FORMULARZ AKTYWACJI USŁUGI „e

Transkrypt

FORMULARZ AKTYWACJI USŁUGI „e
FORMULARZ AKTYWACJI USŁUGI „e-Czynsze” w SM śary
www.sm-zary.pl
Uwaga: UŜytkownik powinien wypełnić wszystkie pola oznaczone (*)
NAZWISKO I IMIĘ(*) :
ADRES(*):
PESEL (*):
NIP (*):
INDEKS LOKALU:
Hasło powinno zawierać co najmniej 7 znaków.
Nie moŜe zawierać polskich znaków
diakrytycznych (ą, ę, ć, ś, itp)
POCZĄTKOWE HASŁO (*):
Oświadczam, Ŝe znam i akceptuję warunki regulaminu korzystania z usługi „e-Czynsze”
.................................................................
(data i czytelny podpis)
FORMULARZ AKTYWACJI USŁUGI „e-Czynsze” w SM śary
www.sm-zary.pl
Uwaga: UŜytkownik powinien wypełnić wszystkie pola oznaczone (*)
NAZWISKO I IMIĘ(*) :
ADRES(*):
PESEL (*):
NIP (*):
INDEKS LOKALU:
POCZĄTKOWE HASŁO (*):
Hasło powinno zawierać co najmniej 7 znaków.
Nie moŜe zawierać polskich znaków
diakrytycznych (ą, ę, ć, ś, itp)
Oświadczam, Ŝe znam i akceptuję warunki regulaminu korzystania z usługi „e-Czynsze”
.................................................................
(data i czytelny podpis)