znak 8/OŁ/ZO/2015

Transkrypt

znak 8/OŁ/ZO/2015
Nr sprawy: 8/OŁ/ZO/2015
Nazwa zamówienia: „Zakup usługi konserwacji i usuwania awarii w pomieszczeniach PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Łodzi”
Załącznik Nr 2 do SIWZ
..............................................................
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)
Oświadczenie
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia w sprawie:
„Zakup usługi konserwacji i usuwania awarii w pomieszczeniach PGE Obrót S.A. Oddział
z siedzibą w Łodzi”
znak 8/OŁ/ZO/2015
w imieniu: ..........…………………………………………………….......………………………….
( podać nazwę wykonawcy )
oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
............................................
(miejsce i data)
……………………….............…………………………………………………………………….
(podpisy osób upoważnionych zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy)