rekomendacja techniczna

Transkrypt

rekomendacja techniczna
REKOMENDACJA
TECHNICZNA
Numer
RT/2011-13-0003.1
CENTRALNYOSRODEK Nazwa wyrobu:
CHLODNICTWACOCH W Instalacja geotermalna RAUGEO sonda PE 100/ PE-XaKRAKOWIE SP. Z O. O. rury, kszta ltki I. osprzet uzupe I majacy
. .
ul. J. Lea 116
30-133 Krak6w
tel. (012) 637 09 33
Wnioskodawca:
Stron: 10
REHAU Sp. z o. 0., Baranowo ul. Poznanska lA,
62-081 Przeimierowo k/Poznania
Strona: 1/10
Na podstawie oceny dokonanej w Centralnym Osrodku Chlodnictwa COCH w Krakowie Sp. z o. o.
stwierdza si~ przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:
Instalacja geotermalna RAUGEO sonda PE 100/ PE-Xa - rury, ksztaltki i osprzet uzupelniajacy,
produkowanego przez:
REHAU Sp. z 0.0.,
Baranowo ul. Poznanska lA, 62-081 Przezmierowo klPoznania
opisanego w niniejszej rekomendacji w czesci B pkt. 1,
0
przeznaczemu, zakresie i warunkach
stosowania jak w czesci B pkt. 2. Miejsce produkcji wyrobu, kt6rego dotyczy niniejsza
rekomendacja techniczna podano w czesci C pkt. 5 rekomendacji.
Rekomendacja zawiera 10 stron i moze bye udostepniana wylacznie z zachowaniem ustalen
formalnych podanych w czesci B pkt. 5.3.
Niniejsza rekomendacja stanowi przedluzenie Rekomendacji Technicznej COCH
Nr RT/2011-13-0003 z dn. 08.12.2011.
Termin waznosci
Rekomendacja Techniczna
coca Nr RT/2011-13-0003.1
wazna jest do dnia 07.12.2021
Osr: JCh (~hrodnictwa
l\'rakl:;,\IC -in. 7. 0.0.
30-133 Krakow. ul. J. Lea 1 i6
rei 12637-09-33. Fax 12637-37-24
NIP 615-000-15-38
_.enLk'tl~ny
"cae,!" \\
•
Dyrektor COCH
•3-
Krakow, dnia 08.12.2016
Q~~:;;;;:'~