INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 192115 * Test składa się

Transkrypt

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO TEST NR 192115 * Test składa się
1
Pieczątka organizatora
Egzaminu Państwowego
INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO
TEST NR 192115
* Test składa się ze 180 zadań egzaminacyjnych obejmujących całość
zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.
* Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 180 minut.
* Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.
* Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.
* Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi
tj. 126 punktów.
* Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.
Z e względu na elektroniczną formę sprawdzania
należy przestrzegać następujących zaleceń:
wyników
egzaminu,
=> Proszę uważnie przeczytać treść poszczególnych zadań egzaminacyjnych,
a następnie spośród 4 proponowanych odpowiedzi wybrać jedną
poprawną
odpowiedź
dokonując
zaznaczenia
właściwego
pola
długopisem (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w
lewym górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).
=> Należy dokonywać starannego zaznaczania wybranej odpowiedzi
=> Zaznaczenie więcej niż 1 odpowiedzi traktowane jest jako odpowiedź
błędna.
=> Zaznaczoną błędnie odpowiedź należy przekreślić „x” i postawić parafkę,
brak parafki przy skreślonej odpowiedzi traktowane będzie jako
odpowiedź błędna.
=> Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.
Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEST NR 192115
GRUPA 1
Zadanie 1.
Biznes plan to:
A . schemat organizacyjny przedsiębiorstwa,
B . dokument decyzyjny, w którym jest przedstawiona
koncepcja
działania
przedsiębiorstwa
i
jego
wieloletnia projekcja przyszłości,
C . dokument decyzyjny, w którym jest przedstawiona
koncepcja
działania
przedsiębiorstwa
i
jego
wieloletnia zaszłość historyczna,
D . system zaopatrzenia i dystrybucji dostaw i usług tzw.
łańcuch dostaw.
Zadanie 2.
Rentowność zakładu opieki zdrowotnej (świadczonych usług
zdrowotnych) to stan:
A . w którym przychody całkowite z e sprzedaży usług
zdrowotnych równają się kosztom całkowitym świadczenia
usług,
B . w którym przychody całkowite z e sprzedaży usług
zdrowotnych s ą niższe o d kosztów całkowitych
świadczenia usług,
C . w którym przychody całkowite z e sprzedaży usług
zdrowotnych s ą niezależne o d kosztów całkowitych
świadczenia usług,
D . w którym przychody całkowite z e sprzedaży usług
zdrowotnych przewyższają koszty całkowite świadczenia
usług.
Zadanie 3.
Podstawowe funkcje zarządzania to:
A . planowanie, kierowanie, kontrolowanie, motywowanie,
delegacja,
B . planowanie, kierowanie, przewodzenie, decydowanie,
motywowanie,
C . planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie,
D . kierowanie, oddelegowywanie, ocenianie, kontrolowanie.
Zadanie 4.
Zapewnienie bezpieczeństwa w wykonywaniu zadań zawodowych na
pielęgniarskich stanowiskach pracy leży w gestii:
A . pracownika,
B . pracodawcy,
C . kierownictwa liniowego,
D . nadzoru PIP.
Zadanie 5.
Zmiana kultury organizacyjnej wskazuje n a
tendencję przejścia:
A . od tłamszenia do delegowania uprawnień,
B . od wsparcia do rozkazywania,
C . od zaufania do strachu,
D . od pracy zespołowej do hierarchicznej.
następującą
Zadanie 6.
Graficzny obraz ukazujący poszczególne części organizacji,
hierarchiczny układ zależności między nimi oraz przypisujący w
sposób ogólny konkretne funkcje poszczególnym elementom
organizacji to:
A . schemat organizacyjny,
B . cele i zadania organizacji,
C . wzorce i modele działań,
D . regulaminy, instrukcje, ramowe procedury określające
działania podejmowane w organizacji.
Zadanie 7.
W etyce zarządzania ważnym elementem m.in. jest polityka
firmy, sposób traktowania pracowników, podział nagród, jednak
na szczególną uwagę zasługują trzy obszary:
A . stosunek pracowników d o siebie, stosunek firmy d o
innych podmiotów gospodarczych, stosunek pracownika do
firmy,
B . stosunek firmy d o pracownika, stosunek pracownika d o
firmy,
stosunek
firmy
do
innych
podmiotów
gospodarczych,
C . obszar świata interesów, obszar wzorców zachowań
pracowników, obszar klimatu w organizacji,
D . przestrzeganie praw pracowników, interes społeczny,
zasady uczciwości w gospodarce rynkowej.
Zadanie 8.
C o t o jest budżet zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu
leczniczego?
A . zestawienie zapotrzebowania na środki pieniężne,
B . plan bieżącej działalności i funduszu płac,
C . plan ogółu dochodów i wydatków, będący podstawą
racjonalnego wykorzystania zasobów,
D . plan podziału zasobów n a różne rodzaje świadczonych
usług zdrowotnych.
Zadanie 9.
Koszty
całkowite
zakładu
opieki
zdrowotnej/podmiotu
leczniczego są to koszty:
A . podstawowych usług zdrowotnych oferowanych przez
zakład,
B . inwestycji i materiałów,
C . działalności administracyjnej zakładu,
D . będące sumą kosztów stałych i zmiennych zakładu.
Zadanie 10.
W układzie rodzajowym kosztów wyróżnia się:
A . amortyzację, usługi obce, wynagrodzenia,
B . amortyzację, zużycie materiałów, podatek dochodowy,
C . amortyzację, zużycie materiałów, usługi, podatek,
wynagrodzenia,
ubezpieczenia
społeczne,
podróże
służbowe, pozostałe koszty,
D . koszty wytworzenia i koszty ogólnego zarządu.
Zadanie 11.
Konkurs n a stanowisko pielęgniarki oddziałowej wygrała
pielegniarka z krótkim stażem pracy w zawodzie. Była
oddziałowa została przesunieta d o pracy "przy łóżku chorego".
W oddziale tworzą się dwa obozy. Zwolenniczki byłej
oddziałowej wystosowały petycję d o Izby Pielęgniarek i
Położnych, w której grożą starjkiem, jeżeli decyzja o zmianie
n a stanowisku oddziałowej zostanie utrzymana. N a jakim etapie
eskalacji znajduje się ten problem?
A . debaty,
B . czynów, nie słów,
C . strategii gróźb,
D . utraty twarzy.
Zadanie 12.
Kto prowadzi nadzór w zakresie gospodarki finansowej NFZ?
A . Pełnomocnik ds. Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Minister właściwy do spraw zdrowia,
C . Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,
D . Minister właściwy do spraw finansów publicznych.
Zadanie 13.
Stosowana przez kierownika metoda rozwijająca samodzielność
oraz aktywizująca i motywująca pracowników t o zarządzanie
przez:
A . kryzys i kierowanie,
B . kontrolę i nadzór,
C . wyniki,
D . delegowanie.
Zadanie 14.
Która z cech jest charakterystyczna dla usług medycznych?
A . niematerialność,
B . spójność,
C . podzielność,
D . nieefektywność.
Zadanie 15.
K t o pokrywa koszty świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
osobom bezdomnym?
A . NFZ,
B . gmina na terenie której przebywa bezdomny,
C . powiat, na terenie którego przebywa bezdomny,
D . Ministerstwo Zdrowia.
Zadanie
Produkt
A.
B.
16.
Krajowy Brutto (PKB) jest to wartość:
wszystkich dóbr w państwie,
rynkowa dóbr, usług, kapitału danego państwa w roku
kalendarzowym,
C . rynkowa dóbr, usług wytworzonych w danym kraju w
określonym roku,
D . rynkowa dóbr, oraz kapitału danego państwa w
określonym roku.
Zadanie 17.
Planowanie zatrudnienia pracowników n a różnych szczeblach
zarządzania, to:
A . zespół czynności zmierzających d o alokacji wszystkich
zasobów podmiotu,
B . zespół czynności zmierzających d o racjonalnego
rozmieszczenia zasobów pracowniczych, niezbędnych d o
optymalnego wykonania pracy w danym czasie,
C . zespół
działań
polegających
na
określeniu
organizacyjnych
elementów
pracy,
a
zwłaszcza
samodzielności, ustaleniu gdzie i kiedy praca powinna
być wykonana,
D . zespół działań polegających n a określeniu procesu
doskonalenia zawodowego, przeciwdziałaniu wypalenia
zawodowego.
Zadanie 18.
Efektywność opieki zdrowotnej to:
A . system zakazów, nakazów, wartości ekonomicznych i
moralnych niezbędnych w opiece zdrowotnej,
B . przyjęty prawem i utrwalony system norm organizacji,
polityka kadrowa i system nagradzania pracowników,
C . organizowanie opieki zdrowotnej w najlepszy sposób,
tak, aby zapewnić optymalne wykorzystanie istniejących
zasobów materialnych, finansowych i osobowych w celu
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
D . maksymalne wykorzystanie zasobów systemu opieki
zdrowotnej w celu uzyskania maksymalnych wyników
finansowych.
Zadanie 19.
System ochrony zdrowia jest to:
A . zespół zakładów opieki zdrowotnej,
B . całokształt relacji zachodzących pomiędzy instytucjami
opieki zdrowotne,
C . całokształt działań podejmowanych n a rzecz ochrony
zdrowia populacji w płaszczyźnie politycznej, prawnej,
ekonomicznej, społecznej i kulturowej,
D . realizacja polityki zdrowotnej państwa.
Zadanie 20.
N a zebraniu w sprawie zawierania kontraktów z pielęgniarkami i
pracownikami działów diagnostycznych i technicznych wyraźnie
formułują się dwa obozy: gorących zwolenników i sceptycznych
przeciwników. Który z niżej wymienionych sposobów może
skutecznie wpłynąć n a zmniejszenie napięcia pomiędzy stronami
konfliktu?
A . zmniejszenie liczby uczestników negocjacji,
B . zwiększenie liczby uczestników negocjacji,
C . przeformułowanie problemów,
D . skojarzenie problemów z osobami.
Zadanie 21.
Co jest pierwszym etapem przygotowania zmian?
A . krytyczna ocena obecnej sytuacji, niezadowolenie z e
status quo,
B . tworzenie misji - kierunek i czytelność działań,
C . tworzenie wizji - śmiały, krótkoterminowy cel,
D . wsparcie, szkolenie, zachęta dla ludzi.
Zadanie 22.
Celowe działania państwa oraz innych organizacji i instytucji
publicznych, podejmowanych w dziedzinie kształtowania warunków
pracy, życia i bytowania społeczeństwa to:
A . polityka zdrowotna,
B . polityka społeczna,
C . organizacja opieki zdrowotnej,
D . polityka kadrowa.
Zadanie 23.
Kontrola polega na:
A . takie działanie, które polega n a motywowaniu
pracowników do bardziej efektywnych działań,
B . porównywaniu wykonania z odpowiednim wzorcem,
standardem i podjęcie stosownych działań,
C . wychwyceniu błędów popełnianych przez podwładnych,
D . spełnia rolę destabilizującą.
Zadanie 24.
Koszty z a badania profilaktyczne pracowników ponoszone s ą
przez:
A . oddziały wojewódzkie NFZ,
B . samorządy terytorialne,
C . pracodawcę,
D . urzędy pracy.
Zadanie 25.
Wizja organizacji jest to:
A . estetyczny wygląd zewnętrzny budynku, w którym mieści
się dana organizacja,
B . obraz przyszłości, którą uczestnicy organizacji chcą
wykreować,
C . wytyczony kierunek zmian organizacyjnych odnoszący się
do konkretnego przedziału czasowego,
D . długofalowy
plan
przekształceń
organizacyjnych
zmierzający do zmiany profilu działalności firmy.
Zadanie 26.
Koszt wytworzenia osobodnia opieki medycznej zakładu opieki
zdrowotnej to:
A . iloraz sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich ośrodka
kosztów d o liczby osobodni opieki wykonanych w okresie
rozliczeniowym,
B . iloczyn sumy kosztów bezpośrednich i pośrednich
ośrodka kosztów d o liczby osobodni opieki wykonanych w
okresie rozliczeniowym,
C . suma kosztów pośrednich i bezpośrednich,
D . koszt wykonania procedury medycznej.
Zadanie 27.
Wysokospecjalistyczne procedury medyczne finansowane są przez:
A . Narodowy Fundusz Zdrowia,
B . budżety wojewodów,
C . budżet państwa,
D . Narodowy Fundusz Zdrowia oraz budżet państwa.
Zadanie 28.
N a czym polega podstawowy cel kontroli jako jednej z funkcji
kierowniczych w organizacjach?
A . badaniu
zgodności
realizacji
działania
(zbioru
działań) z obowiązującymi przepisami,
B . ustalaniu rzeczywistego przebiegu realizacji działania
(zbioru działań) i formułowaniu wniosków d o następnych
działań,
C . badaniu przede wszystkim procesów składających się n a
funkcjonowanie organizacji i ich wzajemnego powiązania
oraz ich wpływu na realizację celów organizacji,
D . porównaniu
krótkookresowych
wyników
pracy
poszczególnych pracowników z ustalonymi normami.
Zadanie 29.
W szpitalu, przeprowadzane s ą różne zmiany. Oddziałowej udało
s i ę przeprowadzić zmiany dotyczące skrócenia czasu oczekiwania
przez pacjentów na zabiegi. Powodzenie zmian zapewnia:
A . odgórne opracowanie wizji zmian,
B . narzucenie metod przeprowadzania zmian,
C . przestrzeganie ścisłych rozporządzeń i regulaminów,
D . intensywne komunikowanie się między wszystkimi
partnerami procesu zmian.
Zadanie 30.
T Q M ( kompleksowe zarządzanie jakością) opiera się n a kilku
zasadach, jedną z nich jest znajomość klienta wewnętrznego.
Klientem wewnętrznym jest:
A . pacjent, który przebywa w placówce,
B . pracownicy danej placówki,
C . świadczeniobiorcy,
D . firmy kooperujące z podmiotem leczniczym.
Zadanie 31.
Które z poniższych haseł najlepiej odzwierciedla podejście d o
zmiany?
A . każda zmiana budzi niepokój,
B . zmiana rozpoczyna się od nas samych,
C . większość zmian obarczonych jest niepowodzeniem,
D . zmiana jest zbyt kosztowna.
Zadanie 32.
Jedna z e współpracownic oskarżyła publicznie pielęgniarkę
oddziałową o brak umiejętności organizowania pracy oddziału.
Oddziałowa nie chce, aby sprawa trafiła d o ordynatora i
próbuje przystąpić d o rozmowy z oskarżającą j ą pielęgniarką.
Który z niżej wymienionych zachowań może przeszkodzić
oddziałowej w rozwiązywaniu konfliktu?
A . skupienie się na osobie, a nie na jej zachowaniu,
B . zbyt uważne słuchanie drugiej strony,
C . próba zaspokojenia potrzeb swoich i pielęgniarki,
D . skłonność do ustępstw.
Zadanie 33.
Pielęgniarka oddziałowa jest osobą, która czuwa nad
utrzymaniem dobrej atmosfery w pracy, przywiązuje dużą wagę d o
wzajemnych kontaktów międzyludzkich. Uważa, ż e ludzie stawiają
opór i s ą niechętni, gdy nakłania się ich d o ciężkiej pracy.
Jaki styl kierowania stosuje przedstawiona pielęgniarka
oddziałowa?
A . wysoka orientacja n a zadania, niska orientacja n a
ludzi,
B . wysoka orientacja na zadania i ludzi,
C . wysoka orientacja n a ludzi, niska orientacja n a
zadania,
D . niska orientacja na ludzi i zadania.
Zadanie 34.
Członkowi zespołu negocjacyjnego: zaufanemu, dojrzałemu,
potrafiącemu wyjaśnić trudne sytuacje, wzbudzającemu respekt
wśród kolegów. Potrafiącemu panować nad wielowątkową dyskusją
i kierować uwagę n a zagadnienia najważniejsze, kontrolującemu
emocje, pozytywnie reagującemu n a spokojne i rozsądne
argumenty strony przeciwnej możemy powierzyć pełnienie roli:
A . badacza,
B . lidera,
C . koordynatora,
D . indywidualisty.
Zadanie 35.
J a k nazywa się proces tworzenia
pracowników?
A . pilotowanie zmian,
B . pobudzanie do zmian,
C . realizowanie zmian,
D . określanie wizji zmian.
dynamiki
zmian
wśród
Zadanie 36.
Pielęgniarka/położna ubezpieczenia zdrowotnego:
A . jest świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o
udzialanie świadczeń opieki zdrowotnej,
B . jest świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jest
zatrudniona albo wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z
którym Fundusz zawarł uwowę,
C . jest zatrudniona przez świadczeniodawcę, z którym
Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej,
D . wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz
zawarł umowę.
Zadanie 37.
Przedmiotem rozmowy oceniającej kierownika z pracownikiem,
który uzyskał ocenę przeciętną, powinno być:
A . omówienie oceny pracownika na tle całej grupy,
B . omówienie programu rozwoju personalnego,
C . poinformowanie o możliwości zwolnienia z pracy,
D . poinformowanie o częstych kontrolach jego pracy.
Zadanie 38.
Konkurs ofert n a zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej prowadzony przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego
NFZ, aby był ważny powinien być ogłoszony w:
A . siedzibie urzędu wojewódzkiego i regionalnej oddziale
NFZ oraz w siedzibie okręgowej izby lekarskiej,
B . prasie i w siedzibie zamawiającego czyli NFZ,
C . biuletynie NFZ i n a łamach prasy codziennej, n a
tablicach ogłoszeń w urzędzie zamawiającego usługi w
okregowej izbie lekarskiej,
D. na
tablicach
ogłoszeń
w
sziedzibie
oddziału
wojewódzkiego NFZ oraz siedzibach okręgowych izb
zrzeszajacych zawody medyczne.
Zadanie 39.
Jakie s ą podstawowe czynniki wpływające n a zadowolenie
personelu z systemu wynagrodzeń?
A . gwarancja stałego wynagrodzenia,
B . stabilność systemu wynagradzania,
C . zapowiedź wzrostu wynagrodzeń,
D . zgodność wynagrodzenia z oczekiwaniami pracownika.
Zadanie 40.
Czas pracy pracownika podmiotu leczniczego regulują zapisy
zawarte w:
A . ustawie o działalności leczniczej,
B . tylko przepisy kodeksu pracy,
C . regulaminy wewnętrzne,
D . ustalenia ze związkami zawodowymi.
Zadanie 41.
Analiza SWOT jest wyrażona z a pomocą czterech zmiennych
obejmujących:
A . socjokulturę,
politykę,
ekonomię,
elementy
technologii,
B . silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia,
C . zysk, udział w rynku, jakość, dobro pracowników,
D . planowanie, diagnoza, wnioskowanie, wdrożenie.
Zadanie 42.
A b y wyznaczyć liczbę etatów w podmiocie leczniczym istotny
jest czas dyspozycyjny. Czas dyspozycyjny to:
A . czas wykonywania czynności pośrednich w toku procesu
pielęgnowania,
B . czas wykonywania czynności bezpośrednich w toku
procesu pielęgnowania,
C . czas jaki wypracowują pielęgniarki w danym szpitalu w
ciągu roku,
D . wszystkie powyżej.
Zadanie 43.
Rozmówca, który unika wymiany spojrzeń, pochyla się, odwraca
głowę, m a ubogą mimikę, mocno ściska dłonie, często pociera
nos, głowę i odsuwa się od rozmówcy, przejawia nastawienie:
A . wrogie,
B . przyjazne,
C . lękliwe,
D . nieprzyjazne.
Zadanie 44.
W wielu krajach świata fundamentem
instytucja lekarza rodzinnego. Jest ona
także w Polsce. Lekarze rodzinni s ą
zasadach. Najwcześniej ukształtowała
rodzinnego w:
A . Wielkiej Brytanii,
B . Holandii,
C . Szwecji,
D . Belgii.
opieki zdrowotnej jest
o d kilku lat wdrażana
opłacani n a różnych
się instytucja lekarza
Zadanie 45.
Jakość opieki pielęgniarskiej jest to:
A . stopień zgodności działań pielęgniarek z procedurami
medycznymi,
B . wysoka satysfakcja pacjentów i ich rodzin z pracy
pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej,
C . stopień, w jakim opieka ta, wykazując zgodność z
profesjonalną wiedzą, przyczynia się d o osiągnięcia
pożądanych efektów w stanie zdrowia osób (populacji)
oraz zwiększa ich zdolność d o samoopieki lub
samopielęgnacji,
D . stopień, w jakim opieka t a zwiększa zdolność pacjentów
do samoopieki lub samopielęgnacji.
Zadanie 46.
Zjawisko długiego oczekiwania w tzw. "kolejce" n a wykonanie
określonego świadczenia zdrowotnego jest wyrazem:
A . niskiej podaży i dużego popytu,
B . zrównoważonej podaży z popytem,
C . dużej podaży niskiego popytu,
D . dużej podaży i dużego popytu.
Zadanie 47.
Statystyka publiczna dla potrzeb ochrony zdrowia prowadzona
jest przez:
A . Ministerstwo Zdrowia,
B . Ministerstwo Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny,
C . Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny, MON,
MSWiA,
D . Państwowy Zakład Higieny.
Zadanie 48.
W ubezpieczeniowym modelu opieki zdrowotnej Bismarcka,
występuje m.in.:
A . zasada solidaryzmu społecznego i prawo ubezpieczonego
d o wolnego wyboru lekarza, szpitala, zakładu
świadczącego opiekę medyczną,
B . proces oceniania zakładów opieki zdrowotnej i
pracowników medycznych przez kasy chorych,
C . system kontraktów z kasami chorych, zasada solidaryzmu
społecznego i odpłatność za świadczenia,
D . finansowanie świadczeń
z obowiązkowej składki
zdrowotnej płaconej przez pracodawcę i pracownika,
zasada solidaryzmu społecznego, prawo ubezpieczonego
d o wolnego wyboru lekarza, szpitala i zakładu
świadczącego
opiekę
medyczną,
wstępowanie
autonomicznych
kas
chorych
i
zakładów
ubezpieczeniowych, system kontraktów z kasami chorych.
Zadanie 49.
Trendy demograficzne, zmiany polityczne elit rządzących,
regulacje prawne są typowym przykładem otoczenia:
A . dalszego firmy, na które firma nie ma wpływu,
B . bliższego, na które firma nie ma wpływu,
C . bliższego, na które wpływa na działalność firmy,
D . dalszego, na które firma ma wpływ.
Zadanie 50.
Kompetencje interpersonalne to najogólniej:
A . umiejętność radzenia sobie z ludźmi w taki sposób, aby
rozpoczęte działania mogły być kontynuowane dla
osiągnięcia zamierzonych celów,
B . kierowanie i egzekwowanie o d pracowników wydajnej
pracy, tak aby osiągnąć realizację celów organizacji,
C . nabyta wiedza, posiadane doświadczenie zawodowe,
umiejętność kierowania ludźmi,
D . pewien zakres pełnomocnictw i praw d o działania w celu
realizacji zamierzeń i osiągnięcia celu.
Zadanie 51.
Co oznacza wartościowanie pracy?
A . porównywanie stopnia trudności różnych czynności w
procesie pracy,
B . wycenę stopnia trudności pracy,
C . ocenę pracy,
D . zbudowanie systemu wynagradzania.
Zadanie 52.
W obecności personelu wybucha głośna rozmowa pomiędzy
pielęgniarką oddziałową a jej podwładną. Następuje wymiana
zdań n a temat źle przygotowanych pacjentów d o planowanych
zabiegów. Nie jest t o pierwsza sprzeczka tego typu.
Zaangażowane w ten spór osoby prezentują:
A . polaryzację postaw,
B . tworzenie stereotypów,
C . postawę asertywną,
D . postawę uniku.
Zadanie 53.
System ocen pracowniczych to:
A . proces oceniania i nagradzania pracowników,
B . proces oceniania i karania pracowników,
C . metoda okresowej ewaluacji i uczestnictwa, która
obejmuje
ilościowe
i
jakościowe
aspekty
organizacyjnego funkcjonowania pracownika i daje
odpowiedź n a pytanie czy i w jakim zakresie pracownik
spełnia wymogi stanowiska pracy,
D . odpowiedź n a pytanie, czy i w jakim zakresie pracownik
spełnia wymogi stanowiska pracy.
Zadanie 54.
Etyka zarządzania to:
A . osobiste przekonania jednostki dotyczące słuszności
zachowania w określonych sytuacjach,
B . system norm zachowań, jakie prezentują i jakimi
kierują się w zarządzaniu menedżerowie,
C . system norm zachowań, odczuć jakimi kierują się
pracownicy określonej organizacji,
D . reguły dotyczące instytucji, określające zasady pracy
wewnątrz organizacji.
Zadanie 55.
Celem działania sytemu opieki zdrowotnej w Polsce jest m.in.:
A . zabezpieczenie opieki ludziom i chorym i niedołężnym,
B . zabezpieczenie
i
dostarczenie
całej
populacji
świadczeń rehabilitacyjnych,
C . zapewnienie
usług
medycznych,
świadczeń
profilaktyczno-leczniczych
i
rehabilitacyjnych
na
najwyższym poziomie, adekwatnie d o poziomu wiedzy i
zasad dobrej praktyki,
D . zapewnienie edukacji zdrowotnej dzieciom i młodzieży.
Zadanie 56.
W Polsce obowiązują ubezpieczenia zdrowotne:
A . dobrowolne,
B . powszechne obowiązkowe,
C . narodowe,
D . mieszane dobrowolne i z podatków.
Zadanie 57.
Jednym z najważniejszych dokumentów, dowodów potwierdzających
istnienie systemu zapewnienia jakości w podmiocie leczniczym
jest:
A . Księga Jakości,
B . Standardy postępowania, procedury, instrukcje,
C . Kultura organizacyjna,
D . Misja organizacji.
Zadanie 58.
System wynagradzania, prowadzący d o pozytywnej selekcji
pracowników to system:
A . płacy, powiązany z wynikami pracy, a nagradzanie
oparte na wynikach indywidualnych, nad-przeciętnych,
B . wynagradzania, gdzie premia jest traktowana jako stały
dodatek do płacy, należny każdemu pracownikowi,
C . wynagradzania, oparty n a zasadzie ,,sprawiedliwe
płace, to równe płace",
D . płacy,
oparty
na
sprawiedliwej
proporcji
w
wynagrodzeniach robotników i inteligentów.
Zadanie 59.
Powodzenie restrukturyzacji zakładu opiera się m.in. na:
A . dopracowaniu szczegółów procesu,
B . zapewnieniu źródeł finansowania procesu,
C . opracowaniu prognozy zatrudnienia kadry,
D . opracowaniu planu redukcji zatrudnienia.
Zadanie 60.
D o głównych problemów systemu ochrony zdrowia pod względem
ekonomicznym zaliczamy:
A . płodność,
B . zatrudnienie,
C . długość życia,
D . produktywność.
Zadanie 61.
Narzędziem stosowanym w procesie doskonalenia jakości t o
diagram Ishikawy, który polega na:
A . ustaleniu związków przyczynowo- skutkowych danego
problemu,
B . prezentacji danych zmienności określonego zbioru
danych w określonych przedziałach wartości,
C . ustaleniu 20 % przyczyn, które powodują 80% skutków,
D . ustaleniu sposobów pracy w poszczególnych oddziałach.
Zadanie 62.
Na czym polega istota dostosowawczych zmian w organizacji?
A . przygotowaniu i przeprowadzeniu zmian w organizacji n a
podstawie rodzaju i zakresu zmian dokonanych w innych
organizacjach,
B . przygotowaniu i wprowadzeniu zmian w organizacji
będących
reakcją
na
przyczyny
konieczności
przeprowadzenia zmian wtedy, kiedy się one pojawią
(zmiany w organizacji s ą w takiej sytuacji wymuszoną
reakcją na zmiany warunków funkcjonowania),
C . antycypacyjnym przygotowaniu i przeprowadzeniu zmian w
organizacji będących reakcją n a przyszłe zmiany
warunków jej funkcjonowania,
D . dostosowaniu zmian w organizacji d o dotychczasowych
kierunków i celów funkcjonowania organizacji.
Zadanie 63.
W zarządzaniu jakością w zakładach opieki zdrowotnej podmiotem
jest:
A . lekarz,
B . pacjent,
C . płatnik,
D . dyrekcja zakładu.
Zadanie
Analiza
na:
A.
B.
C.
D.
64.
i badanie rynku jest t o metoda zarządzania polegająca
ocenie szans i zagrożeń dla firmy,
określenie mocnych i słabych organizacji,
przewidywaniu kosztów działania organizacji na rynku,
ocenie szans i zagrożeń jakie istnieją w otoczeniu
zewnętrznym firmy a także określenie mocnych i słabych
stron własnej organizacji.
Zadanie 65.
Do przyczyn zróżnicowania kosztów w szpitalu zaliczamy:
A . intensywność
świadczeń
np.
godziny
opieki
pielęgniarskiej,
B . wykształcenie lekarzy,
C . wykształcenie pielęgniarek i położnych,
D . przestrzeganie
przepisów
ustawy
o
finansach
publicznych.
Zadanie 66.
W analizie według SWOT, wydarzenia, trendy, które mogą mieć
niekorzystny wpływ na przyszłość firmy należą do segmentu:
A . szanse,
B . zagrożenia,
C . silne strony,
D . słabe strony.
Zadanie 67.
Pracownikowi zatrudnionemu w samodzielnym publicznym zakładzie
opieki zdrowotnej/podmiocie leczniczym, przechodzącemu p o 2 0
latach pracy n a emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności d o
pracy przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
A . jednomiesięcznego wynagrodzenia,
B . dwumiesięcznego wynagrodzenia,
C . trzymiesięcznego wynagrodzenia,
D . czteromiesięcznego wynagrodzenia.
Zadanie 68.
Celem negocjacji jest:
A . znalezienie
takiego
rozwiązania
problemu
negocjacyjnego, które zadowoli wszystkie strony
biorące w nich udział,
B . uzyskanie zadowolenia kadry kierowniczej,
C . pozyskanie sprzymierzeńców spośród przedstawicieli
związków i korporacji zawodowych,
D . uzyskanie zadowolenia pracowników wykonawczych.
Zadanie
Kultura
A.
B.
C.
69.
organizacji jest to:
system zakazów, nakazów, wartości moralnych,
utrwalony wzorzec założeń, wartości, norm organizacji,
wzorzec założeń, wartości i norm uznawanych przez
pracowników,
D . utrwalony wzorzec, uznawanych przez członków
organizacji, założeń, wartości, norm i sposobów
radzenia sobie z doświadczeniami, które zostały
wypracowane w toku rozwoju tej organizacji.
Zadanie 70.
W krajach Unii Europejskiej systemy opieki zdrowotnej
funkcjonują w oparciu o różne rozwiązania. Który z modeli
opieki zdrowotnej dominuje w Unii Europejskiej?
A . oparty na ubezpieczeniach obowiązkowych,
B . oparty na dobrowolnych ubezpieczeniach prywatnych,
C . model narodowej służby zdrowia,
D . mieszany, łączący cechy narodowej służby zdrowia i
ubezpieczeń obowiązkowych.
Zadanie 71.
Czym charakteryzuje się płaska struktura organizacyjna?
A . ograniczoną liczbą szczebli hierarchicznych i dużą
rozpiętością kierowania,
B . rozbudowanymi więziami specjalizacyjnymi wynikającymi
z podziału pracy i przyjętych procesów koordynacji
działań w organizacji,
C . dużą
specjalizacją
pracy
na
stanowiskach
organizacyjnych,
D . przewagą więzi służbowych nad więziami współdziałania
w realizacji celów organizacji.
Zadanie 72.
Jedną z metod doskonalenia jakością jest benchmarking, polega
na:
A . wyłonieniu najlepszego przedsiębiorstwa n a podstawie
realizacji usług na wysokim poziomie jakościowym,
B . porównywaniu wyników placówki, systemów zarządzania,
procesów,
produktów,
usług
z
bezpośrednimi
konkurentami, liderami,
C . ciągłym doskonaleniu jakości,
D . statystycznej kontroli przebiegu procesów w placówce.
Zadanie 73.
Umowy zawierane przez NFZ n a realizację świadczeń zdrowotnych
oparte są na:
A . procedurze przetargowej,
B . konkursie ofert,
C . negocjacjach,
D . porozumieniu w formie umowy.
Zadanie 74.
Pielęgniarka oddziałowa przekazuje zespołowi pielęgniarek
informację o dodatkowych czynnościach. Pielęgniarki nie
zgadzają się n a wykonywanie dodatkowych zajęć bez
wynagrodzenia. Lekarze i pielęgniarki decydują się n a rozmowy
i odnalezienie wspólnej płaszczyzny porozumienia. Która cecha
charakteryzuje postrzeganie tego konfliktu, gdy strony
przyjmują strategię współpracy?
A . konflikt jest postrzegany jako "wygrana albo porażka",
B . konflikt jest zwykłym wspólnym problemem,
C . konflikt jest zderzeniem różnych, ale współzależnych
interesów,
D . konflikt jest okazją do osiągnięcia własnych korzyści.
Zadanie 75.
Która z niżej wymienionych ustaw NIE m a zastosowania w
finansowaniu samodzielnych publicznych zakładach opieki
zdrowotnej?
A . o finansach publicznych,
B . budżetowa,
C . o działalności leczniczej,
D . Prawo farmaceutyczne.
Zadanie 76.
Płynność finansowa zakładu opieki zdrowotnej to:
A . stan bilansu i rachunku wyników zakładu,
B . terminy spłaty zobowiązań zakładu,
C . zdolność
zakładu
do
wywiązywania
się
z
krótkoterminowych zobowiązań,
D . źródła pochodzenia środków pieniężnych zakładu i
kierunki ich przeznaczenia.
Zadanie 77.
Jakich czynników NIE uwzględnia się w kosztach szpitalnych
usług medycznych?
A . kosztów rzeczowych,
B . kosztów osobowych,
C . przypisywania kosztów niewłaściwym oddziałom,
D . kosztów receptariuszy szpitalnych.
Zadanie 78.
Co to jest przewaga konkurencyjna zakładu opieki zdrowotnej:
A . zdolność zakładu d o rozwiązywania bieżących problemów
jego funkcjonowania,
B . umiejętność sprzedania świadczeń zdrowotnych po cenach
wyższych niż to robią inne zakłady,
C . zdolność
zakładu
do
udzielania
lepszych
i
korzystniejszych świadczeń zdrowotnych niż t o robią
inne
zakłady
na
potrzeby
i
wymagania
pacjentów-klientów,
D . dążenie do uzyskania maksymalnych korzyści finansowych
niezależnie
od
jakości
udzielanych
świadczeń
zdrowotnych.
Zadanie 79.
Więzi specjalizacyjne w organizacji wynikają z:
A . formalnego wykształcenia pracowników,
B . wzajemnych relacji nadrzędności lub podległości w
organizacji,
C . podziału pracy w organizacji,
D . potrzeby lub obowiązku wzajemnego informowania się w
organizacji.
Zadanie 80.
Adaptacja społeczno - zawodowa nowo zatrudnionego pracownika
oznacza:
A . zdobycie samodzielności zawodowej,
B . integrację pracownika z grupą i celami organizacji,
C . przystosowanie pracownika d o zawodu i subkultury
zawodowej,
D . przystosowanie warunków pracy do pracownika.
Zadanie 81.
Funkcja planowania w zarządzaniu:
A . oznacza
zapisywanie
wszystkiego,
co
dotyczy
organizacji,
B . dotyczy określenia przyszłych kierunków działania
organizacji,
C . dotyczy wyłącznie najwyższego szczebla kierownictwa,
D . polega na porównywaniu faktycznego stanu wykonywanego
zadania z jego stanem docelowym.
Zadanie 82.
Wskaźniki płynności finansowej zakładu opieki zdrowotnej
informują o:
A . zobowiązaniach długoterminowych zakładu,
B . rentowności zakładu,
C . kosztach
zakupu
materiałów
niezbędnych
dla
funkcjonowania zakładu,
D . bezpieczeństwie finansowym zakładu w krótkich
okresach.
Zadanie 83.
Inwentaryzację można przeprowadzić drogą:
A . spisu z natury,
B . potwierdzenia
przez
kontrahentów
prawidłowości
wykazanego w księgach stanu należności,
C . spisu z natury i potwierdzenia przez kontrahentów
prawidłowości wykazanego w księgach stanu należności,
D . tylko spisu z natury aktywów i pasywów.
Zadanie 84.
W szpitalu dziecięcym dysponującym budynkami typu pawilonowego
konieczne s ą zmiany polegające n a konieczności przemieszczenia
pracowników między różnymi budynkami, zmianie warunków pracy
oraz n a innym podziale obowiązków. Wśród pielęgniarek s ą różne
postawy wobec mających nastąpić zmian. Które reakcje
pielęgniarek zaliczysz do reakcji pozytywnych?
A . nieufność, wyzwanie,
B . upór, zdezorientowanie,
C . niepewność, motywacja,
D . przetrwanie, motywacja.
Zadanie 85.
Wśród najważniejszych przyczyn oporu stawianego zmianom
wymienia się:
A . niepewność,
B . naturalną ludzką przekorę,
C . oczywisty sprzeciw wobec kierownictwa,
D . antagonizmy wśród pracowników.
Zadanie 86.
Polityka zdrowotna jest, to:
A . całokształt działań podejmowanych w państwie i
społeczeństwie dla zapewnienia najwyższego poziomu
ochrony zdrowia ludności, a w tym adekwatnej d o
potrzeb opieki zdrowotnej,
B . podejmowanie działań n a rzecz umacniania zdrowia osób
chorych i zdrowych,
C . racjonalne działanie mające n a celu niwelowanie
nierówności społecznych w dziedzinie zdrowia i opieki
zdrowotnej
poprzez
lepsze
rozmieszczenie
i
wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej, lepszy dostęp
do niej, ukierunkowany na poprawę jakości życia,
D . odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 87.
Jakość opieki zdrowotnej jest to:
A . zaspokojenie wszystkich potrzeb pacjentów oraz
uzyskanie wysokiej oceny realizowanych świadczeń
medycznych,
B . zróżnicowanie
usług
i
ich
finansowania
oraz
zapewnienie dostępności d o świadczeń zdrowotnych
wszystkim potrzebującym,
C . uzyskanie wysokiej oceny szpitala dokonywanej przez
niezależną komisję oceniającą,
D . stopień d o jakiego usługi zdrowotne, obejmujące
jednostki
jak
i
całe
populacje
zwiększają
prawdopodobieństwo osiągnięcia pożądanych efektów
zdrowotnych oraz wykazują zgodność z aktualną,
profesjonalną wiedzą.
Zadanie 88.
Racjonalny dobór kadr w organizacji oznacza:
A . zatrudnianie pracowników n a określone stanowiska
zgodnie z wykształceniem,
B . pozostawienie w organizacji pracowników najlepszych,
C . określenie wymaganych i pożądanych kwalifikacji
zawodowych oraz cech osobowości pracownika na każdym
stanowisku pracy,
D . świadome wiązanie ludzi o określonych cechach z
pracami określonego rodzaju, tak b y w optymalny sposób
wykorzystać właściwości pracowników i zapewnić wysoką
efektywność ich pracy.
Zadanie 89.
Misja firmy nabiera strategicznego znaczenia, gdy spełnia
m.in. następujące wymogi:
A . wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem
pracowników,
B . dotyczy przeszłości i przyszłości,
C . jest jasno sprecyzowana i zrozumiała,
D . musi wyrażać marzenia i wyzwania pracodawców oraz
klientów.
Zadanie 90.
Bilans jest to:
A . niedobór środków pieniężnych w kasie,
B . dokument informujący o stanie majątkowym i finansowym
przedsiębiorstwa oraz źródłach jego finansowania
sporządzony na określony dzień,
C . zestawienie grup kategorii majątkowych (aktywów) wg.
kryterium płynności,
D . dwustronne zestawienie wartości majątkowych wg.
kryterium stopnia zużycia.
Zadanie 91.
Rekrutacja pracowników jest procesem składającym się z kilku
etapów. Jakie są to etapy?
A . nabór pracowników, alokacja zasobów, ustalenie
kwalifikacji na danym stanowisku,
B . przygotowanie planu zatrudnienia, określenie wymagań,
ustalenie metod i źródeł, pozyskiwania pracowników,
przyjmowanie ofert,
C . selekcja pracowników, przeprowadzenie wywiadów,
zatrudnianie na okres próbny,
D . przygotowanie planu zatrudnienia, określenie wymagań,
ustalenie metod i źródeł, pozyskiwania pracowników,
przyjmowanie ofert, alokacja i nabór.
Zadanie 92.
Podstawowym celem działalności marketingowej podmiotu opieki
zdrowotnej jest:
A . określenie bieżących celów funkcjonowania zakładu i
sposobów ich realizacji,
B . badanie stopnia zadowolenia pacjentów-klientów z
jakości świadczonych usług zdrowotnych,
C . określenia standardów jakości usług zdrowotnych,
D . zwiększenie konkurencyjności oferty świadczonych przez
podmiot usług zdrowotnych.
Zadanie 93.
Procedura medyczna jest to:
A . czynność wykonywana wobec pacjenta przez pracownika
zakładu opieki zdrowotnej,
B . opis zakresu zadań realizowanych przez lekarzy i
pielęgniarki w szpitalach i podstawowej opiece
zdrowotnej,
C . elementarne świadczenie zdrowotne, które może być
nośnikiem kosztów w ośrodku j e wykonującym, a
równocześnie jest świadczeniem elementarnym i możliwym
do samodzielnego wyodrębnienia,
D . element polityki kadrowej zakładu opieki zdrowotnej.
Zadanie 94.
Do czasu pracy wlicza się:
A . przerwy na posiłek,
B . okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
C . przerwy na karmienie dziecka piersią,
D . właściwe A i C.
Zadanie 95.
Sumienna, obowiązkowa pielęgniarka NIE wykonała n a dyżurze
popołudniowym pacjentowi lewatywy przed planowanym badaniem
diagnostycznym. Z tego powodu nie można było wykonać badania.
Jaki cel powinno mieć działanie pielęgniarki oddziałowej w
stosunku do współpracownicy?
A . nabranie przekonania, ż e nie można lekceważyć
pełnionych obowiązków i należy je starannie wykonywać,
B . wymierzenie kary z a brak odpowiedzialności w
wykonywaniu każdego zadania,
C . wymierzenie kary profilaktycznie, aby już nigdy więcej
nie doszło do tego typu zaniedbań,
D . przyjęcie właściwej hierarchii problemów - tego typu
niedociągnięcia należy ignorować.
Zadanie 96.
W przychodni pracuje pielęgniarka przełożona, która jest
bardzo zaangażowana w wykonywanie swoich obowiązków, m a
opracowane wszystkie regulaminy i standardy postępowań. Zawsze
przychodzi pół godziny wcześniej d o pracy i ostatnia wychodzi,
w i e o wszystkich i o wszystkim. W przychodni niezbędne s ą
istotne zmiany w pracy pielęgniarek. Jaki jest najwłaściwszy
sposób bezpiecznego dokonania zmiany?
A . oddziałowa przygotowuje plan zmian, przedstawia g o
pracownikom i wprowadza w życie,
B . oddziałowa
przygotowuje
plan
zmian,
nakazuje
wprowadzenie go w życie,
C . oddziałowa zbiera wszystkich pracowników, dzieli się
oceną sytuacji i wspólnie z zespołem ustala plan
działania,
D . oddziałowa zbiera pracowników, dzieli się oceną
sytuacji i sama ustala plan działania do realizacji.
Zadanie 97.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru szpitala?
A . tak - każdego szpitala w kraju,
B . tylko szpitali pierwszego poziomu referencyjnego,
C . tylko szpitali onkologicznych,
D . t a k - szpitala spośród szpitali tego samego poziomu
referencyjnego, które zawarły umowę z NFZ.
Zadanie 98.
Najczęściej spotykane błędy w negocjacjach dotyczą:
A . braku lub nadmiernego zaufania,
B . uległości lub nadużywania siły,
C . bierności negocjatorów,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 99.
Ustalanie polityki danej organizacji i współdziałanie
otoczeniem należy do:
A . kierowników pierwszego szczebla zarządzania,
B . kierowników średniego szczebla zarządzania,
C . kierowników najwyższego szczebla zarządzania,
D . dyrektora przedsiębiorstwa.
z
Zadanie 100.
Solidaryzm społeczny jako jedna z zasad ubezpieczenia
zdrowotnego oznacza, że:
A . ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe,
B . koszty indywidualnych świadczeń zdrowotnych s ą
ponoszone przez ogół ubezpieczonych,
C . składka ma charakter redystrybucyjny,
D . wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 101.
Organem założycielskim publicznego zakładu opieki zdrowotnej
może być:
A . minister lub centralny organ administracji rządowej,
B . wojewoda,
jednostka
samorządu
terytorialnego
(województwo, powiat, gmina),
C . państwowa uczelnia medyczna lub państwową uczelnię
prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w
dziedzinie nauk medycznych,
D . minister lub centralny organ administracji rządowej,
wojewoda,
jednostka
samorządu
terytorialnego,
państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia
prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w
dziedzinie nauk medycznych.
Zadanie 102.
Grupowa praktyka pielęgniarki lub położnej jest spółką:
A . partnerską,
B . komandytową,
C . z ograniczoną odpowiedzialnością,
D . akcyjną.
Zadanie 103.
Czynniki wpływające na kulturę organizacji to:
A . t y p otoczenia, typ osobowości i jego wartości, typ
organizacji,
B . typ otoczenia, przywództwo, branża, wiek, płeć,
C . t y p otoczenia, typ organizacji, cechy organizacji,
emocje jednostki,
D . t y p otoczenia, typ organizacji, cechy organizacji,
cechy uczestników.
Zadanie 104.
Zapewnienie
świadczeń
profilaktyczno-leczniczych
i
rehabilitacyjnych n a najwyższym poziomie, adekwatnie d o
poziomu wiedzy oraz zasad dobrej praktyki, to:
A . zapewnienie jakości opieki medycznej,
B . uzyskanie
wysokiego
kontraktu
na
usługi
rehabilitacyjne zakładowi opieki zdrowotnej,
C . uzyskanie wysokiego wyniku finansowego niepublicznemu
zakładowi opieki zdrowotnej,
D . ograniczenie wydatków zakładu opieki zdrowotnej n a
procedury medyczne niestandardowe.
Zadanie 105.
Które z niżej wymienionych stwierdzeń NIE jest prawdziwe?
A . samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z
uzyskanych przychodów nie pokrywa kosztów działalności
i nie reguluje zobowiązań,
B . samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może
otrzymywać
dotacje
budżetowe,
jest
jednostką
organizacyjną posiadającą osobowość prawną,
C . samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może
otrzymywać dotacje budżetowe,
D . samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest
zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i
utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i
promocji zdrowia.
Zadanie 106.
W szpitalu dochodzi d o konfliktu między dyrektorem a
pracownikami. Konflikt dotyczy braku uregulowań prawnych
związanych z dodatkową płacą z a niektóre czynności.
Pracowników reprezentują związki zawodowe. Kierownictwo prosi
związki zawodowe o wyrażenie swoich opinii, a decyzja
pozostaje w ramach prerogatyw kierownictwa. Jaki układ
stosunków panuje między obiema stronami?
A . konsultacji,
B . negocjacji,
C . rozmów poufnych,
D . żadne z nich.
Zadanie 107.
Dokonując analizy stanowiska pracy pielęgniarki odcinkowej
należy uwzględnić m.in. wymogi ergonomiczne:
A . dzięki którym dokonuje się oceny obciążeń wynikających
ze specyfiki pracy, aby zapewnić lepszy komfort pracy,
B . dzięki którym wybierana jest optymalna metoda
pielęgnowania pacjenta,
C . dzięki którym podejmowane są decyzje kliniczne,
D . zawierające standardy postępowania pielęgniarskiego.
Zadanie 108.
Kariera zawodowa to:
A . rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia,
B . awans pracownika w zakładzie pracy,
C . uzyskiwanie nagród przez pracownika,
D . podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Zadanie 109.
Koszty wyżywienia i zakwaterowania z a osobę przebywającą w
zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym ponosi:
A . osoba przebywająca w tym zakładzie,
B . jednostka samorządu terytorialnego,
C . wojewódzki oddział funduszu,
D . lekarz rodzinny.
Zadanie 110.
Rada
społeczna
w
podmiocie
leczniczym
niebędącym
przedsiębiorcą
powołana
przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego jest organem inicjującym i opiniotwórczym
podmiotu, który ją utworzył oraz organem doradczym dla:
A . kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej,
B . ordynatora w szpitali klinicznym,
C . kierownika regionalnego centrum krwiodawstwa,
D . dyrektora
wojewódzkiej
stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
Zadanie 111.
Aktywa w sprawozdaniu bilansowym ujmowane są według:
A . stopnia zużycia,
B . płynności,
C . wymagalności,
D . zapadalności.
Zadanie 112.
Liczba pracowników bezpośrednio podległych kierownikowi danego
szczebla ustalona przepisami organizacyjnymi to:
A . zasięg kierowania,
B . potencjalna rozpiętość kierowania,
C . formalna rozpiętość kierowania,
D . styl kierowania.
Zadanie
Różnica
na:
A.
B.
C.
113.
pomiędzy planem strategicznym, a operacyjnym polega
plan operacyjny jest planem krótkookresowym,
plan strategiczny jest planem krótkookresowym,
plany strategiczne s ą tworzone n a 3 - 5 lat,
operacyjne są planami tworzonymi na krótki okres,
D . nie ma różnicy, są to synonimy.
a
Zadanie 114.
Czym należy kierować się przy określaniu celów procesów
zachodzących w organizacji?
A . zasadami TQM,
B . cyklem PDCA,
C . analizą SWOT,
D . zasadą SMART.
Zadanie 115.
Motywowanie pracowników w organizacjach polega na:
A . pobudzaniu d o współdziałania w realizacji celów
organizacji,
B . skłanianiu d o rozwoju karier zawodowych poszczególnych
pracowników,
C . przekonywaniu d o realizacji celów reprezentowanych
przez związki zawodowe pracowników,
D . pobudzaniu d o sprawnej realizacji celów wybranych grup
pracowników organizacji.
Zadanie 116.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, świadczeniem zdrowotnym
jest:
A . porada udzielona pacjentowi przez farmaceutę w aptece,
B . opieka chorego w domu pomocy społecznej,
C . pielęgnacja chorego w domu pacjenta,
D . wizyta pracownika socjalnego w domu pacjenta.
Zadanie 117.
Plan długookresowy zakładu opieki zdrowotnej przygotowują
kierownicy:
A . oddziałów zakładu,
B . oddziałów i personel zakładu,
C . najwyższego szczebla zakładu,
D . najwyższego szczebla i kierownicy oddziałów zakładu.
Zadanie 118.
Dostępność opieki zdrowotnej to:
A . zapewnienie dostępu d o opieki lekarskiej ludziom
chorym i zdrowym,
B . zabezpieczenie i dostarczenie całej populacji pełnego
zakresu świadczeń medycznych zgodnych z faktycznym
zapotrzebowaniem, bez względu n a kryteria ekonomiczne,
społeczne, kulturowe i geograficzne,
C . zapewnienie
dostępu
do
opieki
medycznej,
profilaktycznej, rehabilitacji i pielęgnowania,
D . ustalanie zakresu świadczeń możliwych d o zrealizowania
w określonym zakładzie opieki zdrowotnej.
Zadanie 119.
Istota metody finansowania szpitali n a świecie nazywanej
systemem zróżnicowanych grup diagnostycznych (DRG - Diagnosis
Related Groups) polega na:
A . finansowaniu
szpitala
według
ilości
przyjętych
pacjentów,
B . finansowaniu szpitala według ilości osobodni,
C . pokrywaniu poniesionych przez szpital całkowitych
kosztów jego funkcjonowania,
D . pokrywaniu
standardowych
opłat
na
podstawie
odpowiednio sklasyfikowanych rodzajów chorób i
sposobów ich leczenia.
Zadanie 120.
W przychodni o d lat proponowano t e same zabiegi. W związku z
nowymi warunkami w otoczeniu należy zmienić zakres
świadczonych dotychczas usług medycznych. Przełożona
pielęgniarek cieszyła się autorytetem, teraz obawia się o
swoją pozycję, podobnie zachowują się inni kierownicy. Jaki
rodzaj oporu wobec zmian dominuje w tej przychodni?
A . zagrożenie obecnego podziału zasobów,
B . zagrożenie dla utrwalonych układów władzy,
C . ograniczony przedmiot zmian,
D . bezwładność organizacji.
Zadanie 121.
Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w układzie hierarchicznym
stanowisk jest bardzo istotne i rozpatruje się j ą jako odrębną
cechę struktury organizacyjnej. Organizacja scentralizowana t o
taka w której:
A . większość uprawnień d o podejmowania decyzji skupiona
jest na szczycie hierarchii (naczelne kierownictwo),
B . szereg istotnych decyzji podejmują kierownicy niższych
szczebli,
C . wszyscy mają prawo do decydowania w ważnych kwestiach
organizacji,
D . wszystkie są prawdziwe.
Zadanie 122.
Negocjowanie jest to:
A . jedna z technik organizowania i usprawniania pracy w
zakładzie opieki zdrowotnej,
B . sposób sprawowania władzy organizacyjnej oraz podziału
zasobów rzeczowych,
C . dwustronny proces komunikowania się, którego celem
jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej
niektóre interesy zaangażowanych stron są konfliktowe,
D . sposób podejmowania decyzji personalnych.
Zadanie 123.
Zgodnie z art. 4 ustawy z 1 5 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej podmiotami leczniczymi s ą przedsiębiorcy w
rozumieniu przepisów:
A . ustawy z 1 9 listopada 1999 r . Prawo działalności
gospodarczej,
B . rezolucji Parlamentu Europejskiego z 1 9 lutego 2009 r .
w sprawie gospodarki społecznej,
C . ustawy z 2 5 września 1981 r . o przesiębiorstwach
państwowych,
D . ustawy z 2 lipca 2004 r . o swobodzie działalności
gospodarczej.
Zadanie 124.
W wyniku restrukturyzacji szpitala m a być zlikwidowany
oddział,na którym jesteś pielęgniarką oddziałową. T y i część
twoich pracowników znajdzie pracę n a innym oddziale, trzy
osoby muszą być przeniesione d o innych szpitali. Chcesz
zatrzymać najlepszą pielęgniarkę. Którą pielęgniarkę z
wymienionych niżej wybierzesz?
A . pracującą 1 0 lat, poprawnie wykonującą swoje
obowiązki, ale nie angażującą się w życie oddziału,
B . pracującą 1 0 lat, wielokrotnie zapominającą o swoich
obowiązkach, ale będącą dobrą przyjaciółką żony
ordynatora,
C . pracującą 5 lat w sposób wzorowy, ale ostatnio
dwukrotnie spóźniła się do pracy,
D . pracującą 5 lat, ale często zdarzają jej się
uchybienia, zapominającą
o wykonaniu poleceń
oddziałowej.
Zadanie 125.
Jednym z uznanych sposobów postępowania przy oporze wobec
zmian jest:
A . zatajenie informacji o zmianie,
B . autorytatywne narzucenie zmiany,
C . uczestnictwo i zaangażowanie zainteresowanych,
D . rezygnacja ze zmiany.
Zadanie 126.
Jak bronić się przed manipulowaniem emocjami?
A . n i e zwracać uwagi n a intencje przeciwnika i jego
sposób zmierzania do celu,
B . mieć świadomość własnego poczucia zagrożenia, agresji
i doświadczenia,
C . udowodnić, że druga strona nie ma racji,
D . lekceważąco odrzucić zarzuty i poglądy.
Zadanie 127.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne obecnie w Polsce wynosi:
A . 7% podstawy wymiaru składki,
B . 7,5% podstawy wymiaru składki,
C . 9% podstawy wymiaru składki,
D . 9,5% podstawy wymiaru składki.
Zadanie 128.
Etap, w którym pracownicy zaczynają godzić się z nowymi
technikami i procesami pracy to:
A . internalizacja,
B . odrzucenie,
C . odmowa,
D . adaptacja.
Zadanie 129.
Według najczęściej spotykanej klasyfikacji, otoczenie placówek
ochrony zdrowia dzieli się n a makro- i mikrootoczenie. Jakie
czynniki zalicza się do makrootoczenia?
A . demograficzne, społeczno kulturowe,
B . polityczno - prawne, ekonomiczne,
C . naturalne i technologiczne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 130.
Struktura wynagradzania pracowników w organizacji powinna
wynikać z:
A . kondycji finansowej firmy,
B . oceny wartości pracy na stanowisku,
C . oszacowania oczekiwań pracowników,
D . odgórnych regulacji prawnych.
Zadanie 131.
W jakim kraju powstała idea akredytacji placówek opieki
zdrowotnej?
A . Stanach Zjednoczonych,
B . Kanadzie,
C . Wielkiej Brytanii,
D . Hiszpanii.
Zadanie 132.
Punkt wyjścia do opisu stanowiska pracy stanowi:
A . określenie więzi hierarchicznych stanowiska pracy,
B . ustalenie celów stanowiska pracy,
C . ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i kompetencji
oraz odpowiedzialności,
D . określenie wymaganych i pożądanych kwalifikacji oraz
cech osobowości pracownika.
Zadanie 133.
Która z przyczyn NIE jest powodem, dla której pracownicy boją
się wprowadzenia zmian?
A . niepewność i strach przed nieznanym,
B . wprowadzana zmiana spowoduje, że stracą pracę,
C . zagrożenie dla własnych interesów,
D . niechęć do wykonywania pracy ciągle w ten sam sposób.
Zadanie 134.
W oddziale planujesz wprowadzenie zmian. Rozważając
predyspozycje pielęgniarek, które mogłyby przyczynić się d o
powodzenia zmian. Wybierzesz tę, która:
A . ma zawsze własne zdanie jest energiczna, impulsywna,
B . zawsze pilnie wykonuje powierzone zadania, wierna,
wytrwała,
C . jest spontaniczna, pełna życia i radości,
D . jest przyjazną, cierpliwą, zadowoloną.
Zadanie 135.
Skarb Państwa reprezentowany w Polsce przez Wojewodę może
utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:
A . jednostki budżetowej,
B . jednoosobowej działalności gospodarczej,
C . spółki partnerskiej,
D . grupowej praktyki zawodowej.
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 201215
GRUPA 1
Zadanie 1.
Podstawowym rodzajem dostępu naczyniowego u chorego przewlekle
dializowanego jest przetoka:
A . tętniczo-żylna zewnętrzna,
B . tętniczo-żylna wewnętrzna,
C . żylno-żylna wewnętrzna,
D . tętniczo-tętnicza wewnętrzna.
Zadanie 2.
Który z leków nie antagonizuje blokady nerwowo- mięśniowej
wywołanej niedepolaryzującymi środkami zwiotczającymi?
A . pirydostygmina,
B . neostygmina,
C . edrofonium,
D . żaden z powyższych.
Zadanie 3.
Prowadząc żywienie pozajelitowe nie powinno się podawać d o żył
obwodowych roztworów o osmolarności:
A . większej niż 1200 mOsm/l,
B . większej niż 900 mOsm/l,
C . większej niż 800 mOsm/l,
D . większej niż 1000 mOsm/l.
Zadanie 4.
Balon do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej wypełnia się:
A . tlenem,
B . powietrzem,
C . ksenonem,
D . helem.
Zadanie 5.
P o allogenicznym przeszczepie wątroby, najmniej prawdopodobnym
powikłaniem jest:
A . hiperostre odrzucenie przeszczepu,
B . zakrzepica naczyń,
C . nieszczelność zespolenia dróg żółciowych,
D . skaza krwotoczna.
Zadanie 6.
Specyficzne aspekty znieczulenia w laryngologii i chirurgii
twarzowo - szczękowej to:
A . trudna
intubacja
i
zagrożenie
drożności
dróg
oddechowych;
B . powikłania przy ekstubacji i ochrona przed odruchami z
nerwu błędnego;
C . unikanie wymiotów i parcie w e wczesnym okresie
pooperacyjnym po niektórych rodzajach zabiegów;
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 7.
Ilość gazu zawarta w płucach n a końcu maksymalnego wdechu
określana jest jako:
A . pojemność życiowa,
B . pojemność wdechowa,
C . całkowita pojemność płuc,
D . objętość oddechowa.
Zadanie 8.
W zatruciu paracetamolem można zastosować lek antagonistyczny:
A . glukagon,
B . flumazenil,
C . acetylocysteinę,
D . atropinę.
Zadanie 9.
Zastawka Rubena jest zastawką:
A . jednokierunkową,
B . ciśnieniową,
C . zwrotną,
D . bezzwrotną.
Zadanie 10.
Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące hemofiltracji:
A . stosowanie
metod
ciągłych
w
leczeniu
ostrej
niewydolności nerek wymaga stosowania postępowania
antykoagulacyjnego,
B . podstawową
zasadą
ciągłej
techniki
leczenia
nerkozastępczego jest stałe, stopniowe usuwanie płynu
(filtratu) i substancji w nim rozpuszczonych z krwi
pacjenta,
C . zabieg hemofiltracji nie powoduje hemodynamicznej
niestabilności krążenia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 11.
Która z rurek umożliwia wentylację płuc, bez względu n a to,
czy pacjent zostanie zaintubowany do tchawicy czy do przełyku?
A . Carlensa,
B . Combi - Tube,
C . Bivona,
D . Rush'a.
Zadanie 12.
Który z poniższych elementów nie dotyczy
kompensacyjnego we wstrząsie?
A . przyśpieszenie czynności serca,
B . rozszerzenie naczyń trzewnych,
C . przyśpieszenie czynności oddechowej,
D . zwężenie naczyń trzewnych.
mechanizmu
Zadanie 13.
Zatruciom związkami fosfoorganicznymi nie towarzyszy:
A . zwężenie źrenic i brak reakcji na światło,
B . drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów,
C . wolny oddech z niezmienioną objętością oddechową,
D . zaburzenia rytmu z tendencją do bradykardii.
Zadanie 14.
0,1 mg to:
A . 1 mikrogram,
B . 10 mikrogram,
C . 100 mikrogram,
D . 1000 mikrogram.
Zadanie 15.
W celu skutecznego zahamowania krzepnięcia krwi podczas
krążenia pozaustrojowego, przed jego rozpoczęciem należy u
dorosłego pacjenta podać dożylnie heparynę w dawce:
A . 100 j.m/kg m.c,
B . 200 j.m/kg m.c,
C . 300 j.m/kg m.c,
D . 500 j.m/kg m.c.
Zadanie 16.
Późne powikłanie kaniulacji dużych naczyń żylnych w przypadku
zakładania czasowego dostępu naczyniowego do hemodializy to:
A . odma opłucnowa,
B . zator powietrzny,
C . zaburzenia rytmu,
D . zakażenie.
Zadanie 17.
Całkowita objętość krwi pełnej u zdrowego dorosłego człowieka
wynosi:
A . 50 - 56 ml/kg m.c.
B . 55 - 60 ml/kg m.c.
C . 60 - 66 ml/kg m.c.
D . 67 - 70 ml/kg m.c.
Zadanie 18.
Do roztworów odżywczych nie zalicza się:
A . Aminosol 10%,
B . Sterofundin,
C . Intralipid 10%,
D . Nutriflex.
Zadanie 19.
Długotrwałe unieruchomienie pacjenta powoduje zaburzenia
funkcjonowania całego organizmu, najwcześniej pojawiają się:
A . spadek ilości krwi krążącej i zmniejszenie pojemności
wyrzutowej serca,
B . ograniczenie ruchomości i przykurcze w stawach,
C . zaburzenia odżywiania i odleżyny,
D . osłabienie siły mięśniowej i zanik mięśni.
Zadanie 20.
Przy założonej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej pielęgniarka
kontroluje:
A . diurezę oraz temperaturę kończyny, w której założony
jest cewnik d o kontrapulsacji, zabarwienie, czucie i
przepływ w naczyniach włosowatych kończyn,
B . pracę respiratora, charakter wydzieliny z drzewa
oskrzelowego,
C . napięcie mięśniowe oraz zakres ruchów w stawach,
D . zaleganie treści żołądkowej.
Zadanie 21.
Łopatki zakrzywione są częścią laryngoskopu typu:
A . Magilla,
B . Macintosha,
C . Foreggera,
D . Sewarda.
Zadanie 22.
Na sinicę obwodową wskazują następujące objawy z wyjątkiem:
A . zasinienia błon śluzowych gardła i języka,
B . zasinienia płatków uszu,
C . zasinienia palców dłoni,
D . zasinienia nosa.
Zadanie 23.
Co to jest perfuzja?
A . upowietrznienie pęcherzyków płucnych,
B . przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych
do krwi i z krwi do pęcherzyków płucnych,
C . przepływ krwi przez płuca,
D . stosunek wentylacji do perfuzji.
Zadanie 24.
Anestezja z wykorzystaniem podciśnienia to:
A . celowe obniżenie układowego ciśnienia tętniczego w
celu zmniejszenia krwawienia i ułatwienia zabiegu,
B . obniżenie podaży płynów podczas znieczulenia,
C . indukcja znieczulenia u pacjenta z ciśnieniem
skurczowym poniżej 100 mmHg,
D . anestezja polegająca na zmniejszeniu rzutu serca.
Zadanie 25.
Najważniejszymi buforami dla organizmu są:
A . dwuwęglany,
B . fosforany,
C . hemoglobina,
D . białka.
Zadanie 26.
D o natychmiastowego rozpoznania pomyłkowej intubacji d o
przełyku służy:
A . pulsoksymetria,
B . kapnometria,
C . ocena zabarwienia powłok skórnych,
D . alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych.
Zadanie 27.
Podstawowym sposobem n a przerwanie ostrego napadu porfirii
jest podanie:
A . erytropoetyny,
B . glukozy,
C . wazopresyny,
D . diazepamu.
Zadanie 28.
W przypadku trudności w interpretacji zapisu EKG, w
zróżnicowaniu asystolii i niskonapięciowego migotania komór
należy:
A . bezwzględnie wykonać defibrylację,
B . wykonać kardiowersję,
C . wykonać uciskanie klatki piersiowej,
D . wykonać uderzenie przedsercowe.
Zadanie 29.
W większości rodzajów wstrząsów, wcześnie dochodzi d o
zmniejszenia pojemności minutowej serca. Wyjątek stanowi
wstrząs:
A . anafilaktyczny,
B . hipowolemiczny,
C . kardiogenny,
D . septyczny.
Zadanie 30.
Wpływ n a mózgowy przepływ krwi (CBF) m a m . in. wartość
ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla w e krwi oraz temperatura
ciała:
A . hiperkapnia i hipotermia obniżają CBF,
B . hipokapnia i hipertermia zwiększają CBF,
C . hipokapnia i hipotermia obniżają CBF,
D . hiperkapnia i hipertermia obniżają CBF.
Zadanie 31.
22-letni mężczyzna uzależniony o d narkotyków przewieziony d o
operacji wyrostka robaczkowego. W okresie pooperacyjnym u
pacjenta wystąpiły: drżenia, tachykardia spadek ciśnienia
tętniczego krwi, zmiany skórne.
C o jest najbardziej
prawdopodobną przyczyną tych zaburzeń?
A . ból pooperacyjny,
B . hipotermia pooperacyjna,
C . zespół odstawienia,
D . gwałtowny proces infekcyjny.
Zadanie 32.
D o technik usprawniania chorego w zakresie układu sercowo naczyniowego nie zaliczamy:
A . masażu pneumatycznego,
B . terapii ułożeniowej,
C . zakładania opasek elastycznych na kończynach dolnych,
D . ćwiczeń kończyn dolnych.
Zadanie 33.
L e k o stężeniu 0,2%, który należy podać bez rozcieńczenia.
Pacjent m a otrzymać 5 0 m g tego leku n a godzinę. Z jaką
szybkością należy ustawić pompę strzykawkową?
A . 10 ml/godz.,
B . 25 ml/godz.,
C . 2,5 ml/godz.,
D . 20 ml/godz.
Zadanie 34.
Po dożylnym podaniu Fentanylu nie występuje:
A . depresja oddechowa,
B . wzrost przepływu nerkowego,
C . bradykardia,
D . zahamowanie perystaltyki jelit.
Zadanie 35.
Do przyczyn niskiego ciśnienia parcjalnego CO2 nie należy:
A . hipowolemia,
B . oddech zwrotny dwutlenkiem węgla (uszkodzenie
aparatu),
C . hipertermia złośliwa,
D . zatorowość płucna.
Zadanie 36.
Ampułka zawiera 2 ml leku o stężeniu 0,1%. W ampułce jest:
A . 20 µg leku,
B . 200 µg leku,
C . 2 mg leku,
D . 20 mg leku.
Zadanie 37.
Ketaminę podawaną dożylnie d o indukcji znieczulenia ogólnego
stosuje się w dawkach:
A . 5-10 mg/kg masy ciała,
B . 1-2 mg/kg masy ciała,
C . 8-10 mg/kg masy ciała,
D . 3-5 mg/kg masy ciała.
Zadanie 38.
Zapobieganie
depresji
krążeniowej
podczas
indukcji
znieczulenia polega na:
A . ułożeniu pacjenta podczas indukcji
w pozycji
Trendelenburga,
B . podaniu dożylnie koloidów lub krystaloidów,
C . zastosowanie wentylacji 100% tlenem,
D . podanie podczas indukcji znieczulenia 1mg adrenaliny
i.v.
Zadanie 39.
Kompleksowa opieka terapeutyczno-pielęgnacyjna nad dawcą
narządów, polega na:
A . zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,
B . zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i diurezy,
C . stabilizacji układu krążenia, zapewnieniu należytej
wentylacji, utrzymaniu normotermii,
D . stabilizacji układu krążenia, zapewnieniu należytej
wentylacji,
utrzymaniu
normotermii,
wyrównaniu
zaburzeń elektrolitowych i biochemicznych, utrzymaniu
diurezy.
Zadanie 40.
Przeciwwskazaniem d o podania leku d o kości piszczelowej u
dziecka jest:
A . odma podskórna,
B . skręcenie stawu skokowego,
C . złamanie kości piszczelowej,
D . wstrząs.
Zadanie 41.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:
A . Aldretea,
B . ASA,
C . Ramsaya,
D . TISS.
Zadanie 42.
Do oceny natężenia bólu używa się skali:
A . ASA,
B . Guedela,
C . VAS,
D . Glasgow.
Zadanie 43.
Dziecku z anafilaksją należy podać 150 mikrogramów adrenaliny.
Ampułkę 1 ml 0,1% adrenaliny należy:
A . rozcieńczyć do 10 ml i podać 1,5 ml,
B . rozcieńczyć do 10 ml i podać 0,5 ml,
C . rozcieńczyć do 20 ml i podać 15 ml,
D . rozcieńczyć do 20 ml i podać 1,5 ml.
Zadanie 44.
Który ze środków anestetycznych jest podawany w postaci gazu:
A . ksenon,
B . sevofluran,
C . desfluran,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 45.
Mankiet uszczelniający rurkę intubacyjną nie służy do:
A . stabilizacji rurki,
B . zapewnienia wymiany gazowej wyłącznie przez światło
rurki intubacyjnej,
C . uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurką a ścianą
tchawicy,
D . zapobiegania aspiracji treści żołądkowej, krwi i
śluzu.
Zadanie 46.
Jakie zmiany w wykresie EKG potwierdzają dokonanie się zawału?
A . odwrócony załamek P, brak załamka Q,
B . uniesienie odcinka ST, w strefie uszkodzenia,
C . brak załamków P, poszerzenie QRS,
D . poszerzony załamek T.
Zadanie 47.
D o zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza
się:
A . hipotensję, gorączkę, duszność, bóle
w klatce
piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo - krzyżowej,
B . hipertensję, bóle w klatce piersiowej, pokrzywkę,
świąd skóry,
C . hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D . hipotensję, obniżenie temperatury ciała, bóle w klatce
piersiowej.
Zadanie 48.
Drżenie mięśniowe, ból kończyn, zaburzenia rytmu serca, t o
objawy świadczące o:
A . nadmiarze potasu,
B . niedoborze potasu,
C . niedoborze magnezu,
D . nadmiarze magnezu.
Zadanie 49.
Wprowadzenie u osoby dorosłej d o krwi większej ilości roztworu
hipotonicznego (ponad 100 ml):
A . nie wywołuje zmian w krwinkach czerwonych,
B . powoduje ucieczkę wody z krwinek czerwonych, a w
efekcie kurczenie się krwinek,
C . powoduje przewodnienie krwinek, a w efekcie ich
hemolizę,
D . początkowo B, a następnie C.
Zadanie 50.
U pacjenta z torakotomią prawostronną, jeśli zachodzi potrzeba
cewnikowania żyły podobojczykowej, należy wybrać d o tego celu
żyłę podobojczykową:
A . prawą,
B . lewą,
C . prawą lub lewą,
D . odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu.
Zadanie 51.
P o wyłączeniu wlewu, którego leku jego działanie ustępuje
najszybciej:
A . fentanylu,
B . sufentanylu,
C . remifentanylu,
D . alfentanylu.
Zadanie 52.
Antagonistyczne
właściwości
w
benzodiazepinowego wykazuje:
A . Flumazenil (Anexate),
B . Nalokson (Narcan),
C . Flunitrazepam (Rohypnol),
D . Propofol (Diprivan).
stosunku
receptora
Zadanie 53.
U dziecka przebywającego w OITP p o ciężkim urazie czaszkowomózgowym należy monitorować ciśnienie śródczaszkowe - ICP.
Ciągły pomiar wykonujemy za pomocą:
A . czujnika nadoponowego,
B . czujnika podoponowego,
C . czujnika umieszczonego podpajęczynówkowo,
D . odpowiedź A i B prawidłowa.
Zadanie 54.
Surfaktant,
będący
mieszaniną
białek,
fosfolipidów
i
węglowodanów:
A . zwiększa napięcie powierzchniowe w pęcherzykach
płucnych i zapobiega ich zapadaniu się,
B . obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych
i zapobiega ich zapadaniu się,
C . n i e wpływa n a napięcie powierzchniowe w pęcherzykach
płucnych,
D . produkowany przez opłucną ułatwia przesuwanie się jej
blaszek w czasie oddychania.
Zadanie 55.
Przyczynami zaburzeń równowagi kwasowo - zasadowej
prowadzącymi do zasadowicy metabolicznej są:
A . długotrwałe wymioty lub usuwanie dużej ilości soku
żołądkowego przez odsysanie,
B . stany
pourazowe,
zakażenia,
odwodnienie,
niedotlenienie tkanek,
C . wentylacja mechaniczna, hiperwentylacja,
D . ośrodkowa depresja oddychania.
Zadanie 56.
Która z wymienionych igieł d o znieczulenia podpajęczynówkowego
jest najcieńsza?
A . 22G,
B . 24G,
C . 26G,
D . 27G.
Zadanie 57.
Najwyższym priorytetem leczenia urazów czaszkowo - mózgowych
jest:
A . zszycie krwawiących powłok głowy,
B . zwalczanie
objawów
wzmożonego
ciśnienia
śródczaszkowego i utrzymanie właściwego przepływu krwi
przez tkankę mózgową,
C . podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów,
D . podanie leków krążeniowych.
Zadanie 58.
Podczas kaniulacji żyły stopy
niebezpieczeństwo powstania:
A . krwotoku,
B . zakrzepicy,
C . zatoru,
D . ropnia.
u
osoby
dorosłej,
istnieje
Zadanie 59.
Nastawienia złamanej kończyny górnej w obrębie nadgarstka
można dokonać w:
A . blokadzie splotu ramiennego z dostępu pachowego,
B . odcinkowym znieczuleniu dożylnym (IVRA),
C . znieczuleniu ogólnym,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 60.
Nagły spadek EtCO2 i wzrost ciśnienia w drogach oddechowych,
zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego i odgłos
"młyńskiego koła" nad sercem to objawy:
A . odmy prężnej,
B . hipowolemii,
C . zatoru tłuszczowego,
D . zatoru powietrznego.
Zadanie 61.
Fiolka zawiera 2 0 m l Kalium Chloratum o stężeniu 15%. W 2 m l
jest:
A . 3 mg,
B . 30 g,
C . 300 mg,
D . 3 g.
Zadanie 62.
Dotyk jest istotną składową komunikowania pozawerbalnego
pielęgniarki z pacjentem, n a oddziałach intensywnej terapii
dominuje dotyk:
A . ochronny,
B . proceduralny,
C . chłodny,
D . opiekuńczy
Zadanie
Jednym
A.
B.
C.
D.
63.
z powikłań stosowania dużych dawek Furosemidu jest:
przejściowa lub trwała głuchota,
hiperkaliemia i hipermagnezmia,
uogólnione obrzęki obwodowe,
niewydolność oddechowa.
Zadanie 64.
Osoczem uniwersalnym d o przetoczenia jest osocze o d dawcy
grupy:
A. 0 ,
B. A ,
C. B ,
D. AB.
Zadanie 65.
Który
rodzaj
wentylacji
mechanicznej
jest
niezależny od aktywności oddechowej pacjenta:
A . CMV,
B . SIMV,
C . PSV,
D . CPAP.
całkowicie
Zadanie 66.
8-letnie dziecko z e schyłkową niewydolnością nerek d o planowej
operacji przeszczepienia nerki o d dawcy rodzinnego, dotychczas
leczone hemodializą. Które działanie jest celowe p o zdjęciu
zacisków naczyniowych, celem poprawienia perfuzji nerki
przeszczepionej?
A . pogłębienie znieczulenia,
B . transfuzja krwi,
C . wlew dopaminy,
D . wlew z koloidów.
Zadanie 67.
W częstoskurczu komorowym lekiem z wyboru jest:
A . Naparstnica,
B . Propranolol,
C . Atropina,
D . Amiodaron.
Zadanie 68.
D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem
pozajelitowym zalicza się:
A . hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B . hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C . mocznicę, kwasicę mleczanową,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 69.
Podstawową zasadą leczenia wstrząsu niezależnie o d przyczyny
jest:
A . wyrównanie niedoboru objętości krwi krążącej poprzez
przetoczenie krwi zgodnej,
B . zwiększenie rzutu serca poprzez podanie leków
inotropowych,
C . podanie leków przeciwhistaminowych,
D . zapewnienie drożności dróg oddechowych, przetaczanie
płynów oraz zwalczanie hipotonii i kwasicy.
Zadanie 70.
Lekami pierwszego rzutu, stosowanymi w leczeniu wstrząsu
kardiogennego nie są:
A . adrenalina, dopomina,
B . dobutamina,
C . levonor,
D . ebrantil.
Zadanie 71.
D o znieczulenia z wentylacją jednego płuca najczęściej używa
się:
A . rurek o podwójnym świetle,
B . rurek zbrojonych,
C . rurek Guedela,
D . masek krtaniowych.
Zadanie 72.
Przed podłączeniem 20% Mannitolu należy sprawdzić dodatkowo:
A . temperaturę płynu,
B . diurezę minutową,
C . tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta,
D . klarowność płynu.
Zadanie 73.
Jaka metoda znieczulenia ogólnego jest szczególnie polecana u
noworodków i niemowląt?
A . otwarta,
B . półotwarta,
C . półzamknięta,
D . zamknięta.
Zadanie 74.
Ciśnienie zaklinowania mierzone z a pomocą cewnika Swan-Ganza
to ciśnienie odpowiadające ciśnieniu panującemu w:
A . prawym przedsionku,
B . prawej komorze,
C . tętnicy płucnej,
D . lewym przedsionku.
Zadanie 75.
U pacjenta z niewydolnością nerek w fazie bezmoczu, występują:
apatia, parestezje, bradykardia, w obrazie ekg - wysokie
załamki T , spłaszczenie załamków P , poszerzenie zespołów QRS,
co wskazuje na:
A . hipomagnezemię,
B . hipokalcemię,
C . hiperkaliemię,
D . hipokaliemię.
Zadanie 76.
