FORMULARZ OFERTOWY na sprzedaż samochodu ciężarowego

Transkrypt

FORMULARZ OFERTOWY na sprzedaż samochodu ciężarowego
wzór
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
imię, nazwisko i adres lub nazwa firmy i siedziba oferenta;
FORMULARZ OFERTOWY
na sprzedaż samochodu ciężarowego
• Marka:
• Model pojazdu :
• Nr rejestracyjny:
• Nr identyfikacyjny VIN:
• Rok produkcji:
RENAULT
Trafic II
PNT09PX
VF1FLACA65V234923
2005
Za powyższy pojazd będący przedmiotem przetargu oferuję/my :
Cenę brutto : …………….……………PLN
Słownie …………………………………………………………………………………………..
1. Oferent oświadcza, że zapoznał się i zaakceptowł wszystkie warunki przetargu i zasady
postępowania określone w ogłoszeniu i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskał
wszystkie niezbędne informacje do właściwego i prawidłowego przygotowania oferty.
2. Oferent oświadcza, że znany jest mu stan techniczny oferowanego samochodu i że nie będzie
dochodził od sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego ww pojazdu.
3. Oferent przyjmuje do wiadomości, że Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po
potwierdzeniu wpływu należności w pełnej wysokości na rachunek bankowy sprzedającego.
………………………….
Miejscowość i data
Podpisano (imię nazwisko i podpis)
....................................................................................................................
(podpis oferenta, osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

Podobne dokumenty