Badania laboratoryjne Badania polowe Analizy kompleksowe

Transkrypt

Badania laboratoryjne Badania polowe Analizy kompleksowe
Badania laboratoryjne
Badania polowe
Analizy kompleksowe
Analiza termiczna - Skład mineralny gruntów
Skład mineralny gruntów spoistych w głównej mierze determinuje ich właściwości fizyczne, mechaniczne i
chemiczne. Jego znajomość pozwala na wykorzystanie gruntów do różnych celów np. (bariery izolacyjne, sorpcje,
prognozowanie ekspansywności itp.)
Skład mineralny gruntów można określić różnymi metodami, jedną z nich jest analiza termiczna. W analizie tej
identyfikacja oraz określenie ilościowych proporcji minerałów ilastych opiera się na znajomości wartości dehydratacji
(dh), dehydroksylacji (dho), zakresu temperatur, w których one zachodzą, a także obecności lub braku piku
kaolinitowego.
Metoda ta pozwala z dużą dokładnością określić jakościowy i ilościowy skład mineralny badanych gruntów.
Jakościowa i ilościowa analiza składu mineralnego
(fazowego) badana jest z zastosowaniem derywatografu
Labsys TG-DTA DSC (Setaram, Francja). Pozwalano na
badanie fizycznych, chemicznych i termodynamicznych
reakcji zachodzących podczas procesu nagrzewania oraz
określenie składu mineralnego, przemian fazowych z
zastosowaniem analizy termicznej.
Zakres pomiarowy od temperatury otoczenia do 16000C
(sterowanie procesem nagrzewania – postęp chłodzenia
maksymalnie 30 °/min, zmienny w zależności od
temperatury, postęp nagrzewania maksymalnie 50 °/min),
automatyczna rejestracja krzywych: DTA (różnicowej
temperatury próbki badanej i porównawczej), TG (strat
masy), T (temperatury próbki porównawczej). Czułość wagi
0,001mg, minimalna zalecana naważka od 20 do 100 mg.
Analiza ta pozwala na określenie procentowej zawartości
minerałów ilastych (kaolinitu, chlorytów, illitu, beidelitu,
montmorillonitu), jak również takich minerałów jak geothyt,
syderyt, gips, substancja organiczna, węglany (kalcyt ,
dolomit).
Zakład Geologii Inżynierskiej www.geo.uw.edu.pl/IHIGI/pol/instytut/inst_jednostki_inz.html
Laboratorium Zakładu Geologii Inżynierskiej www.geo.uw.edu.pl/IHIGI/labzgi
e-mail: [email protected]
ul.Żwirki i Wigury 93 02-089 Warszawa