Czynnikami, które wpływają n a stopień odczuwanego bólu p o
zabiegu operacyjnym są:
A . miejsce
zabiegu,
rozległość
operacji,
poziom
neurotyzmu i lęku chorego,
B . miejsce zabiegu, rozległość operacji, wcześniejsze
doświadczenia bólowe chorego, stosowanie przed
zabiegiem analgezji z wyprzedzeniem,
C . miejsce
zabiegu,
rozległość
operacji,
stopień
uszkodzenia
tkanek,
kierunek
cięcia
skórnego,
zastosowanie przed operacja analgezji z wyprzedzeniem,
stężenie opioidów endogennych, poziom neurotyzmu i
lęku chorego,
D . kierunek cięcia skórnego, zastosowanie przed operacja
analgezji
z
wyprzedzeniem,
stężenie
opioidów
endogennych.
Zadanie 77.
Czynnik zwiększający minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) to:
A . wiek podeszły,
B . hipotermia,
C . ciąża,
D . alkoholizm.
Zadanie 78.
Jaka jest dopuszczalna wartość odprowadzonego z e śródpiersia
drenażu w ciągu pierwszej godziny po operacji?
A . 600 ml.,
B . 800 ml.,
C . 1000 ml.,
D . 1200 ml.
Zadanie 79.
Rozcieńczenie adrenaliny 1:100 000 oznacza, że:
A . 1 ml = 0,01 mg adrenaliny,
B . 1 ml = 0,1 mg adrenaliny,
C . 1 ml = 1 mg adrenaliny,
D . 0,1 ml = 0,1 mg adrenaliny.
Zadanie 80.
Standard podstawowy monitorowania stanu klinicznego chorego
podczas zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego obejmuje:
A . pomiar temperatury ciała; RR, tętna, nie rzadziej niż
c o 5 min; stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej,
liczby oddechów, natlenowania, wentylacji, czynności
układu krążenia-EKG, głębokości znieczulenia, stopnia
zwiotczenia,
B . pomiar stopnia zwiotczenia, RR, tętna, oddechu,
krzywej EKG, co 5-10 minut,
C . obserwację zabarwienia powłok skórnych, stopnia
zwiotczenia, RR, tętna, oddechu, krzywej EKG c o 5-10
min, diurezy godzinowej,
D . pomiar perfuzji tkankowej, oddechu, tętna, RR,
tolerancji na stosowaną farmakoterapię i płynoterapię.
Zadanie 81.
Środki znieczulenia miejscowego
nerwowe, najwcześniej:
A . czucie temperatury,
B . przewodnictwo ruchowe,
C . czucie bólu,
D . napięcie mięśniowe.
przerywają
przewodnictwo
Zadanie 82.
Układ Kuhna to modyfikacja układu:
A . Maplesona A,
B . Maplesona D,
C . Baina,
D . Maplesona F.
Zadanie 83.
W jakim czasie należy zużyć przygotowany roztwór 1% Propofolu?
A . 2 godz.,
B . 4 godz.,
C . 6 godz.,
D . 8 godz.
Zadanie 84.
Który element aparatu d o znieczulenia zmniejsza i utrzymuje
ciśnienie gazów n a wejściu d o aparatu oraz pozwala n a
usunięcie d o atmosfery nadmiaru gazu przy zbyt wysokim
ciśnieniu:
A . rotametr,
B . przepływomierz,
C . reduktor,
D . aktywny system eliminacji gazów.
Zadanie 85.
W planie operacyjnym zgłoszono znieczulenie u 8-letniego
chłopca d o założenia przetoki tętniczo-żylnej n a lewym
ramieniu d o hemodializ. Którego miejsca dostępu dożylnego
należy unikać?
A . prawy nadgarstek,
B . lewy nadgarstek,
C . żyła szyjna zewnętrzna,
D . żyła odpiszczelowa.
Zadanie 86.
Wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym (PEEP)
powoduje wzrost PaO2 poprzez:
A . zmniejszenie czynnościowej pojemności zalegającej
(FRC),
B . zapobieganie zapadaniu się pęcherzyków płucnych w
końcowej fazie wydechu,
C . redukcję powierzchni wymiany gazowej,
D . zmniejszenie stosunku wentylacji do perfuzji.
Zadanie 87.
Hiperbaryczny roztwór środka d o znieczulenia regionalnego m a
zastosowanie w:
A . znieczuleniu zewnątrzoponowym,
B . znieczuleniu podpajęczynówkowym,
C . znieczuleniu krzyżowym,
D . we wszystkich wyżej wymienionych.
Zadanie 88.
Nadmierne przygięcie głowy u pacjenta poddawanego zabiegowi
neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej, może być przyczyną:
A . upośledzenia odpływu żylnego,
B . wzrostu ciśnienia śródczaszkowego,
C . niedokrwienia rdzenia kręgowego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 89.
Hiperkapnia to:
A . zwiększona prężność dwutlenku węgla we krwi,
B . zmniejszona prężność tlenu we krwi tętniczej,
C . zmniejszona prężność dwutlenku węgla w e
tętniczej,
D . zwiększona prężność tlenu we krwi tętniczej.
krwi
Zadanie 90.
Ampułka 2 ml zawiera 0,1 mg Fentanylu. W 1 ml jest:
A . 10 µg,
B . 20 µg,
C . 50 µg,
D . 100 µg.
Zadanie 91.
Najczęściej występującym powikłaniem przetok tętniczo
żylnych jest:
A . zakażenie,
B . niewydolność tętnicza (zespół podkradania),
C . niewydolność żylna przedramienia,
D . zakrzepica.
Zadanie 92.
Anestezja zdysocjowana polega na:
A . rozkojarzeniu czynności kory mózgu
podkorowych,
B . działaniu anksjolitycznym,
C . przeciwdziałaniu skurczowi oskrzeli,
D . minimalizowaniu progu drgawkowego.
i
-
struktur
Zadanie 93.
Postępowanie anestezjologiczne w rzucawce porodowej polega na:
A . leczeniu hipertensji,
B . zaintubowaniu chorej, zwiotczeniu
i stosowaniu
wentylacji kontrolowanej,
C . leczeniu obrzęku mózgu,
D . zastosowaniu wszystkich wymienionych sposobów.
Zadanie 94.
Jakie działanie na oskrzela ma atropina?
A . rozszerza oskrzela,
B . zwęża oskrzela,
C . nie wywiera wpływu na oskrzela,
D . zwęża a potem rozszerza oskrzela.
Zadanie 95.
N a jakim poziomie kręgosłupa znajduje się rozwidlenie tchawicy
u niemowlęcia?
A . Th1 - Th2,
B . Th2 - Th3,
C . Th3 - Th4,
D . Th4 - Th5.
Zadanie 96.
D o śmierci człowieka prowadzi przerwanie ciągłości rdzenia
kręgowego powyżej czwartego segmentu szyjnego, które powoduje:
A . przerwanie realizacji ruchów lokomocyjnych,
B . przerwanie połączenia układu pozapiramidowego,
C . przerwanie połączenia ośrodków oddechowych pnia mózgu
z jądrami ruchowymi mięśni oddechowych, zwłaszcza
przepony,
D . przerwanie połączenia z układem autonomicznym.
Zadanie 97.
Pacjent w trakcie operacji resekcji żołądka z powodu
perforacji wrzodu musi mieć toczoną krew.Jakie
są
najgroźniejsze powikłania poprzetoczeniowe?
A . odczyny hemolityczne,
B . objawy hemolizy poprzetoczeniowej,
C . wstrząs septyczny,
D . odczyny alergiczne.
Zadanie 98.
Pacjent skarży się n a silny ból w klatce piersiowej i
trudności z oddychaniem. Z wywiadu ustalono, ż e został
poszkodowany w wyniku kolizji z innym pojazdem, uderzając
klatką piersiową w kierownicę, która n a skutek tego się
odkształciła. W czasie badania przedmiotowego stwierdzono
bolesność klatki piersiowej i nieprawidłową ruchomość jej
ścian oraz trzeszczenia. U pacjenta podejrzewasz:
A . Tamponadę osierdzia,
B . Odmę prężną,
C . Wiotką klatkę piersiową,
D . Rozerwanie przełyku.
Zadanie 99.
Jaką drogą wprowadza się najczęściej elektrodę d o stałej
stymulacji serca?
A . z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji,
B . z dojścia obwodowego metodą wenesekcji,
C . drogą żyły podobojczykowej,
D . drogą przezprzełykową.
Zadanie 100.
Niedokrwienie ściany dolnej charakterystyczne dla zawału serca
objawia się nieprawidłowym zapisem EKG w następujących
odprowadzeniach:
A . I; aVL; V2- V5,
B . III; aVL,
C . II; III; aVF
D . II; III; V5- V6.
Zadanie 101.
Szybkie podanie katecholamin w e wlewie kroplowym może
spowodować:
A . obniżenie
ciśnienia
tętniczego
z
jednoczesnym
zwolnieniem akcji serca,
B . podwyższenie ciśnienia tętniczego oraz przyśpieszenie
czynności serca do migotania komór włącznie,
C . obniżenie
ciśnienia
tętniczego
i
częstoskurczu
komorowego,
D . podwyższenie ciśnienia tętniczego
i bradykardię
zatokową.
Zadanie 102.
D o działań niepożądanych występujących w czasie stosowania
ciągłego wlewu nitrogliceryny należą:
A . tolerancja adaptacyjna,
B . zatrucie alkoholem etylowym,
C . podczas jednoczesnej infuzji heparyny i nitrogliceryny
może wystąpić oporność na heparynę,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 103.
D o blokady splotu ramiennego należy przygotować 1 0 m l
roztworu1,5% lignocainy. Dysponujesz fiolką 2 % lignocainy 2 0
ml. Do przygotowania roztworu użyjesz:
A . 1,5 ml lignocainy+8,5 ml 0,9%NaCl,
B . 8,5 ml lignocainy+1,5 ml 0,9% NaCl,
C . 7,5 ml lignocainy+2,5 ml 0,9% NaCl,
D . 2,5 ml lignocainy+7,5 ml 0,9% NaCl.
Zadanie 104.
Kardiowersję elektryczną wykonuje się
znieczuleniu:
A . miejscowym,
B . krótkotrwałym dożylnym ogólnym,
C . przewodowym,
D . powierzchniowym.
u
pacjenta
w
Zadanie 105.
Podaż ściśle określonej objętości gazu
umożliwia:
A . parownik,
B . reduktor,
C . przepływomierz,
D . by-pass.
w jednostce czasu
Zadanie 106.
U pacjentki wystąpiły popunkcyjne bóle głowy p o znieczuleniu
podpajęczynówkowym. Występowanie bólów głowy p o znieczuleniu
rdzeniowym zależy od:
A . podrażnienia opon w wyniku ich nakłucia,
B . nakłucia żyły i krwawienia,
C . bezpośredniego urazu rdzenia kręgowego,
D . wycieku płynu i niskiego poziomu płynu mózgowordzeniowego.
Zadanie 107.
Ampułka zawiera 1 0 m l leku o stężeniu 10%. Oznacza to, ż e leku
w ampułce jest:
A . 0,1 mg,
B . 0,01 g,
C . 0,1 g,
D . 1 g.
Zadanie 108.
Wcześniaka p o porodzie umieszczono w inkubatorze. Uzyskał 7
pkt. według oceny dokonanej w skali Apgar P o 2 godzinach
obserwujesz następujące objawy: zaciąganie mostka, przestrzeni
międzyżebrowych, dołów nadobojczykowych oraz przepony.
Wymienione objawy mogą świadczyć o zespole:
A . ARDS,
B . MAS,
C . HBS,
D . RDS.
Zadanie 109.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:
A . Niewielki dodatni załamek w miejscu połączenia zespołu
QRS z odcinkiem ST ( fala Osborne'a),
B . Tachykardia zatokowa z przedwczesnymi skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,
C . Bradykardia zatokowa z ujemnym odchyleniem po załamku
T,
D . Skrócony odcinek PR z falą U.
Zadanie 110.
Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy
stosować:
A . podtlenku azotu,
B . sevofluranu,
C . n i e m a żadnych przeciwwskazań d o stosowania obu w/w
anestetyków,
D . odpowiedzi A i B są poprawne.
Zadanie 111.
Celem natleniania biernego podczas
ogólnego z użyciem ksenonu jest:
A . eliminacja dwutlenku węgla,
B . eliminacja azotu,
C . zmniejszenie rezerwy tlenowej,
D . żaden z powyższych.
indukcji
znieczulenia
Zadanie 112.
W trakcie zabiegu kardiochirurgicznego z zastosowaniem
całkowitego krążenia pozaustrojowego, zespół anestezjologiczny
kontroluje wszystkie niżej wymienione parametry, z wyjątkiem:
A . wartości średniego ciśnienia tętniczego,
B . diurezy,
C . objętości oddechowej,
D . aktywowanego czasu krzepnięcia i gazometrii.
Zadanie 113.
W porfirii przeciwwskazane są następujące leki:
A . propofol,
B . tiopental,
C . fentanyl,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 114.
Trombolitykiem nie jest:
A . warfaryna,
B . tkankowy aktywator plazminogenu,
C . streptokinaza,
D . wszystkie powyższe są trombolitykami.
Zadanie 115.
Monitorowanie głębokości znieczulenia z a pomocą BIS nie m a
zastosowania w przypadku podawania:
A . Thiopentalu,
B . Ketaminy,
C . Propofolu,
D . Sevofluranu.
Zadanie
Średnie
A.
B.
C.
D.
116.
ciśnienie tętnicze u pacjenta z RR 120/60 mmHg wynosi:
50 mmHg,
60 mmg,
80 mmHg,
90 mmHg.
Zadanie 117.
Najważniejszym narządem wydalającym jony wodorowe jest/są:
A . płuca,
B . wątroba,
C . nerki,
D . nadnercza.
Zadanie 118.
Układ anestetyczny, w którym jednokierunkowy przepływ gazów
jest wymuszony przez duży dopływ świeżych gazów, może
dochodzić d o częściowego oddechu zwrotnego niewymagającym
eliminacji CO2 za pomocą pochłaniacza to układ:
A . otwarty,
B . półotwarty,
C . zamknięty,
D . półzamknięty.
Zadanie 119.
Do oceny głębokości sedacji nie używamy skali:
A . Ramsaya,
B . Cooka,
C . SAS,
D . Glasgow.
Zadanie 120.
Cechą rytmu zatokowego jest obecność:
A . dodatniego załamka P w odprowadzeniu I i I I oraz
ujemnego w aVR,
B . dodatniego załamka P w odprowadzeniach I i I I oraz
aVR,
C . ujemnego załamka P w odprowadzeniu I i I I oraz
dodatniego w aVR,
D . ujemnego załamka P w odprowadzeniu I i II oraz aVR.
Zadanie 121.
Zastosowanie sztucznej wentylacji u pacjenta
zatrzymaniu krążenia pozwala szybciej opanować:
A . hipokalcemię,
B . hipoksemię,
C . hipertensję,
D . hipertermię.
po
nagłym
Zadanie 122.
Która z arytmii jest typowa dla niedoboru magnezu:
A . zespół Brugadów,
B . zespół Torsades de Pointes,
C . tachykardia zatokowa,
D . bloki odnóg pęczka Hissa.
Zadanie 123.
Przy zakładanej dawce leku 1 0 µg/kg m.c/minutę noworodek
ważący 3 kg powinien w ciągu godziny otrzymać:
A . 180 µg,
B . 18 µg,
C . 1800 µg,
D . 18 mg.
Zadanie 124.
Który z wymienionych poniżej środków najszybciej przeciwdziała
następstwom sercowym silnej hiperkaliemii?
A . Insulina- glukoza,
B . Chlorek wapnia,
C . Dwuwęglan sodu,
D . Furosemid.
Zadanie 125.
Który lek zwiększa objętość minutową serca?
A . Nitrogliceryna,
B . Dopamina,
C . Izoprenalina,
D . Propranolol.
Zadanie 126.
Jednym z warunków niezbędnych d o zapewnienia podczas
prowadzenia drenażu opłucnowego jest:
A . zachowanie jednej pozycji ciała chorego,
B . zapewnienie ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej,
C . tlenoterapia minimum 4 litry/minutę,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 127.
Wskaż twierdzenie fałszywe dotyczące kardioplegii podawanej
podczas zabiegu kardiochirurgicznego:
A . zatrzymuje pracę serca w fazie rozkurczu,
B . poprawia
tolerancję
mięśnia
sercowego
na
niedokrwienie,
C . jest to farmakologiczne zatrzymanie pracy serca,
D . zatrzymuje pracę serca w fazie skurczu.
Zadanie 128.
Nagłą śmierć sercową stwierdza się gdy:
A . przyczyną zgonu była choroba serca,
B . do zgonu dochodzi z powodu wstrząsu kardiogennego,
C . zgon następuje nieoczekiwanie u człowieka zdrowego lub
z wywiadem wieńcowym w czasie nie dłuższym niż 1 godz.
od wystąpienia pierwszych objawów,
D . zgon następuje nieoczekiwanie u człowieka zdrowego w
czasie nie dłuższym niż 1 godz. o d wystąpienia
pierwszych objawów.
Zadanie 129.
Jaką czynność należy wykonać p o odessaniu wydzieliny z drzewa
tchawiczo - oskrzelowego?
A . zmienić pozycję chorej,
B . oklepać chorą,
C . zwiększyć objętość powietrza podawanego workiem
samorozprężalnym,
D . podać do rurki 1 ml 0,9% NaCl.
Zadanie 130.
Hipoksemię w pierwszej kolejności należy zwalczać poprzez:
A . ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga,
B . zwiększenie tlenoterapii biernej,
C . szybkie uzupełnienie łożyska naczyniowego,
D . wentylację mechaniczną.
Zadanie 131.
Fiolka zawiera 5 0 m l 2 % lignokainy. Jaką objętość tego leku
należy nabrać d o strzykawki, aby pacjent o masie ciała 8 0 k g
otrzymał dawkę 1 mg/kg masy ciała?
A . 2 ml,
B . 0,8 ml,
C . 4 ml,
D . 8 ml.
Zadanie 132.
Wspólnym objawem dla różnego rodzaju wstrząsu jest:
A . niski rzut serca,
B . zimna skóra,
C . zła perfuzja tkankowa,
D . obkurczenie naczyń.
Zadanie 133.
Z nadczynnością kory nadnerczy nie przebiega:
A . zespół Cushinga,
B . choroba Addisona,
C . hiperaldosteronizm pierwotny,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 134.
Krystaloidy są to płyny, które charakteryzują się:
A . swobodnym przemieszczaniem się wody z przestrzeni
naczyniowej do przestrzeni pozakomórkowej,
B . utrudnionym przemieszczaniem się wody z przestrzeni
naczyniowej do przestrzeni pozakomórkowej,
C . szybkim wypełnieniem łożyska naczyniowego dzięki
przyciąganiu wody z przestrzeni pozakomórkowej,
D . wolnym wypełnianiem łożyska naczyniowego.
Zadanie 135.
Przewlekła, w pełni skompensowana kwasica metaboliczna
charakteryzuje się:
A . prawidłowym pH, podwyższonym pCO2, HCO3 - oraz BE,
B . prawidłowym pH, obniżonym pCO2, HCO3 - oraz BE,
C . obniżonym pH, podwyższonym pCO2, HCO3 - oraz BE,
D . obniżonym pH, obniżonym pCO2, HCO3 - oraz BE.
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 211015
GRUPA 1
Zadanie 1.
Podczas działań ratunkowych powinno używać się czystego tlenu
w trakcie wentylacji każdego poszkodowanego, Z WYJĄTKIEM:
A . ludzi po 65 roku życia,
B . dzieci,
C . osób oparzonych,
D . noworodków.
Zadanie 2.
N a czym polega przygotowanie pola operacyjnego d o zabiegu
pomostowania tętnic wieńcowych?
A . kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
B . kąpieli chorego, strzyżeniu klatki piersiowej oraz
pachwin,
C . dokładnym umyciu klatki piersiowej i jej strzyżeniu,
D . kąpieli całego ciała, strzyżeniu klatki piersiowej,
pachwin oraz obu kończyn dolnych.
Zadanie 3.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u każdego noworodka z
opóźnionym opróżnieniem ze smółki, do:
A . 12 godzin,
B . 24 godzin,
C . 36 godzin,
D . 48 godzin.
Zadanie 4.
Zapotrzebowanie
A . 8 ml/kg
B . 6 ml/kg
C . 4 ml/kg
D . 2 ml/kg
podstawowe na płyny u osób dorosłych wynosi:
mc./h,
mc./h,
mc./h,
mc./h.
Zadanie 5.
Rozpoznanie niedrożności górnych dróg oddechowych odbywa się
na podstawie obserwacji:
A . ruchów oddechowych klatki piersiowej i nadbrzusza oraz
wysłuchiwania i wyczuwania n a policzku ratownika
przepływu powietrza przez nos i usta poszkodowanego,
B . zawartości jamy ustnej oraz wysłuchiwania i wyczuwania
n a policzku ratownika przepływu powietrza przez nos i
usta poszkodowanego,
C . ruchów oddechowych klatki piersiowej i nadbrzusza oraz
ułożenia ratowanego n a boku z głową umieszczoną, aby
możliwy był odpływ treści z jamy ustnej,
D . ruchów paradoksalnych klatki piersiowej i uruchomienia
dodatkowych mięśni oddechowych.
Zadanie 6.
U pacjenta z podejrzeniem raka gruczołu krokowego wykonuje się
następujące badania:
A . badanie per rectum i oznaczenie antygenu gruczołu
krokowego (PSA),
B . ultrasonografię przezodbytniczą (TRUS) i biopsję
gruczołu krokowego,
C . USG i oznaczenie antygenu gruczołu krokowego (PSA),
D . badanie per rectum, oznaczenie antygenu gruczołu
krokowego
(PSA),
ultrasonografię
przezodbytniczą
(TRUS) i biopsję gruczołu krokowego.
Zadanie 7.
Preparatem krwi wolnym o d ryzyka
wirusowych jest/są:
A . koncentrat krwinek czerwonych,
B . krioprecypitat,
C . albuminy,
D . świeżo mrożone osocze.
przeniesienia
chorób
Zadanie 8.
16-letnia dziewczyna została przyjęta n a oddział z powodu
połknięcia ciała obcego - igły. Badanie radiologiczne
potwierdziło,
że
przedmiot
znajduje
się
w
jelicie.
Pielęgniarka opiekująca się pacjentką może:
A . podać środki przeczyszczające,
B . wykonać enemę,
C . obserwować czy nie występują objawy kliniczne
świadczące o niedrożności lub przebiciu ściany
przewodu pokarmowego,
D . poprosić aby pacjentka codziennie zgłaszała się n a
badanie kontrolne do szpitala.
Zadanie 9.
Opatrunki z superabsorbentem w warstwie wewnętrznej i
zewnętrzną siateczką z poliuretanu, jak Tender Wet i Tender
Wet 24 przed zastosowaniem na ranę:
A . powinny być aktywowane roztworem 0,9% NaCl,
B . powinny być aktywowane roztworem 10% NaCl,
C . powinny być aktywowane roztworem płynu Ringera,
D . nie powinny być aktywowane.
Zadanie 10.
Zgodnie z regułą Parkland wykorzystywaną d o oceny
zapotrzebowania płynowego w oparzeniach, pielęgniarka reguluje
przepływ podawanych krystaloidów kierując się zasadą:
A . 5 0 % zapotrzebowania dobowego należy podać w ciągu
pierwszych 8 godzin; 50% w ciągu następnych 16 godzin,
B . 7 0 % zapotrzebowania dobowego należy podać w ciągu
pierwszych 8 godzin; 30% w ciągu następnych 16 godzin,
C . zapotrzebowanie dobowe należy rozłożyć równomiernie w
ciągu całej doby,
D . szybkość przetaczanych płynów należy tak zaplanować
a b y utrzymać średnie ciśnienie skurczowe w granicach
120-130 mm Hg.
Zadanie 11.
Wskaż, które z wymienionych poniżej niekorzystnych następstw
NIE są typowe do leczenia raka piersi:
A . zmniejszenie siły mięśni obręczy barkowej i kończyny
strony operowanej,
B . obrzęk limfatyczny kończyny strony operowanej,
C . powiększenie węzłów chłonnych pachowych,
D . ubytek piersi.
Zadanie 12.
D o czynników ryzyka mających wpływ n a występowanie raka
tarczycy należą:
A . płeć-częściej kobiety, wiek powyżej 4 0 lat, niedobór
jodu, ekspozycja n a promienie jonizujące, czynniki
środowiskowe i genetyczne,
B . płeć-częściej mężczyźni, wiek poniżej 4 0 lat, nadmiar
jodu, czynniki psychologiczne,
C . płeć-częściej mężczyźni, wiek powyżej 6 0 lat, wahania
stężenia jodu,
D . płeć- kobiety i mężczyźni w równym stopniu, wiek około
20 lat, okresowy niedobór jodu.
Zadanie 13.
Po
przeprowadzonym
zabiegu
wytworzenia
przetoki
tętniczo-żylnej należy wiedzieć, że NIE wolno:
A . utrzymywać ręki, n a której wytworzona jest przetoka w
elewacji,
B . zakładać ciasnych opatrunków obejmujących obwód ręki i
pozwalać choremu leżeć na operowanej ręce,
C . sprawdzać przepływu krwi przez przetokę (przez
wyczuwanie wibracji w miejscu wytworzonej przetoki,
oraz przez wysłuchiwanie towarzyszącego pomruku),
D . poruszać ręką i wykonywać prostych czynności np.
używania sztućców przez kilkanaście godzin p o
wykonanym zabiegu.
Zadanie 14.
Prowadząc bilans płynów u chorego, należy uwzględnić:
A . objętość płynów przyjętych doustnie, objętość i rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,
B . objętość płynów i rodzaj płynów przetoczonych
dożylnie, ilość wydalonego moczu, ilość wydzieliny z e
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej,
C . objętość płynów przyjętych doustnie, objętość i rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydalonego moczu,
ilość wydzieliny z e zgłębnika, drenu, przetoki
jelitowej,
D . objętość płynów przyjętych doustnie, objętość i rodzaj
płynów przetoczonych dożylnie, ilość wydzieliny z e
zgłębnika, drenu, przetoki jelitowej.
Zadanie 15.
Jaki składnik jest głównym źródłem kalorii w preparatach d o
żywienia pozajelitowego?
A . glukoza,
B . witaminy,
C . aminokwasy,
D . fosforany.
Zadanie 16.
W leczeniu zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych w obrębie
kończyny dolnej niewłaściwe jest postępowanie polegające na:
A . rozległym nacięciu przedziałów powięziowych w celu
obniżenia ciśnienia tkankowego,
B . pozostawienia otwartych ran p o nacięciu przedziałów
powięziowych lub pokrycia ich przeszczepami,
C . stosowaniu okładów z lodu, unoszenia kończyny,
zakładania opatrunków uciskowych,
D . odbarczeniu przedziału przedniego, a przy braku
poprawy konieczne jest wycięcie strzałki i odbarczenie
pozostałych przedziałów powięziowych.
Zadanie 17.
U małego dziecka planowany jest zabieg operacyjny w trybie
doraźnym. W postępowaniu przedoperacyjnym istotne jest
wyrównanie:
A . zaburzeń w odżywianiu,
B . zaburzeń metabolicznych,
C . niedokrwistości preparatami żelaza,
D . niedoborów witaminy D3.
Zadanie 18.
Główną przyczyną krwiomoczu makroskopowego (zwłaszcza z e
skrzepami) s ą nowotwory nerek i dróg moczowych, przede
wszystkim:
A . nerek,
B . moczowodów,
C . pęcherza moczowego,
D . cewki moczowej.
Zadanie 19.
W przypadku podejrzenia złamania miednicy wskazany jest szybki
transport do specjalistycznego ośrodka medycznego:
A . w pozycji leżącej n a plecach z nogami wyprostowanymi w
stawach biodrowych i kolanowych,
B . w pozycji leżącej n a plecach z lekko zgiętymi stawami
biodrowymi i kolanowymi,
C . w czasie transportu wskazane jest podanie morfiny w
celu zwalczania bólu,
D . w celu leczenia operacyjnego złamania.
Zadanie 20.
Postępowanie przedoperacyjne u dziecka z przepukliną
oponowo-rdzeniową, polega na:
A . prawidłowym ułożeniu dziecka, w łóżeczku, nakarmieniu
przez sondę, podaniu płynów drogą dożylną,
B . jałowym zaopatrzeniu obnażonego rdzenia kręgowego,
ogrzaniu
dziecka,
założeniu
dostępu
do
żyły,
wyrównaniu zaburzeń metabolicznych i jonowych,
antybiotykoterapii,
C . przygotowaniu pola operacyjnego, kąpieli noworodka,
podaniu mieszanek, założeniu dojścia centralnego d o
żyły podobojczykowej,
D . uzyskaniu zgody o d rodziców n a zabieg operacyjny,
rozmowie z rodzicami, monitorowaniu podstawowych
parametrów życiowych.
Zadanie 21.
W skali Norton wartość graniczna oznaczająca zwiększone ryzyko
rozwoju odleżyn wynosi:
A . 20 punktów,
B . 18 punktów,
C . 16 punktów,
D . 14 punktów.
Zadanie 22.
W odniesieniu do oparzeń można stwierdzić, że:
A . chory z poparzeniem skóry n a całej głębokości w
obrębie obu kończyn dolnych ma poparzone 18% ciała,
B . b ó l p o ukłuciu igłą sugeruje oparzenie powierzchowne
lub niepełnej grubości skóry,
C . oparzenie pierwszego stopnia jest oparzeniem całej
grubości skóry,
D . krwawienie p o ukłuciu igłą sugeruje oparzenie pełnej
grubości skóry.
Zadanie 23.
Podczas transportu chorego p o zabiegu torakochirurgicznym z
bloku operacyjnego d o oddziału intensywnej opieki medycznej
N I E należy zamykać ani zaginać drenów, gdyż nawet minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:
A . krwiaka w jamie opłucnej,
B . przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C . ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D . odmy prężnej i zatrzymania krążenia.
Zadanie 24.
Zabieg escharektomii, jest wykonywany:
A . w głębokich oparzeniach okrężnych kończyn, klatki
piersiowej, brzucha w celu zmniejszenia ucisku
utrudniającego ruchy oddechowe lub zaciskającego
naczynia i nerwy kończyn,
B . w tępych urazach klatki piersiowej w celu ewaluacji
narastającego krwiaka, który utrudnia rozprężanie
klatki piersiowej,
C . w oparzeniach przebiegających z tworzeniem się
pęcherzy wysiękowych celem przyśpieszenia procesu
gojenia tkanek,
D . w sytuacji pojawienia zaburzeń czucia i objawów
niedokrwienia kończyny w opatrunku gipsowym.
Zadanie 25.
Klasyfikacja Trapnella w czterostopniowej skali jest stosowana
do oceny:
A . ciężkości obrażeń,
B . zagrożenia i przebiegu zapalenia żył związanego z
kaniulacją,
C . ostrego zapalenia trzustki,
D . odleżyn.
Zadanie 26.
Pierwszoplanowym postępowaniem bez względu na postać wstrząsu
jest:
A . zastosowanie antybiotyków o szerokim spektrum
działania,
B . właściwa terapia płynowa, która m a n a celu
przywrócenie objętości śródnaczyniowej i prawidłowej
perfuzji tkankowej,
C . zastosowanie intubacji dotchawiczej,
D . oznaczenie poziomu elektrolitów, glukozy, mocznika,
kreatyniny we krwi.
Zadanie 27.
Do zakażeń beztlenowych rany należą:
A . ropień i ropowica,
B . zanokcica i zastrzał,
C . tężec i zgorzel gazowa,
D . czyrak.
Zadanie 28.
Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń i krwawień z przewodu
pokarmowego we wstrząsie oparzeniowym polega na:
A . założeniu sondy dożołądkowej i stałej aspiracji
zalegającej treści,
B . podawaniu inhibitorów pompy protonowej lub inhibitorów
receptorów H2,
C . podawaniu kwasu traneksamowego (Exacyl) i adrenaliny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 29.
Pielęgniarka w opiece pooperacyjnej nad pacjentem p o
elektroresekcji guza prostaty, oprócz standardowej obserwacji
niepokojących objawów z e strony układu moczowego, powinna
zwrócić szczególną uwagę n a czynność serca, z e względu n a
możliwość wystąpienia:
A . hiponatremii,
B . hiperkaliemii,
C . hipokaliemii,
D . hipernatremii.
Zadanie 30.
Zator tętniczy w większości przypadków rozpoczyna się nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości tętnic kończyn
dolnych, to:
A . bardzo silny ból n a obwodzie kończyny, nasila się przy
próbie wykonania ruchu, ustępuje p o podaniu leków
przeciwbólowych,
B . umiarkowany ból na obwodzie kończyny, nie ma związku z
wykonywaniem ruchów, nie wymaga podawania środków
przeciwbólowych,
C . bardzo silny ból n a obwodzie kończyny, nasila się przy
próbie wykonania ruchu, nie ustępuje p o lekach
narkotycznych,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 31.
Nieinwazyjną metodą leczenia zachowawczego przewlekłej
niewydolności żylnej, jest kompresjoterapia, inaczej terapia
uciskowa. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:
A . kompresjoterapia
poprawia
efektywność
pompy
mięśniowej, zmniejsza zastój żylny i przywraca
prawidłowe warunki hydrostatyczne dla odpływu krwi
żylnej,
B . leczenie uciskiem zmniejsza objętość krwi zalegającej
w układzie żył powierzchownych, powodując przez t o
przyspieszenie przepływu krwi w żyłach układu
głębokiego,
C . stopień rozciągnięcia opaski uciskowej powinien się
zwiększać w kierunku proksymalnym, w przeciwnym razie
dojdzie do dystalnego zastoju żylnego,
D . kompresjoterapia może zwiększać pojemność minutową
serca o ok. 5 % , dlatego jest niewskazana u chorych z
niewydolnością serca .
Zadanie 32.
Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomii)
wykonywane jest w przypadku:
A . zabiegu elektroresekcji guza gruczołu krokowego,
B . przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL),
C . nagłego zatrzymania moczu,
D . odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 33.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania urografii, jest:
A . kamień w moczowodzie, skąpomocz, wiek chorego powyżej
60 roku życia,
B . kamień w miedniczce nerki, niewydolność krążenia,
bezmocz,
C . nadczynność gruczołu tarczowego, niewydolność krążenia
i wątroby, ciąża, uczulenie n a jod, bezmocz,
zaawansowana mocznica,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 34.
Pacjent z obrażeniami klatki piersiowej, u którego wystąpiła
odma opłucnowa, m a założony drenaż opłucnej ssący trzybutlowy.
Która z butli reguluje siłę ssania?
A . pierwsza najbliżej klatki piersiowej chorego,
B . druga wypełniona do 15-20 cm płynem,
C . trzecia podłączona do ssania,
D . wszystkie trzy butle.
Zadanie 35.
Działania
pielęgniarskie
w
profilaktyce
przełomu
nadnerczowego, w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u pacjenta
po usunięciu guza nadnerczy, polegają między innymi na:
A . systematycznej
kontroli
przesiąkania
opatrunku,
podawaniu antybiotyków zgodnie ze zleceniem,
B . kontroli przyjmowania hormonów steroidowych przez
pacjenta zgodnie z e zleceniem, systematycznej kontroli
ciśnienia tętniczego krwi,
C . podawaniu leków przeciwbólowych, edukacji w zakresie
zalecanych ćwiczeń oddechowych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 36.
W płynie zewnątrzkomórkowym dominującym kationem jest sód.
Głównym anionem płynu zewnątrzkomórkowego, jest:
A . wapń,
B . chlor,
C . potas,
D . magnez.
Zadanie 37.
W odniesieniu d o leczenia przeciwbólowego p o zabiegu
operacyjnym starszych chorych prawdziwe jest stwierdzenie:
A . zalecane jest stosowanie morfiny i barbituranów w celu
ułatwienia odpoczynku,
B . w starszym wieku charakterystyczne jest zwiększenie
odczuwania bólu,
C . wrażliwość n a leki przeciwbólowe obniża się i skraca
ich czas działania,
D . zaleca się regularne stosowanie małych dawek leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.
Zadanie 38.
Grupa opatrunków alginianowych, alginianowo-wapniowych posiada
właściwości:
A . chłonne, hemostatyczne, hipoalergiczne, utrzymujące
wilgotne środowisko gojenia,
B . chroniące,
osuszające,
powodujące
eliminację
drobnoustrojów z e środowiska rany, zmniejszające
aktywność proteaz,
C . upłynniające martwicę, przeciwbakteryjne, osuszające,
chłodzące,
D . oczyszczające, poprzez zdolność tzw. sekwestracji
(izolacji) wysięku i bakterii wewnątrz włókien,
przeciwdrobnoustrojowe o szerokim zakresie bójczym.
Zadanie 39.
Ćwiczenie efektywnego kaszlu polega na:
A . kaszlu na szczycie wydechu lub przerywanym wydechu,
B . kaszlu na szczycie wdechu lub przerywanym wdechu,
C . kaszlu na szczycie wdechu i wydechu,
D . kaszlu na przerywanym wdechu lub przerywanym wydechu.
Zadanie 40.
Niedożywienie w którym występuje
energetycznych to:
A . kacheksja,
B . kwashiorkor,
C . niedożywienie mieszane,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
niedobór
składników
Zadanie 41.
Określenie ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia
układowego (NSF), u pacjentów kierowanych d o badania
obrazowego z kontrastem, polega na:
A . oznaczeniu współczynnika przesączania kanalikowego lub
stężenia mocznika w surowicy krwi,
B . oznaczeniu współczynnika przesączania kłębuszkowego
lub stężenia kreatyniny w surowicy krwi,
C . oznaczeniu współczynnika filtracji nerek lub stężenia
kwasu moczowego w surowicy krwi,
D . oznaczeniu zdolności nerek d o wydalania wody i
produktów toksycznych lub stężenia białka całkowitego
w surowicy krwi.
Zadanie 42.
Pacjent
po
zabiegu
operacyjnym
w
znieczuleniu
zewnątrzooponowym lub podpajęczynówkowym przyjmuje pozycję:
A . płaską n a grzbiecie lub boku z głową uniesioną pod
kątem 30˚,
B . na plecach półwysoką,
C . na brzuchu z głową na boku,
D . na plecach z głową uniesioną pod kątem 60˚.
Zadanie 43.
Oddech opaczny powoduje nieskuteczność ruchów ściany klatki
piersiowej w wyniku:
A . wielokrotnego złamania co najmniej 3 żeber,
B . złamania mostka pomiędzy rękojeścią a trzonem,
C . pojedynczego złamania co najmniej 6 żeber,
D . w zranieniu płuca przez odłamy żeber.
Zadanie 44.
W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego można stosować PCA. C o
oznacza skrót PCA?
A . leczenie polegające n a podawaniu leków przeciwbólowych
drogą dokanałową,
B . analgezję "sterowaną przez chorego",
C . termoterapię,
D . leczenie polegające n a podawaniu leków przeciwbólowych
drogą dożylną i dokanałową.
Zadanie 45.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym w celu zmniejszenia
ryzyka zwichnięcia endoprotezy p o totalnej alloplastyce stawu
biodrowego, pacjent powinien unikać nadmiernego połączenia:
A . zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia,
B . wyprostu, rotacji zewnętrznej i przywiedzenia,
C . przywiedzenia i wyprostu,
D . zgięcia, rotacji wewnętrznej i przywiedzenia oraz
połączenia nadmiernego wyprostu, rotacji zewnętrznej i
przywiedzenia.
Zadanie 46.
D o powikłań długotrwałego utrzymywania cewnika, należy
zaliczyć:
A . objawowe zakażenia układu moczowego, zwężenie cewki
moczowej, kamicę dróg moczowych,
B . odleżyny, odparzenia, zniekształcenia cewki moczowej,
C . cienki strumień moczu, ustawiczne krwawienia z dróg
moczowych, nietrzymanie moczu,
D . zakażenia, nietrzymanie moczu, odleżyny.
Zadanie 47.
Litotrypsja zewnątrzustrojową falą uderzeniową (ESWL) t o jedna
z endourologicznych metod kruszenia kamieni w układzie
moczowym. Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o wykonania tego
zabiegu, jest/są:
A . zaburzenia rytmu serca,
B . zapalenie cewki moczowej,
C . niekontrolowana koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia),
D . nadciśnienie tętnicze.
Zadanie 48.
Przeszczepy ksenogeniczne pochodzą od:
A . bliźniaka jednojajowego,
B . dawcy tego samego gatunku,
C . od dawcy innego gatunku,
D . tej samej osoby.
Zadanie 49.
Mediatory reakcji zapalnej we wstrząsie anafilaktycznym, to:
A . histamina, IgM,
B . leukotrienty, prostaglandyny,
C . leukotrienty, IgG,
D . histamina, IgE.
Zadanie 50.
Zespół Sudecka charakteryzuje się następującymi objawami:
A . bólem przedramienia, brakiem tętna n a tętnicy
promieniowej, zasinieniem a następnie bladością skóry
ręki i przedramienia,
B . zwyrodnieniem i zanikiem głębokiej grupy mięśni
zginaczy przedramienia i ręki oraz podrażnieniem nerwu
pośrodkowego
i
łokciowego,
które
powoduje
charakterystyczne szponiaste ustawienie ręki,
C . ropne zakażenie odłamów kostnych, tworzą się martwaki
kostne,
D . bólem kończyny, zesztywnieniem stawów, zaburzeniami
naczynioruchowymi.
Zadanie 51.
Pielęgniarka oceniając w g skali Glasgow stan świadomości
pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym, musi wziąć pod uwagę:
A . otwarcie oczu, odpowiedź ruchową, odpowiedź słowną,
B . głębokość snu, szerokość źrenic,
C . stan napięcia mięśniowego, reakcję słuchową,
D . stopień pobudzenia, wyostrzenie wzroku i słuchu.
Zadanie 52.
Kontrola pola operacyjnego w warunkach sali operacyjnej u
chorego p o zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych tzw.
by-passy wieńcowe (CABG) odbywa się, gdy objętość utraconej
krwi przekracza:
A . 2 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 500 m l w ciągu 4
godzin,
B . 3 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 700 m l w ciągu 4
godzin,
C . 5 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 1000 m l w ciągu 4
godzin,
D . 7 0 0 m l p o 1 godzinie o d operacji lub 1000 m l w ciągu 6
godzin.
Zadanie 53.
Pielęgniarka opiekująca się chorym z raną oparzeniową, powinna
pamiętać, ż e bezpośrednio przed zmianą opatrunku należy
pacjentowi:
A . dokładnie oczyścić ranę z zanieczyszczeń i strzępków
naskórka,
B . podać zgodnie z e zleceniem lekarza, lek przeciwbólowy
- najlepiej z 15-30 minutowym wyprzedzeniem,
C . ogolić włosy z okolic rany przed założeniem ponownego
opatrunku,
D . nawilżyć poprzedni opatrunek solą fizjologiczną.
Zadanie 54.
W złamaniu niestabilnym kręgosłupa szyjnego:
A . stosuje się unieruchomienie kręgosłupa z a pomocą
wyciągu przymocowanego do czaszki klamrą Crutchfielda,
B . stosuje się kołnierze szyjne wykonane indywidualnie
dla każdego chorego,
C . najważniejsze
jest
leczenie
przeciwbólowe
i
rozluźniające mięśnie,
D . unieruchomienie
utrzymuje
się
do
ustąpienia
dolegliwości.
Zadanie 55.
Podczas transportu chorego p o zabiegu torakochirurgicznym z
bloku operacyjnego i w czasie przebywania n a oddziale
pooperacyjnym należy unikać:
A . układania chorego w pozycji półwysokiej,
B . układania chorego płasko w pozycji leżącej,
C . pionizacji chorego w dobie zabiegu,
D . zabiegów kinezyterapeutycznych.
Zadanie 56.
Pacjentowi z nawracająca kamicą moczanową, NIE zaleca się:
A . przyjmowania większej ilości płynów, warzyw, owoców,
potraw mącznych kasz, mleka,
B . diety z dużą zawartością związków purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie,
kakao, kawie, mocnej herbacie,
C . diety ograniczającej zawartość związków purynowych
występujących w podrobach mięsnych, czekoladzie,
kakao, kawie, herbacie, rybach,
D . stosowania leków zwiększających wydalanie substancji
tworzących kamienie.
Zadanie 57.
Pacjent z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, powinien
stosować dietę:
A . mleczną,
B . wysokobiałkową d o 2,0 g białka n a 1 k g masy ciała
należnej na 1 dzień,
C . bogatobłonnikową,
D . bogatą w włókna roślinne o niskiej zawartości soli
mineralnych.
Zadanie 58.
Istotnym problemem u chorych p o zabiegu pomostowania tętnic
wieńcowych, tzw. b y - passy wieńcowe (CABG), jest krwawienie
pooperacyjne spowodowane nadmiarem heparyny. Neutralizuje się
jej działanie za pomocą:
A . siarczanu protaminy,
B . witaminy K,
C . koncentratu krwinek płytkowych,
D . mrożonego osocza.
Zadanie 59.
Jaką czynność należy wykonać u pacjenta z cewnikiem
naczyniowym, u którego nagle pojawi się gorączka, złe
samopoczucie, dreszcze i spadek ciśnienia, gdy podejrzewamy
bakteriemię?
A . monitorować ciśnienie krwi co 6 godzin,
B . usunąć cewnik i wykonać badania bakteriologiczne,
C . w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
D . zmienić opatrunek.
Zadanie 60.
O prawidłowym pH płynów ustrojowych decydują w głównej mierze:
A . hormon antydiuretyczny (ADH) i uczucie pragnienia,
B . czynniki nieprzenikające przez błony komórkowe (sód,
potas,
glukoza,
mannitol)
i
czynniki
łatwo
przenikające przez błony komórkowe (mocznik, etanol,
glikol etylenowy),
C . wodorowęglany, białczany, hormon antydiuretyczny,
D . układy buforowe krwi i tkanek, płuca, nerki.
Zadanie 61.
I l e pokarmu należy podać maksymalnie jednorazowo pacjentowi
karmionemu przez zgłębnik żołądkowy metodą porcji w ciągu pół
godziny?
A . 200-250 ml,
B . 300-350 ml,
C . 400-450 ml,
D . 500 ml.
Zadanie 62.
55-letni pacjent został przyjęty d o oddziału urologicznego z
objawami utrudnionego oddawania moczu. Pacjent uskarżał się na
gwałtowne parcie na pęcherz oraz oddawanie moczu przerywanym i
wąskim strumieniem. Objawy takie mogą świadczyć o:
A . kolce nerkowej,
B . kamicy moczowej,
C . zakażeniu górnych dróg moczowyc,
D . łagodnym rozroście gruczołu krokowego.
Zadanie 63.
Leczenie zgorzeli gazowej polega na:
A . najważniejsza
jest
antybiotykoterapia
trzema
antybiotykami,
B . najważniejsze
jest
leczenie
przeciwwstrząsowe,
monitorowanie
i
korygowanie
parametrów
hemodynamicznych,
C . najważniejsze
jest
leczenie
chirurgiczne,
natychmiastowe wycięcie objętych procesem zapalnym
tkanek,
D . leczeniu chirurgicznym, terapii hiperbarycznej i
antybiotykoterapii.
Zadanie 64.
Objawy hipokaliemii to:
A . nadmierna pobudliwość, przyspieszenie tętna,
B . wzmożone napięcie mięśniowe,
C . zaburzenia rytmu serca, wzmożone napięcie mięśniowe,
D . osłabienie mięśniowe, senność.
Zadanie 65.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji:
A . w zatrzymaniu krążenia pierwotnie kardiogennym
wentylacja w początkowej fazie NZK jest ważniejsza niż
uciskanie klatki piersiowej,
B . w trakcie prowadzenia RKO należy stosować przerwy w
celu oceny rytmu serca i badania tętna,
C . w trakcie prowadzenia RKO faza relaksacji powinna
trwać dłużej niż faza nacisku,
D . sprawdzanie tętna n a tętnicy szyjnej (lub innej
tętnicy) nie jest dokładna metodą potwierdzania
obecności lub braku krążenia i dotyczy t o zarówno
ratowników bez wykształcenia medycznego, jak i
personelu medycznego.
Zadanie 66.
U osób starszych początek działania leku jest:
A . opóźniony, a działanie wydłużone,
B . przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C . opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D . zależne od rodzaju podawanego leku.
Zadanie 67.
W fazie proliferacyjnej gojenia się rany, określanej również
jako ziarninowania, w zmianach morfologicznych podstawową rolę
odgrywają komórki określane jako:
A . fibroblasty,
B . leukocyty,
C . granulocyty,
D . makrofagi.
Zadanie 68.
W walce z bólem pooperacyjnym i pourazowym lek przeciwbólowy
należy podać optymalnie, gdy n a 10-stopniowej skali VAS Visual Analoge Scale, pacjent zgłasza ból na poziomie:
A . 3-4 punkty,
B . 5-6 punktów,
C . 7-8 punktów,
D . 9-10 punktów.
Zadanie 69.
Które zdanie na temat obrażeń klatki piersiowej jest fałszywe:
A . złamanie kilku żeber może powodować patologiczną
ruchomość klatki piersiowej i zaburzenia oddychania
(wiotka klatka piersiowa),
B . objawami złamania żeber s ą silny ból przy wdechu,
bolesność przy nacisku złamanego żebra i przy
naciśnięciu mostka w kierunku kręgosłupa,
C . zawsze w takich przypadkach należy założyć n a klatkę
piersiową opaskę elastyczną,
D . leczenie wiotkiej klatki piersiowej polega n a jej
stabilizacji wewnętrznej przy użyciu respiratora lub
drogą operacyjną.
Zadanie
Krwiaki
A.
B.
C.
70.
śródczaszkowe stanowią zagrożenie dla życia:
może dojść do wytworzenia przetoki tętniczo- jamistej,
mogą pojawić się objawy odmóżdżeniowe,
może dojść d o wgłobienia pnia mózgu i uszkodzenia
ośrodka krążenia i oddychania,
D . może dojść d o silnego krwawienia i wstrząsu
krwotocznego.
Zadanie 71.
U noworodka z wrodzonym wytrzewieniem w postępowaniu
przedoperacyjnym należy:
A . zwiększyć dożylną podaż płynów w stosunku d o
noworodków zdrowych,
B . n i e zakładać sondy żołądkowej przed leczeniem
chirurgicznym,
C . zastosować
żywienie
enteralne
przed
leczeniem
chirurgicznym,
D . zastosować żywienie enteralne w pierwszej dobie p o
leczeniu chirurgicznym.
Zadanie 72.
Najczęstszą formą raka nerki jest:
A . rak brodawkowaty,
B . rak jasnokomórkowy,
C . rak chromofobny,
D . rak z kanalików zbiorczych.
Zadanie 73.
O wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym u chorego p o urazie
mózgowo- czaszkowym mogą świadczyć objawy:
A . podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, bradykardia,
zaburzenia oddechu,
B . obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, tachykardia,
zaburzenia oddechu,
C . jednostronne zwężenie źrenicy, podwyższenie ciśnienia
tętniczego krwi, bradykardia,
D . zaburzenia
przytomności,
niedowład
nerwu
X,
przyspieszenie tempa oddychania.
Zadanie 74.
ECPW jest badaniem, w trakcie którego:
A . przy użyciu długiego kolonoskopu możliwe jest badanie
dystalnego odcinka jelita cienkiego,
B . możliwa
jest
ligacja
żylaków
przełyku,
endoprotezowanie przełyku lub wpustu, wykonywanie
cysto gastrostomii,
C . możliwe jest pobieranie wycinków d o badania
histopatologicznego z e zmian zlokalizowanych w
tchawicy, oskrzelach głównych i płatowych,
D . przez cewnik wprowadzony kanałem biopsyjnym
instrumentu d o brodawki Vatera podaje się środek
kontrastowy i pod skopią rentgenowską można zobrazować
drogi żółciowe oraz przewód trzustkowy.
Zadanie 75.
Pielęgniarka opiekując się chorym z założonym wyciągiem
szkieletowym musi zastosować się d o następujących zasad
(zaznacz zdanie fałszywe):
A . pościel i odzież nie może kolidować z elementami
wyciągu z e względu n a możliwość zmiany jego
parametrów,
B . pacjent powinien być odwracany n a boki przynajmniej c o
2 godziny,
C . ciężarki nie powinny opierać się o bloczki, ramę
łóżka, ani opadać na podłoże,
D . urządzenie wyciągowe powinno być odkryte, aby łatwo
było kontrolować jego stan i działanie.
Zadanie 76.
Wysoka gorączka u chorego p o złamaniu otwartym kości udowej,
połączonym z zanieczyszczeniem rany może sygnalizować
początek:
A . agresywnej infekcji tkanek miękkich,
B . zgorzeli gazowej,
C . martwiczego zapalenia powięzi,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 77.
U pacjentki p o biopsji mammotomicznej należy zastosować
opatrunek uciskowy przez:
A . 6 godzin,
B . 12 godzin,
C . 18 godzin,
D . 24 godziny.
Zadanie 78.
Zalecaną grupą opatrunków w leczeniu miejscowym
oparzeniowej, w przypadku kolonizacji bakteryjnej są:
A . hydrowłókniste,
B . hydrożelowe,
C . zawierające srebro,
D . siatkowe.
rany
Zadanie 79.
Usuwanie kamieni z układu kielichowo-miedniczkowego nerki lub
z górnego odcinka moczowodu przez przezskórną przetokę
wytworzoną w wyniku nakłucia to:
A . ESWL,
B . URS,
C . PCNL,
D . PCCL.
Zadanie 80.
Przyczyną pogrubienia i stwardzenia skóry wokół stomii tzw.
hiperkeratozy, u niektórych pacjentów z wyłonioną stomią, może
być:
A . nieprawidłowy dobór środków pielęgnujących tj. płynów
do kąpieli, mydeł,
B . ciągły kontakt części przylepnej woreczka ze skórą,
C . naprzemienne występowanie biegunek, zaparć,
D . uczulenie n a kremy i preparaty ochronne stosowane n a
skórę.
Zadanie 81.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:
A . zespołu z niedokrwienia Volkmanna,
B . przykurczu ischemicznego Volkmanna,
C . zespołu Sudecka,
D . porażenia nerwu (najczęściej zagrożony jest nerw
strzałkowy n a kończynie dolnej i nerw promieniowy n a
kończynie górnej).
Zadanie 82.
Kontrpulsacja
wewnątrzaortalna
jest
metodą
leczenia
niewydolności serca. Istotnym, możliwym powikłaniem, n a które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę jest:
A . niedowład kończyny,
B . niedokrwienie kończyny,
C . zator tętnicy płucnej,
D . znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 83.
Chory, przyjmujący doustnie antykoagulant, powinien stosować
dietę:
A . zrównoważoną i ograniczać w niej spożywanie zielonych
warzyw i olejów roślinnych zawierających dużo witaminy
K,
B . z ograniczonym spożywaniem tłuszczów zwierzęcych n a
rzecz olejów roślinnych i spożywać duże ilości warzyw,
C . lekkostrawną, unikać pokarmów ciężkostrawnych i
wzdymających,
D . urozmaiconą, bogatą w błonnik i witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach.
Zadanie 84.
Prosze wskazać prawidłową odpowiedź/dzi odnośnie skręcenia
stawu:
A . powierzchnie
stawowe
tracą
ze
sobą
kontakt
anatomiczny, lecz p o chwili wracają d o właściwego
położenia,
B . skręcenie wymaga nastawienia,
C . następuje niekiedy uszkodzenie dużych naczyń lub
nerwów,
D . wszystkie wymienione odpowiedzi s ą charakterystyczne
dla skręcenia stawu.
Zadanie 85.
Zaleceniem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i
Dojelitowego jest, aby każdy dorosły chory przyjmowany d o
leczenia szpitalnego poddany był ocenie stanu odżywienia, z a
pomocą:
A . formularza Subiektywnej Globalnej Ocenie Stanu
Odżywienia (SGA) lub siatki centylowej,
B . współczynnika masy ciała (WCM) na siatce centylowej,
C . formularza NRS 2002 lub Subiektywnej Globalnej Ocenie
Stanu Odżywienia (SGA),
D . formularza Minimalnej Oceny Stanu Odżywienia (MNA) i
siatki centylowej.
Zadanie 86.
Częstym powikłaniem p o operacjach kardiochirurgicznych jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady,
zanim zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:
A . zwiększony wyciek z drenów pozostawionych w
śródpiersiu,
B . nagłe zatrzymanie drenażu z drenów pozostawionych w
śródpiersiu,
C . zmniejszony wyciek z drenów pozostawionych w
śródpiersiu,
D . ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.
Zadanie 87.
Podczas badania objętości i pojemności płuc u chorego z
podejrzeniem nowotworu płuca, może wystąpić niebezpieczeństwo
reakcji:
A . uczuleniowej,
B . endotermicznej,
C . kompensacyjnej,
D . skurczowej oskrzeli.
Zadanie 88.
W czasie badań endoskopowych
następującymi wirusami:
A . HBV i HCV,
B . HIV,
C . HBV, HCV oraz HIV,
D . HAV, HEV oraz HIV,
jest
możliwość
zakażenia
Zadanie 89.
W przypadku niepowikłanych, pojedynczych złamań kilku żeber,
postępowanie z pacjentem zapobiegające niedodmie, polega na:
A . podawaniu leków przeciwkaszlowych,
B . założeniu opatrunku unieruchamiającego n a klatkę
piersiową,
C . intensywnej rehabilitacji oddechowej p o podaniu leków
przeciwbólowych,
D . zastosowaniu leków wykrztuśnych.
Zadanie 90.
Patomechanizm powstania urazowej odmy opłucnowej-wentylowej
(prężnej), polega na:
A . obecności pewnej ilości powietrza w jamie opłucnej bez
możliwości przechodzenia tego powietrza d o atmosfery i
z powrotem,
B . wpływaniu powietrza d o opłucnej i wypływaniu d o
atmosfery,
C . przedostawaniu się powietrza d o jamy opłucnej oraz
niemożliwości wydostania się powietrza z opłucnej d o
atmosfery,
D . wydostawaniu się powietrza z jamy opłucnej i
niemożliwości ujścia z powrotem.
Zadanie 91.
D o wtórnych następstw niedożywienia, spośród wymienionych,
należy/ą:
A . osłabienie
siły
mięśniowej
i
sprawności
psychomotorycznej,
B . zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej,
C . zaburzenia gojenia się ran,
D . uopśledzenie odporności.
Zadanie 92.
Parcie n a mocz, ból w podbrzuszu, wyczuwalny w badaniu
fizykalnym przepełniony pęcherz moczowy, to objawy:
A . całkowitego zatrzymania moczu,
B . częściowego zatrzymania moczu,
C . moczenia paradoksalnego,
D . mieszanego zatrzymania moczu.
Zadanie 93.
Najczęstszą przyczyną krwawienia z przewodu pokarmowego w
okresie do 2 roku życia dziecka, jest krwawienie:
A . z uchyłku Meckela,
B . błony śluzowej żołądka,
C . z przetoki aortalno-jelitowej,
D . w chorobie Leśniowskiego-Crohna.
Zadanie 94.
Objawy, takie jak bladość powłok skórnych, ochłodzenie skóry,
zwłaszcza dystalnych części ciała, oliguria, tachykardia,
potliwość skóry, zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego
krwi, zwiększenie częstotliwości oddechów, to objawy wstrząsu:
A . anafilaktycznego,
B . septycznego,
C . kardiogennego,
D . hipowolemicznego.
Zadanie 95.
Wykonanie
zabiegu
operacyjnego
w
trybie
planowym
przeciwwskazane jest w sytuacji:
A . wystąpienia gorączki, zmian skórnych niewiadomego
pochodzenia,
B . nieżytu górnych dróg oddechowych (ból gardła, kaszel,
katar), w pierwszych dniach cyklu miesięcznego u
kobiet,
C . wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszonego
tętna i oddechów,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 96.
Synergiczny system zaopatrzenia stomii składa się z:
A . worka z przymocowanym przylepcem,
B . płytki z pierścieniem i worka,
C . płytki i worka z określoną średnicą,
D . płytki bez pierścienia i worka.
Zadanie 97.
Zainfekowane rany charakteryzują specyficzne cechy wydzieliny.
Rana z rzadką, żółto-szarą ropną wydzieliną przemawia z a
zakażeniem:
A . Gronkowcem,
B . Paciorkowcem,
C . Escherichią coli,
D . Pseudomonas aeruginosa
Zadanie 98.
W każdym przypadku podejrzenia martwiczego zapalenia jelit u
noworodka, należy:
A . niezwłocznie rozpocząć leczenie chirurgiczne,
B . niezwłocznie rozpocząć leczenie zachowawcze,
C . zmniejszyć ilość pokarmu, a zwiększyć ilość karmień,
D . stosować nawadnianie enteralne i dożylne.
Zadanie 99.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych, polega na:
A . badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu sprzętu jednorazowego użytku w e wszystkich
możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu d o dezynfekcji sprzętu wielorazowego użytku
preparatów wirusobójczych,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 100.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:
A . prawa komora serca,
B . zakrzepica żyły miednicy małej,
C . zakrzepica żył kończyn górnych,
D . zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.
Zadanie 101.
Najczęstszą przyczyną (powyżej 50% przypadków) występowania
krwistych stolców u niemowląt jest:
A . martwicze zapalenie jelit,
B . wgłobienie,
C . choroba Crohna,
D . polip odbytnicy.
Zadanie 102.
Podczas cewnikowania prawej połowy serca wprowadza się cewnik
poprzez:
A . nakłucie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej,
B . nakłucie prawej tętnicy udowej lub nacięcie tętnicy
ramiennej,
C . nakłucie prawej tętnicy udowej lub żyły udowej,
D . nacięcie żyły udowej lub nacięcie żyły przedłokciowej.
Zadanie 103.
Zapobiegając powstawaniu przykurczy u dziecka oparzonego,
należy:
A . zachęcać dziecko d o wykonywania wczesnych ruchów
(wprowadzać elementy fizjoterapii),
B . unieruchamić dziecko tak, aby powstrzymać j e o d
dotykania powierzchni oparzenia,
C . unieruchomić okolicę oparzoną tak, aby zmniejszyć
dolegliwości bólowe,
D . dbać o utrzymanie w czystości sali, w której dziecko
przebywa.
Zadanie 104.
Cechą charakterystyczną wgłobienia, jest/są:
A . powolne narastanie objawów,
B . krwisty stolec,
C . brak stolca,
D . atak kolki występujący jednorazowo.
Zadanie 105.
Prowadzenie gimnastyki oddechowej zalecane jest dla:
A . pacjenta w przypadku złamania jednego żebra lub
mostka,
B . pacjenta z ograniczoną aktywnością ruchową lub
unieruchomionego,
C . pacjenta ze schorzeniami układu oddechowego,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 106.
U dziecka operowanego z powodu rozszczepu wargi, bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym, szczególną uwagę należy zwrócić na:
A . utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B . częste pojenie płynami o temperaturze pokojowej,
C . utrzymanie higieny ciała,
D . kontrolę stanu krążenia obwodowego.
Zadanie 107.
Przed wykonaniem urografii
surowicy krwi stężenia:
A . mocznika,
B . kreatyniny,
C . bilirubiny,
D . kwasu moczowego.
konieczne
jest
oznaczenie
w
Zadanie 108.
W sytuacji pobierania moczu n a posiew o d chorego z założonym
cewnikiem d o pęcherza moczowego, prawidłowe działanie polega
na:
A . podstawieniu jałowego zbiorniczka pod zewnętrznie
odkażony i odłączony od worka cewnik,
B . pobraniu próbki moczu przez zanurzenie końcówki
cewnika w naczynku do zbiórki moczu,
C . odkażeniu zewnętrznej powierzchni cewnika, wkłuciu się
jałową igłą d o jego światła i aspiracji moczu d o
jałowej strzykawki,
D . pobraniu moczu do badania z worka na mocz.
Zadanie 109.
Wprowadzenie i utrzymywanie cewnika w żyle głównej zwiększa
przede wszystkim ryzyko wystąpienia powikłań:
A . egzogennych,
B . zakrzepowo-zatorowych,
C . endogennych,
D . nieswoistych.
Zadanie 110.
Trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu w celu pobrania
komórek, tkanek lub narządów do przeszczepienia, stwierdza:
A . komisja złożona z trzech lekarzy, posiadających
specjalizację, w tym c o najmniej jednego specjalisty w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz
jednego specjalisty w dziedzinie chirurgii,
B . komisja złożona z trzech lekarzy, posiadających
specjalizację, w tym c o najmniej jednego specjalisty w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
C . komisja złożona z trzech lekarzy, posiadających
specjalizację, w tym c o najmniej jednego specjalisty w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz
jednego specjalisty w dziedzinie neurologii lub
neurochirurgii,
D . komisja złożona z trzech lekarzy, posiadających
specjalizację, w tym c o najmniej jednego specjalisty w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz
jednego specjalisty w dziedzinie transplantologii.
Zadanie 111.
W przypadku przełożenia wielkich pni tętniczych (TGA) u
noworodka:
A . przewód tętniczy Botalla w tej wadzie zwykle pozostaje
drożny przez kilka dni,
B . optymalnym czasem leczenia chirurgicznego jest okres
niemowlęcy,
C . u każdego noworodka w tej wadzie wykonuje się zabieg
Rashkinda,
D . przy współistnieniu ubytku międzykomorowego nasilenie
sinicy jest większe.
Zadanie 112.
U niemowlęcia p o zabiegach neurochirurgicznych w obrębie
podwzgórza, d o objawów pooperacyjnego zatrucia wodnego,
należy:
A . hipernatremia,
B . skąpomocz,
C . wysoka osmolalność osocza,
D . niski ciężar właściwy moczu.
Zadanie 113.
P o zabiegu przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza
(TURP), wymagane jest zastosowanie stałego płukania pęcherza
moczowego, którego celem jest:
A . zapobieganie tamponadzie pęcherza moczowego przez
tworzące się skrzepy,
B . umożliwienie odpływu moczu p o zabiegu w obrębie cewki
moczowej,
C . wypłukiwanie bakterii z pęcherza moczowego, mogących
doprowadzić do infekcji górnych dróg moczowych,
D . utrzymanie drożności cewnika moczowego.
Zadanie 114.
Celem przedoperacyjnej rehabilitacji oddechowej jest nauka:
A . oddychania przy użyciu przepony i pokasływania,
B . szybkiego i płytkiego oddechu, nie powodującego
dolegliwości bólowych,
C . głębokich oddechów z wykorzystaniem przepony i
unikania kaszlu,
D . oddychania przy użyciu przepony, prawidłowej techniki
inhalacji, skutecznego kaszlu, niefarmakologicznych
sposobów
zwalczania
bólu
i
ochrony
miejsca
operowanego.
Zadanie 115.
U pacjenta z założoną gastrostomią przed podaniem diety i
leków przez przetokę, celem niedopuszczenia d o zatkania drenu,
należy przepłukać g o następującym płynem o temperaturze
pokojowej:
A . 60-80 ml wody przegotowanej,
B . 20-40 ml wody przegotowanej,
C . 15- 20 ml roztworu 0,9% NaCl,
D . 20-40 ml roztworu 0,9% NaCl.
Zadanie 116.
Pacjenci w starszym wieku w większym stopniu s ą narażeni n a
wystąpienie pozabiegowych powikłań:
A . krążeniowych,
B . płucnych,
C . neurologicznych,
D . ze strony rany pooperacyjnej.
Zadanie 117.
Trombofilia jest to:
A . wrodzona lub nabyta niewydolność jednego lub wielu
składników układu hemostatycznego prowadząca d o
zwiększonej skłonności do krwawień,
B . proces, w którym osoczowe i komórkowe składniki krwi
reagują z e składnikami ściany naczynia oraz między
sobą tworząc zakrzep,
C . wrodzone lub nabyte zaburzenie mechanizmu hemostazy,
które usposabia d o występowania zakrzepów, głównie w
żyłach,
D . proces, w wyniku którego dochodzi d o krwawień
samoistnych i pourazowych.
Zadanie 118.
Przyczyną znacznego stopnia zaburzeń hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u noworodka, jest utrata krwi w ilości
około:
A . 30 ml,
B . 50 ml,
C . 100 ml,
D . 150 ml.
Zadanie 119.
We wrodzonej niedrożności dwunastnicy:
A . u noworodka zawsze występuje brak oddania smółki,
B . brzuch noworodka jest mały lub zapadnięty,
C . u noworodka zawsze następuje nasilenie żółtaczki
fizjologicznej,
D . u matki w czasie ciąży często występuje małowodzie.
Zadanie 120.
Objawami sugerującymi wystąpienie powikłań p o założeniu
opatrunku unieruchamiającego n a kończynie, s ą wszystkie
wymieniowe, z wyjątkiem:
A . zaburzenia ruchów palców,
B . zaburzenia czucia na obwodzie kończyny,
C . zasinienia skóry stopy lub ręki,
D . braku bólu kończyny.
Zadanie 121.
Oparzenie silnymi kwasami (azotowy, solny) w kontakcie z
wilgotną skórą, powoduje powstanie:
A . suchego martwiczego strupa,
B . martwicy rozpływanej,
C . pęcherzy podbarwionych krwią,
D . zaczerwienienie naskórka w miejscu kontaktu z kwasem.
Zadanie 122.
Odtworzenie prawidłowego ustawienia odłamów ( w znieczuleniu
ogólnym lub miejscowym) sposobem zamkniętym, otwartym lub
przez wyciąg szkieletowy nazywa się:
A . repozycją,
B . zabiegiem Sudecka,
C . unieruchomieniem,
D . zabiegiem Kochera.
Zadanie 123.
Hormonem wewnątrzwydzielniczym trzustki hamującym wydzielanie
innych jej hormonów jest:
A . Insulina,
B . Glikagon,
C . Somatostatyna,
D . Polipeptyd trzustkowy.
Zadanie 124.
Triada Virchowa zakłada, że zakrzepica żylna powstaje, gdy:
A . s ą stosowane leki anestetyczne, uszkodzony jest
śródbłonek naczyń, pacjent jest w podeszłym wieku,
B . wykonano zbyt rozległy zabieg operacyjny, pacjent
utracił dużą ilość krwi, występuje bezmocz,
C . występują
nieprawidłowości
krzepnięcia
krwi,
spowolnienie przepływu krwi, uszkodzenie ściany
naczynia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 125.
Przyczyną zasadowicy oddechowej może być:
A . niedostateczna wentylacja płuc,
B . nadmierna wentylacja płuc,
C . zatrucia,
D . obfite wymioty.
Zadanie 126.
D o najczęściej występujących objawów choroby Cushinga
zaliczamy:
A . obniżenie ciśnienia tętniczego, napadowe: bóle głowy,
uczucie kołatania serca, poty, skąpomocz,
B . wielomocz, nadmierne pragnienie, sucha skóra, zanik
tkanki tłuszczowej,
C . nadciśnienie
tętnicze,
cukrzyca,
otyłość,
twarz
,,księżyc w pełni", osłabienie mięśniowe, rozstępy
skóry,
D . problemy z poruszaniem się, wychudzenie lub otyłość,
arytmia serca, migrenowe bóle głowy.
Zadanie 127.
Z e względu n a różnice anatomiczne, udrożnienie dróg
oddechowych małego dziecka podczas skutecznych działań
ratunkowych wymaga:
A . silnego ucisku n a okolicę podbródkową i wysunięcia
żuchwy ku górze,
B . ułożenia dziecka w pozycji bocznej i podłożenie pod
żebra zwiniętego koca,
C . podłożenia pod plecy ratowanego dziecka koca lub
ręcznika grubości 2 - 3 cm,
D . wysunięcia żuchwy k u górze i nieco k u przodowi oraz
uniesienia klatki piersiowej.
Zadanie 128.
Przyjmując d o oddziału chirurgicznego dziecko z przepukliną
pępowinową o średnicy wrót powyżej 9 mm, należy:
A . ułożyć dziecko w łóżeczku w pozycji n a "brzuszku",
zabezpieczyć komfort cieplny, podać mieszankę,
B . zabezpieczyć worek przepuklinowy jałowym kompresem,
ułożyć dziecko w inkubatorze w pozycji bocznej,
założyć zgłębnik do żołądka,
C . ułożyć dziecko w łóżeczku w pozycji bocznej, podać
mieszankę zabezpieczyć komfort cieplny,
D . ułożyć dziecko w inkubatorze.
Zadanie 129.
D o kliniki kardiochirurgii trafił 62-letni mężczyzna z
podejrzeniem tętniaka rozwarstwiającego aorty. Dominujący
objaw kliniczny, to:
A . duszność spoczynkowa,
B . nagły, bardzo silny, piekący ból w klatce piersiowej
szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C . migotanie przedsionków,
D . duszność wysiłkowa.
Zadanie 130.
Niemowlę z podejrzeniem zatkania dróg oddechowych ciałem
obcym, układamy:
A . n a plecach, nadgarstki obu własnych dłoni kładziemy
jeden na drugim powyżej pępka i wykonujemy uciśnięcia,
B . n a plecach, klękamy obok lub okrakiem nad jego udami i
wykonujemy szereg uciśnięć,
C . n a przedramieniu opartym o własne udo i wykonujemy
uderzanie w plecy n a przemian z uciskiem klatki
piersiowej po odwróceniu,
D . na brzuchu i wykonujemy rękoczyn Heimlicha.
Zadanie 131.
Przeciwwskazaniem d o wykonania oklepywania klatki piersiowej,
jest:
A . uraz czaszkowo-mózgowy,
B . strumectomia,
C . padaczka,
D . zapalenie płuc.
Zadanie 132.
Triada Cushinga charakteryzuje się:
A . zwolnieniem tętna, przyspieszeniem oddechu, wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi,
B . przyspieszeniem
tętna,
przyspieszeniem
oddechu,
wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,
C . zwolnieniem tętna, przyspieszeniem oddechu, obniżeniem
ciśnienia tętniczego krwi,
D . zwolnieniem tętna, zwolnieniem oddechu, wzrostem
ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 133.
Podczas znieczulenia podpajęczynówkowego wśród pacjentów
obserwuje się niekiedy:
A . spadek ciśnienia tętniczego krwi, nudności, wymioty,
bóle głowy,
B . wzrost ciśnienia tętniczego krwi, nudności, wymioty,
tachykardię,
C . bóle głowy, zaburzenia oddychania, wzrost diurezy
godzinowej,
D . zaburzenia mowy, obrzęki n a kończynach dolnych,
nudności.
Zadanie 134.
Charakterystyczne objaw zakrzepicy żył głębokich, t o między
innymi:
A . wzmożone ocieplenie, wyczuwalne tętno n a tętnicy
grzbietowej stopy, obrzęk tkanek miękkich,
B . zwiększona tkliwość i spoistość goleni, wzmożone
ocieplenie, umiarkowana bladość kończyny,
C . obniżona temperatura kończyny, bladość kończyny,
niewyczuwalne tętno na tętnicy grzbietowej stopy,
D . obniżona temperatura kończyny, bardzo silna bolesność
kończyny.
Zadanie 135.
W zespole Pierre-Robina u noworodka, występuje:
A . niedorozwój żuchwy, z przemieszczeniem ku przodowi,
B . rozszczep wargi i podniebienia twardego,
C . trudność w ssaniu i połykaniu,
D . niedorozwój nozdrzy tylnych.
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 220815
GRUPA 1
Zadanie 1.
Przy hipoglikemii spowodowanej spożyciem większej ilości
alkoholu
NIE
jest
wskazane
podanie
(w
warunkach
pozaszpitalnych):
A . glukagonu,
B . soku owocowego (ok. 200ml),
C . glukozy 20%,
D . kroplowego wlewu z glukozy.
Zadanie 2.
Tętno treningowe oznacza dopuszczalną dla danego chorego
częstość tętna w czasie wysiłku. W najprostszy sposób tętno
treningowe można obliczyć według reguły:
A . Bauma - T. trening.= 170-wiek,
B . 1500 - T.trening.= 1500-wiek,
C . Maxa - T. trening=150-wiek,
D . nie ma reguły na obliczanie tętna treningowego.
Zadanie 3.
Celem leczenia nadciśnienia tętniczego krwi u chorych n a
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego
poniżej:
A . 110/70 mmHg,
B . 120/80 mmHg,
C . 130/80 mmHg,
D . 140/90 mmHg.
Zadanie 4.
N a przebieg okresu okołooperacyjnego u chorych n a cukrzycę
mają wpływ czynniki takie jak:
A . obecność przewlekłych powikłań cukrzycy,
B . typ cukrzycy, czas jej trwania,
C . stopień wyrównania metabolicznego,
D . t y p cukrzycy, czas jej trwania, stopień wyrównania
metabolicznego oraz obecność przewlekłych powikłań
cukrzycy.
Zadanie 5.
W systemie "jednego dnia" można planować zabieg operacyjny:
A . u chorych n a cukrzycę leczonych metodą intensywnej
insulinoterapii, cechujących się dobrym wyrównaniem
metabolicznym,
B . u chorych n a cukrzycę typu 2 dotychczas skutecznie
leczonych dietą lub dietą i metforminą,
C . u wszystkich chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 6.
Która insulina m a największy wpływ n a stężenie glukozy w e krwi
przed obiadem?
A . o przedłużonym działaniu podana wieczorem,
B . krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
C . o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 7.
Rola edukacji w cukrzycy typu 2, obejmuje profilaktykę:
A . pierwotną
(zapobieganie
i
leczenie
otyłości),
profilaktykę
wtórną
(zapobieganie
przewlekłym
powikłaniom),
profilaktykę
trzeciorzędową
(zapobieganie konsekwencjom powikłań choroby),
B . pierwotną poprzez zapobieganie i leczenie otyłości,
prowadząc edukację w zakresie modelu żywienia, wzrostu
aktywności fizycznej,
C . wtórną, poprzez edukację w zakresie zachowań
prozdrowotnych w optymalizacji leczenia cukrzycy, c o
zapobiega powikłaniom przewlekłym,
D . trzeciorzędową, poprzez zapobieganie konsekwencjom
powikłań choroby, edukacja polega n a wczesnym
wykrywaniu właściwym leczeniu i rehabilitacji chorych
z zaawansowanymi powikłaniami.
Zadanie 8.
Najczęstszymi błędami w edukacj jest/są:
A . szkolenia nieadekwatne d o potrzeb i możliwości
chorego,
B . zbyt krótki czas szkolenia, stosowanie głównie metody
wykładu,
C . nierealistyczne cele i zbyt duże wymagania; podejście
autorytarne;
przekonanie,
że
można
osiągnąć
wystarczającą wiedzę umiejętności n a podstawie
samodzielnego czytania broszur, książek, instrukcji,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 9.
Kryteria rozpoznania cukrzycy z wyjątkiem kobiet w ciąży, to:
A . objawy hiperglikemii i glikemia przygodna > lub = 200
mg/dl, dwukrotnie glikemia n a czczo > lub = 126 mg/dl,
glikemia w 120 minucie OGTT według WHO > lub = 200
mg/dl,
B . objawy hiperglikemii i glikemia przygodna > lub = 200
mg/dl, glikemia n a czczo <100 mg/dl, glikemia w 120
minucie OGTT> lub = 180 mg/dl,
C . glikemia przygodna > lub = 140 mg/dl niezależnie o
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia n a czczo
> lub = 126 mg/dl (dwukrotnie stwierdzenie wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT > lub = 200 mg/dl,
D . glikemia przygodna > lub = 126 mg/dl niezależnie o d
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia n a czczo
> lub = 200 mg/dl (dwukrotnie stwierdzenie wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT >140-199 mg/dl.
Zadanie 10.
Indeks glikemiczny posiłku zawierającego węglowodany, można
zmniejszyć poprzez:
A . rozdrabnianie warzyw i owoców,
B . długie gotowanie owoców i warzyw w dużej ilości wody,
C . dodając do posiłku produkty bogate w błonnik,
D . unikanie mieszania posiłków zawierających węglowodany,
białko i tłuszcz.
Zadanie 11.
