pełnomocnictwo ogólne

Komentarze

Transkrypt

pełnomocnictwo ogólne
.............................................
miejscowość data
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
Do działania w formie przedstawicielstwa :pośredniego,bezpośredniego*
Odprawy celne, Intrastaty
Dla : AGENCJA CELNA HALMA -BIS Spółka Jawna
Bogumiła Karpińska, Damian Karpiński
93-350 Łódź, ul. Ustronna 3/9
REGON : 473227473
NIP: 729-25-43-454
EORI: PL729254345400000
DO REPREZENTOWANIA FIRMY:
….......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
REGON:
NIP:
Przed organami celnymi w celu spełnienia wszystkich czynności i formalności przewidzianych
przepisami prawa celnego oraz, prawa podatkowego do których jest zobowiązany podmiot
dokonujący obrotu towarowego z krajami trzecimi i obszarami specjalnymi.
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów
celnych w w/w Agencji Celnej bez względu na rotacje kadrowe.
Niniejsze pełnomocnictwo ma charakter :*
Jednorazowy
Stały
Terminowy do dnia................
*/właściwe podkreślić/
…................................................
data i podpis upoważnionego
…..............................................
podpis oraz,imienna pieczątka
udzielającego pełnomocnictwa

Podobne dokumenty