pełnomocnictwo ogólne

Transkrypt

pełnomocnictwo ogólne
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
......................., dnia .......................
........................................................................................................................................
(pełna nazwa organu uprawnionego do wydania pełnomocnictwa)
mocą
.................................................................................................................................... ....
(nazwa i numer dokumentu będącego podstawą prawną do wydania pełnomocnictwa)
udziela ...........………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
pełniącej/pełniącemu funkcję ........................................................................................ .
(funkcja w instytucji)
pełnomocnictwa do reprezentowania i zaci ągania zobowiązań w imieniu
...................................................................................................................................... .,
(pełna nazwa organu nadającego pełnomocnictwo)
a w szczególności umożliwia .................................................................................. ......
(nazwa instytucji)
złożenie wniosku do Programu „Działaj Lokalnie VII” oraz w przypadku pozytywnego
jego rozpatrzenia - samodzielną realizację działań zgodnych z jej/jego statutem oraz
finansowe rozliczenia projektu.
Pełnomocnictwo obejmuje okres realizacji i rozliczenia projektu prowadzonego w
ramach „Działaj Lokalnie VII”.
.............................................
(pieczątka organu uprawnionego
do wydania pełnomocnictwa)
……………………………....
(podpis osoby reprezentującej organ
uprawniony do wydania pełnomocnictwa)