Pobierz plik w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik w formacie PDF
10
ks. Rajmund Pietkiewicz
Przek³ad
Biblii Tysi¹clecia
i jego zastosowanie
w Lekcjonarzu mszalnym
J
uż w XIX w. coraz bardziej był odczuwalny brak
nowego tłumaczenia całej Biblii na język polski.
Używany powszechnie przekład Jakuba Wujka,
który ukazał się w 1599 r., „starzał się i piękniał,
ale ludzie odchodzili od niego. Coraz mniej rozumieli ze świetnej szesnastowiecznej polszczyzny. Dla czytelnika
XIX wieku Biblia Wujka była już czcigodnym i wspaniałym
zabytkiem, a przestała być książką do czytania”1.
Kolejną przyczyną podjęcia prac nad nowym przekładem
Pisma Świętego był nieustanny rozwój studiów biblijnych
oraz zmiana w podejściu Magisterium Kościoła do sprawy
tłumaczeń biblijnych, korzystania z Pisma Świętego przez
wiernych oraz jego stosowania w liturgii – był to owoc rozwijającego się od XIX w. tzw. ruchu biblijno-liturgicznego2.
Na gruncie polskim pierwszą udaną próbą sporządzenia
nowoczesnego, naukowego przekładu Biblii z języków oryginalnych na współczesną polszczyznę była Biblia Tysiąclecia (BT)3. Niebawem – po ukazaniu się pierwszego wydania
BT – przekład ten trafił również do użytku liturgicznego.
1 M.
Wolniewicz, Refleksje nad Biblią Tysiąclecia, „Przewodnik
Katolicki” (1965) nr 47, s. 417.
2 Por. J. Frankowski, Dlaczego trzeba było dokonać nowego przekładu Biblii, „Znak” (1974) nr 1, s. 75-77, 80-81; M. Wolniewicz,
Refleksje…, art. cyt., s. 418.
3 Historia Biblii Tysiąclecia [dalej: BT] doczekała się monograficznego
opracowania; zob. R. Pietkiewicz, „Biblia Tysiąclecia” w tradycji
polskiego edytorstwa biblijnego, Wrocław 2004 (mpis rozprawy doktorskiej napisanej na PWT we Wrocławiu, dostępny też on-line:
http://digital.fides.org.pl). Autor rozprawy zgromadził ponad 2 tys.
dokumentów archiwalnych pochodzących z kilku archiwów polskich i zagranicznych (głównie Wydawnictwa Pallottinum z Poznania
oraz prywatnych archiwów A. Jankowskiego i K. Romaniuka).
Materiały archiwalne zostały zeskanowane, opracowane i są dostępne na płytach CD w Wydawnictwie Pallottinum w Poznaniu,
Opactwie Tynieckim oraz u autora pracy. Pojawiające się w niniejszym artykule sygnatury dokumentów odsyłają czytelnika do komputerowego archiwum BT.
137
ks. Rajmund Pietkiewicz
Jakie były prawne i doktrynalne podstawy wykorzystania polskiego przekładu Biblii z języków oryginalnych
w obrzędach liturgicznych? Do dziś bowiem Kościół daje
w liturgii pierwszeństwo Wulgacie i dokonanym na jej
postawie przekładom. Dlaczego i w jaki sposób przekład BT
trafił do polskich ksiąg liturgicznych? Jakie było w przeszłości i jest obecnie znaczenie tego faktu dla samej BT oraz
kultury biblijnej w Polsce? Celem niniejszego artykułu jest
odpowiedź na postawione wyżej pytania.
1. Nauczanie KoŒcio£a na temat przek£adów
Pisma ŒwiÊtego i ich wykorzystania w liturgii
(od Soboru Trydenckiego do wspó£czesnoŒci)
Od czasów Soboru Trydenckiego (1545–1563) w urzędowym nauczaniu Kościoła, w teologii i w liturgii zdecydowanie dominowała Wulgata4. Jednak stopniowo, począwszy
od Encykliki Leona XIII Providentissimus Deus z 1893 r.
(EB 81-134)5 coraz więcej miejsca zdobywały sobie wersje
4 Nie
znaczy to, że Sobór Trydencki negatywnie odniósł się do wersji
oryginalnych i przekładów. W liście napisanym przez legatów
papieskich do kard. Farnese z 26 kwietnia 1546 r. postuluje się
opracowanie i wydanie aż trzech wersji Biblii: Wulgaty, Septuaginty
i Biblii Hebrajskiej. Po soborze papieże powoływali komisje, które
miały się zająć poprawieniem i wydaniem krytycznym tych edycji.
Spośród tych postulatów zrealizowano w okresie posoborowym
tylko dwa, publikując tzw. Wulgatę syksto-klementyńską (Rzym
1592) i Septuagintę (Rzym 1586) (zob. G.M. Vosté, La Volgata al
Concilio di Trento, „Biblica” 1946, s. 310). Jeśli chodzi o przekłady
Biblii na języki narodowe, to podczas soboru nie było na ten temat
jednomyślności. Również oficjalne dokumenty nie zawierają jednoznacznej wypowiedzi w tej kwestii (P.G. Duncker, La Chiesa e le versioni della S. Scrittura in lingua volgare, „Angelicum” (1947) t. 24, s. 147157; La Bibbia nell’epoca moderna e contemporanea, red. R. Fabris,
Bologna 1992, s. 39-41; G.M. Vosté, La Volgata…, art. cyt., s. 305308).
5 Enchiridion biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura.
Edizione bilingue, Bologna 1994.
138
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
oryginalne. Leon XIII zezwolił na korzystanie przy interpretacji Pisma Świętego z tekstów pierwotnych, których należy
używać obok Wulgaty (EB 106). Pius XII w Encyklice Divino
afflante Spiritu z 1943 r. (EB 538-569) pierwszeństwo przyznał wersjom oryginalnym (EB 547) oraz otwarcie zaaprobował tłumaczenia wersji pierwotnych na języki narodowe
(EB 549)6. Sobór Watykański II w Konstytucji Dei verbum
(KO) mówił w sposób jeszcze bardziej jednoznaczny o potrzebie przekładów narodowych z oryginału oraz zdecydowanie
podkreślał ich wartość i priorytet (KO 22; EB 702). Chodziło tu jednak głównie o naukowe studium Biblii oraz posługiwanie się nią w teologii i w pobożności prywatnej.
Proces dopuszczenia narodowych przekładów z oryginału
do użytku liturgicznego był bardziej skomplikowany.
W 1934 r. biskupi holenderscy zwrócili się do Stolicy
Apostolskiej z zapytaniem, czy wolno używać perykop liturgicznych pochodzących z przekładów opartych na tekstach
oryginalnych, a nie na Wulgacie. Papieska Komisja Biblijna
(PKB) 30 kwietnia 1934 r. odpowiedziała na to pytanie
negatywnie (EB 520).
