portfolio - Mair Studio

Komentarze

Transkrypt

portfolio - Mair Studio
mairstudio
PRACOWNIA FOTOGRAFII I REKLAMY
Od ponad 30 lat zajmujê siê introligatorstwem. W moim
przypadku pojêcie to obejmuje zarówno oprawê pracy dyplomowej
czy menu dla pobliskiej restauracji jak i renowacjê XVII­wiecznej
Biblii...
Fakt, ¿e szko³y kszta³c¹ dziœ jedynie operatorów linii
produkcyjnych oraz wszechobecna tania (i bylejaka) masówka
spowodowa³, ¿e tradycyjne rzemios³o introligatorskie staje siê
zawodem gin¹cym. Jednak "rzemieœlnicza robota" pozostaje nadal
synonimem wysokiej jakoœci oraz rzetelnej wiedzy i umiejêtnoœci
zdobywanych przez lata praktyki.
Moje doœwiadczenie w tej dziedzinie rzemios³a jest poparte
kilkuletnim pobytem w Szkocji gdzie pracowa³em m.in. przy
zleceniach dla Scottish Archive i Grand Lodge of Scotland. Zakres
prac obejmowa³ renowacjê starodruków, manuskryptów
i dokumentów historycznych oraz digitalizacjê i dokumentacjê
fotograficzn¹. Wiele opracowanych i przygotowanych przeze mnie
zabytkowych manuskryptów zosta³o wydanych przez Grand Lodge
of Scotland w formie reprintów opatrzonych komentarzami znanych
historyków.
Niniejsze portfolio obejmuje jedynie w¹ski zakres prac, daj¹c
jednak ­ mam nadziejê ­ pogl¹d na mo¿liwoœci naszej pracowni.
Wszystkie zamieszczone fotografie pochodz¹ ze zbiorów
w³asnych.
PORTFOLIO
introligatornia

Podobne dokumenty