Typowym rozpoznaniem kwasicy mleczanowej, jest:
A . glikemia umiarkowanie podwyższona, obniżone pH<7,1
stężenie
wodorowęglanów<10
mmol/l,
stężenie
mleczanów>5mmol/l,
B . obniżenie stężenia potasu w surowicy krwi, stężenie
mleczanów > 5 mmol/l, glikemia uwarunkowanie
podwyższona,
C . stężenie mleczanów > 5 mmol/l, pH>7,1 a glikemia
prawidłowa,
D . zwiększenie stężenia potasu, stężenie mleczanów < 5
mmol/l, obniżenie pH<7,1.
Zadanie 12.
Jednym z niepożądanych działań insuliny może być występujący
zanik tkanki podskórnej ( w miejscu wstrzyknięć insuliny) w
postaci ,,dołów". Zmiany te określamy jako:
A . lipodystrofia,
B . lipohipertrofia,
C . dystrofia,
D . akropachia.
Zadanie 13.
Do zaburzeń czynności komórek w cukrzycy typu 1, należy:
A . niedobór glukagonu,
B . nadmiar węglowodanów,
C . niedobór insuliny,
D . nadmiar tłuszczy.
Zadanie 14.
Objawy cukrzycy, to:
A . zmniejszenie
masy
ciała,
wzmożone
pragnienie
(polidypsja),
wielomocz
(poliuria),
osłabienie,
wystąpienie zmian ropnych skóry lub stanu zapalnego
układu moczowego, polifagia (zwiększony apetyt),
nieprawidłowe gojenie się ran, zaburzenia widzenia
(zmiany oczne),
B . zmniejszenie
masy
ciała,
wzmożone
pragnienie
(polidypsja),
obniżone
łaknienie,
skąpomocz,
wystąpienie zmian ropnych skóry lub stanu zapalnego
układu moczowego, nieprawidłowe gojenie się ran,
zaburzenia widzenia (zmiany oczne),
C . zwiększenie
masy
ciała,
wzmożone
pragnienie
(polidypsja),
wielomocz
(poliuria),
osłabienie,
wystąpienie zmian ropnych skóry lub stanu zapalnego
układu moczowego, obniżony apetyt, zaburzenia widzenia
(zmiany oczne),
D . zmniejszenie masy ciała, wzmożone pocenie, anuria,
osłabienie, wystąpienie zmian ropnych skóry lub stanu
zapalnego układu moczowego, polifagia (zwiększony
apetyt), nieprawidłowe gojenie się ran, zaburzenia
widzenia (zmiany oczne).
Zadanie 15.
Jakie elementy należy uwzględnić przy opracowywaniu i
wdrażaniu planu poprawy jakości opieki pielęgniarskiej nad
pacjentem diabetologicznym?
A . gromadzić dane, wybierać wskaźniki poprawy i
monitorować jakość opieki, analizować dane, porównywać
skuteczność
z
przyjętymi
standardami,
oceniać
skuteczność opieki,
B . gromadzić
dane uzyskane podczas kontroli
w
poradni/oddziale, oceniać skuteczność opieki w czasie
regularnych spotkań zespołu diabetologicznego,
C . porównywać skuteczność z przyjętymi standardami i
efektami uzyskiwanymi w innych ośrodkach opieki
diabetologicznej,
D . analizować wszystkie dane uzyskane w wywiadach
rodzinnych/środowiskowych, podejmować działania w
kierunku szczegółowego opracowania planu poprawy
jakości opieki diabetologicznej.
Zadanie 16.
N a który z czynników należy zwrócić szczególną uwagę podczas
intensywnego wysiłku fizycznego u 14-letniego chłopca
chorującego na cukrzycę typu 1?
A . wystąpienie hipoglikemii,
B . odpowiedni strój do ćwiczeń,
C . wygodne buty,
D . czas trwania wysiłku.
Zadanie 17.
Do czynników wpływających na skuteczność edukacji, należą:
A . cechy pacjenta, czynniki psychiczne, czynniki zależne
od zespołu edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,
B . cechy pacjenta, czynniki psychiczne,
C . czynniki psychiczne, czynniki zależne o d zespołu
edukacyjnego, czynniki socjoekonomiczne,
D . cechy pacjenta, czynniki socjoekonomiczne, czynniki
zależne od zespołu edukacyjnego.
Zadanie 18.
Kobieta lat 2 1 jest leczona metodą intensywnej insulinoterapii
z a pomocą osobistej pompy insulinowej. Z powodu potrzeby
przeprowadzenia planowego zabiegu operacyjnego, pacjentce nie
zaleca się:
A . utrzymania dotychczasowego leczenia,
B . modyfikacji wlewu podstawowego insuliny,
C . odłączenia pompy w dniu operacji,
D . odłączenia pompy n a 3 dni przed zabiegiem i podawania
insuliny za pomocą wstrzykiwaczy.
Zadanie 19.
Bóle głowy, bóle brzucha, zmiany zachowania, senność,
zaburzenia
widzenia,
osłabienie,
pogorszenie
kontaktu,
przyspieszenie czynności serca, rozszerzenie źrenic. S ą t o
objawy hipoglikemii:
A . łagodnej,
B . umiarkowanej,
C . ciężkiej,
D . "nieświadomej".
Zadanie 20.
W czasie hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego u
pacjenta z cukrzycą typu 2 w pierwszej dobie, bezpiecznymi
wartościami glikemii są wartości nie przekraczające:
A . 90 mg/dl,
B . 100 mg/dl,
C . 180 mg/dl,
D . 250 mg/dl.
Zadanie 21.
Hipoglikemię
w
okresie
leczenia
skojarzonego
leków
hipoglikemizujących z akarbozą można opanować, podając:
A . czystą glukozę,
B . sacharozę,
C . glukagon,
D . sok owocowy.
Zadanie 22.
Przy oznaczaniu glikemii w pełnej krwi kapilarnej,
spowodują zaniżenia stężenia glukozy na glukometrze:
A . duże wartości hematokrytu (powyżej 55%),
B . małe wartości hematokrytu (poniżej 30%),
C . wymioty, biegunki,
D . diuretyki.
nie
Zadanie 23.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:
A . zaraz po wysiłku,
B . 12-14 godzin po wysiłku,
C . w trakcie wysiłku,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 24.
U chorego przytomnego przy glikemii 55 mg/dl, należy:
A . doustnie podać 10-20 g glukozy, p o 10-20 minutach
zalecić spożycie węglowodanów złożonych, pomiar
glikemii powtórzyć po 60 minutach,
B . podać dożylnie glukozę 20%,
C . podać glukagon,
D . podać doustnie 1 0 - 2 0 g glukozy i p o 10-20 minutach
oznaczyć glikemię.
Zadanie 25.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:
A . zmniejszenie zapadalności n a cukrzycę wśród osób
predysponowanych
lub
o
zwiększonym
ryzyku
zachorowania,
B . jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie powikłaniom związanym
z chorobą
podstawową,
D . tylko wczesne wykrywanie choroby.
Zadanie 26.
W dniu zabiegu operacyjnego pacjentowi z cukrzycą podawana
jest insulina w e wlewie dożylnym. Zaleca się kontrolę
glikemii:
A . co 1 godzinę, przez cały okres infuzji glukozy,
B . c o 1 godzinę, a p o stabilizacji glikemii w kolejnych 3
pomiarach co 2 godziny,
C . co 2 godziny, niezależnie od glikemii,
D . tylko na zlecenie lekarza.
Zadanie 27.
Właściwe postępowanie chirurgiczne w zakażeniach martwiczych
stopy ma szansę powodzenia wówczas, gdy:
A . nastąpi
wyrównanie
istniejących
zaburzeń
metabolicznych, chory będzie właściwie pielęgnowany i
prawidłowo będzie się odżywiać,
B . nastąpi wyrównanie metaboliczne cukrzycy,
C . wdrożone zostanie intensywne leczenie ogólne,
D . wdrożone zostanie leczenie ogólne oraz nastąpi
wyrównanie metaboliczne cukrzycy.
Zadanie 28.
Śpiączka hipermolalna występuje głównie u ludzi:
A . starszych chorujących na cukrzycę typu 2,
B . u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 2,
C . u dzieci chorujących na cukrzycę typu 1,
D . u ludzi młodych chorujących na cukrzycę typu 1.
Zadanie 29.
Do klasycznych objawów wstępnych cukrzycy typu 1, NIE należy:
A . polidypsja, poliuria,
B . nykturia, polifagia,
C . oliguria, anuria,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 30.
C o powinna uwzględnić pielęgniarka w przygotowaniu pacjenta
chorego na cukrzycę do laparotomii spowodowanej stanem nagłym?
A . kilkugodzinne nawadnianie, wyrównanie zaburzeń
metabolicznych,
B . zabieg musi być wykonany natychmiast, niezależnie o d
stopnia wyrównania cukrzycy,
C . monitorowanie glikemii i innych parametrów życiowych,
D . dożylne leczenia insuliną i glukozą.
Zadanie 31.
Obserwując ranę pooperacyjną kikuta, możemy przypuszczać, ż e
gojenie jest nieprawidłowe jeżeli:
A. w
okolicy
ogniska
chorobowego
występuje
zaczerwienienie i obrzęk,
B . ukrwienie tkanek w okolicy ogniska chorobowego jest
dobre,
C . stwierdza się dobre krążenie oboczne (barwa i
ucieplenie skóry,
D . ognisko martwicy jest wyraźnie odgraniczone o d
otoczenia.
Zadanie 32.
D o powikłań mikroangiopatycznych zalicza
wymienione, Z WYJĄTKIEM:
A . retinopatię,
B . neuropatię,
C . neuropatyczne owrzodzenie stopy,
D . zmiany miażdżycowe tętnic obwodowych.
się
poniżej
Zadanie 33.
W zdrowym żywieniu chorych n a cukrzycę
stosowanie produktów:
A . o indeksie glikemicznym < 50%,
B . o indeksie glikemicznym > 50%,
C . węglowodanów prostych i złożonych,
D . tylko węglowodanów prostych.
zalecane
jest
Zadanie 34.
W razie wątpliwości c o d o typu cukrzycy, u pacjenta
przeprowadza się badanie:
A . test doustnego obciążenia glukozą (OGTT),
B . system ciągłego pomiaru glikemii (CGM),
C . stężenie peptydu C w surowicy,
D . ocena wrażliwości tkanek na działanie insuliny.
Zadanie 35.
Dlaczego zamiast tłuszczów zwierzęcych należy spożywać
tłuszcze roślinne?
A . s ą zbudowane z kwasów tłuszczowych nasyconych i s ą
bardzo zdrowe,
B . s ą zbudowane z kwasów tłuszczowych nienasyconych ale
zawierają cholesterol,
C . obfitują w kwasy tłuszczowe nienasycone i nie
zawierają cholesterolu,
D . obfitują w kwasy tłuszczowe nienasycone i w ogóle nie
powodują nadwagi.
Zadanie 36.
Czterdziestoletnia kobieta z lekką nadwagą zgłosiła się d o
pielęgniarki w celu uzsyskania porady, gdyż jej babcia
chorowała n a cukrzycę. Kobieta jest zaniepokojona, gdyż
zastanawia się, czy w przyszłości ona również nie będzie mieć
cukrzycy. Co powinna zaproponować pielęgniarka?
A . 1 x w miesiącu kontrolne badanie poziomu glukozy w e
krwi,
B . 1x w miesiącu kontrolne badanie acetonu w moczu,
C . 1 x w roku profilaktyczne badanie poziomu glukozy w e
krwi,
D . wykonywanie badania HBA1c co pół roku.
Zadanie 37.
Mikrotętniaki oraz punkcikowate wybroczyny,
charakterystyczne dla:
A . retinopatii nieproliferacyjnej,
B . retinopatii proliferacyjnej,
C . retinopatii przedproliferacyjnej,
D . zaćmy.
są
bardzo
Zadanie 38.
Objawy charakterystyczne dla śpiączki kwasiczej to:
A . nagłe wystąpienie objawów, zapach acetonu z ust,
drgawki,
B . wzmożone napięcie mięśniowe, skóra zlana potem,
C . ustąpienie objawów p o dożylnym podaniu roztworu
glukozy,
D . skóra sucha, zapach acetonu z ust, przyśpieszony
oddech, wielomocz, obniżone napięcie mięśniowe.
Zadanie 39.
Do objawów adrenergicznych hipoglikemii NIE należą:
A . drgawki, objawy ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego
układu nerwowego, dodatni objaw Babińskiego,
B . niepokój
i
zaburzenia
koncentracji,
pobudzenie
psychoruchowe,
C . wzmożony głód, drżenie piersiowe, przyspieszoną
czynność serca,
D . pocenie się, bladość powłok ciała.
Zadanie 40.
U pacjenta nieprzytomnego chorującego n a cukrzycę typu 1 lub u
osoby mającej zaburzenia świadomości i która nie może połykać,
interwencja pielęgniarska bez zlecenia lekarza, może polegać
na:
A . podaniu dożylnie 20% roztworu glukozy, a następnie
podłączeniu wlewu z 10% roztworu glukozy, w sytuacji
trudnej z dostępem d o żyły - należy podać domięśniowo
l u b podskórnie 1 m g glukagonu, u osób dorosłych (przy
braku poprawy p o 1 0 minutach należy powtórzyć dawkę
leku), p o uzyskaniu przytomności należy doustnie podać
węglowodany złożone,
B . podaniu dożylnie 20% roztworu glukozy, w sytuacji
trudnej z dostępem d o żyły - należy podać domięśniowo
l u b podskórnie 1 m g glukagonu, u osób dorosłych (przy
braku poprawy p o 1 0 minutach należy powtórzyć dawkę
leku), p o uzyskaniu przytomności należy doustnie podać
węglowodany złożone,
C . podaniu domięśniowo lub podskórnie 1 m g glukagonu. U
osób dorosłych, przy braku poprawy p o 1 0 minutach,
należy powtórzyć dawkę leku, p o uzyskaniu przytomności
- doustnie podać węglowodany złożone,
D . podaniu dożylnie glukozy 40%, a następnie podłączeniu
wlewu z 1 0 % glukozy, p o uzyskaniu przytomności należy
doustnie podać węglowodany złożone.
Zadanie 41.
D o grupy kosztów pośrednich ponoszonych w leczeniu cukrzycy
zaliczamy:
A . badania diagnostyczne, nakłady poniesione n a leki,
absencja w pracy,
B . leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty wcześniejszych rent i emerytur, koszty zwolnień
i czasowej nieobecności w pracy, koszty opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,
D . wizyty u lekarzy różnych specjalności, nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.
Zadanie 42.
Pacjentka, lat 25, 4 x dziennie przyjmuje insulinę, o d
tygodnia choruje n a ropną anginę. Kobieta trafiła d o szpitala
z objawami odwodnienia, poziom glukozy wynosił powyżej 500
mg%, zapach acetonu z ust, oraz wysoki poziom ketonurii. Stan
pacjentki wskazuje na wystąpienie śpiączki:
A . hipoglikemicznej,
B . ketonowej,
C . mleczanowej,
D . pourazowej.
Zadanie 43.
Stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) odzwierciedla stężenia
glukozy we krwi w ciągu ostatniego:
A . miesiąca,
B . sześciu tygodni,
C . trzech miesięcy,
D . pół roku.
Zadanie 44.
Przy prowadzeniu intensywnego trybu życia i nieregularnym
spożywaniu posiłków pacjent chorujący n a cukrzycę, najbardziej
narażony jest na:
A . wystąpienie powikłań późnych,
B . hipoglikemię,
C . zawał mięśnia sercowego z powodu stresu,
D . nerwice.
Zadanie 45.
Hipoglikemię najczęściej mogą spowodować leki doustne z grupy:
A . biguanidów,
B . pochodnych sulfonylomocznika,
C . inhibitorów glukozydazy,
D . leki doustne nie są przyczyną hipoglikemii.
Zadanie 46.
Chłopcu leczonemu insuliną, zdarzają się w czasie lekcji
zaburzenia orientacji. Nie potrafi tego zjawiska dokładnie
scharakteryzować, ale wie, ż e zawsze w takiej chwili nie może
s i ę skoncentrować. Jak powinien zachować się w takiej
sytuacji?
A . zwolnić się z lekcji i pójść do domu aby odpocząć,
B . spożyć natychmiast węglowodany proste,
C . wyjść na świeże powietrze,
D . napić się wody mineralnej.
Zadanie 47.
Opracowując program edukacyjny dla chorych n a cukrzycę,
pierwszym etapem jest:
A . plan edukacji,
B . wstępna ocena potrzeb,
C . wyznaczenie celów,
D . ocena skuteczności.
Zadanie 48.
Zjawisko brzasku wywołane jest:
A . raz niskim, a raz wysokim stężeniem glukozy we krwi,
B . niskim stężeniem glukozy w e krwi w nocy, wysokim
stężeniem glukozy we krwi rano,
C . zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu,
D . wysokim porannym poziomem glukozy we krwi i w moczu.
Zadanie 49.
Do grup ryzyka wystąpienia cukrzycy zaliczamy:
A . osoby z nadwagą lub otyłością [BMI > lub = 2 5 kg/m2
i/lub obwód w talii > 8 0 c m (kobiety); > 9 4 c m
(mężczyźni)],
B . osoby mało aktywne fizycznie,
C . kobiety z zespołem policystycznych jajników,
D . wszystkie wyżej wymienione grupy osób.
Zadanie 50.
Chory n a cukrzycę m a być operowany w trybie planowym. Przed
zabiegiem operacyjnym pacjent:
A . powinien częściej prowadzić samokontrolę glikemii,
B . może być operowany bez względu n a wyrównanie
metaboliczne,
C . powinien być operowany bez względu n a wyrównanie
metaboliczne,
D . powinien być wyrównany metabolicznie.
Zadanie 51.
Przygotowując pacjenta d o doustnego testu tolerancji glukozy,
należy poinformować chorego o:
A . przestrzeganiu diety z ograniczeniem węglowodanów,
białek i tłuszczów,
B . odstawieniu
leków
doustnych
o
działaniu
hiperglikemizującym,
C . n i e należy udzielać żadnych informacji, gdyż nie m a
specjalnego przygotowania przed przeprowadzeniem testu
tolerancji glukozy,
D . niezmienianiu diety przez c o najmniej 7 2 godziny, a w
szczególności nieograniczaniu spożywania węglowodanów;
należy poinformować pacjenta o znajomości nazw leków
aktualnie przyjmowanych oraz o konieczności zgłoszenia
s i ę n a czczo, wypoczętym, p o przespanej nocy w dniu
badania.
Zadanie 52.
Kiedy 15-letni chłopiec chory n a cukrzycę, biorący p o raz
pierwszy udział w zawodach sportowych powinien zmierzyć poziom
cukru?
A . przed wysiłkiem,
B . po wysiłku,
C . przed, po i w trakcie wysiłku,
D . tylko w trakcie wysiłku.
Zadanie 53.
Przyczyną mikroalbuminurii, jest:
A . uszkodzenie kłębuszków nerkowych,
B . zespół nerczycowy,
C . zakażenie dróg moczowych,
D . duża ilość węglowodanów w diecie.
Zadanie 54.
Pacjent z cukrzycą typu 2 leczony zadawalająco dietą i
Metforminą (glikemia w dobowym profilu < lub =140 mg/dl) przed
zabiegiem operacyjnym w systemie "jednego dnia" powinien:
A . przyjmować insulinę metodą intensywnej insulinoterapii
czynnościowej,
B . zastosować metodę insulinoterapii konwencjonalnej,
C . dołączyć do Metforminy insulinę bazową,
D . odstawić Metforminę n a c o najmniej 2 4 godziny przed
planowanym zabiegiem operacyjnym.
Zadanie 55.
W terapii cukrzycy zalecanym celem leczenia glikemii
poposiłkowej u pacjentów z cukrzycą typu1 w samokontroli jest:
A . glikemia <180mg/dl (10,0 mmol/l) 2 h po posiłku,
B . glikemia <140mg/dl (7,8 mmol/l) 2 h po posiłku,
C . glikemia <200mg/dl (11,1 mmol/l) 2 h po posiłku,
D . glikemia <126mg/dl (7,0 mmol/l) 2 h po posiłku.
Zadanie 56.
Używając pena d o wstrzykiwania insuliny, przed ustawieniem
właściwej dawki należy:
A . wypuścić 1-2 j insuliny trzymając wstrzykiwacz igłą d o
dołu,
B . wypuścić 1 0 j insuliny trzymając wstrzykiwacz igłą d o
góry,
C . wypuścić 1-2 j insuliny trzymając wstrzykiwacz igłą d o
góry, obserwując czy pojawi się ona na czubku igły,
D . wypuścić 1-2 j insuliny trzymając wstrzykiwacz
poziomo, obserwując czy pojawi się ona na czubku igły.
Zadanie 57.
Spożyta dobowa ilość najpopularniejszego środka słodzącego
aspartamu nie powinna przekroczyć:
A . 10 mg/kg masy ciała,
B . 20 mg/kg masy ciała,
C . 30 mg/kg masy ciała,
D . 40 mg/kg masy ciała.
Zadanie
Które z
kosztów
A.
B.
58.
wymienionych czynników będą strategiczne przy ocenie
leczenia osób chorych na cukrzycę?
ograniczenie liczby wizyt w poradni diabetologicznej,
edukacja w kierunku zapobiegania powikłaniom w
cukrzycy,
C . zmniejszenie częstości badania hemoglobiny glikowanej,
D . instruktaż w zakresie podawania insuliny, czas
przeznaczony n a dostarczanie materiałów edukacyjnych o
cukrzycy.
Zadanie 59.
W skład zespołu edukacyjno - terapeutycznego działającego przy
poradniach diabetologicznych, powinni wchodzić:
A . lekarze
specjaliści,
pielęgniarka
edukacyjna,
dietetyk, psycholog,
B . lekarze
specjaliści,
pielęgniarka
edukacyjna,
dietetyk, pracownik społeczny,
C . lekarze
specjaliści,
pielęgniarka
edukacyjna,
dietetyk, psycholog, pracownik społeczny,
D . lekarze
specjaliści,
pielęgniarka
edukacyjna,
dietetyk, psycholog, fizykoterapeuta.
Zadanie 60.
Wkład z insuliną aktualnie używany w leczeniu cukrzycy przy
pomocy penów wymienia się na nowy:
A . gdy ampułka jest pusta,
B . po upływie 28-30 dni, zgodnie z zaleceniem producenta,
C . przy wymianie igły na nową,
D . po upływie 2 tygodni.
Zadanie 61.
Prewencja pierwotna cukrzycy polega na:
A . ukierunkowaniu ogólnopopulacyjnym poprzez wprowadzenie
prozdrowotnych zmian d o trybu życia, ograniczenie
zaburzeń środowiskowych wpływających n a zagrożenie
wystąpienia
cukrzycy
oraz
na
ukierunkowaniu
selektywnym, polegającym n a stosowaniu prewencji w
wypadku jednostek lub grup odznaczających się
szczególnie wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę,
B . badaniach przesiewowych w kierunku cukrzycy, które
należy przeprowadzić raz w ciągu trzech lat u każdej
osoby powyżej 4 5 roku życia oraz niezależnie o d wieku
u osób z grup ryzyka,
C . zapobieganiu lub ograniczeniu powstawania późnych
powikłań cukrzycy,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 62.
Celem wizyty w poradni diabetologicznej rodziców dziecka
chorego na cukrzycę, 6 tygodni przed wyjazdem do Turcji, jest:
A . uzgodnienie szczepień, dokumentacji jaką trzeba
zabrać, określenie kontroli metabolicznej,
B . określenie
wystąpienia
powikłań
ostrych
i
przewlekłych, dokumentacji jaką należy zabrać ze sobą,
C . edukowanie w zakresie samokontroli glikemii i kontroli
powikłań,
D . przygotowanie leków i sprzętu związanego z leczeniem
cukrzycy.
Zadanie 63.
Utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy w e krwi m a zasadnicze
znaczenie dla zaopatrzenia w ten cukier tkanek, w których
stanowi jedyne źródło energii. Do tkanek tych należą:
A . mózg, krwinki, szpik kostny,
B . wątroba, skóra,
C . śledziona, trzustka,
D . żołądek i jelita.
Zadanie 64.
Bolus przedłużony (WBT) zastosujemy przy spożyciu:
A . pieczywa,
B . mleka odtłuszczonego,
C . dżemu,
D . sera żółtego.
Zadanie 65.
Jaka grupa badań m a główne znaczenie dla ostatecznego
rozpoznania cukrzycy?
A . badania laboratoryjne,
B . badania przedmiotowe,
C . analiza informacji uzyskanych od pacjenta,
D . wywiad rodzinny.
Zadanie 66.
Jaką skuteczną w stosunku d o dziecka, metodę edukacji należy
zastosować w prowadzeniu zajęć na temat hipoglikemii?
A . wykład oraz zaopatrzenie rodziców w literaturę d o
domu,
B . dyskusję,
C . wykład połączony z prezentacją zdjęć obrazujących
hipoglikemię,
D . n i e m a znaczenia rodzaj metody - jeżeli ktoś chcę się
nauczyć, to każda metoda jest dobra.
Zadanie 67.
Zespół stopy cukrzycowej jest powikłaniem cukrzycy, którego
objawy związane są z:
A . niedokrwieniem
zależnym
od
miażdżycy
i
mikroangiopatii,
B . neuropatią stopy,
C . zakażeniem,
D . wszystkie wyżej wymienione .
Zadanie 68.
Które z wymienionych kryteriów wpływa n a obniżanie kosztów
leczenia osób chorych na cukrzycę?
A . edukacja diabetologiczna pacjenta zmierzająca d o
zapobiegania powikłaniom,
B . zmniejszenie liczby wykonywanych badań okresowych,
C . ograniczenie
liczby
wizyt
pacjenta
w
poradni
diabetologicznej,
D . ograniczenie czasu przeznaczonego n a rozmowę z
pacjentem.
Zadanie 69.
D o mechanizmów przyspieszających rozwój i postęp nefropatii
cukrzycowej należy/ą:
A . zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B . białkomocz,
C . nadciśnienie tętnicze krwi,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 70.
Poprzez jakie działania pacjent z cukrzycą i stopą cukrzycową,
może odbarczyć miejsce chorobowe?
A . noszenie specjalnego obuwia, dobranego indywidualnie,
wyposażonego w ochraniacze lub wkładki,
B . noszenie obuwia z wkładką z gumy piankowej lub gąbki,
C . noszenie obuwia, w którym znajdują się wkładki z
miękkich, gąbczastych mas plastycznych,
D . noszenie obuwia dużego, o szerokiej części przedniej,
na grubej, elastycznej i przewiewnej podeszwie.
Zadanie 71.
Pacjent
leczony
metodą
intensywnej
insulinoterapii,
przygotowywany jest d o zabiegu operacyjnego przewodu
pokarmowego, c o wymaga stosowania przez kilka dni diety
ścisłej. Zamiast posiłku zaleca się:
A . picie wody niegazowanej w ilości 200 ml na godzinę,
B . podawanie we wlewie kroplowym 5% roztworu glukozy 3 x
dziennie,
C . zamiast posiłku podłączenie 10% roztworu glukozy,
insuliny i potasu,
D . zamiast posiłku zastosowanie żywienia pozajelitowego.
Zadanie 72.
Objawy stopy neuropatycznej, to:
A . ból kończyny, chromanie przestankowe,
B . skóra stopy szara, marmurkowata,
C . palce młoteczkowate, suche i nadmiernie rogowaciejąca
skóra,
D . stopa zimna ze zmianami troficznymi.
Zadanie 73.
Pielęgniarka ucząc obsługi penów zwraca uwagę, że:
A . ilość jednostek insuliny w jednym "kliknięciu" (jednej
kresce) jest zależna od rodzaju pena,
B . w jednym "kliknięciu" (jednej kresce) jest zawsze
jedna jednostka insuliny,
C . w jednym "kliknięciu" (jednej kresce) s ą zawsze dwie
jednostki insuliny,
D . w jednym "kliknięciu" (jednej kresce) jest zawsze 0,5
jednostki insuliny.
Zadanie 74.
Ocena psychologiczna ukierunkowana na pacjenta chorującego na
cukrzycę obejmuje:
A . sytuację społeczną i życiową, jakość życia chorego,
B . postawy przekonania i zmartwienia oraz obowiązki
związane z chorobą,
C . poczucie wpływu n a przebieg choroby, ocenę stylu
radzenia sobie z chorobą, ocenę objawów depresyjnych,
lękowych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 75.
Specjalistyczne poradnie diabetologiczne powinny posiadać
odpowiedni sprzęt. Wymagane wyposażenie to:
A . waga spożywcza, glukometry, widełki stroikowe 128 Hz,
monofilament,
B . ciśnieniomierze, glukometry, widełki stroikowe 128 Hz,
monofilament, waga spożywcza,
C . waga lekarska, waga spożywcza, widełki stroikowe 128
Hz, monofilament,
D . waga lekarska, ciśnieniomierze, glukometry, widełki
stroikowe 128 Hz, monofilament, waga spożywcza.
Zadanie 76.
Przeciwwskazaniem d o stosowania pochodnych sulfonylomocznika
jest/są:
A . cukrzyca typu 1,
B . ciąża,
C . ostry zawał mięśnia sercowego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 77.
D o czynników odpowiedzialnych z a wystąpienie hipoglikemii u
chorych z cukrzycą należy:
A . rozpoczęcie podawania steroidów w postaci doustnej,
B . niezaplanowany duży wysiłek fizyczny,
C . infekcja przebiegająca z wysoką gorączką,
D . zmniejszenie dawki insuliny.
Zadanie 78.
W przypadku kobiet, które miały cukrzycę stwierdzoną w czasie
ciąży (GDM), pielęgniarka w dniu wypisu p o porodzie, informuje
o konieczności wykonania:
A . hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B . pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego testu tolerancji glukozy (50g) p o upływie
6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego testu tolerancji glukozy (75g) p o upływie
6-12 tygodni od porodu.
Zadanie 79.
Pełny profil glikemii obejmuje pomiary:
A . rano (na czczo), przed każdym głównym posiłkiem,120
minut p o każdym głównym posiłku, przed snem, o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,
B . rano (na czczo), 120 minut p o każdym głównym posiłku,
przed snem,
C . 1 2 0 minut p o każdym głównym posiłku, przed snem, o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,
D . przed każdym posiłkiem, 9 0 minut p o każdym głównym
posiłku, przed snem, o godzinie 24.00, w godzinach
2.00-4.00 rano.
Zadanie 80.
Dieta osoby chorej na cukrzycę powinna składać się z:
A . węglowodanów (40-50%), tłuszczów (30-35%), białek
(15-20%), witamin i mikroelementów, należy ograniczyć
spożycie alkoholu (kobiety 20g/dobę, mężczyźni 3 0
g/dobę),
B . węglowodanów (50-60%), tłuszczów (20-30%), białek
(20-30%), witamin i mikroelementów, należy ograniczyć
spożycie alkoholu (kobiety 20g/dobę mężczyźni 3 0
g/dobę),
C . należy ograniczyć jedynie węglowodany proste o wysokim
indeksie glikemicznym, pozostałe składniki pokarmowe
nie mają wpływu na glikemię,
D . błonnika pokarmowego w ilości 20-35g/dobę.
Zadanie 81.
Jednym z elementów leczenia cukrzycy jest stosowanie
farmakoterapii doustnej. "Metaliczny smak w ustach" jest
jednym z objawów ubocznych działania leku należącego do grupy:
A . pochodnych sulfonylomocznika,
B . pochodnych tiazolidinedionu,
C . biguanidów,
D . inhibitorów alfa-glukozydazy.
Zadanie 82.
Planując edukację osób w podeszłym wieku należy uwzględnić
problemy:
A . współistnienie innych chorób, postępujące obniżenie
sprawności
psychofizycznej,
powikłania
cukrzycy,
powikłania leczenia,
B . współistnienie innych chorób, postępujące obniżenie
sprawności psychofizycznej,
C . współistnienie innych chorób, postępujące obniżenie
sprawności psychofizycznej, powikłania cukrzycy,
D . współistnienie innych chorób, powikłania cukrzycy,
powikłania leczenia.
Zadanie 83.
Jakie działania należy podjąć wobec pacjenta w celu
zrównoważenia
katabolicznej
odpowiedzi
na
stres
okołooperacyjny?
A . zapewnienie odpowiedniej ilości insuliny i wlewu
dożylnego z glukozy,
B . zwiększenie diurezy,
C . wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D . zapewnienie odpowiedniej ilości insuliny.
Zadanie 84.
Cukrzyca typu 1 jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym.
Objawy choroby pojawiają się gdy uszkodzeniu ulega:
A . 50% komórek komórek beta,
B . 60-70% komórek beta,
C . 70-80% komórek beta,
D . 90-95% komórek beta.
Zadanie 85.
Poziom acetonu w moczu u 8-letniego dziecka chorego n a
cukrzycę, należy mierzyć:
A . 2 razy dziennie,
B . zawsze po hipoglikemii,
C . wtedy, gdy cukier w e krwi jest powyżej 240 mg% oraz w
czasie dodatkowej choroby,
D . raz dziennie, rano.
Zadanie 86.
Jaki rodzaj aktywności fizycznej należy zalecić pacjentowi
chorującemu n a cukrzycę, u którego lekarz nie stwierdził
przeciwwskazań?
A . przeciąganie liny, podnoszenie ciężarów, jazda n a
rowerze, jogging,
B . turystykę, marsz, jogging, pływanie, badminton, jazdę
na rowerze,
C . jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie liny, turystykę, marsz, badminton, jazdę
na rowerze.
Zadanie 87.
Jedną z metod intensywnej insulinoterapii jest ciągły
podskórny wlew insuliny z a pomocą osobistej pompy insulinowej.
W metodzie tej stosowana jest:
A . insulina krótkodziałająca lub analog szybkodziałający
- do bolusów przedposiłkowych,
B . insulina długodziałająca lub analog długodziałający do przepływu podstawowego (bazy),
C . prawidłowa odpowiedź A i B,
D . insulina krótkodziałająca lub analog szybkodziałający
- d o przepływu podstawowego (bazy) i bolusów
przedposiłkowych.
Zadanie 88.
Przygotowując program edukacji z zakresu cukrzycy typu 1 dla
rodziców dziecka z cukrzycą, pielęgniarka powinna pamiętać,
aby w szkoleniu:
A . uczestniczyli tylko rodzice dziecka chorego,
B . uczestniczyli rodzice wraz z dzieckiem w całym
programie edukacji,
C . uczestniczyli
rodzice,
zaś
dziecko
powinno
uczestniczyć tylko w wybranych aspektach szkolenia,
D . edukować przede wszystkim dziecko, rodziców wystarczy
zaopatrzyć w materiały edukacyjne.
Zadanie 89.
W okresie okołooperacyjnym, aby uzyskać wyrównanie glikemii
należy utrzymywać stężenie glukozy w e krwi w bezpiecznych
granicach, tj.:
A . 70-110 mg/dl (3,9-6,1mmol/l),
B . 100-140 mg/dl (5,6-7,8 mmol/l),
C . 100-180 mg/dl (5,6-10,0 mmol/l),
D . 120-200 mg/dl (6,7-11,1 mmol/l).
Zadanie 90.
Powikłania w leczeniu pompami insulinowymi u dzieci i
młodzieży wynikają z/ze:
A . zbyt długiego utrzymywania wkłucia (kaniuli) w tkance
podskórnej,
B . działań ubocznych insuliny,
C . krótkiego czasu działania analogu insuliny,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 91.
D o zadań poradni diabetologicznych działających n a obszarze
Polski możemy zaliczyć:
A . realizowanie szkoleń w zakresie samokontroli i
prawidłowego stylu życia,
B . podejmowanie działań zmierzających d o rozwoju opieki
środowiskowej, społecznej oraz prawnej uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,
C . współpracowanie z e stowarzyszeniami i organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,
D . wszystkie powyżej.
Zadanie 92.
Celem edukacji żywieniowej osób chorych na cukrzycę jest/są:
A . realizacja zalecenia lekarskiego dotyczącego żywienia
w odpowiedniej chorobie, ustalenie zapotrzebowania
energetycznego i ilości składników odżywczych w
zależności od ograniczeń dietetycznych,
B . ustalenie
produktów
spożywczych
zalecanych,
ograniczonych i niewskazanych w danym żywieniu,
przedstawienie prawidłowego planowania jadłospisów,
C . wyrobienie u chorego umiejętności samodzielnego doboru
potraw n a poszczególne posiłki i motywacji d o
stosowania odpowiedniego żywienia,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 93.
Stężenie glukozy we krwi włośniczkowej na czczo, jest:
A . takie same jak w osoczu krwi żylnej,
B . o około 20 mg/dl niższe niż w osoczu krwi żylnej,
C . o około 20 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylne,
D . o około 30 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylnej.
Zadanie 94.
W przygotowaniu chorego n a cukrzycę typu 1 d o zabiegu
operacyjnego:
A . należy przerwać podawanie insuliny,
B . insulinoterapię stosować tylko w przypadku glikemii >
200 mg/dl (11,1 mmol/l),
C . nie wolno przerywać insulinoterapii,
D . należy włączyć leczenie pochodnymi sulfonylomocznika .
Zadanie 95.
Pacjent
lat
22,
leczony
jest
metodą
intensywnej
insulinoterapii insulinami ludzkimi. Prowadzi aktywne życie.
Posiłki spożywa o różnych porach. Pacjentowi zależy, aby jego
poziomy cukru były zbliżone d o poziomów cukru ludzi zdrowych.
W celu uniknięcia hipoglikemii pacjent powinien pamiętać o:
A . spożywaniu odpowiedniej ilości tłuszczu w każdym
posiłku,
B . wykonywaniu pomiaru poziomu glukozy w e krwi
bezpośrednio po posiłku,
C . spożyciu przekąski składającej się z 2 wymienników
węglowodanowych kilka godzin (2-3) po posiłku głównym,
D . wykonywaniu pomiaru poziomu glukozy we krwi zawsze na
czczo.
Zadanie 96.
U 56-letniego pacjenta z nadwagą lekarz zdiagnozował cukrzycę
typu 2 . Pacjent leczony jest lekami doustnymi. Choremu
zalecono szkolenie w zakresie odżywiania. Jakie postępowanie
będzie najwłaściwsze w pierwszej kolejności?
A . zaplanowanie pacjentowi diety redukującej n a 1000
kcal/dobę,
B . zaplanowanie pacjentowi diety redukującej n a 1500
kcal/dobę, oraz odpowiedniej formy wysiłku fizycznego,
C . poznanie przyzwyczajeń i nawyków żywieniowych
pacjenta,
D . zaplanowanie diety z wyeliminowaniem tłuszczu.
Zadanie 97.
Jakie zadania terapeutyczne powinna podjąć pielęgniarka w
pracy z osobami z cukrzycą i ich rodzinami?
A . przygotowanie przez edukację grupową d o kierowania
chorobą po opuszczeniu szpitala,
B . przygotowanie standardu postępowania pielęgnacyjnego w
zapobieganiu powikłaniom stopy cukrzycowej,
C . edukacja w kierunku zapobiegania innym chorobom,
D . narzucenie pewnych reguł, d o których pacjenci i ich
rodziny powinni się dostosować.
Zadanie 98.
Pacjent z niewydolnością nerek jest operowany z powodu ostrego
zapalenia woreczka żółciowego. Pacjent choruje n a cukrzycę i
m a zaleconą insulinę i glukozę. W związku z niewydolnością
nerek konieczne jest:
A . kontrola RR co 15 min,
B . prowadzenie bilansu płynów,
C . kontrola poziomu białka w moczu co 2h,
D . kontrola HBA1c.
Zadanie 99.
Które z wymienionych dokumentów stanowią podstawę d o
opracowania
programów
profilaktycznych
w
obszarze
diabetologii?
A . Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej; Ustawa o
Zawodzie Lekarza,
B . Narodowy Program Zdrowia,
C . Standard kwalifikacji zawodowych,
D . Deklaracja St. Vincent.
Zadanie 100.
Profilaktyka cukrzycy przynosi efekty w postaci:
A . zmniejszenia liczby zgonów i zachorowań; zmniejszenia
odsetka wyleczeń; poprawy zdrowotnej świadomości
populacji,
B . poprawy stanu zdrowia ludności; zwiększenia kosztów
leczenia; zwiększenia wykrywalności chorób w e wczesnej
fazie rozwoju,
C . obniżenia kosztów leczenia; zwiększenia absencji
chorobowej; zmniejszenia wykrywalności chorób w e
wczesnej fazie rozwoju,
D . poprawy stanu zdrowia ludności; zmniejszenia liczby
zgonów i zachorowań; zmniejszenia absencji chorobowej;
obniżenia kosztów leczenia.
Zadanie 101.
Stan przedcukrzycowy (prediabetes) jest to występowanie:
A . nieprawidłowej glikemii n a czczo (60-100 mg/dl)
nieprawidłowej tolerancji glukozy (140-200 mg/dl),
B . nieprawidłowej glikemii n a czczo (60-90 mg/dl)
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-180 mg/dl) ,
C . nieprawidłowej glikemii n a czczo (80-120 mg/dl)
nieprawidłowej tolerancji glukozy (120-190 mg/dl),
D . nieprawidłowej glikemii n a czczo (100-125 mg/dl)
nieprawidłowa tolerancja glukozy (140-199 mg/dl).
lub
lub
lub
lub
Zadanie 102.
Masa ciała kobiety mieszcząca się w granicach 25-30 BMI,
oznacza:
A . prawidłową masę ciała,
B . nadwagę,
C . otyłość,
D . otyłość olbrzymią.
Zadanie 103.
Mianem mikroalbuminurii określa się wydalanie albumin z
moczem, w ilości:
A . <30 mg/dobę,
B . >200 g/min.,
C . 30-300 mg/dobę,
D . >300 mg/dobę.
Zadanie 104.
Najlepszą metodą zapobiegania chorobom dziąseł i przyzębia u
chorych na cukrzycę jest:
A . płukanie jamy ustnej roztworem rumianku,
B . pędzlowanie jamy ustnej Aftinem,
C . intensywna higiena jamy ustnej,
D . zmiana szczoteczki do mycia zębów 1 x w miesiącu.
Zadanie 105.
C o powinien zrobić 1 5 letni chłopiec, który lubi grać w piłkę
nożną, ale po grze często występuje u niego hipoglikemia?
A . kategorycznie zaniechać uprawiania sportu,
B . spożyć dodatkową ilość wymienników tłuszczowych,
C . zmniejszyć dawkę insuliny i spożyć dodatkowe WW,
D . przed wysiłkiem odpocząć.
Zadanie 106.
Jednym z etapów edukacji jest edukacja podstawowa. Zadaniem
osoby prowadzącej na tym poziomie jest:
A . wyposażenie pacjenta w taki zasób wiedzy i
umiejętności, który pozwoli n a pełniejsze uczestnictwo
w procesie leczenia i samokontroli,
B . wyposażenie pacjenta w informacje i umiejętności
zapewniających m u bezpieczeństwo n a c o dzień, tak aby
można uniknąć ostrych powikłań cukrzycy,
C . wyposażenie
pacjenta
w
wiedzę
umożliwiającą
samodzielną modyfikację leczenia i rozwiązywania
problemów,
D . powtarzanie
i
poszerzanie
pewnych
zagadnień,
motywowanie do właściwych zachowań.
Zadanie 107.
W edukacji terapeutycznej - zasada dotycząca przekazywania
choremu n a cukrzycę, informacji prostym językiem, unikanie
określeń medycznych, ilustrowanie przykładów z życia
codziennego, to zasada:
A . motywowania,
B . aktywności,
C . doboru treści,
D . poglądowości.
Zadanie 108.
Młoda kobieta jest w piątym miesiącu ciąży. W jej moczu
wykryto cukier. Jakie powinno być postępowanie w tej sytuacji?
A . włączyć leczenie insuliną,
B . wykonać badanie w kierunku zróżnicowania glukozurii,
C . ograniczyć w diecie węglowodany do 200g/24h,
D . włączyć leczenie lekami doustnymi hipoglikemizującymi.
Zadanie 109.
N a wyliczenie dawki insuliny okołoposiłkowej u pacjentów
leczonych metodą intensywnej czynnościowej insulinoterapii,
mają wpływ:
A . kaloryczność
posiłku
i
stosunek
białek
do
węglowodanów,
B . stosunek białek do tłuszczów,
C . poziom glikemii przed posiłkiem, liczba WW, oraz
planowany wysiłek fizyczny,
D . proporcjonalne zastosowanie składników odżywczych.
Zadanie 110.
Pacjentowi z cukrzycą, z nadwagą należy zaplanować dietę
redukującą n a 2000 kcal. D o produktów zwierzęcych zalecanych
do spożycia przez osoby z nadwagą zalicza się:
A . ryby morskie, mięso jagnięce,
B . wołowinę,
C . wieprzowinę,
D . kaczki, gęsi.
Zadanie 111.
Mikroangiopatia dotyczy naczyń krwionośnych:
A . żylnych,
B . tętniczych,
C . o średnicy > 100nm,
D . o średnicy < 100nm.
Zadanie 112.
Zawartość błonnika pokarmowego w diecie osoby z cukrzycą
powinna wynosić:
A . 10-20 g/dobę,
B . 20-30 g/dobę,
C . 25-40 g/dobę,
D . 40-60 g/dobę.
Zadanie 113.
Pacjentka o d 7 lat choruje n a cukrzycę typu 2 . Ostatnio w
badaniu moczu u pacjentki stwierdzono białko. Pielęgniarka
dokonuje weryfikacji diety stosowanej przez pacjentkę. Jaką
ilość białka na dobę powinna spożywać pacjentka?
A . około 0,8 g na kg masy ciała,
B . około 1,2 g na kg masy ciała,
C . około 1,5 g na kg masy ciała,
D . około 2g na kg masy ciała.
Zadanie 114.
Prawidłowe wartości gospodarki lipidowej, to:
A . stężenie cholesterolu całkowitego>175 mg/dl,
LDL<100 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,
B . stężenie cholesterolu całkowitego<175 mg/dl,
LDL>70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,
C . stężenie cholesterolu całkowitego<175 mg/dl,
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL<40 mg/dl,
D . stężenie cholesterolu całkowitego<175 mg/dl,
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl.
frakcji
frakcji
frakcji
frakcji
Zadanie 115.
Kobieta chora n a cukrzycę typu 1 , w 2-gim miesiącu ciąży jest
intensywnie leczona z powodu występujących uporczywych
wymiotów. Jakie postępowanie jest konieczne w tej sytuacji?
A . pobyt w szpitalu,
B . picie dużej ilości płynów,
C . zmniejszenie dawek insuliny,
D . spożywanie małych posiłków ale często.
Zadanie 116.
Pacjent z cukrzycą typu 2 dotychczas leczony dousnymi lekami
hipoglikemizującymi miał wykonywany zabieg operacyjny. Leki t e
można ponownie włączyć:
A . p o zagojeniu rany, przy prawidłowych wartościach
glikemii, zwykle między 10. a 14. dobą,
B . po zagojeniu rany, zwykle po 7 dniach,
C . p o zagojeniu rany, przy prawidłowych wartościach
glikemii, zwykle między 3. a 4. dobą,
D . przy prawidłowych wartościach glikemii, zwykle między
10. a 14. dobą.
Zadanie 117.
Algorytm wielokrotnych wstrzyknięć u dorosłych z cukrzycą typu
2,
tj.
4
wstrzyknięcia,
obejmuje
podaż
insuliny
krótkodziałającej
lub
analogu
szybkodziałającego
przed
śniadaniem, przed obiadem, przed kolacją oraz insuliny o
przedłużonym działaniu przed snem. Jaki % dawki dobowej
stanowi insulina o przedłużonym działaniu podana przed snem?
A . 10-20%,
B . 20-30%,
C . 30-40%,
D . 40-50%.
Zadanie 118.
Zapobieganie zespołowi stopy cukrzycowej polega n a edukacji
pacjentów w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp, doboru
obuwia, ćwiczeń i codziennej obserwacji stóp. Badanie
przedmiotowe pacjenta chorującego n a cukrzycę, polega m.in.
na:
A . badaniu stóp przynajmniej raz w roku, badaniu czucia,
badaniu tętna na tętnicach kończyn dolnych,
B . ocenie kształtu, deformacji, ruchomości stawów,
C . oglądaniu skóry, badaniu temperatury skóry,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 119.
Pacjent leczony metodą intensywnej insulinoterapii, poziom
glikemii o godzinie 20.00 wyniósł 105 mg%. Przed podaniem
wieczornej bazy z insuliny długodziałającej, pacjent powinien:
A . spożyć c o najmniej dwa wolno wchłaniające się
wymienniki węglowodanowe,
B . odpocząć,
C . zmniejszyć dawkę insuliny bazy wieczornej,
D . spożyć drugą kolację i zwiększyć dawkę bazy
wieczornej.
Zadanie 120.
Jakie wartości gilkemii świadczą
(HbA1c) < lub = 6,5%?:
A . glikemia n a czczo i przed
glikemia 2 godz. po posiłku
B . glikemia n a czczo i przed
glikemia 2 godz. po posiłku
C . glikemia n a czczo i przed
glikemia 2 godz. po posiłku
D . glikemia n a czczo i przed
glikemia 2 godz. po posiłku
o hemoglobinie glikowanej
posiłkami: 60-100
< 110 mg/dl,
posiłkami: 70-110
<140 mg/dl,
posiłkami: 70-110
<160 mg/dl,
posiłkami: 60-110
<180 mg/dl.
mg/dl, a
mg/dl, a
mg/dl, a
mg/dl, a
Zadanie 121.
Produktami zalecanymi w cukrzycy współistniejącej
moczanową, są:
A . kefir, jogurt,
B . dziczyzna,
C . soczewica, groch, fasola,
D . ryby marynowane, wędzone.
z dną
Zadanie 122.
U kobiety w ciąży, chorej n a cukrzycę, p o porodzie, NIE
powinno się:
A . zwiększać dawki insuliny o 20-30% w stosunku d o dawki
sprzed porodu,
B . zmniejszać dawkę insuliny o 30-50% w stosunku do dawki
sprzed porodu,
C . wykonywać samokontrolę poziomu cukru we krwi,
D . podawać dziecka do karmienia piersią.
Zadanie 123.
Dieta ciężarnej z cukrzycą ciążową powinna uwzględniać:
A . 40-50% węglowodanów, 30% białka, 20-30% tłuszczów,
B . podaż białka w diecie wynosi 1 g/kg n.m.c.,
C . zapotrzebowanie kaloryczne około 30 kcal/kg n.m.c.,
D . zapotrzebowanie kaloryczne na dobę 2400-3000 kcal.
Zadanie 124.
Doustny test tolerancji glukozy-test przesiewowy w kierunku
cukrzycy u kobiet w ciąży, wykonuje się:
A . obciążeniem glukozą 5 0 g pomiędzy 2 0 a 2 4 tygodniem
ciąży,
B . obciążeniem glukozą 5 0 g pomiędzy 2 4 a 2 8 tygodniem
ciąży,
C . obciążeniem glukozą 7 5 g pomiędzy 2 0 a 2 4 tygodniem
ciąży,
D . obciążeniem glukozą 7 5 g pomiędzy 2 4 a 2 8 tygodniem
ciąży.
Zadanie 125.
Jeżeli przygotowanie pacjenta z cukrzycą d o zabiegu
operacyjnego wymaga zastosowania ścisłej diety, podawanie
drogą dożylną glukozy powinno dostarczać kcal w ilości:
A . 500-600 kcal/dobę,
B . 600-800 kcal/dobę,
C . 800-1000 kcal/dobę,
D . 1100-1400 kcal/dobę.
Zadanie 126.
J a k wytłumaczy pielęgniarka matce dziecka chorego n a cukrzycę
obecność acetonu w moczu przy poziomie cukru w e krwi powyżej
200 mg%?
A . zbyt mała dawka insuliny,
B . zbyt dużo tłuszczów w diecie,
C . zbyt mało węglowodanów,
D . za dużo wysiłku fizycznego.
Zadanie 127.
Leczenie osoby chorej n a cukrzycę i anoreksję powinno być
prowadzone przez:
A . zespół diabetologiczny,
B . psychologa,
C . zespół diabetologiczny i psychiatrę,
D . gastrologa i zespół diabetologiczny.
Zadanie
Zmiany
okolicy:
A.
B.
C.
D.
128.
o typie stawu Charcota, najczęściej występują
pięty,
palców,
śródstopia,
powierzchni grzbietowej stopy.
w
Zadanie 129.
Pacjent jest w pierwszej dobie p o amputacji kończyny objętej
zgorzelą. Podczas pielęgnacji chorego pielęgniarka powinna
obserwować chorego pod kątem:
A . objawów nietolerancji pokarmowej,
B . hipoglikemii,
C . zaburzeń oddychania,
D . zaburzeń ze strony układu krążenia.
Zadanie 130.
Zabieg
operacyjny
wywołuje
w
organizmie
zmiany
charakterystyczne dla reakcji stresowej. Konsekwencją tego
jest wzrost stężenia glukozy we krwi spowodowany:
A . zmniejszeniem wrażliwości tkanek obwodowych n a
działanie insuliny,
B . zwiększeniem wrażliwości tkanek obwodowych n a
działanie insuliny,
C . zwiększeniem sekrecji insuliny przez komórki beta,
D . zmniejszeniem sekrecji insuliny przez komórki beta.
Zadanie 131.
Maksymalne wartości glikemii u kobiet w ciąży w 1 . godzinę p o
posiłku, to:
A . poniżej 100 mg/dl (5,6 mmol/l),
B . poniżej 120 mg/dl (6,7 mmol/l)
C . poniżej 140 mg/dl (7,8 mmol/l)
D . poniżej 160 mg/dl (8,9 mmol/l).
Zadanie 132.
U chorych z cukrzycą zaleca się ograniczenie w diecie podaży
soli:
A . 5,0 - 6,0 g/dobę,
B . 6,0 - 10,0 g/dobę,
C . do 1,5 g/dobę,
D . zastosowanie diety bezsolnej.
Zadanie 133.
W przypadku hipoglikemii wywołanej stosowaniem pochodnych
sulfonylomocznika, przeciwwskazaniem jest podanie:
A . węglowodanów szybkowchłaniających się 10-20 g (1-2
WW),
B . 200-250 ml soku owocowego lub coli,
C . Glukagonu,
D . herbaty słodzonej 3-4 łyżeczkami cukru.
Zadanie 134.
Wysoki index glikemiczny pokarmu, powoduje:
A . wolny wzrost glikemii,
B . szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C . nie ma wpływu,
D . średni wzrost glikemii.
Zadanie 135.
Swoistym dla cukrzycy czynnikiem ryzyka chorób
sercowo-naczyniowego jest/są:
A . wahania poziomu glikemii w surowicy krwi,
B . powtarzające się epizody hipoglikemii,
C . hiperglikemia poposiłkowa,
D . glikemia na czczo w samokontroli 130mg%.
układu
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 231615
GRUPA 1
Zadanie 1.
D o czynników ryzyka zakażeń miejsca operowanego u dzieci,
zależnych od pacjenta zaliczymy:
A . poprzednią
antybiotykoterapię,
hospitalizację
przedoperacyjną, golenie włosów,
B . wszczepienie
ciała
obcego,
spadek
ciśnienia
tętniczego, masywną transfuzję,
C . wcześniactwo,
złe
odżywienie,
niedotlenienie,
przewlekły stan zapalny,
D . kontaminację śródoperacyjną, krwawienie z rany,
drenaż.
Zadanie 2.
Metoda PCR stosowana jest:
A . w diagnostyce klinicznej,
B . w wykrywaniu genów oporności bakterii na leki,
C . w typowaniu genetycznym drobnoustrojów,
D . we wszystkich wymienionych.
Zadanie 3.
Kierownik przekazuje z urzędu właściwemu państwowemu
inspektorowi sanitarnemu raport końcowy z wygaszenia ogniska
epidemicznego w terminie:
A . d o 2 4 godzin o d stwierdzenia wystąpienia ogniska
epidemicznego,
B . d o 3 0 dni o d daty zakończenia wygaszenia ogniska
epidemicznego,
C . do 30 dni od dnia jego sporządzenia,
D . d o 3 0 dni o d daty rozpoznania/podejrzenia ogniska
epidemicznego.
Zadanie 4.
W badaniach przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae
produkujących karbapenemazy CPE należy pobrać:
A . krew na posiew,
B . kał,
C . wymaz z odbytu ze śladem kału,
D . wydzielinę z górnych dróg oddechowych.
Zadanie 5.
Kwalifikacje wymagane dla specjalisty d o spraw mikrobiologii członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:
A . posiada specjalizację w dziedzinie mikrobiologii i c o
najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty
laboratoryjnego
w
szpitalnym
laboratorium
mikrobiologicznym,
B . posiada specjalizację
w dziedzinie mikrobiologii
medycznej i c o najmniej 2-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w laboratorium
mikrobiologicznym wykonującym badania n a rzecz
szpitali,
C . posiada specjalizację
w dziedzinie mikrobiologii
klinicznej i c o najmniej 2-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w laboratorium
mikrobiologicznym,
D . posiada specjalizację
w dziedzinie mikrobiologii
lekarskiej i c o najmniej 3-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.
Zadanie 6.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź - Klebsiella pneumoniae KPC:
A . powinna być obowiązkowo umieszczona w szpitalnym
rejestrze czynników alarmowych,
B . należy d o pałeczek Gram ujemnych Enterobacteriacae
spp. wytwarzających beta- laktamazy o rozszerzonym
spektrum substratowym lub opornych na karbapenemy lub
inne dwie grupy leków,
C . należy d o pałeczek Gram ujemnych Enterobacteriacae
spp. opornych na glikopeptydy,
D . powinna być uwzględniona w raporcie rocznym o
zakażeniach szpitalnych i czynnikach alarmowych
(jeżeli jest biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
który wywołał u pacjenta zakażenie).
Zadanie 7.
Konsekwencją zmienności genetycznej wirusów jest pojawienie
s i ę bardziej wirulentnych szczepów opornych n a leczenie, a
także zdolnych do zmiany gospodarza lub komórek docelowych. Do
najbardziej znanych wirusów charakteryzujących się dużą
zmiennością zalicza się:
A . wirus zapalenia wątroby typu C,
B . HIV,
C . wirus grypy,
D . wszystkie wymienione wyżej wirusy.
Zadanie 8.
Bakterie, które mogą zostać wykorzystane jako broń biologiczna
to:
A . Coxiella burnetti,
B . Francisella tularemis,
C . Chlamydia psittaci,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 9.
Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:
A . przesyłką priorytet w kopertach opatrzonych adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",
B . faxem, z potwierdzeniem odbioru przez państwowego
inspektora sanitarnego,
C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej, jeżeli pozwalają n a t o możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,
D . wszystkimi wymienionymi wyżej sposobami.
Zadanie 10.
W celu uniknięcia zakażenia kikuta pępowinowego u noworodka,
należy podjąć następujące działania:
A . zastosować suchą pielęgnację pępka,
B . stosować opatrunki utrzymujące wilgotne środowisko
kikuta,
C . stosować maść z antybiotykiem na kikut,
D . stosować przymoczki z antyseptyku na kikut.
Zadanie 11.
Najpoważniejszym powikłaniem infekcyjnym p o wszczepieniu
protez zastawkowych jest:
A . zapalenie osierdzia,
B . zapalenie wsierdzia,
C . zapalenie mięśnia sercowego,
D . zakażenie krwi.
Zadanie 12.
Wirusem cytomegalii można zarazić się:
A . przez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną,
B . drogą wertykalną z matki na płód,
C . drogą parenteralną, np. przeszczepy narządów
szpiku,
D . we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach.
lub
Zadanie 13.
Najwyższe wymagania, c o d o barierowości dla materiałów n a
fartuchy chirurgiczne i obłożenia, szczególnie dla wyrobów o
wysokim poziomie ochrony, dotyczą:
A . przepuszczalności powietrza,
B . przenikania pary wodnej,
C . powierzchni krytycznej,
D . jednorazowego użytku.
Zadanie 14.
Głównym rezerwuarem Klebsiella pneumoniae
hospitalizowanych jest:
A . układ moczowy,
B . przewód pokarmowy,
C . skóra,
D . błona śluzowa dróg oddechowych.
u
pacjentów
Zadanie 15.
Powikłaniem zabiegu operacyjnego wykonywanego w obrębie jamy
brzusznej bez wcześniejszego zapalenia otrzewnej i najczęściej
wynikającego z nieszczelności zespolenia, rzadziej z obecności
ropnia lub innych patologii, jest:
A . spontaniczne zapalenie otrzewnej,
B . szpitalne wtórne zapalenie otrzewnej,
C . trzeciorzędowe zapalenie otrzewnej,
D . czwartorzędowe zapalenie otrzewnej.
Zadanie 16.
Szczyt epidemii to:
A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie
wygasania epidemii,
B . formalne uznanie określonego terenu z a teren objęty
epidemią,
C . epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej liczby zachorowań w
czasie epidemii.
Zadanie 17.
Badanie skriningowe można zastosować wówczas, gdy choroba
badana:
A . m a istotne znaczenie dla zdrowia społeczeństwa (np.
wysoka zapadalność, chorobowość, śmiertelność),
B . m a znany przebieg i jest możliwa d o zdiagnozowania
oraz leczenia (względy etyczne),
C . ma charakterystyczny i długi okres wczesnoobjawowy,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 18.
Drobnoustroje odpowiedzialne z a szpitalne zapalenie płuc mogą
pochodzić z e źródeł endogennych lub egzogennych. Źródła
endogenne to:
A . aparatura,
B . flora kolonizująca pacjenta,
C . inny chory,
D . personel medyczny oddziału.
Zadanie 19.
Clostridium perfringens należące d o laseczek będących
przyczyną infekcji przyrannych, w tym zgorzeli gazowej oraz
zatruć pokarmowych, występuje w środowisku (gleba, woda,
ścieki), ale może także kolonizować:
A . drogi płciowe,
B . przewód pokarmowy,
C . układ nerwowy,
D . zarówno przewód pokarmowy jak i drogi płciowe.
Zadanie 20.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń
uwzględnia koszty:
A . tylko pacjenta,
B . tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C . płatnika (NFZ),
D . z perspektywy całego społeczeństwa.
szpitalnych
Zadanie 21.
Zakażenia w układzie moczowym kobiet rozprzestrzeniają się
najczęściej drogą:
A . krwionośną,
B . limfatyczną,
C . wstępującą,
D . przez ciągłość.
Zadanie 22.
Osoba zakażona HIV lub chora n a AIDS może zastrzec dane
umożliwiające jej identyfikację. W takim przypadku zgłoszenie
lub rejestr zawierają:
A . inicjały imienia i nazwiska lub hasło, wiek, płeć,
nazwę powiatu właściwego z e względu n a miejsce
zamieszkania, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,
B . inicjały imienia i nazwiska lub hasło, PESEL, płeć,
nazwę powiatu właściwego z e względu n a miejsce
zamieszkania, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,
C . inicjały imienia i nazwiska lub hasło, wiek, płeć,
adres zamieszkania, rozpoznanie kliniczne zakażenia
lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,
D . inicjały imienia i nazwiska lub hasło, datę urodzenia,
płeć, adres zamieszkania, rozpoznanie kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.
Zadanie 23.
Norowirus jest czynnikiem etiologicznym zakażeń układu:
A . pokarmowego,
B . nerwowego,
C . moczowego,
D . oddechowego.
Zadanie 24.
Drzwi do izolatki muszą być zamknięte w przypadku izolacji:
A . kontaktowej,
B . powietrzno-pyłowej,
C . powietrzno-kropelkowej,
D . standardowej.
Zadanie 25.
Terapia empiryczna oparta jest na:
A . analizie statystycznej dotyczącej występowania w danym
środowisku i zakażeniu poszczególnych patogenów i ich
lekowrażliwości,
B . danych z piśmiennictwa dotyczących skuteczności
klinicznej konkretnych antybiotyków,
C . analizie kosztów antybiotyków w szpitalu,
D . założeniach ujętych w punktach A i B.
Zadanie 26.
Profilaktyczne leczenie poekspozycyjne z e styczności z ludzkim
wirusem niedoboru odporności (HIV), d o której doszło w wyniku
wypadku w trakcie wykonywania czynności zawodowych, jest
finansowane przez:
A . osobę eksponowaną,
B . osobę, która była źródłem ekspozycji,
C . pracodawcę lub zlecającego prace,
D . Ministra Zdrowia.
Zadanie 27.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona n a zakażenie,
w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:
A . izolacja,
B . kohortacja,
C . kwarantanna,
D . nadzór epidemiologiczny.
Zadanie 28.
Pierwszym objawem zapalenia otrzewnej u pacjenta dializowanego
otrzewnowo jest:
A . podwyższona temperatura ciała i bóle krzyża,
B . złe samopoczucie i spadek liczby leukocytów,
C . nudności i wymioty, ból brzucha,
D . zmętnienie płynu dializacyjnego i zwiększenie liczby
leukocytów.
Zadanie 29.
W przypadku zgonu osoby zakażonej wirusem gorączki krwotocznej
wymagane jest:
A . niezwłocznie p o stwierdzeniu zgonu zawinięcie zwłok w
płótno nasączone preparatem dezynfekcyjnym,
B . złożenie zwłok w trumnie n a dnie której, umieszczona
została warstwa substancji płynochłonnej o grubości 5
cm,
C . pochowanie zwłok n a cmentarzu w ciągu 2 4 godzin o d
chwili zgonu,
D . zastosowanie środków ostrożności zawartych w A, B, C.
Zadanie 30.
Umieralność jest t o negatywny miernik zdrowia populacji i
wyraża on:
A . liczbę zgonów zaistniałych w badanej populacji w danym
czasie,
B . odsetek zgonów n a ściśle określoną chorobę spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę w danym czasie,
C . liczbę zgonów na ściśle określoną chorobę,
D . poprawne odpowiedzi B i C.
Zadanie 31.
W
przypadku
pierwszorazowego
stwierdzenia
zakażenia
Clostridium difficile u pacjenta hospitalizowanego:
A . pacjent powinien być izolowany n a okres d o około 4 8
godzin o d ustąpienia biegunki i uzyskania uformowanego
stolca,
B . pacjent powinien być izolowany d o momentu ustąpienia
biegunki i uzyskania uformowanego stolca,
C . pacjent musi być izolowany przez cały okres
hospitalizacji,
D . wystarczy wprowadzenie wzmożonego reżimu sanitarnego
na sali chorych, w której przebywa ten pacjent.
Zadanie 32.
D o najczęstszych błędów popełnianych podczas higienicznego
mycia rąk należy:
A . pobranie mydła płynnego n a suche dłonie i mycie rąk w
gorącej wodzie,
B . zwilżenie rąk letnią wodą przed pobraniem mydła
płynnego,
C . zakręcenie kurka przy użyciu suchego jednorazowego
ręcznika,
D . dokładne osuszanie rąk.
Zadanie 33.
Najczęstszą postacią aspergilozy inwazyjnej jest aspergiloza:
A . płucna oraz aspergiloza zatok obocznych nosa,
B . mózgu i płucna,
C . kości i wsierdzia,
D . wsierdzia i płucna.
Zadanie 34.
Lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:
A . tylko obowiązkowego,
B . tylko zalecanego,
C . obowiązkowego, a tylko w niektórych przypadkach
zalecanego,
D . zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.
Zadanie 35.
Występowanie grudkowo-plamistej wysypki n a skórze i tzw.
plamek
Koplika
na
błonie
śluzowej
policzków
jest
charakterystyczne dla:
A . odry,
B . ospy wietrznej,
C . różyczki,
D . półpaśca.
Zadanie 36.
Na koncentrację drobnoustrojów w sali operacyjnej mają wpływ:
A . ilość
i jakość nawiewanego powietrza, sposób
rozprowadzania powietrza w pomieszczeniu,
B . liczba personelu w sali operacyjnej i jego aktywność
podczas
zabiegu,
środki
ochrony
indywidualnej
zastosowane
przez
personel
i
ich
prawidłowe
stosowanie,
C . czystość mikrobiologiczna aparatury medycznej i
sprzętu znajdującego się na sali operacyjnej,
D . wszystkie wyżej wymienione pozycje.
Zadanie 37.
Zgodnie z Klasyfikacją szkodliwych czynników biologicznych dla
zdrowia w środowisku pracy, Mycobacterium tuberculosis
znajduje się w grupie zagrożenia:
A. 1 ,
B. 2 ,
C. 3 ,
D. 4 .
Zadanie 38.
Wirus zapalenia wątroby typu A jest obecny w kale chorego:
A . 28 -22 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
B . 21 -14 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
C . 13 -7 dni przed wystąpieniem żółtaczki,
D . 6-3 dni przed wystąpieniem żółtaczki.
Zadanie 39.
Higieniczne mycie rąk należy wykonać:
A . w przypadku widocznego zabrudzenia rąk,
B . w przypadku kontaktu z krwią lub innymi płynami
ustrojowymi,
C . p o kontakcie z pacjentem zakażonym Clostridium
difficile,
D . we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach.
Zadanie 40.
W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez
szkodliwe
czynniki
biologiczne
pracodawca
jest
obowiązany do stosowania:
A . wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,
B . tylko środków ochrony zbiorowej,
C . wyłącznie środków ochrony osobistej,
D . obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.
Zadanie 41.
Metodologicznie poprawnie sporządzona procedura zapewniająca
ochronę przed zakażeniami powinna zawierać następujące
elementy:
A . cele działania, przygotowanie sprzętu, referencje,
B . definicje,
cel,
zakres
działania,
przygotowanie
sprzętu, opis czynności kolejno przebiegających,
załączniki
(instrukcje,
skale)
oraz
referencje
(piśmiennictwo),
C . środki niezbędne i opisany cel,
D . instrukcje postępowania oraz podpisy osób, których
dotyczy jej przestrzeganie.
Zadanie 42.
U chorych zaintubowanych i sztucznie wentylowanych, wcześniej
leczonych
antybiotykami,
występujące
zapalenie
płuc,
najczęściej spowodowane jest przez:
A . wirusy np. grypy, RSV,
B . pałeczki G (-) np.Enterobacter, Serratia, Klebsiella,
E. coli,
C . drożdżaki z rodzaju Candida lub z rodzaju Aspergillus,
D . Chlamydia pneumoniae.
Zadanie 43.
W szpitalu główne kierunki monitorowania bieżącej sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:
A . epidemiologiczne,
B . kliniczne,
C . laboratoryjne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 44.
W przypadku szpitali raport z kontroli wewnętrznej w obszarze
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i
chorób zakaźnych jest przekazywany:
A . kierownikowi podmiotu leczniczego p o zatwierdzeniu
przez pielęgniarkę epidemiologiczną,
B . kierownikowi podmiotu leczniczego p o zatwierdzeniu
przez przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych,
C . naczelnej
pielęgniarce
po
podpisaniu
przez
pielęgniarkę epidemiologiczną,
D . przewodniczącemu zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
po podpisaniu przez pielęgniarkę epidemiologiczną.
Zadanie 45.
Mikrobiologiczną
czystość
szeroko
pojętego
środowiska
szpitalnego można ocenić n a podstawie mikrobiologicznych
badań:
A . personelu,
B . powierzchni,
C . powietrza,
D . wszystkich wyżej wymienionych.
Zadanie 46.
Jama ustna stanowi środowisko skontaminowane, które u
pacjentów szpitalnych może stanowić źródło zakażenia. Bakterie
z płytek nazębnych najczęściej doprowadzają do zakażeń:
A . przewodu pokarmowego,
B . układu oddechowego,
C . zakażenia rany operacyjnej,
D . krwi.
Zadanie 47.
H B V może przetrwać n a przedmiotach, meblach i w
pomieszczeniach zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i
nadal może stanowić źródło zakażenia przez:
A . kilka minut,
B . kilka godzin,
C . co najmniej 1 tydzień,
D . nieokreślony czas.
Zadanie 48.
Które z określeń najlepiej charakteryzuje enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC:
A . wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B . są odpowiedzialne z biegunki podróżnych,
C . produkują toksynę podobną d o toksyny Shigella, s ą
przyczyną krwawych biegunek, krwotocznego zapalenia
jelita
grubego
oraz
zespołu
hemolityczno
mocznicowego,
D . s ą przyczyną biegunek związanych z nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.
Zadanie 49.
Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny,
w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może
żądać udzielenia informacji o:
A . osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie,
chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach
zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec
których istnieje takie podejrzenie,
B . osobach, które mogły mieć styczność z osobami
zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub
podejrzanymi o chorobę zakaźną, osobami zmarłymi z
powodu choroby zakaźnej lub osobami, wobec których
istnieje takie podejrzenie,
C . posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło
narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną,
D . wszystkich wymienionych wyżej osobach.
Zadanie 50.
Bakteria lub inny drobnoustrój wyhodowany bezpośrednio z
materiału klinicznego n a podłożu mikrobiologicznym jest
określany jako:
A . izolat,
B . szczep,
C . klon,
D . genom.
Zadanie 51.
Wskaż BŁĘDNĄ odpowiedź - Badanie epidemiologiczne opisowe jest
badaniem:
A . w którym dokonywany jest opis pojedynczych lub mnogich
przypadków zachorowań,
B . w którym s ą badane zależności między poszczególnymi
zmiennymi,
C . obserwacyjnym, w którym może być określane
rozpowszechnienie cech, zdarzeń lub przedmiotów w
populacji,
D . realizowanym z wykluczeniem ingerencji badacza w
przedmiot badania.
Zadanie 52.
Zaraźliwość jest:
A . t o zdolność zarazka d o inwazji i wytwarzania odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,
B . miarą ciężkości choroby i może być znacznie
zróżnicowana,
C . dawką czynnika zakaźnego potrzebną d o wywołania
zakażenia,
D . t o ilość czynnika zakaźnego potrzebna d o przeniesienia
zakażenia.
Zadanie 53.
Największą
opornością
na
preparaty
dezynfekcyjne
charakteryzują się:
A . wirusy HIV, HBV, HCV,
B . grzyby z rodzaju Candida sp., Aspergillus sp.,
C . prątki gruźlicy,
D . spory bakterii.
Zadanie 54.
W procesie dochodzenia d o praktyki opartej n a rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy
etap to:
A . szacowanie potrzeby zmian w praktyce, kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,
B . synteza dowodów naukowych, polegająca n a dotarciu d o
sprawdzonej wiedzy naukowej, jej umiejętna analiza,
synteza i ocena,
C . plan zmian praktyki, opracowany n a podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,
D . wdrożenie i ocena skutków wprowadzonych zmian w
praktyce.
Zadanie 55.
Istotnym elementem antybiotykoterapii celowanej jest przede
wszystkim wartość MIC, która określa:
A . maksymalne stężenie hamujące,
B . czas leczenia,
C . najmniejsze stężenie bakteriobójcze,
D . najmniejsze stężenie hamujące.
Zadanie 56.
Przyjęte w formie pisemnej oświadczenie dotyczące z góry
ustalonych reguł, czynności i warunków, które s ą mierzalne,
możliwe d o osiągnięcia w kontroli zakażeń oraz sankcjonowane
przez osobę cieszącą się autorytetem to:
A . instrukcje,
B . procedury,
C . wytyczne,
D . standardy.
Zadanie 57.
Zakażenie parvovirusem B19 może szerzyć się:
A . wertykalnie z matki na płód,
B . poprzez transfuzje,
C . poprzez przeszczep szpiku,
D . wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.
Zadanie 58.
Zapadalność jest to liczba:
A . nowych przypadków choroby, zaistniałych w analizowanym
czasie,
B . osób chorych w okresie badanym,
C . osób chorych w danym momencie,
D . nowych przypadków choroby pomniejszona o liczbę osób
chorych w danym czasie.
Zadanie 59.
Rozsiew patogenów z rany oparzeniowej ( z ogniska pierwotnego)
zależny jest od:
A . głębokości i rozległości rany,
B . czynnika infekcyjnego,
C . ładunku patogenu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 60.
Podanie antybiotyku i/lub chemioterapeutyku w sposób
umożliwiający eradykację drobnoustrojów odpowiedzialnych z a
zakażenie w ognisku infekcji, z uwzględnieniem właściwości
farmakodynamiki i farmakokinetyki leku u danego pacjenta,
dokonując wyboru w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego
to antybiotykoterapia:
A . empiryczna,
B . celowana,
C . okołozabiegowa,
D . profilaktyczna.
Zadanie 61.
Do zasad okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej należą:
A . podanie antybiotyku przed cięciem skórnym,
B . spektrum odpowiednie do procedury zabiegowej,
C . podanie śródoperacyjnej dawki antybiotyku w operacjach
długich,
D . wszystkie wyżej wymienione zasady.
Zadanie 62.
Drobnoustroje mogą przedostawać się n a powierzchnię cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:
A . w kontakcie cewnika z florą skórną pacjenta, obecną w
miejscu wkłucia cewnika,
B . drogą hematogenną poprzez osiadanie n a powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,
C . w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie
Świerzb
A.
B.
C.
D.
63.
jest chorobą wywołaną przez:
Ixodes ricinus,
Pediculus capitis,
Sarcoptes scabiei,
Dermatophagoides farinae.
Zadanie 64.
D o zakażeń przenoszonych drogą powietrzno - pyłową należy
między innymi:
A . gruźlica,
B . krztusiec,
C . paciorkowcowe zapalenia gardła,
D . meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Zadanie 65.
D o gromadzenia w szpitalu informacji o zakażeniach szpitalnych
i czynnikach alarmowych oraz prowadzenia rejestru zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:
A . dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B . rady nadzorcze szpitali,
C . radcy prawni szpitali,
D . kierownicy szpitali lub podmiotów leczniczych, w skład
których wchodzi szpital.
Zadanie 66.
Niektóre bakterie uropatogenne wytwarzają hemolizyny, które
wykazują aktywność toksyczną, między innymi wobec komórek
nabłonkowych kanalików nerkowych. Które z poniżej wymienionych
należy do nich zaliczyć?
A . Staphylococcus epidermidis,
B . Escherichia coli,
C . szczepy z rodzaju Pseudomonas i Proteus,
D . Corynebacterium urealyticum.
Zadanie 67.
Jakie zakażenia w środowisku szpitalnym mogą wywołać
enterokoki oporne n a wankomycynę (VRE-Vancomycin Resistant
Enterococcus)?
A . zakażenia krwi,
B . zakażenia ran,
C . zakażenia układu moczowego,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 68.
Odpady ulegające biodegradacji to odpady:
A . medyczne, niebezpieczne pod względem biologicznym,
B . powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej i
gaśniczej,
C . które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu
przy udziale mikroorganizmów,
D . które nie podlegają istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym, są nierozpuszczalne.
Zadanie 69.
Wirus varicella-zoster wywołuje półpasiec. Zakaźność tych
chorych jest:
A . żadna, gdyż jest to inna postać wysypki niezakaźnej,
B . do ok. tygodnia po wystąpieniu wysypki,
C . do 1 miesięca po wystąpieniu wysypki,
D . do końca życia taka sama.
Zadanie 70.
Występowanie zachorowań na daną chorobę zakaźną wśród ludności
n a określonym terenie i w określonym czasie w liczbie większej
niż w poprzednim okresie to:
A . endemia,
B . enzoocja,
C . epidemia,
D . pandemia.
Zadanie 71.
Sytuacja prawna wprowadzona n a danym obszarze w związku z
ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w
ustawie działań zapobiegawczych, to:
A . stan epidemii,
B . stan zagrożenia epidemicznego,
C . nadzór epidemiologiczny,
D . nadzór sanitarny.
Zadanie 72.
W mikrobiologii translokacja jest to:
A . przeniesienie
drobnoustrojów
chorobotwórczych
z
powierzchni nieożywionych na człowieka,
B . przeniesienie zakażenia z jednego człowieka n a
drugiego,
C . przemieszczanie się drobnoustrojów chorobotwórczych z
człowieka na powierzchnie nieożywione,
D . przemieszczanie się drobnoustrojów z miejsc ich
naturalnego bytowania w obszary naturalnie jałowe.
Zadanie 73.
D o ropnych wczesnych powikłań zakażeń paciorkowcowych
wywołanych przez Streptococcus pyogenes zaliczamy między
innymi:
A . ropień okołomigdałkowy,
B . gorączkę reumatyczną,
C . ostre kłębuszkowe zapalenie nerek,
D . rumień guzowaty.