Dziewięć lat później ta sama komisja w dokumencie z 22
sierpnia 1943 r. potwierdziła pożytek tłumaczenia tekstów
oryginalnych, które przy stosownej aprobacie kościelnej7
mogą być używane przez wiernych do celów pobożności
prywatnej. Natomiast perykopy wybrane do proklamowania
podczas liturgii (chodzi o teksty w językach narodowych
odczytywane po właściwych lekcjach wyjętych z Wulgaty)
powinny być tłumaczone z łaciny, ale przy ich wyjaśnianiu
można posługiwać się także wariantami z wersji pierwotnych (EB 537).
W 1943 r. Pius XII w Encyklice Divino afflante Spiritu
zezwolił na stosowanie w liturgii tłumaczeń z oryginału,
tam, „gdzie prawa liturgiczne na to pozwalają” (EB 566).
6 Owocem
tego dokumentu były takie przekłady z oryginału jak francuska Bible de Jérusalem oraz polska BT.
7 Zgodną z kan. 1391 Codex Iuris Canonici Pii X z 1917 r.
139
ks. Rajmund Pietkiewicz
W 1945 r. ukazało się nowe tłumaczenie łacińskiego
Psałterza, dokonane na podstawie wersji hebrajskiej (tzw.
Psałterz Piusa XII). Papież w Motu proprio In cotidianis precibus z 24 marca 1945 r. zalecił ten przekład do stosowania
w modlitwach codziennych i godzinach kanonicznych (EB
571-575). PKB 22 października 1947 r. rozciągnęła to zalecenie na wszelkie modlitwy liturgiczne i pozaliturgiczne (EB
576). W ten sposób zalecono do użytku liturgicznego łaciński przekład Psałterza dokonany z języka hebrajskiego.
Sobór Watykański II w Konstytucji Sacrosanctum Concilium (KL) z 4 grudnia 1963 r. poszedł jeszcze dalej i zalecił
stosowanie w liturgii języków narodowych, „zwłaszcza
w czytaniach i pouczeniach”, co wiązało się z koniecznością wykorzystania współczesnych przekładów biblijnych
(KL 36, § 2).
Jeszcze w dniach trwania Soboru Kongregacja Obrzędów
ogłosiła 26 września 1964 r. Instrukcję Inter oecumenici (EL
145-243)8, formułującą przepisy szczegółowe związane
z praktyczną realizacją Konstytucji Sacrosanctum Concilium. Znalazły się tam również przepisy dotyczące stosowania w liturgii tłumaczeń biblijnych. Instrukcja podaje, że
przekłady te mają być dokonane na bazie wersji łacińskiej
(Wulgaty), ale z możliwością, jeśli to będzie konieczne,
korekty i porównania wersji łacińskiej z tekstami pierwotnymi (EL 184).
Rada do wykonania Konstytucji o Świętej Liturgii opublikowała 25 stycznia 1969 r. instrukcję (EL 3277-3319)
podającą praktyczne normy dotyczące stosowania w liturgii
przekładów narodowych:
1) w liturgii rzymskiej pierwszeństwo przyznano przekładom z łaciny (EL 3307);
2) instrukcja nie wyklucza w pewnych przypadkach
możliwości posługiwania się w liturgii tłumaczeniami z języ8 Enchiridion
liturgico. Tutti i testi sulla Liturgia tradotti, annotati
e attualizzati con i riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica,
Roma 19942.
140
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
ków oryginalnych, a nawet przekładami ekumenicznymi,
odwołując się w tym miejscu do KO 22 (EL 3308);
3) zaleca także, aby tłumaczenia zatwierdzone do użytku
liturgicznego były możliwie najbliższe najlepszym wersjom
istniejącym w danym języku (EL 3308);
4) ponadto, mówiąc ogólnie o przekładach tekstów liturgicznych, dokument kładzie nacisk na to, aby tłumaczeń
dokonywano w języku współczesnym, zrozumiałym dla
wszystkich, ale równocześnie godnym słowa Bożego (zob.
np. EL 3291).
Kolejnym dokumentem normującym liturgiczne wykorzystanie tekstów biblijnych był Dekret Kongregacji ds.
Kultu Bożego Ordinem lectionum Missae z 25 maja 1969 r.
(EB 711) ustalający datę wprowadzenia liturgii w językach
narodowych na 30 listopada 1969 r. W Dekrecie kongregacja polecała poszczególnym Konferencjom Episkopatów
przygotowanie kompletu perykop liturgicznych w językach
narodowych z zachowaniem przepisów instrukcji z 25 stycznia 1969 r. Teksty te miały pochodzić albo z istniejących
już i przyjętych wersji narodowych, albo miały być na nowo
opracowane. Przygotowane w ten sposób Lekcjonarze należało przesłać do Kongregacji ds. Kultu Bożego w celu otrzymania zatwierdzenia.
Jak wynika z przeprowadzonej tutaj analizy nauczania
Kościoła na temat wykorzystania Biblii w liturgii, w drugiej
połowie lat sześćdziesiątych XX w. obok wciąż zalecanej
i mającej pierwszeństwo w liturgii Wulgaty i jej przekładów
dopuszczono do użytku liturgicznego również tłumaczenia
nowożytne z języków oryginalnych.
2. Geneza i krótka historia Biblii Tysi¥clecia
Pomimo zapotrzebowania społecznego żadna z podjętych
w pierwszej połowie XX w. prób stworzenia nowego polskiego tłumaczenia Biblii z oryginału (a nawet z Wulgaty) nie
zakończyła się sukcesem w postaci edycji całego Pisma
Świętego. Główną przeszkodą były zawieruchy dziejowe
141
ks. Rajmund Pietkiewicz
(wojna uniemożliwiła realizację zbiorowego projektu
z 1937 r.)9 oraz brak fachowych „sił, zdolnych do wykonania całego dzieła”10. Niemałą przeszkodą był też pewien lęk
związany z wielkim przywiązaniem wiernych w Polsce do
starego przekładu ks. Jakuba Wujka, dla którego nowe,
bardziej zrozumiałe tłumaczenie stałoby się niewątpliwie
konkurencją.
Środowisko polskich biblistów dojrzało do podjęcia inicjatywy dokonania nowego tłumaczenia, i to z oryginału, na
współczesną polszczyznę z uwzględnieniem nowych osiągnięć biblistyki katolickiej dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. Pierwszym projektem zakończonym sukcesem w postaci opublikowanej edycji całego Pisma Świętego
była BT.
Myśl o wydaniu nowego tłumaczenia Pisma Świętego
z języków oryginalnych na język polski zrodziła się
w 1958 r. w tynieckim opactwie benedyktynów.
Pomysł nowego przekładu Biblii na język polski z oryginału został zgłoszony niezależnie przez dwóch benedyktynów z Tyńca: o. Dominika Michałowskiego oraz o. Karola
Meissnera11, „pod wpływem jednak tej samej przyczyny”12.
