Imię i nazwisko doktora: Krystyna Parysjanowicz Tytuł rozprawy

Transkrypt

Imię i nazwisko doktora: Krystyna Parysjanowicz Tytuł rozprawy
Imię i nazwisko doktora: Krystyna Parysjanowicz
Tytuł rozprawy doktorskiej:
Przemoc rodziców wobec dzieci. Niektóre uwarunkowania, objawy i skutki
Promotor: dr hab. Teresa Sołtysiak, prof. nadzw. AB
Recenzenci: prof. dr hab. Leon Tadeusz Dyczewski OFM Conv; prof. dr hab. Edmund Trempała
Data publicznej obrony:
Data nadania stopni:
01.04.2004 r.
20.04.2004 r.
Charakterystyka rozprawy doktorskiej*:
Ważkość zagadnień przemocy w rodzinie, skłoniła do podjęcia badań skupionych na niektórych
uwarunkowaniach, objawach i skutkach stosowania przemocy przez rodziców wobec dzieci.
Przedmiotem badań uczyniono:
- przemoc stosowaną przez osoby dorosłe w rodzinach wobec dzieci ze szczególnym uwzględnieniem
stosowanej przemocy przez rodziców wobec potomstwa.
Celem badań było:
- poznanie wybranych aspektów fenomenologii i etiologii stosowania przemocy wobec dzieci w
rodzinach oraz skutków jej stosowania.
- za istotne uznano również poznanie percepcji i ocen przez potomstwo własnego środowiska
rodzinnego oraz samych siebie, a także w celu zapobiegania stosowania przemocy w rodzinach wobec
dzieci, wskazano na działania profilaktyczne.
Wykorzystano takie metody jak:
a/ metodę analizy dokumentów:
- akta sądowe spraw karnych w związku z przestępstwami z art. 174 do 177 kk oraz z art. 184 § 1 kk
i 185 kk.
- akta spraw karnych nieletnich oraz akta wykonawcze do tych spraw.
b/ metodę sondażu diagnostycznego, w tym: kwestionariusz ankiety posłużył do badania rodzin z grupy
porównawczej, w tym dorosłych i młodego pokolenia oraz zmodyfikowany kwestionariusz wywiadu
,który posłużył do badania dzieci i młodzieży w zakresie percepcji i ocen własnych środowisk
rodzinnych oraz samooceny.
c/ metody statystyczne, które oparto o test nieparametryczny Χ2, współczynnik kontyngencji C Pearsona.
Badaniami objęto 200 rodzin, w tym 391 dorosłych i 256 dzieci zamieszkujących na terenie powiatu
włocławskiego oraz we Włocławku. Badania wykazały, że wielodzietność, konflikty, złe warunki
mieszkaniowe, ubóstwo, bezrobocie, nadużywanie alkoholu, przestępczość, zaburzenia osobowości to
determinanty stosowania przemocy, które należało uznać za wysoce prawdopodobne. Skutki przemocy
wobec potomstwa to: rany fizyczne, urazy, choroby oraz najczęściej zaburzenia w zachowaniu.
Potomstwo oceniało własne rodziny najczęściej negatywnie, a samych siebie dość dobrze, co świadczyło
o działaniu różnych mechanizmów obronnych u młodych ofiar przemocy rodzinnej.
Określenia wkładu wniesionego rozprawą doktorską do pedagogiki*:
Rzetelność i wiarygodność badań może służyć jako materiał dydaktyczny, źródłowy, porównawczy dla
podobnych badań pedagogicznych.
*Opracowane przez Autora rozprawy