wariant 6 - UBEZPIECZENIA Limanowa | online

Transkrypt

wariant 6 - UBEZPIECZENIA Limanowa | online
Z myślą o Twoim bezpieczeństwie i wygodzie Generali Życie T.U. S.A. przygotowało
unikalne na rynku Ubezpieczenie na Życie.
Ubezpieczenie CERTUM Max zapewnia:
•
•
•
•
•
szeroki zakres ochrony niedostępny w polisach indywidualnych na życie
możliwość ubezpieczenia członków rodziny i najbliższych
minimum formalności
stały dostęp on-line poprzez Konta Klienta do warunków Twojej umowy
zniżki na zakup innych ubezpieczeń oferowanych przez Towarzystwa należące do Grupy Generali
Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej W6
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
Śmierć wskutek NW
Śmierć Ubezpieczonego
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW
za 1 % uszczerbku
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału/Udaru
za 1% inwalidztwa
Śmierć Współmałżonka
Śmierć Współmałżonka wskutek NW
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu
wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 120 dnia
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia
dodatkowo OIOM do 5 dni
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego
do 14 dnia / od 15 do 30 dnia
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek zawału serca/udaru mózgu
do 14 dnia / od 15 do 30 dnia
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant I
anemia aplastyczna, guz wewnątrzczaszkowy, leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by-pass),
niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja aorty, operacja zastawek serca, przeszczep
dużych narządów, udar mózgu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał serca
Wysokość
świadczenia (zł)
180 000
120 000
120 000
60 000
60 000
600
20 000
200
17 600
35 200
12 000
120 / 60
60 / 60
120
13 000
130 / 63
13 000
70 / 63
6 000
Pomoc medyczna
do 10 000*
wizyta pielęgniarki
dostawa leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
transport medyczny
pomoc domowa po hospitalizacji
organizacja procesu rehabilitacyjnego
opieka nad Dzieckiem lub osobą niesamodzielną (organizacja opieki lub transportu)
organizacja i pokrycie kosztów dojazdu i honorarium lekarza lub wizyty w placówce medycznej w
przypadku wystąpienia NW
organizacja i pokrycie kosztów dojazdu i honorarium położnej w przypadku urodzenia Dziecka
w trudnych sytuacjach losowych: zgon lub ciężkie choroby Współubezpieczonego, Rodziców, Teściów
organizacja i pokrycie kosztów wizyty w placówce medycznej lub kosztu dojazdu i honorarium
psychologa
osobisty asystent
infolinia medyczna
Składka
do 400 zł
do 500 zł
do 500 zł
do 2 000 zł
do 500 zł
TAK
do 500 zł
*maksymalna łączna wysokość świadczeń
do 500 zł
do 400 zł
do 400 zł
TAK
TAK
65,00 zł
KONTAKT:
tel. 500 595 535
www.online-ubezpieczenia.pl
Generali Życie T.U. S.A.
ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax +48 22 543 09 08
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 25952.
Kapitał zakładowy: 61.000.000 PLN w pełni opłacony; NIP: 521-28-87-341. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod nr 26.

Podobne dokumenty