OŚWIADCZENIE O BRAKU ZATRUDNIENIA Ja

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZATRUDNIENIA Ja
OŚWIADCZENIE O BRAKU ZATRUDNIENIA
Ja ................................................................................................................................................
/imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej/
Ja ................................................................................................................................................
/imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego/
Oświadczam/y, iż na dzień składania wniosku do przedszkola nie pracujemy zawodowo.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
.................................................................
podpis matki/opiekunki prawnej/
………………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego/
..............................................
/data złożenia oświadczenia/

Podobne dokumenty