Podwyższenie kapitału zakładowego

Transkrypt

Podwyższenie kapitału zakładowego
Podwyższenie kapitału zakładowego
W dniu 22 lipca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych podjęło
uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa do kwoty
324.900.000 zł w drodze ustanowienia 3.000.000 udziałów o wartości nominalnej
100 zł każdy udział. Wszystkie udziały zostały objęte przez Powszechny Zakład
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Podobne dokumenty