SPECJALNOŚĆ: GEOGRAFIA FIZYCZNA Kadra naukowo

Transkrypt

SPECJALNOŚĆ: GEOGRAFIA FIZYCZNA Kadra naukowo
KIERUNEK GEOGRAFIA − STUDIA II STOPNIA − FORMA STACJONARNA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
SPECJALNOŚĆ: GEOGRAFIA FIZYCZNA
Kadra naukowo-dydaktyczna
Zajęcia na specjalności prowadzone są przez pracowników Katedry Geomorfologii i Geologii
Czwartorzędu (KGiGCz), Katedry Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
(KGFiKŚ), Katedry Hydrologii (KH), Katedry Limnologii (KL), Katedry Meteorologii i
Klimatologii (KMiK) oraz Zakładu Geografii Pojezierzy (ZGP).
Osobami uprawnionymi do prowadzenia seminariów magisterskich w ramach specjalności są:
w zakresie geomorfologii:
Prof. UG dr hab. Stanisław Fedorowicz (KGiGCz)
w zakresie kształtowania i ochrony środowiska:
Prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski (KGFiKŚ)
w zakresie hydrologii oraz limnologii
Prof. UG dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (KL)
Prof. UG dr hab. Dariusz Borowiak (KL)
Prof. UG dr hab. Roman Cieśliński (KH)
Prof. UG dr hab. Jerzy Jańczak (ZGP)
w zakresie meteorologii i klimatologii
Prof. UG dr hab. Mirosław Miętus (KMiK)
Dlaczego warto wybrać tę specjalność?
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w środowisku
przyrodniczym Ziemi − ich genezy, przebiegu oraz zmian jakie wywołują, jest w stanie
wskazać, jaki wpływ na środowisko przyrodnicze wywierał kiedyś i wywiera współcześnie
człowiek oraz może badać skutki tych ingerencji i tendencje zachodzących zmian. Poza
wiedzą teoretyczną absolwent posiada praktyczne umiejętności samodzielnej pracy
kameralnej, terenowej i laboratoryjnej, opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych
oraz stosowania technik komputerowych (m. in. GIS).
Pogłębione kształcenie w zakresie geomorfologii uzyskać wiedzę na temat procesów
geomorfologicznych i towarzyszących im zmian środowiska w przeszłości i współcześnie,
zapisu działalności człowieka w osadach geologicznych i rzeźbie oraz tych procesów
gomorfologicznych, które są niekorzystne a nawet niebezpieczne dla bieżącego stanu
środowiska przyrodniczego i gospodarki.
Pogłębione kształcenie w zakresie hydrologii oraz limnologii daje wiedzę na temat
przebiegu procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych przebiegających w
środowisku wodnym Ziemi oraz umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi
technikami badawczymi i pomiarowymi w tej dziedzinie.
Pogłębione kształcenie w zakresie klimatologii pozwala na zdobycie wiedzy na temat
procesów zachodzących w atmosferze w różnych skalach czasowych i przestrzennych,
począwszy od skali lokalnej aż do procesów kształtujących klimat półkul oraz
umiejętności przeprowadzania badań zarówno terenowych jak i kameralnych,
opracowywania analiz klimatologicznych, obejmujących również współczesne zmiany
klimatu, posługiwania się w pracy technikami komputerowymi, w tym
wyspecjalizowanymi programami graficznymi i statystycznymi, wykorzystywania
światowych baz danych klimatycznych. Jest również przygotowany do rozpoczęcia stażu
w służbie synoptycznej.
Pogłębione kształcenie w zakresie kształtowania i ochrony środowiska pozwala na
zdobycie wiedzy na temat współczesnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze,
oceny rozmiarów zmian przez niego wywoływanych oraz sposobów zapobiegania
niekorzystnym przekształceniom.
KIERUNEK GEOGRAFIA − STUDIA II STOPNIA − FORMA STACJONARNA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Informacje o programie studiów
Program kształcenia, oprócz przedmiotów obligatoryjnych wspólnych dla całego kierunku,
zawiera także zajęcia (obligatoryjne i fakultatywne) związanych z profilem specjalności, przy
czym uwzględniono w nim specyfikę regionu – dużo uwagi poświęcając obszarom
pojeziernym oraz nadmorskim.
Pierwszą grupę stanowią przedmioty, których celem jest przekazanie ogólnej wiedzy na temat
fizyczno-chemicznych podstaw funkcjonowania środowiska (Fizyczne podstawy systemu
przyrodniczego Ziemi, Geochemia krajobrazu, Podstawy sedymentologii, Hydrogeologia).
Metody badawcze w geografii fizycznej, to blok zajęć mających na celu zapoznanie
studentów ze źródłami danych przestrzennych, metodami wnioskowania statystycznego,
sposobami wizualizacji wyników badań, a w szczególności metodami badań terenowych i
laboratoryjnych stosowanych w geografii fizycznej. Dopełnieniem tego bloku są pracownie
metod badawczych, zajęcia z zakresu zastosowań GIS oraz specjalistyczne ćwiczenia
terenowe służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności badawczych w wybranej przez
studentów subdyscyplinie: klimatologii, geomorfologii, hydrologii, limnologii oraz badaniach
krajobrazowych.
Kolejna grupa przedmiotów (Monitoring środowiska, Zagrożenia i ochrona atmosfery,
hydrosfery i litosfery, Ochrona przyrody i krajobrazu, Zasady polityki ekologicznej i
ekorozwoju, Gospodarka wodna, Oceny oddziaływania na środowisko, Odnawialne źródła
energii), to zajęcia na temat współczesnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze,
sposobu oceny zmian przez niego wywoływanych, a także gospodarowania zasobami
środowiska i przestrzeni zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W ramach zajęć do wyboru studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy na temat
funkcjonowania systemu przyrodniczego pojezierzy i pobrzeży, przemian środowiska
przyrodniczego Ziemi, a także waloryzacji środowiska dla potrzeb rozwoju zrównoważonego.
Kształcenie specjalistyczne
W ramach specjalności studenci mają możliwość pogłębiania wiedzy i nabywania
umiejętności badawczych (w tym realizacji pracy magisterskiej) w zakresie jednej z pięciu
subdyscyplin geografii fizycznej: klimatologii, geomorfologii, hydrologii, limnologii oraz
kształtowania i ochrony środowiska.
Dopełnieniem bloku zajęć seminaryjnych są pracownie metod badawczych, zajęcia z zakresu
zastosowań GIS, specjalistyczne ćwiczenia terenowe oraz blok przedmiotów do wyboru.