Przyczyną tą było ukazanie się w Belgii między rokiem 1956
a 1958 kieszonkowego wydania tzw. La Bible de Jérusalem
(BJ)13. Projektodawcom tynieckim przyświecał cel, aby
wydać polski tekst Biblii przetłumaczony z języków oryginalnych w formacie zbliżonym do BJ de poche14. Pomysł
został podjęty przez Seniorat Opactwa Tynieckiego, na czele
9 Por.
J. Frankowski, Dlaczego trzeba było…, art. cyt., s. 80.
Wolniewicz, Refleksje…, art. cyt., s. 417.
11 Inne/Wywiad_J_1999-11-06_s1 (pyt. 3 i 4).
12 A. Jankowski, Jak powstała „Biblia Tysiąclecia”?, „Biuletyn
Ekumeniczny” (1972) nr 16, s. 39.
13 Nie udało się odnaleźć wyd. 1 BJ édition de poche. Korzystam
z wyd. z 1964 r.: La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l’École Biblique de Jérusalem, Desclée de Brouwer, édition
de poche, Bruges 1964. Biblia ta liczy 2000 stron i ma wymiary
79 × 119 × 24 mm.
14 Inne/Wywiad_J_1999-11-06_s1 (pyt. 6-7).
10 M.
142
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
którego stał przeor M. Skibniewski. Seniorat obowiązkiem
zajęcia się tą sprawą obarczył A. Jankowskiego15. K. Meissner w następujący sposób opowiada prehistorię BT:
Pod koniec lat pięćdziesiątych w bibliotece naszego tynieckiego
klasztoru znalazłem ciekawe wydanie łacińskiego tekstu Izajasza Proroka. Wydał je jakiś jezuita we Lwowie w końcu 18 w. Nie potrafię
teraz podać szczegółów bibliograficznych. Wydanie to było o tyle interesujące, że po lewej stronie był tekst Wulgaty, a po prawej stronie
tłumaczenie z hebrajskiego z uwzględnieniem tekstów tej księgi
w innych językach wschodnich, m.in. – o ile pamiętam – syryjskiego.
Zdumiała mnie zrozumiałość tekstu z oryginału, wobec pewnych niejasności Wulgaty.
Ok. roku 1960 [w rzeczywistości wydarzenia te miały miejsce ok.
1958 r. – przyp. RP] po powrocie zza granicy, z naszego klasztoru
macierzystego w Belgii, o. Piotr Rostworowski dał mi przywiezione
kieszonkowe wydanie Bible de Jérusalem. Czytałem Pismo Święte
w tym znakomitym tłumaczeniu z prawdziwym pożytkiem. Żałowałem, że nie ma takiego wydania w języku polskim.
Podczas jakiejś przerwy wakacyjnej, szperając w bibliotece, znalazłem przedwojenne wydanie polskiego tłumaczenia któregoś z mniejszych proroków z oryginału hebrajskiego. Potem znalazłem jeszcze
jakąś inną księgę. To były wydania naukowe, ponieważ nie wolno
było wówczas wydawać dla użytku powszechnego innych tłumaczeń
jak z Wulgaty.
Przyszło mi na myśl, że na pewno wydawano w Polsce takie
naukowe tłumaczenia ksiąg biblijnych z języków oryginalnych i wobec
tego można by było pomyśleć o zebraniu tych gotowych przecież tekstów i wydaniu po polsku czegoś w rodzaju Bible de Jérusalem.
W początku lat sześćdziesiątych wydanie w Polsce takiego tomu było
niemożliwe. Przyszło mi na myśl, że można by wydrukować taki tom
w Belgii, w wydawnictwie Desclée de Brouwer, które wydało posiadane przeze mnie kieszonkowe wydanie Bible de Jérusalem. Uważałem,
że jeśliby ogłosić subskrypcję takiego wydania wśród Polaków za granicą, to z uzyskanych w ten sposób pieniędzy można by pokryć koszty wydania, z tym, że zapewne jakaś nadwyżka egzemplarzy mogłaby
być przekazana do Polski jako dar.
Gdy z kolei o. Dominik Michałowski wyjeżdżał do Belgii w sprawach naszego klasztoru, przedstawiłem mu sprawę i prosiłem, by
dowiedział się w wydawnictwie Desclée de Brouwer, jakie by były
koszty wydania np. 100 000 egzemplarzy takiej kieszonkowej Biblii
15 A.
Jankowski, Jak powstała…, art. cyt., s. 39.
143
ks. Rajmund Pietkiewicz
po polsku. Okazało się, że dyrektor czy właściciel tego wydawnictwa
był kolegą o. Dominika z lat szkolnych, spędzonych w szkole Opactwa
św. Andrzeja. Podszedł entuzjastycznie do tego projektu, natychmiast
kazał wykonać makietę takiego kieszonkowego tomu, o nieco innym,
bardziej poręcznym formacie. Okazało się, że przy nakładzie 100 000
egzemplarzy cena jednego egzemplarza wynosiłaby 1,75 dolara.
O. Dominik wrócił z makietą książeczki i można było wykonać kalkulację. Gdyby 35 000 Polaków mieszkających za granicą zakupiło
w subskrypcji kieszonkowy tomik Biblii w tłumaczeniu z języków oryginalnych za 5 dolarów, to można by po zaspokojeniu tych potrzeb
przysłać do Polski jako dar (co dopuszczały przepisy polskie) pozostałe
65 000 egzemplarzy tego wydania. Wydawało się, że taka liczba Polaków odpowie na wezwanie do udzielenia tego rodzaju pomocy Kościołowi w kraju. Trzeba pamiętać, że w świeżej pamięci wszystkich był
powrót z uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego. Można było mieć nadzieję,
że zechce on włączyć swój autorytet do tego dzieła apostolskiego. […]
Oczywiście pozostawał problem tekstu tłumaczenia. Zwróciłem się
z tym do o. Augustyna, który jako biblista mógł takie teksty znaleźć.
Moja propozycja wyzyskania istniejących już naukowych tłumaczeń
ksiąg biblijnych z języków oryginalnych została przez o. Augustyna
uznana jako nierealna. Uważał, że istniejące tłumaczenia są językowo
nieodpowiednie do tego celu, poza tym nie można by znaleźć takich
tłumaczeń wszystkich ksiąg. Próbowałem wywrzeć nacisk na o. Augustyna przez naszego podprzeora, o. Dominika Michałowskiego, który
po rozmowach w Belgii przychylał się do pomysłu. Pewnego dnia
zatrzymał mnie o. Augustyn (zirytowany) i zapytał wprost: „Czego
właściwie Brat chce?” Raz jeszcze przedstawiłem cały pomysł. Tym
razem o. Augustyn ponowił swoje zastrzeżenia, dodając, że KUL przygotowuje całe nowe tłumaczenie Biblii, i wobec tego KUL powinien
wyzyskać to tłumaczenie do takiego kieszonkowego wydania. O. Augustyn powiedział, że to, co może zrobić, to napisać w tej sprawie do –
chyba – ks. prof. Łacha, głównego redaktora (?) KUL-owskiego wydania. Rzeczywiście napisał, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. […] Po
pewnym czasie napisał drugi raz i aby poruszyć ambicjonalne uczucia adresata, dodał, że jeśli KUL nie zdecyduje się włączyć w tę inicjatywę, to Tyniec będzie zmuszony przejąć tę inicjatywę w swoje ręce.
