pieczęć zakładu pracy

Transkrypt

pieczęć zakładu pracy
..............................
(pieczęć zakładu pracy)
……………………………………………
(miejscowość, data)
ZAŁĄCZNIK NR 3
ZAŚWIADCZENIE
Zaświadcza się, że Pan/Pani .......................................................................
PESEL: ...................................................... pozostaje w stosunku pracy
od ............................................... do ........................................... roku.
Pracodawca wyraża zgodę na udzielenie URLOPU WYCHOWAWCZEGO na
dziecko....................................................................................................
PESEL...................................od...............................................do .............
.............................. roku.
..................................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do wystawienia zaświadczenia)

Podobne dokumenty