Statut – Aneks nr2 - LO im. K.K.Baczyńskiego w Kozach

Transkrypt

Statut – Aneks nr2 - LO im. K.K.Baczyńskiego w Kozach
Aneks Nr 2
do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego
w Kozach
W Statucie Liceum Ogólnokształcącego im K. K. Baczyńskiego w Kozach wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 11 punkt 6 podpunkt e) otrzymuje brzmienie:
e) notatkę o poinformowaniu uczniów o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania należy
zapisać w dzienniku elektronicznym w temacie lekcji;
2. § 11 punkt 6 podpunkt g) otrzymuje brzmienie:
g) ustalenia te przyjmują formę przedmiotowego systemu oceniania;
3. § 11 punkt 6 podpunkt h) otrzymuje brzmienie:
h) notatkę o poinformowaniu uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania należy
zapisać w dzienniku elektronicznym w temacie lekcji;
4. § 13 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. Oceny notowane są w dzienniku lekcyjnym elektronicznym.
5. § 13 punkt 6 ulega skreśleniu.
6. § 14 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. Punkty cząstkowe zapisywane są w dzienniku elektronicznym na bieżąco przez każdego
nauczyciela lub wychowawcę klasy.
7. § 15 punkt 3 podpunkt d) otrzymuje brzmienie:
d) termin jest ustalany z uczniami i jednocześnie wpisywany do dziennika elektronicznego;
8. § 15 punkt 14 podpunkt l) otrzymuje brzmienie:
1) uczeń ma prawo być nieprzygotowany w danym dniu, w którym „szczęśliwy numerek”
(wylosowany przez system komputerowy) jest jego numerem w dzienniku elektronicznym;
9. § 16 punkt 4 otrzymuje brzmienie:
4. O ocenach bieżących uczniowie informowani są w klasie, a rodzice (prawni opiekunowie) na
zebraniach plenarnych i konsultacjach lub poprzez dziennik elektroniczny (mobilnie).
10. § 16 punkt 5 otrzymuje brzmienie:
5. O ocenach śródrocznych rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na zebraniach
plenarnych i konsultacjach (pisemnie, na wydrukach) lub poprzez dziennik elektroniczny
(mobilnie).
11. § 16 punkt 7 otrzymuje brzmienie:
7. O ocenach z egzaminów uczniowie informowani są w formie pisemnej.
12. Do. § 16 dopisuje się punkt 8, który brzmi następująco:
8. Rodzicom (prawnym opiekunom) umożliwia się też dostęp do informacji o ocenach poprzez
dziennik elektroniczny (mobilnie).
13. § 18 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki
klasyfikacji rocznej nauczyciele przedmiotów zobowiązani są poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. Wychowawca klasy zobowiązany jest do
poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach
niedostatecznych (ustnie lub pisemnie).
14. Do § 27 dopisuje się punkt 3 brzmiący następująco:
3. Dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych prowadzone jest w formie elektronicznej.
15. Do § 31 punktu 2 dopisuje się podpunkt oznaczony p), który otrzymuje następujące
brzmienie:
p) dyrektor ma wgląd i administruje danymi dziennika elektronicznego;
16. W § 31 punkcie 2 podpunkt p) staje się punktem r).
17. Do § 32 w punkcie 1 dopisuje się podpunkt f), który brzmi następująco:
f) udostępnianie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji poprzez dziennik elektroniczny.
18. Do § 47 punktu 3 dopisuje się podpunkt c), który brzmi następująco:
c) dyrektor, wychowawca lub nauczyciel może kontaktować się z rodzicami (prawnymi
opiekunami) uczniów telefonicznie, poprzez e-mail (jeśli adres zostanie udostępniony) oraz
dziennik elektroniczny.
19. Do § 48 punktu 1 podpunktu a) dopisuje się po ostatnim wyrazie następującą treść:
a) nadzorowanie uczniów nieuczęszczających na lekcje religii/etyki, zwolnionych z wychowania
fizycznego, drugiego języka obcego bądź innych zajęć obowiązkowych; wykonywanie innych
zadań przydzielonych przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny;
Zmiany w Statucie wchodzą w życie z dniem 7 października 2014r.