Był przekonany, z tego, co mi mówił, że tym razem to „zadziała”.
Wszakże i na ten list nie otrzymał odpowiedzi16.
16 Inne/Wspomnienia_Meissner_2003-02-13_s1-2.
A. Jankowski nie
potwierdza ostatnich informacji o wymianie korespondencji
z S. Łachem (zob. K/2003-06-07_J-Piet_s2). Relacja K. Meissnera
może być w tym miejscu nieprecyzyjna.
144
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
10 września 1958 r., podczas Zjazdu Biblistów Polskich
w Lublinie, o. A. Jankowski wśród wniosków zgłosił projekt
podjęcia się zbiorowym wysiłkiem wydania Pisma Świętego
w przekładzie z języków oryginalnych w małym formacie.
A. Jankowski sugerował, aby profesorowie KUL podjęli się
redakcji tej pracy i obiecywał w imieniu Tyńca współpracę.
Jego propozycja nie została jednak podjęta17.
Wobec braku reakcji KUL w styczniu 1959 r., podczas
dorocznego Zjazdu Biblistów, który odbył się w gmachu
ówczesnego Częstochowskiego (dziś Sosnowieckiego) Seminarium Duchownego w Krakowie, A. Jankowski ogłosił, że
opactwo tynieckie rozpoczyna organizowanie prac translatorskich Biblii. Podczas tego zjazdu udało się A. Jankowskiemu zgromadzić spore grono biblistów zgłaszających
swój udział w realizacji tego projektu18.
Podjęcie inicjatywy nowego przekładu Pisma Świętego
wymagało również znalezienia dla niego oficyny wydawniczej. Na wydawcę nie trzeba było długo czekać. W Lublinie
we wspomnianym już Zjeździe Biblistów Polskich brał udział
P. Granatowicz, wtedy jeden z redaktorów Wydawnictwa Pallottinum z Poznania (później również jego dyrektor)19. Podczas wspólnej podróży z Lublina do domu Jankowski rozmawiał z P. Granatowiczem o zgłoszonym na zjeździe projekcie.
P. Granatowicz wstępnie zaproponował, że Pallottinum
mogłoby się podjąć wydania nowego przekładu Biblii20.
Prace rozpoczęto, a pierwsze tłumaczenia zaczęły napływać do Tyńca już jesienią 1959 r.21 Zgodnie z pierwotnymi
17 A.
Jankowski, Jak powstała…, art. cyt., s. 39-40.
18 K/2003-06-07_J-Piet_s1.
19 Od
1948 r. Wydawnictwem Pallottinum kierowało czterech dyrektorów: ks. Roman Len (do lipca 1960 r.), ks. Piotr Granatowicz (do
1970 r.), ks. Stefan Dusza (1970–2008), ks. Leszek Woroniecki (od
2008 r.).
20 Inne/Wywiad_J_1999-11-06_s4 (pyt. 41-42).
21 A. Jankowski, Jak powstała…, art. cyt., s. 40. Zob. również:
Drugie wydanie „Biblii Tysiąclecia” (Rozmowa z o. Augustynem
Jankowskim OSB, redaktorem naukowym Biblii), rozmawiał
A. Bardecki, „Tygodnik Powszechny” (1969) nr 28, s. 1: „Rozesłałem
145
ks. Rajmund Pietkiewicz
założeniami BT miała być przekładem całego Pisma Świętego z języków oryginalnych na współczesny język polski22.
W tamtych czasach taka koncepcja przekładu biblijnego nie
dla wszystkich była jednak oczywista. Wielu biblistów, którym przewodził E. Dąbrowski uważało, że Biblię wciąż należało tłumaczyć z łacińskiej Wulgaty23.
Od zasady oparcia pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia
(BT 1) na tekstach oryginalnych nieznacznie odstąpiono
w przypadku Księgi Psalmów24, które przełożono z tekstu
hebrajskiego ustalonego dla łacińskiego tłumaczenia, dokonanego przez Papieski Instytut Biblijny (Liber Psalmorum
z 1945 r., czyli tzw. Psałterza Piusa XII)25. Ta nieco kombido szeregu polskich biblistów pisma z zapytaniem, czy zechcą
wziąć udział w zbiorowym tłumaczeniu. Zaproszenie przyniosło
nieoczekiwanie prędko rezultat. Bardzo niewielu z zaproszonych
odmówiło, kilku wycofało się po zgłoszonym akcesie, reszta
wytrwała do końca. Było ich w sumie ponad 40”.
22 Ostatecznie w Uwagach wstępnych Kolegium Redakcyjnego do BT 1
(s. 12) A. Jankowski wymienił trzy krytyczne wydania tekstu biblijnego, które stanowiły podstawę przekładu: Dla tekstu hebrajskiego
(i fragmentów aramejskich) ST: Biblia Hebraica, red. R. Kittel,
P. Kahle, A. Alt, O. Eissfeldt, Stuttgart 19453, t. 1–2, z uwzględnieniem odkryć w Qumran. Dla tekstu greckiego ST: Septuaginta…,
red. A. Rahlfs, Stuttgart 1943, t. 1–2. Dla tekstu greckiego NT:
Novum Testamentum Graece et Latine, red. A. Merk, Romae 19517.
23 Zob. E. Dąbrowski, Nowy polski przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych. Krytyczna ocena tzw. Biblii Tysiąclecia, Londyn
1967, s. 20; Inne/Wywiad_J_1999-11-06_s1.3 (pyt. 6. 23-28);
Wspomnienia_Meissner_2003-02-13_s2.
24 W Uwagach
wstępnych Kolegium Redakcyjnego czytamy:
„W Psałterzu bierzemy za podstawę tekst ustalony dla jego nowego
przekładu łacińskiego”, a w przypisie: „Liber Psalmorum…, Romae
19452”.
25 A. Jankowski w następujący sposób tłumaczył wyjątek uczyniony
dla Psałterza: „W Psałterzu Biblii Tysiąclecia wzięliśmy za podstawę tekst hebrajski psalmów ustalony dla przekładu łacińskiego,
dokonanego przez Papieski Instytut Biblijny. Nasz przekład psalmów nie jest więc przekładem przekładu, co można na wielu
poszczególnych słowach sprawdzić. A dlatego wybraliśmy do
pomocy tekst łaciński – Liber Psalmorum z 1945 r. – ponieważ ten
146
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
nowana podstawa przekładu dla psalmów nie wpłynęła
korzystnie na ich polską wersję umieszczoną w BT 126.
W następnych wydaniach BT również Psałterz był tłumaczony bezpośrednio z Biblia Hebraica Stuttgartensia.
BT 1 ukazało się w 1965 r. W tym samym jednak roku
przystąpiono do rewizji wydania pierwszego. BT 2 ukazało
się w 1971 r., BT 3 w 1980 (przedrukowywane w różnych
postaciach praktycznie do końca XX w. jako BT 3 lub
BT 427), BT 5 – w 2000 r.