Zadanie 74.
W przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego Aspergillus sp.
należy wykonać badanie środowiska szpitalnego. Jakie s ą
polecane materiały do badań?
A . wymazy z powierzchni,
B . próbki powietrza,
C . próbki wody,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 75.
Do zakażeń układu moczowego dochodzi najczęściej:
A . drogą krwiopochodną,
B . drogą limfatyczną,
C . drogą wstępującą,
D . przez ciągłość.
Zadanie
Obecnie
A.
B.
C.
D.
76.
celem programów szczepień ochronnych jest:
zapobieganie chorobom zakaźnym,
eliminacja choroby zakaźnej,
eradykacja choroby zakaźnej,
zapobieganie, eliminacja oraz eradykacja
zakaźnych.
chorób
Zadanie 77.
Pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym
narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji n a
krew, okresowo, nie rzadziej niż:
A . jeden raz w roku,
B . raz na dwa lata,
C . raz na cztery lata,
D . raz na pięć lat.
Zadanie 78.
Grzybicę stóp najczęściej wywołuje:
A . Trichophyton rubrum,
B . Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale,
C . Epidermophyton floccosum,
D . mieszana flora grzybicza.
Zadanie 79.
Ekspozycja to:
A . występowanie zachorowań na daną chorobę wśród ludności
n a określonym terenie w liczbie utrzymującej się przez
wiele lat na podobnym poziomie,
B . narażenie lub czas narażenia n a wszelkie czynniki o
domniemanym lub pewnym działaniu szkodliwym na ustrój
człowieka,
C . wystąpienie zachorowań n a daną chorobę pochodzących z
jednego źródła wśród ludności n a określonym terenie, w
określonym czasie, w liczbie wyraźnie większej niż w
poprzednich latach,
D . przypuszczalny mechanizm, z a pomocą którego czynnik
etiologiczny powoduje wystąpienie choroby.
Zadanie 80.
Źródłem zakażenia przewodu pokarmowego
o
etiologii
Campylobacter jejuni w środowisku pozaszpitalnym są:
A . zwierzęta domowe (np. psy), produkty spożywcze
pochodzenia zwierzęcego (drób),
B . owoce,
C . konserwy, przetwory domowe np. kompoty,
D . sałatki, surówki.
Zadanie 81.
Dokumentację realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych prowadzoną w postaci pisemnej lub
elektronicznej uważa się z a zabezpieczoną przed uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:
A . zapewniona jest dostępność wyłącznie dla osób
uprawnionych,
B . jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym
zniszczeniem,
C . s ą zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji,
których skuteczność w czasie ich zastosowania jest
powszechnie uznawana,
D . łącznie wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 82.
Szczepionka poliwalentna jest rodzajem szczepionki:
A . zawierającej kilka lub wszystkie typy (serologiczne,
genetyczne) tego samego drobnoustroju lub antygenów
pochodzących z kilku typów tego drobnoustroju;
uodparnia przeciw jednej chorobie zakaźnej,
B . zawierającej wszystkie typy (serologiczne, genetyczne)
tego samego drobnoustroju lub antygenów pochodzących z
jednego typu tego drobnoustroju; uodparnia przeciw
jednej chorobie zakaźnej,
C . zawierającej
kilka
typów
(serologicznych,
genetycznych) tego samego drobnoustroju lub antygenów
pochodzących z jednego typu tego drobnoustroju;
uodparnia przeciw kilku chorobom zakaźnym,
D . zawierającej kilka lub wszystkie typy (serologiczne,
genetyczne) tego samego drobnoustroju lub antygenów
pochodzących z kilku typów tego drobnoustroju;
uodparnia przeciw kilku chorobom zakaźnym.
Zadanie 83.
W trakcie dochodzenia epidemiologicznego wykonuje się badania
mikrobiologiczne w celu:
A . doboru właściwych antybiotyków do terapii empirycznej,
B . doboru właściwych antybiotyków do terapii celowanej,
C . doboru preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni,
D . określenia źródła zakażeń i wykrycia dróg szerzenia
się szczepów.
Zadanie 84.
Antygen to:
A . preparat
zdolny
do
wzbudzenia
odpowiedzi
immunologicznej i syntezy przeciwciał,
B . przeciwciało
neutralizujące
działanie
toksyny
bakteryjnej,
C . substancja, która p o zmieszaniu z immunogenem
nieswoiście wzmacnia odpowiedź immunologiczną,
D . niepożądany odczyn poszczepienny.
Zadanie 85.
W zakażeniach latentnych, namnażanie wirusa jest zatrzymane na
pewnym etapie cyklu replikacji. Przykładem tej postaci
zakażenia są:
A . wirusy ospy wietrznej i półpaśca,
B . retrowirusy,
C . wirusy różyczki i odry,
D . wirusy zapalenia wątroby typu B i C.
Zadanie 86.
Nieswoista profilaktyka zakażeń krwiopochodnych polega między
innymi na:
A . myciu i dezynfekcji rąk, używaniu odzieży ochronnej
oraz rękawic medycznych,
B . badaniu obecności antygenu HBs u pacjenta przed
wykonaniem u niego zabiegów obarczonych ryzykiem
ekspozycji na materiał zakaźny i potencjalnie zakaźny,
C . podaniu szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B,
D . podaniu swoistej immunoglobuliny przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B.
Zadanie 87.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli
wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, powtórną kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:
A . 1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B . 3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C . 1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D . 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.
Zadanie 88.
Dokumentacja realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych jest przechowywana przez okres:
A . 5 lat,
B . 10 lat,
C . 20 lat,
D . 50 lat.
Zadanie 89.
Do zadań komitetu kontroli zakażeń szpitalnych NIE należy:
A . prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych,
B . opracowywanie planów systemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych,
C . opracowywanie kierunków systemu zapobiegania i
zwalczania zakażeń szpitalnych,
D . ocena wyników kontroli wewnętrznej przedstawianych
przez zespół kontroli zakażeń szpitalnych.
Zadanie 90.
Jaki jest główny cel izolacji zakaźnie chorych w szpitalu?
A . ograniczenie kontaktu pacjenta z innymi pacjentami,
B . zapobieganie
rozprzestrzenianiu
się
zakażeń
w
warunkach szpitalnych poprzez odizolowanie źródła
infekcji i przerwanie dróg przenoszenia zakażenia,
C . zapewnienie pacjentowi komfortu pobytu w szpitalu,
D . odosobnienie pacjenta w celu obserwacji rozwoju
choroby.
Zadanie 91.
Transmisja wirusa Ebola następuje przez:
A . bezpośredni kontakt z krwią, wydalinami i wydzielinami
osoby zakażonej,
B . zachlapanie oraz aerozolizację wydzielinami osoby
zakażonej,
C . bezpośredni kontakt ze zwłokami osoby zakażonej,
D . drogi zakażenia opisane w punktach A, B, C.
Zadanie 92.
Zakażenie odcewnikowe krwi jest zakażeniem:
A . pierwotnym,
B . wtórnym,
C . głębokim,
D . narządowym.
Zadanie 93.
Definicje nadzoru w zdrowiu publicznym, stworzone n a potrzeby
systemu przez CDC, s ą wykorzystane d o realizacji następujących
celów:
A . wykrywania i monitorowania przypadków zakażeń,
B . oceny ryzyka i czynników ochronnych, a także oceny
działań zapobiegawczych,
C . dostarczania informacji d o wszystkich partnerów
systemu,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 94.
Krajowe raporty liczbowe o zarejestrowanych zakażeniach,
zachorowaniach i zgonach n a zakażenia i choroby zakaźne
podlegające zgłoszeniu sporządza i publikuje:
A . Minister Zdrowia,
B . Narodowy Instytut Zdrowia - Państwowy Zakład Higieny,
C . Główny Inspektor Sanitarny,
D . Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Zadanie 95.
System dezynfekcji fumigacyjnej składa się z:
A . myjni-dezynfektorów posiadających metodę dezynfekcji
termiczną i termiczno-chemiczną ,
B . urządzenia wytwarzającego aerozol, gaz lub suchą mgłę
i preparatu bójczego,
C . powierzchni o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych,
D . odpowiedzi A, B i C.
Zadanie 96.
Przy wyborze miejsca założenia cewnika obwodowego brane są pod
uwagę przede wszystkim:
A . wiek pacjenta i stan układu żylnego,
B . przewidywany czas utrzymania cewnika w żyle,
C . odporność żyły na podawane leki i płyny,
D . występowanie powikłań po wcześniejszych kaniulacjach.
Zadanie 97.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania
i zwalczania zakażeń szpitalnych jest/są obowiązani:
A . specjalista ds epidemiologii,
B . pielęgniarka naczelna,
C . komitet kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierownicy szpitali lub podmiotów leczniczych, w skład
których wchodzi szpital.
Zadanie 98.
Strefa "czystości zmiennej" to:
A . sale operacyjne, porodowe, gabinety zabiegowe,
opatrunkowe,
B . magazyny zasobów czystych, gabinety lekarskie, sale
chorych,
C . sale chorych, gabinety lekarskie, korytarze,
D . toalety, składy brudne, brudowniki.
Zadanie 99.
Podstawową drogą szerzenia się SARS jest droga:
A . kontaktowa,
B . powietrzno-kropelkowa,
C . powietrzno-pyłowa,
D . przez wektory (komary).
Zadanie 100.
U pacjenta p o spożyciu owoców morza w czasie wycieczki d o
Ameryki Południowej wystąpiła obfita wodnista biegunka. Która
z bakterii najprawdopodobniej mogła wywołać w/w objaw?
A . Vibrio Cholerae,
B . Klebriella pneumoniae,
C . Pseudomonas aeruginosa,
D . Escherichia coli.
Zadanie 101.
Najpoważniejsze, b o obarczone najwyższą śmiertelnością
powikłania infekcyjne występują u pacjentów:
A . onkologicznych z neutropenią,
B . po zabiegach operacyjnych,
C . ze współistniejącymi chorobami układowymi,
D . w podeszłym wieku.
Zadanie 102.
Przyczynami oporu wobec zmian są:
A . duża pewność siebie,
B . niepewność i obawy przed poniesieniem
straty,
C . precyzyjnie określony cel działania,
D . posiadanie doświadczenia zawodowego.
osobistej
Zadanie 103.
Alkoholowe preparaty d o dezynfekcji powierzchni mogą być
prawidłowo używane do:
A . małych powierzchni niedoczyszczonych wstępnie środkiem
myjącym,
B . małych powierzchni niezanieczyszczonych,
C . spryskiwania powierzchni wrażliwych n a działanie
alkoholi,
D . spryskiwania powierzchni potencjalnie skażonych MRSA i
prątkami gruźlicy.
Zadanie 104.
Cele pośrednie leczenia przeciwwirusowego przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B, to:
A . normalizacja biochemicznych wskaźników zapalenia
wątroby,
B . ograniczenie szerzenia się zakażeń HBV,
C . poprawa jakości życia,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 105.
W celu diagnostyki Clostridium difficile należy pobrać d o
badania:
A . krew,
B . mocz,
C . kał,
D . plwocinę.
Zadanie 106.
W badaniu mikrobiologicznym kału zdrowego pacjenta stwierdzono
pałeczki Salmonella species, z wywiadu wiadomo, ż e u pacjenta
n i e występują objawy takie jak: biegunka, odwodnienie,
gorączka. Mówimy wówczas o:
A . zakażeniu pozaszpitalnym,
B . nosicielstwie,
C . zakażeniu szpitalnym,
D . zakażeniu pokarmowym.
Zadanie 107.
Czas, jaki upływa o d momentu zakażenia organizmu człowieka d o
wystąpienia pierwszych klinicznych objawów choroby to:
A . okres inkubacji,
B . nosicielstwo,
C . okres zakaźności,
D . nadkażenie.
Zadanie 108.
W przypadku zastosowania obowiązkowej hospitalizacji, izolacji
l u b kwarantanny, obowiązek powiadomienia rodziny lub osoby
wskazanej przez osobę poddaną obowiązkowej hospitalizacji,
izolacji lub kwarantannie o zastosowaniu tego środka spoczywa
na:
A . kierowniku jednostki, w której wykonywana jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,
B . pielęgniarce
epidemiologicznej
zatrudnionej
w
zakładzie, w którym zastosowano wymienione środki
zaradcze,
C . kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu służby, który dopomógł w wykonaniu
obowiązku hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny
osoby (np. policja).
Zadanie 109.
Z e względu n a możliwość wystąpienia zapalenia wsierdzia u
pacjentów p o wszczepieniu protez zastawkowych serca, należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:
A . zapalenie zatok obocznych nosa,
B . ropne zakażenia skóry,
C . zakażenia układu moczowego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 110.
Nadzór polegający na dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,
poradni),
gdzie
dokonywana
jest
rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:
A . nadzoru epidemiologicznego biernego,
B . nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C . nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D . specjalnego systemu nadzoru.
Zadanie 111.
Osoby zdrowe. które pozostawały w styczności z chorymi n a ospę
prawdziwą, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:
A . 10 dni,
B . 5 dni,
C . 21 dni,
D . 2 dni.
Zadanie 112.
Termin ewazja oznacza unikanie mechanizmów
gospodarza, m.in. poprzez:
A . hamowanie odpowiedzi immunologicznej,
B . zmienność antygenową,
C . mimikrę antygenową,
D . wszystkie wymienione.
obronnych
Zadanie 113.
Czynnikiem ryzyka zakażeń miejsca operowanego jest czas
operacji, który powinien być mierzony od:
A . przywiezienia pacjenta n a salę operacyjną d o momentu
wywiezienia pacjenta po zabiegu z tej sali,
B . położenia pacjenta n a stole operacyjnym d o przełożenia
na wózek po zabiegu,
C . momentu znieczulenia do momentu wybudzenia,
D . nacięcia skóry do jej pełnego zamknięcia.
Zadanie 114.
Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej s ą
przekazywane:
A . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu,
B . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu
właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby
zakaźnej,
C . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu
właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby
zakaźnej,
D . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu.
Zadanie 115.
Nadzór nad zakażeniami składa się z następujących kluczowych
etapów:
A . zbieraniu,
weryfikowaniu,
zestawianiu
danych,
analizowaniu, interpretowaniu danych, przekazywaniu
danych osobom mającym wpływ na sposób postępowania,
B . zbieraniu i analizowaniu danych,
C . zbieraniu danych i przekazywaniu danych osobom mającym
wpływ na sposób postępowania,
D . zbieraniu,
zestawianiu
danych,
analizowaniu,
interpretowaniu danych.
Zadanie 116.
Dokumentacja z realizacji działań zapobiegających szerzeniu
się zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:
A . alfabetycznym,
B . terytorialnym,
C . chronologicznym,
D . jednym z wyżej wymienionych.
Zadanie 117.
Przecięcie drogi szerzenia się zakażeń przez przenosicieli
polega n a zastosowaniu zabiegów dezynsekcji, w przypadku gdy
przenosicielami są:
A . gryzonie,
B . szczury,
C . ptaki,
D . stawonogi.
Zadanie 118.
Szczepionki służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:
A . osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik zakładu opieki zdrowotnej z budżetu
jednostki,
C . minister właściwy d o spraw zdrowia zgodnie z
przepisami o zamówieniach publicznych,
D . świadczeniodawca ze środków publicznych.
Zadanie 119.
Wyłącznym, naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:
A . gleba,
B . zwierzę domowe,
C . człowiek,
D . naturalne środowisko wodne.
Zadanie 120.
D o okołooperacyjnego zapalenia płuc dochodzi w wyniku
sekwencji zdarzeń, które można podzielić n a różne rodzaje
mechanizmów. Mechanizm inhalacyjny jest związany z:
A . wniknięciem czynnika zakaźnego przeniesionego z e
sprzętu anestezjologicznego oraz przez personel,
B . przedostaniem się d o dolnych dróg oddechowych
materiału
kolonizującego
żołądek
lub
jamę
ustno-gardłową,
C . przeniesieniem zakażenia drogą krwi,
D . wniknięciem czynnika zakaźnego podczas wypadku, urazu.
Zadanie 121.
Pracodawca sporządza raport o bezpieczeństwie i higienie pracy
w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych:
A . nie rzadziej niż raz na kwartał,
B . nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
C . tylko p o zakończeniu roku kalendarzowego z a rok
poprzedni,
D . okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata.
Zadanie 122.
Płyn mózgowo - rdzeniowy pobrany d o jałowej probówki n a
badania bakteriologiczne należy:
A . transportować
natychmiast,
zabezpieczyć
przed
schłodzeniem,
B . natychmiast wstawić d o lodówki i transportować
schłodzony,
C . pozostawić w temperaturze pokojowej, transportować z
innymi badaniami,
D . probówkę wstawić d o cieplarki i inkubować w
temperaturze 40˚C przez 72 godz.
Zadanie 123.
Klasyczne zakażenie rotawirusami charakteryzuje się trzema
objawami:
A . osłabieniem, wysoką temperaturą, rzadkimi stolcami,
B . wymiotami, gorączką i wodnistymi stolcami,
C . wymiotami, bólem głowy, gorączką,
D . zaburzeniami
wchłaniania
i
trawienia,
wysoką
temperaturą, biegunką.
Zadanie 124.
W przypadku wykonywania w danym laboratorium wielu badań
materiału klinicznego pobranego o d pacjenta w czasie trwania
tego samego zakażenia zgłoszeniu podlega dodatni wynik badania
w kierunku danego biologicznego czynnika chorobotwórczego:
A . jedynie pierwszego badania,
B . pierwszego i ostatniego badania,
C . wszystkich wykonanych badań,
D . dowolnego badania.
Zadanie 125.
Rany p o operacjach n a jelicie grubym, stopie cukrzycowej,
owrzodzeniach podudzi t o zgodnie z e stopniami czystości pola
operacyjnego, rany:
A . czyste,
B . czysto-skażone,
C . skażone,
D . brudne.
Zadanie 126.
Miejsca najczęściej ulegające zakażeniu u noworodków
donoszonych to:
A . miejsca związane z nakłuwaniem i kaniulacją naczyń,
B . skóra, błona śluzowa jamy ustnej, spojówki i pępek,
C . płuca, jelita i pępek,
D . skóra, jelita i kości.
Zadanie
Swoista
A.
B.
127.
profilaktyka czynna polega na podaniu:
osocza ozdrowieńców,
szczepionek
zawierających
określone
drobnoustrojów,
C . antybiotyku,
D . preparatów zawierających aminokwasy.
antygeny
Zadanie 128.
Bezpośredni lub pośredni kontakt osoby z e źródłem zakażenia,
jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża
przeniesieniem
na
tę
osobę
biologicznych
czynników
chorobotwórczych to:
A . styczność,
B . zaraźliwość,
C . zakaźność,
D . zakażenie.
Zadanie 129.
Zakażenia dolnych dróg oddechowych mogą przebiegać w postaci:
A . zapalenia tchawicy i oskrzeli,
B . zapalenia oskrzeli i oskrzelików,
C . zapalenia płuc i ropnia płuc,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 130.
Ryzyko zakażeń drożdżakowatych jest większe u:
A . wcześniaków,
B . chorych n a cukrzycę i osób narażonych n a macerację
naskórka przez wilgoć,
C . osób leczonych immunosupresyjnie,
D . wszystkich wymienionych w odpowiedziach A, B i C.
Zadanie 131.
Opracowywanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i
farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu należy d o
zadań:
A . pielęgniarki, położnej epidemiologicznej,
B . zespołu kontroli zakażeń zakładowych,
C . komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 132.
Złotym standardem higieny rąk w opiece zdrowotnej jest
stosowanie preparatów do dezynfekcji rąk na bazie :
A . alkoholu,
B . chlorheksydyny,
C . alkoholu i chlorheksydyny,
D . alkoholu i czwartorzędowych związków amonowych.
Zadanie 133.
Obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby chore i podejrzane
o zachorowanie na:
A . grypę H5,
B . inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae,
C . odrę,
D . wirusowe zapalenie wątroby typu A.
Zadanie 134.
Powstawanie biofilmu w zakażeniach odcewnikowych jest złożonym
i wielostopniowym procesem. Pierwsza jego faza to:
A . nieodwracalna adhezja,
B . fagocytoza,
C . rozwój macierzy,
D . faza dojrzewania.
Zadanie 135.
Kontrola biologiczna procesów sterylizacji parą wodną jest
przeprowadzana z wykorzystaniem przetrwalników następujących
mikroorganizmów:
A . Bacillus atrophaeus (dawniej Bacillus subtilis var
niger),
B . Bacillus stearothermophilus,
C . Bacillus pumilus,
D . wszystkie wyżej wymienione.
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 240515
GRUPA 1
Zadanie 1.
Wzmacnianie pozytywne przy warunkowaniu behawioralnym polega
na tym, że:
A . reakcje, zachowania niepożądane łączą się z karą,
brakiem nagrody albo z obojętnymi następstwami,
B . reakcje, zachowania pożądane łączą się z nagrodą albo
uniknięciem kary,
C . reakcje, zachowania pożądane s ą wyzwalane bodźcami
negatywnymi, o charakterze karzącym,
D . reakcje, zachowania pożądane s ą wyzwalane bodźcami
pozytywnymi, stanowiącymi nagrodę.
Zadanie 2.
Do oceny siły mięśniowej służy test:
A . Wechslera,
B . Achillesa,
C . Lovetta,
D . Krolla.
Zadanie 3.
Jaką dietę zastosujesz u chorych w wieku podeszłym,
przewlekłą niewydolnością nerek, leczonych dializami?
A . bogatobiałkową,
B . normobiałkową i wysokowęglowodanową,
C . wysokoenergetyczną z uwagi n a wychudzenie
niskobiałkową,
D . niskobiałkową.
z
i
Zadanie 4.
Obniżenie nastroju i aktywności, utrudnione zasypianie i /lub
przedwczesne budzenie się oraz bezsenność u ludzi starszych,
wynika z obniżonego poziomu:
A . melatoniny,
B . tyreotropiny,
C . lutropiny,
D . estradiolu.
Zadanie 5.
Który z poniższych zwrotów jest słuszny w pracy z chorym z
otępieniem?
A . proszę rozebrać się i wejść do wanny,
B . teraz pomogę pani przy kąpieli,
C . proszę wstać z łóżka, ubrać szlafrok i pójść d o
łazienki,
D . czy ma pani teraz ochotę na kąpiel?
Zadanie 6.
Ośrodkiem wsparcia dla osób z e względu n a wiek, chorobę lub
niepełnosprawność jest/są:
A . środowiskowy dom samopomocy, klub samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
B . dzienny dom pomocy,
C . schronisko i dom dla bezdomnych,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 7.
Która z poniżej wymienionych zasad wsparcia leczenia
farmakologicznego duszności nie jest prawdziwa?
A . analiza zdarzeń, które ujawniają lub nasilają duszność
oraz wpływu duszności n a życie codzienne, w tym
utrzymanie wydolnego efektywnego oddychania,
B . zapewnienie
kontroli
duszności
przez
pacjenta,
opanowanie lęku i napadów paniki,
C . stosowanie
również
niefarmakologicznych
metod
łagodzenia duszności np. techniki relaksacji i
rozpraszania,
D . tlenoterapia z przepływem 2 l/min.
Zadanie 8.
Termin "trening umiejętności społecznych" jest tożsamy
określeniem:
A . ćwiczenie kompetencji społecznych,
B . socjalizowanie,
C . resocjalizowanie,
D . wychowanie społeczne.
Zadanie 9.
Wpływ na "starzenie się" społeczeństwa mają:
A . spadek umieralności,
B . spadek przyrostu naturalnego,
C . postęp naukowo-techniczny,
D . wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.
z
Zadanie 10.
Opracowanie Standardów Postępowania w Opiece Geriatrycznej w
Polsce ma na celu:
A . sprzyjanie zwiększaniu się poligragmazji w miejscu
zamieszkania,
B . sprzyjanie występowaniu zjawiska ageizmu w Polsce,
C . poprawę jakości opieki, optymalizację organizacji i
ekonomizację wydatków na opiekę nad ludźmi starszymi,
D . dążenie d o jak najszybszej zmiany miejsca pobytu osoby
starszej.
Zadanie 11.
U 70-letniego chorego leczonego antybiotykami z powodu
bakteryjnego zapalenia płuc, przebiegającego z martwicą tkanki
płucnej, stwierdzono dużą ilość płynu w jamie opłucnej. Jakie
czynności diagnostyczno-lecznicze należy przeprowadzić u
chorego?
A . posiew plwociny i antybiogram,
B . drenaż klatki piersiowej
C . punkcję jamy opłucnej,
D . torakotomię i dekortykację.
Zadanie 12.
Chory z niewydolnością nerek dializowany otrzewnowo powinien
stosować dietę:
A . ubogobiałkową, bogatotłuszczową, bogatopotasową,
B . bogatobiałkową, ubogowęglowodanową, bezfosforanową,
C . ubogowęglowodanową, bogatopotasową, bogatosodową,
D . bogatobiałkową, ubogotłuszczową, ubogopotasową.
Zadanie 13.
Główną przyczyną nietrzymania moczu u ludzi starszych s ą
zaburzenia:
A . czynności pęcherza,
B . neurologiczne,
C . czynności cewki moczowej,
D . czynności przepony miednicy.
Zadanie 14.
W profilaktyce żylaków odbytu NIE należy:
A . stosować nasiadówek z ziół,
B . nosić luźnej garderoby,
C . ograniczać spożywania błonnika,
D . spożywać dużych ilości roślin strączkowych.
Zadanie 15.
Najczęstszą przyczyną zgonów w populacji polskiej powyżej 6 5
roku życia są:
A . choroby zakaźne,
B . choroby układu oddechowego,
C . choroby układu krążenia,
D . nowotwory złośliwe.
Zadanie
W które
A.
B.
C.
D.
16.
okolice ciała nie wykonuje się iniekcji insuliny?
okolica przednio-boczna brzucha,
zewnętrzna strona uda,
wewnętrzna strona uda,
zewnętrzna strona ramienia.
Zadanie 17.
Powikłaniem rozedmy płuc jest:
A . odma opłucnowa,
B . ropień płuc,
C . przewlekła niewydolność oddechowa,
D . rak płuca.
Zadanie 18.
Mechanizmem wywołującym hipotonię poposiłkową u osób starszych
jest upośledzenie:
A . ośrodkowego układu nerwowego na wzrost ciśnienia,
B . układu współczulnego na nadmierny wzrost ciśnienia,
C . ośrodkowego układu nerwowego n a nadmierny wzrost
ciśnienia nerwowego,
D . układu współczulnego na spadek ciśnienia.
Zadanie 19.
Postacią niedożywienia, w przebiegu którego dochodzi d o
wyraźnego zmniejszenia masy mięśniowej i zapasów tłuszczu w
ustroju, natomiast zawartość białka w narządach i ich czynność
pozostaje prawidłowa, jest:
A . marasmus,
B . kwashiorkor,
C . anergia,
D . jadłowstręt psychiczny późny.
Zadanie 20.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących działania Morfiny w
leczeniu duszności u chorych w opiece paliatywnej s ą
prawdziwe?
A . morfina stabilizuje niewłaściwy tor oddechowy i
nadmierną wentylację u chorych z dusznością w opiece
paliatywnej, zwalnia oddech, czyni g o bardziej
wydajnym i zmniejsza uczcie duszności,
B . morfina może wywoływać depresję oddechową - n a którą
jednak nie mają wpływu odwodnienie, pogorszenie
czynności wątroby, utrata masy ciała, a także
stosowanie Amitryptyliny zwiększającej biodostępność
morfiny,
C . skuteczniejsza niż Morfina jest Kodeina i można j ą
stosować co 12 godzin w depresji oddechowej,
D . stwierdzenia A i C są prawdziwe.
Zadanie 21.
Zmiany fizjologiczne zachodzące z wiekiem w narządzie wzroku a
powodujące opadanie powieki górnej oraz podwijanie d o wewnątrz
lub na zewnątrz powieki dolnej są następstwem:
A . zaniku tkanek otaczających oko, zmniejszeniem ilości
tkanki tłuszczowej w okolicy oka,
B . zmniejszonej produkcji łez,
C . rozrostem tkanki łącznej w obrębie powiek,
D . zmniejszeniem gałki ocznej.
Zadanie 22.
Komponując dietę starszego człowieka ważne jest uzupełnianie
wit. B12, gdyż w sytuacji niedoboru tej witaminy mogą pojawiać
się następujące objawy:
A . pogarszająca się sprawność poznawcza,
B . niedokrwistość megaloblastyczna,
C . nietrzymanie moczu, hipotonia ortostatyczna,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 23.
Jaki wpływ mają n a starsze osoby niewystarczające środki
finansowe?
A . żaden,
B . zagrażają poczuciu bezpieczeństwa,
C . uczą oszczędzania,
D . są najważniejszą przyczyną chorób.
Zadanie 24.
W zmienionym z powodu wieku sercu, obserwuje się:
A . zmniejszenie
ilości
elementów
kurczliwych
(kardiomiocytów) i zwiększenie rozmiarów pozostałych
komórek,
B . zmniejszenie masy serca zwłaszcza lewej komory,
C . odkładanie
się
włókien
amyloidu
i
złogów
neurofibrynalnych,
D . zwiększenie o ok. 15% ilości specyficznych komórek
rozrusznikowych w węźle zatokowym.
Zadanie 25.
Interdyscyplinarna nauka o procesach fizjologicznych i
psychologicznych zachodzących w związku z e starzeniem się
organizmów żywych to:
A . geriatria,
B . gerontologia,
C . gerontologia kliniczna,
D . gerostomatologia.
Zadanie 26.
Klasyfikacja środków przeciwbólowych uzależniona jest od:
A . zalecanej częstotliwości podawania leku,
B . drogi podawania,
C . drabiny analgetycznej WHO,
D . zlecenia lekarza.
Zadanie 27.
Jakich środków należy użyć podczas pielęgnacji skóry wokół
stomii?
A . benzyny,
B . eteru,
C . ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D . 3% wody utlenionej.
Zadanie 28.
Cukrzyca (typu II) u osób starszych powstaje w wyniku:
A . niedoboru insuliny n a skutek uszkodzenia komórek beta
wysp Langerhansa,
B . stłuszczenia i powiększenia wątroby,
C . zmniejszenia wchłaniania glukozy w jelitach,
D . mniejszej wrażliwości tkanek na insulinę.
Zadanie 29.
Zaburzenia snu, t o bardzo częsty problem w opiece nad
człowiekiem w wieku podeszłym. Wśród przyczyn utrudniających
zasypianie i utrzymanie snu, a prowadzących d o nadmiernej
senności w ciągu dnia zaliczyć należy:
A . odstawienie leków uspakajających,
B . przewlekłe choroby somatyczne i ich leczenie,
C . depresja i demencja,
D . wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.
Zadanie 30.
Pacjent z wszczepionym rozrusznikiem serca powinien
znać/umieć:
A . dane elektrody stymulującej (typ, numer seryjny,
rodzaj),
B . częstość rytmu stymulatora p o przyłożeniu pola
magnetycznego,
C . samodzielnie ocenić stan baterii, tkanek wokół niego,
połączenie stymulatora z baterią,
D . samodzielnie zmienić parametry stymulacji.
Zadanie 31.
O czym należy pamiętać przy stosowaniu inhibitorów enzymu
konwertującego w leczeniu niewydolności krążenia, u ludzi w
starszym wieku, aby zapobiec hipotonii?
A . pomiarach ciśnienia tętniczego krwi co dwie godziny,
B . rozpoczynania leczenia o d małych dawek i stopniowego
ich zwiększania,
C . pomiarach ciśnienia tętniczego krwi rano i wieczorem,
D . żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.
Zadanie 32.
U chorego p o zawale mięśnia sercowego - w sytuacji ciągłego
zagrożenia, przy braku odpowiedniej wiedzy, wsparcia i
pozytywnej stymulacji psychologicznej, może się utrwalić i
prowadzić do stanu "wyuczonej bezradności" postawa:
A . zależności,
B . obronna,
C . konstruktywna,
D . wrogości do własnej osoby.
Zadanie 33.
W profilaktyce powikłań krążeniowo - oddechowych w przebiegu
POCHP osoba starsza mieszkająca w środowisku domowym powinna
codziennie
wykonywać
regularnie
ćwiczenia
oddechowe.
"Hamowanie" wydechu ustami, zapobiegające przedwczesnemu
zapadaniu się oskrzelików płucnych polega n a tym, ż e senior
powinien:
A . nabrać powietrze powoli i spokojnie przez nos,
następnie wypuścić powoli przez n a wpół zamknięte
usta, wydech bez parcia,
B . wykonać wdech przez nos a wydech przez usta,
C . wykonać głęboki wdech, przy wydechu wymawiać
samogłoski lub spółgłoski,
D . nabrać powietrze szybko przez nos, następnie szybko
wypuścić przez usta licząc od 1 do 10.
Zadanie 34.
Najodpowiedniejszym miejscem d o profilaktycznych wstrzyknięć
podskórnych drobnocząsteczkowej heparyny u chorych w starszym
wieku jest fałd skórny na:
A . przednio-bocznej powierzchni brzucha,
B . przedramieniu,
C . przednio-bocznej powierzchni uda,
D . plecach.
Zadanie 35.
70-letnia kobieta o masie ciała 8 8 kg, wzroście 165 cm. W g
wskaźnika BMI kobieta ma:
A . masę ciała w normie,
B . nadwagę,
C . otyłość,
D . otyłość olbrzymią.
Zadanie 36.
Jakie dane o chorym s ą podstawą właściwej oceny sprawności
pacjenta?
A . wiek metrykalny,
B . zgłaszane samopoczucie,
C . wygląd zewnętrzny,
D . wiek czynnościowy.
Zadanie 37.
Mechanizmem kompensacyjnym ustroju dla jonów wodorowych nie
jest:
A . układ wodorowęglanowy w płucach,
B . układ białczanowy krwi,
C . wszystkie mechanizmy związane z rolą nerek,
D . układ pokarmowy.
Zadanie 38.
Które z wymienionych poniżej wskazówek dotyczą szczególnie
pielęgnowania pacjenta w podeszłym wieku?
A . precyzyjnie przestrzegać w diecie ograniczenia podaży
sodu,
B . unikać zbyt wielu jednocześnie zmian warunków życia,
otoczenia, odżywiania,
C . dopilnować przyjmowania w diecie takiej ilości płynów,
by utrzymać diurezę minimum 3,5 l/dobę,
D . precyzyjnie przestrzegać, b y chory prowadził wybitnie
oszczędzający tryb życia.
Zadanie 39.
Pracownik socjalny działa w interesie:
A . wyłącznie osoby wymagającej pomocy,
B . pacjenta wymagającego pomocy i jego rodziny,
C . pacjenta przebywającego w szpitalu,
D . wszystkich osób znajdujących się w trudnej sytuacji i
wymagających w związku z tym pomocy.
Zadanie 40.
C o należy rozumieć pod pojęciem: prawo chorego d o najlepszej
opieki paliatywnej?
A . dostępność lekarza na telefon,
B . bardzo dobre warunki materialne i lokalowe,
C . opieka
dokładna,
troskliwa,
profesjonalna,
holistyczna,
D . dostępność do nowoczesnej diagnostyki.
Zadanie
Związki
mięśnia
A.
B.
C.
D.
41.
tłuszczowe mające wpływ n a zmniejszenie ryzyka zawału
sercowego to:
tłuszcze trans,
jednonienasycone,
nasycone,
wielonienasycone.
Zadanie 42.
Odwodnienie hiperosmolarne prowadzące d o śpiączki jest
częściej spotykane u ludzi w starszym wieku, ponieważ:
A . mają oni osłabione poczucie pragnienia i straty wody
spowodowane diurezą nie są wyrównywane,
B . piją duże ilości płynów, ale jest też duża utrata
elektrolitów,
C . odczuwają pragnienia ale ograniczają picie płynów,
D . nie stosują zleconych leków przeciwcukrzycowych.
Zadanie 43.
Jak zmienia się tętno u osoby starszej pod wpływem gorączki?
A . wraz z e wzrostem temperatury ciała wzrasta częstość
tętna,
B . wraz z e wzrostem temperatury ciała zmniejsza się
częstość tętna,
C . wraz z e wzrostem temperatury ciała częstość tętna
ulega wahaniom,
D . wzrost temperatury ciała nie m a żadnego wpływu n a
częstość tętna.
Zadanie 44.
Zmiany kostne (osteolityczne) u chorych n a szpiczaka mnogiego
występują:
A . przed pojawieniem się choroby,
B . w I okresie choroby,
C . w II okresie choroby,
D . w III okresie choroby.
Zadanie 45.
Trening umiejętności praktycznych ma służyć:
A . podtrzymaniu efektów leczenia i zapobieganiu nawrotom
choroby,
B . utrzymaniu pacjenta w naturalnym środowisku życiowym i
wzmacnianiu jego samodzielności,
C . "odbarczeniu" osób bliskich pacjentowi i zapewnianiu
bezkonfliktowych stosunków z domownikami,
D . kontroli
wydolności
adaptacyjnej
pacjenta
po
zakończeniu leczenia szpitalnego.
Zadanie 46.
Twarz pacjenta z chorobą Parkinsona:
A . bardzo wyraźnie ukazuje emocje,
B . jest maskowata,
C . charakteryzuje się występowaniem tików,
D . charakteryzuje się opadaniem kącika ust.
Zadanie 47.
Proszę wskazać prawidłowe określenie dotyczące paniki
oddechowej:
A . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również z czynników psychosocjalnych i emocjonalnych
nakładających się na istniejącą duszność,
B . związana jest głownie z wysiłkiem i ruchem chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),
C . n i e nasila się przy nieprawidłowej kontroli objawów, w
związku z postępem choroby, może wiązać się z lękiem
przed śmiercią, i nieuregulowaniem spraw życiowych,
D . n a panikę oddechową pozostają bez wpływu działania
takie, jak: wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,
opanowanie hiperwentylacji przez wolniejszy i głębszy
oddech,
stosowanie
beznodiazepin,
efektywne
komunikowanie z chorym, wzmocnienie zaufania chorego
do personelu.
Zadanie 48.
Jaka postawa personelu medycznego jest postawą etyczną w
opiece paliatywnej?
A . zatajenie przed pacjentem prawdy o chorobie,
B . uwzględnienie zakresu prawdy o chorobie i delikatności
sposobu przekazania,
C . można mówić o wszystkim, gdyż chory i tak zna prawdę,
D . należy opiekować się tak, aby było jak najmniej
kłopotów.
Zadanie 49.
W celu zmniejszenia zagrożenia życia spowodowanego obrzękiem
płuc należy:
A . ułożyć nogi w pozycji wysokiej,
B . przyjąć pozycję siedzącą ze spuszczonymi nogami,
C . wykonać chłodne okłady na klatkę piersiową,
D . zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.
Zadanie 50.
Wśród metod niefarmakologicznych postępowania hypotensyjnego u
osób w podeszłym wieku największe znaczenie ma:
A . redukcja otyłości,
B . zaprzestanie palenia tytoniu,
C . regularna aktywność fizyczna,
D . wszystkie odpowiedzi sa prawidłowe.
Zadanie 51.
Przyszłościowym kierunkiem prac n a rzecz starszego pokolenia
winien być:
A . solidaryzm międzypokoleniowy,
B . umieszczenie wszystkich osób starych w Domach Opieki
Społecznej,
C . pomoc w bezbolesnym odejściu z tego świata (eutanazja
wspomagana),
D . pozostawienie ludzi starych samym sobie.
Zadanie 52.
Pacjentka lat 6 9 zgłosiła się d o lekarza z objawami
długotrwałego bólu okolicy jamy brzusznej i zaparciami. Chora
obserwowała niewielką domieszkę krwi w stolcu, a także
zgłosiła wzdęcia i brak apetytu. Zdiagnozowano uchyłkowatość
jelita grubego. Charakterystycznym objawem mogącym wystąpić w
tej jednostce chorobowej jest ból i uciskowa wrażliwość:
A . w prawym dole biodrowym,
B . żołądka,
C . w lewym dole biodrowym,
D . odbytu.
Zadanie 53.
Poniższe twierdzenia dotyczą podawania podskórnego leków w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź błędną:
A . leki podaje się przez założoną podskórnie igłę
"motylek",
B . leki d o podawania podskórnego stosuje się z reguły p o
przygotowaniu w jednej strzykawce,
C . leki d o podawania podskórnego stosuje się w postaci
wlewu
ciągłego
lub
powtarzanych
regularnych
wstrzyknięć,
D . drogą podskórną podaje się tylko opioidy.
Zadanie 54.
Przy niedokrwieniu kończyny dolnej badanie tętna należy
wykonać na tętnicy:
A . grzbietowej stopy, podkolanowej i piszczelowej tylnej,
B . grzbietowej stopy,
C . grzbietowej stopy i podkolanowej,
D . piszczelowej tylnej.
Zadanie 55.
Angiopatia cukrzycowa to swoiste dla cukrzycy zmiany:
A . w komórkach beta wysp Langerhansa,
B . naczyniowe, rozwijające się w naczyniach włosowatych i
drobnych tętniczkach,
C . w komórkach wątroby,
D . w komórkach śledziony.
Zadanie 56.
Jakie są typowe objawy śpiączki osmotycznej?
A . objawy odwodnienia, zwiększa się diureza i pragnienie,
pojawia się lub nasila świąd skóry, chory może być
zamroczony lub nieprzytomny, pojawia się zapach
acetonu z ust,
B . dominują objawy odwodnienia, spadek ciśnienia
tętniczego i zaburzenia świadomości bez kwasicy
ketonowej,
C . pobudzenie psychiczne i ruchowe, obfite poty, narasta
napięcie mięśni, pojawiają się drgawki i utrata
przytomności,
D . duszność, uczucie lęku, pobolewanie w jamie brzusznej,
świąd skóry, suchość skóry.
Zadanie 57.
Niezgodny z zalecaną normą w diecie u chorych n a cukrzycę jest
poziom:
A . węglowodanów 55 - 75% normy kalorycznej,
B . tłuszczów 15 - 30% normy kalorycznej,
C . białka 10 - 15% normy kalorycznej,
D . błonnika 15,0 do 25,0 g/dobę.
Zadanie 58.
Który z podanych objawów nie jest spowodowany procesem
starzenia się układu nerwowego?
A . zmniejszenie napięcia mięśniowego,
B . skrócenie czasu reakcji na bodziec,
C . zaburzona koordynacja ruchowa,
D . upośledzenie zapamiętywania bieżących faktów.
Zadanie 59.
Chora lat 6 9 m a nadwagę. Wykryto u niej cukrzycę typu II. Z
wywiadu wynika, ż e nie m a żadnych dolegliwości z e strony
układu krążenia i oddechowego. Celem utrzymywania aktywności
fizycznej u osoby z cukrzycą typu II jest:
A . utrzymanie podwyższonego stężenia trójglicerydów,
B . wyrównanie glikemii,
C . utrzymanie niskiego stężenia cholesterolu HDL,
D . obniżenie poziomu trójglicerydów i obniżenie HDL.
Zadanie 60.
Który z niżej wymienionych warunków jest konieczny w leczeniu
zachowawczym chorego z przewlekłym niedokrwieniem kończyn
dolnych I i II stopnia?
A . natychmiastowe zaprzestanie palenia i stopniowe
zwiększanie aktywności ruchowej,
B . zmniejszenie masy ciała, zaniechanie picia alkoholu,
C . zaniechanie
aktywności
fizycznej,
prowadzenie
oszczędzającego trybu życia,
D . zaniechanie palenia tytoniu, dieta wysokobiałkowa.
Zadanie 61.
Przyczyną powiększania się języka u osób starszych (zespół
gerojęzykowy) jest:
A . zmniejszone wydzielanie śliny,
B . zmniejszenie liczby kubków smakowych,
C . przejęcie przez język funkcji zębów w procesie żucia,
zwłaszcza miażdżenia pokarmów,
D . źle dopasowana proteza zębowa.
Zadanie 62.
Przed zabiegiem nakłucia opłucnej choremu należy podać środek:
A . przeciwkaszlowy i przeciwbólowy,
B . znieczulający i przeciwbólowy,
C . moczopędny i znieczulający,
D . wykrztuśny, znieczulający.
Zadanie 63.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:
A . ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B . bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C . bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D . ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.
Zadanie 64.
Zwiększonym ryzykiem powstania choroby zwyrodnieniowej z
powodu otyłości, objęty jest staw:
A . nadgarstkowy,
B . kolanowy,
C . skokowy,
D . barkowy.
Zadanie 65.
D o zmian czynnościowych nerek występujących w starości, które
predysponują d o zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej nie
należą:
A . zmniejszenie przesączania kłębuszkowego i przepływu
nerkowego,
B . ograniczenie zdolności wydalania jonów wodorowych,
C . zwiększenie przesączania kłębuszkowego,
D . ograniczenie
zdolności
zagęszczania
moczu
i
zmniejszona zdolność wydzielania sodu.
Zadanie 66.
Opatrunki hydrokoloidalne można stosować na odleżynę w etapie:
A . oczyszczania,
B . ziarninowania,
C . naskórkowania,
D . we wszystkich etapach gojenia.
Zadanie 67.
Ocenę sprawności w zakresie życia codziennego pacjenta w
warunkach domowych należy dokonać przy pomocy:
A . skali MMSE,
B . skali Tinetti,
C . indeksu ADL,
D . skali MNA.
Zadanie 68.
Przeciwwskazaniem do zastosowania kinezyterapii jest:
A . niedowład kończyny dolnej,
B . wysoka temperatura ciała (powyżej 38˚C),
C . niepełny zakres ruchu w stawach,
D . obecność porażenia spastycznego.
Zadanie 69.
Rola pielęgniarki w leczeniu bólu u chorych objętych opieką
paliatywną polega na:
A . diagnozowaniu i leczeniu bólu, przygotowywaniu i
podawaniu leków na zlecenie lekarza,
B . ocenie natężenia bólu, modyfikacji doraźnej dawki
leków
pod
warunkiem
ukończenia
kursu
specjalistycznego,
C . monitorowaniu leczenia bólu, stosowaniu rotacji
opioidowych
pod
warunkiem
ukończenia
kursu
specjalistycznego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 70.
W profilaktyce osteoporozy osoby w starszym wieku oprócz
utrzymywania aktywności fizycznej, spacerów n a świeżym
powietrzu, rezygnacji z palenia tytoniu, nadużywania alkoholu
w diecie powinno uwzględnić się podaż witaminy D i wapnia w
ilości:
A . wit. D 200-300 j.m., wapń 1500-1800 mg,
B . wit. D 400-500 j.m., wapń 1000-1200 mg,
C . wit. D 400-800 j.m., wapń 1200-1500 mg,
D . wit. D 400-800 j.m., wapń 800-1000 mg.
Zadanie 71.
Według klasyfikacji ONZ i WHO populacja uważana jest z a
"starą", gdy osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią:
A . mniej niż 4%,
B . 4 - 5%,
C . 5,5 - 6%,
D . więcej niż 7%.
Zadanie 72.
Skierowanie na turnus rehabilitacyjny wnioskuje:
A . zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,
B . komisja lekarska,
C . lekarz,
D . rehabilitant albo instruktor terapii zajęciowej.
Zadanie 73.
Co oznacza wskaźnik geriatryzacji?
A . proporcjonalnie duży odsetek pacjentów w starszym
wieku w porównaniu z ich odsetkiem w całej populacji,
B . wprost proporcjonalnie rosnący odsetek pacjentów w
starszym wieku w porównaniu z ich odsetkiem w całej
populacji,
C . nieproporcjonalnie duży odsetek pacjentów w starszym
wieku w porównaniu z ich odsetkiem w całej populacji,
D . proporcjonalnie rosnący odsetek pacjentów w starszym
wieku w porównaniu z odsetkiem ludzi młodych w całej
populacji.
Zadanie 74.
W czynnym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów dozwolone
jest stosowanie ćwiczeń:
A . biernych,
izometrycznych,
rozluźniających
i
oddechowych,
B . oddechowych czynnych, w odciążeniu, rozluźniających,
C . czynnych
w odciążeniu, wolnych, oddechowych,
rozluźniających,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 75.
Która z poniższych form należy do terapii zajęciowej?
A . ergoterapia,
B . magnetoterapia,
C . helioterapia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 76.
Badanie objawu Babińskiego polega na:
A . wykonaniu testu: "palec-nos" albo "pięta-kolano",
B . sprawdzeniu odruchów głębokich,
C . sprawdzeniu siły mięśni rąk (polecenie zaciśnięcia ich
na dłoniach osoby badającej),
D . przesuwaniu trzonkiem młoteczka o d pięty w stronę
palucha wzdłuż zewnętrznego brzegu stopy.
Zadanie 77.
U chorej lat 70, u której powstały odleżyny III stopnia, w
uzupełnieniu diety można zastosować:
A . mocną kawę,
B . odżywki przemysłowe,
C . dużą ilość preparatów witaminowych dostępnych w aptece
bez recepty,
D . nawadninienie przez podłączenie wlewów kroplowych w
ilości 4 l na dobę.
Zadanie 78.
Powikłaniem choroby Alzheimera dotyczącym zaburzeń zachowania
chorego jest:
A . depresja, lęki, omamy i urojenia,
B . brak współpracy i wrogie nastawienie d o otoczenia,
zagubienie, pobudzenie psychoruchowe,
C . odwodnienie, zakażenia, nietrzymanie moczu,
D . sztywność mięśni ujawniająca się trudnością w
utrzymaniu postawy ciała.
Zadanie 79.
Prawidłowa norma sodu w
A . < 500 mmol/dobę
B . < 100 mmol/dobę
C . < 250 mmol/dobę
D . < 350 mmol/dobę
diecie cukrzycowej wynosi:
(< 30 g NaCl/dobę),
(< 6 g NaCl/dobę),
(< 15 g NaCl/dobę),
(< 21 g NaCl/dobę).
Zadanie 80.
Które objawy kliniczne dominują w chorobie nowotworowej jelita
grubego?
A . bezsenność,
B . jawne lub utajone krwawienie jelitowe,
C . bóle głowy,
D . częstomocz.
Zadanie 81.
W przypadku żylaków kończyn dolnych fałszywe jest
stwierdzenie:
A . należy unikać siedzenia z e skrzyżowanymi nogami ("noga
na nogę"),
B . wskazane
jest
"maszerowanie"
w
wannie
w
kilkucentymetrowej warstwie chłodnej wody,
C . wskazane jest ograniczenie chłodnych kąpieli pod
prysznicem na korzyść gorących kąpieli w wannie,
D . wskazane jest leżenie z nieco uniesionymi kończynami,
lekko zgiętymi w stawach kolanowych.
Zadanie 82.
Na hipotonię ortostatyczną NIE wpływa:
A . cukrzyca,
B . choroba Parkinsona,
C . osteoporoza,
D . alkoholizm.
Zadanie 83.
Fałszywe jest stwierdzenie, że opatrunki hydrokoloidowe:
A . uniemożliwiają przedostanie się bakterii do rany,
B . utrzymują właściwe nawilżenie rany,
C . poprawiają mikrokrążenie w obrębie rany,
D . przy usuwaniu uszkadzają wytworzoną ziarninę.
Zadanie 84.
Przebieg zapalenia płuc u osób starszych często odbiega o d
klasycznego obrazu klinicznego, zatem należy brać pod uwagę:
A . gorączkę, kaszel, ból w klatce piersiowej, narastającą
duszność,
B . obniżoną temperaturę ciała, połączoną z e znacznym
osłabieniem, duszność, czasem brak leukocytozy,
zaburzenia świadomości,
C . postępującą utratę wydolności fizycznej, kaszel,
szczególnie rano z odkrztuszaniem obfitej, ropnej
wydzieliny, duszność wysiłkową i spoczynkową,
D . "granie w piersiach" słyszalne nocą lub p o wysiłku,
gorączkę, uporczywy kaszel, leukocytozę.
Zadanie 85.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg.
Jednym z e specyficznych jej objawów jest somatyzacja depresji,
która polega na:
A . występowaniu
zaburzeń
pamięci
(postać
rzekomootępienna),
B . podawaniu objawów typowych dla chorób somatycznych
(maski depresji tj. bezsenność, lęk, zespoły bólowe),
C . występowaniu urojeń hipochondrycznych, winy i grzechu,
D . występowaniu myśli samobójczych.
Zadanie 86.
Wybór skutecznego leku przeciwbólowego w chorobie nowotworowej
zależy od:
A . natężenia bólu i czasu jego trwania,
B . przyczyny i natężenia bólu,
C . przyczyny i czasu trwania bólu,
D . leki przeciwbólowe podawane są rutynowo bez względu na
przyczynę i natężenie bólu.
Zadanie 87.
Przy niewydolności żylnej kończyn dolnych, w ramach
profilaktyki, zaleca się zakładanie rajstop elastycznych:
A . codziennie rano przed wstaniem z łóżka,
B . codziennie rano, w ciągu 1-2 godzin p o wstaniu z
łóżka,
C . wieczorem przed snem,
D . n i e m a znaczenia, kiedy chora założy rajstopy, musi
jedynie nosić je 4-5 godzin dziennie.
Zadanie 88.
Maksymalna dawka morfiny doustnej w leczeniu bólu u chorych w
opiece paliatywnej oscyluje:
A . między 4000 a 6000 g/dobę,
B . między 150 a 1000 g/dobę,
C . między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D . nie ma maksymalnej dawki morfiny.
Zadanie 89.
Które z wymienionych okolic ciała s ą szczególnie narażone n a
powstanie odleżyn u pacjenta leżącego na plecach?
A . okolica krzyżowa, barki, łopatki,
B . okolica krzyżowa, pięty, łopatki, kolana,
C . okolica krzyżowa, pięty, okolica potyliczna, łopatki,
ucho,
D . kość ramienna, ucho, łokieć, pięta.
Zadanie 90.
Aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla rehabilitacji osób
niepełnosprawnych jest:
A . Konstytucja RP,
B . Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C . Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
D . Ustawa o pomocy społecznej.
Zadanie 91.
Mając pod swoją opieką pacjenta z chorobą Parkinsona zwrócisz
uwagę n a czas przyjmowania preparatu lewodopy względem czasu
przyjmowania posiłków, zwłaszcza bogatobiałkowych:
A . wskazane jest przyjmowanie leku w trakcie posiłku, b o
pozwala t o n a zmniejszenie częstości występowania i
nasilania się objawów ubocznych,
B . wskazane jest podawanie leku p o przyjęciu posiłku,
gdyż zwiększa t o jego wchłanianie z przewodu
pokarmowego,
C . należy lek podawać choremu około 30 przed posiłkiem,
D . nie ma znaczenia czas przyjmowania leku względem czasu
przyjmowania posiłków.
Zadanie 92.
U pacjenta w starszym wieku hospitalizowanego z powodu
zapalenia płuc, aby nie doszło do powikłań należy zastosować:
A . profilaktykę przeciwzakrzepową, gimnastykę oddechową i
ogólnousprawniającą,
B . dietę bogatobiałkową i leczenie spoczynkowe,
C . profilaktykę przeciwzakrzepową,
D . ciągłą tlenoterapię oraz leczenie spoczynkowe.
Zadanie 93.
Zapobieganie chorobie szpitalnej polega na:
A . ścisłym przestrzeganiu reżimu sanitarnego,
B . dokładnym egzekwowaniu regulaminu szpitalnego,
C . możliwie maksymalnym skracaniu czasu hospitalizacji,
D . starannym psychoedukowaniu pacjentów.
Zadanie 94.
A b y sprawdzić, ż e podana została prawidłowa ilość insuliny w
stosunku d o wielkości posiłku i liczby wymienników
węglowodanowych należy oznaczyć poziom:
A . stężenia glukozy we krwi w 2 godziny po posiłku,
B . glukozylowanej hemoglobiny,
C . stężenia glukozy w moczu,
D . zawartości glukozy w całodobowym moczu.
Zadanie 95.
Deficyt samoobsługi u starszego pacjenta z chorobą Alzheimera
może wynikać z:
A . niedożywienia,
B . przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia sprawności manualnej rąk i nietolerancji
wysiłku,
D . spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.
Zadanie 96.
Ryzyko zachorowania na żylaki kończyn dolnych może zwiększyć:
A . uciskanie z zewnątrz bandażem elastycznym,
B . dieta z małą zawartością pokarmów wzdymających i
zapierających,
C . długotrwałe stanie,
D . stosowanie chłodnego prysznica.
Zadanie 97.
Co to jest opieka paliatywna?
A . odpowiedź n a fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne
potrzeby chorego nieuleczalnie będącego u kresu życia
i jego rodziny,
B . dokładna diagnostyka i leczenie chorób ujętych w
narodowym programie ochrony zdrowia,
C . zapobieganie okresom pogorszenia stanu zdrowia,
D . terapia
i
rehabilitacja
wszystkich
obszarów
upośledzonych czynności.
Zadanie 98.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej
5 0 r.ż. zalecane przez Polski Komitet Zwalczania Raka powinno
być wykonywane:
A . co 3 - 5 lat,
B . co 2 lata,
C . raz na rok,
D . raz na 5 - 10 lat.
Zadanie 99.
Które z niżej wymienionych pomiarów temperatury ciała
mierzonej pod pachą wskazują n a ochłodzenie (hipotermię) u
osób starszych?
A . 36,3˚C,
B . 35,8˚C,
C . 35˚C,
D . 36,0˚C.
Zadanie 100.
Leczenie złamanych żeber u pacjentki z osteoporozą polega na:
A . założeniu opaski unieruchamiającej klatkę piersiową,
B . ograniczeniu się d o podania leków przeciwbólowych i
przeciwkaszlowych
oraz
prowadzeniu
ostrożnej
gimnastyki oddechowej,
C . obserwowaniu pacjentki,
D . namawianiu do chodzenia.
Zadanie 101.
Który z niżej wymienionych elementów m a znaczący, niekorzystny
wpływ na jakość życia seniorów?
A . pozytywny stosunek społeczeństwa do starych ludzi,
B . ageism,
C . wysoki poziom kultury społeczeństwa,
D . racjonalna polityka społeczna i zdrowotna.
Zadanie 102.
Jednym z e skutków unieruchomienia jest wzrost stężenia glukozy
i
insuliny
we
krwi
sprzyjający
rozwojowi
zespołu
metabolicznego, który polega na współistnieniu:
A . sarkopenii, żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej,
odleżyn,
B . otyłości pośladkowo-udowej, hipoglikemii, zmniejszeniu
masy mięśniowej,
C . hipoglikemii, hipotonii ortostatycznej, wzrostu ilości
wapnia wydalanego z moczem,
D . dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego, hiperglikemii,
otyłości brzusznej.
Zadanie 103.
Ból trzewny jest:
A . ostry,
paraliżujący,
przeszywający
ból,
ściśle
zlokalizowany, często stymulowany ruchami, może
utrzymywać się dłużej,
B . samoistny lub sprowokowany ból, palący, piekący,
przeszywający, kłujący, któremu może towarzyszyć
allodynia, hiperpatia, hiperalgezja,
C . bólem
o
charakterze
ucisku,
głęboki,
słabo
zlokalizowany, również ból kolkowy,
D . bólem, w którym występują nagły początek, natężenie
umiarkowane d o zazwyczaj silnego i krótki czas trwania
(może być samoistny lub aktywowany ruchem).
Zadanie 104.
Celem rehabilitacji leczniczej dla przewlekle chorych jest:
A . zapobieganie szybkiej demineralizacji kośćca,
B . zapobieganie powstawania przykurczów mięśni,
C . umożliwienie
aktywnego
uczestnictwa
w
społecznym,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
życiu
Zadanie 105.
W pracy z chorym z afazją nie należy:
A . stawiać pytań, n a które chory może odpowiadać
skinieniem głowy, mimiką, gestami,
B . wycofywać się z rozmowy,
C . formułować krótkich, prostych zdań, w rozmowie z
pacjentem,
D . zachęcać chorego d o mówienia wielokrotnie w ciągu
dnia.
Zadanie 106.
Niefarmakologiczne leczenie chorej z niewydolnością krążenia
przyjmującej duże dawki leków moczopędnych polega na:
A . ograniczeniu aktywności fizycznej i spożyciu sodu d o 3
g dziennie,
B . utrzymaniu aktywności fizycznej n a możliwie jak
najwyższym poziomie i ograniczeniu spożycia płynów d o
500 ml dziennie,
C . utrzymaniu aktywności fizycznej n a możliwie jak
najwyższym poziomie i ograniczeniu spożycia sodu d o 2
g dziennie,
D . nie stosowaniu żadnych ograniczeń dietetycznych.
Zadanie 107.
Jedna jednostka chlebowa odpowiada:
A . 8g węglowodanów,
B . 10g węglowodanów,
C . 12g węglowodanów,
D . 14g węglowodanów.
Zadanie 108.
Neuropatia cukrzycowa jest to uszkodzenie:
A . centralnego układu nerwowego,
B . dużych naczyń krwionośnych,
C . obwodowego układu nerwowego,
D . włosowatych i małych tętniczek.
Zadanie 109.
U chorego unieruchomionego mogą wystąpić zaburzenia z e strony
układu pokarmowego typu:
A . jadłowstręt,
B . zaparcie stolca,
C . upośledzenie wydzielania soku żołądkowego,
D . zanik mięśni gładkich przełyku, żołądka, jelit.
Zadanie 110.
Który rodzaj obrzęku występujący u osób starszych, przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?
A . obrzęk w chorobach nerek,
B . obrzęk płuc,
C . obrzęk powiek,
D . obrzęk stawów.
Zadanie 111.
Które z poniższych narzędzi jest testem oceniającym stan
odżywienia osób p o 6 5 roku życia, możliwym d o wykorzystania
przez pielęgniarkę?
A . MNA,
B . MMSE,
C . GDS,
D . VAS.
Zadanie 112.
Celem opieki geriatrycznej nie jest:
A . wykonywanie wszystkich prac domowych i zabiegów bez
narażania podopiecznego n a jakikolwiek wysiłek, a
następnie umieszczenie go w szpitalu,
B . utrzymanie człowieka starego jak najdłużej w aktywnym
życiu środowiska,
C . eliminowanie starczego niedołęstwa,
D . organizacja skutecznej opieki środowiskowej przez
zespół do tego powołany.
Zadanie 113.
W czasie wykonywania ćwiczeń izometrycznych:
A . chory musi wstrzymać oddech w czasie ćwiczenia,
B . chory musi przyśpieszyć oddychanie,
C . opór i oddech chorego muszą być skoordynowane,
D . czas ćwiczenia nie może być krótszy niż 10 sekund.
Zadanie 114.
D o oceny samodzielności (braku zależności o d innych) w
zaspokajaniu złożonych potrzeb życiowych człowieka w podeszłym
wieku należy zastosować:
A . indeks IADL,
B . skalę NYHA,
C . skalę Barthela,
D . skalę Tinetti.
Zadanie 115.
Profilaktyka geriatryczna polega na:
A . konsekwentnym zwalczaniu wszystkich czynników ryzyka
chorób wieku starszego,
B . ograniczeniu wpływu chorób lub niekorzystnych zachowań
n a przebieg starzenia, a przez t o zwiększenie
prawdopodobieństwa osiągnięcia pomyślnej starości,
C . modyfikacji zdiagnozowanych czynników ryzyka wielkich
zespołów geriatrycznych,
D . zapobieganiu procesom starzenia się i zmniejszeniu d o
minimum szansy rozwoju choroby.
Zadanie 116.
Jaka dieta wskazana jest dla pacjenta z wyłonioną stomią
jelitową?
A . potrawy wysokokaloryczne i pikantne w celu poprawy
trawienia,
B . według dotychczasowych przyzwyczajeń, z wyłączeniem
potraw wzdymających (strączkowe, kapusta),
C . dietetyczne z ograniczeniem owoców,
D . lekkostrawne z dużą ilością błonnika.
Zadanie 117.
Odpłatność z a pobyt w domach Opieki Społecznej i większości
państwowych instytucji opiekuńczych to:
A . 70% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
B . 50% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
C . 40% dochodów własnych (renta, emerytura itp.),
D . 30% dochodów własnych (renta, emerytura itp.).
Zadanie 118.
W celu poprawy zdolności rozumienia u chorego z afazją
czuciową (sensoryczną) należy:
A . w rozmowie z chorym używać mimiki, gestów,
B . nie zwracać uwagi na intonację wypowiedzi,
C . poprawiać błędne wypowiedzi chorego,
D . nie stosować rysunków w rozmowie z chorym.
Zadanie 119.
Jakie działania mogą opóźnić proces otępienny pacjenta?
A . terapia zajęciowa,
B . stosowanie Parkopanu,
C . stały rozkład dnia,
D . odpowiedzi A i C prawidłowe.
Zadanie 120.
Do objawów paranowotworowych raka nerki NIE należy:
A . gorączka spowodowana endogennym wytwarzaniem czynników
pirogennych,
B . hiperkalcemia,
C . niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego,
D . nadciśnienie tętnicze,
Zadanie 121.
Inwolucyjne zmiany w gonadach u mężczyzn, zwane andropauzą
charakteryzują się m. in:
A . podwyższonym
poziomem
testosteronu
i
dehydroepiandrosteronu,
B . obniżonym poziomem folitropiny (FSH),
C . umiarkowanym
niedoborem
testosteronu
i
dehydroepiandrosteronu,
D . podwyższonym poziomem tyreotropiny (TSH).
Zadanie 122.
Przyczyną nierefluksowego zapalenia przełyku u ludzi ciężko
chorych leczonych antybiotykami, kortykosterydami lub
cytostatykami są/jest:
A . bakterie i pierwotniaki,
B . grzyby albo wirusy (CMV, Herpes),
C . Helicobacter pylori,
D . zmniejszona odporność.
Zadanie 123.
W Polsce, według prognoz, udział osób w wieku 6 5 lat i więcej
w
perspektywie półwiecza wzrośnie
i będzie wynosił
odpowiednio:
A . 11% ogółu ludności,
B . 13% ogółu ludności,
C . 15% ogółu ludności,
D . 22% ogółu ludności.
Zadanie 124.
O niepełnosprawności orzekają:
A . komisje do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
B . powiatowe i wojewódzkie zespoły d o spraw orzekania o
stopniu niepełnosprawności,
C . szpitalne komisje lekarskie,
D . urzędy pracy.
Zadanie 125.
Uznaje się, ż e u pacjenta w podeszłym wieku odpowiedzialnym z a
wzrost ciśnienia tętniczego krwi nie jest/są:
A . zła tolerancja leków hypotensyjnych,
B . niewłaściwe podporządkowanie się zaleceniom lekarza,
C . nieprawidłowe ustawienie dawek leków hypotensyjnych,
D . regularne ćwiczenia fizyczne.
Zadanie 126.
Depresja występuje u około 30% pacjentów z zaawansowaną
chorobą nowotworową objętych opieką paliatywną. Jest objawem
trudnym d o rozpoznania w tej grupie chorych. Wskaż objawy
depresji u chorych w opiece paliatywnej:
A . pobudzenie, drażliwość, lęk, anhedonia,
B . hipochondria, utrata masy ciała,
C . bezsenność, utrata energii i siły,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 127.
Rozmiar pończoch przeciwzakrzepowych ustala się mierząc:
A . obwód uda,
B . długość podudzia,
C . tylko obwód łydki,
D . długość podudzia i obwód łydki.
Zadanie 128.
Zażółcenie białkówek gałek ocznych i powłok skórnych w kamicy
żółciowej jest spowodowane:
A . uszkodzeniem komórek wątrobowych,
B . brakiem odpływu żółci do dwunastnicy,
C . nadprodukcją bilirubiny,
D . nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych.
Zadanie 129.
Jeżeli chory odmawia przyjmowania leków przeciwbólowych
należy:
A . nakłonić pacjenta d o przyjęcia leków, nie uwzględniać
odmowy,
B . uszanować jego wolę,
C . podać leki w ukrytej formie,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 130.
Według gerontologów i socjologów w ocenie jakości życia osób w
podeszłym wieku do wskaźników subiektywnych zaliczamy:
A . stan kliniczny pacjenta,
B . ogólną satysfakcję,
C . stan funkcjonalny,
D . pozycję społeczną, ekonomiczną.
Zadanie 131.
Które elementy programu opieki nad osobą w podeszłym wieku
mają największe znaczenie w profilaktyce upadków?
A . kinezyterapia,
B . psychoterapia,
C . fizykoterapia,
D . balneoterapia.
Zadanie 132.
Jakich zaleceń dotyczących żywienia należy udzielić choremu z e
świeżo rozpoznaną chorobą Parkinsona?
A . ograniczenie spożycia błonnika i płynów,
B . ograniczenie spożycia białka,
C . zwiększenie spożycia błonnika,
D . zwiększenie spożycia lipidów.
Zadanie 133.
W leczeniu osteoporozy starczej najczęściej stosuje się dietę
bogatą w białko i sole mineralne oraz:
A . hormony płciowe,
B . witaminę D3 i sole wapnia,
C . sole wapnia, fosforu i magnezu,
D . witaminę D3 i hormony płciowe.
Zadanie 134.
Złamaniom szyjki kości udowej ulegają:
A . kobiety trzykrotnie częściej niż mężczyźni,
B . mężczyźni trzykrotnie częściej niż kobiety,
C . kobiety i mężczyźni w równym stopniu,
D . tylko kobiety.
Zadanie 135.
Częściowe przerwanie ciągłości skóry z uszkodzeniem skóry
właściwej to:
A . odleżyna II stopnia,
B . odleżyna III stopnia,
C . odleżyna IV stopnia,
D . odleżyna I stopnia.
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 252515
GRUPA 1
Zadanie 1.
Które markery nowotworowe s ą przydatne dla potwierdzenia raka
jajnika?
A . poziom beta-HCG,
B . Ca 125,
C . antygen rakowo - płodowy CEA,
D . AFP.
Zadanie 2.
Śluz o cechach płodnych, pojawiający się w okresie
przedowulacyjnym to śluz:
A . grudkowaty, gęsty,
B . przezroczysty i ciągliwy, przypominający wyglądem
białko jaja kurzego,
C . białawy, kleisty,
D . rwący, kłaczkowaty.
Zadanie 3.
Całkowite zarośnięcie pochwy najczęściej jest wadą:
A . wrodzoną,
B . powstałą w wyniku stanów zapalnych pochwy,
C . powstałą w wyniku zachorowania na błonicę,
D . powstałą w wyniku zachorowania na ospę poszczepienną,
Zadanie 4.
W celu oznaczenia chromatyny płciowej, wymaz pobiera się z:
A . jamy ustnej,
B . jamy nosowej,
C . ucha,
D . odbytu.
Zadanie 5.
Do wczesnych(bezpośrednich) powikłań histerektomii należy:
A . uszkodzenie naczyń krwionośnych,
B . dysfunkcja cewki moczowej,
C . zakażenie,
D . konieczność reoperacji.
Zadanie 6.
Efektem wysokiego poziomu prolaktyny jest:
A . wzrost stężenia progesteronu,
B . wzrost stężenia estrogenów,
C . wzrost wydzielania folikulostymuliny,
D . zmniejszenie wydzielania estrogenów.
Zadanie 7.
Suplementacja witaminami i mikroelementami uważana jest dość
powszechnie z a swoiste panaceum n a różnego rodzaju choroby, w
t y m procesy nowotworowe. Suplementacja selenu, który jest
składnikiem enzymu niszczącego wolne rodniki, zmniejsza ryzyko
zachorowania na raka płuc, wątroby i stercza:
A . tylko u osób z wyraźnym niedoborem tego pierwiastka,
B . tylko u palaczy,
C . u wszystkich osób przyjmujących selen,
D . tylko u mężczyzn w podeszłym wieku.
Zadanie 8.
W jakim czasie o d wystąpienia pierwszej miesiączki występują
cykle dwufazowe?
A . 2 do 3 lat od menarche,
B . po roku od menarche,
C . rok do 2 lat od menarche,
D . przez okres 3 lat cykle są jednofazowe.
Zadanie 9.
Wśród przyczyn wtórnego braku miesiączki z a najczęstszą uważa
się:
A . dysfunkcje tarczycy,
B . hiperplazja nadnerczy pourodzeniowa,
C . niewydolność i zaburzenia czynności podwzgórza,
D . Zespół Sheehana.
Zadanie 10.
Najczęstszym miejscem zagnieżdżenia się zapłodnionej komórki
jajowej poza macicą jest:
A . jajnik,
B . jajowód,
C . jama brzuszna,
D . szyjka macicy.
Zadanie 11.
Charakterystycznym objawem pomagającym rozpoznać zaśniad
groniasty jest:
A . rozpulchniona macica,
B . krwawienie z dróg rodnych,
C . bolesność w dole brzucha,
D . znacznie zwiększone stężenie HCG.
Zadanie 12.
P o jakich operacjach ginekologicznych ważne jest wczesne
uruchamianie chorej?
A . plastycznych krocza i pochwy,
B . radykalnych (rozległych),
C . oszczędzających,
D . wszystkich operacjach ginekologicznych.
Zadanie 13.
W przeddzień leczenia metodą brachyterapii, chora jest
informowana o:
A . sposobie zachowania się podczas odwiedzin bliskich,
diecie, wypróżnianiu,
B . izolacji
w
trakcie
leczenia,
pozycji,
diecie,
komunikowaniu się z otoczeniem,
C . konieczności zmiany pozycji podczas stosowania
leczenia,
D . konieczności
zachowania
ciszy
i
niemożności
kontaktowania się z otoczeniem.
Zadanie 14.
Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:
A . do 2 miesiąca życia,
B . do 2-go roku życia,
C . przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
D . w wieku przedszkolnym.
Zadanie 15.
Przewlekłe zapalenia pochwy w okresie okołomenopauzalnym
spowodowane są:
A . tylko brakiem higieny,
B . tylko zjadliwością drobnoustrojów,
C . zaburzeniem mechanizmów obronnych,
D . nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza.
Zadanie 16.
C z y p o ewakuacji zaśniadu groniastego istnieje możliwość
powstania odległych przerzutów?
A . nie, bo zaśniad nie jest nowotworem,
B . nie, gdyż ewakuacja oznacza całkowite wyleczenie
choroby,
C . może istnieć nowotworzenie, ale bez przerzutów,
D . tak.
Zadanie 17.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady
wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:
A . u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi
i/lub jajnika,
B . u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora
na rak piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
C . u pacjentek chorych n a raka piersi tylko w e wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,
D . odpowiedz A i B są prawidłowe.
Zadanie 18.
Odruchowy, bezwiedny skurcz mięśni dźwigaczy
immisję, to:
A . oziębłość seksualna,
B . dyspenuria,
C . pochwica,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
blokujący
Zadanie 19.
Najwięcej przypadków kazirodztwa, dotyczy stosunków między:
A . matką a synem,
B . matką a pasierbicą,
C . ojcem a córką,
D . siostrą a bratem.
Zadanie 20.
Jaki zabieg lub czynność można wykonać n a ręce p o stronie
mastektomii?
A . pomiar tętna,
B . pomiar ciśnienia,
C . injekcje podskórne,
D . pobieranie krwi.
Zadanie 21.
Proszę wskazać właściwą kolejność badań u kobiety w gabinecie
ginekologicznym:
A . wywiad, badanie dwuręczne, oglądanie zewnętrznych
narządów płciowych, badanie we wziernikach,
B . badanie w e wziernikach, badanie dwuręczne, oglądanie
zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,
C . oglądanie zewnętrznych narządów płciowych, wywiad,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne,
D . wywiad, oglądanie zewnętrznych narządów płciowych,
badanie we wziernikach, badanie dwuręczne.
Zadanie 22.
Kobieta odczuwa ból i pieczenie przy oddawaniu moczu. Lekarz
stwierdził wyciek ropny wypływajacy z cewki moczowej i szyjki
macicy. O której chorobie świadczą opisane objawy?
A . o kile,
B . o rzęsistkowicy,
C . o rzeżączce,
D . o zakażeniu chlamydią.
Zadanie 23.
Która z poniższych wskazówek dotyczących cytodiagnostyki jest
słuszna?
A . materiał cytologiczny powinien być pozyskany przed
badaniem palpacyjnym,
B . materiał cytologiczny powinien być pozyskany p o
badaniu palpacyjnym,
C . materiału cytologicznego nie pobiera się w tym samym
dniu, w którym jest badanie dwuręczne,
D . przed pobraniem materiału cytologicznego należy
zdezynfekować pochwę.
Zadanie 24.
Jakie jest podstawowe badanie skriningowe raka szyjki macicy?
A . cytologia,
B . badanie czystości pochwy,
C . kolposkopia,
D . wziernikowanie.
Zadanie 25.
Przebycie ciąży jajowodowej często prowadzi do:
A . zaburzeń cyklu miesiączkowego,
B . cyklicznie
pojawiającego
się
bólu
operowanej,
C . wtórnej niepłodności,
D . zaburzeń seksualnych.
Zadanie 26.
Dominującym objawem ostrego zapalenia
rzęsistkowym są pieniste upławy:
A . o charakterze śluzowym,
B . podbarwione na zielono,
C . o charakterze popłuczyn mięsnych,
D . koloru mlecznego.
po
pochwy
stronie
na
tle
Zadanie 27.
Które witaminy mają właściwości antyoksydacyjne, zmniejszające
ryzyko wystąpienia nowotworu?
A . B1, B6, C,
B . A, D, E,
C . A, E, C,
D . B6, E, D.
Zadanie 28.
Objaw szczytowy w metodzie Billingsów wiąże się z e szczytem
wydzielania estrogenów oraz działaniem:
A . progesteronu,
B . lutropiny,
C . folitropiny,
D . prolaktyny.
Zadanie 29.
Pojawienie się obrzmienia gruczołów piersiowych u noworodka
(bez względu na płeć), w 3-4 dobie życia, spowodowane jest:
A . infekcją,
B . zbyt szorstką bielizną,
C . przejściem hormonów matczynych do płodu,
D . działaniem detergentów używanych do prania ubranek.
Zadanie 30.
W jakim wieku człowiek osiąga dojrzałość biologiczną?
A . pod koniec 1 miesiąca życia,
B . w wieku 14-16 lat,
C . w wieku 18-21 lat,
D . około 25 roku życia.
Zadanie 31.
Wskaźnik Pearla dotyczy oceny:
A . powikłań związanych z daną metodą antykoncepcyjną,
B . stanu ogólnego kobiet preferujących daną metodę
antykoncepcyjną,
C . skuteczności metody antykoncepcyjnej,
D . stopnia trudności stosowanej metody antykoncepcyjnej.
Zadanie 32.
Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego (z utratą krwi 20-40%
objętości krwi krążącej) jest diureza godzinowa wynosząca
poniżej:
A . 30 ml/h,
B . 50 ml/h,
C . 60 ml/h,
D . 70 ml/h.
Zadanie 33.
U kobiet, u których wynik testu BRCA1 jest pozytywny i obecna
jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:
A . 25 roku życia,
B . 30 roku życia,
C . 35 roku życia,
D . 40 roku życia.
Zadanie 34.
Pobranie materiału do oceny biocenozy pochwy, zależy od:
A . czasu jaki upłynął od ostatniego stosunku płciowego,
B . czasu jaki upłynął od stosowania płukania pochwy,
C . czasu jaki upłynął od ostatniego badania przez pochwę,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 35.
Jakie są następstwa zakrzepicy żył głębokich?
A . zawał serca,
B . zator tętnicy płucnej lub zawał płuc,
C . obrzęk płuc,
D . obrzęk mózgu.
Zadanie 36.
Skłonność do okazywania narządów płciowych zaskoczonym, obcym
osobom (zwykle płci przeciwnej), to:
A . gerontofilia,
B . ekshibicjonizm,
C . narcyzm,
D . fetyszyzm.
Zadanie 37.
Narcysta jest w stanie pokochać partnera, który:
A . okazuje podziw dla jego ciała,
B . okazuje podziw dla jego intelektu,
C . zdecydowanie dąży do współżycia płciowego,
D . szybko osiąga orgazm.
Zadanie 38.
Kapacytacja jest to:
A . połączenie komórki jajowej z plemnikiem,
B . pierwszy okres rozwoju zarodka,
C . uzdatnianie plemników do zapłodnienia,
D . tworzenie się węzła zarodkowego.
