formularz „oferty” - Centrum Nauki Kopernik

Transkrypt

formularz „oferty” - Centrum Nauki Kopernik
Załącznik nr 6 do Regulaminu
FORMULARZ „OFERTY”
...................................., dnia ....................... 2017 r.
....................................................................................(nazwa Oferenta)
....................................................................……… .(adres Oferenta)
…………………………………………………………(adres do korespondencji)
NIP…………………REGON…………………….
TEL………………………………………………...
E-mail………………………………………………
Ja
niżej
podpisany
..................................................………………
jako
uprawniony
do działania w imieniu i na rzecz Oferenta wskazanego wyżej, składam przedmiotową
Ofertę.
Oferta dotyczy najmu Lokalu przeznaczonego na działalność handlową (SKLEPIK)
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
I. Oferuję:
1. Czynsz najmu (miesięczny):
Proponowana
miesięczna
stawka
czynszu
…………………………………………złotych
za
netto
całą
powierzchnię
(słownie……………….
Lokalu
złotych
wynosi
netto)
powiększona o należny podatek VAT.
Czynsz nie obejmuje kosztów utrzymania i eksploatacji Lokalu (stawka ryczałtowa w
wysokości równowartości w PLN kwoty 30 zł netto miesięcznie za każdy metr kwadratowy
powierzchni Lokalu, tj. 74,7 m2 oraz pozostałych opłat, które ponosi Najemca (m.in. opłat
związanych z ogrzewaniem i klimatyzacją, innych opłat ryczałtowych, opłat związanych z
wywozem śmieci).
2. Koncepcji aranżacji Sklepiku w formie pisemnej wraz z załączonymi szkicami oraz
przykładowymi modelami mebli. Aranżacja musi uwzględniać ułatwienia dla osób
niepełnosprawnych i dzieci. Koncepcję należy złożyć w wersji papierowej, w formacie nie
mniejszym niż A4 (wydruki w kolorze) oraz cyfrowej na płycie CD;
1
3. Założenia dotyczące prowadzonej działalności, uwzględniające:
1) opis
organizacji
pracy
(kwalifikacje
kierownika,
łączną
liczbę
osób
zatrudnionych, liczbę osób na zmianie, ubiór)
2) potencjał brandingu, w szczególności propozycje produktów własnych Oferenta przez co rozumie się produkty zakładające możliwość eksponowania na
produktach logotypów, znaków graficznych i zdjęć Organizatora, uwzględniając
potencjał rynkowy proponowanych produktów
potencjał
3)
edukacyjno–naukowy
produkty
-
muszą
mieć
charakter
edukacyjno-naukowy, związany ze specyfiką działalności Organizatora,
czyli powinny być zgodne z misją CNK tj.
inspirować do obserwacji,
doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi
4) nowatorstwo produktów – produkty powinny reprezentować nowe idee, pomysły,
rozwiązania z zakresu nauki, techniki, elektroniki
5) kalendarz
działań
promocyjnych,
reklamowych
-
planowane
działania
promocyjne, reklamowe, które zwiększą sprzedaż produktów objętych
umowami licencyjnymi zawartymi z CNK.
4. Proponuję udział % od przychodu Najemcy z tytułu wykorzystania znaków
graficznych, zdjęć Wynajmującego w umowach licencyjnych, (nie mniej niż 10%)
w wysokości ….. % (słownie………………………………………);
II. Oferuję:
1) wysokość marży na produkty własne Wynajmującego (nie więcej niż 20%)
w wysokości ….. % (słownie………………………………………);
2) proponowane zniżki dla pracowników, współpracowników Wynajmującego oraz
Członków Klubu Kopernika, z zastrzeżeniem, że zniżka nie będzie niższa niż
10%;w wysokości ….. % (słownie………………………………………);
3) proponowana wysokość prowizji wypłacanej Wynajmującemu z tytułu uzyskanych
obrotów od nadwyżki obrotu rocznego powyżej kwoty 950 000 zł w sklepie
stacjonarnym i w sklepie internetowym, z zastrzeżeniem że prowizja ta nie będzie
niższa
niż
5%;
w
wysokości
…..
%
(słownie………………………………………);
A. Oświadczam, że jestem związany Ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu
składania Ofert.
2
B. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązuję się do
zawarcia Umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
C. Oferta została złożona na ………… stronach.
D. Integralną część Oferty stanowią:
Lp.
1.
Nazwa (rodzaj) dokumentu
Ewentualne uwagi
aktualny
odpis
z
rejestru
przedsiębiorców (z datą 3 miesięcy
maksymalnie od daty wystawienia)
lub kopię wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej Oferenta,
dopuszcza się również wydruk z
systemu elektronicznego;
2.
decyzję lub potwierdzenie nadania
numeru NIP oraz o nadaniu numeru
REGON, jeżeli nie są ujawnione w
dokumentach, o których mowa w pkt.
1) powyżej;
3.
informację z banku, w którym
Oferent
posiada
rachunek,
potwierdzającą wysokość środków
finansowych lub zdolność kredytową
Oferenta, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed terminem
składania Ofert
4.
zaświadczenia
z
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
oraz
Urzędu Skarbowego o niezaleganiu
z zapłatą należności wobec ZUS i
US wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed terminem składania
Ofert
5.
opłaconą polisę OC w zakresie
prowadzonej działalności, na kwotę
co najmniej 100.000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych)
3
6.
przynajmniej
trzy
referencje
wystawione
Oferentowi
przez
podmioty (w tym jedna od instytucji
publicznej), którym Oferent świadczył
usługi
handlowe
w
zakresie
sprzedaży następujących produktów:
zabawek lub zestawów edukacyjnonaukowych
lub
zestawów
kreatywnych
lub
gadżetów
naukowych lub łamigłówek lub gier
logicznych
lub
handlowych
materiałów
reklamowych
lub
wydawnictw edukacyjno-naukowych
nie później niż w okresie 2 (słownie:
dwóch) lat od dnia ogłoszenia
Konkursu
7.
dowód wpłacenia wadium
8.
pełnomocnictwo w przypadku
umocowania pełnomocnika do
złożenia Oferty, prowadzenia
negocjacji lub zawarcia Umowy
.....................................................................
(data i podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń w imieniu Oferenta)
___________________________________
*
niepotrzebne skreślić
4