pomiar parametrów ruchu

Transkrypt

pomiar parametrów ruchu
POMIAR PARAMETRÓW RUCHU
Prędkość kątową (obrotową) moŜna mierzyć:
1. prądnicą tachometryczną
2. układami częstotliwościowymi
3. tachometrami mechanicznymi
4. metodą stroboskopową
Impulsator fotoelektryczny
ad a) Badany ruch obrotowy jest przenoszony na tarczę mającą
jeden lub więcej wycinków przeźroczystych. Z jednej strony
tarczy umieszczone jest źródło światła, z drugiej – przetwornik
fotoelektryczny. KaŜde przejście wycinka przeźroczystego
między
źródłem
wytworzenie impulsu.
światła
a
przetwornikiem
powoduje
ad
b)
Promień
ze
świetlny
źródła
do
przetwornika
fotoelektrycznego trafia po odbiciu od umieszczonego na
obracającym się elemencie wycinka lustrzanego.
W obu rozwiązaniach miarą prędkości jest częstotliwość
impulsów z przetwornika fotoelektrycznego. Częstotliwość ta
mierzona
jest
cyfrowo
poprzez
zliczanie
impulsów
przychodzących w określonym czasie.
Metoda stroboskopowa – polega na oświetlaniu obracającego
się przedmiotu światłem błyskowym o regulowanej i mierzonej
częstotliwości
błysków.
JeŜeli
nastawiając
częstotliwość
błysków doprowadzimy do ich synchronizacji z obrotami (jeden
obrót, jeden błysk), wówczas obserwując obracający się
przedmiot odniesiemy wraŜenie, Ŝe jest on nieruchomy (efekt
stroboskopowy – obserwator widzi obracający się przedmiot
zawsze w tym samym miejscu).
Do
pomiarów
prędkości
kątowej
metodą
stroboskopową
stosowane są stroboskopy składające się z lamy błyskowej
(typu neonowego) i generatora o regulowanej częstotliwości.
Dokładność
generatora.
pomiaru
zaleŜy
od
dokładności
strojenia
Pomiar przyspieszenia.
Układy pomiaru przyspieszenia działają w oparciu o zjawisko
bezwładności ciał. Mierzymy siłę wywieraną przez swobodnie
zawieszoną, poddaną mierzonemu przyspieszeniu masę.