Próba wodna zbiornika LNG zakończona sukcesem

Transkrypt

Próba wodna zbiornika LNG zakończona sukcesem
24.09.2014
Próba wodna zbiornika LNG zakończona
sukcesem
W terminalu LNG w Świnoujściu zakończono próbę wodną
pierwszego zbiornika LNG, w którym magazynowany będzie
skroplony gaz ziemny. Pomiary geodezyjne, zrealizowane pod obci
ążeniem 100 tysięcy ton wody, potwierdziły odpowiednią jakość
wykonanych prac konstrukcyjnych. Wykonawca inwestycji przyst
ąpił do analogicznej próby w drugim zbiorniku LNG.
Inwestycja w terminal LNG w Świnoujściu weszła w najważniejszą fazę realizacyjną, zarówno pod kątem
budowy, jak i przygotowania do przyszłej eksploatacji. Równolegle z pracami budowlanymi, które są
prowadzone zarówno w części morskiej i lądowej inwestycji, wykonywane są próby i czynności związane z
odbiorami robót oraz czynności przygotowawcze do próbnych rozruchów. Jednym z kluczowych zdarzeń w
ramach tego procesu, są próby wodne najważniejszych obiektów terminalu LNG, czyli zbiorników
magazynowych. Polegają one na wtłoczeniu do każdego ze zbiorników około 100 tysięcy metrów sze
ściennych wody morskiej, czyli około 100 milionów litrów, w celu sprawdzenia zachowania konstrukcji
pod obciążeniem.
- Próbę wodną pierwszego zbiornika zakończono sukcesem. Konstrukcja pod obciążeniem 100 tysięcy ton
zachowała wszystkie parametry projektowe. Badania geodezyjne oraz szereg testów pomiarowych w trakcie
wtłaczania cieczy, jej pozostawienia w zbiorniku na czas badań, a następnie opróżniania konstrukcji wykaza
ły, że parametry, zarówno pod względem osiadania obiektu, jak i przechyłów, mieszczą się we wszystkich
normach – mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego LNG S.A. –
Dowodzi to prawidłowości wykonywania konstrukcji.
Badanie pierwszego zbiornika trwało około dwóch tygodni. Dziennie przybywało od 8 do 10 tysięcy
metrów sześciennych wody - lustro wody podnosiło się około 2 metry na dobę. W sumie, zbiornik został
wypełniony do wysokości 22 metrów, czyli w około 60 procentach jego nominalnej pojemności. Wynika to
z faktu, iż woda jest cięższa od skroplonego gazu. Po zakończonej próbie, wnętrze pierwszego zbiornika
jest dokładnie czyszczone i osuszane. Konsorcjum realizujące inwestycję przystąpiło jednocześnie do
analogicznej próby w drugim zbiorniku LNG. Dotychczas wtłoczono połowę planowanej ilości wody. Odby
ły się dwa testy. Wyniki obu są pozytywne i potwierdzają jakość wykonanych prac także w przypadku tego
zbiornika. Spółka Polskie LNG poinformuje o ostatecznych wynikach tej próby po jej zakończeniu.
- Celem badań obciążeń działających na konstrukcje zbiorników jest ocena zgodności ich wykonania z
normami i parametrami wskazanymi w projekcie. Zbiornik ma prawo osiąść, ale w wyznaczonych w
projekcie normach i w sposób równomierny. Przeprowadzone badania potwierdziły, że wszystkie wartości
zostały zachowane – dodaje Maciej Mazur.
Wtłoczone do zbiornika 100 tysięcy metrów sześciennych wody to tyle, ile wystarczyłoby do wypełnienia
33 pełnowymiarowych basenów olimpijskich. Wytworzone obciążenie 100 tysięcy ton to równowartość ci
ężaru prawie 4 tysięcy tramwajów, 100 samolotów Boeing 787 Dreamliner, 10 Wież Eiffla czy niemal 50
okrętów ORP Błyskawica.
Terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to jedna z największych polskich
inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznana przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa
Terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to jedna z największych polskich
inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznana przez rząd polski za strategiczną dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego
kierunku na świecie. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m szesc. i odpowiadać będzie
ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Istnieje możliwość rozbudowy mocy
terminalu– do 7,5 mld m szesc. rocznie. Świnoujski terminal będzie jedyną tej wielkości instalacją w
Europie Północnej i Środkowo – Wschodniej i jedną z największych na całym kontynencie. Jego budowa
wpłynie na cały regionalny rynek gazu.
Inwestycja zostanie ukończona na przełomie roku i będzie gotowa do odbioru komercyjnych dostaw gazu w
2015 roku. Zgodnie z raportem przedstawianym przez generalnego realizatora inwestycji, tj. konsorcjum na
czele z włoską firmą Saipem, stan zaawansowania inwestycji przekroczył we wrześniu br. 92.9 proc.
Nadzór nad jakością realizowanych prac sprawuje m.in. Transportowy Dozór Techniczny oraz Nadzór
Inwestorski.
<- Wstecz do: Aktualności