Jak widać w powyższej krótkiej prezentacji genezy BT, jej
tekst nie miał pierwotnie liturgicznego przeznaczenia.
W jaki więc sposób przekład BT trafił do polskich ksiąg
liturgicznych?
3. W jaki sposób tekst Biblii Tysi¥clecia trafi£
do polskich ksi¥g liturgicznych?
Posoborowa reforma liturgii wymagała nowych ksiąg
liturgicznych, w których dużo miejsca zajmowały teksty
biblijne, szeroko wykorzystywane w odnowionej liturgii
słowa. Koniecznie należało przygotować Lekcjonarz mszalny, Ewangeliarz, rytuały związane z udzielaniem sakramentów i sakramentaliów oraz Liturgię godzin. Potrzebne były
również tzw. mszaliki przeznaczone do użytku wiernych.
tekst zamieszczony w nowym brewiarzu jest dobrze znany księżom
z codziennego odmawiania” (Drugie wydanie Biblii Tysiąclecia…,
art. cyt., s. 1).
26 Umowa na przekład Księgi Psalmów tzw. Psałterza Piusa XII, czyli
z łaciny na język polski, została podpisana między Pallottinum
a Opactwem Tynieckim jeszcze przed zaistnieniem projektu BT 1
(6 VI 1958). Być może owa kombinowana podstawa przekładu
wiązała się również z pragnieniem wykorzystania tekstu, nad którym Tyniec pracował już od połowy 1958 r. Niekonsekwencję
i odstępstwo od przyjętej zasady tłumaczenia bezpośrednio z oryginału wytknął redaktorom i tłumaczom BT również E. Dąbrowski,
zob.: E. Dąbrowski, Nowy polski…, dz. cyt., s. 23-24.
27 BT 3 i BT 4 są identyczne. Wprowadzenie fikcyjnego wydania
czwartego BT miało cel marketingowy.
147
ks. Rajmund Pietkiewicz
a) Lekcjonarz mszalny i Ewangeliarz
Dekret polecający wykonanie Lekcjonarza mszalnego
Prymas S. Wyszyński podpisał 12 marca 1966 r. (a więc
jeszcze przed instrukcją Rady do wykonania Konstytucji
o Świętej Liturgii z 1969 r.). Według dekretu do księgi miały
wejść teksty biblijne z przygotowywanego do druku drugiego wydania BT. Do przekładu należało wprowadzić ulepszenia i zmiany stylistyczne, odpowiadające dostojności i jasności tekstu liturgicznego, podzielić go na samoistne perykopy, wyposażając w odpowiednio przystosowane początki
i zakończenia charakterystyczne dla czytań liturgicznych
oraz opracować stronę fonetyczną przekładu. Do istotnych
zmian w stosunku do BT 1 i BT 2 należało zastąpienie imienia Bożego Jahwe słowem „Pan”28.
Do prac nad Lekcjonarzem dekret powoływał odpowiednią Komisję w składzie: A. Jankowski, F. Małaczyński,
P. Rostworowski, J. Twardowski.
Ponadto zgodnie z dekretem każdy z tłumaczy był proszony o wyrażenie zgody na adaptację do celów liturgicznych
dokonanego przez siebie przekładu. Gdyby któryś z tłumaczy nie wyraził na to zgody, komisja została zobowiązana do
opracowania nowego tłumaczenia odpowiednich tekstów.
Lekcjonarz miał być dziełem anonimowym i po wydrukowaniu miał się stać własnością Konferencji Episkopatu
Polski (KEP), która posiadałaby tym samym pełne prawa
autorskie i wydawnicze do liturgicznej wersji tekstów biblijnych (nie zaś do całego tekstu BT)29.
Wydanie Lekcjonarza powierzono Wydawnictwu Pallottinum, które przyjęło zleconą pracę z wielką radością i nieukrywaną satysfakcją, traktując ją jako sukces i zaszczyt:
„Otrzymaliśmy dziś prymasowski Dekret dotyczący Lekcjo28 W BT 3
odstąpiono od użycia (poza kilkoma wyjątkami) imienia
Bożego Jahwe na polecenie kard. S. Wyszyńskiego (zob. K/197601-12_P-J; K/1976-02-23_Wyszyński-J).
29 Inne/Dekret_Wyszyński_1966-03-12_odpis; Pro_memoria_198212-18_s1.
148
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
narza. […] W każdym razie mamy już to, o co chodzi, i dzień
ten obchodzimy u nas niemal jako święto”, pisał W. Markowski do A. Jankowskiego30.
Decyzja Prymasa nie była zaskoczeniem, gdyż już od
jakiegoś czasu zarówno pallotyni, jak i benedyktyni tynieccy zabiegali o zastosowanie tłumaczenia BT w liturgii31.
Świadczy o tym również fakt, że autorem dekretu z 12 marca
1966 r. nie był Prymas S. Wyszyński, ale benedyktyn
F. Małaczyński, sekretarz Komisji Liturgicznej EP. Prymas
podpisał więc tekst zaproponowany i zredagowany przez
sekretarza komisji32.
Wybór BT 2 jako tekstu liturgicznego był jak najbardziej
zrozumiały, gdyż w latach sześćdziesiątych XX w. tylko przekład milenijny zawierał całość ST i NT. Tłumaczenia z Wulgaty E. Dąbrowskiego obejmowały tylko NT. Wybór ten uzyskał pełne podstawy prawne w 1969 r. dzięki instrukcji
Rady do wykonania Konstytucji o Świętej Liturgii.
Wydawnictwo szybko rozesłało tłumaczom pisma z prośbą o zgodę na liturgiczne wykorzystanie ich przekładów
oraz zrzeczenie się praw autorskich do tych fragmentów,
które zostaną umieszczone w Lekcjonarzu mszalnym33.
Gdy nadeszły odpowiedzi tłumaczy, okazało się, że prawie wszyscy zaakceptowali wymagania dekretu, godząc się
na adaptację przekładów i zrzeczenie się praw na rzecz
KEP34. Sprzeciw zgłosił tylko W. Prokulski, tłumacz Ewangelii synoptycznych, który nie wyraził zgody na jakiekolwiek
ingerencje komisji w swoje tłumaczenie i nie zrzekł się praw
autorskich. Dopiero po wielu rozmowach i po obfitej wymia30 K/1966-03-26_P-J.
Por. K/1966-03-29_P-Tłumacze_BT_s1.
1966-02-14_P-J.
32 Przyznaje się do tego sam F. Małaczyński, zob.: K/1966-05-25_
s1.
33 K/1966-03-29_P-Tłumacze_BT.
34 Wszyscy tłumacze nadesłali w tej sprawie swoje pisemne odpowiedzi, zob. pełne archiwum BT – korespondencja z 1966 r. (marzec–
lipiec). Podziękowanie Pallottinum dla tłumaczy, zob.: K/1966-0702_P-Tłumacze_BT.
