GMINNY KONKURS LITERACKI ”Świat, który mnie otacza…”

Transkrypt

GMINNY KONKURS LITERACKI ”Świat, który mnie otacza…”
GMINNY KONKURS LITERACKI
”Świat, który mnie otacza…”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie
Literackim „Świat, który mnie otacza…” (wiersz) organizowanym przez Zespół
Szkół Publicznych w Suminie. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół
podstawowych (IV – VI) i gimnazjalnych gminy Starogard Gdański. Na prace
czekamy do 1.03. 2017 r.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy Konkursu
Zespół Szkół Publicznych w Suminie
Sumin 38
83-200 Starogard Gdański
Konkurs literacki
„Świat, który mnie otacza…”- konkurs na wiersz
REGULAMIN
Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.
Zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnej twórczości literackiej.
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów.
Inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach(ortograficznym,
interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym).
5. Promowanie osiągnięć uczniów.
Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
2. Prace są oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) uczniowie klas IV-VI,
b) uczniowie klas I-III gimnazjum.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Formy wypowiedzi będą oceniane w kategorii: utwory liryczne.
5. Każda szkoła może zgłosić do konkursu po dwóch uczestników z danej kategorii
wiekowej.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku
polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
7. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz na podany temat.
8. Utwór należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy dołączyć
wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi autora, adresem.
9. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór.
10. Tekst zgłoszony do konkursu nie może przekraczać 2 stron znormalizowanego
maszynopisu. Nie ma limitu znaków dla wierszy. Tekst należy napisać czcionką
Times New Roman i wydrukować jednostronnie.
Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do 1marca 2017 r. w Zespole Szkół Publicznych w Suminie bądź
przesyłać pocztą na adres: ZSP Sumin, Sumin 38, 83-200 Starogard Gd. z dopiskiem
„Konkurs Literacki” lub na adres e-mail szkoły: [email protected]
Kryteria oceniania:
Prace oceniać będzie powołane przez organizatorów Jury według następujących kryteriów:





wartość merytoryczna i zgodność z tematyką,
poprawność stylistyczna i językowa,
poziom literacki pracy,
oryginalność,
ogólna estetyka pracy.
Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
Wyłanianie laureata konkursu:
Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i zaproszeni na wręczenie nagród, które
odbędzie się 8.03.2017r.
Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na konkurs Autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez
dodatkowych zezwoleń autorów a z pełnym poszanowaniem ich praw do autorstwa
poprzez podanie nazwisk.
2. Nadsyłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez
uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest
wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby,
mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie
organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
3. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb konkursu ( zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 29. 08. 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883).
4. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
5. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora konkursu.
W załączeniu:
Karta zgłoszenia do konkursu literackiego
Zespół Szkół Publicznych w Suminie
KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU LITERACKIEGO
”Świat, który mnie otacza…”
1. Nazwa i adres szkoły ( nr telefonu, e – mail):
……………………………………………………………..
2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu ( kategoria wiekowa):
………………………………………………………………
3. Tytuł utworu: ……………………………………………….
4. Imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu:
…………………………………………………
5. Telefon kontaktowy: ……………………………
………………………
(miejscowość i data)
…………………………..
(czytelny podpis opiekuna)