Regulamin pracy z uczniem w roli asystenta nauczyciela

Transkrypt

Regulamin pracy z uczniem w roli asystenta nauczyciela
Regulamin pracy z uczniem w roli asystenta nauczyciela
I. Cele.
1. Dbałość o rozwój ucznia zdolnego, który spełnia warunki:

Wykazuje zainteresowanie i wiedzę wykraczającą poza program
szkolny

Wypełnia regulaminowe obowiązki szkolne
2. Motywowanie ucznia do zdobywania oceny celującej z danego przedmiotu.
3. Wspieranie w budowaniu autorytetu i zdobywaniu szacunku w środowisku
szkolnym.
4. Pomoc uczniowi w samodzielnym pogłębianiu wiedzy oraz nabywaniu
umiejętności współpracy z kolegami.
5. Uświadomienie uczniowi jego szczególnej roli w procesie dydaktycznym.
6. Przygotowanie ucznia do pełnienia w przyszłości roli lidera zespołu.
II. Zadania ucznia.
1. Przygotowanie pomocy i materiałów na zajęcia:
2. Prowadzenie wybranych zajęć we współpracy z nauczycielem.
3. Pomoc uczniom, mającym trudności w zrozumieniu treści zajęć.
4. Przygotowanie
i
prezentowanie
projektów
wykraczających
poza
obowiązujący program.
III. Zadania nauczyciela.
1. Wybór uczniów do roli asystentów i podjęcie współpracy:
2. Ułożenie programu pracy dla każdego asystenta i przedstawienie go do
akceptacji Dyrektora Szkoły.
3. Konsultowanie przygotowań, wskazywanie i udostępnianie materiałów oraz
pomocy naukowych.
4. Nadzorowanie i uzupełnianie w miarę potrzeby zajęć prowadzonych przez
asystenta.
5. Kierowanie do asystenta uczniów nie rozumiejących pojedynczych
zagadnień programowych.
6. Dokonanie oceny pracy asystenta.
IV. Prawa asystenta i jego opiekuna.
1. Status asystenta przyznaje nauczyciel opiekun za zgodą Dyrektora Szkoły.
2. Asystent, który bez zarzutu pełnił funkcję przez co najmniej dwa lata
uzyskuje wpis na świadectwie poświadczający jego pracę.
3. Asystent ma prawo nie uczestniczyć w planowanej lekcji, o ile w tym czasie
prowadzi zajęcia w innej klasie lub przygotowuje je. Opiekun konsultuje
wcześniej z nauczycielem prowadzącym planowana lekcję zwolnienie z niej
asystenta.
4. Koszty związane z realizacją programu pokrywane są z funduszy
szkolnych.
5. W przypadku nie wywiązywania się asystenta z powierzonych zadań
nauczyciel opiekun ma prawo pozbawić go tej funkcji.