Zadanie 39.
O d którego roku życia wzrasta ryzyko zachorowania n a raka
piersi?
A . od 25 roku życia,
B . od 30 roku życia,
C . od 35 roku życia,
D . od 40 roku życia.
Zadanie 40.
Stosowane współcześnie próby
wykrywaniu w moczu obecności:
A . choriongonadotropiny,
B . pregnandiolu,
C . estriolu,
D . kwasu askorbinowego.
ciążowe
opierają
się
na
Zadanie 41.
Głównym zadaniem położnej sprawującej opiekę nad kobietą p o
zabiegu operacyjnym jest:
A . zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym,
B . dokonywanie pomiarów parametrów stanu ogólnego,
C . zapewnienie aseptyki,
D . prowadzenie dokładnego bilansu płynów.
Zadanie 42.
Obniżenie przedniej ściany pochwy z uwypukleniem ściany
pęcherza moczowego w zaburzeniach statyki narządów miednicy
mniejszej nazywamy:
A . rectocele,
B . cystoocele,
C . hysterocoele,
D . enterocele.
Zadanie 43.
Wysoka dziedziczna predyspozycja genetyczna jest przyczyną
10-20% wszystkich raków jelita grubego i trzonu macicy. Zespół
dziedzicznego, niezwiązanego z polipowatością raka jelita
grubego nazywamy:
A . Zespołem HBC-ss,
B . Zespołem HOC-ss,
C . Zespołem Lyncha,
D . Zespołem BRCA1.
Zadanie 44.
D o czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ na
powstawanie nowotworów zaliczyć należy:
A . wirus
brodawczaka
ludzkiego
(HPV),
wirus
Epsteina-Barr, wirus zapalenia wątroby typu B(HBV),
B . wirus mięsaka Kaposiego, wirus ludzkiej białaczki
T-komórkowej typu 1 i 2,
C . Helicobacter Pylori,
D . prawidłowe są wszystkie odpowiedzi.
Zadanie 45.
Bilans urodynamiczny w ginekologii stosuje się w przypadku:
A . zespołu bólowego miednicy mniejszej,
B . zaburzenia statyki narządu rodnego z wysiłkowym
nietrzymaniem moczu,
C . lewostronnego ustawienia macicy z nadmiernym
przodozgięciem,
D . umocowania w tyłozgięciu i tyłopochyleniu macicy.
Zadanie 46.
Impotencja jest to:
A . zmniejszenie potrzeb seksualnych,
B . niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku seksualnego,
C . opóźniony wytrysk,
D . przedwczesny wytrysk.
Zadanie 47.
Masturbacja w okresie dojrzewania jest objawem:
A . zboczenia seksualnego,
B . zaburzeń psychicznych,
C . nadpobudliwości seksualnej,
D . przejściowym na tym etapie rozwoju.
Zadanie 48.
Wśród powikłań powstających przy rozszerzaniu kanału szyjki
macicy w czasie diagnostycznego łyżeczkowania jamy macicy
jest:
A . uszkodzenie narządów miednicy mniejszej,
B . zarośnięcie ( zespół Fritstscha - Ashermana) lub
zrosty w jamie macicy,
C . zapalenie przydatków,
D . wysokie rozerwanie szyjki macicy i krwotok z tętnicy
macicy.
Zadanie 49.
Kobieta w wieku rozrodczym n a badania rentgenowskie (np. d o
książeczki zdrowia) powinna zgłosić się:
A . w czasie miesiączki,
B . w połowie cyklu miesiączkowego,
C . pod koniec cyklu miesiączkowego,
D . w dowolnie wybranym dniu.
Zadanie 50.
C z y polskie położne, będące członkami Polskiego Towarzystwa
Położnych, mogą należeć d o Międzynarodowego Stowarzyszenia
Położnych?
A . tak,
B . tak, pod warunkiem złożenia stosownej deklaracji i
dokonania wpłaty składki członkowskiej,
C . tak, pod warunkiem złożenia egzaminu z e znajomości
języka angielskiego,
D . nie, polskie położne nie mogą należeć d o Europejskiego
Stowarzyszenia Położnych.
Zadanie 51.
Przodozgięcie jest to stosunek trzonu macicy do:
A . szyjki macicy,
B . pochwy,
C . pęcherza moczowego,
D . spojenia łonowego.
Zadanie 52.
Do wczesnych reakcji popromiennych skóry należy:
A . atrofia,
B . złuszczenie,
C . owrzodzenie,
D . zwłóknienie podskórne.
Zadanie 53.
W okresie dojrzewania dziewcząt źródłem krążących w e krwi
estrogenów są:
A . jajniki,
B . jajniki i tkanka tłuszczowa,
C . tkanka tłuszczowa,
D . tkanka mięśniowa.
Zadanie 54.
Biseksualizm to popęd:
A . narcystyczny i homoseksualny,
B . narcystyczny i heteroseksualny,
C . heteroseksualny i homoseksualny,
D . heteroseksualny, homoseksualny i narcystyczny.
Zadanie 55.
Jakie badanie powinno być wykonane u 60-latki
zdiagnozowania przyczyny krwawienia z dróg rodnych?
A . badanie poziomu hormonów,
B . wyłyżeczkowanie jamy macicy i kanału szyjki,
C . laparoskopia,
D . Rtg jamy brzusznej.
w celu
Zadanie 56.
Jaki jest wpływ hiperprolaktynemii na płodność?
A . doprowadza do bezowulacyjnych cykli,
B . powoduje zanik perystaltyki jajowodów,
C . wywołuje przerost błony śluzowej macicy,
D . uszkadza pęcherzyki jajnikowe
Zadanie 57.
W okresie okołomenopauzalnym następuje:
A . spadek wydzielania gonadotropin,
B . wzrost wydzielania estrogenów,
C . wzrost wydzielania gonadotropin,
D . wzrost wydzielania progesteronu.
Zadanie 58.
Brak miesiączki, prawidłowa inteligencja, płetwiasta szyja,
brak drugorzędowych cech płciowych, dziecięce proporcje
fenotypu żeńskiego, niski wzrost, niedorozwinięta macica i
jajowody wskazują na zespół:
A . Turnera,
B . Klinefeltera,
C . feminizujących jąder,
D . nadnerczowo-płciowy.
Zadanie 59.
Niedobór wzrostu jest objawem typowym dla:
A . zespołu Turnera,
B . czystej dysgenezji gonad,
C . wrodzonego przerostu nadnerczy,
D . jadłowstrętu psychicznego.
Zadanie 60.
Opis cytologiczny Bethesda poza oceną nabłonka płaskiego
polega na ocenie:
A . mikrobiologicznej w tym wirusologicznej,
B . komórek gruczołowych i jakości pobranego rozmazu,
C . wirusologicznej w kierunku zakażenia brodawczakiem
ludzkim,
D . jakości rozmazu, ocenie komórek gruczołowych oraz
ocenie mikrobiologicznej w tym wirusologicznej.
Zadanie 61.
Siła pożądania seksualnego ulega następującym modyfikacjom w
trakcie cyklu miesiączkowego:
A . jest większa w fazie folikularnej cyklu,
B . jest większa tuż przed i po miesiączce,
C . jest mniejsza w fazie folikularnej cyklu,
D . nie ulega modyfikacjom.
Zadanie 62.
Jakie jest działanie Viagry?
A . działa n a centralny układ nerwowy - niweluje
zahamowania psychiczne,
B . podnosi poziom testosteronu we krwi,
C . zwiększa produkcję plemników w jądrach, c o powoduje
wzrost popędu seksualnego,
D . działa m.in. n a naczynia krwionośne i zakończenia
nerwowe prącia, co umożliwia utrzymanie erekcji.
Zadanie 63.
Technika rozrodu wspomaganego IVF to:
A . inseminacja domaciczna,
B . zapłodnienie pozaustrojowe,
C . docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D . pobieranie plemników z najądrzy
Zadanie 64.
Infekcja narządu rodnego u kobiety z wirusem brodawczaka (HPV)
powoduje:
A . niepłodność,
B . zapalenie gruczołu Bartholina,
C . zapalenia węzłów chłonnych pachwinowych,
D . zmiany dysplastyczne i raka szyjki macicy.
Zadanie 65.
Czy położna może wykonać badanie piersi u pacjentki?
A . nie, powinna skierować pacjentkę do ginekologa,
B . nie, powinna skierować pacjentkę na mammografię,
C . nie, położna może wykonać badanie piersi tylko u
kobiet przed okresem przekwitania,
D . tak, położna może wykonać badanie piersi.
Zadanie 66.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:
A . w momencie zapłodnienia,
B . w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C . w drugiej połowie ciąży,
D . pod koniec ciąży.
Zadanie 67.
Co stanowi podstawę rozpoznania nowotworu trzonu macicy?
A . histeroskopia,
B . MRI,
C . badanie histopatologiczne,
D . badanie USGTV.
Zadanie 68.
Z jakiej tkanki rozwija się rak trzonu macicy?
A . mięśniowej,
B . nabłonkowej,
C . łącznej,
D . limfatycznej.
Zadanie
Zaśniad
A.
B.
C.
D.
69.
groniasty prosty jest to:
rak kosmówki,
zwyrodnienie kosmówki,
rak płodu,
zwyrodnienie płodu.
Zadanie 70.
W przypadku wypadania maciczno-pochwowego I stopnia stwierdza
się:
A . wypadanie macicy i pochwy na zewnątrz dróg rodnych,
B . szyjkę macicy na zewnątrz dróg rodnych,
C . szyjkę macicy na poziomie wejścia do dróg rodnych,
D . obniżoną przednią ścianę pochwy i szyjkę macicy.
Zadanie 71.
Czas pomiędzy zakażeniem wirusem HIV, a pojawieniem się
wykrywalnych w diagnostyce serologicznej przeciwciał wynosi:
A . ok 3 tygodnie,
B . ok 6 tygodni,
C . ok 6 miesięcy,
D . ok 3 miesięce.
Zadanie 72.
Jednym z najważniejszych celów wczesnego uruchamiania i
rehabilitacji pooperacyjnej jest:
A . oddalenie myśli o cierpieniu,
B . zwiększenie zadowolenia pacjentki z opieki,
C . zapobieganie powikłaniom zakrzepowo - zatorowym,
D . zwiększenie efektywności leczenia.
Zadanie 73.
U nowonarodzonej dziewczynki łechtaczka była przerośnięta a
wargi sromowe większe nienaturalnie uwydatnione. Dokładniejsze
badanie wykazało wspólne ujście dla cewki moczowej i pochwy.
Opisane objawy wskazują, że jest to zespół:
A . Klinefeltera,
B . feminizujących jąder,
C . Turnera,
D . nadnerczowo-płciowy
Zadanie 74.
Ćwiczenia gimnastyczne u pacjentek p o amputacji piersi należy
rozpocząć:
A . w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym,
B . w trzeciej dobie po zabiegu operacyjnym,
C . tydzień po zabiegu operacyjnym,
D . dwa tygodnie po zabiegu operacyjnym.
Zadanie 75.
Jaki jest cel łyżeczkowania kanału szyjki
macicy?
A . diagnostyczny i leczniczy,
B . tylko leczniczy,
C . tylko diagnostyczny,
D . naukowo - badawczy.
i jamy trzonu
Zadanie 76.
Które hormony s ą istotne przy rozpoznawaniu opóźnionego
pokwitania?
A . estrogeny, progesteron, androgeny,
B . progesteron, androgeny, tyroksyna,
C . prolaktyna, progesteron, androgeny,
D . gonadotropiny, prolaktyna, estrogeny, 17-KS.
Zadanie 77.
Które z poniżej zamieszczonych pojęć dotyczy rozwoju sutków?
A . Adrenarche,
B . Axilarche,
C . Thelarche,
D . Menarche.
Zadanie 78.
Jaki jest charakterystyczny obraz podczas badania
stosowanego w diagnostyce zaśniadu groniastego?
A . liście paproci,
B . plastra miodu,
C . zamieci śnieżnej,
D . rozrzuconych korali.
USG
Zadanie 79.
W okresie dojrzałości płciowej kobiety krwotoczne miesiączki
są najczęściej objawem:
A . mięśniaków podśluzówkowych,
B . niewydolności luteinowej,
C . polipów trzonu lub szyjki macicy,
D . raka szyjki macicy.
Zadanie 80.
Oceny czynności dokrewnej jajników NIE można dokonać n a
podstawie:
A . pomiaru podstawowej ciepłoty ciała,
B . badania śluzu szyjkowego,
C . rozmazów cytohormonalnych pochwowych,
D . badania biologii pochwy.
Zadanie 81.
Rozmawiając z kobietami n a temat zagrożeń
nowotworowymi szczególny nacisk należy położyć na:
A . wiek, w którym występują,
B . warunki bytowe,
C . zachowania zdrowotne,
D . przeszłość położniczą.
chorobami
Zadanie 82.
Transseksualizm jest to:
A . brak akceptacji własnej płci,
B . poczucie przynależności do płci odmiennej,
C . poczucie przynależności do obu płci,
D . brak przynależności do jakiejkolwiek płci.
Zadanie 83.
Pacjentka zgłosiła się d o oddziału celem poddania się kolejnej
chemioterapii. Jakie badanie należy bezwzglednie wykonać przed
podaniem leków?
A . poziomu markerów nowotworowych,
B . morfologii,
C . poziomu elektrolitów,
D . gazometrii.
Zadanie 84.
Objawem połogowego zapalenia błony śluzowej macicy NIE jest:
A . stan podgorączkowy,
B . zatrzymanie odchodów,
C . bolesność przy siadaniu,
D . zwolnione zwijanie macicy.
Zadanie 85.
Polucje to objaw:
A . fizjologiczny,
B . przedwczesnego dojrzewania płciowego,
C . zaburzeń w dojrzewaniu płciowym,
D . charakterystyczny tylko dla okresu dojrzewania.
Zadanie 86.
Najczęściej spotykaną grzybicą wśród osób zakażonych wirusem
HIV jest:
A . kandydoza,
B . histoplazmoza,
C . kokcidioidomykoza,
D . blastomykoza.
Zadanie 87.
W procesie leczenia kobiety z powodu nietrzymania moczu
koniecznością jest wykluczenie:
A . zaburzeń współżycia płciowego,
B . chorób nerek,
C . zakażenia dróg moczowych,
D . zaburzeń emocjonalnych.
Zadanie 88.
D l a wyjaśnienia wpływu alkoholu n a rozwój raka piersi sugeruje
się mechanizm:
A . związany z wpływem alkoholu n a poziomy estrogenów i
receptorów estrogenowych,
B . związany z uwalnianiem rakotwórczych metabolitów
alkoholu,
C . związany ze zmniejszoną podażą kwasu foliowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 89.
Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone d o CIN
III, wskazują na:
A . zmiany zapalne,
B . rak przedinwazyjny,
C . rak inwazyjny,
D . mięśniak szyjki macicy.
Zadanie 90.
Przygotowanie pola operacyjnego d o operacji plastycznej krocza
polega na:
A . goleniu brzucha i sromu,
B . wyjałowieniu pochwy,
C . założeniu tamponu do pochwy,
D . goleniu sromu i wyjałowieniu pochwy.
Zadanie 91.
Charakterystyczne dla zapalenia pochwy n a tle grzybiczym, s ą
upławy:
A . gęste, śluzowe,
B . białe, serowate,
C . białe, pieniste,
D . o charakterze popłuczyn mięsnych.
Zadanie 92.
W pierwszej kolejności, człowiek osiąga dojrzałość:
A . seksualną,
B . społeczną,
C . biologiczną,
D . uczuciową.
Zadanie 93.
Przerwanie ciąży obecnie w Polsce może być dokonane przez
lekarza, w przypadku gdy:
A . ciąża jest wynikiem gwałtu,
B . kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C . w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
D . ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.
Zadanie 94.
Prekursorką ruchu hospicyjnego jest:
A . Emilly Brown,
B . Cicely Saunders,
C . Molly Morgan,
D . Margaret Ashty.
Zadanie 95.
Objawy ostrego brzucha w ginekologii występują najczęściej w:
A . ostrym zapaleniu błony śluzowej macicy,
B . ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego,
C . niedrożności mechanicznej jelit,
D . ciąży pozamacicznej, skręceniu szypuły guza jajnika.
Zadanie 96.
Fetyszyzm polega na:
A . podniecaniu się własnym ciałem,
B . uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez kontakt z
obrazkami, fotografiami lub dziełami sztuki,
C . uzyskiwaniu podniecenia seksualnego poprzez kontakt z
przedmiotem lub częścią ciała symbolizującą partnera,
D . uzyskiwaniu
podniecenia
seksualnego
poprzez
przebieranie się w odzież przeciwnej płci.
Zadanie 97.
Kolposkopia powinna być wykonana u kobiet:
A . leczonych hormonalnie,
B . wykazujących nieprawidłowości w diagnostycznym
rozmazie cytologicznym z szyjki macicy i pochwy,
C . zawsze p o leczeniu stanu zapalnego szyjki macicy i
pochwy,
D . zarażonych wirusem HIV.
Zadanie 98.
Kiedy współżycie w okresie ciąży jest przeciwwskazane?
A . zawsze sześć tygodni przed porodem,
B . gdy zagraża poród przedwczesny,
C . gdy następuje wypływ mleka,
D . podczas ruchów płodu.
Zadanie 99.
Które badania diagnostyczne mogły spowodować zapalenie
przydatków u kobiety?
A . pobieranie rozmazów cytohormonalnych,
B . histerosalpingografia,
C . ultrasonografia vaginalna,
D . pobieranie wymazów na posiew z pochwy i kanału szyjki.
Zadanie 100.
Czego powinna unikać kobieta p o mastektomii, b y zapobiec
powstaniu obrzęku limfatycznego?
A . wszelkich prac ręką po stronie operowanej,
B . noszenia biustonosza,
C . kąpieli wodzie do 6 miesięcy po operacji,
D . skaleczeń i zranień ręki po stronie operowanej.
Zadanie 101.
Jakie objawy są charakterystyczne dla hiperprolaktynemii?
A . bolesne miesiączki,
B . zwiększenie masy ciała,
C . mlekotok,
D . nudności.
Zadanie 102.
Kłykciny kończyste występują w klinicznym stadium zakażenia
dróg rodnych wywołanego przez:
A . chlamydię,
B . wirusa opryszczki,
C . mikoplazmy,
D . wirusa brodawczaka ludzkiego.
Zadanie 103.
W przypadku braku apetytu u pacjentki poddanej chemioterapii
najlepszym postępowaniem jest:
A . proponowanie posiłków o zdecydowanym smaku, ostro
przyprawionych np. czosnkiem,
B . ograniczenie spożycia płynów,
C . wyjaśnienie chorej jak ważna jest racjonalna dieta,
D . zachęcenie rodziny d o dostarczania chorej ulubionych
domowych potraw.
Zadanie 104.
Jakich umiejętności powinna nauczyć położna, aby pacjentka
potrafiła prawidłowo stosować naturalne metody planowania
ciąży?
A . pomiaru i oceny temperatury ciała w całym cyklu
miesiączkowym,
B . oceny śluzu szyjkowego,
C . oceny stanu szyjki macicy,
D . wszystkich proponowanych wyżej czynności.
Zadanie 105.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:
A . nabłonka szyjki macicy,
B . kanału szyjki macicy,
C . nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz
endometrium.
Zadanie 106.
Jaka pozycja ciała jest najbardziej wskazana bezpośrednio p o
mastektomii?
A . leżąca na plecach,
B . leżąca na boku przeciwnym od strony operacyjnej,
C . półsiedząca,
D . siedząca.
Zadanie 107.
Histeroskopia pozwala na ocenę:
A . wszystkich warstw błony śluzowej macicy, jajowodów,
zwłaszcza ich drożności,
B . powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy,
budowę jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,
C . długości kanału szyjki macicy, perystaltyki jajowodów,
ich drożności i długości,
D . rozmiarów jamy macicy, jej kształtu i grubości
poszczególnych warstw endometrium.
Zadanie 108.
I l e urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?
A . 1 tydzień,
B . co najmniej 3 tygodnie,
C . nie wiecej niż 6 tygodni,
D . cały przysługujący urlop.
Zadanie 109.
Indeks funkcji seksualnych kobiet, będący instrumentem
samooceny wszystkich domen żeńskich funkcji seksualnych to:
A . IIEF,
B . MFSQ,
C . FSFI,
D . PFSF.
Zadanie 110.
Kiedy obserwuje się nieczytelny rozmaz cytologiczny?
A . przy nasilonym stanie zapalnym w pochwie,
B . w zaawansowanej ciąży,
C . podczas antybiotykoterapii ogólnej,
D . w czasie hormonalnej terapii zastępczej.
Zadanie 111.
Małe mięśniaki, które NIE powodują żadnych dolegliwości
należy:
A . wyłuszczyć,
B . usunąć wraz z macicą,
C . okresowo kontrolować,
D . zastosować leczenie estrogenami.
Zadanie 112.
Największe zagrożenie wystąpienia wad rozwojowych u płodu
pojawia się, jeśli zakażenie różyczką nastąpiło w okresie:
A . do 12 tygodnia ciąży,
B . od 12 do 20 tygodnia ciąży,
C . od 20 do 30 tygodnia ciąży,
D . od 30 do 38 tygodnia ciąży.
Zadanie 113.
Co to jest remisja?
A . całkowite wyleczenie nowotworu,
B . nawrót nowotworu,
C . czasowe
złagodnienie
lub
zniesienie
objawów
chorobowych wynikających ze zmniejszenia masy guza,
D . przerzut.
Zadanie 114.
W pierwszych dobach p o operacjach ginekologicznych n a stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:
A . pomoc w zmianie pozycji ciała,
B . zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C . dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D . przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.
Zadanie 115.
R a k endometrium jest stosunkowo wcześnie rozpoznawany,
ponieważ:
A . rozpowszechnione jest USG, t o przy okazji badania
innych narządów jamy brzusznej, wykrywa się i t ę
chorobę,
B . każda kobieta p o menopauzie poddaje się przynajmniej
raz rutynowemu badaniu diagnostycznemu,
C . krwawienie jest pierwszym objawem,
w wieku
menopauzalnym jest t o bardzo niepokojące i zmusza d o
interwencji medycznej,
D . kobiety ostatnio częściej poddają się kontroli
ginekologicznej i jest możliwość wczesnego wykrycia
choroby.
Zadanie 116.
Jaka dieta może potencjalnie wpływać n a zachorowalność kobiet
na nowotwory?
A . niskosodowa,
B . wysokobiałkowa,
C . z dużą zawartością tłuszczów i mięs,
D . bogatoresztkowa.
Zadanie 117.
Zgodnie z polskim prawem granica wieku dopuszczalnych zachowań
seksualnych wynosi:
A . 16 lat,
B . 14 lat,
C . 15 lat,
D . 13 lat.
Zadanie 118.
Badania profilaktyczne realizowane w ramach Programu
Profilaktyki Raka Piersi, skierowane s ą d o kobiet w przedziale
wiekowym:
A . 50-69 lat,
B . 45-65 lat,
C . 40-69 lat,
D . 35-50 lat.
Zadanie 119.
Stopień zaawansowania nowotworu piersi określany jest n a
podstawie klasyfikacji:
A . CIN,
B . TNM,
C . NYHA,
D . WHITE.
Zadanie 120.
W którym trymestrze ciąży obserwuje się wzmożoną aktywność
seksualną kobiet, objawiającą się wzrostem częstości stosunków
seksualnych, zwiększeniem się libido oraz wzbogaceniem
fantazji erotycznych?
A . I trymestrze ciąży,
B . II trymestrze ciąży,
C . III trymestrze ciąży,
D . prawidłowe A i C.
Zadanie 121.
Który hormon, w fazie lutealnej, bezpośrednio wpływa n a
ośrodek termoregulacji w podwzgórzu?
A . lutropina,
B . gonadoliberyna,
C . estriol,
D . progesteron.
Zadanie 122.
Który zespół charakteryzuje się układem chromosomów 45XO?
A . Klinefeltera,
B . Sheehana,
C . feminizujących jąder,
D . Turnera.
Zadanie 123.
W jakiej pozycji ciała należy wykonywać ćwiczenia Këgla?
A . leżącej,
B . w klęku podpartym,
C . siedzącej,
D . w każdej.
Zadanie 124.
Najszybszy przyrost długości ciała dziewczynki, tzw. skok
pokwitaniowy, występuje:
A . w okresie 1-2 lat przed pierwszą miesiączką,
B . rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 1
rok,
C . rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 2
lata,
D . rozpoczyna się wraz z pierwszą miesiączką i trwa 3
lata.
Zadanie 125.
Przyczyną zaniku sromu w okresie przekwitania, jest niedobór:
A . estrogenów,
B . progesteronu,
C . androgenów,
D . prolaktyny.
Zadanie 126.
Prawo kobiet ciężarnych i dzieci d o bezpłatnej
zdrowotnej w Polsce zostało określone w:
A . Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
B . Kodeksie Etyki Lekarskiej,
C . Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
D . Kodeksie pracy.
opieki
Zadanie 127.
Poniżej podano ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich w
zależności o d klinicznych czynników ryzyka związanych z
operacjami ginekologicznymi. Proszę wskazać średnie ryzyko
wystąpienia tego powikłania:
A . niewielka operacja ginekologiczna, wiek 4 0 - 6 0 l.,
bez innych czynników ryzyka,
B . rozległa operacja ginekologiczna, lub operacja z
zakresu onkologii ginekologicznej, wiek powyżej 6 0 l.,
w wywiadzie zatorowość płucna lub choroba zakrzepowo zatorowa, Trombofilia,
C . rozległa operacja ginekologiczna, wiek 4 0 - 6 0 l., lub
mniejsza operacja, wiek powyżej 6 0 l., rozległa
operacja, wiek poniżej 40 l., terapia estrogenowa,
D . niewielka operacja ginekologiczna, wiek poniżej 4 0 l .
bez innych czynników ryzyka.
Zadanie 128.
Zabieg inseminacji wykonywany jest w:
A . okresie jednego tygodnia po miesiączce,
B . 14 dniu cyklu miesiączkowego,
C . okresie owulacji,
D . 21 dniu cyklu miesiączkowego.
Zadanie 129.
Prawną dojrzałość, osoba płci męskiej osiąga po ukończeniu:
A . 16 lat,
B . 18 lat,
C . 21 lat,
D . 24 lat.
Zadanie 130.
Kobietom p o mastektomii zaleca się noszenie protezy, ponieważ
zapobiega to:
A . przykurczom,
B . bólom,
C . uszkodzeniu bielizny,
D . zniekształceniu postawy ciała.
Zadanie 131.
Która z poniżej opisanych kobiet najbardziej narażona jest n a
wystąpienie raka sutka?
A . kobieta 50-letnia, bezdzietna, miesiączkująca o d 1 1
roku życia, przed menopauzą, otyła,
B . kobieta 50-letnia, posiadająca córkę (33 lata), p o
menopauzie, otyła,
C . kobieta 50-letnia, posiadającego syna (12 lat), przed
menopauzą, bez nadwagi,
D . kobieta 50-letnia, bezdzietna, p o usunięciu jajników
(w wieku 18 lat), otyła.
Zadanie 132.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:
A . niepłodność,
B . oziębłość płciowa,
C . zaburzenie statyki macicy,
D . ciąża mnoga.
Zadanie 133.
Jakich informacji i zaleceń należy udzielić kobiecie, b y
zapobiec nawrotom zapalenia przydatków?
A . ponieważ choroba zwykle pojawia się w porze letniej,
należy szczególnie dbać o siebie w tym okresie,
B . choroba zwykle dotyczy osób otyłych, należy więc
bardzo dbać o prawidłową masę ciała,
C . zapalenie przydatków zwykle dotyczy osób o masie ciała
poniżej masy należnej, należy więc spożywać posiłki w
dużych ilościach i kaloryczne,
D . szczególne zagrożenie występuje w okresie miesiączki;
nadmierny wysiłek fizyczny i oziębienie mogą być
przyczyną nawrotu.
Zadanie 134.
W przypadku badania okolic odbytu przy badaniu nieletnich
ofiar wykorzystywania seksualnego najlepszą pozycją jest:
A . na prawym lub lewym boku,
B . pozycja żaby,
C . pozycja żaby na kolanach opiekuna,
D . kolankowo- łokciowa pronacyjna.
Zadanie 135.
Jakie objawy poza badaniem ginekologicznym skłaniają d o
rozpoznania ostrego zapalenia przydatków?
A . gwałtowne, skurczowe bóle w podbrzuszu, gorączka,
podwyższona leukocytoza i CRP,
B . rozlany ból w całym brzuchu, stan podgorączkowy,
prawidłowe wartości leukocytozy i CRP,
C . bóle w nadbrzuszu, wzdęcia brzucha, zgaga, odbijanie,
nudności, wymioty,
D . bóle w dole brzucha, zwłaszcza prawostronne o
charakterze kłującym, uczucie pełności w jamie
brzusznej.
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 260615
GRUPA 1
Zadanie 1.
Postępowanie pielęgniarki wobec pacjenta hospitalizowanego p o
nagłym zatrzymaniu krążenia, będzie polegało na:
A . wykonaniu czynności higienicznych w celu zapewnienia
poczucia świeżości i czystości, obserwacji zachowania
pacjenta i rejestracji parametrów funkcji organizmu,
B . zapewnieniu ciszy i spokoju (tworzenie warunków
odpoczynku), informowaniu rodziny o stanie zdrowia
pacjenta, zapewnienie opieki duchowej,
C . pomocy w utrzymaniu pozycji półwysokiej i stałego
utrzymywania kontaktu słownego z pacjentem, podawaniu
tlenu, podawaniu leków przeciwbólowych zgodnie z e
zleceniem lekarza,
D . bacznej
obserwacji
monitorowanej
czynności
elektrycznej serca, wyglądu i zachowania chorego,
częstym dokonywaniu pomiarów tętna i ciśnienia
tętniczego krwi, szybkim reagowaniu n a pozornie
niegroźne
zaburzenia
rytmu
serca,
udziale
w
intensywnej farmakoterapii.
Zadanie 2.
Prawidłowo miejsca obecności zmian charakterystycznych dla
zawału serca w EKG w zależności o d obszaru objętego martwicą
wskazano w odpowiedzi:
A . ściana przednia - I, II, III, aVL, aVF,
B . ściana boczna - I, II, aVL, V1-V3,
C . ściana dolna - II, III, aVF,
D . zawał przednio-przegrodowy - I, II, V5-V6.
Zadanie 3.
Pacjent p o zabiegu wszczepienia stymulatora ( w przypadkach
niepowikłanych) może podjąć pełną aktywność fizyczną w:
A . 2 dobie,
B . 3 dobie,
C . 4 dobie,
D . 6 dobie.
Zadanie 4.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:
A . powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B . tętniak serca,
C . przewlekłą niewydolność krążenia,
D . zaburzenia rytmu i przewodnictwa.
Zadanie 5.
Które z poniższych zaburzeń rytmu serca s ą wskazaniami d o
defibrylacji?
A . migotanie i trzepotanie komór,
B . blok przedsionkowo-komorowy III˚,
C . dodatkowe pobudzenia komorowe,
D . migotanie i trzepotanie przedsionków.
Zadanie 6.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów o d dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:
A . wpisu do centralnego rejestru,
B . oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia w chwili przyjęcia d o szpitala lub w
czasie pobytu w szpitalu,
D . wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 7.
Warunkiem rozpoczęcia aktywności ruchowej przez osobę z
nadciśnieniem tętniczym NIE jest:
A . redukcja masy ciała u osób z nadwagą i otyłością,
B . uregulowana i systematycznie kontrolowana wartość
spoczynkowa i wysiłkowa ciśnienia tętniczego krwi,
C . oszacowanie
globalnego
ryzyka
chorób
sercowo-naczyniowych,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 8.
50-letnia kobieta ważąca 99kg p o zawale mięśnia sercowego z
niewydolnością krążenia musi rozpocząć leczenie. W pierwszej
kolejności musi zredukować masę ciała, ponieważ:
A . utrudnia rehabilitację pozawałową,
B . jest niezależnym czynnikiem obciążającym rokowanie p o
zawale,
C . może
uniemożliwiać
wykonanie
przezskórnej
angioplastyki tętnic wieńcowych,
D . wszystkie prawidłowe.
Zadanie 9.
23-letni pacjent został przyjęty d o Kliniki z powodu
dysfunkcji sztucznej zastawki aortalnej. Choremu wszczepiono
ponownie sztuczną zastawkę aortalną. P o zabiegu u pacjenta
wystąpił blok przedsionkowo-komorowy III˚ z akcją komór około
4 0 uderzeń/minutę. W obecnym stanie pacjenta najważniejsze
jest:
A . natychmiastowe wszczepienie rozrusznika serca,
B . zastosowanie
czasowej
stymulacji
rozrusznikiem
zewnętrznym,
C . leczenie farmakologiczne,
D . monitorowanie metodą Holtera.
Zadanie 10.
Wskazaniem d o wykonania próby wysiłkowej u pacjenta p o
rewaskularyzacji NIE jest:
A . nawrót dolegliwości bólowych,
B . pojawienie się trudnych d o zróżnicowana bólów w klatce
piersiowej,
C . ocena skuteczności leczenia,
D . świeże uniesienie odcinka S T - T w zapisie
elektrokardiogramu.
Zadanie 11.
Wśród tzw. zaburzeń rytmu z "szybką czynnością
najgroźniejsze dla życia jest:
A . napadowe migotanie przedsionków,
B . migotanie komór,
C . napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
D . trzepotanie przedsionków.
serca"
Zadanie 12.
Pacjentka 48-letnia z żylakami podudzi, wielokrotnymi
epizodami zapalenia żył. Obecnie leczona z powodu kolejnego
zapalenia żył. W czasie leczenia wystąpiły; nagła duszność,
b ó l w klatce piersiowej, krwioplucie, kaszel, sinica, zastój
krwi w żyłach szyjnych. U pacjentki należy podejrzewać:
A . zator żył płucnych,
B . gruźlicę,
C . zawał serca,
D . zator tętnicy płucnej.
Zadanie 13.
W celu rozpoznania zawału tylnej ściany serca wykonuje się
czasami odprowadzenia V7-V8-V9. Elektrody w tym przypadku
znajdują
się kolejno
w
linii pachowej tylnej, linii
łopatkowej, linii kręgosłupowej na wysokości:
A . międzyżebrza V,
B . międzyżebrza VI,
C . międzyżebrza VII,
D . na poziomie V4.
Zadanie 14.
D o monitorowania podstawowego p o zabiegu kardiochirurgicznym
zalicza się pomiary:
A . tętna, saturacji, temperatury,
B . tętna, OCŻ, saturacji,
C . tętna,
OCŻ,
ciśnienia
tętniczego
sposobem
bezpośrednim, temperatury, saturacji,
D . tętna, OCŻ, saturacji, temperatury.
Zadanie 15.
A b y ocenić ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego w tablicach
Score, potrzebujemy następujących danych:
A . płeć, wiek, średnie ciśnienie tętnicze, poziom glukozy
we krwi, poziom LDL -cholesterolu,
B . płeć, wiek, BMI, stężenie homocysteiny, szybkość
przepływu fali tętna,
C . płeć, wiek, wartość skurczowego ciśnienia tętniczego,
informacji o paleniu tytoniu, poziomu cholesterolu
całkowitego,
D . płeć
wiek,
wartość
ciśnienia
skurczowego
i
rozkurczowego, poziom glukozy w surowicy.
Zadanie 16.
Przez kardioplegię rozumiemy:
A . utrzymanie serca w fazie skurczu,
B . pobudzenie serca do pracy,
C . przywrócenie rytmu zatokowego,
D . chemiczne zatrzymanie czynności
mechanicznej serca.
elektrycznej
i
Zadanie 17.
Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe?
A . odcinek
PQ
odpowiada
okresowi
repolaryzacji
przedsionków,
B . odstęp P Q reprezentuje czas przewodzenia bodźca przez
prawy przedsionek, węzeł przedsionkowo - komorowy,
pęczek Hisa i jego odnogi oraz włókna Purkinjego,
C . zespół QRS jest t o czas przewodzenia impulsu
elektrycznego przez mięsień sercowy lewej i prawej
komory,
D . odstęp Q T odpowiada czasowi trwania potencjałów
czynnościowychw roboczych włóknach mięśnia komór.
Zadanie 18.
Objawy przedawkowania antykoagulantów to:
A . ból w klatce piersiowej,
B . krwawienia, wylewy podskórne,
C . nudności, wymioty,
D . zaburzenia rytmu serca.
Zadanie 19.
Młoda 22-letnia kobieta urodziła chłopczyka o ciężarze 2500g.
Wkrótce p o urodzeniu zaczęto podejrzewać istnienie u dziecka
wady serca. Które z wymienionych objawów sugerują wadę serca?
A . zielone wody płodowe, oziębienie kończyn,
B . zmniejszenie napięcia mięśni, senność,
C . drgawki, bladość skóry,
D . szmery nad sercem, szary odcień skóry.
Zadanie 20.
Pediatryczne zapisy EKG s ą wykonywane standardowo przy
prędkości przesuwu papieru:
A . 20 mm/s,
B . 50 mm/s,
C . 25 mm/s,
D . 100 mm/s.
Zadanie 21.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na:
A . mechanicznym wspomaganiu serca,
B . ręcznym wspomaganiu pracy serca,
C . podłączeniu monitora i odczytywaniu ciśnienia metodą
krwawą,
D . otworzeniu klatki piersiowej i rytmicznym uciskaniu
serca.
Zadanie 22.
Do objawów hipokaliemii zaliczamy:
A . nudności, brak łaknienia, zaburzenia rytmu serca,
B . ból wieńcowy, duszność wysiłkowa, kołatanie serca,
C . nykturia,
osłabienie
mięśniowe,
stałe
uczucie
zmęczenia, zaburzenia rytmu serca,
D . dolegliwości
dyspeptyczne,
zaparcia
stolca,
tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego.
Zadanie 23.
Wady serca najczęściej występują w zespole:
A . Edwarda,
B . Pataua,
C . Downa,
D . Tunera.
Zadanie 24.
24-letni pacjent jest przyjęty d o Kliniki Kardiochirurgii z
rozpoznaniem niedomykalności zastawki aortalnej. Pacjent
został zakwalifikowany d o wszczepienia zastawki homogennej. C o
to jest zastawka homogenna?
A . zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B . zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C . sztuczna zastawka aortalna,
D . płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.
Zadanie 25.
W wysiękowej postaci zapalenia
niebezpieczeństwo wystąpienia:
A . zawału serca,
B . tamponady serca,
C . przełomu nadciśnieniowego,
D . ostrego zapalenia żołądka.
osierdzia
pojawia
się
Zadanie 26.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:
A . cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B . wkłucie centralne,
C . cewnik Swana - Ganza,
D . elektrodę endokawitarną.
Zadanie 27.
Ból wieńcowy może być wywołany przez:
A . nadmierny wysiłek fizyczny, obfity posiłek, gwałtowną
zmianę temperatur,
B . niedostateczną ilość snu i zjedzenie posiłku,
C . krótki sen i zmianę temperatur,
D . długotrwały odpoczynek i sen.
Zadanie 28.
Który z e wskaźników powinien być kontrolowany w czasie
leczenia przeciwkrzepliwego?
A . czas protrombiny,
B . wskaźnik protrombiny,
C . czas koalinowo-kefalinowy,
D . czas krwawienia.
Zadanie 29.
Defibrylacja elektryczna serca jest metodą leczenia polegającą
na:
A . jednoczesnej depolaryzacji mięśnia sercowego z a pomocą
energii elektrycznej, przy czym impuls elektryczny
jest wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,
B . jednoczesnej depolaryzacji mięśnia sercowego z a pomocą
energii elektrycznej, przy czym impuls wyładowania
jest zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,
C . implantacji
czasowej
protezy
układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,
D . implantacji
na
stałe choremu protezy układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.
Zadanie 30.
Najważniejsze elementy pielęgnowania chorego w e wstrząsie
sercopochodnym to:
A . wygodne ułożenie i zastosowanie diety ścisłej,
B . wygodne ułożenie i podawanie dużej ilości płynów,
C . podawanie małej ilości płynów, znaczne ograniczenie
ruchów chorego,
D . wygodne ułożenie, dużo odpoczynku, podawanie małej
ilości płynów, dieta lekkostrawna.
Zadanie 31.
Standardowe wyskalowanie aparatu EKG polega n a ustaleniu
wzorcowego potencjału:
A . 0,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 0,5 cm,
B . 1 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 1 cm,
C . 1,5 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 1,5 cm,
D . 2 mV, który powinien odpowiadać wychyleniu 2 cm.
Zadanie 32.
Niewydolność układu krążenia u dzieci może wystąpić pod
postacią:
A . wstrząsu,
B . zastoinowej niewydolności krążenia,
C . zaburzeń rytmu, zapalenia osierdzia,
D . wszystkich powyższych.
Zadanie 33.
Szerokie zespoły komorowe występują w niżej wymienionych
zaburzeniach rytmu za wyjątkiem:
A . zespół WPW,
B . częstoskurcz napadowy komorowy,
C . częstoskurcz napadowy nadkomorowy,
D . bloki odnóg pęczka Hisa.
Zadanie 34.
Biopsję serca wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem:
A . wady zastawki trójdzielnej aorty,
B . choroby wieńcowej,
C . utrwalonego migotania przedsionków,
D . kardiomiopatii.
Zadanie 35.
W zapisie EKG stwierdzono cechy hipokaliemii, są to:
A . dodatkowe pobudzenia komorowe, wysokie załamki P ,
pojawienie się załamka U,
B . ujemne załamki P , wysokie spiczaste załamki T ,
wydłużenie RR,
C . wysokie uniesienie odcinka ST, zespół QS, odwrócenie
załamka T,
D . szerokie zespły QRS, głebokie ujemne załamki S ,
sinistrogram.
Zadanie 36.
Perikarditis to:
A . zapalenie osierdzia,
B . zapalenie wsierdzia,
C . zakażenie rany,
D . infekcja mostka.
Zadanie 37.
Efektem palenia tytoniu jest:
A . spadek częstości akcji serca, wzrost stężenia HDL cholesterolu,
B . wzrost częstości akcji serca, spadek ciśnienia
tętniczego krwi, brak agregacji płytek krwi,
C . rozkurcz
naczyń
wieńcowych,
wzrost
ciśnienia
tętniczego,
D . wzrost częstości akcji serca, wzrost RR, aktywacja
płytek krwi, aktywacja śródbłonka, obniżenie frakcji
HDL - cholesterolu.
Zadanie 38.
Pacjent lat 2 2 został przyjęty d o szpitala w celu diagnostyki
częstych omdleń i drgawek. W patofizjologii układu krążenia
występowanie omdleń i drgawek świadczą o:
A . napadzie MAS (Morgani-Adams-Stokes),
B . zwężeniu lewego ujścia żylnego,
C . wstrząsie kardiogennym,
D . padaczce.
Zadanie 39.
Które z wymienionych wartości laboratoryjnych świadczą o
istnieniu czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca?
A . podwyższony poziom kwasu moczowego,
B . podwyższona wartość cholesterolu HDL,
C . obniżone stężenie glukozy,
D . obniżony poziom trójglicerydów.
Zadanie 40.
Ze spalenia 1g tłuszczu otrzymujemy:
A . 3 kcal,
B . 4 kcal,
C . 6 kcal,
D . 9 kcal.
Zadanie 41.
Aterogenny wpływ na serce mają tłuszcze w diecie, zawierające:
A . nasycone kwasy tłuszczowe i kwasy tłuszczowe trans,
B . jednonienasycone kwasy tłuszczowe,
C . wielonienasycone kwasy tłuszczowe,
D . kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6.
Zadanie 42.
P o założeniu kontrapulsacji /IABP/ należy obserwować wygląd i
temperaturę skóry:
A . ramienia,
B . szyi,
C . brzucha,
D . kończyny dolnej.
Zadanie 43.
U pacjenta w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego
przeciwwskazaniem d o zastosowania leczenia trombolitycznego
jest:
A . czynne, zagrażające krwawienie np. w przebiegu choroby
wrzodowej,
B . stan po reanimacji mechanicznej,
C . stan po udarze mózgu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 44.
Migotanie komór jest zaburzeniem rytmu serca prowadzącym d o
wystąpienia:
A . wstrząsu hipowolemicznego,
B . obrzęku płuc,
C . nagłego zatrzymania krążenia,
D . przełomu nadciśnieniowego.
Zadanie 45.
N a izbę przyjęć przywieziono 13-letnią dziewczynkę z objawami:
b ó l w klatce piersiowej i podbrzuszu, duszność, suchy męczący
kaszel. Dziecko przyjmuje pozycję siedzącą. W wywiadzie
uzyskano informację o przebytej 3 tygodnie temu anginie.
Powyższe objawy świadczą o:
A . ostrym zapaleniu oskrzeli,
B . astmie oskrzelowej,
C . obrzęku płuc,
D . reumatycznym zapaleniu serca.
Zadanie 46.
10-letni chłopiec z wrodzoną wadą serca przygotowywany jest d o
zabiegu operacyjnego, który m a być wykonany w krążeniu
pozaustrojowym z dostępu przez strenotomię. W czasie zabiegu
d o naczyń wieńcowych dziecka zostanie podany roztwór o dużej
zawartości jonów:
A . wapnia,
B . potasu,
C . sodu,
D . chloru.
Zadanie 47.
Przewód tętniczy Botalla u noworodka zamyka się wskutek:
A . zmniejszonego stężenia tlenu we krwi,
B . zwiększonego stężenia prostaglandyn we krwi,
C . wzrostu stężenia tlenu w e krwi oraz zmniejszeniu
stężenia prostaglandyn,
D . zmniejszonego stężenia tlenu w surowicy krwi i
zmniejszonego stężenia prostoglandyn.
Zadanie 48.
Scyntygrafię mięśnia sercowego wykonuje się w celu:
A . wykazania obszarów mięśnia sercowego objętych
martwicą,
B . wykazania obszarów mięśnia sercowego objętych
niedokrwieniem tzw. "obszarów ogłuszonych",
C . wykazania, które obszary mięśnia sercowego s ą zdrowe i
mają prawidłową kurczliwość,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 49.
Koarktacja aorty jest to:
A . rozszerzenie aorty,
B . zwężenie cieśni aorty,
C . miażdżyca aorty,
D . tętniak aorty.
Zadanie 50.
Tamponada serca to:
A . kołatanie serca,
B . niemiarowość całkowita,
C . przecięcie spoideł zastawek,
D . ostry ucisk serca wywołany krwawieniem.
Zadanie 51.
Niedobór potasu u pacjentów z chorobami układu krążenia może
wywołać:
A . zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie komór,
B . zaburzenia widzenia,
C . uszkodzenie ucha środkowego,
D . uszkodzenie nerwu słuchowego.
Zadanie 52.
U 37-letniego pacjenta jest wykonywany zabieg operacyjny przy
zastosowanu krążenia pozaustrojowego i hipotermii. Zabieg
polega
na
wszczepieniu
sztucznej
zastawki
aortalnej.
Hipotermia w zabiegach wszczepienia sztucznej zastawki
aortalnej polega na:
A . obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B . samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C . ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D . utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.
Zadanie 53.
Długotrwałe stosowanie leków moczopędnych może być przyczyną:
A . hiperchloremii,
B . hiperkaliemii,
C . hipokaliemii,
D . hipernatriemii.
Zadanie 54.
Lekiem działającym antagonistycznie w stosunku d o heparyny
jest/są:
A . witamina K,
B . siarczan protaminy,
C . kwas acetylosalicylowy,
D . pochodne kumaryny.
Zadanie 55.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:
A . nadkomorowych,
B . komorowych,
C . zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D . nie należy do żadnej z wymienionych grup.
Zadanie 56.
Orthopnoe jest to duszność:
A . spoczynkowa występująca w pozycji leżącej,
zmusza chorego do przybrania pozycji siedzącej,
B . wysiłkowa,
C . spowodowana schorzeniami dróg oddechowych,
D . występująca przy pionizacji.
Zadanie 57.
Objawy niewydolności lewokomorowej to:
A . nadmierne wypełnienie żył szyjnych,
B . powiększenie wątroby,
C . wilgotne rzężenia u podstawy płuc,
D . nykturia.
która
Zadanie 58.
W prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca wykorzystuje
się:
A . metody farmakologiczne,
B . metody farmakologiczne i redukcję masy ciała,
C . przestrzeganie diety i ćwiczenia fizyczne,
D . wszystkie prawdziwe.
Zadanie
Jednym
A.
B.
C.
D.
59.
ze składników płynu kardioplegijnego jest:
heparyna,
protamina,
papaweryna,
potas.
Zadanie 60.
Tętnica piersiowa wewnętrzna jest najczęściej używana d o
pomostowania gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:
A . łatwość pobrania,
B . brak żył do pobrania,
C . dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D . nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.
Zadanie 61.
Deficyt tętna występuje w:
A . częstoskurczu nadkomorowym,
B . częstoskurczu komorowym,
C . trzepotaniu i migotaniu komór,
D . trzepotaniu i migotaniu przedsionków.
Zadanie 62.
Który z podanych niżej wyników pomiaru tętna świadczy o
bradyarytmii?
A . tętno 9 8 u/min, miarowe, dobrze napięte, dobrze
wypełnione,
B . tętno 52 u/min, niemiarowe, słabo napięte,
C . tętno 7 6 u/min, miarowe, dobrze napięte, dobrze
wypełnione,
D . tętno 118 u/min, słabo wypełnione, nitkowate,
niemiarowe.
Zadanie 63.
Echokardiografia dopplerowska umożliwia oprócz oceny elementów
z badania echokardiograficznego dwuwymiarowego ocenić
dodatkowo:
A . grubość i ruchomość ścian serca, wielkość jam serca i
opuszki aorty,
B . obecność płynu w worku osierdziowym,
C . określić stopień niedomykalności zastawki
oraz
gradient ciśnień w zwężeniu,
D . bardzo dokładnie morfologię aorty piersiowej np.
ocenić obecność tętniaka rozwarstwiającego aorty.
Zadanie 64.
Hipoksemia jest to:
A . zmniejszenie utlenowania krwi,
B . zwiększenie utlenowania krwi,
C . zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D . zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.
Zadanie 65.
Przed kaniulacją tętnic w obrębie kończyn górnych, w celu
prowadzenia pomiaru ciśnienia tętniczego metodą krwawą należy:
A . wykonać ultrasonografię tętnic kończyn górnych,
B . wprowadzić chorego w znieczulenie ogólne,
C . ułożyć kończynę górną wzdłuż ciała i dobrze uwidocznić
okolicę nadgarstka,
D . wykonać test Allena.
Zadanie 66.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:
A . zwiększają częstość uderzeń serca n a minutę, działają
przeciwbólowo,
B . powodują
przyspieszenie
oddechów,
zmniejszają
krzepliwość krwi,
C . zwiększają rzut serca i ciśnienie krwi,
D . zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.
Zadanie 67.
Pełna ocena ciśnienia tętniczego wymaga jego pomiaru na:
A . obu kończynach górnych oraz w pozycji stojącej,
B . jednej kończynie górnej oraz w pozycji leżącej
stojącej,
C . obu kończynach górnych oraz w pozycji leżącej,
D . o b u kończynach górnych oraz w pozycji leżącej
stojącej.
i
i
Zadanie 68.
Wskazaniem d o stałej elektrostymulacji jest utrwalony lub
nawracający blok:
A . przedsionkowo-komorowy III˚,
B . przedsionkowo-komorowy I˚,
C . pozawałowy,
D . mechaniczny.
Zadanie 69.
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) t o takie, które
organizm:
A . może sam syntetyzować,
B . nie może syntetyzować,
C . częściowo sam wytwarza, a częściowo ich źródłem jest
pokarm,
D . n i e syntetyzuje a jedynym ich źródłem s ą tłuszcze
zwierzęce.
Zadanie 70.
Ryzyko związane z nałogiem palenia jest odwracalne:
A . tak, dotyczy wszystkich chorób,
B . tak, ale dotyczy niektórych chorób,
C . po zaprzestaniu palenia nie zmniejsza się,
D . nie jest odwracalne.
Zadanie 71.
Do produktów szczególnie bogatych w potas zaliczamy:
A . pomidory, pomarańcze, grejpfruty, marchew, banany,
B . sałata, rzodkiew, szczypior, ogórki, nać pietruszki,
C . jabłka, porzeczki, maliny, buraczki, cykoria,
D . kapusta, selery, cebula, szpinak, fasola.
Zadanie 72.
W warunkach krążenia płodowego przewód Botalla stanowi
połączenie:
A . pnia płucnego i aorty zstępującej,
B . żyły głównej górnej z pniem płucnym,
C . żyły głównej dolnej z aortą,
D . pnia płucnego z żyłą główną górną.
Zadanie 73.
Trening w rehabilitacji kardiologicznej
zasadzie:
A . stopniowego obciążania,
B . systematyczności,
C . cykliczności,
D . wszystkich powyższych.
opiera
się
na
Zadanie 74.
Czas o d odklemowania aorty,
zewnątrzustrojowego, to okres:
A . reperfuzji,
B . oksygenacji,
C . perfuzji,
D . wentylacji.
do
zakończenia
krążenia
Zadanie 75.
Czy sternotomia to:
A . rozejście się mostka,
B . szycie mostka,
C . pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D . boczne otwarcie klatki piersiowej.
Zadanie 76.
W zapisie EKG załamek T jest wyrazem:
A . repolaryzacji przedsionków,
B . repolaryzacji komór,
C . depolaryzacji komór,
D . depolaryzacji przedsionków.
Zadanie 77.
Chorzy p o wszczepieniu sztucznych zastawek serca powinni
pamiętać, ż e lekami nasilającymi działanie doustnych
antykoagulantów są:
A . niesteroidowe leki przeciwzapalne, salicylany,
B . antybiotyki, witaminy,
C . barbiturany, leki hipotensyjne,
D . diuretyki, leki przeciwcukrzycowe.
Zadanie 78.
D o szpitala przyjęto 37-letniego pacjenta w celu wykonania
operacyjnej
wymiany
zastawki
aortalnej.
Chory
jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:
A . przetaczanie krwi pacjentowi w trakcie zabiegu
operacyjnego,
B . rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C . przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie choremu jego własnej krwi wcześniej
pobranej.
Zadanie 79.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:
A . płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B . płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C . płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D . nie ma żadnych.
Zadanie 80.
Adrenalina NIE jest lekiem:
A . wazopresyjnym,
B . zwiększającym siłę skurczu mięśnia sercowego,
C . antyarytmicznym,
D . pobudzającym receptory adrenergiczne.
Zadanie 81.
Objawy występujące podczas nadmiernego stresu to:
A . przyspieszenie akcji serca, uczucie niepokoju, pocenie
się,
B . zwolnienia akcji serca, zaburzenia koncentracji,
uczucie zimna,
C . przyspieszenie akcji serca, ból głowy, brzucha,
bladość powłok skórnych,
D . zwolnienie akcji serca, drżenia mięśniowe, nudności,
biegunki.
Zadanie 82.
Objawami sugerującymi ostrą reakcję odrzucania u chorego p o
przeszczepieniu serca są:
A . szybkie przybieranie n a wadze, osłabienie, gorączka,
objawy niewydolności prawokomorowej, zaburzenia rytmu
serca,
B . stany podgorączkowe, duszność, sinica, objawy wstrząsu
hipowolemicznego,
C . tachykardia, podwyższony poziom cholesterolu w e krwi,
nietolerancja glukozy lub hiperglikemia,
D . objawy przyspieszonej angiopatii naczyń wieńcowych,
obniżenia wartości ciśnienia tętniczego krwi, zawał
bezbólowy.
Zadanie 83.
W badaniach dodatkowych wykonanych we wstrząsie kardiogennym w
przebiegu zawału serca występują niżej wymienione zaburzenia:
A . kwasica, hipoksemia,
B . kwasica, hiperoksemia,
C . zasadowica, hipoksemia,
D . zasadowica, hipeoksemia.
Zadanie 84.
C z y uporczywy kaszel może być ubocznym objawem leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
A . tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak, jest objawem ubocznym stosowania inhibitorów
konwertazy angiotensyny,
C . nie, jest objawem infekcji,
D . tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.
Zadanie 85.
Jakie powikłania może nieść z a sobą nieleczone zapalenie
osierdzia?
A . zawał serca,
B . zapalenie płuc,
C . tamponadę serca,
D . miażdżycę naczyń wieńcowych.
Zadanie 86.
D o czynników zewnątrzustrojowych sprzyjających powstawaniu
miażdżycy zaliczamy:
A . dietę obfitującą w tłuszcze i węglowodany, palenie
tytoniu, małą aktywność fizyczną,
B . nieprawidłowe odżywianie, palenie tytoniu, wiek, płeć,
obciążenia genetyczne,
C . stosowanie używek, nadmierny wysiłek fizyczny,
zaburzenia gospodarki lipidowej,
D . brak wysiłku fizycznego, nadmierne stresy, zaburzenia
procesu krzepnięcia krwi.
Zadanie 87.
Palce pałeczkowate jako objaw występują często w:
A . przewlekłej niewydolności serca, siniczych wadach
wrodzonych serca,
B . zawale mięśnia sercowego, migotaniu przedsionków,
C . bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, tachykardii,
D . obrzęku płuc, przewlekłym zespole płucno - sercowym.
Zadanie 88.
45-letni pacjent przebył zawał mięśnia sercowego. Obecnie jest
odwodniony, z e spadkiem masy ciała i nie jest rehabilitowany.
Prawidłowo prowadzona rehabilitacja oddechowa NIE zapobiega:
A . zapaleniu płuc,
B . niedodmie,
C . niewydolności oddechowej,
D . zatorowości płucnej.
Zadanie 89.
Pierwsze
czynności
pielęgniarskie
wobec
pacjentki
hospitalizowanej z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego,
to:
A . zebranie dokładnego wywiadu chorobowego,
B . sprawdzenie, czy pacjentka posiada z e sobą niezbędne
rzeczy przydatne w czasie pobytu w szpitalu np.:
pidżama, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itd...,
C . ułożenie chorej n a łóżku z twardym podłożem,
podłączenie aparatury monitorującej, założenie kaniuli
d o żyły obwodowej, wykonanie EKG, przekazanie
stosownych zaleceń,
D . dokładne wypełnienie indywidualnej dokumentacji
medycznej obowiązującej w oddziale.
Zadanie 90.
Która z wymienionych poniżej katecholamin może być bezpiecznie
podawana w ciągłym wlewie do żyły obwodowej?
A . noradrenalina,
B . adrenalina,
C . dobutamina,
D . dopamina.
Zadanie 91.
Chory lat 35, przyjęty d o Kliniki z objawami ostrego zapalenia
mięśnia sercowego. Następstwem zapalenia mięśnia serca jest:
A . ostra lub przewlekła niewydolność krążenia,
B . ostra lub przewlekła niewydolność oddechowa,
C . przewlekła choroba niedokrwienna serca,
D . ostra lub przewlekła choroba reumatyczna.
Zadanie 92.
W zależności o d przydatności klinicznej i dostępności dowodów
naukowych n a temat udziału danego czynnika ryzyka w rozwoju
chorób sercowo-naczyniowych wyróżnia się następujące grupy
czynników ryzyka:
A . modyfikowalne, niemodyfikowalne,
B . tradycyjne, stare, konwencjonalne,
C . główne, predysponujące, potencjalne,
D . stare, główne, modyfikowalne.
Zadanie 93.
Nadmierne krwawienie p o operacji w krążeniu pozaustrojowym
może być wynikiem:
A . niedostatecznego zobojętnienia heparyny,
B . przedawkowania protaminy,
C . powikłań chirurgicznych,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 94.
N a czym polega korzystne działanie azotanów podawanych w
ostrym okresie zawału mięśnia sercowego?
A . rozszerzają naczynia wieńcowe i obniżają ciśnienie
tętnicze krwi,
B . rozszerzają naczynia wieńcowe i zmniejszają pracę
serca dzięki zmniejszeniu obciążenia wstępnego
(rozszerzenie
naczyń
żylnych)
i
następczego
(zmniejszenie oporu obwodowego),
C . rozszerzają naczynia wieńcowe, zmniejszają kurczliwość
i częstość skurczów serca,
D . rozszerzają naczynia wieńcowe i zmniejszają opór
obwodowy oraz objętość wyrzutową serca.
Zadanie 95.
30-letni pacjent zgłosił się d o lekarza skarżąc się n a bóle,
uczucie ziębnięcia, zaburzenia czucia w obrębie kończyn
dolnych. Lekarz stwierdził u pacjenta chorobę Buergera.
Choroba Buergera jest to:
A . miażdżyca zarostowa tętnic,
B . zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C . jeden z typów nerwicy naczyniowej,
D . wrodzona wada serca.
Zadanie 96.
Dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przeciwwskazany jest:
A . marsz, bieg, jazda na rowerze,
B . marsz, bieg, jazda na rowerze, pływanie,
C . marsz, bieg, pływanie z elementami nurkowania,
ćwiczenia izometryczne,
D . ćwiczenia czynne, przeplatane ćwiczeniami oddechowymi
i rozluźniającymi.
Zadanie 97.
Rozpoznanie bloku A-V typu Mobitz I opiera się n a cechach
elekrtokardiograficznych:
A . występuje wydłużenie odstępu P-Q powyżej 0,20s, a
wszystkie pobudzenia zatokowe s ą przewiedzione d o
komór,
B . odstęp P-Q wydłuża się stopniowo w następujących p o
sobie ewolucjach, a ż d o wypadnięcia jednego zespołu
komorowego, przy czym pobudzenie komorowe "wypada" w
sposób cykliczny,
C . zespoły QRS wypadają z cyklu okresowo, np. p o 3-4
załamkach P występuje jeden zespół QRS; odstęp P-Q w
pobudzeniach przewiedzionych do komór jest stały,
D . załamek P i zespoły QRS pojawiają się miarowo, ale nie
m a między nimi żadnej współzależności; liczba załamków
P jest większa niż zespołów QRS.
Zadanie 98.
Przyczyny nabytych wad serca to:
A . niewydolność krążenia i nieprawidłowe odżywianie,
B . urazy serca i nadciśnienie tętnicze,
C . nadciśnienie tętnicze i siedzący tryb życia,
D . zakażenia bakteryjne, urazy serca, miażdżyca.
Zadanie 99.
D o czynników ryzyka chorób układu krążenia NIE poddających się
modyfikacji zaliczamy:
A . palenie tytoniu, małą aktywność fizyczną, dietę
wysokotłuszczową,
B . wiek , płeć, rodzinne występowanie chorób n a tle
miażdżycy,
C . choroby współistniejące typu cukrzyca, nadciśnienie
tętnicze,
D . podwyższony poziom cholesterolu całkowitego, LDL
-cholesterolu, trójglicerydów.
Zadanie 100.
Przed koronarografią doustny antykoagulant należy odstawić na:
A . >= 2 dni przed badaniem,
B . zażywanie antykoagulantów jest bez znaczenia przy
koronarografii,
C . INR powinien do koronarografii być > 4,
D . zażywanie antykoagulantów zapobiega powikłaniom.
Zadanie 101.
Który z poniższych parametrów nie jest oceniany według skali
Glasgow?
A . otwieranie oczu,
B . charakter oddechu,
C . reakcja słowna,
D . reakcja ruchowa.
Zadanie 102.
Test Allena służy do oceny:
A . dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B . odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia obocznego, gdy zostanie zamknięta tętnica
promieniowa,
D . ośrodkowego ciśnienia żylnego.
Zadanie 103.
Najczęstsze powikłania po operacjach zastawkowych to:
A . tętniak rozwarstwiający aorty,
B . powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C . wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D . zapalenie płuc.
Zadanie 104.
Szybkie podanie dużej dawki
spowodować upośledzenie:
A . słuchu,
B . wzroku,
C . smaku,
D . węchu.
Furosemidu
Zadanie 105.
Komisurotomia to:
A . przecięcie spoideł zastawek,
B . szmery serca,
C . nerwica serca,
D . niemiarowość serca.
dożylnie
może
Zadanie 106.
Tetralogia Fallota t o ciężka wada serca obejmująca zespół
następujących anomalii:
A . otwór
w
przegrodzie
międzyprzedsionkowej,
międzykomorowej. zwężenie aorty oraz przełożenie
dużych pni tętniczych,
B . zwężenie ujścia pnia płucnego, ubytek przegrody
międzykomorowej, przerost prawej komory i prawostronne
przemieszczenie aorty nad przegrodę międzykomorową,
C . przerost lewej komory, zwężenie aorty, ubytek w
przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytek w przegrodzie
międzykomorowej,
D . zwężenie pnia płucnego, przemieszczenie aorty, ubytek
w
przegrodzie
międzyprzedsionkowej,
ubytek
w
przegrodzie międzykomorowej.
Zadanie 107.
Synonim błonnika pokarmowego to:
A . skrobia pokarmowa,
B . włókno pokarmowe,
C . cellula pokarmowa,
D . flawonoidy pokarmowe.
Zadanie 108.
Wskaż rodzaj wady serca, w której życie dziecka zależy o d
utrzymania drożności przewodu tętniczego Botalla (tzw. wada
przewodozależna):
A . ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej,
B . przełożenie wielkich pni naczyniowych,
C . ubytek w przegrodzie międzykomorowej,
D . kanał przedsionkowo-komorowy.
Zadanie 109.
Jakie są główne przyczyny nadciśnienia tętniczego pierwotnego?
A . zaburzenia hemodynamiczne i choroby miąższu nerek,
B . środowiskowe i hormonalne,
C . środowiskowe, dziedziczne,
D . dziedziczne, nerkowe.
Zadanie 110.
W jakiej pozycji należy ułożyć chorego
lewokomorowej niewydolności krążenia?
A . na lewym boku,
B . siedzącej,
C . płaskiej na plecach,
D . dobór pozycji jest bez znaczenia.
z
objawami
Zadanie 111.
P o transfuzji krwi należy przechować w lodówce pojemnik z
pozostałościami przetaczanej krwi lub jej składnika wraz z
zestawem do przetaczania przez:
A . 1 miesiąc,
B . 24 godziny,
C . 72 godziny,
D . żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 112.
Który z wymienionych objawów często towarzyszy policytemii:
A . skłonność do omdleń,
B . ból w klatce piersiowej po wysiłku,
C . przerost dziąseł,
D . krwawienie z nosa.
Zadanie 113.
Koncepcja
czynników
ryzyka
jako
głównego
elementu
zwiększającego prawdopodobieństwo zachorowania n a choroby
układu krążenia została wysunięta p o raz pierwszy w wyniku
badań przeprowadzonych w:
A . Sztokholmie,
B . Michigan,
C . Framingham,
D . Londynie.
Zadanie 114.
D o niezależnych czynników ryzyka chorób sercowo - naczyniowych
należą:
A . zaburzenia lipidowe, palenie tytoniu, nadciśnienie
tętnicze,
B . wskaźniki reakcji zapalnej, czynniki psychospołeczne,
płeć męska,
C . zwiększenie stężenia homocysteiny, siedzący tryb
życia, cukrzyca,
D . spadek stężenia homocysteiny, palenie, alkoholizm.
Zadanie 115.
Chorego po zabiegach kardiochirurgicznych można ekstubować:
A . p o upływie 1 2 godzin o d zakończenia zabiegu, przy
prawidłowych wynikach gazometrycznych krwi,
B . g d y jest przytomny, w pełnym kontakcie, z wydolnym
układem
oddechowym
i
nerkami,
stabilny
hemodynamicznie, z ustabilizowanym drenażem z e
śródpiersia,
C . g d y jest przytomny, stężenie tlenu w mieszaninie
oddechowej wynosi 60%, a ciśnienie końcowo wydechowe
(PEEP) jest powyżej 3 mmHg,
D . g d y jest przytomny, stabilny a wyniki gazometryczne
krwi pobrane p o 3 0 min. oddychania w trybie SIMV s ą
prawidłowe.
Zadanie 116.
D o oddziału kardiochirurgii
w
I dobie p o korekcji
chirurgicznej ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej został
przywieziony 6-letni chłopiec z czynnym drenażem śródpiersia.
Dziecko jest stabilne krążeniowo, wydolne oddechowo. Jaki jest
cel
drenażu
śródpiersia
u
chłopca
po
zabiegu
kardiochirurgicznym?
A . niedopuszczenie do tamponady serca,
B . zmniejszenie odmy opłucnowej,
C . kontrola szczelności szwu na ranie pooperacyjnej,
D . obserwacja w kierunku zaburzeń hemostazy.
Zadanie 117.
Jakie działanie musi być bezwzględnie podjęte przez
pielęgniarkę po stwierdzeniu wstrząsu kardiogennego?
A . przywrócenie choremu poczucia bezpieczeństwa,
B . osłuchiwanie płuc pacjenta pod kątem wykluczenia
obrzęku płuc,
C . oznaczenie choremu poziomu glikemii we krwi,
D . ocena stanu na podstawie obrzęków kończyn dolnych.
Zadanie 118.
Krzyś urodził się w 40-tym tygodniu ciąży, siłami i drogami
natury. W 6-tym tygodniu życia podczas badania w przychodni
stwierdzono szmer w sercu. Zauważono też, ż e podczas płaczu
wargi dziecka przybierają ciemne zabarwienie. Wstępna diagnoza
brzmiała: wada wrodzona serca - Tetralogia Fallota. Które z
wymienionych anomalii w obrębie serca i naczyń krwionośnych
zalicza się do Zespołu Fallota?
A . otwór międzykomorowy, aorta "jeździec", zwężenie
zastawki tętnicy płucnej, przerost prawej komory,
B . otwór międzykomorowy, zwężenie cieśni aorty, zwężenie
zastawki aorty, przerost lewej komory,
C . aorta "jeździec", zwężenie cieśni aorty, zwężenie
zastawki aorty, przetrwały przewód tętniczy,
D . otwór międzyprzedsionkowy, zwężenie zastawki tętnicy
płucnej, zwężenie zastawki aorty, przetrwały przewód
tętniczy.
Zadanie 119.
50-letnia pacjentka z cukrzycą typu 2 , hiperinsulinemią,
zaburzeniami lipidowymi zgłosiła się d o lekarza z powodu
pojawiających się bólów dławicowych. Cukrzyca i niski poziom
cholesterolu HDL u tej pacjentki:
A . przyspiesza rozwój choroby niedokrwiennej serca,
B . n i e wpływa n a rozwój choroby niedokrwiennej serca z e
względu n a "ochronne" działanie żeńskich hormonów
płciowych,
C . niski poziom cholesterolu HDL przyspiesza rozwój
miażdżycy a cukrzyca nie,
D . cukrzyca nie przyspiesza rozwoju zmian niedokrwiennych
w mięśniu sercowym.
Zadanie 120.
Wskaźnik WHR jest to stosunek obwodu:
A . talii do obwodu bioder,
B . bioder do obwodu talii,
C . barków do obwodu bioder,
D . bioder do obwodu barków.
Zadanie 121.
Wskaźnikami wyników leczenia przy stosowaniu leków
moczopędnych są:
A . wielkość diurezy dobowej i związany z tym ubytek masy
ciała,
B . ubytek masy ciała i częstość oddawania stolca,
C . diureza dobowa i ilość przyjmowanych płynów,
D . ilość przyjmowanych płynów i wzrost masy ciała.
Zadanie 122.
Wskazaniem d o operacji pomostowania aortalno - wieńcowego
(CABG) jest:
A . zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej > 50% lub innych
gałęzi tętnic wieńcowych > 75%,
B . niedomykalność mitralna,
C . migotanie przedsionków,
D . zwężenie tętnicy wieńcowej > 10% lub innych tętnic <
20 %.
Zadanie 123.
Najczęstszą przyczyną zatrzymania krążenia u noworodka jest:
A . niewydolność oddechowa i niedotlenienie,
B . wystąpienie zaburzeń rytmu serca,
C . zapalenie mięśnia sercowego,
D . wada serca.
Zadanie 124.
W celu skrócenia napadu anoksemicznego u dziecka należy:
A . ułożyć dziecko w pozycji Trendelenburga,
B . wykonać manewr symulujący kucanie,
C . ułożyć dziecko w pozycji bezpiecznej,
D . maksymalnie przygiąć głowę dziecka d o klatki
piersiowej.
Zadanie 125.
Diagnostyka inwazyjna choroby niedokrwiennej serca to:
A . echokardiografia,
B . koronarografia,
C . farmakoterapia,
D . wszystkie powyższe są prawidłowe.
Zadanie 126.
Powikłania próby wysiłkowej to:
A . hipotonia,
B . zastoinowa niewydolność serca,
C . ciężkie zaburzenia rytmu serca,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 127.
Które z objawów zaobserwowanych przez pielęgniarkę u pacjenta
leczonego Nitrogliceryną świadczą o ubocznym działaniu tego
leku?
A . bóle głowy, wymioty, biegunka,
B . lęk, podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C . bóle
głowy,
zaczerwienienie
twarzy,
obniżenie
ciśnienia tętniczego krwi,
D . bladość twarzy, wymioty, suchy kaszel.
Zadanie 128.
W profilaktyce miażdżycy korzystne działanie błonnika
pokarmowego polega na:
A . zmniejszeniu krzepliwości krwi i obniżeniu ciśnienia
tętniczego,
B . ochronie kwasów tłuszczowych przed destrukcyjnym
działaniem tlenu,
C . zapobieganiu wchłaniania nadmiaru kwasów tłuszczowych
i węglowodanów z posiłku,
D . zatrzymywaniu wody w płynie pozakomórkowym.
Zadanie 129.
Chromanie przestankowe wynika z:
A . obecności żylaków podudzi,
B . niedoboru potasu,
C . miażdżycy tętnic kończyn dolnych,
D . zaburzeń krążenia limfatycznego w obrębie kończyn
dolnych.
Zadanie 130.
I I stopień wydolności czynnościowej wg. NYHA charakteryzuje
się:
A . nieznacznym
ograniczeniem
aktywności
fizycznej,
zwiększone
wysiłki
nie
wywołują
dolegliwości
chorobowych,
B . nieznacznym ograniczeniem aktywności fizycznej, dobre
samopoczucie utrzymuje się w spoczynku, a zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,
C . znacznym ograniczeniem aktywności fizycznej, dobre
samopoczucie utrzymuje się w spoczynku, a zwykła
aktywność fizyczna wywołuje dolegliwości chorobowe,
D . znacznym ograniczeniem aktywności fizycznej, dobre
samopoczucie utrzymuje się w spoczynku, a najmniejsza
aktywność fizyczna wywołuje nasilone dolegliwości
chorobowe.
Zadanie 131.
Klasyfikacja czynnościowa stopnia niewydolności krążenia
została zaproponowana przez:
A . Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego,
B . Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne,
C . Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne,
D . Europejskie Towarzystwo ds. Miażdżycy.
Zadanie 132.
W zapisie EKG załamki Q, R, S są wyrazem:
A . repolaryzacji przedsionków,
B . repolaryzacji komór,
C . depolaryzacji komór,
D . depolaryzacji przedsionków.
Zadanie 133.
Które z niżej wymienionych enzymów lub substancji są markerami
martwicy mięśnia sercowego?
A . AST,
B . Troponina,
C. CK,
D . Leukocytoza.
Zadanie 134.
W oddziale kardiochirurgii d o zabiegu przygotowywana jest
17-letnia dziewczyna z rozpoznaniem CoA. Jaką wadę oznacza
skrót CoA?
A . zwężenie cieśni aorty,
B . atrezję zastawki trójdzielnej,
C . stenozę aortalną,
D . przerwanie łuku aorty.
Zadanie 135.
Kardiowersja elektryczna jest metodą leczenia polegającą na:
A . jednoczesnej depolaryzacji mięśnia sercowego z a pomocą
energii elektrycznej, przy czym impuls elektryczny
jest wyzwalany niezależnie od zapisu EKG,
B . jednoczesnej depolaryzacji mięśnia sercowego z a pomocą
energii elektrycznej, przy czym impuls wyładowania
jest zsynchronizowny z czynnością elektryczną serca,
C . implantacji
czasowej
protezy
układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca,
D . implantacji
na
stałe choremu protezy układu
bodźco-przewodzącego - sztucznego stymulatora serca.
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE
TEST NR 270715
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do objawów zapalenia otrzewnej zalicza się:
A . bóle głowy, nudności, wysokie ciśnienie tętnicze krwi,
spadek masy ciała,
B . b ó l brzucha, nudności, wymioty, gorączkę, zmętnienie
płynu dializacyjnego, biegunkę,
C . zaczerwienienie ujścia cewnika, obrzęki, wzrost
ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała,
D . płyn dializacyjny mętny, obrzęki, wzrost ciśnienia
tętniczego krwi, duszność.
Zadanie 2.
W jakim celu przed zabiegiem przeszczepienia nerki u biorcy p o
założeniu cewnika d o pęcherza moczowego podaje się d o niego
100-200 m l soli fizjologicznej zwykle z domieszką zabarwionego
antyseptyku (np.błękitu metylenowego)?
A . m a n a celu ułatwienie precyzyjnego wykonania
zespolenia moczowego,
B . dekontaminacja pęcherza moczowego,
C . łatwiejszą
identyfikację
pęcherza
moczowego
w
przypadku trudności anatomicznych,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 3.
U pacjenta dializowanego metodą CADO wystąpiły: zmętnienie
dializatu i bolesność brzucha. O czym świadczą powyższe
objawy?
A . hyperglikemii,
B . hyperkalcemii,
C . dializacyjnym zapaleniu otrzewnej,
D . hiponatremii.
Zadanie 4.
Konsekwencją obecności przeciwciał anty -HLA u biorcy jest
wysokie zagrożenie wystąpienia:
A . odrzucenia narządu,
B . chorób sercowo-naczyniowych,
C . nowotworów,
D . cukrzycy potransplantacyjnej.
Zadanie 5.
Pacjent po transplantacji nerki NIE powinien być szczepiony:
A . szczepionką przeciw gruźlicy,
B . szczepionką przeciw tężcowi,
C . szczepionką przeciw różyczce,
D . szczepionką przeciw grypie.
Zadanie 6.
Rozcieńczanie moczu odbywa się w:
A . cewce bliższej nerki,
B . cewce dalszej nerki,
C . pętli Henlego nerki,
D . części korowej nerki.
Zadanie 7.
Przygotowanie dializatora d o zabiegu przez płukanie g o solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:
A . dokładnie usuwane s ą w ten sposób pozostałości z
procesów technologicznych (np. glicerol), środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,
B . zwiększa się możliwość wykrzepiania w kapilarch
dializatora,
C . uzyskuje się w ten sposób mniejszą powierzchnię
dializatora,
D . zmniejsza się w ten sposób klirens dializatora dla
małych i średnich cząsteczek.
Zadanie 8.
Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki może być
zastosowany:
A . w opiece nad pacjentem nefrologicznym, gdzie liczba
pielęgniarek jest adekwatna d o zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,
B . tylko
w
poradni
nefrologicznej
i
środowiskowo-rodzinnej,
C . wszędzie - n a oddziałach nefrologicznych, w stacjach
dializ, oddziałach transplantacyjnych, poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,
D . w e wszystkich ośrodkach opieki nefrologicznej, które
s ą wyposażone w specjalistyczny, niezbędny d o opieki
nefrologicznej sprzęt.
Zadanie 9.
Przyczyną zakrzepicy tętnicy nerkowej w nerce przeszczepionej
może być:
A . nasilona miażdżyca u dawcy i/lub biorcy,
B . niskie ciśnienie tętnicze biorcy nerki,
C . ostre odrzucanie przeszczepu,
D . odpowiedź prawidłowa A i B.
Zadanie 10.
Dyfuzja w trakcie hemodializy to proces polegający na:
A . ruchu cząsteczek rozpuszczonych w osoczu przez pory o
wystarczającej wielkości w błonie półprzepuszczalnej
błony dializacyjnej d o płynu dializacyjnego i w
kierunku przeciwnym, zgodnie z gradientem stężeń,
B . ruchu cząsteczek substancji rozpuszczalnych
w
roztworze przez barierę błony półprzepuszczalnej pod
wpływem gradientu ciśnienia hydrostatycznego między
przedziałami osocza i płynu dializacyjnego,
C . ruchu cząsteczek rozpuszczalnych w osoczu przez pory o
względnie dużej wielkości w błonie dializacyjnej pod
wpływem ciśnienia hydrostatycznego i w kierunku
przeciwnym,
D . ruchu cząsteczek rozpuszczalnych w roztworze przez
pory o średniej wielkości w błonie dializacyjnej d o
niskiego stężenia osocza w kierunku przeciwnym.