31 K/1966-01-17_P-Skibniewski_s2;
149
ks. Rajmund Pietkiewicz
nie korespondencji ustalono pewien kompromis i przetłumaczone przez W. Prokulskiego Ewangelie znalazły się
w Lekcjonarzu35.
Osobny problem w pracach nad Lekcjonarzem mszalnym stanowił wybór tekstów dla śpiewów międzylekcyjnych, które muszą spełniać odpowiednie wymagania stylistyczne i rytmiczne. Nie każde przecież tłumaczenie psalmów i kantyków biblijnych, stanowiące część całego
przekładu Pisma Świętego, nadaje się do tego celu.
Przekład Księgi Psalmów przygotowany do BT 2 nie spełniał kryteriów umożliwiających jego zastosowanie w postaci
śpiewów międzylekcyjnych. Sam A. Jankowski, znając opinię liturgistów (szczególnie F. Małaczyńskiego) na temat
35 Obawy
wydawców wzmogła jeszcze bardziej wiadomość, że
W. Prokulski przygotowywał własny przekład całego NT, w którym
chciał wykorzystać swoje tłumaczenie synoptyków (tłumaczenie
Ewangelii i Dz ukazało się w 1973 r., po śmierci W. Prokulskiego,
zm. 1968 r.), co wiązało się z niebezpieczeństwem wycofania przez
tłumacza z BT tekstów pierwszych trzech Ewangelii (K/1966-0517_P-J_s1). W związku z tym K. Dynarski i A. Jankowski bardzo
poważnie zaczęli rozważać zlecenie nowego tłumaczenia synoptyków M. Wolniewiczowi lub L. Stachowiakowi (K/1966-05-06_P-J_
s1; 1966-05-13_J-P; 1966-05-23_J-P). Po rozmowie P. Granatowicza
z W. Prokulskim wątpliwości tego ostatniego zostały jednak rozwiane i do prac nad nowym tłumaczeniem Ewangelii nie doszło
(K/1966-05-27_P-J). Po przebadaniu korespondencji z W. Prokulskim wydaje się, że doszło tu do pewnego nieporozumienia, gdyż
tłumacz błędnie zrozumiał, że adaptacja tekstów będzie wykonywana bez konsultacji z tłumaczami. Po wyjaśnieniu tej spornej
kwestii W. Prokulski zgodził się na użycie swojego przekładu
w liturgii, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie miał ostatnie
słowo w sprawie tekstu perykop. Tłumacz zmarł w 1968 r., a więc
przed ukazaniem się pierwszego tomu Lekcjonarza mszalnego.
Zob. korespondencja na ten temat: K/1966-04-03_ProkulskiP_1; 1966-04-05_J-P; 1966-05-01_Małaczyński-P; 1966-05-02_J-P;
1966-05-04_P-Małaczyński; 1966-05-05_P-Prokulski; 1966-0506_P-J; 1966-05-08_Prokulski-P; 1966-05-13_J-P; 1966-05-16_P-Prokulski; 1966-05-17_P-J; 1966-05-23_J-P; 1966-05-27_P-J; 1966-0528_J-P; 1966-06-03_J-P; 1966-06-15_P-J; 1966-06-19_J-P; 196802-02_Prokulski-P; 1968-02-08_P-Prokulski.
150
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
tego przekładu, spodziewał się, że nie wejdzie on do Lekcjonarza36. Zresztą naczelny redaktor naukowy BT przypuszczał, że naukowo opracowany przekład, przeznaczony do
innych celów, wykonywany w formie śpiewów, nie „przypadanie do gustu duszpasterzom, którzy mogą mieć do niego
słuszne zastrzeżenia praktyczne”37.
Pod koniec 1970 r. pojawiła się inna propozycja rozwiązania trudności związanych z adaptacją tłumaczenia psalmów do użytku liturgicznego. Zrodził się pomysł osobnego
wydania Psałterza przeznaczonego do BT 2 w tłumaczeniu
A. Jankowskiego i L. Stachowiaka, ale z poetycką korektą
M. Skwarnickiego, tak aby tekst spełniał kryteria umożliwiające śpiewanie go. Celem takiej edycji było zainteresowanie Episkopatu przygotowanym przekładem i w konsekwencji próba wprowadzenia go do ksiąg liturgicznych38.
Książka miała się ukazać pt.: Księga Psalmów. Przekładu
z języka hebrajskiego dokonali A. Jankowski, L. Stachowiak. Opracował poetycko M. Skwarnicki39. M. Skwarnicki
rozpoczął prace adaptacyjne jeszcze przed końcem 1970 r.
A. Jankowski przewidywał, że tekst zostanie przygotowany
do druku w pierwszym kwartale 1972 r.40
Sprawą liturgicznej wersji Psałterza interesował się również opat tyniecki P. Galiński, który prowadził na ten temat
rozmowy z Komisją Liturgiczną EP41. Gdy komisja uznała,
że żaden z przekładów Psałterza z BT (tzn. z BT 1 i BT 2) nie
spełnia kryteriów umożliwiających jego zastosowanie
w liturgii („ze względu na swoją nieudolność językową”),
opat wyszedł z propozycją sporządzenia zupełnie nowego
tłumaczenia. Sam też znalazł kandydata do wykonania tej
pracy: wspomnianego wyżej poetę M. Skwarnickiego, który
przyjął propozycję. Projekt znalazł uznanie Komisji Litur36 K/1970-08-01_J-P;
37 K/1970-08-18_J-P.
1970-09-08_P-J.
38 K/1970-12-02_P-Stachowiak;
1970-12-04_Stachowiak-P.
1971-01-24_J-P_s1.
40 K/1970-12-15_J-P; 1971-01-14_J-P; 1971-01-24_J-P_s1-2.
41 K/1971-01-24_J-P_s2; 1971-02-02_J-P_s2.
39 K/1971-01-14_J-P;
151
ks. Rajmund Pietkiewicz
gicznej42. W tej sytuacji pomysł przystosowania do użytku
liturgicznego Psałterza z BT 2 został zaniechany. Wraz
z M. Skwarnickim nad tłumaczeniem Psałterza i kantyków
biblijnych pracował także P. Galiński. Ich wspólna praca po
wykorzystaniu w Lekcjonarzu mszalnym ukazała się także
w osobnym wydaniu w 1976 r.43
Tymczasem zanim ukazało się oficjalne wydanie Lekcjonarza mszalnego, w liturgii księża posługiwali się tekstem
BT 1, czytanym wprost z księgi całego Pisma Świętego.
Wiązało się to jednak ze sporą trudnością w tych miejscach, gdzie trzeba było opuszczać poszczególne wersety.
Aby ułatwić kapłanom korzystanie z właściwego tekstu
czytań, diecezje wydawały na powielaczu Lekcjonarze prowizoryczne44.
Polski Lekcjonarz mszalny (7 tomów) był drukowany
w Pallottinum w latach 1972–1978, a jego dodruk w 1991 r.
