: 2.052,00 PLN brutto
Zamawiający informuje, że oferta nr 1, w dniu 16 grudnia 2011 r. została uznana za najkorzystniejszą i
z wykonawcą zostanie podpisana umowa z datą podpisania 16 grudnia 2011 r.
Zamawiający po podpisaniu umowy ze swojej strony niezwłocznie przekaże umowę do podpisu
wybranemu wykonawcy.

Podobne dokumenty