KOMPOZYT-EXPO® - Targi w Krakowie

Transkrypt

KOMPOZYT-EXPO® - Targi w Krakowie
Odesłaç do 22.10.2012
Wyposa˝enie
sali
® seminaryjnej
KOMPOZYT-EXPO
Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A
tel. (012) 6441217, 6445932, fax (012) 6446141
e-mail: [email protected], www.kompozyty.krakow.pl
3. Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn
do Produkcji Materiałów Kompozytowych
KRS 0000192313 Sàd Rejonowy dla Krakowa ÂródmieÊcia w Krakowie
XI Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, NIP 676-10-50-090
8a
22-23 listopada 2012
Nazwa firmy:_________________________________________________________________________________________________________________
adres:_______________________________________________________________________________________________________________________
tel.: __________________________________________ fax:___________________________________________________________________________
NIP: __________________________________________zarejestrowano w: _______________________________________________________________
_____________________________________________pod nr KRS _____________________________________________________________________
reprezentant firmy:______________________________ tel.: ___________________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________
Zamówienie
MULTIMEDIA
cena
iloÊç
razem
NAGŁOÂNIENIE
cena
(za 50 min.)
Doprowadzenie przewodowego
razem
Mikrofon bezprzewodowy na stoisko
przyłącza internetowego RJ45
300 zł
(wyłącznie przy zamównieniu
Ekran 320 * 240 cm
150 z≥
zestawu nagłośnieniowego)
120 zł
Ekran 400 * 300 cm
250 z≥
Obsługa techniczna (jedna osoba)
50 z≥
Laptop
100 z≥
Odtwarzacz DVD
50 z≥
20 zł
Zestaw nag∏oÊnieniowy ma∏y
Pilot do prezentacji
iloÊç
(za 50 min.)
Plazma 42î
250 z≥/dzień
Plazma 50î
500 z≥/dzień
(2 kolumny, 1 mikrofon przewodowy)
300 z≥
Rzutnik multimedialny
1500-2500 AWSI
200 z≥
Rzutnik multimedialny
2501-4000 AWSI
Wskaźnik laserowy
500 z≥
20 zł
s u ma
+ VAT
UWAGA!
Wyra˝amy zgod´ na otrzymywanie informacji i ofert od Targów w Krakowie Sp. z o.o. na adres e-mailowy oraz na przetwarzanie tego adresu w bazie
danych Targów w Krakowie Sp. z o.o. na zasadach okreÊlonych w przepisach Ustawy z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o Âwiadczeniu Us∏ug
Drogà Elektronicznà.
Op∏aty
P∏atnoÊci nale˝y dokonywaç na konto Targów w Krakowie Sp. z o.o.:
ING Bank Âlàski S.A. O/Kraków, nr 82 1050 1445 1000 0022 9166 0138. Nr BIC(SWIFT): INGBPLPW
data
piecz´ç firmy
podpis osoby upowa˝nionej do zawierania umów

Podobne dokumenty