Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Transkrypt

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim
http://puptomaszow.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Jednorazowe środki na podjęcie działalności, bezrobotnemu może przyznać Powiatowy Urząd Pracy,
w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności
w wysokości nie wyższej niż 6-krotne przeciętne wynagrodzenie.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane bezrobotnym którym określono II profil
pomocy, bądź w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.
Wysokość dotacji w PUP Tomaszów Maz. wynosi 20.000 zł.
W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych,
wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 4-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia
na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.
Wymagane zabezpieczenie - 2 poręczycieli, których dochód wynosi nie mniej niż 2.200 zł. brutto, w
przypadku emeryta lub rencisty dochód 2.000 zł. brutto
Osoba bezrobotna ubiegająca się o środki na podjęcie działalności gospodarczej:
●
●
●
●
nie mogła prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy
nie mogła być karana w ciągu ostatnich 2 lat za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
nie mogła otrzymać z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych bezzwrotnych środków na
podjęcie działalności gospodarczej
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie mogła odmówić bez uzasadnionej
przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu,
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych,
wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych.
Po otrzymaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej osoba bezrobotna ma
obowiązek:
●
●
●
udokumentować wydatkowanie przyznanych środków zgodnie z umową
prowadzić działalność przez okres 12 miesięcy
w wymaganym okresie prowadzenia działalności gospodarczej osoba nie może podjąć zatrudnienia
Do wniosku dołącza się:
1. Kserokopie aktu własności lokalu, umowy najmu lokalu, umowy dzierżawy, decyzji lokalizacyjnej,
zgody właściciela.
2. „Przyrzeczenia koncesji” (dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji).
3. Oświadczenie wnioskodawcy.
4. Oświadczenie współmałżonka.
5. Zaświadczenia o otrzymanych przez poręczycieli wynagrodzeniach.
6. Inne załączniki uzgodnione z dyrektorem PUP.
Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć do wglądu.
Podstawa prawna
●
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz.645 ze zm.) - w szczególności art. 46 ust. 1 pkt 2.
●
●
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z
Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz.1041)
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z
24.12.2013, str. 1)
POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2007)
Szczegółowe informacje można uzyskać:
●
●
●
osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 13
telefonicznie: (44) 724-68-64,(44) 724-62-82 w. 43
e-mail: [email protected]