1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności

Komentarze

Transkrypt

1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności
Załącznik Nr 2 do Wn – O
1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej:
Lp.
Wyszczególnienie
Środki finansowe
Środki własne
Inne źródła
Środki PFRON
Forma
zakupu
RAZEM
Przewidywany udział środków własnych Wnioskodawcy w faktycznym koszcie
uruchomienia działalności gospodarczej to ………………. %
2. Charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia
Rodzaj prowadzonej
działalności
Sposób rozliczenia z Urzędem Skarbowym
WYSZCZEGÓLNIENIE
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
a.
b.
c.
d.
2.
3.
4.
5.
6.
a.
b.
7.
8.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Przychody (obroty) /1+2+3+4/
Przychody ze sprzedaŜy produktów
Przychody ze sprzedaŜy usług
Przychody ze sprzedaŜy towarów
Pozostałe przychody
Koszty /1+…..+8/
Koszty zakupionych /a+…..+d/
surowców dla potrzeb produkcji, usług
materiałów i części zamiennych
towarów do handlu
opakowań jednostkowych i zbiorczych
Wynagrodzenie pracowników (liczba osób x płaca
brutto)
Narzuty na wynagrodzenia pracowników ogółem
(składki na ubezpieczenie społ. naleŜne od pracodawcy,
FP, FGSP)
Koszty lokalu wg umowy najmu lub podatek od
nieruchomości w przypadku własnego lokalu
Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, c.o., inne …….)
Transport (koszty eksploatacyjne) ogółem /a+b/
własny
obcy
Ubezpieczenie firmy
Inne koszty (reklama, telefon, poczta)
RAZEM KOSZTY /1+…..+8/
Zysk brutto /I – II/
Ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe,
wypadkowe
Ubezpieczenie zdrowotne
Podatek dochodowy /(III – IV) x 19% - V/
Zysk netto /III-VI/
Spłata innych zobowiązań – wypisać jakich:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
W skali m-ca
w zł
a
b
W skali roku
w zł
a. Wyliczenie przychodów
Ad. I.1. ………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….
Ad. I.2. ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Ad. I.3. ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Ad. I.4. ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
b. Wyliczenie kosztów
Ad. II.1. …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Ad. II.2. …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Ad. II.5. ………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Ad. II.6. …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Ad. II.8. …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………….
data i czytelny podpis wnioskodawcy