Zapytanie ofertowe dotyczące usług prawnych

Transkrypt

Zapytanie ofertowe dotyczące usług prawnych
Warszawa, 30.10.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Firmę GRUPA WYDAWNICZA BOOKMARK Spółka Akcyjna projektu pn. „Rozpoczęcie działalności eksportowej przez firmę BOOKMARK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1. „Paszport do eksportu”, zapraszam do składania ofert na usługi prawne. Zamawiający GRUPA WYDAWNICZA BOOKMARK Spółka Akcyjna Ul. Puławska 41/19 02‐508 Warszawa NIP: 5213618815 Przedmiot zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest : Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa prawna związana z wyszukiwaniem i doborem partnerów na następujących rynkach docelowych: Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia. Usługa powinna obejmować dla każdego z rynków osobno min.  opis makroekonomiczny danego państwa  strukturę prawno‐gospodarczą  wzory umów: o współpracy, sprzedaży, formularzu zamówienia umowy dystrybucji, wraz z wykazem produktów, formularzem zamówienia oraz protokoły odbioru dostaw. Termin realizacji zadania: 21.12.2015 r. Kryterium wyboru ofert: 100% najniższa cena; Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie nadesłanym ofertom punktów w przyjętym kryterium oceny, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru: Cena oferty najtańszej / cena oferty badanej x 100 = liczba punktów Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie muszą być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i zawierać: 1. Dane oferenta: a. Pełna nazwa podmiotu; b. Adres; c. Adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu 2. Datę sporządzenia oferty; 3. Cenę netto oraz cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem; 4. Datę ważności oferty; Termin i sposób składania ofert Oferty należy składać do dnia 10.11.2015 w formie elektronicznej na adres [email protected]‐mark.pl , osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera w siedzibie Firmy Ul. Puławska 41/19 Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Magdalena Frątczak Rusinowska Tel. 606 135 033 [email protected]‐mark.pl 

Podobne dokumenty