Zadanie 11.
O d czego głównie zależy ilość przyjmowanych płynów u pacjentów
homodializowanych?
A . wagi ciała,
B . czasu hemodializy,
C . resztkowej funkcji nerek,
D . rodzaju dializatora.
Zadanie 12.
W leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek powszechnie
stosuje się ludzką rekombinowaną erytropoetynę (EPO).
Podawanie EPO:
A . przyczynia się d o pogorszenia jakości życia tych
chorych,
B . powoduje obniżenie poziomu hematokrytu,
C . zmniejsza stężęnie adrenaliny i noradrenaliny,
D . może indukować nadciśnienie i pogarszać kontrolę
ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 13.
Istotnym działaniem podjętym w stosunku d o dziecka z
zapaleniem pęcherza moczowego jest:
A . zwiększenie podaży płynów drogą doustną,
B . podawanie
dziecku
posiłków
z
diety
bogatowęglowodanowej,
C . zorganizowanie dziecku czasu wolnego,
D . zastosowanie zimnego okładu n a okolice pęcherza
moczowego.
Zadanie 14.
W Polsce przy pobieraniu tkanek i narządów o d dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:
A . wpisu do centralnego rejestru,
B . oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia w chwili przyjęcia d o szpitala lub w
czasie pobytu w szpitalu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 15.
D o głównych objawów świadczących o wtórnej nadczynności
przytarczyc należą:
A . świąd skóry, bóle kostne i stawowe pleców, bioder,
nóg,
B . efekt czerwonych oczu, zaburzenia snu, utrata
łaknienia,
C . kalcyfikacja naczyń krwionośnych, zniekształcenia
kostne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 16.
W celu zmniejszenia nefrotoksyczności preparatów kontrastowych
stosowanych w urografii dożylnej przed badaniem należy:
A . podać 100 mg Hydrocortisonu dożylnie,
B . założyć cewnik Foleya do pęcherza moczowego,
C . nawodnić pacjenta,
D . podać minimalną dawkę środka kontrastowego.
Zadanie 17.
Wobec pacjenta z ostrą niewydolnością nerek w fazie powrotu d o
zdrowia należy podjąć następujące działania:
A . rozpocząć edukację w zakresie zasad żywienia,
B . przygotować pacjenta d o samoopieki i samopielęgnacji w
warunkach domowych,
C . ściśle monitorować gospodarkę wodno-elektrolitową,
D . zmiejszyć dawki leków, stosowanych w okresie oligurii.
Zadanie 18.
Pielęgniarka jest uprawniona d o wykonywania samodzielnie, bez
zlecenia lekarskiego świadczeń medycznych obejmujących
przygotowanie chorych ( i ich rodzin) leczonych metodami: CADO,
A D O i hemodializą d o współudziału w prowadzonym leczeniu, pod
warunkiem:
A . odbycia
kursu
kwalifikacyjnego
w
dziedzinie
pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią,
B . odbycia kursu specjalistycznego,
C . specjalizacji z pielęgniarstwa nefrologicznego,
D . uzyskania tytułu licencjata.
Zadanie 19.
Mikoralbuminuria jest t o wydalanie albumin w ciągu doby w
ilości:
A . do 30 mg,
B . 30-300 mg,
C . >300 mg,
D . > 0,5 g.
Zadanie 20.
Najbardziej wiarygodnym badaniem diagnostycznym służącym d o
potwierdzenia ostrego odrzucania nerki jest:
A . USG nerki,
B . tomografia komputerowa,
C . biopsja nerki,
D . urografia.
Zadanie 21.
Wykonując PET - TEST u dziecka dializowanego otrzewnowo
oceniamy:
A . adekwatność dializy otrzewnowej,
B . przepuszczalność otrzewnej,
C . ultrafiltrację,
D . poziom białka w dializacie.
Zadanie 22.
Szron mocznicowy w przewlekłej niewydolności nerek spowodowany
jest:
A . dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B . średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C . niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D . brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.
Zadanie 23.
Hemodializa sekwencyjna polega na:
A . stosowaniu
intensywnej
ultrafiltracji
z
użyciem
dializatora o wysokim współczynniku ultrafiltracji,
B . zastosowaniu dializatora z błoną półprzepuszczalną o
dużych porach,
C . rozdzieleniu procesu dyfuzji i ultrafiltracji w czasie
hemodializy,
D . profilowaniu stężenia sodu w płynie dializacyjnym.
Zadanie 24.
U chorego podczas porannej wymiany, w płynie dializacyjnym
pojawił się włóknik, drenaż jest mały poniżej 2 litrów, chory
odczuwa ból w dolnej części brzucha, m a ciągle zaparcia. C o
należy zrobić, aby pacjent poczuł się lepiej?
A . podać heparynę 500-1000 j heparyny n a 1000 m l płynu
dializacyjnego do jamy otrzewnowej,
B . podać leki wzmagające perystaltykę jelit i biegunkę,
C . skierować pacjenta do szpitala,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 25.
W prewencji osteoporozy potransplantacyjnej należy stosować:
A . zmniejszenie dawki leków immunosupresyjnych,
B . ograniczenie aktywności fizycznej,
C . coroczne badanie densytometryczne,
D . preparaty wapnia i witaminy D.
Zadanie 26.
Cystografia i cystoureterografia mikcyjna jest t o badanie
obrazowe, stosowane w chorobach nerek, które polega n a
zobrazowaniu:
A . zwężenia tętnicy nerkowej lub zakrzepu żyły nerkowej,
B . uwidocznieniu torbieli, guzów i zwapnień w nerce,
C . pęcherza
moczowego
i
odpływów
pęcherzowo-moczowodowych,
D . pozwala określić wielkość nerek, grubość kory,
poszerzenie kielichów.
Zadanie 27.
Jeżeli podczas pracy pielęgniarki w stacji dializ, doszło d o
bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta z HBsAg-dodatnim to:
A . należy podać pielęgniarce immunoglobulinę WZW typu B,
B . należy zaproponować pielęgniarce dodatkową dawkę
szczepionki przeciwko WZW typu B,
C . należy p o uzyskaniu zgody wykonać pielęgniarce test n a
obecność HIV,
D . decyzję o postępowaniu należy odłożyć d o momentu
wystąpienia u pielęgniarki objawów WZW typu B.
Zadanie 28.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka
nerczycowym jest:
A . krwinkomocz i bakteriomocz,
B . masywny białkomocz oraz obrzęki,
C . makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D . nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.
z
zespołem
Zadanie 29.
Czynnikami, które nie podlegają modyfikacji w przewlekłej
chorobie nerek to?
A . niedokrwistość, hiperlipidemia, płeć męska,
B . małe wyjściowe GFR, starszy wiek,
C . nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu,
D . niskie stężenie albumin, hiperglikemia.
Zadanie 30.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:
A . Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych
i Transplantacyjnych/Europejskiego Towarzystwa Opieki
Nefrologicznej,
B . Europejskiego
Towarzystwa
Dializ
i
Transplantacji/Europejskiego
Towarzystwa
Nefrologicznego,
C . Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i
Transplantologicznych,
D . kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.
Zadanie 31.
Oddziały, w których najczęściej występują wskazania d o
stosowania ciągłych technik leczenia nerkozastępczego t o
oddział:
A . wewnętrzny,
B . SOR,
C . chirurgii,
D . intensywnej terapii i pooperacyjny kardiochirurgii.
Zadanie 32.
Pacjentka p o transplantacji nerki może zajść w ciążę p o
okresie:
A . 1-2 miesięcy,
B . 6-12 miesięcy,
C . po 12 miesiącach,
D . ciąża u pacjentek p o przeszczepieniu jest bezwzględnie
przeciwwskazana.
Zadanie 33.
Najlepszym dostępem naczyniowym d o hemodializy u pacjentów z
cukrzycą jest:
A . przetoka tętniczo-żylna z własnych naczyń,
B . przetoka tętniczo-żylna z protezą naczyniową,
C . cewnik Permanentny,
D . cewnik Tenckhoffa.
Zadanie 34.
D o klasycznych objawów guza nerki (triada Virchowa) NIE
należy:
A . guz wyczuwalny przez powłoki,
B . ból w okolicy lędźwiowej,
C . krwiomocz zwykle okresowy,
D . ciemno-brunatny odcień skóry.
Zadanie 35.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się:
A . oczekujących n a przeszczep nerki, którzy jeszcze nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,
B . biorców
zarejestrowanych
w
Krajowej
Liście
Oczekujących, wymagających szybkiego przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,
C . pacjentów
przewlekle
dializowanych
nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,
D . osoby p o przeszczepie nerki wymagające pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.
Zadanie 36.
W przypadku zapalenia otrzewnej ilość utraty białka może dojść
d o 200 g/dobę. Zaburzona równowaga między ilością albuminy
tworzonej i wydalonej może być korygowana przez:
A . dietę,
B . podaż aminokwasów i albumin,
C . zmianę płynu dializacyjnego,
D . A i B prawidłowa.
Zadanie 37.
Najczęstszym patogenem będącym przyczyną zapaleń tunelu i
wyjścia cewnika na skórę jest:
A . Staphylococcus aureus,
B . Staphylococcus epidermidis,
C . Staphylococcus viridaus,
D . Enterococcus.
Zadanie 38.
Dezynfekcję chemiczną aparatu d o hemodializy przeprowadza się
w celu:
A . wykonania dekalcyfikacji w związku z używaniem płynów
dializacyjnych dwuwęglanowych,
B . uniknięcia zakażeń pacjentów poddawanych terapii
nerkozastępczej zgodnie z założeniem, ż e każdy pacjent
dializowany jest potencjalnie zakaźny,
C . zapewnienia jak najlepszej efektywności zabiegu
hemodializy,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 39.
Najczęściej przyczyną ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek u
dziecka jest:
A . przebyte zakażenie paciorkowcowe,
B . upośledzenie zagęszczania moczu znacznego stopnia,
C . odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy,
D . stosowanie diety ubogowapniowej.
Zadanie 40.
Dzienne zapotrzebowanie n a białko u chorego z e schyłkową
niewydolnością nerek leczonego hemodializą wynosi:
A . 0,6 g białka/kg,
B . 0,8 g białka/kg,
C . 1,0 g białka/kg,
D . 1,2 g białka/kg.
Zadanie 41.
Pacjenci o wysokim transporcie otrzewnowym najlepiej uzyskują
zamierzone wartości klirensu w schemacie dializy:
A . długich wymian i długim czasie zalegania dużej
objętości,
B . częstych wymian o krótkim czasie zalegania małą
objetością,
C . automatycznej otrzewnowej składającej się z 4-7
wymian, plus lub minus krótka wymiana dzienna,
D . automatycznej
otrzewnowej
prowadzonej
przy
zastosowaniu małej liczby wymian o dużej objętości,
plus lub minus jedna wymiana dzienna.
Zadanie 42.
W Polsce podstawowym dokumentem zawierającym dokładne i jasne
podstawy prawne transplantologii jest:
A . Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów z dn. 26 października 1995r.,
B . Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów z dn. 17 lipca 2000r.,
C . Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów z dn. 1 lipca 2005r., z
późn. zm.
D . Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów z dn. 1 lipca 2010.
Zadanie 43.
Przeciwdziałaniem występowaniu hipotensji śróddializacyjnej u
chorych z cukrzycą NIE jest następująca metoda:
A . długie sesje dializ,
B . profilowanie stężenia sodu,
C . wyrównywanie niedokrwistości,
D . podwyższenie temperatury płynu dializacyjnego do 30°C.
Zadanie 44.
Konwekcja w hemodializie polega na:
A . procesie przenikania substancji rozpuszczonych przez
błonę półprzepuszczalną wskutek ruchu cząstek wody
wywołanego różnicą ciśnień hydrostatycznych,
B . przenikaniu cząsteczek wody i substancji o masie
cząsteczkowej 33000 daltonów wywołane tym samym
ciśnieniem hydrostatycznym,
C . usuwaniu wody i substancji w niej rozpuszczonych przez
błonę dializacyjną o względnie dużej przepuszczalności
zgodnie z gradientem stężeń,
D . ruchu cząsteczek rozpuszczonych w osoczu przez pory o
dużej wielkości w błonie półprzepuszczalnej błony
dializacyjnej zgodnie z gradientem stężeń.
Zadanie 45.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:
A . zgodność grup głównych krwi dawcy i biorcy oraz
czynnika Rh,
B . zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność grup głównych krwi oraz ujemny wynik próby
krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność antygenów transplantacyjnych HLA i stopień
Immunizacji.
Zadanie 46.
Poddając pacjentów dializowanych szczepieniu przeciwko wzw
typu B należy:
A . stosować szczepionkę według ogólnie przyjętych zasad,
B . stosować szczepionkę według zaleceń specyficznych,
opracowanych dla tej grupy chorych,
C . podawać szczepionkę wszystkim pacjentom dializowanym,
D . szczepić tylko na życzenie pacjenta.
Zadanie 47.
Jakie ograniczenie potasu n a dobę mają pacjenci dializowani
otrzewnowo?
A . 6 g na dobę,
B . 4 g na dobę,
C . 2 g na dobę,
D . nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.
Zadanie 48.
Chorym dializowanym otrzewnowo należy podać heparynę, gdy płyn
dializacyjny:
A . nie wpływa do jamy otrzewnej,
B . nie wypływa z jamy otrzewnej,
C . jest zażółcony,
D . zawiera skrzepy zbudowane z fibryny.
Zadanie 49.
Jaka witamina nie jest usuwana podczas hemodializy a nadmiar
j e j może powodować niedokrwistość, zaburzenia metabolizmu
wapnia oraz lipidów?
A . witamina K,
B . witamina D,
C . witamin A,
D . witamina B.
Zadanie 50.
Pacjent p o zabiegu przeszczepienia nerki w pierwszej dobie
oprócz monitorowania stanu hemodynamicznego wymaga:
A . monitorowania bilansu wodno-elektrolitowego,
B . zmiany opatrunku,
C . monitorowania stężenia leków immunosupresyjnych,
D . ułożenia w pozycji bezpiecznej.
Zadanie 51.
Obserwując dziecko p o wykonaniu punkcyjnej biopsji nerki
zwracamy uwagę na:
A . obrzęki,
B . zabarwienie moczu,
C . bradykardię,
D . zabarwienie powłok skórnych.
Zadanie 52.
Najczęstszą przyczyną zapalenia ujścia cewnika jest:
A . przeciek płynu w okolicy wyprowadzenia cewnika z
powłok brzusznych,
B . ból podczas wypuszczania płynu dializacyjnego,
C . niewłaściwa edukacja higieniczna pacjenta,
D . nadżerka okolicy zewnętrznej mufki.
Zadanie 53.
Najwcześniejszymi objawami sugerującymi występowanie (DZO)
dializacyjnego zapalenia otrzewnej są:
A . krwisty płyn otrzewnowy, biegunka, wymioty,
B . b ó l brzucha promieniujący d o kończyny prawej,
nudności, wzrost temperatury ciała, hiperleukocytoza,
C . zmętnienie płynu otrzewnowego, ból brzucha, wzrost
temperatury ciała, nudności, wymioty, upośledzenie
ultrafiltracji, wzrost leukocytozy,
D . zaparcia n a przemian z biegunkami, wymioty, nudności,
gastroparezy.
Zadanie 54.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? "Sucha waga":
A . jest t o masa ciała pacjenta przy której nie stwierdza
się objawów przewodnienia ani odwodnienia,
B . jest zależna o d przyrostu i spadku masy ciała
pacjenta,
C . n i e warunkuje wielkość odwodnienia pacjenta podczas
zabiegu hemodializy,
D . jest to masa ciała pacjenta przed hemodializą.
Zadanie 55.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:
A . rozpoznanie rodzaju i stopnia deficytu w zakresie
samoopieki,
B . określenie problemu lub potrzeby opartego/-ej n a
zgromadzonych danych - pacjent wstępnie identyfikuje
problem zdrowotny,
C . rozpoznanie potrzeb sygnalizowanych przez pacjenta i
środowiska,
D . ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.
Zadanie 56.
Pacjenci o niskim transporcie otrzewnowym, aby osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:
A . długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B . częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C . dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej dializy otrzewnowej z e skróceniem czasu
zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.
Zadanie 57.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:
A . skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B . bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie
satysfakcji
pacjentów,
certyfikaty,
akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu
i leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.
Zadanie 58.
U pacjenta w trakcie badania fizykalnego został stwierdzony
dodatni objaw Goldflama, który świadczy o schorzeniach w
obrębie:
A . nerek,
B . wątroby,
C . śledziony,
D . trzustki.
Zadanie 59.
U chorego z założonym cewnikiem dwukanałowym d o żyły
centralnej, ważna jest profilaktyka infekcji naczyniowej,
polega ona na:
A . perfekcyjnym przestrzeganiu zasad aseptyki i nauczeniu
pacjenta umiejętności obserwacji miejsca wkłucia,
B . jałowej zmianie opatrunku,
C . wykonywaniu wszystkich czynności przy cewniku w
rękawiczkach
z
użyciem
sterylnego
materiału
opatrunkowego i sterylnych narzędzi,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 60.
Standardami opieki pielęgniarskiej nazywamy:
A . zasady i sposób postępowania w opiece nad
poszczególnymi grupami pacjentów, wyodrębnionymi n a
podstawie np. stanu zdrowia czy jednostki chorobowej,
B . zbiór wymagań, norm, które określają uzgodniony,
możliwy d o zrealizowania poziom wykonywania praktyki
pielęgniarskiej,
C . zbiór zasad i procedur postępowania pielęgniarskiego
podczas wykonywania przez pielęgniarkę różnych
zabiegów,
D . zbiór algorytmów i procedur pielęgniarskich.
Zadanie 61.
Określanie "suchej masy ciała", przestrzeganie diety i
unikanie agresywnej ultrafiltracji przez chorych dializowanych
jest bardzo istotne ze względu na:
A . problem opanowania nadciśnienia w tej grupie chorych,
B . problem szerzenia się zakażeń podczas dializy,
C . problem niedożywienia wśród dializowanych,
D . problem powikłań technicznych hemodializy.
Zadanie 62.
Najczęstszym powikłaniem w czasie zabiegu hemodializy jest/są:
A . zespół LYELL'a,
B . hipotonia śróddializacyjna,
C . świąd skóry,
D . kurcze mięśniowe.
Zadanie 63.
Powierzchnia dializacyjna otrzewnej zwiększa się przez:
A . mikrokosmki z komórek mezotelium,
B . szczeliny endotelium,
C . błonę podstawną endotelium,
D . warstwę śródmiąższu o grubości około 2-3nm.
Zadanie 64.
Płyn dializacyjny w dializie otrzewnowej m a następujące
zadania:
A . eliminuje z organizmu substancje toksyczne, nadmiar
wody,
koryguje
gospodarkę
kwasowo-zasadową,
wapniowo-fosforową, leczy osteodystrofię nerkową,
B . wyrównuje poziom glukozy w surowicy, reguluje poziom
hormonów: reniny, erytropoetyny, reguluje metabolizm
komórkowy,
C . reguluje ciśnienie tętnicze krwi, uzupełnia jony sodu,
potasu, wapnia,
D . zapobiega zaburzeniom dyspeptycznym występującym w
mocznicy, zapobiega spadkowi glukozy - wyrównuje
cukrzycę.
Zadanie 65.
W fazie wielomoczu w ostrej niewydolności nerek częstym
zaburzeniem elektrolitowym jest:
A . hiperkaliemia,
B . hipokaliemia,
C . hiperkalcemia,
D . hipokalcemia.
Zadanie 66.
C z y pacjenci dializowani powinni być poddawani szczepieniu
przeciwko grypie?
A . nie, ponieważ s ą bardzo osłabieni i ich organizm nie
nabędzie odporności,
B . nie, ponieważ podanie szczepionki powoduje wywołanie u
nich grypy,
C . tak, ponieważ stanowią grupę podwyższonego ryzyka
wystąpienia powikłań w czasie infekcji grypowych,
D . tak, ponieważ dzięki szczepieniu nie zachorują oni n a
grypę nawet podczas epidemii.
Zadanie 67.
Jednym z pierwszych objawów uszkodzenia nerek w chorobie
nadciśnieniowej jest występowanie:
A . mikroalbuminurii,
B . białkomoczu,
C . erytrocyturii,
D . izostenurii.
Zadanie 68.
Szkolenia z zakresu dializoterapii organizowane przez personel
stacji dializ szczególnie wskazane są dla:
A . pacjentów dializowanych, personelu pracującego w
poradni nefrologicznej,
B . pacjentów dializowanych oraz ich rodzin, opiekunów,
C . personelu pierwszego kontaktu (lekarz rodzinny i
pielęgniarka rodzinna),
D . pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie
przeddializacyjnym oraz ich rodzin, opiekunów.
Zadanie 69.
Ostre odrzucanie przeszczepionej nerki można jednoznacznie
potwierdzić:
A . na podstawie obrazu klinicznego,
B . wykonując biopsję nerki,
C . wyłącznie n a podstawie kontroli parametrów pracy
przeszczepionego narządu,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 70.
D o potencjalnych czynników ryzyka przewlekłej nefropatii
przeszczepu należy:
A . ostre odrzucanie przeszczepu,
B . liczba zgodnych antygenów transplantacyjnych,
C . brak współpracy chorego podczas leczenia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 71.
Arteriografia nerkowa u dzieci t o badanie wykonywane
diagnostyce:
A . odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B . nadciśnienia tętniczego,
C . kamicy nerkowej,
D . zakażeń układu moczowego.
w
Zadanie 72.
Objaw pienienia się moczu w zespole nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:
A . białka,
B . lipidów,
C . fosforanów,
D . glukozy.
Zadanie 73.
W trosce o zapobieganie powikłaniom infekcyjnym z e strony
cewnika założonego d o naczyń głębokich w celu prowadzenia
hemodializy pielęgniarka powinna:
A . ściśle obserwować miejsce przejścia cewnika przez
skórę,
B . dokumentować wyniki obserwacji,
C . odkażać i zabezpieczać miejsce wkłucia suchym jałowym
opatrunkiem,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 74.
Obecność w moczu ponad 80% erytrocytów wyługowanych o
zmienionym
kształcie
(tzw.
erytrocytów dyzmorficznych)
przemawia za:
A . schyłkową niewydolnością nerek,
B . zakażeniem układu moczowego,
C . nowotworem nerki,
D . chorobą kłębuszków nerkowych.
Zadanie 75.
Najczęstszym zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej u
pacjenta z ostrym uszkodzeniem nerek i przewlekłą chorobą
nerek jest:
A . kwasica nieoddechowa,
B . kwasica oddechowa,
C . zasadowica nieoddechowa,
D . zasadowica oddechowa.
Zadanie 76.
Niefarmakologiczne sposoby leczenia nadciśnienia i nefropatii
nadciśnieniowej polegają na:
A . stosowaniu
diuretyków,
inhibitorów
konwertazy
angiotensyny II i blokerów receptorów Beta,
B . zaprzestaniu palenia tytoniu, ograniczeniu spożycia
soli kuchennej, ograniczeniu spożycia alkoholu oraz
likwidowaniu nadwagi i otyłości,
C . ograniczeniu aktywności fizycznej,
D . zmianie nawyków żywieniowych: preferowana dieta
ubogowitaminowa i bogatokaloryczna.
Zadanie 77.
Najczęściej występującym powikłaniem po biopsji nerki jest:
A . krwiak nadtorebkowy,
B . krwiak podtorebkowy,
C . krwinkomocz,
D . pseudotętniak.
Zadanie 78.
Odwrócona osmoza w procesie uzdatniania wody polega na:
A . przechodzeniu wody przez kolumnę z węglem aktywowanym
i usuwaniu z wody zanieczyszczeń organicznych i
związków chloru,
B . napowietrzaniu wody p o wyjściu z jednostki podnoszącej
ciśnienie, w wyniku czego sole żelaza w połączeniu z
tlenem
z
powietrza
tworzą
nierozpuszczalne
wodorotlenki żelaza,
C . usuwaniu z wody jonów wapnia i magnezu,
D . zwiększeniu ciśnienia hydraulicznego p o stronie
roztworu o większym stężeniu ponad wartość ciśnienia
osmotycznego, c o spowoduje przepływ wody z roztworu o
wyższym stężeniu do roztworu o niższym stężeniu.
Zadanie 79.
D o monitorowania funkcjonowania przeszczepionej nerki w późnym
okresie po transplantacji służy:
A . stężenie leków immunosupresyjnych,
B . badanie ogólne moczu,
C . stężenie kreatyniny w surowicy,
D . stężenie kreatyniny w moczu.
Zadanie 80.
Najczęstszym rodzajem zaburzeń psychicznych spotykanych u
chorych przewlekle dializowanych są:
A . zespoły otępienne,
B . zaburzenia osobowości,
C . zaburzenia depresyjne,
D . zespół splątaniowy.
Zadanie 81.
Jednym z kluczowych wykładników zaburzeń gospodarki
wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek,
jest:
A . hipofasfatemia,
B . hipercholesterolemia,
C . azotemia,
D . hiperfosfatemia.
Zadanie 82.
Współczynnik
ultrafiltracji
dializatora
jest
wskaźnikiem
informującym o:
A . skuteczności oczyszczania krwi pacjenta w czasie
hemodializy w jednostce czasu,
B . rodzaju materiału z którego zbudowana jest błona
półprzepuszczalna w dializatorze,
C . wielkości
ultrafiltracji
wyrażonej
w
ml/godz.
wywołanej przez każdy mmHg ciśnienia przezbłonowego,
D . powierzchni błony półprzepuszczalnej dializatora.
Zadanie 83.
Antybiotykoterapię przy niepowikłanym, bakteryjnym zapaleniu
otrzewnej należy stosować przez okres:
A . 5 - 10 dni,
B . 7 - 12 dni,
C . 10 - 12 dni,
D . 14 - 21 dni.
Zadanie 84.
W dializie otrzewnowej usuwanie rozpuszczonych cząsteczek i
wody zachodzi przede wszystkim na drodze:
A . oporu błony otrzewnej,
B . różnicy w wielkości cząsteczek,
C . osmozy,
D . dyfuzji i ultrafiltracji.
Zadanie 85.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:
A . Pseudomonas,
B . Proteus,
C . Staphylococcus,
D . Escherichia coli.
Zadanie 86.
Najkorzystniejszą formą leczenia nerkozastępczego u chorych z
nefropatią cukrzycową jest:
A . hemodializa,
B . transplantacja nerki,
C . dializa otrzewnowa,
D . techniki ciągłe.
Zadanie 87.
Dyfuzja w dializie otrzewnowej oznacza:
A . usuwanie wody poprzez otrzewną,
B . usuwanie glukozy poprzez otrzewną,
C . przechodzenie substancji z płynu dializacyjnego d o
krwi,
D . przechodzenie
substancji
z
krwi
do
płynu
dializacyjnego zgodnie z gradientem stężeń.
Zadanie 88.
Niedokrwistość w przewlekłej niewydolności nerek spowodowana
jest:
A . zaburzoną funkcją przysadki mózgowej,
B . nieadekwatnym wydzielaniem erytropoetyny przez komórki
śródmiąższowe nerek,
C . nadmiarem żelaza, które hamuje erytropoezę,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 89.
P o jakim czasie o d wytworzenia zespolenia tętniczo-żylnego
należy rozpocząć ćwiczenia zwiększające przepływ przez
zespolenie i arterializowaną żyłę?
A . 5-10 dni,
B . 10-20 dni,
C . 20-30 dni,
D . 30-50 dni.
Zadanie 90.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów z e schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:
A . hemodializa,
B . dializa otrzewnowa,
C . przeszczep nerki,
D . równoczesny przeszczep nerki i trzustki.
Zadanie 91.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/są:
A . uczucie silnego pragnienia,
B . suchość błon śluzowych,
C . obrzęki obwodowe ciała,
D . zaburzenia psychiczne.
Zadanie 92.
Elementem układu wstępnego uzdatniania wody d o celów
dializoterapii jest kolumna węglowa. Zapewnia ona bardzo
skuteczne usuwanie z wody:
A . zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B . pierwiastków takich jak sód i potas,
C . jonów wapnia i magnezu,
D . metali ciężkich.
Zadanie 93.
Objawami zespołu podkradania są:
A . bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość kończyny w dystalnej części o d przetoki i
zwężenie przetoki,
C . zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . b ó l i bladość nasilająca się przy ruchach i uniesieniu
kończyny.
Zadanie 94.
Transport konwekcyjny w dializie otrzewnowej polega na:
A . zasadzie
ultrafiltracji
osmotycznej,
wywołanej
obecnością np. glukozy w standardowym płynie
dializacyjnym i w znacznie mniejszym stopniu zależy o d
ultrafiltracji hydrostatycznej, związanej z objętością
wewnątrzotrzewnową płynu dializacyjnego,
B . różnicy gradientu stężeń p o obu stronach błony
otrzewnowej, masy molekularnej usuwanej substancji
oraz oporu stawianego przez naczynia otrzewnej,
C . transporcie cząsteczek z krwi d o dializatu porywanych
strumieniem wody i nieproporcjonalny d o wielkości tego
strumienia (ang. Solvent drug),
D . zależności wielkości wewnątrzotrzewnowego ciśnienia
hydrostatycznego,
oraz
wydajności
układu
limfatycznego, wzrastająca wraz z e zwiększeniem
objętości płynu wewnątrz jamy otrzewnej n a skutek
zwiększenia objętości wymian.
Zadanie 95.
Zespół nerczycowy charakteryzuje się białkomoczem:
A . <3,5
g/dobę,
hipoalbuminemią,
hiperlipidemią,
obrzękami,
B . >3,5
g/dobę,
hipoalbuminemią,
hiperlipidemią,
obrzękami,
C . 3,0-3,5 g/dobę, hiperalbuminemią, przesiękami d o jam
ciała,
D . >3,5
g/dobę,
hipoalbuminemią,
obrzękami,
hipolipidemią.
Zadanie 96.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:
A . wykonywana jest u pacjentów z ostrą przednerkową
niewydolnością nerek z powodu oparzenia,
B . polega n a oddzielaniu i usuwaniu osocza o d elementów
morfotycznych krwi, sprowadza się d o usuwania wraz z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,
C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,
D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób
o
charakterze immunologicznym.
Zadanie 97.
D o oceny stanu odżywienia pacjenta dializowanego należy
wykorzystać:
A . wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B . metody biochemiczne,
C . modelowanie kinetyczne dializy,
D . wszystkie powyżej.
Zadanie 98.
A b y uzyskać większą ultrafiltrację u dziecka dializowanego
otrzewnowo (płynem 1,36%) z objawami przewodnienia, należy
użyć płyn dializacyjny o stężeniu glukozy:
A . 1,36%,
B . 2,27%,
C . 3,86%,
D . 1,25%.
Zadanie 99.
Najczęstszą przyczyną niezadawalającej odpowiedzi n a leczenie
erytropoetyną jest:
A . niedobór żelaza,
B . przewlekłe stany zapalane,
C . błędy w podaży leku,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 100.
Wśród cech fizykalnych moczu wymienia się:
A . woń, przejrzystość, zabarwienie, gęstość względną i p H
moczu,
B . woń,
przejrzystość,
zabarwienie,
białkomocz,
cukromocz, wałeczkomocz,
C . cukromocz, białkomocz,
D . krwiomocz, leukocyturię, wałeczkomocz, bakteriomocz.
Zadanie 101.
Wybór techniki dializacyjnej w leczeniu nerkozastępczym u
pacjenta z ONN zależy od:
A . stanu
klinicznego
pacjenta
i
możliwości
terapeutycznych ośrodka,
B . wieku i stanu klinicznego pacjenta,
C . doświadczenia w stosowaniu danej metody w ośrodku,
D . uzyskania ilości odwodnienia u pacjenta.
Zadanie 102.
Oddawanie moczu w sposób kontrolowany w czasie dnia kształtuje
się u dziecka ok.:
A . 1 r.ż.,
B . 2 r.ż.,
C . 3 r.ż.,
D . 4 r.ż.
Zadanie 103.
Wyznaczając współczynnik redukcji mocznika bierzemy pod uwagę
stężenie:
A . mocznika w surowicy pacjenta przed wykonaniem
hemodializy,
B . mocznika w surowicy pacjenta p o zakończeniu
hemodializy,
C . mocznika w surowicy pacjenta przed i p o wykonaniu
zabiegu hemodializy,
D . kreatyniny w surowicy pacjenta bezpośrednio p o
zakończeniu hemodializy.
Zadanie 104.
Opieka pielęgniarska wobec pacjenta p o przeszczepieniu nerki
obejmuje opiekę:
A . przeddializacyjną,
dializacyjną
i
sródtransplantacyjną,
B . w oddziałach dializy pozaustrojowej i oddziałach
nefrologicznych,
C . w oddziale pooperacyjnym, oddziale transplantacyjnym,
przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D . przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.
Zadanie 105.
Podstawowym i niezbędnym warunkiem d o wprowadzenia założeń
Primary Nursing do praktyki jest:
A . znajomość teoretyczna założeń Primary Nursing przez
pielęgniarki,
B . samodzielność i odpowiedzialność pielęgniarki w
pielęgnowaniu,
C . chęć pielęgniarek d o pracy według założeń Primary
Nursing,
D . posiadanie przez pielęgniarki wyższego wykształcenia.
Zadanie 106.
Czas wrastania mufek cewnika Tenckhoffa o d implantacji d o
chwili włączenia chorego do programu dializ powinien wynosić:
A . 6 tygodni,
B . 4 tygodnie,
C . 2 tygodnie,
D . 1 tydzień.
Zadanie 107.
Stałym dostępem naczyniowym do hemodializ NIE jest:
A . cewnik Shaldona,
B . cewnik permanentny,
C . przetoka typu Cimino-Brescii,
D . zespolenie między tętnicą ramienną a żyłą ramienną.
Zadanie 108.
Zalecane dzienne spożycie białka dla biorców stabilnych p o
przeszczepieniu z dobrą czynnością nerek powinno wynosić:
A . 0,8 g białka/kg,
B . 1,0 g białka/kg,
C . 1,5 g białka/kg,
D . 2,0 g białka/kg.
Zadanie 109.
Jaki parametr jest zbędny w ocenie stanu odżywienia chorego
hemodializowanego:
A . wynik 7-punktowej subiektywnej oceny stanu odżywienia,
B . iloczyn wapniowo-fosforanowy,
C . wskaźnik masy ciała,
D . stężenie albumin w surowicy.
Zadanie 110.
Wpływ na wybór opcji dializy otrzewnowej ma/mają:
A . sprawność fizyczna i manualna, zachowana resztkowa
funkcja nerek, aktywność zawodowa, duża odległość o d
ośrodka hemodializy, dobre warunki mieszkaniowe,
B . brak
dostępu
naczyniowego,
kandydaci
do
przeszczepienia nerki, choroba sercowo - naczyniowa,
cukrzycowa choroba nerek, liberalizacja diety,
C . żadna z powyższych,
D . prawidłowa odpowiedź A i B .
Zadanie 111.
Najczęściej proponowanym rodzajem treningu fizycznego w
rehabilitacji ruchowej w przewlekłej chorobie nerek jest
trening:
A . wytrzymałościowy,
B . siłowy,
C . obwodowy,
D . nie zaleca się żadnego rodzaju treningu.
Zadanie 112.
Pielęgniarka jest odpowiedzialna między innymi z a "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?
A . dializę domową,
B . system zaopatrywania i dostarczania płynów i sprzętu
dializacyjnego do domu,
C . metodę
prowadzonej
dokumentacji
dializy
poza
szpitalem,
D . typ cyklera i serwis techniczny.
Zadanie 113.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:
A . pielęgniarkę, wyróżniającą
się
w
zespole
tzw.
przodującą,
B . pielęgniarkę, która jako jedyna wykonuje wszystkie
niezbędne dla realizacji celów opieki zadania w
stosunku d o pacjenta o d chwili przyjęcia g o d o
szpitala aż do jego opuszczenia,
C . jedną pielęgniarkę, mającą d o dyspozycji kilka
pielęgniarek,
z
którymi
realizuje
opiekę
nad
pacjentem(ami) ale pod jej kontrolą pozostaje pacjent
o d chwili przyjęcia g o d o szpitala a ż d o momentu jego
opuszczenia,
D . pielęgniarkę pracującą wyłącznie w podstawowej opiece
zdrowotnej.
Zadanie 114.
Klirens dializatora (KD) określa:
A . stężenie mocznika podczas dializy,
B . dawkę dializy,
C . objętość krwi oczyszczonej z danej
jednostce czasu,
D . objętość dystrybucji (V).
substancji
w
Zadanie 115.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:
A . osmotycznego,
B . regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C . dyfuzji,
D . absorbcji otrzewnowej.
Zadanie 116.
D o objawów otępiennych, które najczęściej pojawiają się u
chorych dializowanych należą:
A . chwiejność emocjonalna,
B . upośledzenie funkcji pamięciowych i męczliwość uwagi,
C . drażliwość i apatia,
D . afazja i agnozja.
Zadanie 117.
U pacjentów dializowanych otrzewnowo obserwuje się progresję
miażdżycy n a skutek modyfikacji białek strukturalnych.
Przyczyną tego stanu jest m.in.:
A . wysokie stężenie glukozy w płynie dializacyjnym,
B . nadciśnienie tętnicze,
C . zaburzona gospodarka lipidowa,
D . nadwaga.
Zadanie 118.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012), świadczy
o braku zdolności cewek d o zagęszczania moczu i występuje w
następujących stanach chorobowych:
A . zespole nerczycowym,
B . niewydolności nerek,
C . nowotworach nerek,
D . moczówce prostej.
Zadanie 119.
Podczas stosowania metod ciągłych (np. CTŻH - ciągła
tętniczo-żylna hemofiltracja) mogą być usuwane substancje o
średniej masie cząsteczkowej, których wielkość wynosi:
A . do 2.000 Daltonów,
B . od 2.000- 5.000 Daltonów,
C . od 5.000-10.000 Daltonów,
D . 10.000-30.000 Daltonów.
Zadanie 120.
U dzieci przyczyną zaburzeń napływu płynu dializacyjnego d o
jamy otrzewnej może być:
A . niskie ciśnienie tętnicze,
B . uogólnione obrzęki,
C . włóknik w świetle cewnika Tenckhoffa,
D . wymioty.
Zadanie 121.
Wielkość otworów w błonie otrzewnowej określana jest, jako
model:
A . jednoporowy,
B . dwuporowy,
C . trójporowy,
D . nie ma takich określeń.
Zadanie 122.
D o metod niefarmakologicznych leczenia nefroprotekcyjnego w
PChN należą:
A . dieta,
ACE
inhibitory,
leczenie
nadciśnienia
tętniczego,
B . dieta, normalizacja masy ciała, umiarkowany wysiłek
fizyczny,
C . normalizacja masy ciała, leczenie hiperlipidemii,
dieta.
D . wyrównywanie kwasicy metabolicznej, umiarkowany
wysiłek fizyczny, dieta.
Zadanie 123.
Plazmafereza polega na:
A . występowaniu konwekcji wody z surowicy przy samoistnym
przepływie krwi z tętnicy do żyły przez hemofiltr,
B . stosowaniu
dializatorów
o
dużej
powierzchni
współczynnika Kuf <10ml/h/mm Hg,
C . oddzielaniu osocza od reszty krwi,
D . zastosowaniu
w
niej
dwukomorowego
systemu
pozwalającego n a wykonanie konwekcji i dyfuzji
jednocześnie, ale oddzielnie.
Zadanie 124.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się
nykturię, co oznacza:
A . bolesne oddawanie moczu,
B . konieczność oddawania moczu w nocy,
C . obecność białka w moczu,
D . zwiększone wydalanie moczu.
Zadanie 125.
W ocenie jakości opieki pielęgniarskiej bierze się pod uwagę:
A . wkład i zaangażowanie pielęgniarek i innych członków
zespołu terapeutycznego,
B . stopień zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez
podopiecznego,
C . wyposażenie oddziału, ambulatorium i chęć skorzystania
przez pacjenta z usług wymienionych placówek,
D . strukturę, procesy i wyniki.
Zadanie 126.
Otrzewna ścienna zaopatrywana jest w krew przez:
A . tętnicę krezkową górną, tętnice nadbrzuszne,
międzyżebrowe, tętnicę wątrobową,
B . tętnice krzyżowe, tętnice międzyżebrowe,
lędźwiowe,
C . tętnice lędźwiowe, tętnice międzyżebrowe,
krezkową górną,
D . tętnice
nadbrzuszne,
tętnice
lędźwiowe,
międzyżebrowe, tętnice krzyżowe.
tętnice
tętnice
tętnicę
tętnice
Zadanie 127.
Zaletami wczesnego kierowania d o zabiegu przeszczepienia nerki
w okresie przeddializacyjnym jest:
A . optymalne przygotowanie fizyczne i emocjonalne
pacjenta do zabiegu,
B . uniknięcie powikłań sercowo-naczyniowych i innych
częstych w okresie dializoterapii,
C . uniknięcie
uciążliwości
leczenia
dializami
(min.wytworzenie dostępu naczyniowego),
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 128.
Wykonując pomiar ciśnienia tętniczego krwi u dzieci metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:
A . 1/3 długości ramienia,
B . 2/3 długości ramienia,
C . 1/2 długości ramienia,
D . szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.
Zadanie 129.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:
A . przerwać zabieg hemodializy oraz przetoczyć krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,
B . n i e przerywać zabiegu hemodializy i podać 0,9% chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,
C . wydłużyć
zabieg
hemodializy
i
zmniejszyć
ultrafiltrację,
D . natychmiast przerwać zabieg nie przetaczając krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.
Zadanie 130.
W czasie przyjmowania cyklosporyny A pacjentom
przeszczepieniu nerki przeciwwskazane jest picie:
A . mleka,
B . mięty,
C . soku grejpfrutowego,
D . soku pomarańczowego.
Zadanie 131.
Przy monitorowaniu dobowego bilansu
uwzględniać:
A . płynów podanych iv,
B . preparatów krwi i osocza,
C . leków podanych w pompach,
D . płynów podanych per os.
płynów
nie
Zadanie 132.
Czynnikiem sprzyjającym występowaniu zakażenia
moczowego u dzieci jest:
A . przyjmowanie większej ilości płynów,
B . płeć żeńska,
C . częste opróżnianie pęcherza moczowego,
D . picie kwaśnych soków.
po
należy
układu
Zadanie 133.
Zalecana zawartość białka w diecie u chorych z PChN i z
białkomoczem powyżej 1 g/dobę w okresie przeddializacyjnym
wynosi:
A . do 1,2 g/kg m.c/dobę,
B . do 1,0g//kg m.c/dobę,
C . do 0,8 g/kg m.c/dobę,
D . do 0,4g/kg m.c/dobę.
Zadanie 134.
D o oddziału oparzeń przywieziono 2-letnie poparzone dziecko,
oparzenia stanowią 6 0 % powierzchni ciała. Dziecko jest w
stanie krytycznym, z objawami ostrej niewydolności nerek. W
tym stanie klinicznym wykonuje się:
A . hemodializę,
B . dializę otrzewnową,
C . hemoperfuzję,
D . hemodiafiltrację.
Zadanie 135.
Które z podanych objawów świadczą o wystąpieniu encefalopatii
dializacyjnej?
A . zaburzenia słuchu,
B . zaburzenia widzenia,
C . zaburzenia równowagi,
D . postępujące uogólnione otępienie.
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 281815
GRUPA 1
Zadanie 1.
Głębokość założenia zgłębnika żołądkowego u noworodka
określamy odmierzając odległość:
A . o d dolnego końca mostka, poprzez nasadę nosa d o płatka
usznego,
B . o d górnego końca mostka, poprzez nasadę nosa d o płatka
usznego,
C . o d dolnego końca mostka, poprzez zewnętrzny kącik oka
do nasady nosa,
D . o d górnego końca mostka, poprzez zewnętrzny kącik oka
do płatkausznego.
Zadanie 2.
Natychmiastowe osuszenie skóry niedojrzałego noworodka p o
urodzeniu minimalizuje utratę jego ciepła w wyniku mechanizmu:
A . konwekcji,
B . promieniowania,
C . parowania,
D . przewodzenia.
Zadanie 3.
Wchłanianie przezskórne leku u noworodka jest największe w:
A . 33 tygodniu życia,
B . 34 tygodniu życia,
C . 35 tygodniu życia,
D . 36 tygodniu życia.
Zadanie 4.
Najczęstszą przyczyną żółtaczki patologicznej u noworodka
donoszonego lub wcześniaka po pierwszym tygodniu życia jest:
A . farmakoterapia,
B . uogólnione zakażenie,
C . wchłanianie wynaczynionej krwi,
D . policytemia.
Zadanie 5.
Cechą typową dla skóry wcześniaków jest:
A . kwaśne p H i nadmierne wytwarzanie wolnych kwasów
tłuszczowych,
B . zasadowe p H i niedostateczne wytwarzanie wolnych
kwasów tłuszczowych,
C . to, że osiąga pełną dojrzałość dopiero po 37 tygodniu,
D . prawidłowa jest odpowiedź A i C.
Zadanie 6.
Przedłużająca się u nowonarodzonego dziecka sinica centralna,
pomimo obecności własnej spontanicznej aktywności oddechowej i
prawidłowej czynności serca, jest wskazaniem do:
A . podaży tlenu (tlenoterapia bierna - 5L/min),
B . podaży tlenu (tlenoterapia bierna - 10L/min),
C . podłączenia do respiratora,
D . podaży tlenu (tlenoterapia czynna - 5L/min).
Zadanie 7.
W celu oceny zażółcenia powłok skórnych u noworodka (natężenia
hiperbilirubinemii) wykorzystywany jest schemat:
A . Kramarek,
B . Ballard,
C . Kramera,
D . Brazeltona.
Zadanie 8.
Przyrost dobowy u noworodka donoszonego powinien wynosić:
A . 10 g,
B . 30 g,
C . 50 g,
D . 70 g.
Zadanie 9.
W przesiewowym teście pulsoksymetrycznym, jeżeli pomiar
wysycenia hemoglobiny tlenem u noworodka obserwuje się w
granicach 90-94%, badanie należy powtórzyć na:
A . prawej kończynie górnej i dowolnej kończynie dolnej,
B . lewej kończynie górnej i prawej kończynie dolnej,
C . dowolnej kończynie górnej i dolnej,
D . prawej kończynie górnej.
Zadanie 10.
Które z poniższych objawów mogą wskazywać n a fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?
A . noworodek ulewa i sporadycznie wymiotuje ale chętnie
je i prawidłowo się rozwija,
B . objawy wyraźnie zmniejszają się z tygodnia n a tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,
C . narastanie objawów wiąże się z e zwiększaniem zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 11.
Następstwem mechanicznego urazu okołoporodowego mogą być:
A . zmiany tkankowe, funkcjonalne i strukturalne w
organizmie dziecka,
B . powikłania doprowadzające często d o trwałych uszkodzeń
różnych narządów u dziecka,
C . zmiany wytwórcze i degeneracyjne wpływające n a jakość
życia dziecka oraz wartość biologiczną populacji,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 12.
W jakiej odległości o d lamp naświetlających powinien znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?
A . 40 - 50 cm,
B . 10 - 20 cm,
C . 20 - 30 cm,
D . 60 - 80 cm.
Zadanie 13.
Zespołem genetycznym spowodowanym trisomią chromosomów
autosomalnych NIE jest:
A . zespół Downa,
B . zespół Patau,
C . zespół Edwardsa,
D . zespół Turnera.
Zadanie 14.
Które
z poniższych schorzeń NIE jest bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?
A . narkomania,
B . niewydolność krążenia IV stopień wg NYHA,
C . gruźlica aktywna,
D . ciężka choroba psychiczna.
Zadanie 15.
W programie szczepień ochronnych u noworodka znajduje się
szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B .
Dziecko należy zaszczepić:
A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną
część uda,
B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną
część uda,
C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną
część uda,
D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.
Zadanie 16.
Pierwszym składnikiem włączanym d o żywienia pozajelitowego u
noworodków urodzonych przedwcześnie jest:
A . sól fizjologiczna (0,9% NaCl),
B . płyn wieloelektrolitowy (PWE),
C . glukoza,
D . aminokwasy.
Zadanie 17.
Specyficznymi
objawami
klinicznymi
wcześniaków NIE jest/NIE są:
A . słaby przyrost masy ciała,
B . bladość powłok,
C . trudności w karmieniu,
D . drgawki.
niedokrwistości
u
Zadanie 18.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o karmienia piersią z e strony
noworodka jest:
A . fenyloketonuria,
B . rozszczep wargi i podniebienia,
C . choroba syropu klonowego,
D . galaktozemia.
Zadanie 19.
Monitorując ogólny stan noworodka w pierwszej dobie życia
pielęgniarka, położna oddziału neonatologicznego zauważyła
niepokojące symptomy: nieregularny oddech połączony z
wysiłkiem, bladość powłok skórnych, zapadnięty (łódkowaty)
brzuszek dziecka. Wymienione objawy mogą sugerować:
A . wrodzoną przepuklinę pępkową,
B . porażenie nerwu twarzowego,
C . gastroschizę,
D . wrodzoną przepuklinę przeponową.
Zadanie 20.
Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy:
A . niedotlenienie okołoporodowe,
B . krwawienia śródczaszkowe,
C . zaburzenia metaboliczne,
D . zespół zaburzeń oddychania.
Zadanie 21.
D l a okresu noworodkowego charakterystyczne jest występowanie
odruchów fizjologicznych. Jednym z nich jest sytuacja, w
której noworodek podczas jednoczesnego ucisku n a wewnętrzną
powierzchnię obu dłoni otwiera usta. Odruch ten zanika w
połowie 2. miesiąca życia. Jest to odruch:
A . szukania,
B . toniczny szyjny symetryczny,
C . ssania,
D . Babkina.
Zadanie 22.
U noworodka w badaniu neurologicznym nie można ocenić nerwu
czaszkowego:
A. I ,
B. II,
C . III, IV, VI,
D . IX, X.
Zadanie 23.
Mama 4-dniowego noworodka, który urodził się z wrodzonym
kręczem szyi poprosiła pielęgniarkę, położną, aby pokazała i
wytłumaczyła jej jak prawidłowo należy układać główkę dziecka.
Pielęgniarka, położna poinformowała matkę, żeby:
A . pochylała główkę i skręcała bródkę w stronę przeciwną
oraz podkładała dziecku poduszkę pod główkę,
uniemożliwiając jej obrót w stronę kręczu,
B . pozwoliła dziecku układać główkę w dowolną stronę,
ponieważ przykurcz mięśnia ustępuje sam w krótkim
czasie po urodzeniu,
C . zawieszała zabawki nad łóżeczkiem dziecka p o stronie
kręczu szyi u dziecka, c o umożliwi m u właściwą pozycję
główki,
D . układała dziecko tylko n a brzuszku, z główką skręconą
w stronę kręczu.
Zadanie 24.
D o powikłań związanych z założeniem cewnika d o żyły
pępowinowej należą:
A . zator powietrzny,
B . zakażenie,
C . krwawienie związane z przypadkowym usunięciem cewnika,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 25.
Niewidoczna utrata płynów u noworodka przez skórę sięga:
A . 30%,
B . 50%,
C . 70%,
D . 90%.
Zadanie 26.
Pneumatoza ściany jelit jest charakterystycznym symptomem:
A . małopłytkowości,
B . wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
C . noworodkowego martwiczego zapalenia jelit,
D . przepukliny oponowo-rdzeniowej.
Zadanie 27.
Wodorowęglan sodu podawany dożylnie noworodkowi należy
rozcieńczyć z wodą do injekcji:
A . w stosunku 1:2,
B . w stosunku 1:1,
C . w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan sodu nigdy nie powinien być rozcieńczany
przy podaży dożylnej.
Zadanie 28.
U noworodków wykonuje się testy przesiewowe w kierunku
wykrycia chorób metabolicznych (fenyloketonurii, hipotyreozy,
mukowiscydozy). Pielęgniarka, położna wykonująca badanie w
kierunku mukowiscydozy pobiera:
A . krew włośniczkową z bocznej lub przyśrodkowej okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni
dystalnych paliczków - 2., 3., 4. palca,
B . krew włośniczkową z bocznej lub przyśrodkowej okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni
dystalnych paliczków - 1., 2., 3. palca,
C . krew żylną z bocznej lub przyśrodkowej okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni
dystalnych paliczków - 1., 2., 3. palca,
D . krew żylną z bocznej lub przyśrodkowej okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni
dystalnych paliczków - 2., 3., 4. palca.
Zadanie 29.
Pielęgniarka, położna, która karmi noworodka przez zgłębnik
powinna pamiętać o jego wymianie. Zaleca się, aby:
A . zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać c o 4 8
- 72 godziny, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny,
B . zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać c o 1 2
- 24 godziny, a poliuretanowy co 48 - 72 godziny,
C . zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać c o 1 2
godzin, a poliuretanowy co 24 godziny,
D . zgłębnik silikonowy założony przez nos wymieniać c o 6
godzin, a poliuretanowy co 12 - 24 godziny.
Zadanie 30.
Choroba hemolityczna jest spowodowana niszczeniem krwinek
opłaszczonych przeciwciałami. Choroba hemolityczna objawia się
u:
A . płodu i noworodka,
B . matki dziecka,
C . matki i płodu,
D . ojca dziecka.
Zadanie 31.
Wszystkie noworodki p o urodzeniu powinny otrzymywać witaminę
K, przy czym noworodki donoszone:
A . 0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
B . 0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 1 mg doustnie (p.o.),
C . 1 mg domięśniowo (i.m.) lub 2 mg doustnie (p.o.),
D . 0,5 mg domięśniowo (i.m.) lub 0,5 mg doustnie (p.o.).
Zadanie 32.
Nadmierne wydzielanie śliny przez nos i usta u noworodka w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:
A . porażenia nerwu przeponowego,
B . niedrożności przełyku,
C . krwawienia dootrzewnowego,
D . wzdęcia brzuszka.
Zadanie 33.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne
dla:
A . małogłowia,
B . wczesnego zarastania szwów czaszkowych,
C . wcześniaków,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 34.
Podstawą rozpoczęcia kompleksowej opieki nad noworodkiem z
rozszczepem wargi i/lub podniebienia jest/są:
A . rozpoczęcie korekcji nieprawidłowości anatomicznych w
jamie ustnej dziecka,
B . udzielenie
matce
wsparcia
emocjonalnego
i
informacyjnego
przez
lekarza
i/lub
położną/pielęgniarkę, które powinno rozpocząć się już
w czasie porodu,
C . ustalenie indywidualnego i bezpiecznego dla dziecka
sposobu odżywiania,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 35.
Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:
A . patologicznej budowy piersi,
B . wzrostem poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadkiem poziomu progesteronu i wzrostem poziomu
prolaktyny,
D . nieprawidłowej techniki karmienia.
Zadanie 36.
Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą
metaboliczną
wyczuwasz
karmelowy
zapach
moczu.
Najprawdopodobniej masz do czynienia z:
A . fenyloketonurią,
B . chorobą syropu klonowego,
C . hipermetioninemią,
D . kwasicą izowalerianową.
Zadanie 37.
Surfaktant pojawia się w płucach w:
A . 24 tygodniu ciąży,
B . 26 tygodniu ciąży,
C . 28 tygodniu ciąży,
D . 30 tygodniu ciąży.
Zadanie 38.
Standardowe nastawianie alarmów dla SaO2 to:
A . 80 - 90%,
B . 88 - 95%,
C . 90 - 98%,
D . 80 - 88%.
Zadanie 39.
W ocenie rozwoju fizycznego masa ciała dziecka poniżej 1 0
centyla dla wieku i płci oznacza:
A . dziecko eutroficzne,
B . dziecko hipotroficzne,
C . dziecko hipertroficzne,
D . brak prawidłowej opdowiedzi.
Zadanie 40.
Profilaktyka zwichnięcia stawów biodrowych noworodka polega
na:
A . zachowaniu fizjologicznej (swobodnej) pozycji kończyn
dolnych ze zgięciem i odwiedzeniem,
B . częstym powolnym prostowaniem i przywodzeniem kończyn
w stawach biodrowych,
C . noszeniu noworodka n a rękach z utrzymaniem jednej
kończyny w przywiedzeniu,
D . wszystkie
powyższe
działania
mają
znaczenie
profilaktyczne.
Zadanie 41.
Postępowanie resuscytacyjne u noworodka obejmuje terapię
krążeniową,
oddechową,
farmakoterapię
oraz
czynności
wspomagające, takie jak ogrzanie i odpowiednie ułożenie. N a
czym polega prawidłowe ułożenie dziecka poddawanego
resuscytacji?
A . ułożenie w pozycji Trendelenburga pod kątem 10˚ - 15˚
d o podłoża, głowa nie może być nadmiernie odgięta ani
przygięta,
B . ułożenie w pozycji Trendelenburga pod kątem 15˚ - 20˚
do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
C . ułożenie w pozycji Trendelenburga pod kątem 10˚ - 15˚
do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . ułożenie w pozycji Trendelenburga pod kątem 30˚ d o
podłoża, głowa nie może być nadmiernie odgięta ani
przygięta.
Zadanie 42.
Czynnikiem ryzyka rozwoju zakażenia szpitalnego u noworodka
związanym z pobytem na oddziale NIE jest:
A . masa urodzeniowa powyżej 1500 g,
B . długotrwała kaniulacja naczyń żylnych,
C . długotrwała antybiotyko- i steroidoterapia,
D . zbyt duże zagęszczenie pacjentów i mała liczba
pielęgniarek.
Zadanie 43.
W ocenie rozwoju fizycznego masa ciała dziecka między 1 0 a 9 0
centylem dla wieku i płci oznacza:
A . dziecko eutroficzne,
B . dziecko hipotroficzne,
C . dziecko hipertroficzne,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 44.
J a k często należy zmieniać płyny d o nawilżania gazów
oddechowych przy zastosowaniu respiratora u noworodka?
A . raz na dobę,
B . co 2 doby,
C . co 3 doby,
D . co 4 doby.
Zadanie 45.
Która z cech fizjologicznych i anatomicznych układu
oddechowego noworodka jest prawdziwa?
A . noworodek oddycha wyłącznie nosem,
B . język noworodka jest mały i zgięcie głowy d o przodu
może spowodować zamknięcie nagłośni,
C . tchawica noworodka jest szeroka, bardzo podatna n a
urazy, łatwo ulega zamknięciu przy nadmiernym zgięciu
lub odchyleniu głowy,
D . nagłośnia jest duża, ukształtowana w kształcie litery
Y, bardzo wrażliwa na urazy.
Zadanie
Jedną z
A.
B.
C.
D.
46.
reakcji noworodka na ból jest płacz. Jest to reakcja:
behawioralna,
fizjologiczna,
hormonalna,
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 47.
Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu
ogólnego noworodka podczas transportu. NIEPRAWDĄ jest, że:
A . d o leków sedacyjnych należą Luminal, Dormicum,
Gardenal,
B . Dormicum można stosować u wszystkich noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,
C . n i e należy stosować leków sedacyjnych u dziecka
podłączonego do nCPAP,
D . leki sedacyjne stosuje się w przypadku konieczności
transportu dziecka zaintubowanego i podłączonego d o
sztucznej wentylacji.
Zadanie 48.
Obserwowanymi u noworodka objawami wynikającymi z zarośnięcia
nozdrzy tylnych NIE są:
A . błona policzkowo-nosowa nozdrzy tylnych,
B . niedrożność górnych dróg oddechowych z okresową
sinicą,
C . nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
D . infekcje górnych dróg oddechowych.
Zadanie 49.
Produkcję interleukiny stymulują:
A . cytokiny,
B . nukleotydy,
C . oligosacharydy,
D . SIgA.
Zadanie 50.
Najważniejszą zasadą organizacji opieki nad wcześniakiem w
OION jest:
A . zapewnienie optymalnej temperatury,
B . "Minimal handling",
C . ochrona noworodka przed zakażeniem,
D . posiadanie certyfikowanego sprzętu.
Zadanie 51.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest/są:
A . krwawienie z przewodu pokarmowego,
B . NEC,
C . noworodki z zaburzonym odruchem połykania,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 52.
N a oddziałach neonatologicznych należy minimalizować ryzyko
przenoszenia zakażeń szpitalnych, dlatego podczas cewnikowania
noworodka należy używać 2% żelu z lidokainą:
A . teza prawdziwa, przesłanka prawdziwa, przesłanka nie
wynika z tezy,
B . teza prawdziwa, przesłanka prawdziwa, przesłanka
wynika z tezy,
C . teza i przesłanka fałszywe,
D . teza fałszywa, przesłanka prawdziwa.
Zadanie 53.
Wśród przyczyn trudności w utrzymaniu stałej temperatury ciała
u wcześniaków wymienia się brak zdolności d o zwiększania
przemiany materii w odpowiedzi n a dyskomfort termiczny. Taka
umiejętność pojawia się:
A . około 28.-30.tygodnia,
B . po 37 tygodniu,
C . około 35 tygodnia,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
Zadanie 54.
Powikłaniem zespołu aspiracji smółki jest:
A . zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B . rozdęcie płuc, odma,
C . zespół nadciśnienia płucnego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 55.
Określając dojrzałość noworodka w zmodyfikowanej skali Ballard
oceniamy:
A . kąt zgięcia dłoni,
B . objaw przeskakiwania,
C . objaw szarfy,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 56.
Położna wykonująca czynności resuscytacyjne u noworodka
powinna pamiętać, aby masaż pośredni serca skoordynować z
wentylacją. Należy przy tym pamiętać, ż e prawidłowa technika
uciśnięć i wentylacji jest ważniejsza niż dokładne uzyskanie
podanej w wytycznych częstości. Które z poniższych stwierdzeń
jest prawdziwe?
A . stosunek uciśnięć d o wdechów powinien wynosić 3:1.
Pozwala t o uzyskać około 9 0 uciśnięć klatki piersiowej
i 30 wdechów.
B . stosunek uciśnięć d o wdechów powinien wynosić 2:2.
Pozwala t o uzyskać około 6 0 uciśnięć klatki piersiowej
i 60 wdechów.
C . stosunek uciśnięć d o wdechów powinien wynosić 4:1.
Pozwala t o uzyskać około 120 uciśnięć klatki
piersiowej i 30 wdechów.
D . stosunek uciśnięć d o wdechów powinien wynosić 5:2.
Pozwala t o uzyskać około 150 uciśnięć klatki
piersiowej i 60 wdechów.
Zadanie 57.
U noworodka z gastroschizą (wytrzewienie) najbardziej istotne
znaczenie w postępowaniu przedoperacyjnym ma:
A . monitorowanie
czynności
życiowych
i
założenie
zgłębnika do żołądka,
B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem
i monitorowanie czynności życiowych,
C . zaopatrzenie
gastroschizy
jałowym,
wilgotnym
opatrunkiem w sterylnym worku nylonowym, założenie
cewnika d o żołądka i okresowe odsysanie treści
żołądkowej oraz powietrza,
D . umieszczenie noworodka w inkubatorze i zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.
Zadanie 58.
Wśród bardzo niebezpiecznych klinicznych objawów krwawienia
wewnątrzczaszkowego u noworodka, pielęgniarka, położna może
zaobserwować:
A . stupor, śpiączkę, zaburzenia wentylacji, uogólnione
drgawki, sztywność i objawy uszkodzenia nerwów
czaszkowych,
B . śpiączkę, zaburzenia wentylacji, uogólnione drgawki,
podwyższoną ciepłotę ciała, wiotkość i objawy
uszkodzenia nerwów czaszkowych,
C . stupor, śpiączkę, zaburzenia wentylacji, uogólnione
drgawki, podwyższoną ciepłotę ciała, sztywność i
objawy uszkodzenia nerwów obwodowych,
D . stupor, śpiączkę, uogólnione drgawki, wiotkość i
objawy uszkodzenia nerwów obwodowych.
Zadanie 59.
W celu scharakteryzowania dziecka pod względem kształtowania
s i ę proporcji między składnikami i częściami ciała stosuje
się:
A . tabele liczbowe,
B . tabele norm,
C . siatki centylowe,
D . morfogramy.
Zadanie 60.
Wskaż chorobę, w grupie jednostek chorobowych u noworodka
określanych mianem TORCH, której czynnikiem etiologicznym NIE
jest wirus:
A . Cytomegalia,
B . Toksoplazmoza,
C . Różyczka,
D . Opryszczka.
Zadanie 61.
Żywienie troficzne wstrzymuje się w przypadku:
A . wzdęć brzucha,
B . płaczu dziecka,
C . hipoksji,
D . oziębienia.
Zadanie 62.
J a k często należy zmieniać zestawy d o podawania kroplówek u
noworodków?
A . co 12 godzin,
B . co 24 godziny,
C . co 36 godzin,
D . co 48 godzin.
Zadanie 63.
Ruchomość żuchwy podczas ssania pozwala n a ocenę nerwu
czaszkowego:
A . trójdzielnego,
B . twarzowego,
C . językowo-gardłowego,
D . błędnego.
Zadanie 64.
Pielęgniarka specjalista jest uprawniona w nagłych przypadkach
d o podania bez zlecenia lekarza następujących leków
przydatnych w resuscytacji noworodka:
A . Epinephrine bitartrate, Naloxonum hydrochloricum,
Naloxon, Curamed, Natrium chloratum - 0,9% roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo,
B . Wodorowęglan sodu, Natrium chloratum - 0,9% roztwór,
tlen - gaz wziewnie, dotchawiczo
C . Wodorowęglan sodu, Epinephrine bitartrate, Natrium
chloratum - 0,9% roztwór, tlen - gaz wziewnie,
dotchawiczo,
D . Wodorowęglan sodu, Adrenalinę, tlen - gaz wziewnie,
dotchawiczo.
Zadanie 65.
Czynnościowe zamknięcie przewodu
zazwyczaj w ciągu:
A . 1-2 godzin po porodzie,
B . 3-4 godzin po porodzie,
C . 6-8 godzin po porodzie,
D . 10-15 godzin po porodzie.
tętniczego
następuje
Zadanie 66.
Wśród
najczęstszych
niepożądanych
prostaglandynami wad serca obserwuje się:
A . bradykardię,
B . drgawki,
C . bezdechy,
D . hipotensję.
objawów
leczenia
Zadanie 67.
Przejściowe zaburzenia oddychania predysponują d o żywienia
pozajelitowego. Karmienie doustne wprowadza się:
A . po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 100/min,
B . po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 80/min,
C . po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 60/min,
D . po zmniejszeniu liczby oddechów poniżej 40/min.
Zadanie 68.
Krwawienia okołokomorowe i dokomorowe powstają u noworodków na
skutek wahań ciśnienia tętniczego krwi, niedotlenienia oraz
wykonywania zbyt agresywnych czynności pielęgnacyjnych. Które
z poniższych stwierdzeń dotyczących krwawień jest fałszywe:
A . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają
ciężki przebieg kliniczny,
B . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają
łagodny przebieg kliniczny,
C . krwawienia około û i dokomorowe dotyczą głównie
wcześniaków urodzonych przed 32. tygodniem ciąży z
masą ciała poniżej 1500 gram,
D . powikłaniem krwawień III stopnia i I V stopnia może być
wodogłowie pokrwotoczne.
Zadanie 69.
W celu szybkiej oceny wieku płodowego przydatna jest znajomość
niektórych objawów neurologicznych:
A . u wcześniaka urodzonego w 34. tygodniu kończyny dolne
są zgięte w stawach biodrowych i kolanowych,
B . u wcześniaka urodzonego w 34. tygodniu kończyny górne
pozostają wyprostowane,
C . przygięcie kończyn górnych rozpoczyna się około 36.
Tygodnia, natomiast kończyn dolnych około 32 tygodnia,
D . wszystkie stwierdzenia są prawdziwe.
Zadanie 70.
Bardzo ważnym elementem w przygotowaniu noworodka d o
transportu jest przeciwdziałanie głębokiej hipotermii, która
może być przyczyną bradykardii i bezdechów. O takim stanie
klinicznym mówimy wówczas, gdy ciepłota ciała noworodka spada
poniżej:
A . 36˚C,
B . 35˚C,
C . 30˚C,
D . 34˚C.
Zadanie 71.
Powiększanie się szwów czaszkowych i ciemiączka u noworodka
sugeruje:
A . zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B . obrzęk mózgu,
C . krwiak podtwardówkowy,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 72.
W rozwoju dziecka "trend sekularny" oznacza:
A . tendencję przemian,
B . tendencję zwiększania wymiarów ciała,
C . zmiany sprawności ruchowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 73.
Colostrum to:
A . układ odpornościowy układu oddechowego,
B . mleko z dużą zawartością IgA,
C . wszystkie klasy przeciwciał,
D . wszystkie grupy komórek odpornościowych.
Zadanie 74.
Mleko matki może być odciągane i przechowywane w temperaturze
pokojowej, w lodówce, zamrażarce, torbie termicznej z lodem.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczące postępowania z
odciągniętym wcześniej pokarmem jest FAŁSZYWE?
A . pokarm raz rozmrożony nie nadaje się d o powtórnego
zamrożenia,
B . n i e należy mieszać z e sobą mleka odciągniętego w
różnym czasie oraz świeżo odciągniętego z rozmrożonym,
C . pokarm przed podaniem dziecku wystarczy podgrzać d o
temperatury około 36˚C - 37˚C,
D . p o rozmrożeniu pokarm kobiecy można przechowywać w
lodówce do 48 godzin.
Zadanie 75.
U noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa
przejściowa:
A . proteinuria,
B . glikozuria,
C . leukocyturia,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 76.
Odruch Hering - Brenera to:
A . odruch pozwalający na wytworzenie ujemnego ciśnienia w
opłucnej,
B . odruch zapobiegający aspiracji płynu d o pęcherzyków
płucnych,
C . odruch pozwalający na bierną fazę oddychania,
D . odruch pozwalający na aktywną fazę oddychania.
Zadanie 77.
D o działań niepożądanych opioidów stosowanych u noworodka
należy/należą:
A . bradykardia,
B . depresja układu oddechowego,
C . tachykardia,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 78.
Ocena dojrzałości noworodka według skali Dubovitza i wsp.
opiera się na badaniu:
A . 11 cech morfologicznych i 10 cech neurologicznych,
B . 10 cech morfologicznych i 11 cech neurologicznych,
C . 5 cech morfologicznych i 10 cech neurologicznych,
D . 5 cech morfologicznych i 11 cech neurologicznych.
Zadanie 79.
Napięcie mięśniowe noworodka można sprawdzić skalą:
A . Prechtla,
B . Ballard,
C . Brazeltona,
D . Amiel - Tison.
Zadanie 80.
W przypadku podejrzenia lub rozpoznania niektórych wad
wrodzonych u noworodka podaż pokarmu drogą enteralną musi być
wstrzymana
do
czasu
zakończenia
diagnostyki.
Takie
postępowanie obowiązuje w:
A . rozszczepie podniebienia,
B . przetoce przełykowo-tchawiczej,
C . zespole Pierre'a Robina,
D . wrodzonym kręczu mięśniowym szyi.
Zadanie 81.
Zalecana wilgotność powietrza na poziomie 60-80% rekomendowana
jest wśród noworodków z masą ciała:
A . <500g,
B . 501-999g,
C . 1000-1499g,
D . >1500g.
Zadanie 82.
O hipoglikemii noworodka donoszonego, w pierwszych trzech
godzinach życia, świadczy stężenie glukozy we krwi:
A . poniżej 50 mg/dl,
B . poniżej 40 mg/dl,
C . poniżej 30 mg/dl,
D . poniżej 20 mg/dl.
Zadanie 83.
Fizjologiczny spadek masy ciała u noworodka NIE powinien
przekroczyć:
A . 8 % wagi urodzeniowej,
B . 10 % wagi urodzeniowej,
C . 12 % wagi urodzeniowej,
D . 14 % wagi urodzeniowej.
Zadanie 84.
"Krwawienie dokomorowe z krwawieniem d o miąższu mózgu", t o w
klasyfikacji krwawień dokomorowych wg Papile'a:
A . I stopień krwawienia,
B . II stopień krwawienia,
C . III stopień krwawienia,
D . IV stopień krwawienia.
Zadanie 85.
W pierwszych godzinach życia noworodka p o porodzie
traumatycznym pielęgniarka, położna zauważyła następujące
objawy u dziecka; bladość powłok skórnych, przyspieszenie
tętna i oddechu, niepokój i intensywny płacz dziecka,
nadmierne uwypuklenie brzuszka. Symptomy te mogą świadczyć o:
A . porażeniu splotu barkowego,
B . urazie narządów wewnętrznych,
C . złamaniu kości czaszki,
D . krwiaku podspojówkowym i krwawieniu do siatkówki oka.
Zadanie 86.
Objawem wrodzonej torbieli szyi u noworodka mogą być:
A . dysgrafia i dysplazja,
B . atetoza i dysgrafia,
C . ataksja i dysgrafia,
D . stridor i dysfagia.
Zadanie 87.
Asfiksja to:
A . zamartwica,
B . niedotlenienie okołoporodowe,
C . wcześniactwo,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe
Zadanie 88.
Pielęgniarka/położna powinna wiedzieć, ż e w warunkach
fizjologicznych wartości saturacji SpO2 85%-95% s ą wartością
prawidłową u noworodka. Saturacja t o wyrażony w procentach
stosunek:
A . tlenu do dwutlenku węgla,
B . oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C . tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D . tlenu do oksyhemoglobiny.
Zadanie 89.
Oddechy u noworodka w pierwszych minutach życia s ą
nieregularne, często wymagające udziału dodatkowych mięśni
oddechowych, niekiedy przyspieszone. U zdrowego noworodka w
ciągu kilkudziesięciu minut dochodzi d o ich normalizacji,
stają się rytmiczne, o częstości:
A . 15 - 20 oddechów na minutę,
B . 40 - 60 oddechów na minutę,
C . 20 - 30 oddechów na minutę,
D . 60 - 80 oddechów na minutę.
Zadanie 90.
Pielęgniarka, położna, która zaobserwuje u noworodka
przedwcześnie urodzonego o d pierwszych godzin życia
przyspieszone, nieregularne oddechy z widocznym wysiłkiem
oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych, praca
skrzydełek nos, stękanie wydechowe albo bezdechy oraz
nasilającą się sinicę może podejrzewać pojawienie się u niego:
A . zespołu zaburzeń oddychania,
B . zapalenia płuc,
C . posocznicy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 91.
Powikłaniem fototerapii jest/są:
A . przegrzanie dziecka,
B . pękanie nitek DNA,
C . spadek rzutu serca,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 92.
Podaż leków w trakcie resuscytacji noworodka może odbywać się:
A . dotchawiczo,
B . drogą żył obwodowych,
C . przez żyłę pępkową,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 93.
Rytmiczne skurcze części ciała noworodka z tendencją d o
zwalniania pod koniec napadu to:
A . drgawki kloniczne,
B . drgawki toniczne,
C . drgawki miokloniczne,
D . drżenia mięśniowe.
Zadanie 94.
D o czynników ryzyka występowania noworodkowej hipokalcemii NIE
należy:
A . płeć męska,
B . poród wczesną wiosną,
C . niedoczynność przytarczyc u matki,
D . niedotlenienie okołoporodowe.
Zadanie 95.
W opiece nad noworodkiem przebywającym w Oddziale Intensywnej
Terapii bardzo ważne jest zbudowanie dobrych relacji między
personelem medycznym a rodziną dziecka. M a t o istotny wpływ
na:
A . podejmowanie przez rodziców decyzji dotyczących
proponowanych zasad terapii,
B . wzrost zaufania i porozumienia między lekarzem a
rodziną,
C . zrozumienie stanu pacjenta przez rodzinę,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 96.
Mankiet służący d o nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego
krwi u noworodka, od wyrostka barkowego do wyrostka łokciowego
powinien obejmować:
A . 55% długości ramienia,
B . 65% długości ramienia,
C . 75% długości ramienia,
D . 85% długości ramienia.
Zadanie 97.
Wczesna stymulacja rozwoju noworodków urodzonych przedwcześnie
t o system działań, n a który składają się: 1 . Wnikliwa
indywidualna obserwacja dziecka, 2 . Ocena stanu dojrzałości,
3 . Ocena rozwoju spontanicznej aktywności ruchowej, 4 . Analiza
zdolności poznawczych, 5 . Analiza umiejętności ssania i
połykania. Wskaż prawidłowe odpowiedzi:
A . Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 5,
B . Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1 i 3,
C . Prawidłowe wyłącznie odpowiedzi 1, 2, 3,
D . Prawidłowe odpowiedzi 1,2,3,4,5.
Zadanie 98.
Atrezję zastawki trójdzielnej NIE charakteryzuje:
A . ubytek
przegrody
międzyprzedsionkowej
międzykomorowej,
B . hipoplazja lewej komory,
C . zwężenie tętnicy płucnej,
D . sinica.
i
Zadanie 99.
D o podstawowych funkcji III poziomu trójstopniowej opieki
perinatalnej w Polsce NIE należy:
A . promocja zdrowia, opracowanie i wdrażanie programów
promocji zdrowia,
B . prowadzenie porodów fizjologicznych i o małym stopniu
ryzyka oraz opieka nad pacjentkami w połogu,
C . prowadzenie badań naukowych,
D . prowadzenie ciąż i porodów wysokiego ryzyka.
Zadanie 100.
Celem leczniczym w tlenoterapii jest utrzymanie w e krwi
tętniczej prężności tlenu w granicach:
A . 80 - 100 mmHg,
B . 60 - 80 mmHg,
C . 50 - 70 mmHg,
D . 20 - 40 mmHg.
Zadanie 101.
Do
objawów
klinicznych
niedrożności
należy/należą:
A . wzdęcie brzuszka,
B . brak stolca,
C . wymioty,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
smółkowej
jelit
Zadanie 102.
W wywiadzie w celu oceny rozwoju somatycznego należy zadać
pytanie dotyczące:
A . wydawanych przez dziecko dźwięków,
B . unoszenia głowy,
C . przyrostów masy ciała,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 103.
Główne objawy policytemii to:
A . oliguria, zaburzenia oddechowe, martwicze zapalenie
jelit,
B . wielomocz, zaburzenia oddechowe, martwicze zapalenie
jelit,
C . hiperglikemia, hiperkalcemia, oliguria,
D . hipoglikemia, hiperkalcemia, wielomocz.
Zadanie 104.
W odniesieniu d o jakiego okresu należy rozpatrywać działania
prozdrowotne w perinatologii?
A . okresu przedporodowego,
B . okresu przedporodowego i pourodzeniowego,
C . okresu przedkoncepcyjnego i przedporodowego,
D . okresu
przedkoncepcyjnego,
przedporodowego
i
pourodzeniowego.
Zadanie 105.
Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A . izolowany rozszczep wargi z rozszczepem lub bez
rozszczepu podniebienia jest widoczną wadą jamy ustnej
i twarzy zaliczaną d o najczęściej występujących wad
wrodzonych, które nie zaburzają ogólnego rozwoju
dziecka,
B . rozszczep podniebienia wtórnego najczęściej stanowi
izolowaną wadę rozwojową, która zaburza ogólny rozwój
dziecka,
C . rozszczep wargi pochodzi z późniejszego okresu życia
wewnątrzłonowego, tj. 8-12 tydz., natomiast rozszczep
podniebienia z wcześniejszego, tj. 4-8 tydz. życia
wewnątrzłonowego,
D . rozszczep wargi z rozszczepem lub bez rozszczepu
podniebienia
powstaje
w
okresie
rozwoju
wewnątrzmacicznego pod wpływem czynników genetycznych.
Zadanie 106.