W 1983 r. pozycja ta została przedrukowana przez Wydawnictwo Kurii Biskupiej w Lublinie45. W 1998 r. Pallottinum
opublikowało także Lekcjonarz do Mszy o Najświętszej Maryi
Pannie. W 2000 r. ukazał się Ewangeliarz wydany w koedycji Apostolicum–Pallottinum. W roku 2004 wydrukowano
nowe wydanie tomu szóstego Lekcjonarza mszalnego, zawierającego teksty czytań do Mszy o świętych według aktualnej
wersji kalendarza liturgicznego dla diecezji polskich.
Ponadto ukazał się także Lekcjonarz mszalny Zakonu
Karmelitów Bosych46, również wykorzystujący teksty BT.
42 L/1972-02-09_Galiński-P.
43 Psalmy,
kantyki. Układ według „Liturgii godzin”, tłum. M. Skwarnicki, P. Galiński, Kraków 1976. Na temat kolejnych wydań zob.
P. Ostański, Bibliografia biblistyki polskiej 1945–1999, t. 1, Poznań
2002, s. 272, poz. 3425.
44 K/1970-03-26_Danielski-J; L/1972-02-09_Galiński-P.
45 Oto Słowo Boże. Czytania mszalne i śpiewy międzylekcyjne, t. 1–7,
Wydawnictwo Kurii Biskupiej, Lublin 1983.
46 Lekcjonarz mszalny Zakonu Karmelitów Bosych, Kuria Krakowskiej
Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2000.
152
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
W przygotowaniu jest także polska wersja wydania drugiego Lekcjonarza mszalnego, która uwzględniać będzie
najnowszy tekst BT (wydanie piąte)47.
b) Liturgia godzin
Decyzję o wydaniu polskiej wersji Liturgii godzin Konferencja Episkopatu Polski podjęła jesienią 1972 r., zlecając
opracowanie tekstów opactwu tynieckiemu oraz Wydawnictwu Pallottinum48. Do księgi miały wejść teksty biblijne
czytań z BT 2 oraz przekład kantyków i psalmów M. Skwarnickiego i P. Galińskiego49. Liturgia godzin w wersji polskiej
ukazała się w czterech tomach w latach 1982–1988,
w 1991 r. w jednym tomie wyszła edycja skrócona, a w 2002 r.
tom dodatkowy na okres letni.
c) Inne ksiêgi liturgiczne
Tekst BT 2 przyjęty przez KEP do użytku liturgicznego
znalazł się również w innych polskich księgach liturgicznych drukowanych przez Wydawnictwo św. Jacka w Katowicach. Do tej grupy należą przede wszystkim księgi obrzędowe poświęcone celebracji poszczególnych sakramentów.
d) Mszaliki i inne edycje wyborów tekstów
z Msza³u rzymskiego
Poszukiwaną przez wiernych książką są tzw. mszaliki,
które zawierają teksty liturgiczne i czytania biblijne wykorzystywane podczas Mszy św. Pomysł wydania takiego
mszalika z tekstem czytań według BT pojawił się bardzo
szybko. Inicjatywę opracowania takiej pozycji podjęli benedyktyni tynieccy.
47 Informacja
uzyskana w Pallottinum.
48 LG/1972-10-23_Wyszyński-P.
49 L/1972-11-03_P-Galiński;
LG/1977-10-29_P-Skwarnicki.
153
ks. Rajmund Pietkiewicz
Po raz pierwszy przygotowany przez mnichów z Tyńca
mszalik z tekstami BT został wydany w 1965 r. w Krakowie,
w Wydawnictwie Znak50. W edycji użyto tekstu przygotowanego dla BT 1, a więc była to pierwsza publikacja nowego
przekładu drukowana równolegle z pełnym wydaniem Biblii.
Pozycja cieszyła się dużym powodzeniem – do 1969 r. Znak
drukował ją pięciokrotnie51.
Wydawaniem benedyktyńskiego mszalika zainteresowane było także Pallottinum, które w latach sześćdziesiątych
dwukrotnie (1967 i 1968) drukowało tę pozycję, wykorzystując w niej tekst BT52.
To samo opracowanie benedyktyni postanowili wydrukować w 1993 r. we własnym wydawnictwie, w Krakowie–
Tyńcu53.
Kolejne lata przyniosły dalsze edycje tego typu. Dla przykładu można tu podać mszaliki w opracowaniu T. Loski
(wyd. 1987, 1993)54, W. Nowaka (1993)55 czy drukowane
przez Wydawnictwo „W drodze” Podręczne mszały z Lekcjonarzem na okres letni przeznaczone do użytku księży56.
50 Mszalik
rzymski na niedziele i święta, oprac. benedyktyni tynieccy,
Znak, Kraków 19641. „Przewodnik Bibliograficzny” 2365/83 podaje, że druk zakończył się w 1965 r.
51 Nie udało się ustalić szczegółów na temat wyd. 2–4 Mszlika, nie
notuje ich również „Przewodnik Bibliograficzny”. Udało się tylko
ustalić dane wyd. 5: Mszalik na niedziele i święta, oprac. benedyktyni tynieccy, Znak, Kraków 19695.
52 Mszalik rzymski na niedziele i święta, oprac. benedyktyni tynieccy,
Pallottinum, Poznań 19671, 19682.
53 Mszalik rzymski na niedziele i święta dla wiernych, oprac. benedyktyni tynieccy, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 1993.
54 Mszał z czytaniami, oprac. T. Loska, Księgarnia św. Jacka,
Katowice 19871; Mszał z czytaniami. Niedziele, uroczystości, święta, dni powszednie, oprac. T. Loska, Księgarnia św. Jacka,
Katowice 1993, wydanie drugie poszerzone.
55 Mszalik niedzielny. Liturgia sakramentów. Modlitwa Kościoła,
oprac. W. Nowak, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn
1993.
56 Np. Podręczny mszał z Lekcjonarzem na okres letni od 28 VI – 26
IX 1992 roku, W drodze, Poznań 1992.
154
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
Ponadto tekstami z BT posługują się także marianie
publikujący periodyk „Oremus” oraz pauliści wydający
„Dzień Pański”. Obydwa pisma udostępniają w podręcznym
formacie teksty liturgiczne Mszy św.
4. Znaczenie wykorzystania
milenijnego przek£adu
Pisma ŒwiÊtego w liturgii
Ruch biblijno-liturgiczny wpłynął na ducha wielu dokumentów Soboru Watykańskiego II, które wyraźnie nakazały
powrót do Pisma Świętego jako źródła Objawienia Bożego
oraz jego szerokie udostępnianie wiernym w postaci przekładów narodowych z języków oryginalnych, używanych
także w liturgii (KO 21-26; KL 51). Bardzo znamienna jest
zbieżność chronologii historii Soboru Watykańskiego II oraz prac nad BT. Pierwsze skuteczne próby organizowania
prac przekładowych A. Jankowski podjął podczas Zjazdu
Biblistów w styczniu 1959 r. W tym samym czasie, 25 stycznia 1959 r., papież Jan XXIII w swoim przemówieniu do
kardynałów po raz pierwszy publicznie odkrył swój zamiar
zwołania soboru powszechnego. BT ujrzała światło dzienne
latem 1965 r. – tego samego roku 8 grudnia papież Paweł VI
zamknął ostatnią sesję soborową. BT powstawała więc równolegle z dokumentami soborowymi, nie może więc być
owocem soboru – podobnie jak soborowe nauczanie (szczególnie KO i KL) jest ona wyrazem ducha ożywiającego katolicką biblistykę i liturgikę od końca XIX w.
