DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr

Transkrypt

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr YH2013110701 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1601 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4: w każdym zamówieniu numer partii będzie znajdował się na korpusie zaworu. Oznaczenie XX/YY na rysunku. Przykładowo, dla zamówienia złożonego w Listopadzie 2013r, numer partii będzie następujący 11/13. 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Do stosowania w instalacjach gazowych nieukładanych bezpośrednio w ziemi usytuowanych wewnątrz lub zewnątrz budynków mieszkalnych lub użytkowych, wykorzystujących gazy pierwszej, drugiej i trzeciej rodziny (określone w EN 437). 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5: Na rączce zaworu przedstawiona jest nazwa firmy YORHE oraz zarejestrowany znak towarowy . Na korpusie zaworu (w miejscu otworu na trzpień) przedstawiona jest litera Y, stanowiąca pierwszą literę nazwy Yorhe. Nazwa firmy: Yorhe Fluid Intelligent Control Co., LTD. Adres kontaktowy: adres fabryki: QinggangIndustrial Zone, Yuhuan, Zhejinag, 317606 China adres biura w Szanghaju: 6F, Block E, JiangongBuilding, No.33, Fushuan Road, PudongDistrict, Shanghai 200120 Chiny. 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: Brak 6. System lub oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: System 1 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:BSI jednostka notyfikowana numer 0086 (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy) Przeprowadziło wstępne badania typu w celu określenia zasadniczych charakterystyk produktu, wstępną inspekcję zakładowej kontroli produkcji i prowadzi ciągły nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji w systemie 1 (opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V) i wydało certyfikat 0086‐CPD‐579972 z 28 lutego 2013r. (certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń – w zależności od przypadku) 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: Brak (nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds. oceny technicznej, jeśli dotyczy) wydało ____________________________________________________ (numer referencyjny europejskiej oceny technicznej) na podstawie _______________________________________________ (numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny) przeprowadziło _________________ w systemie __________________ (opis zadań strony trzeciej, określonych w załączniku V) I wydało ___________________________________________________ (certyfikat stałości właściwości użytkowych, certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań / obliczeń – w zależności od przypadku) 9. Deklarowane właściwości użytkowe Zasadnicze charakterystyki Właściwości Zharmonizowana użytkowe specyfikacja techniczna a) Reakcja na ogień A1 EN 331:1998/A1:2010
b) Tolerancja wymiarów Spełnia EN 331:1998/A1:2010
c) Ciśnienie wewnętrzne EN 331:1998/A1:2010
‐ klasa ciśnienia 5 bar (0.5 MPa) EN 331:1998/A1:2010
‐ szczelność ≤ 20 cm3/h EN 331:1998/A1:2010
d) Próba szczelności (gaz) EN 331:1998/A1:2010
‐ szczelność ≤ 20 cm3/h EN 331:1998/A1:2010
e) Efektywność: EN 331:1998/A1:2010
EN 331:1998/A1:2010
Strumień nominalny 3
DN 15 5 [m /h] EN 331:1998/A1:2010
DN 20 10 [m3/h] EN 331:1998/A1:2010
3
Spełnia DN 25 16 [m /h] EN 331:1998/A1:2010
DN 32 27 [m3/h] EN 331:1998/A1:2010
3
DN 40 40 [m /h] EN 331:1998/A1:2010
DN 50 65 [m3/h] EN 331:1998/A1:2010
f) Odporność na wysoką temperaturę przeciek EN 331:1998/A1:2010
≤150dm3/h przy 650 °C przez 30 min
g) Wytrzymałość mechaniczna (sieci gazowe): EN 331:1998/A1:2010
‐ zginanie i skręcanie Spełnia EN 331:1998/A1:2010
‐ moment napędowy Spełnia EN 331:1998/A1:2010
h) Zabezpieczenie przed przeciążeniem EN 331:1998/A1:2010
dźwigni (sieci gazowe): ‐ wytrzymałość ogranicznika Spełnia EN 331:1998/A1:2010
i) Substancje niebezpieczne NPD EN 331:1998/A1:2010
j) Trwałość: EN 331:1998/A1:2010
‐ wytrzymałość Spełnia EN 331:1998/A1:2010
‐ wytrzymałość na niskie temperatury Spełnia EN 331:1998/A1:2010
‐ odporność na solankę Spełnia EN 331:1998/A1:2010
‐ odporność na wilgotność Spełnia EN 331:1998/A1:2010
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: Brak 10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4. W imieniu producenta podpisał: Mr. YingXueqing, Prezes Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd (nazwisko i stanowisko) QinggangIndustrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, 317606 Chiny, 29 listopada, 2013 (miejsce i data wydania)