W palpacji węzłów chłonnych powiększenie lokalne węzłów w
dolnej okolicy lewego obojczyka u dzieci świadczy o:
A . różyczce,
B . zapaleniu ucha,
C . chorobie Hodgkina,
D . świerzbie.
Zadanie 107.
Bezdech jest to:
A . częste zaburzenie oddychania obserwowane w okresie
noworodkowym, polegające n a przerwie w oddychaniu
powyżej 10s, które prowadzi d o przyspieszenia akcji
serca powyżej 140/min., obniżenia ciśnienia tętniczego
krwi oraz bladości,
B . częste zaburzenie oddychania obserwowane w okresie
noworodkowym, polegające n a przerwie w oddychaniu
powyżej 10s, które prowadzi d o zwolnienia akcji serca
poniżej 80/min., obniżenia ciśnienia tętniczego krwi
oraz bladości,
C . częste zaburzenie oddychania obserwowane w okresie
noworodkowym, polegające n a przerwie w oddychaniu
powyżej 20s, które prowadzi d o zwolnienia akcji serca
poniżej 80/min., obniżenia ciśnienia tętniczego krwi
oraz bladości,
D . częste zaburzenie oddychania obserwowane w okresie
noworodkowym, polegające n a przerwie w oddychaniu
powyżej 10s, które prowadzi d o przyspieszenia akcji
serca powyżej 140/min., podwyższenia ciśnienia
tętniczego krwi oraz bladości.
Zadanie 108.
Wśród przyczyn zaburzonego przepływu krwi
predysponującego do NEC-u NIE wymienia się:
A . hipoksji,
B . hipotensji,
C . hipostezji,
D . hipoksemii.
w
jelitach,
Zadanie 109.
Kiedy pielęgniarka, położna obserwująca pracę przewodu
pokarmowego noworodka, stwierdzi pojawienie się stolców
przejściowych?
A . g d y zaobserwuje stolce o żółtym zabarwieniu i luźnej
konsystencji,
B . gdy
zaobserwuje
wodniste
stolce
o
zielonym
zabarwieniu,
C . g d y zaobserwuje stolce o brązowo - zielonym
zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D . gdy zaobserwuje wodniste stolce o żółtym zabarwieniu.
Zadanie 110.
Wśród objawów klinicznych zaburzeń oddychania pochodzenia
krążeniowo-płucnego u noworodka wymienia się:
A . oddech powyżej 60/minutę,
B . sinicę,
C . wzmożony wysiłek oddechowy,
D . przesunięcie śródpiersia.
Zadanie 111.
Prawidłowy zakres wartości ph krwi noworodka wynosi:
A . 7.15-7.35,
B . 7.25-7.35,
C . 7.30-7.40,
D . 7.35-7.45.
Zadanie 112.
Badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii powinno być
wykonane:
A . w ciągu pierwszych 12 godzin życia,
B . w ciągu pierwszych 24 godzin życia,
C . w ciągu pierwszych 72 godzin życia,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 113.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
A . wcześniak m a mniejsze zdolności d o zagęszczania moczu
( d o 550mOsm/L), niż noworodek donoszony (do
700mOsm/L),
B . wcześniak m a mniejsze zdolności d o zagęszczania moczu
( d o 700mOsm/L), niż noworodek donoszony (do
1200mOsm/L),
C . wcześniak m a większe zdolności d o zagęszczania moczu
( d o 700mOsm/L), niż noworodek donoszony (do
550mOsm/L),
D . wcześniak m a większe zdolności d o zagęszczania moczu
( d o 1200mOsm/L), niż noworodek donoszony (do
700mOsm/L).
Zadanie 114.
Przeciwwskazaniem d o minimalnego żywienia enteralnego NIE
jest:
A . martwicze zapalenie jelit (NEC),
B . niedrożność przewodu pokarmowego,
C . wstrząs,
D . brak odruchu połykania.
Zadanie 115.
Utrata ciepła przez noworodka gdy znajduje się w zimnym
otoczeniu to:
A . przewodzenie,
B . konwekcja,
C . parowanie,
D . promieniowanie.
Zadanie 116.
Pielęgniarka, położna sprawująca opiekę nad noworodkiem
urodzonym przedwcześnie może zaobserwować m . in. drgawki
subtelne. Występują w postaci:
A . objawów ocznych, ruchów policzków, warg, języka,
ruchów kończyn typu pływanie, boksowanie, pedałowanie,
zaburzenia wegetatywne i bezdechy,
B . gwałtownych skurczów mięśni zginaczy,
C . przetrwałego ułożenia kończyn lub asymetrycznego
ułożenia tułowia,
D . rytmicznych skurczów części ciała, s ą wolne, z
częstotliwością 1-3 sekundy.
Zadanie 117.
Mama noworodka w 2-dobie życia, z porodu kleszczowego, którego
następstwem było duże wgniecenie kości czołowej zgłosiła
pielęgniarce/położnej oddziału neonatologicznego nadmierne
napięcie mięśniowe dziecka, kiedy próbowała zmienić m u
pieluszkę i przytulić g o oraz zwracanie pokarmu bezpośrednio
p o przystawianiu d o piersi. Pielęgniarka, położna potwierdziła
objawy. Zauważone objawy mogą wskazywać na:
A . atrezję przełyku,
B . wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C . mózgowe porażenie dziecięce,
D . pęknięcie kości czaszki.
Zadanie 118.
Jeżeli pomimo stosowania prawidłowej wentylacji i masażu
pośredniego serca u noworodka nie udało się przywrócić
efektywnego i spontanicznego krążenia lekarz neonatolog
powinien rozważyć podanie wodorowęglanu sodu (NaHCO3), w celu
likwidacji kwasicy mięśnia sercowego. Pielęgniarka, położna
powinna wiedzieć, że rekomendowana dawka wynosi:
A . 1 - 2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:1 z wodą d o
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,
B . 2,5-5 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:1 z wodą do
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,
C . 1 - 2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 1:2 z wodą d o
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym,
D . 1 - 2 mmol NaHCO3/kg mc, w rozcieńczeniu 2:1 z wodą d o
wstrzyknięć, w powolnym wlewie dożylnym.
Zadanie 119.
Podczas badania przedmiotowego wywołując objaw oczu lalki
można ocenić nerw czaszkowy:
A. I ,
B. II,
C . III, IV, VI,
D . IX, X.
Zadanie 120.
Do oceny umiejętności noworodka służy skala:
A . Brazeltona,
B . Silvermanna,
C . Ballard,
D . Dubowitza.
Zadanie 121.
D o toalety drzewa oskrzelowego i rurki intubacyjnej
wykonywanej przez pielęgniarkę NIE jest potrzebny:
A . fonendoskop,
B . cewnik do odsysania,
C . jałowe rękawiczki,
D . zestaw ssący.
Zadanie 122.
Przyczyną niedoboru surfaktantu NIE jest:
A . przegrzanie,
B . kwasica,
C . hipoksja,
D . oziębienie.
Zadanie 123.
J a k należy postępować przy zakładaniu cewników d o żył
obwodowych u noworodka?
A . przetrzeć skórę środkiem dezynfekcyjnym i dokonać
wkłucia,
B . przetrzeć skórę środkiem dezynfekcyjnym, odczekać
minimum 15-30 sekund i dokonać wkłucia,
C . przetrzeć skórę środkiem dezynfekcyjnym, odczekać 1
minutę i dokonać wkłucia,
D . przetrzeć skórę środkiem dezynfekcyjnym, odczekać 2
minuty i dokonać wkłucia.
Zadanie 124.
Jednym z badań prenatalnych jest amniopunkcja, która polega n a
nakłuciu owodni pod kontrolą USG. W czasie zabiegu pobierany
jest płyn owodniowy d o badania cytogenetycznego płodu
(kariotyp) oraz w celu oznaczenia stężenia AFP. Badanie t o
wykonuje się zwykle:
A . między 18. - 22. tygodniem ciąży,
B . między 15. - 20. tygodniem ciąży,
C . do 12. tygodnia ciąży,
D . między 12. - 14. tygodniem ciąży.
Zadanie 125.
U noworodka donoszonego tkanka tłuszczowa stanowi:
A . 5-10% masy ciała,
B . 10-15% masy ciała,
C . 15-20% masy ciała,
D . około 25% masy ciała.
Zadanie 126.
W celu wczesnej diagnostyki wrodzonej dysplazji stawów
biodrowych wykonuje się badanie polegające n a zastosowaniu
manewru, który reponuje zwichnięte biodro, c o oznacza dodatni
wynik testu. Kiedy zwichnięte (podwichnięte) biodro ulega
odwiedzeniu zgięte pod kątem 9 0 stopni, pojawia się wrażenie
"kliknięcia" w momencie gdy głowa kości udowej przemieszcza
się do panewki stawu biodrowego. Jest to tzw.:
A . objaw Babińskiego,
B . objaw Ortolaniego,
C . objaw Ottona,
D . żaden z powyższych.
Zadanie 127.
Odwracanie głowy przez noworodka w kierunku światła, zdolność
skupienia wzroku na przedmiocie pojawia się:
A . w 1-2 tygodniu życia,
B . w 2-3 tygodniu życia,
C . w 3-4 tygodniu życia,
D . w 4-5 tygodniu życia.
Zadanie 128.
Zespół zaburzeń oddychania - Z.Z.O. (RDS - Respiratory
Distress Syndrome) występuje u około 50% noworodków urodzonych
przed 32. tygodniem ciąży i odsetek ten wzrasta wraz z e
zmniejszaniem się wieku płodowego. Wyróżniamy w nim trzy
rodzaje bezdechów: bezdechy centralne (ośrodkowe), bezdechy
zaporowe (obturacyjne), bezdechy mieszane. Bezdechy zaporowe:
A . polegają n a zaprzestaniu ruchów oddechowych wskutek
braku stymulacji ze strony ośrodka oddechowego,
B . polegają n a zaprzestaniu ruchów oddechowych wskutek
braku stymulacji z e strony ośrodka termoregulacji w
wyniku hipotermii,
C . s ą związane z e wzrostem oporu oddechowego w obrębie
jamy nosowo - gardłowej i krtani,
D . s ą związane z e zmniejszeniem się oporu oddechowego w
obrębie klatki piersiowej.
Zadanie 129.
Odruch ssania pobudzają:
A . smak kwaśny,
B . smak gorzki,
C . smak słony,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 130.
Laktoperoksydaza to enzym mleka kobiecego:
A . trawiący białka,
B . działający bakteriostatyczne,
C . stymulujący produkcję IgA,
D . trawiący węglowodany.
Zadanie 131.
W badaniu neurologicznym noworodka w reakcji na światło odruch
Peipera polega na:
A . wystąpieniu oczopląsu,
B . wystąpieniu zeza,
C . ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy,
D . zaciśnięciu powiek.
Zadanie 132.
W opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym istotne
znaczenie m a zapobieganie bezdechom. D o działań wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:
A . utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B . stosowanie stymulacji dotykowej,
C . wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 133.
Dziecko niedojrzałe potrzebuje więcej czasu niż donoszony
noworodek n a "rozpracowanie" bodźców, które d o niego płyną.
Powinno być wyciszone przed kontaktem stymulującym, aby
bodziec został rozpoznany, pozytywnie zapamiętany i utrwalony.
Z tego też powodu noworodek p o wykonaniu zabiegów
pielęgniarskich czy lekarskich, powinien:
A . zostać poddany kąpieli relaksującej,
B . otrzymać lek uspokajający,
C . przez około 1 godzinę odpoczywać, a następnie być
poddany "kangurowaniu", masażowi, muzykoterapii
indywidualnej,
D . prawidłowe są odpowiedzi B i C.
Zadanie 134.
P o porodzie pielęgniarka, położna dokonuje m . in. pomiaru
obwodu główki, klatki piersiowej oraz długości ciała
noworodka. Obwód główki powinna mierzyć taśmą centymetrową w
wymiarze:
A . podpotyliczno - czołowym,
B . bródowo - ciemieniowym,
C . podpotyliczno - ciemieniowym,
D . czołowo - potylicznym.
Zadanie 135.
Proszę wskazać prawidłową odpowiedź dla FiO2:
A . oznacza prężność tlenu,
B . pozwala precyzyjnie kontrolować tlenoterapię,
C . to stężenie procentowe tlenu w mieszaninie oddechowej,
D . odpowiedzi B i C są prawidłowe.
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 291715
GRUPA 1
Zadanie 1.
W pierwszej dobie p o zabiegu operacyjnym
obserwacja rany powinna odbywać się pod kątem:
A . rozejścia się rany,
B . wystąpienia odczynu zapalnego,
C . nadmiernego ucieplenia okolicy rany,
D . obecności płynotoku.
guza
mózgu,
Zadanie 2.
Przełom cholinergiczny występujący u chorego n a miastenię,
jest najczęściej spowodowany:
A . odstawieniem leków cholinergicznych,
B . przedawkowaniem leków cholinergicznych,
C . nadmiernym wysiłkiem fizycznym,
D . przegrzaniem.
Zadanie 3.
Chora, z zespołem Cushinga spowodowanym guzem przysadki,
została zakwalifikowana d o zabiegu operacyjnego, który m a być
poprzedzony angiografią mózgową. Oznaczenie jakiego wskaźnika
biochemicznego jest konieczne u pacjentki?
A . noradrenaliny we krwi,
B . adrenaliny we krwi,
C . kortyzolu w moczu,
D . białka w moczu.
Zadanie 4.
Ilość podanych choremu płynów w ciągu doby w pierwszych dobach
pooperacyjnych, uzależniona jest od wskaźnika poziomu:
A . hemoglobiny,
B . hematokrytu,
C . sodu,
D . potasu.
Zadanie 5.
Przyczyną krwiaka nadtwardówkowego manifestującego się dużą
dynamiką narastania jest uszkodzenie:
A . tętnicy oponowej środkowej,
B . żył powierzchownych,
C . zatoki żylnej,
D . uszkodzenie opony twardej.
Zadanie 6.
Chory jest p o urazie głowy i brzucha. Monitorowane parametry
morfotyczne krwi: hemoglobina poniżej 9 mg% i hematokryt krwi
poniżej 28% s ą wskazaniem d o przetoczenia krwi. Czy wynik
grupy krwi wpisany w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego
jest podstawą do zamówienia krwi do przetoczenia?
A . nie,
B . tylko w sytuacji zagrożenia życia pacjenta,
C . tak,
D . tak, ale ostateczna decyzja należy do lekarza.
Zadanie 7.
Przeprowadzając badanie fizykalne (neurologiczne) u chorego z
miastenią, należy ocenić:
A . dyskinezę,
B . atetozę,
C . apokamnozę,
D . dyzestezję.
Zadanie 8.
W ocenie przebiegu wstrząsu pourazowego istotna jest ocena
diurezy. Ocena diurezy w pierwszej dobie to:
A . prowadzenie bilansu płynów co 12 godzin,
B . prowadzenie zbiórki moczu przez 24 h,
C . prowadzenie zbiórki godzinowej moczu,
D . obserwacja wyglądu moczu.
Zadanie 9.
Krew do mózgu dociera przez:
A . 4 tętnice (2 kręgowe i 2 szyjne),
B . 2 tętnice (pień ramiennogłowowy),
C . aortę wstępującą,
D . 2 tętnice podstawne.
Zadanie 10.
U pacjentki pięć lat temu rozpoznano postać obręczową
postępującej dystrofii mięśniowej. Jaki główny problem
zdrowotny występuje u pacjentki?
A . zaburzenie czucia,
B . zaburzenia psychiczne,
C . zaburzenia czynności zwieraczy,
D . trudności lokomocyjne.
Zadanie 11.
Objawami powstającej przetoki szyjno - jamistej w wyniku
przerwania tętnicy szyjnej wewnętrznej są:
A . wytrzeszcz tętnicy, ograniczone ruchy gałki ocznej,
przekrwienie i obrzęk spojówek, upośledzenie wzroku,
krwotoki z nosa,
B . wytrzeszcz tętnicy, wzrost ciśnienia śródczaszkowego,
płynotok uszny, splątanie,
C . krwotoki z nosa, ograniczone ruchy gałki ocznej, bóle
głowy, wymioty,
D . upośledzenie wzroku, wytrzeszcz tętnicy, omdlenia,
bóle głowy.
Zadanie 12.
U
pacjentki
występuje
zespół
Cushinga
pochodzenia
przysadkowego ( w wyniku rozwoju gruczolaka). Badania
diagnostyczne wykazały dużego guza przysadki mózgowej z
ekspansją nadsiodłową.Jaki objaw kliniczny może występować u
pacjentki w związku z wielkością guza?
A . zaburzenie widzenia,
B . wytrzeszcz gałek ocznych,
C . anosmia,
D . dysfagia.
Zadanie 13.
Istotą miastenii jest/są:
A . zaburzenia wyższych czynności nerwowych,
B . zaburzenia przewodnictwa nerwowo - mięśniowego,
C . poprzeczne uszkodzenie rdzenia kręgowego,
D . niedowłady wiotkie albo porażenia.
Zadanie
Dodatni
A.
B.
C.
D.
14.
objaw Babińskiego świadczy o:
uszkodzeniu ośrodkowego neuronu ruchowego,
uszkodzeniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
uszkodzeniu drogi pozapiramidowej,
ucisku ogona końskiego przez wpadnięty
międzykręgowy.
krążek
Zadanie 15.
N a jakie powikłania jest narażony chory n a miastenię, w
związku z długotrwałą sterydoterapią?
A . biegunki, zmiany skórne,
B . osteoporozę, nadciśnienie tętnicze,
C . uszkodzenie wątroby, hipoglikemię,
D . uszkodzenie szpiku, gorączkę.
Zadanie 16.
Jakie badania mają największą wartość w rozpoznaniu chorób
mięśni?
A . magnetyczny rezonans jądrowy, biopsja mięśnia, poziom
kinazy kreatynowej we krwi,
B . tomografia komputerowa, elektromiografia, biopsja
mięśnia,
C . magnetyczny
rezonans
jądrowy,
elektromiografia,
biopsja mięśnia,
D . elektromiografia, biopsja mięśnia, poziom kinazy
kreatynowej we krwi.
Zadanie 17.
W zespole zamknięcia charakterystyczne jest:
A . utrzymana świadomość, brak ruchów spontanicznych
(zachowany ruch gałek ocznych i powiek), zachowane
fiksowanie wzroku,
B . zniesiona
świadomość,
brak
wszelkich
ruchów
spontanicznych, zachowane fiksowanie wzroku,
C . utrzymana świadomość, brak wszelkich ruchów
spontanicznych, zniesione fiksowanie wzroku,
D . zniesiona
świadomość,
ułożenie
w
pozycji
odmóżdżeniowej, zniesione fiksowanie wzroku,
Zadanie 18.
Objawy stwardnienia rozsianego, tworzące tak zwaną triadę
Charcota to:
A . pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, drżenie
zamiarowe, zaburzenia czynności zwieraczy,
B . oczopląs, drżenie zamiarowe, mowa skandowana,
C . porażenie nerwów ruchowych gałek ocznych, drżenie
zamiarowe, brak odruchów brzusznych,
D . mowa skandowana, kurczowy niedowład kończyn dolnych,
uporczywe parestezje w kończynach i na tułowiu.
Zadanie 19.
Jakie znaczenie m a tlenoterapia u chorych p o urazach czaszkowo
- mózgowych:
A . ułatwia oddychanie,
B . zapobiega obrzękowi mózgu,
C . przyspiesza
regenerację
uszkodzonych
komórek
mózgowych,
D . zapewnia właściwą stymulację ośrodka oddechowego.
Zadanie 20.
Jakie zwiastuny będą sygnałem dla pielęgniarki, ż e pacjent
jest w stanie zapowiadającym delirium tremens?
A . częste oddawanie moczu, nasilony lęk, duszność,
B . bóle głowy, duża senność, nawykowe zaparcia,
C . nasilony lęk, nadwrażliwość n a bodźce słuchowe i
wzrokowe, krótkotrwałe omamy w porze nocnej,
D . nasilająca się duszność, omdlenia, biegunka.
Zadanie 21.
Pacjentka, 2 1 lat, z depresją endogenną jest hospitalizowana w
związku z zagrożeniem samobójczym. Pacjentka rozpoczęła
leczenie farmakologiczne Amitryptyliną w e wzrastających
dawkach. Jaka pora doby wymaga największego nadzoru
pielęgniarskiego w tym przypadku?
A . wczesne przedpołudnie,
B . pora obiadowa,
C . godziny wieczorne,
D . wczesny ranek.
Zadanie 22.
U dziewczynki z zespołem dysrafii obserwuje się nietrzymanie
moczu. Jakie działania podejmie pielęgniarka, aby zapobiec
zakażeniu dróg moczowych?
A . wykona zabieg Credego co kilka godzin,
B . wykona stymulację pęcherza moczowego,
C . wykona cewnikowanie pęcherza moczowego c o kilka
godzin,
D . pobierze próbkę moczu do badania laboratoryjnego.
Zadanie 23.
C o jest następstwem długotrwałego nadużywania alkoholu w
psychozie Korsakowa?
A . niedobór tiaminy,
B . nadczynność gruczołu tarczowego,
C . częściowe napady złożone,
D . nadczynność przytarczyc.
Zadanie 24.
U 5 5 - letniej pacjentki rozpoznano chorobę Huntingtona. Który
objaw neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby?
A . ruchy atetotyczne,
B . ruchy pląsawicze,
C . zaniki mięśniowe,
D . otępienie.
Zadanie 25.
Neuralgia jest to rodzaj bólu:
A . receptorowego,
B . przewodowego,
C . ośrodkowego,
D . obwodowego.
Zadanie 26.
Ocena czucia głębokiego polega na stwierdzeniu, czy chory:
A . odróżnia ukłucie od dotknięcia,
B . umie określić miejsce dotknięcia,
C . potrafi przy zamkniętych oczach odczytać znaki (np.
cyfry) pisane palcem na jego skórze,
D . potrafi przy zamkniętych oczach odróżnić bierne
położenie palców.
Zadanie 27.
Chory p o urazie twarzo-czaszki, z powodu masywnego płynotoku
trafił n a oddział neurochirurgii. U chorego zastosowano pomiar
ciśnienia śródczaszkowego. W badaniu stwierdzono zespół
podciśnienia śródczaszkowego. Chory z zespołem podciśnienia
śródczaszkowego jest:
A . senny, m a bóle głowy, nie rozumie treści zdań
wypowiadanych d o niego, nie odpowiada n a bodźce
bólowe, diureza jest obniżona,
B . niespokojny,
pobudzony,
wypowiedzi
jego
są
niezrozumiałe, nielogiczne, p o odzyskaniu świadomości
nie pamięta nic z tego okresu,
C . senny ale można g o wybudzić, nie odpowiada n a pytania
a l e rozumie j e i często pamięta ich treść, zjawia się
wzmożona diureza, język jest suchy, gałki oczne
zapadnięte, skóra sucha,
D . chory jest przytomny, skarży się n a nudności i
wymioty, inne wskaźniki funkcji życiowych są w normie.
Zadanie 28.
D o oddziału neurologicznego przyjęto pacjenta p o urazie
kręgosłupa w odcinku piersiowym. U chorego doszło d o
całkowitego zatrzymania moczu w pęcherzu moczowym. Jaka
przyczyna spowodowała zatrzymanie moczu u chorego?
A . uszkodzenie rdzeniowych ośrodków odpowiedzialnych z a
mikcję,
B . odłączenie ośrodków rdzeniowych o d regulacyjnego
wpływu wyższych ośrodków nerwowych,
C . uszkodzenie
włókien
współczulnych
układu
wegetatywnego,
D . uszkodzenie
włókien
przywspółczulnych
układu
wegetatywnego.
Zadanie 29.
U chorego z zawałem mózgu pochodzenia zakrzepowego zaplanowano
usprawnianie ruchowe w związku z występującym u niego
niedowładem kończyny górnej. W jakim czasie u chorego powinna
rozpocząć się rehabilitacja ruchowa?
A . po upływie tygodnia od wystąpienia udaru mózgu,
B . w 4 dobie po udarze,
C . w 2 dobie po udarze,
D . natychmiast po przyjęciu chorego do szpitala.
Zadanie 30.
Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z pęcherzem
autonomicznym polega na:
A . założeniu cewnika na stałe,
B . podawaniu basenu w równych odstępach czasu,
C . nauczeniu opukiwania i uciskania powłok brzusznych
okolicy nadłonowej,
D . zwiększeniu podaży płynów, szczególnie moczopędnych.
Zadanie 31.
Stanem padaczkowym określa się:
A . drgawki trwające dłużej niż 1 5 min. lub napady
drgawkowe bez powrotu przytomności między nimi,
trwające przynajmniej 15 minut,
B . drgawki trwające dłużej niż 3 0 min. lub napady
drgawkowe z powrotem przytomności między nimi,
trwające przynajmniej 30 minut,
C . drgawki trwające dłużej niż 1 0 min. lub napady
drgawkowe bez powrotu przytomności między nimi,
trwające przynajmniej 10 minut,
D . drgawki trwające dłużej niż 3 0 min. lub napady
drgawkowe bez powrotu przytomności między nimi,
trwające przynajmniej 30 minut.
Zadanie 32.
Czym charakteryzuje się miotonia?
A . niemożliwością rozkurczu mięśnia po skurczu,
B . powolnym rozkurczem mięśnia po skurczu,
C . niemożnością skurczu mięśnia,
D . nadmiernym skurczem mięśnia.
Zadanie 33.
Gdzie znajduje się ośrodek głodu (hunger center)?
A . w części bocznej zakrętu Hipokampa,
B . w bocznej części podwzgórza,
C . w zakręcie zarodkowym,
D . w zakręcie przedśrodkowym.
Zadanie 34.
Prowadząc edukację chorego z e stwardnieniem rozsianym, u
którego zostało zastosowane leczenie immunomodulujące, (np.
terapia interferonami z grupy beta) należy uwzględnić
informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:
A . objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B . reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C . wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D . wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.
Zadanie 35.
Twór siatkowaty odpowiada za:
A . intelekt,
B . modulowanie stanu przytomności oraz zachowania,
C . refleks,
D . postrzeganie otoczenia.
Zadanie 36.
Różnica pomiędzy dorosłym, a dzieckiem w zakresie układu
nerwowego polega na:
A . innej drodze łuku odruchowego,
B . innej budowie mózgu,
C . odmiennym położeniu poszczególnych struktur mózgu,
D . mniejszej skuteczności bariery krew - mózg.
Zadanie 37.
Dziewczynka 3,5-letnia z mózgowym porażeniem dziecięcym, m a
niesprawny narząd mowy: małą ruchomość warg, języka,
podniebienia, która wynika z porażeń oraz zmiennego napięcia
mięśniowego. Porażenie oraz zmienne napięcie mięśniowe w
obrębie narządów mowy prowadzą także do:
A . nudności, wymiotów,
B . trudności z połykaniem, gryzieniem, żuciem,
C . trudności z koncentracją,
D . trudności w zakresie uśmiechania się.
Zadanie 38.
Charakterystycznym objawem zapalenia
rdzeniowych jest:
A . ból ucha,
B . męczliwość mięśni,
C . dodatnie objawy oponowe,
D . dodatni odruch Galanta.
opon
mózgowo
-
Zadanie 39.
Ph 7,0 moczu jest niekorzystne ze względu na:
A . sprzyjające warunki dla tworzenia kamicy,
B . sprzyjające warunki do namnażania się bakterii,
C . zagęszczenie moczu,
D . dużą ilość leukocytów.
Zadanie 40.
Charakterystyczną w ocenie stanu funkcjonalnego chorego z SM,
jest skala:
A . Barthel,
B . EDSS,
C . Lovetta,
D . FIM.
Zadanie 41.
Podstawę ukrwienia dla 1/3 dolnego odcinka rdzenia kręgowego
stanowi:
A . tętnica rdzeniowa przednia,
B . dwie tętnice rdzeniowe tylne,
C . tętnica rdzeniowa,
D . tętnica Adamkiewicza.
Zadanie 42.
Usprawnianie pacjenta p o operacji dysku zaczyna się o d
ćwiczeń:
A . biernych w pozycji leżącej,
B . izometrycznych,
C . wzmacniających mięśnie pasa lędźwiowego, a zwłaszcza
brzucha,
D . delikatnych wzmacniających mięśnie przykręgosłupowe i
skrętoskłonów w pozycji siedzącej.
Zadanie 43.
P o której stronie ciała występują u chorej zaburzenia ruchowe,
jeżeli stwierdzono uszkodzenie prawej półkuli móżdżku?
A . w kończynach górnych,
B . po obu stronach,
C . po stronie prawej,
D . po stronie lewej.
Zadanie 44.
Zespół podciśnienia śródczaszkowego może rozwinąć się
pacjenta, u którego doszło do:
A . rozerwania opony pajęczej i opony twardej,
B . rozerwania opony twardej,
C . rozerwania opony pajęczej,
D . stłuczenia półkul mózgu.
u
Zadanie 45.
Które działanie pielęgniarki jest szczególnie ważne w opiece
nad chorym z botulizmem?
A . obserwacja ciśnienia tętniczego krwi,
B . obserwacja czynności oddechowej,
C . zwiększona podaż kalorii na dobę,
D . podwyższenie poziomu białka w diecie.
Zadanie 46.
Wkłuć obwodowych nie należy wykonywać w:
A . kończynie dolnej,
B . kończynie z niedowładem lub porażeniem,
C . okolicy zgięcia łokciowego,
D . okolicy nadgarstka.
Zadanie 47.
W przebiegu udaru krwotocznego doszło d o uszkodzenia funkcji
mowy, połykania z widocznym opadnięciem kącika ust. Który nerw
czaszkowy odpowiada w znacznej części za opisane objawy?
A . nerw III (n. oculomotalis),
B . nerw VII (n. facialis),
C . nerw V (n. trigeminus),
D . nerw VIII ( n. vestibulocochlearis).
Zadanie 48.
Jakie jest niebezpieczeństwo gwałtownego obniżenia ciśnienia
tętniczego farmakologicznie u chorego ze świeżym udarem mózgu?
A . poszerzenie ogniska niedokrwienia w wyniku spadku
przepływu mózgowego,
B . ukrwotocznienie ogniska niedokrwiennego w mózgu,
C . wystąpienie wtórnego krwotoku mózgowego,
D . podwyższenie glikemii w organizmie chorego.
Zadanie 49.
D o oddziału neurologicznego przyjęto pacjenta z podejrzeniem
krwotoku podpajęczynówkowego. Chory miał krótkotrwałe
zaburzenie przytomności. Obecnie jest przytomny, ale senny,
występują objawy oponowe. Które działanie powinna bezwzględnie
zastosować pielęgniarka u chorego bezpośrednio p o przyjęciu d o
szpitala?
A . tlenoterapię,
B . ćwiczenia ruchowe,
C . wysokie ułożenie chorego w łóżku,
D . unieruchomienie chorego w łóżku.
Zadanie 50.
Choroba Alzheimera jest to:
A . proces obejmujący zmiany wsteczne związane z
miażdżycą,
B . rozlany proces zanikowy mózgu z otępieniem,
C . szczególna postać porażenia postępującego,
D . sprawa organiczna mózgowa przejawiająca się głównie
zespołem amentywnym.
Zadanie 51.
U pacjentki kilkakrotnie wystąpiły następujące objawy: nagły
średnio silny ból głowy, niedowład połowiczy prawostronny,
zaburzenia mowy. Objawy trwały zwykle około pół godziny i nie
pozostawiły żadnych objawów ubytkowych. Wyżej wymienione
objawy są najbardziej charakterystyczne dla:
A . napadu ischemicznego,
B . krwawienia podpajęczynówkowego,
C . zatoru mózgu,
D . krwotoku mózgowego.
Zadanie 52.
W pielęgniarskiej ocenie stanu chorego z e stwardnieniem
rozsianym, można zidentyfikować charakterystyczne objawy dla
zaburzeń móżdżkowych, jak:
A . dysmetria,
B . osłabienie siły mięśniowej,
C . wygórowanie odruchów,
D . objaw Rossolimo.
Zadanie 53.
W zapobieganiu suchości w jamie ustnej p o podaniu leków
p/depresyjnych wskazane jest:
A . nawilżanie powietrza, częste szczotkowanie zębów,
zmniejszenie dawki leku,
B . podawanie gumy d o żucia bez cukru, kostki lodu, picie
wody małymi łykami, utrzymanie higieny jamy ustnej,
C . podawanie leków przed posiłkiem, spożycie dużych
ilości płynów,
D . picie
wody
małymi
łykami,
przebywanie
w
nasłonecznionym miejscu.
Zadanie 54.
Pacjent, lat 40, podobnie jak jego otoczenie, dostrzegł
stopniowo narastające zmiany w wyglądzie fizycznym. Wargi
uległy pogrubieniu, nos poszerzył się, a język z trudem
mieścił się w jamie ustnej. Dłonie i stopy powiększyły się. U
chorego podejrzewa się gruczolaka przysadki. Przyczyną
występujących u pacjenta objawów jest zwiększone wydzielanie
przez przysadkę mózgową:
A . ACTH,
B . protaktyny,
C . somatotropiny,
D . gonadotropin.
Zadanie 55.
Do pierwotnych przyczyn zaburzeń świadomości nie należy:
A . krwotok podpajęczynówkowy,
B . uraz czaszkowo - mózgowy,
C . zatrucie układu nerwowego tlenkiem węgla,
D . padaczka.
Zadanie 56.
Jakie jest wskazanie d o zwiększenia podaży płynów w okresie
pooperacyjnym?
A . stosowanie środków odwadniających,
B . stosowanie sterydów,
C . wystąpienie wstrząsu neurogennego,
D . zaburzenie przytomności chorego.
Zadanie 57.
Podskakiwanie w jednym miejscu, jako tzw. kamień milowy,
występuje u dziecka w wieku:
A . 36 miesięcy,
B . 24 miesięcy,
C . 48 miesięcy,
D . 12 miesięcy.
Zadanie 58.
Przed badaniem EEG pacjent powinien spożyć posiłek, ponieważ:
A . spadki stężenia glukozy w e krwi n a czczo wpływają
niekorzystnie na aktywność bioelektryczną mózgu,
B . pacjent lepiej zniesie badanie,
C . spadki stężenia glukozy w e krwi n a czczo wpływają
korzystnie na aktywność ruchową organizmu,
D . wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 59.
Objaw Brudzińskiego to:
A . odruchowy kurcz mięśni zginaczy w obrębie kończyn
dolnych w czasie biernego zginania kończyny dolnej w
stawie biodrowym i kolanowym, pod kątem 90,
B . odruchowe zgięcie kończyn dolnych w stawie kolanowym i
biodrowym, podczas próby biernego przygięcia głowy d o
klatki piersiowej,
C . odruchowe
zgięcie
grzbietowe
palucha
podczas
drażnienia skóry zewnętrznej części stopy, pozostałe
palce
zginają
się
podeszwowo
lub
ustawiają
wachlarzowato,
D . opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny
związany ze sztywnością mięśniową i drżeniem.
Zadanie 60.
Który ośrodek mowy w mózgu chorego z afazją ruchową uległ
uszkodzeniu?
A . ośrodek Wernickego,
B . ośrodek Broca,
C . ośrodek styku skroniowo - ciemieniowo - potylicznego,
D . ośrodek mowy płata potylicznego.
Zadanie 61.
Pacjent, lat 23, został przyjęty d o oddziału psychiatrycznego
p o raz pierwszy. Z wywiadu wynika, ż e chory o d kilku dni nie
przyjmuje pokarmów lub spożywa j e w niewielkich ilościach.
Rozpoznanie: zespół urojeniowo - prześladowczy. Z obserwacji
wynika, ż e pacjent unika posiłków, podejrzliwie wącha
jedzenie, a w większości gromadzi jedzenie w szafce
przyłóżkowej. Gdy pacjent nie przyjmuje o d nas leku, mówiąc,
że go trujemy, to zgodnie z zasadami psychopielęgnacji:
A . przekonujemy go, że to nie jest trucizna,
B . podajemy mu zlecony lek wbrew jego woli,
C . nie podajemy leku, odnotowując to w raporcie,
D . zmieniamy postać leku i ewentualnie prosimy o podanie
g o przez osobę, którą chory darzy największym
zaufaniem.
Zadanie 62.
Objawem odkorowania są:
A . kończyny górne zgięte w stawie łokciowym i nadgarstku,
a dolne wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,
B . kończyny górne wyprostowane w stawie łokciowym,
nawrócone i zgięte w nadgarstku, kończyny dolne
wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,
C . kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych i
biodrowych
i górne
w stawach łokciowych
i
nadgarstkowych,
D . kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych i
biodrowych, ręka zaciśnięta w pięść.
Zadanie 63.
W czasie wypadku samochodowego, 10-letnia dziewczynka doznała
otwartego urazu czaszkowo - mózgowego. Jakie badanie płynu
wyciekającego z nosa należy wykonać u dziecka, które
zróżnicuje płyn mózgowo - rdzeniowy od płynu nieżytowego?
A . badanie na obecność cukru,
B . badanie na obecność białka,
C . badanie bakteriologiczne,
D . badanie wirusologiczne.
Zadanie 64.
W zespole nadciśnienia wewnątrzczaszkowego dochodzi d o reakcji
wegetatywnych zwanych odruchem Cushinga, który polega na:
A . wzroście
ciśnienia
tętniczego
i
jednoczesnym
zwolnieniu tętna,
B . wzroście
ciśnienia
tętniczego
i
jednoczesnym
przyspieszeniu tętna,
C . spadku ciśnienia tętniczego i jednoczesnym zwolnieniu
tętna,
D . spadku
ciśnienia
tętniczego
i
jednoczesnym
przyspieszeniu tętna.
Zadanie 65.
Najczęstszą nabywaną lub ujawniającą się w okresie dzieciństwa
przyczyną padaczki są:
A . uszkodzenia okołoporodowe,
B . choroby naczyniowe,
C . czynniki toksyczne,
D . urazy.
Zadanie 66.
Objawami wstrząśnienia mózgu są:
A . trwająca ok. 3 5 minut pourazowa utrata przytomności,
niepamięć wsteczna i następcza, bóle głowy, nudności i
wymioty, spadek ciśnienia tętniczego krwi i wahania
częstości tętna,
B . występowanie objawów oponowych, ogniskowych i trwająca
ok. 10 minut pourazowa utrata przytomności,
C . krótkotrwała pourazowa utrata przytomności, niepamięć
wsteczna i następcza, bóle głowy, nudności i wymioty,
spadek ciśnienia tętniczego krwi i wahania częstości
tętna,
D . trwająca ok. 3 5 minut pourazowa utrata przytomności,
spadek ciśnienia tętniczego krwi i wahania częstości
tętna.
Zadanie 67.
Niedowład spastyczny powstaje w wyniku uszkodzenia:
A . neuronu ruchowego obwodowego,
B . narządu ruchu,
C . układu pozapiramidowego,
D . neuronu ruchowego ośrodkowego.
Zadanie 68.
Ruchy mimowolne to:
A . rytmiczne ruchy oscylujące przeważnie o niewielkiej
amplitudzie, dotyczące głównie dystalnych odcinków
kończyn,
B . dowolne skurcze mięśni, długotrwałe lub przerywane,
C . zaburzenia wykonywania celowych czynności ruchowych,
D . ruchy powstające w sposób niezamierzony i zwykle
niemożliwe do opanowania.
Zadanie 69.
Jakie wstępne badania laboratoryjne powinny być wykonane u
chorego z udarem mózgu?
A . morfologia, czas protrombinowy, poziom elektrolitów i
glukozy we krwi,
B . pomiar ciśnienia krwi i EKG,
C . morfologia, poziom lipidów, hormony tarczycy oraz EKG,
D . EKG, rtg klatki piersiowej, pomiar ciśnienia, poziom
lipidów i cholesterolu.
Zadanie 70.
Do objawów wegetatywnych w Chorobie Parkinsona należą:
A . nadmierna czynność gruczołów łojowych i potowych,
zaczerwienienie
twarzy,
zaburzenia
czynności
zwieraczy,
B . nadmierna czynność gruczołów łojowych, potowych i
ślinowych, zaczerwienienie twarzy, nie m a zaburzeń
czynności zwieraczy,
C . zmniejszone wydzielanie gruczołów skórnych, suchość w
jamie ustnej, zaczerwienienie twarzy, nie m a zaburzeń
czynności zwieraczy,
D . zmniejszone
wydzielanie
gruczołów
skórnych
i
ślinowych, zaburzenia czucia, zaburzenia zwieraczy.
Zadanie 71.
W zdiagnozowanym uszkodzeniu części przedsionkowej nerwu VIII,
jednym z podstawowych problemów pielęgnacyjnych występujących
u chorego będzie:
A . jednostronna głuchota,
B . wystąpienie zaburzeń słuchu,
C . możliwość upadku i urazu,
D . możliwość wystąpienia neuralgii części trójdzielnej
nerwu.
Zadanie 72.
W wyniku wystąpienia zmian ogniskowych w czołowym płacie mózgu
pojawiają się zaburzenia o charakterze:
A . zaburzeń orientacji w przestrzeni,
B . niedowidzenia połowiczego,
C . apatii i braku zahamowań z odruchami prymitywnymi,
D . połowicze zaburzenia czucia.
Zadanie 73.
Zaburzenia czucia o typie Browna - Sequarda występują gdy guz:
A . poprzecznie uszkadza rdzeń kręgowy,
B . połowiczo uszkadza rdzeń kręgowy,
C . położony jest śródrdzeniowo,
D . wybiórczo uszkadza sznury tylne rdzenia.
Zadanie 74.
Objawami złośliwego zespołu neuroleptycznego są:
A . pobudzenie emocjonalne, hipertermia, wielomocz,
B . dysfagia, hipotermia, obniżenie ciśnienia tętniczego
krwi,
C . hipertermia, zahamowanie ruchowe, tachykardia,
D . drżenie mięśniowe, wymioty, bladość powłok.
Zadanie 75.
Stan padaczkowy, który wystąpił u dwuletniego dziecka, wymaga
podawania środków farmakologicznych dożylnie. Który z objawów
może wystąpić podczas podawania diazepamu dożylnie?
A . arytmia serca,
B . wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
C . bezdech,
D . podciśnienie śródczaszkowe.
Zadanie 76.
Objaw lucidum intervalum jest charakterystyczny dla krwiaka:
A . ostrego nadtwardówkowego,
B . podostrego podtwardówkowego,
C . przewlekłego podtwardówkowego,
D . ostrego podtwardówkowego.
Zadanie 77.
D o objawów narastającego wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
należą:
A . nasilające się bóle głowy, wymioty, sztywność karku,
B . nasilające się bóle głowy, wymioty, tarcza zastoinowa,
C . nasilające się bóle głowy, wymioty, zaburzenia stanu
świadomości,
D . zaburzenia stanu świadomości, tarcza zastoinowa,
sztywność karku.
Zadanie 78.
Całkowite uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym kręgosłupa,
w późnym okresie, charakteryzuje się:
A . porażeniem spastycznym kończyn dolnych, zniesieniem
czynności mięśni międzyżebrowych i czucia poniżej
uszkodzenia,
B . porażeniem wiotkim kończyn dolnych, zniesieniem
czynności mięśni międzyżebrowych i czucia poniżej
uszkodzenia,
C . porażeniem spastycznym kończyn dolnych, zniesieniem
czynności mięśni międzyżebrowych i przeczulicą poniżej
uszkodzenia,
D . porażeniem spastycznym czterokończynowym, zniesieniem
czynności mięśni międzyżebrowych i czucia poniżej
uszkodzenia.
Zadanie 79.
Mózg noworodka znacznie różni się zewnętrznie i strukturalnie
od mózgu osobnika dorosłego. Na czym polega ta różnica?
A . kora mózgowa noworodka jest dojrzała, bardzo
zróżnicowana, móżdżek słabo rozwinięty,
B . kora mózgowa noworodka jest dojrzała, zróżnicowana,
móżdżek dobrze rozwinięty,
C . kora mózgowa noworodka jest niedojrzała, mało
zróżnicowana, móżdżek słabo rozwinięty,
D . kora mózgowa noworodka jest niedojrzała, mało
zróżnicowana, móżdżek dobrze rozwinięty.
Zadanie 80.
Bradyfrenia to:
A . zwolnienie
procesów
poznawczych
związane
z
trudnościami w koncentracji uwagi bez zaburzeń
pamięci, myślenia i oceny,
B . zaburzenia
pamięci
dotyczące
głównie
funkcji
"przypominania sobie",
C . zaburzenia myślenia i oceny,
D . spowolnienie procesów poznawczych, z towarzyszącymi
zaburzeniami pamięci i myślenia.
Zadanie 81.
Jakie działanie musi bezwzględnie podjąć pielęgniarka, jeżeli
u chorego stwierdzono agresję czynną?
A . unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B . pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C . zastosować metodę perswazji,
D . czekać, aż pacjent sam się uspokoi.
Zadanie 82.
Działania pielęgniarskie wobec pacjenta z zaburzeniami
myślenia i procesów poznawczych obejmować będą:
A . zapewnienie środowiska z małą liczbą i niskim
natężeniem bodźców, zachęcanie do opisywania przeżyć,
B . potwierdzanie wiarygodności doznań psychotycznych,
uczenie sposobów radzenia sobie z lękiem,
C . uczenie
pacjenta
sposobów
radzenia
sobie
z
doświadczeniem nieracjonalnych i negatywnych myśli,
stosowanie gróźb,
D . izolację pacjenta, stosowanie przymusu.
Zadanie 83.
Jakie s ą objawy zakażenia dróg moczowych u pacjentów z
paraplegią?
A . b ó l brzucha, zmiana ilości wydzielanego moczu, przykra
woń moczu,
B . przykra woń moczu, podwyższona temperatura, pocenie,
bóle głowy,
C . pieczenie cewki moczowej, podwyższona temperatura,
przykra woń moczu,
D . b ó l brzucha, pieczenie cewki moczowej, podwyższona
temperatura.
Zadanie 84.
Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
najczęściej u dorosłych osób wywoływane jest przez:
A . Klebsiella,
B . Neisseria meningitidis,
C . Pseudomonas aeruginosa,
D . Staphylococcus ureus.
i
mózgu,
Zadanie 85.
W profilaktyce napadów padaczkowych znaczącą rolę posiada:
A . zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego,
B . całkowite ograniczenie aktywności dziecka,
C . systematyczne przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych,
D . zwiększenie aktywności dziecka.
Zadanie 86.
Jakie są cechy zespołu Hornera?
A . zwężenie
źrenicy,
zwężenie
szpary
powiekowej,
zaburzenia wydzielania potu na twarzy,
B . zwężenie źrenicy, niedomykalność powiek, zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,
C . rozszerzenie
źrenicy,
niedomykalność
powiek,
zaburzenia wydzielania potu na twarzy,
D . rozszerzenie źrenicy, opadnięcie powieki, zaburzenia
wydzielania potu na twarzy.
Zadanie 87.
Metody endowaskularne mają największe zastosowanie w leczeniu:
A . chorób neuronu ruchowego,
B . chorób układu pozapiramidowego,
C . chorób demielinizacyjnych,
D . wad i malformacji naczyniowych.
Zadanie 88.
Objawami antycholinergicznymi są:
A . suchość w jamie ustnej, zaburzenia akomodacji oka,
nadwrażliwość na światło,
B . wzrost masy ciała, zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
zaburzenia funkcji poznawczych,
C . dysfagia, drgawki, nadwrażliwość na światło,
D . bezsenność, suchość w jamie ustnej, ból gardła.
Zadanie 89.
Trudności w lokomocji i czynnościach samoobsługowych u osoby z
chorobą Parkinsona mogą być spowodowane:
A . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie plastycznym i
hipokinezą,
B . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie plastycznym i
hiperkinezą,
C . wzmożonym napięciem mięśniowym o typie spastycznym i
hipokinezą,
D . wiotkością mięśniową i hipokinezą.
Zadanie 90.
W edukacji pacjent z chorobą Parkinsona przyjmującego
preparaty lewodopy, należy pamiętać o zaleceniu ograniczenia w
diecie produktów:
A . węglowodanowych,
B . białkowych,
C . tłuszczowych,
D . witaminowych.
Zadanie 91.
Do grupy pewnych czynników ryzyka udarów mózgu NIE należą:
A . mała aktywność fizyczna, zaburzenia w gospodarce
lipidowej,
hipercholesterolemia,
nieprawidłowy
lipidogram (LDL : HDL),
B . przewlekły nikotynizm, przewlekły alkoholizm, czynniki
rodzinne i genetyczne,
C . nadciśnienie tętnicze, choroby serca, wiek,
D . cukrzyca, płeć męska, przebyty udar.
Zadanie 92.
Tymektomia jest zabiegiem polegającym na:
A . usunięciu części wstępującej dróg ruchowych,
B . usunięciu grasiczaka,
C . usunięciu części zstępujących dróg ruchowych,
D . usunięciu nerwiakowłókniaka.
Zadanie 93.
W czasie napadu padaczkowego wskazane jest:
A . zabezpieczenie języka przed przygryzieniem,
B . przytrzymywanie chorego w obrębie kości długich,
C . niezwłoczne podanie leków, które chory ma przy sobie,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 94.
Pielęgnując pacjenta w ostrym rzucie SM należy:
A . ograniczyć ruch chorego do minimum,
B . ćwiczyć jednorazowo nie dłużej niż 20 minut,
C . unikać ćwiczeń siłowych,
D . nie wykonywać ćwiczeń po posiłkach i w upalne dni.
Zadanie 95.
D o objawów oponowych charakterystycznych dla zapalenia opon
mózgowych i mózgu NIE należy:
A . sztywność karku,
B . objaw Brudzińskiego,
C . objaw Hornera,
D . objaw Kerniga.
Zadanie 96.
Anozognozja jest to:
A . niemożność wykonania płynnego, precyzyjnego ruchu
kończyną zdrową,
B . trudność rozpoznania przedmiotów dotykiem,
C . brak poczucia występowania niedowładów kończyn,
D . niemożność identyfikacji części własnego ciała.
Zadanie 97.
Pacjentkę z zespołem maniakalnym zaczęto leczyć neuroleptykami
w postaci iniekcji domięśniowych. W przypadku odmowy przyjęcia
leków, pielęgniarka powinna:
A . odstąpić od podania leku,
B . p o konsultacji z lekarzem zastosować przymus
bezpośredni i podać lek,
C . zamiast podania leku unieruchomić pacjentkę pasami
bezpieczeństwa,
D . potajemnie
dodać
lek
do
jedzenia
w
formie
rozpuszczonej.
Zadanie 98.
U pacjenta rozwinęło się majaczenie alkoholowe. N a c o
pielęgniarka zwróci szczególną uwagę w opiece nad pacjentem?
A . zaburzenia psychiczne,
B . ilość przyjmowanych płynów,
C . pamięć chorego,
D . stan krążenia i równowagę wodno-elektrolitową.
Zadanie 99.
Czynnikami przyspieszającymi wzrost napięcia mięśniowego są:
A . zabiegi chłodzące, krioterapia,
B . masaż, odpowiednie ułożenie chorego,
C . farmakoterapia, zabiegi operacyjne,
D . zabiegi cieplne, pobudzający masaż, elektrostymulacja.
Zadanie 100.
Objawami zespołu majaczeniowego są między innymi:
A . zaburzenia rytmu snu i czuwania, agresja, dysfagia,
B . zaburzenia
pamięci
i
dezorientacja,
zaburzenia
jelitowe,
C . omamy i iluzje, zaburzenia rytmu snu i czuwania,
zaburzenia pamięci i dezorientacja,
D . zwiększenie lub zmniejszenie aktywności ruchowej,
apraksja.
Zadanie 101.
Bezwzględnym wskazaniem d o pilnej operacji dyskopatii w
odcinku lędźwiowo - krzyżowym jest stwierdzenie u chorego:
A . skrzywienia kręgosłupa,
B . objawu Lasegue'a,
C . uporczywych dolegliwości bólowych typu rwy kulszowej,
D . upośledzenia czynności zwieracza pęcherza.
Zadanie 102.
Dziecko z wrodzonym zespołem poalkoholowym charakteryzuje się:
A . drażliwością i nadruchliwością, krótkimi szparami
powiekowymi, małogłowiem, zaburzeniem wzrastania,
B . powiększeniem
obwodu
głowy,
zaburzeniami
intelektualnymi, małymi ustami,
C . krótkim nosem zwróconym ku górze, wadami serca,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 103.
Pacjent, lat 23, został przyjęty d o oddziału psychiatrycznego
p o raz pierwszy. Z wywiadu wynika, ż e chory o d kilku dni nie
przyjmuje pokarmów lub spożywa j e w niewielkich ilościach.
Rozpoznanie: zespół urojeniowo-prześladowczy. Z obserwacji
wynika, ż e pacjent unika posiłków, podejrzliwie wącha
jedzenie, a w większości gromadzi jedzenie w szafce
przyłóżkowej. Jakie działanie wobec tego pacjenta podejmie
pielęgniarka?
A . umożliwia choremu obserwowanie przygotowywania
posiłków, sama w obecności pacjenta próbuje danej
potrawy,
B . zmusza chorego d o spożywania posiłków i zaprzecza
treści występujących urojeń,
C . n i e podejmuje żadnych działań, b o urojenia s ą mocno
utrwalone,
D . karmi pacjenta za pomocą sondy żołądkowej.
Zadanie 104.
U chorego w okresie szoku rdzeniowego występuje zaburzenie
napięcia mięśniowego, które ma charakter?
A . spastyczny,
B . plastyczny,
C . wiotki,
D . dystoniczny.
Zadanie 105.
U pacjentki zaburzenie czucia m a charakter hyperestezji. C o
oznacza to pojęcie?
A . obniżoną wrażliwość na bodźce zewnętrzne,
B . zwiększoną wrażliwość na bodźce zewnętrzne,
C . spaczone odczucia bodźców zewnętrznych,
D . brak odczuwania wszelkich bodźców zewnętrznych.
Zadanie 106.
O czym może świadczyć jednostronny odruch Moro?
A . uszkodzeniu splotu barkowego,
B . prawidłowym rozwoju dziecka,
C . procesie zapalnym opon mózgowo - rdzeniowych,
D . kwadriplegicznej
postaci
mózgowego
porażenia
dziecięcego.
Zadanie 107.
Postacią padaczki najczęściej występującą u dzieci jest
padaczka:
A . skroniowa,
B . poudarowa,
C . czołowa,
D . z napadami zgięciowymi (zespół Westa, drgawki Salaam).
Zadanie 108.
Wodogłowiem nazywamy zespół:
A . polegający n a przedwczesnym zarośnięciu szwów
czaszkowych,
B . polegający n a powiększeniu całego mózgu lub jego
części,
C . zmian związanych z e zwiększeniem objętości płynu
mózgowo - rdzeniowego,
D . zmian związanych z e zmniejszeniem objętości płynu
mózgowo - rdzeniowego.
Zadanie 109.
Porażenie opuszki jest to porażenie:
A . torebki wewnętrznej,
B . mostu,
C . rdzenia przedłużonego,
D . pnia mózgu.
Zadanie 110.
Klasterowy ból głowy to ból:
A . rozlany, ciągły i zlokalizowany w okolicy czołowej,
mający charakter "obręczy",
B . nagły, bardzo silny z zaburzeniami świadomości,
C . którego częstotliwość i nasilenie narastają powoli,
mogą być poprzedzone aurą wzrokową,
D . jednostronny o bardzo dużym natężeniu, zlokalizowany
nad gałką oczną.
Zadanie 111.
W czasie opieki nad pacjentem z pęcherzem neurogennym
odhamowanym NIE należy:
A . wykonywać
gimnastyki
pęcherza
i
kształtować
umiejętności regularnego jego opróżniania,
B . stosować podkładów lub wkładek absorpcyjnych,
C . nauczać
uciskania
powłok
brzusznych
okolicy
nadłonowej,
D . podawać leków blokujących łuk odruchu.
Zadanie 112.
Chory lat 2 8 jest w dobie p o zabiegu operacyjnym (kraniotomii)
z powodu krwiaka podtwardówkowego. Pacjent jest przytomny, ale
niespokojny. W jakim okresie p o zabiegu operacyjnym pacjent
może wstać z łóżka?
A . w pierwszej dobie p o zabiegu operacyjnym, jeżeli stan
ogólny n a t o pozwoli, ale tylko n a krótko pod nadzorem
pielęgniarki,
B . w trzeciej dobie p o zabiegu operacyjnym, ponieważ w
tym okresie stabilizują się funkcje mózgu,
C . po upływie jednego tygodniu od zabiegu operacyjnego,
D . pacjent nie może wstać z łóżka, d o czasu wykonania
kontrolnej tomografii komputerowej (TC).
Zadanie 113.
Stosowanie temblaka stabilizującego niedowładną kończynę górną
jest przeciwwskazane:
A . podczas nauki lokomocji,
B . przy objawach stanu zapalnego stawu barkowego,
C . przy dużej spastyczności mięśni,
D . przy dużej wiotkości mięśni.
Zadanie 114.
Pacjent (lat 32) został przyjęty d o oddziału psychiatrycznego
z powodu utrzymujących się o d dwóch tygodni silnych napadów
lęku. Podczas przyjęcia d o szpitala chory niechętnie nawiązuje
kontakt, jest nieufny.Na narastanie niepokoju może wskazywać:
A . duża senność,
B . zaparcia,
C . zwolnione tętno,
D . kołatanie serca, skurcze żołądka i jelit.
Zadanie 115.
Reedukacja pęcherza neurogennego przy cewnikowaniu stałym
polega na:
A . utrzymaniu stałego odpływu moczu,
B . zaciskaniu cewnika i otwieraniu go 2 razy dziennie,
C . zaciskaniu cewnika i otwieraniu g o 2 razy dziennie
oraz stosowaniu opukiwania nadłonowego przed każdym
opróżnieniem,
D . zaciskaniu cewnika i otwieraniu g o c o 2-3 godziny z
dłuższą przerwą nocną oraz opukiwaniu nadłonowym
pęcherza przed każdym opróżnieniem.
Zadanie 116.
Ocena nerwu trójdzielnego polega na:
A . zbadaniu czucia twarzy, wykazaniu opadnięcia kącika
ust i rozszerzenia szpary powiekowej,
B . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, wykazaniu
rozszerzenia szpary powiekowej,
C . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, czynności
mięśni żucia,
D . wykazaniu opadnięcia kącika ust, spłyceniu bruzdy
nosowo-wargowej i rozszerzeniu szpary powiekowej.
Zadanie 117.
Z a nieprzytomnego uważa się chorego, u którego suma uzyskanych
punktów w skali Glasgow, nie przekracza:
A . 4 pkt,
B . 6 pkt,
C . 8 pkt,
D . 10 pkt.
Zadanie
Obsesje
A.
B.
C.
D.
118.
są to:
objawy psychotyczne,
myśli lękowe,
natrętne myśli i impulsy,
objawy podświadomego konfliktu.
Zadanie 119.
Objawy tzw. zespołu popunkcyjnego to bóle głowy i:
A . sztywność karku, nudności,
B . kręgosłupa, nudności i wymioty,
C . zaburzenia przytomności,
D . porażenie kończyn dolnych.
Zadanie 120.
W I okresie p o zabiegu usunięcia guza okolicy kąta
mostowo-móżdżkowego może dojść do:
A . zaburzeń elektrolitowych,
B . uszkodzenia nerwów czaszkowych (VII, IX, X , XI) i ich
funkcji,
C . obrzęku operowanej okolicy,
D . niewydolności oddechowej.
Zadanie 121.
Jakie badania należy przeprowadzić u pacjenta z podejrzeniem
miastenii, aby potwierdzić rozpoznanie?
A . tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny,
B . próby
farmakologiczne
(test
z
Polstygminą),
elektromiografię oraz oznaczenie przeciwciał przeciwko
receptorom acetylocholiny,
C . próby
farmakologiczne
(test
z
Polstygminą),
elektromiografię, biopsję mięśnia,
D . elektromiografię,
biopsję
mięśnia,
magnetyczny
rezonans jądrowy.
Zadanie 122.
Pacjentka lat 4 2 hospitalizowana w oddziale urazowym z powodu
urazu kręgosłupa w odcinku piersiowym. U chorej występują
zaburzenia w oddawaniu moczu.W jakim okresie o d urazu
rozpoczyna się wyrabianie automatyzmu pęcherza moczowego?
A . po 2-3 dniach,
B . pod koniec pierwszego tygodnia,
C . na przełomie drugiego i trzeciego tygodnia,
D . powyżej 3 miesięcy.
Zadanie 123.
Najczęstszym powikłaniem operacyjnego leczenia wodogłowia z
zastosowaniem zastawki jest:
A . krwiak podtwardówkowy,
B . zatkanie zastawki,
C . wgłobienie śródmózgowia,
D . dekompresja komór.
Zadanie 124.
Przełom cholinergiczny objawia się:
A . potami, zaburzeniami oddechowymi, wzrostem napięcia
mięśniowego,
B . zaburzeniami
oddechowymi,
nadpobudliwością,
rozszerzeniem źrenic,
C . rozszerzeniem
źrenic,
drgawkami,
zaburzeniami
przytomności,
D . zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi, biegunką.
Zadanie 125.
U pacjentki z e stwardnieniem rozsianym, rzut choroby może być
związany z ciążą, w tym szczególnie z:
A . I i III trymestrem ciąży,
B . II trymestrem ciąży,
C . porodem,
D . połogiem.
Zadanie 126.
P o badaniu naczyniowym (angiografii) pacjent z krwawieniem
podpajęczynówkowym musi pozostać w łóżku:
A . do momentu zabiegu operacyjnego,
B . przez około 24 godziny,
C . przez 6 godzin,
D . do momentu usunięcia opatrunku uciskowego.
Zadanie 127.
Czym charakteryzuje się szok rdzeniowy?
A . zniesieniem czynności dowolnej i odruchowej rdzenia,
B . zniesieniem tylko czynności dowolnej rdzenia,
C . zniesieniem tylko czynności odruchowej rdzenia,
D . zaburzeniem równowagi pomiędzy układem współczulnym i
przywspółczulnym.
Zadanie 128.
Który z wymienionych niżej objawów należy d o grupy objawów
wytwórczych w schizofrenii?
A . anhedonia,
B . stępienie afektu,
C . urojenia,
D . apatia.
Zadanie 129.
Próba Romberga stosowana w testach statyczno-dynamicznych przy
badaniu zawrotów głowy polega na tym, że chory:
A . otrzymuje polecenie chodzenia w miejscu z zamkniętymi
oczami i wyciągniętymi rękami,
B . otrzymuje polecenie chodzenia z zamkniętymi oczami i z
wyciągniętymi rękami po wytyczonej linii,
C . otrzymuje polecenie stania z e stopami przysuniętymi d o
siebie, rękami wysuniętymi przed siebie i zamkniętymi
oczami,
D . jest obracany na ruchomym, obrotowym krześle.
Zadanie 130.
Odżywianie chorego w okresie szoku rdzeniowego polega na:
A . podaży diety wysokobiałkowej droga doustną o d
pierwszej doby p o urazie, wspomaganiu g o podczas
przyjmowania posiłków,
B . podaży wysokobiałkowej diety parenteralnie d o czasu
powrotu perystaltyki jelit, następnie podaż droga
doustną,
C . założeniu sondy d o żołądka i aspirowaniu treści d o
momentu powrotu ruchów robaczkowych jelit, p o
odzyskaniu wydolności jelit usunięcie sondy i podaż
diety lekkostrawnej doustnie,
D . założeniu sondy d o żołądka i aspirowaniu treści d o
momentu powrotu ruchów robaczkowych jelit, następnie
zamknięciu sondy i podjęciu próby podawania czystych
płynów, dobra ich tolerancja pozwala n a rozszerzenie
diety, usunięcie sondy i podaż drogą doustną.
Zadanie 131.
U dzieci z zespołem Downa, występuje:
A . wodogłowie, koślawość stóp, bruzdy poprzeczne dłoni,
krótkie kończyny,
B . długie kończyny, wady układu krążenia, płaska
potylica, zmarszczki nakątne,
C . obniżenie napięcia mięśniowego, upośledzenie umysłowe,
płaska potylica, krótkogłowie, bruzdy poprzeczne
dłoni,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 132.
Pacjent, lat 38, został przyjęty d o oddziału psychiatrycznego
z
rozpoznaniem: depresja. Mężczyzna jest p o próbie
samobójczej. Kontakt werbalny jest dobry. W 8 dobie pobytu
pacjenta w oddziale około godziny 5.00 pielęgniarka podczas
obchodu zastaje pacjenta w W C podczas próby samookaleczenia
się, u chorego zauważa silny lęk i niepokój. Jakie działania
podejmie pielęgniarka?
A . zaprowadzi chorego na salę,
B . poda choremu leki uspokajające,
C . pozostawi pacjenta w WC, a następnie budzi lekarza
dyżurnego,
D . bezzwłocznie zarządza unieruchomienie chorego pasami
bezpieczeństwa.
Zadanie 133.
Ruchy atetyczne (powolne ruchy palców rąk lub stóp,
doprowadzające d o dziwnych i niezwykłych ułożeń) najczęściej
występują w przebiegu:
A . wodogłowia,
B . padaczki,
C . mózgowego porażenia dziecięcego,
D . urazów mózgu.
Zadanie 134.
U pacjentki, lat 78, p o przebudzeniu wystąpiło zaburzenie mowy
i trudności w poruszaniu prawymi kończynami. Lekarz postawił
wstępne rozpoznanie: udar niedokrwienny półkuli lewej mózgu
pochodzenia zakrzepowego i zlecił badania diagnostyczne.Który
czynnik wskazuje n a tło zakrzepowe występującego u chorej
niedokrwiennego udaru mózgu?
A . nagłość
wystąpienia
ubytkowych
objawów
neurologicznych,
B . wystąpienie objawów neurologicznych po przebudzeniu,
C . wystąpienie prawostronnego niedowładu połowiczego,
D . wystąpienie zaburzeń mowy.
Zadanie 135.
Uszkodzenie której struktury
choroby Parkinsona?
A . kory mózgowej,
B . jąder podkorowych,
C . pnia mózgu,
D . móżdżku.
mózgu
powoduje
wystąpienie
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 301315
GRUPA 1
Zadanie 1.
Organizatorem
kształcenia
podyplomowego
w
dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:
A . uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w
dziedzinie nauk medycznych,
C . medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 2.
W przygotowaniu pacjenta do podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:
A . przed podaniem leków należy wypić litr płynów i nie
opróżniać pęcherza, p o podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,
B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać
moczu, wolno przyjmować płyny i należy leżeć p o
zabiegu,
C . należy ograniczyć przyjmowanie płynów i opróżnić
pęcherz moczowy przed podaniem leków, p o zakończeniu
wlewu powstrzymać się o d oddawania moczu oraz leżeć
przez około 1 godzinę,
D . n i e ograniczać przyjmowania płynów, opróżnić pęcherz
moczowy, p o zakończeniu wlewu jak najszybciej oddać
mocz.
Zadanie 3.
Nowotwory płuc stanowią niejednorodną grupę pod względem
histologicznym.
Badania
epidemiologiczne
wskazują,
że
najczęściej występującym typem jest:
A . rak niedrobnokomórkowy,
B . rak drobnokomórkowy,
C . rak podstawnokomórkowy,
D . międzybłoniak.
Zadanie 4.
Przeciwwskazaniem d o założenia protez głosowych u chorych p o
całkowitym usunięciu krtani jest:
A . niewydolność układu oddechowego,
B . niezborność ruchowa pacjenta,
C . znaczny
stopień
zwężenia
odcinka
gardłowo-przełykowego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie
Późnym
jest:
A.
B.
C.
D.
5.
odczynem popromiennym z e strony układu oddechowego
krwioplucie,
kaszel,
duszność,
zwłóknienie płuc.
Zadanie 6.
Prowadzenie rehabilitacji zawodowej u chorych n a nowotwór może
przyczynić
się
d o wystąpienia następujących korzyści
zdrowotnych:
A . wzmocnienie oraz przyspieszenie efektów rehabilitacji
medycznej,
B . poprawę ogólnego metabolizmu organizmu i poprawę
napięcia mięśniowego,
C . niwelowanie problemów ze snem,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 7.
Wskaż narządy krytyczne przy napromienianiu
krokowego:
A . pęcherz moczowy i odbytnica,
B . cewka moczowa,
C . jelito cienkie i grube,
D . moszna.
gruczołu
Zadanie 8.
Kobieta, lat 33, w trzeciej dobie p o limfadenektomii pachowej
z powodu czerniaka, zgłasza pogorszenie samopoczucia o d godzin
porannych, temperatura ciała 37,2°C, w obrębie rany
pooperacyjnej tkanki napięte, bolesne. Przyczyną opisanej
sytuacji jest:
A . zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B . spadek odporności pacjentki,
C . reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny odczyn poprzetoczeniowy n a krew podaną podczas
zabiegu operacyjnego.
Zadanie 9.
U pacjenta leczonego radioterapią w obrębie jamy ustnej, jako
pierwszy objaw podrażnienia śluzówki wystąpi:
A . zaczerwienienie śluzówki,
B . obrzęk i ból śluzówki,
C . nalot włóknisty,
D . zmiana grzybicza.
Zadanie 10.
Która z podanych definicji opieki paliatywnej jest prawidłowa?
A . opieka paliatywna t o zespół działań zmierzających d o
leczenia bólu u pacjentów z nowotworem,
B . opieka paliatywna t o zespół działań zmierzających d o
zaspokojenia
potrzeb
fizycznych,
psychicznych,
duchowych i socjalnych chorych oraz zapewnienie
wsparcia dla rodziny,
C . opieka paliatywna to inaczej opieka terminalna,
D . opieka paliatywna t o opieka mająca n a celu zapewnienie
dobrostanu fizycznego pacjentów z nowotworem.
Zadanie 11.
A b y zapobiec zastoinowemu zapaleniu ślinianek przyusznych u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:
A . mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B . stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku
przeciwwskazań,
D . płukanie ust naparem ziołowym.
Zadanie 12.
Chemioterapia adiuwantowa to:
A . leczenie stosowane przed radioterapią
w
celu
zniszczenia ewentualnych mikroprzerzutów,
B . metoda stosowana przed zabiegami operacyjnymi w celu
likwidacji ewentualnych mikroprzerzutów,
C . metoda uzupełniająca stosowana p o radykalnych
zabiegach operacyjnych w celu zniszczenia ewentualnych
mikroprzerzutów,
D . metoda leczenia śródoperacyjnego mająca n a celu
zapobieganie ewentualnemu rozsiewowi spowodowanemu
zabiegiem operacyjnym.
Zadanie 13.
Jakie emocje najczęściej dominują przy nawrocie choroby
nowotworowej u pacjentki w wieku pełnej aktywności zawodowej?
A . nadzieja na szybki powrót do zdrowia,
B . l ę k przed dalszą terapią, ewentualną śmiercią, uczucie
złości,
C . akceptacja nowej rzeczywistości,
D . bezradność wobec choroby.
Zadanie 14.
Standardy obowiązujące w danym zakładzie opieki zdrowotnej,
opracowane n a podstawie standardów ogólnych, dostosowane d o
specjalności
zakładu,
jego
wyposażenia,
lokalizacji
i
warunków, to standardy:
A . kwalifikacji zawodowych,
B . postępowania pielęgniarskiego,
C . zakładowe,
D . w poszczególnych specjalnościach pielęgniarstwa.
Zadanie 15.
C o jest głównym celem prowadzenia akredytacji placówek ochrony
zdrowia?
A . ewaluacja kosztów,
B . analiza wydatków związanych z realizacją opieki
zdrowotnej,
C . poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
D . uzyskanie wysokich kredytów w systemie "akonto" n a
realizację świadczeń zdrowotnych.
Zadanie 16.
U chorych zagrożonych wystąpieniem zespołu DIC, obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:
A . występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B . nagły, duży skok temperatury ciała,
C . pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D . przyrost masy ciała.
Zadanie 17.
Specjalne
postępowanie
rehabilitacyjne
przed
operacją
odtwórczą piersi obejmuje:
A . naukę ćwiczeń biernych i czynnych zabezpieczających
przed skutkami unieruchomienia po zabiegu operacyjnym,
B . zachowanie elastyczności blizny pooperacyjnej i jej
otoczenia, kształtowanie silnej motywacji chorej d o
posiadania odtworzonej piersi,
C . nauczenie wykonywania ćwiczeń oddechowych oraz
prawidłowego toru oddychania,
D . zastosowanie
psychoterapii
elementarnej
wobec
pacjentki i jej rodziny.
Zadanie 18.
W profilaktyce raka jelita grubego podstawowym jest badanie:
A . endoskopowe,
B . radiologiczne z kontrastem,
C . per rectum,
D . ultrasonograficzne.
Zadanie 19.
Standardy opieki pielęgniarskiej odnoszą się d o szczegółowych
standardów praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, które
służą do:
A . opracowania zasad i norm opisujących sposób
postępowania pielęgniarskiego podczas wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,
B . określenia zasad i sposobu postępowania w opiece nad
poszczególnymi grupami pacjentów, wyodrębnionymi n a
podstawie przyjętego kryterium,
C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach
zakładu opieki zdrowotnej,
D . prowadzenia badań naukowych.
Zadanie 20.
Które grupy leków powodują martwicę po wynaczynieniu?
A . każdy wynaczyniony cytostatyk powoduje martwicę,
B . tylko antracykliny,
C . tylko leki alkilujące,
D . antracykliny, alkaloidy i niektóre alkilujące.
Zadanie 21.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:
A . obrzęk kończyn dolnych,
B . nietrzymanie moczu,
C . zapalenie cewki moczowej,
D . powstanie odleżyn.
Zadanie 22.
Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu,
osteolityczne zmiany w kościach oraz postępujące uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:
A . ziarnicy złośliwej,
B . szpiczaka mnogiego,
C . ostrej białaczki szpikowej,
D . przewlekłej białaczki limfocytowej.
Zadanie 23.
W e wczesnym przypadku raka prącia, raka gruczołu krokowego i w
niektórych przypadkach guzów ośrodkowego układu nerwowego
stosuje się:
A . brachyterapię śródtkankową,
B . brachyterapię dojamową,
C . brachyterapię kontaktową,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 24.
Bezpłatne badanie mammograficzne w ramach Populacyjnego
programu wczesnego wykrywania raka piersi, wykonuje się u
kobiet w wieku:
A . 55 - 70 lat,
B . 50 - 69 lat,
C . 45 - 65 lat,
D . 60 - 69 lat.
Zadanie 25.
Celem Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych n a lata
2006-2015 jest:
A . zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . stworzenie warunków d o wykorzystania w praktyce
onkologicznej postępu wiedzy
o przyczynach i
mechanizmach rozwoju chorób nowotworowych,
C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali kraju i w poszczególnych
regionach kraju,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 26.
Jakie s ą objawy wysięku d o jamy otrzewnej u pacjentek w
zaawansowanej fazie raka jajnika?
A . obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B . duszność, obrzęki twarzy,
C . bolesne uczucie rozpierania i rozciągania brzucha,
uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D . objawy niestrawności.
Zadanie 27.
Mężczyzna, lat 55, leczony cytostatykami z powodu raka
okrężnicy, u którego udało się uzyskać znaczną remisję
choroby.
Z
powodu
postępującej
anemizacji
chorego,
wielokrotnie przetaczano masę erytocytarną uzyskując niewielką
poprawę parametrów morfologii krwi. Obecnie poziom hemoglobiny
wynosi 8 mg%. Opisana sytuacja skłania do:
A . zastosowania G-CSF lub GM-CSF,
B . kolejnego przetoczenia krwi,
C . przerwania chemioterapii d o czasu samoistnej odbudowy
żądanej ilości erytrocytów,
D . zastosowania preparatów erytropoetyny.
Zadanie 28.
Zdecydowana większość przypadków
spowodowana jest infekcją:
A . EBV,
B . HHV,
C . HPV,
D . HIV.
raka
szyjki
macicy
Zadanie 29.
Wyniszczenie jest objawem często spotykanym u pacjentów
pozostających pod opieką paliatywną, inaczej nazywamy je:
A . anoreksją,
B . kacheksją,
C . sarkopenią,
D . prawidłowa odpowiedź B i C.
Zadanie 30.
Mastopatia jest to:
A . zmiana złośliwa piersi,
B . zmiana złośliwa jajnika,
C . przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn,
D . zmiana łagodna piersi.
Zadanie 31.
Który z wymienionych związków może być przyczyną tzw. "raka
zawodowego"?
A . wodór,
B . azbest,
C . magnez,
D . KMnO4.
Zadanie 32.
Biopsja węzła wartowniczego to:
A . nakłucie i pobranie d o badania materiału z węzła
chłonnego pierwszego n a drodze spływu chłonki z
obszaru zmiany pierwotnej,
B . nakłucie i pobranie materiału d o badania z dowolnego
węzła chłonnego na obszarze zmiany pierwotnej,
C . nakłucie i pobranie d o badania materiału z węzła
chłonnego, który jako pierwszy uległ powiększeniu,
D . nakłucie i pobranie d o badania materiału z węzła
chłonnego pierwszego z zastojem chłonki.
Zadanie 33.
Komórki nowotworowe w odróżnieniu od odnawiających się komórek
prawidłowych charakteryzuje niepohamowany wzrost. Dynamikę
tego wzrostu określają parametry:
A . faza wzrostowa,
B . długość cyklu komórkowego,
C . wskaźnik ubytku komórkowego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 34.
Biopsja gruboigłowa to:
A . badanie materiału tkankowego lub komórkowego podczas
zabiegu chirurgicznego,
B . badanie mikroskopowe fragmentu tkanki pochodzącej z e
zmiany,
C . badanie histologiczne wałeczka tkankowego pobranego z e
zmiany,
D . badanie cytologiczne komórek pobranych z e zmiany w
postaci rozmazu na szkiełku podstawnym.
Zadanie 35.
Diagnozę "chłoniak Hodgkina" można postawić jedynie n a
podstawie:
A . badania histopatologicznego pobranego w całości węzła
chłonnego,
B . BAC,
C . biopsji szpiku,
D . tomografii komputerowej.
Zadanie 36.
C o stanowi cel specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie
chorób nowotworowych?
A . nadzór
specjalistyczny
nad
całością
walki
z
nowotworami w województwie i regionie,
B . rozpoznawanie chorób nowotworowych,
C . inicjowanie i nadzorowanie profilaktycznych badań
onkologicznych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 37.
Jednostką sprawującą nadzór nad realizacją kształcenia
podyplomowego jest:
A . Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i
Położnych,
B . Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
C . Minister właściwy do spraw zdrowia,
D . Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.
Zadanie 38.
W stanach terminalnych lekarz NIE ma obowiązku:
A . prowadzenia reanimacji,
B . zapewnienia choremu humanitarnej opieki terminalnej,
C . przygotowania rodziny do śmierci chorego,
D . zapewnienia godnych warunków umierania.
Zadanie 39.
Jaka jednostka koordynuje pracą szpitali onkologicznych w
Polsce?
A . Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B . Europejska Szkoła Onkologii,
C . Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D . Instytut Badań Jądrowych.
Zadanie 40.
D o czynników wzrostowych układu krwiotwórczego, stosowanych
podczas leczenia onkologicznego, zalicza się:
A . czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów,
B . czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i
makrofagów,
C . białka stymulujące erytropoezę,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 41.
Pacjentka, lat 63, p o przebytym leczeniu onkologicznym z
powodu raka trzonu macicy, obecnie z powodu progresji choroby
p o d opieką poradni opieki paliatywnej. O d kilku tygodni skarży
s i ę n a bolesne odczucie pełności w odbytnicy z pojawiającym
s i ę silnym, kłującym bólem podczas defekacji. Zastosowane
dotychczas leki opioidowe nie łagodzą bólu w stopniu
dostatecznym (intensywność bólu 7 VAS). Opisywany przez chorą
ból to:
A . ból udzielony,
B . ból przebijający,
C . tenesmus,
D . ból centralny.
Zadanie 42.
W zespole złego wchłaniania zaleca się dietę:
A . wysokokaloryczną,
B . cukrzycową,
C . lekkostrawną, ubogoresztkową,
D . ogólną.
Zadanie 43.
Jakie objawy dają przerzuty do mózgu?