Pomysł nowego przekładu Pisma Świętego i jego realizacja widziane w tej perspektywie szybko okazały się wydarzeniami opatrznościowymi, które spełniły oczekiwania przystępującego do posoborowych reform Kościoła w Polsce.
Szczególną rolę odegrała BT w odnowie liturgii, wchodząc do
polskich ksiąg liturgicznych.
Można mówić nie tylko o znaczeniu BT dla posoborowej
odnowy liturgicznej w Polsce, ale również o znaczeniu liturgicznego wykorzystania BT dla samego przekładu. Głośne
155
ks. Rajmund Pietkiewicz
odczytywanie nowego przekładu podczas obrzędów liturgicznych ujawniło liczne wady tłumaczenia, zwłaszcza
w zakresie języka i brzmienia zdań57. Wiele z tych niedoskonałości poprawiono podczas kolejnych wydań. Niewątpliwie decyzja Prymasa S. Wyszyńskiego o wykorzystaniu
tekstu BT w liturgii również podniosła prestiż tłumaczenia
i przyczyniła się do jego ogromnej popularyzacji. Było to
duże wyróżnienie dla twórców BT, którzy tym samym wzięli na siebie jeszcze większą odpowiedzialność za jakość
i formę edytorską przekładu, starając się o jego doskonalenie. Dzięki zastosowaniu w liturgii przekład BT jest uważany za textus receptus współczesnej Biblii w języku polskim58.
Jeszcze w połowie lat siedemdziesiątych problem stosunku nowych przekładów do polskiej tradycji biblijnej dzielił
rodzimych czytelników Pisma Świętego na dwie grupy: emocjonalnie przywiązanych do dawnej tradycji i uznających ją
za obowiązującą oraz oczekujących zupełnego zerwania
„z tym, co «trąci myszką», w imię hasła adekwatnego wyrazu
orędzia biblijnego”. Rodziło to napięcie między „postulatem
nowoczesności dzisiejszych przekładów Pisma św. a umiłowaniem stylu polskiej tradycji biblijnej”59. BT, świadomie
odstępując od „czcigodnej tradycji Wujkowej”60, opowiedziała się za nowoczesnością języka, co wzbudziło liczne
kontrowersje. Dziś jednak sytuacja wygląda inaczej. Młode
i średnie pokolenie wychowane na BT nie zna dawnej polszczyzny biblijnej, a nawet uważa ją za obcą i niezrozumiałą. Praktycznie zarzucone zostało tłumaczenie E. Dąbrow57 Por.
M. Wolniewicz, Biblia Tysiąclecia po raz drugi, „Przewodnik
Katolicki” (1972) nr 25, s. 219.
58 Por. J. Chmiel, „Textus receptus” współczesnej Biblii polskiej.
O trzecim wydaniu „Biblii Tysiąclecia”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”
(1981) nr 5, s. 274.
59 A. Jankowski, Z problematyki współczesnego przekładu Pisma
Świętego. Zasady – doświadczenia – perspektywy, „Studia Gnesnensia” (1975), s. 329-330.
60 BT 1, s. 12.
156
Przekład Biblii Tysiąclecia i jego zastosowanie w Lekcjonarzu mszalnym
skiego, „z którego przemawiała tradycja językiem nowoczesnym”61. Obecnie język i styl BT, wzbudzający przed prawie
czterdziestu laty tyle kontrowersji, jest prawie powszechnie
akceptowany, i to właśnie on w świadomości wielu czytelników i słuchaczy słowa Bożego zajął miejsce dawnej i „czcigodnej tradycji”.
Ogromną rolę w przyjęciu nowego tłumaczenia odgrywa
przyzwyczajenie do tekstu, które następuje tym szybciej, im
częściej jest on używany. Podobny proces oswajania się
z nowym przekładem zachodził w przypadku BT. Decydującą rolę odegrało tu liturgiczne wykorzystanie tłumaczenia
oraz jego ogromne rozpowszechnienie62.
5. Perspektywy Biblii Tysi¥clecia
jako tekstu liturgicznego
Jakie perspektywy ma przed sobą BT oraz jej liturgiczne
wykorzystanie?
Losy Biblii Wujka czy Biblii gdańskiej pokazują, że przekłady biblijne, poprawiane i modernizowane, mogą przetrwać nawet setki lat. Wydaje się, że historia BT zmierza
w tym właśnie kierunku: nieustannego poprawiania pod
względem językowym, merytorycznym, redakcyjnym.
Dzięki zastosowaniu w liturgii BT stała się textus receptus Biblii polskiej. Pomimo pojawienia się przekładów konkurencyjnych obecnie jej sukces pod względem popularności i pozycji na rynku nie wydaje się zagrożony. Czy jednak
BT utrzyma swój status w przyszłości? Poważną konkurentką dla BT może być przygotowywana od 1995 r. Biblia
ekumeniczna, ciesząca się oficjalną aprobatą Kościoła katolickiego zezwalającego na korzystanie z jej tekstu podczas
61 M.
Kossowska, Współczesne polskie przekłady Pisma Świętego
Nowego Testamentu. Uwagi o strukturze językowej, w: Podręczna
encyklopedia biblijna, red. E. Dąbrowski, t. 2, Poznań–Warszawa–
Lublin 1959, s. 822.
62 Por. J. Chmiel, „Textus receptus”…, art. cyt., s. 279-280.
157
ks. Rajmund Pietkiewicz
nabożeństw ekumenicznych63. Pozycję BT może osłabić
wydana w 2008 r. tzw. Biblia paulistów, która została przetłumaczona na polszczyznę jeszcze bardziej współczesną
niż przekład milenijny. Być może w przyszłości któraś
z tych wersji otrzyma pozwolenie na stosowanie w liturgii
obok BT.
Porównując tekst używany dziś w liturgii (BT 2) ze znajdującym się w BT 5, można zaobserwować rozchodzenie się
obydwu wersji. Czy proces ten będzie postępował nadal?
Czy nie osłabi on pozycji dalszych wydań BT, które będą
zawierały tekst odmienny od tego w Lekcjonarzu? Kierując
się troską o wierność autentycznemu słowu Bożemu,
Wydawnictwo Pallottinum, przygotowując polską wersję
drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego, zamierza uwzględnić w nim tekst ostatniego, czyli piątego wydania BT.
63 A.
Wysocka, Przekład na trzecie tysiąclecie, „Gość Niedzielny”
(Warszawa) z 14 X (2001) nr 41, s. 15.

Podobne dokumenty