A . zaburzenia mowy, brak apetytu, niepoczytalność,
B . bóle głowy, nudności, napady padaczkowe, zaburzenia
wzroku, zaburzenia psychiczne, objawy odmóżdżenia,
C . wypadanie włosów, utrata słuchu, nudności i wymioty,
zaburzenia mowy i wzroku,
D . ospałość i ociężałość, całkowity brak komunikacji
werbalnej.
Zadanie 44.
Odczyny popromienne to:
A . reakcja komórek nowotworowych na napromienianie,
B . reakcja prawidłowych komórek na napromienianie,
C . uszkodzenie miejscowe w wyniku błędu zespołu
leczącego,
D . zmiany w zachowaniu pacjenta spowodowane lękiem przed
terapią energią promienistą.
Zadanie 45.
Ośrodki oferujące pewien ściśle określony zakres świadczeń,
ograniczony d o jednej skomplikowanej metody lub specjalizujące
s i ę w terapii jednej lub kilku rzadkich chorób, reprezentują
następujący poziom referencyjności:
A . poziom I,
B . poziom II,
C . poziom III,
D . poziom S.
Zadanie 46.
Członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Onkologicznych może zostać:
A . pielęgniarka lub położna sprawująca opiekę nad
pacjentem z chorobą nowotworową, która złoży pisemną
deklarację przynależności do Stowarzyszenia,
B . osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju
pielęgniarstwa onkologicznego i Stowarzyszenia lub w
zakresie współpracy międzynarodowej w tym zakresie,
C . każda pielęgniarka lub położna, która wyrazi chęć
przynależenia do Stowarzyszenia,
D . pielęgniarka lub położna założycielka Stowarzyszenia.
Zadanie 47.
Ćwiczenia bierne to ćwiczenia:
A . wykonywane przy pomocy osoby drugiej, bez użycia siły,
w których rola pacjenta ogranicza się wyłącznie d o
całkowitego rozluźnienia mięśni,
B . wykonywane przy pomocy osoby drugiej, w których rola
pacjenta ogranicza się d o całkowitego rozluźnienia
mięśni,
C . wykonywane przy pomocy osoby drugiej, która
podtrzymuje kończynę i prowadzi ruch, a bodziec d o
ruchu daje sam pacjent, który w miarę możliwości
współdziała w wykonaniu ruchu,
D . wykonywane przy pomocy osoby drugiej, której zadaniem
jest wyłączenie masy odcinka ciała, który wykonuje
ruch.
Zadanie 48.
U pacjentek z nowotworem narządu rodnego, najczęstszym
powikłaniem wczesnym w trakcie radioterapii jest/są:
A . odczyn popromienny z e strony dolnego odcinka układu
pokarmowego,
B . przetoki pęcherzowo - pochwowe,
C . świąd skóry w miejscu napromienianym,
D . martwica pochwy.
Zadanie 49.
Do czego służy system klasyfikacji TNM:
A . do oceny rokowania choroby nowotworowej,
B . do oceny stopnia zaawansowania choroby nowotworowej,
C . do określenia sposobu leczenia,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 50.
Pacjentowi w czasie leczenia napromienianiem należy przekazać
informacje o:
A . systemie planowania leczenia,
B . działaniu aparatury,
C . systemie after loading chroniącym personel,
D . odczynach popromiennych i sposobach radzenia sobie z
nimi.
Zadanie 51.
Skutki uboczne podawania winkrystyny to:
A . zapalenie skóry, biegunka, nefrotoksyczność,
B . brak łaknienia, zapalenie jamy ustnej, powiększenie
wątroby,
C . krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, owrzodzenie
śluzówek, niepłodność,
D . utrata
owłosienia,
neurotoksyczność,
zaparcia,
gorączka.
Zadanie 52.
D o wykrywania jakiego rodzaju nowotworu korzystne
zastosowanie badań skriningowych?
A . kości i stawów, czerniaka złośliwego,
B . piersi, szyjki macicy, jelita grubego,
C . oka, węzłów chłonnych, układu pokarmowego,
D . żołądka, oskrzeli, płuc i gardła.
jest
Zadanie 53.
Celem rehabilitacji społecznej u chorych n a nowotwór, u
których wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń
jest:
A . odzyskanie jak największej niezależności społecznej i
powrót do aktywnego życia społecznego,
B . zorganizowanie
choremu
pomocy
profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,
C . objęcie chorego programem usprawniania n a oddziale
rehabilitacji,
D . zorganizowanie możliwości pobytu w domu opieki
społecznej.
Zadanie 54.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:
A . powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B . silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C . owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian
nowotworowych z zagrażającym krwotokiem,
D . spadek wartości klirensu kreatyniny, wzrost kreatyniny
oraz kwasu moczowego, bezmocz.
Zadanie 55.
C o ile lat, w profilaktyce nowotworów jelita grubego jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:
A . 1 rok,
B . 2 lata,
C . 5 lat,
D . 10 lat.
Zadanie 56.
Ćwiczenia ruchowe w usprawnianiu mięśni mimicznych zawierają
następujące elementy:
A . pomocnicze zastosowanie zabiegów cieplnych,
B . stosowanie masażu,
C . zamykanie oczu, marszczenie czoła, dmuchanie,
gwizdanie,
D . rozciąganie i kurczenie mięśni mimicznych.
Zadanie 57.
Celem edukacji pielęgniarek onkologicznych w okresie adaptacji
zawodowej jest:
A . zdobycie wiedzy, opanowanie praktyczno-operacyjne
algorytmów,
procedur,
standardów
opieki
pielęgniarskiej,
B . nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie refleksyjnej, otwartej postawy wobec pracy
zawodowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 58.
Mężczyzna, lat 53, leczony chemioterapią z powodu raka
drobnokomórkowego płuc, stosowany schemat to PE - Cysplatyna w
dawce powyżej 100 mg/m kwadratowy i Etopozyd w dawce 120 mg/m
kwadratowy. Pacjent wymaga:
A . silnej osłony antyemetogennej z e względu n a wysoką
dawkę Etopozydu,
B . wnikliwej obserwacji parametrów krążeniowych z e
względu na kardiotoksyczność Etopozydu,
C . stosowania
diety
bezsolnej
ze
względu
na
nefrotoksyczność Cysplatyny,
D . silnej osłony antyemetogennej z e względu n a wysoką
dawkę Cysplatyny.
Zadanie 59.
C o należy d o zadań pielęgniarki w pierwszej dobie p o przyjęciu
pacjenta z rozpoznaniem zespołu ostrej lizy guza?
A . obserwacja zmian skórnych i wykonywanie jałowych
opatrunków,
B . obserwacja bólu brzucha, wymiotów i biegunki,
C . obserwacja perystaltyki jelit, założenie p o zleceniu
lekarza sondy do żołądka,
D . założenie bilansu płynów, dokładne jego prowadzenie z
uwzględnieniem godzinowej zbiórki moczu.
Zadanie 60.
D o stanów nagłego zagrożenia życia w onkologii, spowodowanych
obecnością nowotworu lub będących następstwem leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:
A . zespół ucisku rdzenia kręgowego, tamponadę serca,
zespół żyły głównej górnej, niedrożność przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,
B . pęknięcie tętniaka aorty, krwawienie z pęcherza
moczowego, zespół żyły głównej górnej, zaburzenia
metaboliczne,
C . złamania patologiczne
kości,
zwężenie
zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,
D . krwawienie z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.
Zadanie 61.
Promocja nowotworu jest to:
A . etap, w którym czynnik karcinogenny przedostaje się d o
komórki,
B . czas,
który
upłynął
od
zadziałania
czynnika
rakotwórczego d o klinicznego ujawnienia się nowotworu
złośliwego,
C . etap, w którym następuje wzrost nowotworowo
zmienionych komórek ich odróżnicowanie i namnażanie,
D . etap, w którym zainicjowana komórka przechodzi szereg
zmian, prowadzących d o nabycia cech morfologicznych i
biochemicznych komórki nowotworowej.
Zadanie 62.
Chorzy uczestniczący w badaniu klinicznym:
A . muszą być dokładnie poinformowani o wszystkich
aspektach doświadczenia,
B . muszą wyrazić pisemną zgodę,
C . w przypadku odmowy udziału w badaniu muszą mieć
zapewnione leczenie standardowe,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 63.
Które markery nowotworowe monitorują leczenie raka z komórek
wątroby:
A . CA 125, CEA,
B . AFP, CA 19,9,
C . CA 15,3, AFP,
D . CEA, hCG.
Zadanie 64.
Jak można podzielić ból ze względu na patomechanizm?
A . nocyceptywne i neuropatyczne,
B . somatyczne i trzewne,
C . ostre i przewlekłe,
D . fantomowe i neuropatie.
Zadanie 65.
Jakie podstawowe pytania bez odpowiedzi pojawiają się podczas
nawrotu choroby nowotworowej?
A . czy leczenie okaże się tym razem skuteczne,
B . czy długi będzie proces diagnozowania choroby,
C . czy rehabilitacja będzie uciążliwa,
D . czy dobrze będzie dopasowana proteza piersi.
Zadanie 66.
Neutropenia jest stanem, w którym stwierdza się:
A . zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
B . zmniejszoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
C . zmniejszoną liczbę granulocytów kwasochłonnych,
D . zmniejszoną liczbę granulocytów zasadochłonnych.
Zadanie 67.
Które z wymienionych nowotworów są hormonozależne?
A . rak żołądka, rak płuca, rak pęcherza moczowego,
B . rak przełyku, rak krtani, rak wargi,
C . rak sutka, rak prostaty, rak trzonu macicy,
D . białaczki, chłoniaki, rak skóry.
Zadanie 68.
C z y w planie edukacji chorego przed radioterapią pielęgniarka
powinna umieścić wskazania dotyczące diety?
A . nie, ponieważ nie s ą t o dla chorego istotne
informacje,
B . nie, ponieważ takie informacje przekazuje lekarz,
C . tak,
ponieważ
dieta
jest
istotna
w
trakcie
radioterapii,
D . nie, ponieważ nie ma zaleconych istotnych zmian diety.
Zadanie 69.
N a oddział został przyjęty 67-letni pacjent leczony między
innymi Cisplatyną. Skarży się n a obrzęki i złe samopoczucie,
oddawanie moczu w małych ilościach. Powyższe objawy mogą
świadczyć o rozpoczynającej się:
A . niewydolności nerek,
B . niewydolności krążenia,
C . niewydolności oddechowej,
D . niedożywieniu i obniżonej wartości białka w surowicy
krwi.
Zadanie 70.
Opieka onkologiczna w Polsce podlega regułom referencyjności.
Oznacza to rozwiązania organizacyjne służące temu, aby:
A . zapewnić choremu pomoc odpowiadającą złożoności jego
choroby,
B . leczyć pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową
wyłącznie w ośrodkach wysokospecjalistycznych,
C . określić jednoznacznie sposób finansowania usług
medycznych w opiece onkologicznej,
D . rozpoznać ilość nowych zachorowań w skali kraju.
Zadanie 71.
Metoclopramidu NIE stosuje się w przypadku:
A . leczenia opioidami,
B . przewlekłych zaparć,
C . całkowitego zamknięcia światła jelita,
D . częściowego czynnościowego zaburzenia drożności.
Zadanie 72.
Do powstawania powikłań krwotocznych przyczynia się:
A . małopłytkowość,
B . upośledzenie funkcji płytek krwi,
C . zaburzona synteza czynników krzepnięcia krwi,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 73.
Jakie tkanki najszybciej reagują n a toksyczne działanie
cytostatyków?
A . skóra, błona śluzowa, mięsień sercowy, komórki
rozrodcze,
B . mieszki włosowe, nabłonek przewodu pokarmowego,
komórki rozrodcze,
C . mięsień sercowy, wątroba, skóra, nabłonek przewodu
pokarmowego,
D . szpik kostny, nerki, wątroba, mieszki włosowe.
Zadanie 74.
U 30-letniej nosicielki mutacji genu BRCA1 można się obawiać
rozwoju raka:
A . jelita grubego lub odbytu,
B . piersi lub jajnika,
C . żołądka lub trzustki,
D . pęcherza moczowego lub nerki.
Zadanie 75.
Pacjent w I dobie p o totalnej laryngectomii, stabilny
oddechowo i krążeniowo, oddycha samodzielnie, m a założoną
rurkę tracheostomijną i sondę d o żołądka. W jakiej pozycji
należy ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?
A . Flowera,
B . Semi-Flowera,
C . płaskiej na plecach,
D . na prawym boku.
Zadanie 76.
Koanalgetyki oraz leki łagodzące objawy niepożądane można
stosować:
A . tylko w I stopniu drabiny analgetycznej,
B . tylko w II stopniu drabiny analgetycznej,
C . tylko w III stopniu drabiny analgetycznej,
D . w każdym stopniu drabiny analgetycznej.
Zadanie 77.
Późny odczyn popromienny to odczyn pojawiający się:
A . 6 miesięcy od zakończenia leczenia,
B . 6 tygodni od zakończenia leczenia,
C . 6 dni od zakończenia leczenia,
D . 6 lat od zakończenia leczenia.
Zadanie 78.
Wskaż najwcześniej występujące objawy uboczne u pacjenta
napromienianego na jamę brzuszną:
A . bóle i wzdęcie brzucha,
B . biegunka,
C . ból i parcie na pęcherz moczowy,
D . krwiomocz.
Zadanie 79.
Założycielką ruchu hospicyjnego na świecie była:
A . Elisabeth Kübler-Ross,
B . Betty Nauman,
C . Cicely Saunders,
D . Callista Roy.
Zadanie 80.
Trastuzumab to przeciwciało monoklonalne stosowane w terapii:
A . chłoniaków,
B . raka piersi i raka żołądka,
C . raka jelita grubego,
D . raka płuca.
Zadanie 81.
Rehabilitacja psychologiczna chorych n a nowotwór prowadzona
jest w oddziale onkologicznym:
A . przez lekarza psychiatrę i psychologa, w sytuacji
zaburzeń psychiatrycznych,
B . n a podstawie planu działania opracowanego wspólnie
przez członków zespołu terapeutycznego,
C . przez psychoterapeutę, w oparciu o zlecenie lekarskie,
D . przez
przedstawicieli
terapeutów
medycyny
niekonwencjonalnej.
Zadanie 82.
Trepanobiopsja to badanie polegające na:
A . nakłuciu rękojeści mostka i pobraniu szpiku kostnego,
B . nakłuciu i pobraniu z talerza kości biodrowej szpiku
kostnego i bloczku kostnego,
C . pobraniu punktatu z dowolnej kości długiej,
D . nakłuciu i pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej.
Zadanie 83.
Mężczyzna, lat 58, p o resekcji części jelita z powodu raka
odbytnicy, poddawany pooperacyjnej radioterapii. Opiekując się
pacjentem w oddziale radioterapii należy wdrożyć dietę:
A . bezresztkową, bezmleczną, bezsolną,
B . bogatoresztkową, bogatobiałkową, bogatowitaminową,
C . ubogoresztkową, bezmleczną, bezglutenową,
D . ubogoresztkową, niskosodową, beztłuszczową.
Zadanie 84.
Jakie są sposoby łagodzenia przewlekłej opornej czkawki?
A . wstrzymanie
jak
najdłużej
oddechu,
próba
przestraszenia,
B . podanie d o wypicia 3 m l 2 % Xylokainy, popijanie
niewielkimi łykami bardzo zimnej wody, wstrzymanie
oddechu,
C . popijanie niewielkimi łykami ciepłej wody, wstrzymanie
oddechu,
D . podanie d o wypicia 3 m l 2 % Xylokainy, popijanie
niewielkimi łykami ciepłej wody.
Zadanie 85.
U pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca wystąpiły: duszność,
bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, przepełnienie żył szyi i
kończyn górnych z zaczerwienieniem, co wskazuje na:
A . zawał mięśnia sercowego,
B . płyn w jamie opłucnej,
C . zespół żyły głównej górnej,
D . niedrożność górnych dróg oddechowych.
Zadanie 86.
C o jest najczęstszą przyczyną zgonów w ciągu pierwszych 3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?
A . niewydolność nerek,
B . infekcje,
C . zawał serca,
D . niewydolność wątroby.
Zadanie 87.
Najbardziej kardiotoksycznymi lekami spośród cytostatyków są:
A . winkrystyna i winblastyna,
B . doksorubicyna i daunorubicyna,
C . metotrexat i cytarabina,
D . cisplatyna i ifosfamid.
Zadanie 88.
Postępowanie z pacjentem, u którego występują przebijające
bóle, polega na:
A . zaopatrzeniu
pacjenta
dodatkowo
w
środki
przeciwbólowe, aby mógł stosować dawki interwencyjne
szybko działającego leku,
B . zaleceniu
ograniczenia
aktywności,
częstego
polegiwania, unikania wszelkiego wysiłku fizycznego,
C . dwukrotnym zwiększeniu dawki opioidów,
D . psychoterapii.
Zadanie 89.
P o wystąpieniu u pacjenta zapalenia żyły wskutek podawania
chemioterapii należy:
A . stosować leki p/zapalne,
B . całkowicie zaprzestać podawania leków,
C . zaprzestać podawania leków d o żyły objętej stanem
zapalnym, stosować okłady oraz ogólnie działające leki
p/bólowe i p/zapalne,
D . zastosować wilgotne, chłodne okłady w miejscu powyżej
wkłucia, nie zaprzestając podawania leków d o żyły
objętej stanem zapalnym.
Zadanie 90.
Wymień podstawowe zasady postępowania miejscowego przy
napromienianiu skóry:
A . zakaz
stosowania
wody
i
mydła
w
miejscu
napromieniania,
B . używanie odzieży bawełnianej, przewiewnej, luźnej,
C . unikanie ekstremalnych warunków atmosferycznych,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 91.
W zależności o d sposobu zastosowania źródła promieniowania,
brachyterapię dzielimy na:
A . kontaktową i śródtkankową,
B . dojamową i śródoperacyjną,
C . śródtkankową i okołooperacyjną,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 92.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:
A . zawał płuca,
B . odma opłucnowa,
C . przesunięcie śródpiersia,
D . niedrożność drenu opłucnowego.
Zadanie 93.
Jakie są objawy obrzęku limfatycznego?
A . ograniczenie ruchów,
B . zaburzenia czucia w obszarze zajętej kończyny,
C . obrzęk tkanki podskórnej,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 94.
Zakres psychoedukacji pacjentów chorych na nowotwór obejmuje:
A . przyczyny powstania choroby i jej przebieg oraz formy
leczenia, objawy niepożądane podczas leczenia i
sposoby ich łagodzenia,
B . informację o możliwości uzyskania pomocy ośrodków
onkologicznych,
C . informacje n a temat możliwości pomocy psychologicznej
dla rodziny chorego,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 95.
Pacjentka lat 3 8 została przyjęta n a oddział brachyterapii z
rozpoznaniem raka macicy. Zakwalifikowano j ą d o leczenia
energią promienistą. W trakcie leczenia p o osiągnięciu 1/3
dawki chora zaczęła zgłaszać złe samopoczucie. U chorej
wystąpił miejscowy odczyn popromienny objawiający się:
A . brakiem łaknienia,
B . bolesnym parciem na odbytnicę,
C . zmęczeniem,
D . anemią.
Zadanie 96.
Zespół ostrego rozpadu guza powstaje najczęściej po:
A . radioterapii,
B . hormonoterapii,
C . leczeniu chirurgicznym,
D . chemioterapii.
Zadanie 97.
Najczęstszymi powikłaniami w przebiegu szpiczaka mnogiego są:
A . złamania kompresyjne kręgów, samoistne złamania kości,
niewydolność nerek, przełom hiperkalcemiczny,
B . złamania patologiczne kości, deformacja szkieletowa,
tężyczka, udar mózgu,
C . złamania kości, zmiany troficzne prowadzące d o
amputacji kończyn, hiperfosfatemia,
D . martwica mięśni, kalcyfikacja rogówki, złamania kości,
marskość wątroby.
Zadanie 98.
Kiedy należy zaczynać rehabilitację chorego onkologicznie?
A . g d y lekarz lub pielęgniarka stwierdzi, ż e jest
konieczna,
B . na prośbę chorego,
C. po
zabiegu
chirurgicznym,
chemioterapii,
napromienianiu,
D . po przyjęciu do szpitala, jeszcze przed leczeniem.
Zadanie 99.
W niektórych rodzajach nowotworów stosuje się terapię
hormonalną, która ma na celu:
A . cytotoksyczne zadziałanie na nowotwór,
B . zapobieganie podziałowi komórek, a tym samym
uniemożliwienie dalszego rozwoju nowotworu,
C . zadziałanie "pro psyche" na pacjenta,
D . ustabilizowanie układu wewnątrzwydzielniczego.
Zadanie 100.
W diagnostyce jakiego nowotworu należy oznaczyć stężenie amin
katecholowych i ich metabolitów w dobowej zbiórce moczu:
A . choroba Hodgkina,
B . nephroblastoma,
C . neuroblastoma,
D . mięsaki tkanek miękkich.
Zadanie 101.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:
A . niedowład połowiczy ciała,
B . bezwład całkowity ciała,
C . niedowład prawej kończyny górnej,
D . niedowład prawej kończyny dolnej.
Zadanie 102.
Formowanie kikuta p o amputacji kończyny dolnej uzyskujemy
poprzez:
A . ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B . naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie wilgotnej, ciepłej, elastycznej, obcisłej
skarpety,
D . ćwiczenia mięśni kikuta.
Zadanie 103.
Kryterium rozpoznania gorączki neutropenicznej NIE jest:
A . spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej
1000/ml,
B . wzrost temperatury ciała powyżej 38 stopni C,
C . utrzymywanie się temperatury powyżej 38,5 stopni C
przez co najmniej godzinę,
D . spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej
500/ml.
Zadanie 104.
W przypadku rozległych zabiegów krtani i strun głosowych,
konieczna jest nauka zastępczej mowy przełykowej. Jaki oddech
musi wypracować chory, aby uzyskać zassanie powietrza
powodującego odbicie?
A . brzuszno-przeponowy,
B . torem piersiowym,
C . torem brzusznym,
D . normalny, ale bardzo głęboki.
Zadanie 105.
Na czym polega leczenie raka płuc brachyterapią?
A . n a podaniu dożylnie izotopu promieniotwórczego
Strontu,
B . na napromienianiu zmiany z pól zewnętrznych,
C. na
dotkankowym
napromienianiu
izotopem
promieniotwórczym,
D . na napromienianiu promieniami Rentgena.
Zadanie 106.
Rama stereotaktyczna zakładana jest, gdy:
A . pacjent jest przygotowywany d o napromieniania
śródpiersia,
B . pacjent jest przygotowywany d o brachyterapii guza
mózgu,
C . wykonywana jest kolposkopia,
D . doszło do zastoju chłonki.
Zadanie 107.
Kiedy należy podawać chorym środki p/wymiotne przy terapii
cytostatykami?
A . bezpośrednio po podaniu leków cytostatycznych,
B . przed rozpoczęciem podawania leków cytostatycznych,
C . przed podaniem leków cytostatycznych i przez okres
24-72 godzin od ostatniego podania leków,
D . p o 1 2 godzinach o d ostatniego podania leków
cytostatycznych.
Zadanie 108.
Jakie czynniki wpływają na obniżenie progu bólowego?
A . nuda, lęk, bezradność, leki przeciwbólowe,
B . lęk, obecność innych, leki przeciwdepresyjne,
C . bezsenność, zmęczenie, depresje, niepokój,
D . izolacja,
poczucie
opuszczenia,
przeciwdepresyjne.
leki
Zadanie 109.
Zespół Pancoasta:
A . charakteryzuje się bólami z a mostkiem promieniującymi
do lewej ręki, nudnościami, dusznością wysiłkową,
B . objawia się dusznością, bólem promieniującym d o
żuchwy, brakiem apetytu, nudnościami,
C . charakteryzuje
się
obrzękiem
twarzy
i
szyi,
dusznością, zaburzeniami świadomości,
D . t o zespół bólowy o cechach neuralgii ramiennej,
dotyczący barku i łopatki, z promieniowaniem d o
ramienia, przedramienia oraz 4. i 5. palca ręki.
Zadanie 110.
Pacjentka przyjmująca o d 2 dni Neupogen zgłosiła złe
samopoczucie, wzrost temperatury d o 40°C, spadek ciśnienia. S ą
to objawy:
A . odczynu gorączkowego po Neupogenie,
B . rozpoczynającego
się
zakażenia
lub
wstrząsu
septycznego,
C . rozpoczynajacej się niewydolności krążenia,
D . spadku erytrocytów.
Zadanie 111.
Podstawowym badaniem skriningowym dla raka piersi jest:
A . ultrasonografia,
B . kliniczne badanie piersi,
C . mammografia,
D . BAC.
Zadanie 112.
W Polsce prekursorką opieki hospicyjnej była:
A . Anna Rydlówna,
B . Hanna Chrzanowska,
C . Jadwiga Iżycka,
D . Kazimiera Zahradniczek.
Zadanie
Cechę T
A.
B.
C.
D.
113.
w czerniaku określa się rutynowo na podstawie:
tomografii komputerowej,
ultrasonografii,
badania fizykalnego,
badania histopatologicznego.
Zadanie 114.
Czego dotyczą najważniejsze wskazówki pielęgnacyjne
pacjenta po zakończeniu napromieniania klatki piersiowej?
A . nauka prawidłowego oddychania,
B . zmiana klimatu,
C . przestrzeganie diety wysokobiałkowej,
D . co kwartalne kontrole pojemności płuc.
dla
Zadanie 115.
W radioterapii onkologicznej ok. 30-50 % chorych leczonych
jest
z
założeniem
uzyskania
efektu
paliatywnego.
Przeciwwskazaniem d o stosowania radioterapii paliatywnej s ą m .
in.:
A . bóle spowodowane przerzutami d o kości, bóle w klatce
piersiowej w przebiegu raka płuc,
B . onkologiczne stany nagłe: ucisk rdzenia kręgowego,
zespół żyły głównej górnej,
C . ostry rozpad guza nowotworowego,
D . przerzuty do mózgu.
Zadanie 116.
Przyczyną wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego u chorych n a
nowotwory jest:
A . nowotwór pierwotny,
B . nowotwór wtórny,
C . krwawienie śródczaszkowe,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 117.
Stężenie terapeutyczne Fentanylu w surowicy krwi o d założenia
pierwszego plastra jest osiągane w ciągu:
A . 6 godzin,
B . 12 godzin,
C . 18 godzin,
D . 24 godzin.
Zadanie 118.
Przed rozpoczęciem napromieniania jamy ustnej, należy pacjenta
poinformować o:
A . konieczności przeglądu stomatologicznego i sanacji lub
ekstracji uzębienia,
B . stosowania diety wysokokalorycznej,
C . przestrzegania higieny jamy ustnej,
D . badań kontrolnych u laryngologa.
Zadanie 119.
W diagnostyce nowotworów gruczołu krokowego z a podstawowe
uważa się badanie:
A . antygenu gruczołu krokowego (PSA),
B . antygen CA 19-9,
C . ultrasonograficzne transrektalne,
D . tomograficzne miednicy małej.
Zadanie 120.
Jakie narządy wewnętrzne s ą najbardziej narażone n a skutki
uboczne przy napromienianiu teleradioterapią z powodu raka
piersi?
A . mięsień sercowy,
B . płuca,
C . przełyk,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 121.
Pacjentka, lat 42, poddawana radioterapii z powodu raka
gruczołu piersiowego. Radioterapia wykonywana jest metodą
teleterapii, podczas których:
A . pacjentka stanowi źródło zagrożenia radiologicznego
dla otoczenia tylko w czasie radioterapii,
B . pacjentka, jej wydaliny i wydzieliny stanowią źródło
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia w trakcie i
tuż po radioterapii,
C . tylko wydzieliny i wydaliny pacjentki s ą źródłem
zagrożenia radiologicznego,
D . pacjentka, jej wydaliny i wydzieliny nie s ą źródłem
zagrożenia radiologicznego dla otoczenia.
Zadanie 122.
Pacjentka p o kilku dniach o d zakończenia wlewu dożylnego z
Metothreksatu przestała przyjmować posiłki. Jaka może być tego
przyczyna?
A . brak apetytu spowodowany uczuciem przepełnienia w
jamie brzusznej i utrzymującymi się nudnościami,
B . n i e smakuje jej kuchnia szpitalna, z a t o chętnie j e
posiłki przyniesione z domu i pije dużo soku
pomidorowego i pomarańczowego,
C . rozpoczynająca się psychoza posterydowa,
D . stan zapalny jamy ustnej z zaczynającymi się
owrzodzeniami błony śluzowej jamy ustnej.
Zadanie 123.
Pacjenci chorzy n a nowotwory, przygotowywani d o transplantacji
szpiku kostnego, poddawani s ą fazie przygotowawczej, która
polega na:
A . znalezieniu dawcy szpiku kostnego identycznego dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,
B . pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C . odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych
oraz/lub radioterapii.
Zadanie 124.
Które z podanych niżej stwierdzeń należą d o zasad
farmakologicznego leczenia przeciwbólowego?
A . podawać leki tylko na życzenie chorego,
B . podawać leki często, ale w małych dawkach,
C . podawać leki rzadko, ale w dużych dawkach,
D . pojedyncza dawka musi być odpowiednio wysoka, odstępy
pomiędzy kolejnymi dawkami ściśle przestrzegane.
Zadanie 125.
Rozpoczęcie współżycia seksualnego przed 1 8 r . ż . oraz częsta
zmiana partnerów stanowi czynnik ryzyka raka:
A . sutka,
B . jajnika,
C . pęcherza moczowego,
D . szyjki macicy.
Zadanie 126.
Rozpoczynając leczenie morfiną, środki przeciwwymiotne
podajemy:
A . pacjentom z chorobą nowotworową w obrębie centralnego
układu nerwowego,
B . pacjentom w wieku starszym i dzieciom,
C . pacjentom po leczeniu chemioterapią,
D . wszystkim pacjentom.
Zadanie 127.
Wskazaniami do wysokiego ułożenia tułowia są:
A . zaburzenia świadomości p o znieczuleniach, stany p o
operacjach płucnych, stany porażenia połowiczego,
B . usunięcie
płata,
segmentu
lub
całego
płuca,
niewydolność krążeniowo-oddechowa,
C . wstrząs, stany porażenia połowiczego, usunięcie płata,
segmentu lub całego płuca,
D . niewydolność krążeniowa, stany p o amputacjach piersi,
kończyn dolnych, znieczulenie rdzeniowe.
Zadanie 128.
Karcynogenne działanie mastki składającej się z e złuszczonych
komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego żołędzi oraz
wydzieliny wytwarzanej przez gruczoły napletkowe związane z
zakażeniem Mycobacterium smegmatis jest charakterystyczne dla:
A . raka prącia,
B . nowotworu jądra,
C . raku gruczołu krokowego,
D . rak pęcherza moczowego.
Zadanie 129.
Kształcenie podyplomowe mające n a celu uzyskanie przez
pielęgniarkę, położną kwalifikacji d o wykonywania określonych
czynności
zawodowych
przy
udzielaniu
świadczeń
pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
lub rehabilitacyjnych to:
A . szkolenie specjalizacyjne,
B . kurs kwalifikacyjny,
C . kurs specjalistyczny,
D . kurs dokształcający.
Zadanie 130.
Pacjentka z rozpoznaniem raka piersi poddawana monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o
tym, że lek podaje się w:
A . dużym rozcieńczeniu i w szybkim wlewie,
B . małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C . dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D . małym rozcieńczeniu ale powolnym wlewie.
Zadanie 131.
Odczyn popromienny ze strony przełyku złagodzi:
A . siemię lniane,
B . woda mineralna gazowana,
C . gorąca herbata,
D . zimne mleko.
Zadanie 132.
Objawem popromiennego zapalenia płuc NIE jest/są:
A . kaszel,
B . gorączka,
C . nudności, wymioty,
D . narastająca duszność.
Zadanie 133.
Pielęgniarka pracująca n a oddziale chemioterapii została
zobowiązana przez ordynatora d o uczestniczenia w badaniu
klinicznym, które m a wprowadzić nowy lek n a rynek. Udział w
eksperymencie nie jest zgodny z przekonaniami pielęgniarki.
Jakie działania może podjąć w tej sytuacji?
A . pielęgniarka wyraża zgodę n a udział w badaniu
klinicznym, ponieważ jest to polecenie przełożonego,
B . pielęgniarka nie uczestniczy w badaniu klinicznym,
gdyż swoją istotą przeczy uznawanym przez nią normom
etycznym,
C . pielęgniarka wyraża zgodę n a udział w badaniu,
ponieważ nie chronią jej przed odmową żadne przepisy
prawne,
D . pielęgniarka uczestniczy w badaniu klinicznym z obawy
o utratę pracy.
Zadanie 134.
Który rodzaj markerów nowotworowych ma największe znaczenie w
monitorowaniu raka jajnika?
A . CA 125,
B . PSA,
C . HCG, AFP,
D . CEA.
Zadanie 135.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:
A . jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B . talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C . kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D . noszenie obcisłej bielizny.
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 311115
GRUPA 1
Zadanie 1.
W złamaniu kości szyjki udowej kończyna dolna ustawia się w:
A . rotacji zewnętrznej i przywiedzeniu,
B . rotacji wewnętrznej i odwiedzeniu,
C . pozornym wydłużeniu z powodu przywiedzenia,
D . pozornym skróceniu z powodu odwiedzenia.
Zadanie
Cewniki
do:
A.
B.
C.
D.
2.
moczowodowe stosowane w zabiegach urologicznych służą
szynowania moczowodu,
sprawdzania drożności moczowodu,
ściągnięcia kamienia z moczowodu,
wszystkich wymienionych.
Zadanie 3.
Charakterystycznym objawem w chorobach nowotworowych nerek
jest:
A . krwiomocz,
B . ból w okolicy nerki,
C . nykturia,
D . nawracające zakażenia dróg moczowych.
Zadanie 4.
Przystąpiono d o przeszczepu nerki lewej u 6-letniego chłopca
dotychczas nie operowanego. W pierwszej kolejności wykonuje
się zespolenie?
A . tętnic nerki dawcy,
B . żyły nerki dawcy,
C . moczowodu,
D . prawidłowe A i C.
Zadanie 5.
Przed planowanym zabiegiem operacyjnym pacjent m a prawo d o
uzyskania informacji o:
A . wynikach leczenia oraz rokowaniu,
B . proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych
i leczniczych,
C . swoim stanie zdrowia i rozpoznaniu,
D . wszystkich powyższe.
Zadanie 6.
U nieprzytomnego pacjenta przywiezionego d o izby przyjęć z
wypadku komunikacyjnego, stwierdzono: obustronny krwiak
okularowy, krwistowodnisty wyciek z ucha, wodnisty wyciek z
nosa, zasinienie wyrostka sutkowatego z a uchem. Wyżej
wymienione objawy sugerują złamanie:
A . z wgłobieniem kości czaszki,
B . kości potylicy,
C . kości podstawy czaszki,
D . kręgosłupa.
Zadanie 7.
Odjęte duże części ciała np. kończyny górne, dolne lub inne
fragmenty
tkanek
nie
przeznaczone
do
badania
histopatologicznego należy:
A . wrzucić do worka z odpadami medycznymi, przeznaczonymi
do spalenia,
B . wyrzucić do śmietnika szpitalnego,
C . odpowiednio zapakować, opisać, zanotować w specjalnym
rejestrze kto odbiera materiał (podpis) i przekazać d o
spalenia,
D . wywieźć na wysypisko odpadów komunalnych.
Zadanie 8.
D o zabiegu operacyjnego został przywieziony pacjent, który
poufnie poinformował pielęgniarkę, ż e jest nosicielem wirusa
HIV. Pielęgniarka powinna:
A . zachować tajemnicę,
B . poinformować kierownika bloku,
C . poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
D . odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.
Zadanie 9.
Pielęgniarka obowiązana jest przestrzegać następujących zasad
wynikających z praw pacjenta:
A . respektować prawo pacjenta d o intymności i godności
osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,
B . realizować
świadczenia
pielęgniarskie
za
zgodą
pacjenta,
o
ile
jest
on
zdolny
ją
wyrazić
(sformułować),
C . poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia
przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji
oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił
swoje zdanie,
D . wszystkich wymienionych powyżej.
Zadanie 10.
U 38-letniego pacjenta palącego papierosy zaobserwowano
owrzodzenie z ropną wydzieliną. Objęta zmianami kończyna
dolna, chłodna w dotyku, obrzęknięta i blada. Wykonano
angiografię i stwierdzono postępujące zwężenia tętnic kończyn
dolnych w odcinku kolanowym, cechujące się stanem zapalnym i
"korkociągowym" unaczynieniem obocznym. Schorzenie rozpoznane
u tego młodego pacjenta to:
A . zator tętnicy podkolanowej,
B . zakrzepica żył głębokich,
C . przewlekła niewydolność żylna,
D . choroba Buergera.
Zadanie 11.
N a ostrym dyżurze d o oddziału chirurgii przyjęty zostaje
pacjent z niedrożnością przewodu pokarmowego. Wywiad i obraz
kliniczny wskazuje n a niedrożność jelita grubego. Z jakiego
dostępu operacyjnego wykonany zostanie zabieg?
A . cięcie przezprostne,
B . cięcie poprzeczne,
C . ciecie pośrodkowe,
D . cięcie przyprostne.
Zadanie 12.
Okres pobytu pacjenta po zabiegu wykonanym w ramach "chirurgii
jednego dnia" zależy od:
A . oceny stanu przez lekarza chirurga i anestezjologa
(pacjent spełnia kryteria umożliwiające wypisanie g o
do domu),
B . rodzaju i rozległości zabiegu,
C . rodzaju znieczulenia,
D . odległości szpitala od miejsca zamieszkania.
Zadanie 13.
Najczęstszym i zwykle najważniejszym objawem raka dróg
żółciowych jest:
A . nagłe chudnięcie,
B . bezbólowa i bezgorączkowa żółtaczka mechaniczna,
C . nudności i wymioty,
D . ból po błędach dietetycznych.
Zadanie 14.
Operacja kręgozmyku polega na:
A . usunięciu uszkodzonych trzonów kręgów i usztywnieniu
kręgosłupa,
B . odbarczeniu elementów nerwowych i usztywnieniu
niestabilnego fragmentu kręgosłupa,
C . usztywnieniu przemieszczonych kręgów,
D . wypełnieniu szczelin międzykręgowych woskiem kostnym.
Zadanie 15.
U 35-letniego mężczyzny zdiagnozowano kamicę moczowodową.
Zabieg wykonano techniką laparoskopową. Nacięto moczowód,
usunięto kamień. Nacięty moczowód zaopatrzono:
A . niewchłanialnym, monofilamentowym szwem pojedynczym,
B . niewchłanialnym, monofilamentowym szwem ciągłym,
C . wchłanialnym, monofilamentowym szwem pojedynczym,
D . wchłanialnym, monofilamentowym szwem ciągłym.
Zadanie 16.
Zasada trzykrotnego liczenia narzędzi i materiału operacyjnego
w czasie trwania zabiegu operacyjnego ma na celu:
A . zabezpieczenie
pacjenta
przed
ewentualnym
pozostawieniem narzędzia i/lub materiału opatrunkowego
w jego ciele, uchronienie g o przed wystąpieniem
powikłań, a personelu przed odpowiedzialnością karną,
B . kontrolowanie zgodności narzędzi i materiału,
C . uchronienie
personelu
przed
odpowiedzialnością
materialną za powierzone mienie,
D . uchronienie personelu przed pomyłką.
Zadanie 17.
Roztwór kardioplegiczny podawany pacjentom podczas operacji
kardiochirurgicznych ma temperaturę:
A . 3 - 5 stopni C,
B . 8 - 10 stopni C,
C . 28 - 32 stopnie C,
D . żadna z powyższych odpowiedzi.
Zadanie 18.
W przezbrzusznym laparoskopowym zabiegu naprawy przepukliny
pachwinowej zwrócić trzeba szczególną uwagę n a prawidłowe
ułożenie siatki (łaty). Implant musi być tak umocowany b y się
n i e zwijał i nie przemieszczał. Pierwszą zatem czynnością w
prawidłowym umocowaniu łaty będzie jej przytwierdzenie do:
A . grzebienia kości guzicznej,
B . górnej gałęzi kości łonowej,
C . kości udowej,
D . kości miednicznej.
Zadanie 19.
Organizacja pracy bloku operacyjnego powinna opierać się n a
ściśle opracowanych, ustalonych i wdrożonych procedurach i
standardach postępowania. Procedura (z łac. procedo), to:
A . postępowanie zgodne z zasadą placebo,
B . postępowanie
wg
ustalonego
wzoru,
całokształt
przepisów i zasad regulujących postępowanie,
C . system orzekający o warunkach technologicznych danego
obiektu,
D . zespół czynników warunkujących dobrostan jednostki.
Zadanie 20.
Błędem w komunikowaniu pielęgniarka-pacjent jest:
A . aktywne słuchanie,
B . ganienie, moralizowanie,
C . zadawanie pytań,
D . zapewnienie właściwych warunków do rozmowy.
Zadanie 21.
Przygotowując pacjenta d o zabiegu operacyjnego przed
odkażeniem pola operacyjnego przymocowujemy elektrodę ujemną.
Zasady, o których należy pamiętać to:
A . n i e m a znaczenia w jakim miejscu n a ciele pacjenta
przymocowujemy elektrodę, skóra może być owłosiona,
B . elektrodę przymocowujemy na dobrze ukrwionym miejscu,
osią krótką w kierunku pola operacyjnego,
C . elektrodę przymocowujemy w pobliżu linii cięcia, w
okolicy dobrze unaczynionej tkanki mięśniowej, osią
długą w kierunku pola operacyjnego, bliżej pola
operacyjnego niż inne elektrody, skóra powinna być
czysta i sucha,
D . elektrodę przymocowujemy w pobliżu linii cięcia, w
okolicy dobrze unaczynionej tkanki mięśniowej, osią
długą w kierunku pola operacyjnego, dalej o d pola
operacyjnego niż inne elektrody, skóra powinna być
czysta i sucha.
Zadanie 22.
Prawo pacjenta d o wyrażenia zgody lub odmowy n a wykonanie
świadczenia zdrowotnego /zabiegu operacyjnego/, który m a być
przeprowadzony u nieletniego do lat 16 przysługuje:
A . lekarzowi prowadzącemu,
B . dyrektorowi szkoły, której uczniem jest pacjent,
C . osobom reprezentującym jego prawa, w myśl odrębnych
przepisów,
D . tylko samemu pacjentowi.
Zadanie 23.
W przypadku bezobjawowego tętniaka aorty brzusznej wskazaniem
do operacji jest:
A . średnica tętniaka > 3cm,
B . średnica tętniaka > 4,5cm,
C . średnica tętniaka > 9cm,
D . bezobjawowy
tętniak
aorty
brzusznej
nie
jest
wskazaniem do operacji.
Zadanie 24.
Zespół krótkiego jelita to:
A . zespół występujący po wycięciu całej poprzecznicy,
B . zespół występujący po wycięciu esicy,
C . zespół występujący po wycięciu wstępnicy,
D . zespół
występujący
po
wycięciu
części
jelita
cienkiego.
Zadanie 25.
Pielęgniarka zorientowawszy się, ż e w postępowaniu medycznym
został popełniony błąd, zwłaszcza w przypadku błędu
zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta, niezwłocznie powinna
powiadomić o tym:
A . dyrekcję placówki,
B . bezpośredniego przełożonego,
C . odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego,
D . prokuraturę.
Zadanie 26.
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się:
A . wyłącznie pacjentów dorosłych,
B . dzieci i dorosłych - wiek pacjenta nie jest
przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
C . pacjentów w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie
obciążonych innymi, poważnymi schorzeniami, mających
możliwość szybkiego transportu do domu oraz zapewnioną
opiekę w domu,
D . pacjentów długo oczekujących na zabieg.
Zadanie 27.
Korzyści, jakie odnosi pacjent z zabiegu operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia" to:
A . ograniczanie stresu, unikanie rozstania z rodziną,
krótsze oczekiwanie n a zabieg, szybszy powrót d o
pracy,
B . zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej
formalności
związanych
z
przyjęciem
i
kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie kosztami związanymi z transportem pacjenta
d o domu, ponieważ t o szpital ponosi opłaty przewozu
chorego.
Zadanie 28.
Do cięć skośnych zaliczamy;
A . cięcie Kochera i McBurneya,
B . cięcie Kehra,
C . Marwedela,
D . cięcie piersiowo-brzuszne.
Zadanie 29.
Pacjentka z nietrzymaniem moczu, p o operacji ginekologicznej.
Wstępna diagnoza t o przetoka pęcherzowo-pochwowa. Jakie
badanie urologiczne potwierdzi tę diagnozę?
A . arteriografia,
B . USG pochwy,
C . cystoskopia z kontrastem,
D . założenie cewnika do pęcherza.
Zadanie 30.
Dominującym objawem raka umiejscowionego w prawej połowie
okrężnicy jest:
A . zmiana charakteru wypróżnień,
B . widoczne krwawienie z odbytu,
C . bóle brzucha o charakterze skurczowym,
D . niedokrwistość.
Zadanie 31.
Pielęgniarka operacyjna może odmówić
eksperymencie medycznym:
A . podając przyczynę na piśmie,
B . bez podania przyczyny, ustnie,
C . podając przyczynę ustnie,
D . bez podania przyczyny, na piśmie.
uczestniczenia
w
Zadanie 32.
Do najprostszych metod badania satysfakcji pacjentów należą:
A . analiza skarg i wniosków,
B . rozmowy doraźne,
C . badanie ankietowe,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 33.
Szew hemostatyczny mocujący oponę twardą d o okostnej
zewnętrznej w miejscu wykonania kraniotomii nazywa się szwem:
A . Dandy'ego,
B . Hoffmana,
C . Tinela,
D . Pandy'ego.
Zadanie 34.
Operacja manchesterska (Forthergilla) to:
A . operacja wycięcia szyjki macicy i plastyka przedniej
ściany pochwy,
B . operacja wycięcia macicy,
C . doszczętne wycięcie sutka,
D . zabieg operacyjny na wargach sromowych.
Zadanie 35.
Zabieg stulejki to usunięcie:
A . przyrośniętej do żołędzi skóry,
B . zwężenia cewki,
C . nadmiaru skóry na żołędzi,
D . narośli na żołędzi.
Zadanie 36.
Pacjent miał wykonaną hemikolektomię prawostronną. Zabieg ten
zakwalifikujemy jako:
A . chirurgicznie brudny,
B . septyczny,
C . chirurgicznie czysty,
D . o wysokim reżimie sanitarnym.
Zadanie 37.
Klasyczną tracheotomię wykonuje się na:
A . I chrząstce tchawicy,
B . chrząstce pierścieniowatej,
C . II-IV chrząstce tchawicy,
D . obojętnie na której chrząstce.
Zadanie 38.
P o operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego, pęcherzyk
przygotowano d o badania histopatologicznego. Aby prawidłowo g o
utrwalić należy:
A . preparat umieścić w pojemniku o podwójnej objętości,
zalać 40% formaliną tak aby zachować proporcje 1:1,
B . preparat umieścić w dużo większym pojemniku i zalać
4 0 % formaliną tak aby zachować proporcje 1:10, czyli
1-na część preparatu i 10 części formaliny,
C . preparat umieścić w pojemniku o podwójnej objętości,
zalać 10% formaliną tak aby zachować proporcje 1:1,
D . preparat umieścić w dużo większym pojemniku i zalać
1 0 % formaliną tak aby zachować proporcje 1:10, czyli
1-na część preparatu i 10 części formaliny.
Zadanie 39.
Krwiak jednostronny podtwardówkowy ostry jest wskazaniem do:
A . trepanopunkcji,
B . reżimu łóżkowego i leczenia zachowawczego,
C . szerokiego, płatowego otwarcia czaszki,
D . obustronnego szerokiego otwarcia czaszki.
Zadanie 40.
Instalacje klimatyzacyjne zastosowane w salach operacyjnych
muszą:
A . zapewniać nawiew powietrza poprzez filtry zapewniające
wymaganą czystość powietrza,
B . zapewniać nawiew powietrza górą, a wyciąg w 20% górą i
w 80% dołem,
C . podlegać dezynfekcji,
D . wszystkie parametry wymienione powyżej.
Zadanie 41.
Celem praw pacjenta NIE jest:
A . wpływać na poprawę jakości świadczeń medycznych,
B . ustalić
pozycję
pacjenta,
jako
równoprawnego
uczestnika procesu leczenia,
C . dać poczucie bezpieczeństwa pacjentowi,
D . chronić
personel
medyczny
przed
roszczeniami
pacjentów.
Zadanie 42.
Na czym polega operacja zeza?
A . wydłużeniu mięśnia,
B . przesunięciu przyczepu mięśnia,
C . zrotowaniu mięśnia,
D . usunięciu mięśnia.
Zadanie 43.
Kontrola radiologiczna p o zabiegu operacji tętniaka aorty
techniką wewnątrznaczyniową ma na celu:
A . potwierdzenie prawidłowego przesunięcia stentgraftu w
górę,
B . potwierdzenie rutynowego przesunięcia stentgraftu w
dół,
C . potwierdzenie prawidłowej migracji stentgraftu,
D . upewnienie się o braku przecieku.
Zadanie 44.
W trakcie wykonywania resekcji żołądka nieraz (zależnie o d
sposobu) wykonuje się tzw. zespolenie Brauna. Polega ono na:
A . zespoleniu
pierwszej
pętli
jelita
cienkiego
z
pozostałą częścią żołądka,
B . przyszyciu końca dwunastnicy d o pozostawionej części
żołądka,
C . zszyciu jelita cienkiego poniżej zespolenia bok d o
boku,
D . wytworzeniu przetoki pomiędzy pęcherzykiem żółciowym a
jelitem czczym.
Zadanie 45.
Urazowe pęknięcie śledziony objawiające się objawami "ostrego
brzucha" jest wskazaniem do:
A . leczenia zachowawczego,
B . leczenia operacyjnego - szycia śledziony,
C . leczenia operacyjnego z użyciem kleju tkankowego,
D . splenektomii.
Zadanie 46.
Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy stanowi podstawę
rozpoznania raka:
A . szyjki macicy,
B . endometrium,
C . jajnika,
D . sromu.
Zadanie 47.
W których dokumentach pielęgniarka operacyjna odnotowuje swoją
pracę?
A . książce raportów,
B . protokole pielęgniarki operacyjnej,
C . księdze operacyjnej,
D . wszystkich wyżej wymienionych.
Zadanie 48.
Chromanie przestankowe kończyn dolnych to objaw:
A . przewlekłej niewydolności żylnej,
B . zespołu pozakrzepowego,
C . przewlekłego niedokrwienia kończyn,
D . ostrej zakrzepicy.
Zadanie 49.
Uwięźnięcie nieodprowadzalnej przepukliny jest wskazaniem d o
operacji w trybie:
A . planowym,
B . planowym, odroczonym z leczeniem zachowawczym lekami
rozkurczowymi,
C . natychmiastowym,
D . pilnym.
Zadanie 50.
Maksymalny czas przechowywania trzustki do przeszczepu wynosi:
A . 6 h,
B . 15 h,
C . 20 h,
D . 48 h.
Zadanie 51.
Pacjent uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznał urazu
wielonarządowego, w tym złamań kości długich kończyny dolnej.
W trybie nagłym został przewieziony d o szpitala. Jakiego
rodzaju
stabilizacja
kości
kończyny
dolnej
zostanie
zastosowana?
A . zespolenie popręgowe,
B . zespolenie odłamów kostnych pętlą drucianą,
C . stabilizacja zewnętrzna,
D . stabilizacja wewnętrzna.
Zadanie 52.
Resekcja dwóch płatów płucnych prawego płuca to:
A . Enukleacja,
B . Pneumonektomia,
C . Segmentektomia,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 53.
Kwestie zachowania przez pielęgniarkę tajemnicy zawodowej s ą
regulowane w:
A . ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
B . ustawie o działalności leczniczej,
C . konstytucji RP,
D . ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.
Zadanie 54.
Pęseta typu Adson'a służy do przytrzymania:
A . skóry,
B . powięzi,
C . kręgów kręgosłupa,
D . opony twardej.
Zadanie 55.
Nowotwory złośliwe to:
A . tłuszczaki,
B . włókniaki,
C . naczyniaki,
D . mięsaki.
Zadanie 56.
Wykonując zadania n a rzecz własnego rozwoju
pielęgniarstwa, pielęgniarka pełni funkcję:
A . naukowo - badawczą,
B . wychowawczą,
C . terapeutyczną,
D . rehabilitacyjną.
i rozwoju
Zadanie 57.
U pacjenta p o amputacji kończyny dolnej z powodu niedokrwienia
wystąpiły następujące objawy: bardzo silny ból, trudny d o
zniesienia, połączony z uczuciem napięcia. Podczas ucisku
okolicy
rany,
wyczuwalne
trzeszczenia
podskórne,
charakterystyczny mdły i przykry zapach, obrzęk i rumień,
skórne pęcherze wypełnione surowiczo-krwawym bądź posokowatym
płynem lub wyciek podobnej treści z rany. Jaka to infekcja?
A . gronkowiec złocisty,
B . zgorzel gazowa,
C . pałeczka ropy błękitnej,
D . wirusowa.
Zadanie 58.
Przeciwwskazaniem do operacyjnego leczenia otyłości jest:
A . BMI 40 u niepełnoletniego pacjenta,
B . BMI 35-40 u młodych pacjentów z cukrzycą,
C . BMI 35-40 u młodej kobiety z nadciśnieniem tętniczym,
D . B M I 35-40 u mężczyzny w średnim wieku skarżącego się
na zespół bezdechu sennego.
Zadanie 59.
Przerzuty raka gruczołu krokowego NIE występują w:
A . kościach,
B . jelitach,
C . płucach,
D . mózgu.
Zadanie 60.
Pielęgniarka może powstrzymać się o d wykonania świadczenia
zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, z zastrzeżeniem:
A . obowiązku udzielenia pomocy w każdym przypadku
niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku
na
zdrowiu
pacjenta
zgodnie
z
posiadanymi
kwalifikacjami zawodowymi,
B . osobistego wykonania świadczenia zdrowotnego na prośbę
pacjenta,
C . bez zastrzeżenia,
D . prośby rodziny pacjenta dotyczącej stanu chorego.
Zadanie 61.
W wielu zabiegach laparoskopowych w ginekologii zachodzi
potrzeba podania kontrastu przez szyjkę macicy. D o tych
czynności wykorzystywany jest zestaw narzędzi d o hydrotubacji.
Wskład tego instrumentarium wchodzi przede wszystkim:
A . kleszczyk hemostatyczny,
B . kleszczyk preparujący,
C . aparat Schultzego z zestawem końcówek i strzykawek,
D . aquapurator.
Zadanie 62.
Obliteracja to:
A . niskociśnieniowa metoda leczenia chorób tętnic,
B . zamknięcie
przepływu
krwi
żylnej
za
pomocą
sklerozantu,
C . odcinkowe odcięcie żyły odpiszczelowej,
D . usunięcie całej żyły odpiszczelowej.
Zadanie 63.
Część wiertarki elektrycznej, której używamy d o płatowego
otwarcia kości czaszki, to:
A . szczypce kostne,
B . piła oscylacyjna,
C . kraniotom,
D . sternotom.
Zadanie 64.
Pistoletowe zgryzacze używane w neurochirurgii d o delikatnego
usuwania niewielkich fragmentów kości to:
A . Zderkiewicze,
B . Kerrisony,
C . Lamboty,
D . Listony.
Zadanie 65.
Naprawa przepukliny pachwinowej metodą beznapięciową t o
operacja:
A . sposobem Giralda,
B . sposobem Bassiniego,
C . sposobem Halsteada,
D . sposobem Lichtensteina.
Zadanie 66.
Zabieg operacyjny wykonywany w chorobie refluksowej przełyku
to:
A . resekcja przełyku,
B . fundoplikacja,
C . kardiomiotomia,
D . dewaskularyzacja.
Zadanie 67.
Złamanie bliższego końca kości ramiennej z e zwichnięciem głowy
kości należy zespolić zespoleniem:
A . zewnętrznym (gips,)
B . wkrętami oraz płytkami,
C . za pomocą drutów Kirschnera,
D . "Ilizarowa".
Zadanie 68.
Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie samoopieki należy
do:
A . lekarza operującego,
B . lekarza anestezjologa,
C . lekarza i pielęgniarki sprawujących opiekę nad
pacjentem,
D . pielęgniarki środowiskowej.
Zadanie 69.
Do usunięcia szypuły migdałka służy:
A . łopatka językowa zagięta,
B . kleszczyki okienkowe do migdałków,
C . pętla migdałkowa,
D . separator.
Zadanie 70.
Pielęgniarka/pielęgniarz bloku operacyjnego została poproszona
o podanie d o publicznej wiadomości danych umożliwiających
identyfikację
pacjenta
uczestniczącego
w
wypadku,
a
operowanego w bloku. Pielęgniarka może podać dane pacjenta:
A . za jego zgodą,
B . bez jego zgody,
C . za zgodą kierownika,
D . za zgodą operatora.
Zadanie 71.
Uciskowa neuropatia nerwu pośrodkowego najczęściej występuje
n a skutek przerostowego zapalenia pochewek ścięgien zginaczy w
kanale nadgarstka. Stan ten objawia się bólem i drętwieniem
kciuka, wskaziciela i palca środkowego. Najskuteczniejszym
sposobem leczenia jest:
A . przecięcie troczka zginaczy i więzadła poprzecznego,
B . dostawowe podanie sterydów,
C . doustne leki przeciwzapalne,
D . zabiegi rehabilitacyjne.
Zadanie 72.
Cewnik Dufour w operacji urologicznej zakładamy w celu:
A . wypuszczenia moczu,
B . podania kontrastu,
C . wykonania przepływu pęcherzowego i ucisku loży,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 73.
Do zamknięcia oskrzeli używa się:
A . valtrac,
B . staplera liniowego,
C . staplera okrężnego,
D . klipsownicy.
Zadanie 74.
O uszkodzeniu łąkotki kolana świadczy:
A . dodatni objaw Lachmana,
B . "blok kolana"- zablokowanie stawu kolanowego,
C . objaw szuflady tylnej,
D . wszystkie prawidłowe.
Zadanie 75.
Metodą operacyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych może być:
A . odcinkowy striping,
B . miniflebektomia i papillotomia,
C . operacja sposobem Babcocka i Cocketta,
D . operacja Halsteada.
Zadanie 76.
Pielęgniarka operacyjna może nie uczestniczyć
przerwania ciąży jeżeli złoży odmowę:
A . ustnie, operatorowi zabiegu,
B . ustnie, swojemu przełożonemu,
C . pisemnie, swojemu przełożonemu,
D . ustnie, lekarzowi dyżurnemu.
w
zabiegu
Zadanie 77.
U dorosłego pacjenta z dużą przepukliną pępkową wykonano
operację polegającą n a zszyciu szwami materacowymi "na
zakładkę" powięzi z obu stron wrót przepukliny. Taka metoda
operacji nosi nazwę:
A . Halsteada,
B . Schouldice'a,
C . Mayo,
D . PHS.
Zadanie 78.
D o zabiegów drenażowych w przewlekłym zapaleniu trzustki nie
zalicza się:
A . papillotomii endoskopowej,
B . protezowania dróg żółciowych,
C . marsupializacji wewnętrznej torbieli trzustki sposobem
Jurasza,
D . resekcji obwodowej trzustki.
Zadanie 79.
Do podstawowych wskazań kompresjoterapii nie należy:
A . leczenie
podmiotowych
objawów
przewlekłej
niewydolności żylnej,
B . profilaktyka codzienna i w czasie ciąży,
C . alternatywa dla obliteracji i zabiegu operacyjnego,
D . świeża zakrzepica żył głębokich i niedokrwienie
kończyn dolnych.
Zadanie 80.
Jedną z metod leczenia raka nieinwazyjnego pęcherza moczowego
jest operacja Brickera. Polega ona na:
A . wytworzenia pęcherza moczowego z odbtynicy,
B . odprowadzenie moczowodów n a zewnątrz przez wstawkę z
jelita krętego,
C . wszczepienie moczowodów do jelita grubego,
D . wytworzenie zastępczego pęcherza moczowego z odcinka
krętniczo-kątniczego jelita.
Zadanie 81.
Operacja wodniaka jądra może być wykonywana metodą Winkelmana
lub metodą von Bergmanna.Czym się różnią te metody?
A . cięciem na mosznie,
B . wycięciem lub wywinięciem osłonek jądra,
C . wypuszczeniem płynu z osłonek jądra,
D . wszystkie prawidłowe.
Zadanie 82.
A b y odsłonić serce d o operacji "baypasów", klatkę piersiową
należy otworzyć przez:
A . sternotomię środkową,
B . laryngektomię,
C . embolectomię,
D . hemicolectomię.
Zadanie 83.
U 50-letniego pacjenta z rakiem lewej nerki
lewostronną nefrektomię. Moczowód zaopatrzono:
A . podwiązkowym szwem wchłanialnym,
B . podwiązkowym szwem niewchłanialnym,
C . wchłanialnym klipsem,
D . monopolarną energią elektryczną.
wykonano
Zadanie 84.
Wskazaniem to wytworzenia czasowej stomii kałowej NIE jest:
A . guz odbytnicy 2-3 cm od brzegu odbytu,
B . wygojenie przetoki kałowej,
C . wygojenie zespolenia jelitowego,
D . wygojenie zapalenia otrzewnej w wyniku zapalenia z
uchyłka jelita grubego z perforacją.
Zadanie 85.
Zaburzenia fonacji p o operacji tarczycy o różnym stopniu
nasilenia (od zmiany brzmienia głosu do bezgłosu) to objaw:
A . mechanicznej perforacji krtani,
B . uszkodzenia tchawicy,
C . uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego,
D . całkowitego wycięcia tarczycy wraz z węziną.
Zadanie 86.
Najczęstszą przyczyną zaćmy jest:
A . zapalenie błony naczyniowej,
B . starcze zmętnienie soczewki,
C . krótkowzroczność,
D . guz wewnątrzgałkowy.
Zadanie 87.
Jaskra jest pojęciem określającym zespół chorób, które
charakteryzują następujące cechy za WYJĄTKIEM:
A . obniżonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
B . zagłębienia i postępującego zaniku tarczy nerwu
wzrokowego,
C . podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego,
D . postępującego ubytku w polu widzenia.
Zadanie 88.
Operacja polegająca n a ułożeniu pętli jelita cienkiego obok
siebie i zeszyciu ich krezki to operacja:
A . Hartmanna,
B . Nobla,
C . Whipple'a,
D . Childs-Philipsa.
Zadanie 89.
Leczenie oszczędzające (BCT) w przypadku stwierdzenia u
pacjentki raka piersi polega n a wycięciu guza nowotworowego w
granicach:
A . tkanek zdrowych,
B . tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych
pachy,
C . tkanek zdrowych oraz regionalnych węzłów chłonnych
pachy i zastosowanie radioterapii uzupełniającej,
D . tkanek
zdrowych
i
zastosowanie
radioterapii
uzupełniającej.
Zadanie 90.
Do płukania tkanki mózgowej używamy:
A . płynu Ringera,
B . NaCl 0,9% o temperaturze ciała,
C . glukozy 5%,
D . wody destylowanej.
Zadanie 91.
Gąbkę
garamycynową
należy
zastosować
w
zabiegach
ortopedycznych do operacji:
A . zespolenia kości promieniowej w trybie operacji
planowej,
B . zespolenia kości ramiennej,
C . protezoplastyki rewizyjnej,
D . endoprotezy stawu kolanowego.
Zadanie 92.
Pierwsze objawy pękania tętniaka aorty brzusznej d o
przestrzeni zaotrzewnowej to:
A . szybkie powiększanie obwodu brzucha, ból brzucha, w
USG widoczna krew pomiędzy pętlami jelitowymi,
B . biegunka, ochłodzenie stóp,
C . objawy otrzewnowe,
D . silny ból okolicy krzyżowej promieniujący w dół d o
pachwin.
Zadanie 93.
J a k nazywają się przeszczepy narządów o d dawcy tego samego
gatunku bez pełnej zgodności tkankowej?
A . autoprzeszczepy,
B . przeszczepy izogeniczne,
C . przeszczepy allogenicze,
D . przeszczepy heterogeniczne.
Zadanie 94.
Protokół pielęgniarki operacyjnej powinien zawierać:
A . dane personalne pacjenta, numer sali operacyjnej,
protokołu, rozpoznanie i metodę operacji,
B . skład
osobowy
zespołu
chirurgiczno-anestezjologicznego,
czas
trwania
znieczulenia i zabiegu operacyjnego,
C . ilość i wykaz asortymentu zastosowanego d o zabiegu
operacyjnego oraz wszystkie ważne informacje dotyczące
pacjenta i zabiegu operacyjnego,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 95.
Z a postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz z a
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu,
pielęgniarka i położna podlega odpowiedzialności zawodowej
przed:
A . sądem pielęgniarek i położnych,
B . Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych,
C . Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej,
D . dyrekcją jednostki.
Zadanie 96.
Choroba zawodowa to:
A . choroba wywołana działaniem szkodliwych dla zdrowia
czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym
wykazie chorób zawodowych,
B . każda choroba wywołana działaniem szkodliwych
czynników środowiska pracy,
C . choroba o etiologii przemysłowej,
D . choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.
Zadanie 97.
Operacja guzków krwawniczych odbytu polegająca n a podkłuciu i
podwiązaniu oraz wycięciu ich jest metodą:
A . Milligana/Langenbecka,
B . Whiteheada,
C . Cocketta,
D . Huntera.
Zadanie 98.
Do powikłań w leczeniu złamań NIE należy:
A . staw rzekomy,
B . zespół Sudecka,
C . zakażenie kości,
D . osteosarkoma.
Zadanie 99.
Uchyłki Zenkera operowane są z dostępu:
A . szyjnego p o stronie lewej, ponieważ położone s ą
okolicy przejścia krtaniowej części gardła w przełyk,
B . przez prawą torakotomię, ponieważ usytuowane s ą
wysokości rozwidlenia tchawicy,
C . przez lewą torakotomię, ponieważ usytuowane s ą
śródpiersiu,
D . przez lewą torakotomię, ponieważ usytuowane s ą
dolnej 1/3 długości przełyku.
w
na
w
w
Zadanie 100.
U pacjenta stwierdzono guz wewnątrzkrtaniowy zajmujący
obustronnie krtań, powodujący unieruchomienie więzadeł
głosowych. Pacjenta zakwalifikowano d o laryngectomii totalis.
Do zabiegu pacjenta należy ułożyć:
A . na plecach,
B . w pozycji Trendelenburga,
C . na plecach z uniesieniem barków,
D . na plecach z odchyleniem głowy ku tyłowi.
Zadanie 101.
D o wskazań kwalifikujących pacjenta d o przeszczepienia wątroby
nie należy:
A . rozsiany rak wątrobowokomórkowy,
B . marskość pozapalna wątroby,
C . choroby metaboliczne np. choroba Wilsona,
D . marskość kryptogenna.
Zadanie 102.
W celu obniżenia narastającego ciśnienia wewnątrzczaszkowego w
przypadku wodogłowia, pilnie należy wykonać:
A . nakłucie lędźwiowe,
B . drenaż komór,
C . kraniotomię,
D . trepanację.
Zadanie
ASD to:
A.
B.
C.
D.
103.
ubytek przegrody międzykomorowej,
ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
niedomykalność zastawki mitralnej,
niedomykalność zastawki trójdzielnej.
Zadanie 104.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest stowarzyszeniem
naukowym, posiadającym osobowość prawną, którego celem jest:
A . popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie
pielęgniarstwa i nauk pokrewnych,
B . wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek
i położnych,
C . prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do
praktyki pielęgniarskiej,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 105.
Odpowiedzialność
zawodowa
pielęgniarek/położnych
za
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz z a
zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu
pielęgniarek/położnych uregulowana jest w ustawie o:
A . działalności leczniczej,
B . samorządzie pielęgniarek i położnych,
C . zawodach pielęgniarki i położnej,
D . powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
Zadanie 106.
Jednym z najważniejszych badań w diagnostyce chorób tarczycy
wykonywanym obecnie na dużą skalę jest:
A . tomografia komputerowa,
B . rezonans magnetyczny,
C . badanie ultrasonograficzne,
D . angiografia.
Zadanie 107.
Najczęstszą przyczyną stałych i nawracających wzdęć brzucha
oraz długotrwałych zaparć w okresie niemowlęcym może być brak
zwojów przywspółczulnych w splotach warstwy międzymięśniowej
jelita grubego. Jaką nazwę nosi to schorzenie?
A . choroba Auerbacha,
B . choroba Hirschsprunga,
C . zespół Turnera,
D . zespół Gardnera.
Zadanie 108.
Pacjent lat 4 0 m a mieć wykonaną kraniotomię. C o podasz d o
zatamowania krwawienia z kości czaszki?
A . wosk kostny,
B . klips hemostatyczny,
C . gąbkę z antybiotykiem,
D . szew hemostatyczny.
Zadanie 109.
Bezwzględnym wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia jest:
A . młody wiek rodzącej,
B . nieprawidłowe położenie płodu,
C . brak współpracy podczas akcji porodowej pomiędzy
rodzącą a położnikiem,
D . niski próg bólu u położnicy.
Zadanie 110.
Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem w oddziale
"chirurgii jednego dnia" powinna zwrócić uwagę na:
A . l ę k i niepokój rodziny pacjenta oczekującego n a
zabieg,
B . wiek pacjenta,
C . posiadanie przez pacjenta aktualnego szczepienia
przeciw WZW typu B,
D . zachowanie pacjenta, stan świadomości, czas trwania
bólu pooperacyjnego, wydolność krążeniowo-oddechową
oraz mogące wystąpić powikłania pooperacyjne.
Zadanie 111.
Akredytacja, t o zewnętrzny proces oceny, który dotyczy
instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się
ocenie opartej n a określeniu stopnia zgodności z wcześniej
znanymi standardami akredytacyjnymi, wykonywanej przez
bezstronną i niezależną w decyzjach profesjonalną placówkę
akredytacyjną, która przyznając akredytację, wydaje stosowne
świadectwo. Jaka to placówka?
A . Ministerstwo Zdrowia /MZ/,
B . Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
/CMJ/,
C . Polska Konfederacja Pracodawców Polskich,
D . Komisja Akredytacyjna.
Zadanie 112.
A b y uwidocznić przepuklinę lub wypuklinę dyskową w pierwszym
etapie fenestracji, nacina się w postaci klapki lub okienka
więzadło:
A . podłużne tylne,
B . nadkolcowe,
C . międzyłukowe-żółte,
D . podłużne przednie.
Zadanie 113.
Do tamponady żylaków przełyku zastosujesz zgłębnik:
A . Fogartyego,
B . Foleya,
C . Sengstakena-Blackemorea,
D . Thiemana.
Zadanie 114.
Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wydaje:
A . Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
B . Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych,
C . Ministerstwo Zdrowia,
D . Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
Zadanie 115.
Opieka przedoperacyjna nad pacjentem rozpoczyna się:
A . w momencie przyjęcia go na oddział,
B . w momencie rozpoczęcia diagnozowania,
C . na bloku operacyjnym,
D. w
chwili poinformowania g o przez lekarza
konieczności leczenia operacyjnego.
o
Zadanie 116.
W trakcie leczenia zabiegowego ciąży pozamacicznej jajowodowej
techniką laparoskopową, d o usunięcia trofoblastu z naciętego
jajowodu zastosujemy:
A . kleszczyki zakończone ząbkami,
B . atraumatyczne kleszczyki,
C . igłową elektrodę monopolarną,
D . nożyczki.
Zadanie 117.
Podstawowym sposobem leczenia czerniaka jest:
A . napromieniowanie,
B . chemioterapia,
C . wycięcie chirurgiczne,
D . napromieniowanie i chemioterapia.
Zadanie 118.
Z a wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:
A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,
C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,
D . na polecenie współpracownika.
Zadanie 119.
Pielęgniarka operacyjna przygotowuje d o zabiegu operacyjnego
oprócz stolika podręcznego Mayo, stolik dodatkowy. Które z e
stwierdzeń jest NIEPRAWIDŁOWE:
A . stolik dodatkowy wykorzystuje tylko i wyłącznie d o
jednego zabiegu operacyjnego,
B . stolik dodatkowy wykorzystuje się d o wszystkich
zabiegów zaplanowanych w jednej sali operacyjnej,
C . obłożenie
stolika
powinno
zawierać
warstwę
nieprzemakalną,
D . stolik powinien znajdować się w bezpiecznej odległości
od ściany.
Zadanie 120.
Zabieg mający na celu zamknięcie błony bębenkowej to:
A . myryngoplastica,
B . antromastoidectomia,
C . stapedotomia,
D . paracenteza.
Zadanie 121.
B ó l spoczynkowy występujący w pozycji leżącej i nasilający się
w porze nocnej jest wyrazem:
A . przewlekłej niewydolności żylnej,
B . krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych,
C . zespołu pozakrzepowego,
D . ostrej zakrzepicy.
Zadanie 122.
Co oznacza pojęcie - iridektomia?
A . podawanie leków pozagałkowo,
B . leczenie operacyjne,
C . stosowanie krioekstraktora,
D . cyklolaserokoagulację.
Zadanie 123.
Zespół terapeutyczny najczęściej jest określany jako grupa
osób wspólnie realizujących proces leczenia. W skład zespołu
terapeutycznego NIE wchodzi:
A . lekarz,
B . pielęgniarka,
C . opiekun socjalny,
D . pacjent.
Zadanie 124.
Embolectomia tętnicza to usuwanie zatoru za pomocą:
A . pętli Vollnara,
B . cewnika Tiemana,
C . cewnika Fogarty'ego,
D . pętli Cannona.
Zadanie 125.
MIDCAB to:
A . pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia
pozaustrojowego,
B . małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych,
C . chirurgia naczyń wieńcowych poprzez ograniczony
dostęp,
D . pomostowanie tętnic wieńcowych z użyciem krążenia
pozaustrojowego.
Zadanie 126.
U kobiety z zaawansowanym rakiem piersi wykonano radykalną
operację polegająca n a usunięciu gruczołu piersiowego wraz z
powięzią mięśnia piersiowego większego i pachowymi węzłami
chłonnymi w jednym bloku tkankowym. Taki zakres operacji
określa się mianem operacji:
A . Maddena,
B . Pateya,
C . Halsteada,
D . BCT.
Zadanie 127.
Laminektomia jest to:
A . zdjęcie całego łuku kręgowego wraz z wyrostkiem
kolczystym,
B . zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
C . nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D . inaczej "fenestracja".
Zadanie 128.
U pacjentki z idiopatycznym świądem sromu wykonano proste
wycięcie sromu. Zabieg ten nosi nazwę:
A . operacji Waya,
B . vulvektomii simplex,
C . operacji Wertheima,
D . operacji Forthergilla.
Zadanie 129.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają w określeniu kosztów wykonanej procedury u danego
pacjenta?
A . księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół
pielęgniarki
operacyjnej
i
pielęgniarki
anestezjologicznej,
C . książka
raportów
pielęgniarki
operacyjnej
i
pielęgniarki anestezjologicznej,
D . indywidualna karta zleceń.
Zadanie 130.
Gwoździem śródszpikowym zespalamy złamanie:
A . trzonów kości przedramienia z przemieszczeniem,
B . miednicy,
C . wyrostka łokciowego bez przemieszczenia,
D . kości łódeczkowatej.
Zadanie 131.
Jakie jest najczęściej stosowane znieczulenie w operacjach
przerostu gruczołu krokowego?
A . miejscowe,
B . zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe,
C . ogólne,
D . inne.
Zadanie 132.
Operacje na gruczole krokowym wykonać można z wielu dostępów.
Który z poniżej wymienionych jest dostępem przezcewkowym:
A . Hryntschaka - Harrisa,
B . Millina,
C . TUR,
D . IPOM.
Zadanie 133.
Dostęp operacyjny d o tylnej powierzchni kręgów szyjnych C 1 C 7 w niektórych operacjach kręgosłupa uzyskuje się w ułożeniu
chorego n a brzuchu. Nieprawidłowe ułożenie chorego może
spowodować:
A . trwałą utratę wzroku,
B . uszkodzenia nerwów łokciowych,
C . uszkodzenia splotów ramiennych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 134.
W trakcie zabiegu całkowitego brzusznego wycięcia macicy z
przydatkami może dojść do:
A . przecięcia i podwiązania więzadła krzyżowo-macicznego,
B . podwiązania więzadła wieszadłowego jajnika,
C . podwiązania moczowodu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 135.
C z y pacjent może zrezygnować z uczestniczenia w eksperymencie
medycznym przed rozpoczęciem zabiegu, pomimo ż e wcześniej
wyraził na to pisemną zgodę?
A . nie, gdyż musiałby pokryć koszty badań medycznych,
jakie zostały u niego wykonane przed zabiegiem,
B . tak, ale tylko wyłącznie w sytuacji bezpośredniego
zagrożenia życia,
C . tak, ale zostanie pociągnięty d o odpowiedzialności
karnej,
D . tak, ma prawo wycofać się z wcześniej wyrażonej zgody.
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 321515
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zwrot gałek ocznych w kierunku uszkodzenia charakterystyczny
jest dla:
A . niedowładu prawostronnego,
B . niedowładu lewostronnego,
C . zespołu zaniedbywania połowiczego,
D . RIND.
Zadanie 2.
Które z poniższych twierdzeń definiuje upośledzenie umysłowe?
A . upośledzenie umysłowe ujawnia się po 18 roku życia,
B . upośledzenie umysłowe t o niższy o d przeciętnego poziom
funkcjonowania
intelektualnego
z
jednocześnie
współwystępującym
ograniczeniem
w
zakresie
umiejętności przystosowawczych,
C . upośledzenie umysłowe jest chorobą nieuleczalną,
trwającą całe życie,
D . upośledzenie umysłowe t o niższy o d przeciętnego poziom
funkcjonowania intelektualnego, przy zachowaniu
umiejętności przystosowawczych w normie.
Zadanie 3.
Do późnych powikłań cukrzycy należą:
A . śpiączka hipoglikemiczna,
B . śpiączka hiperglikemiczna,
C . zaburzenia słuchu,
D . zespół stopy cukrzycowej.
Zadanie
Drżenia
A.
B.
C.
D.
4.
mięśniowe w chorobie Parkinsona nasilają się podczas:
snu,
poruszania się,
spoczynku,
wszystkie wymienione.
Zadanie 5.
W celu zmniejszenia obrzęków stawów u chorego na RZS należy:
A . ograniczyć ilość płynów,
B . stosować intensywne ćwiczenia,
C . stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
D . stosować farmakoterapię.
Zadanie 6.
U pacjentów objętych opieką paliatywną/długoterminową, a
leczonych długotrwale morfiną pojawia się objaw uboczny pod
postacią zaparć. Postępowanie pielęgniarki w profilaktyce
polegać będzie na:
A . kontrolowaniu częstości oddawania stolca, ograniczeniu
przyjmowania pokarmów zawierających błonnik,
B . kontrolowaniu częstości oddawania stolca, edukowaniu
pacjenta w kierunku zalecanej diety i aktywności
ruchowej, podawanie herbaty przeczyszczającej z liścia
senesu,
C . edukowaniu pacjenta w kierunku zalecanej diety i
aktywności ruchowej, przyjmowaniu n a dobę powyżej 2
litrów gazowanych płynów,
D . podawanie herbaty przeczyszczającej z liścia pokrzywy.
Zadanie 7.
D o zakładu opieki długoterminowej dla psychicznie i nerwowo
chorych został skierowany pacjent, z którym rodzina nie mogła
sobie poradzić w domu ponieważ stale widział i słyszał swoich
rodziców i inne osoby, którzy m u stale coś nakazywali. Jakiego
rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?
A . zaburzenia spostrzegania,
B . omamy wzrokowe, słuchowe,
C . omamy imperatywne,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 8.
Podczas toalety wieczornej u pacjenta, u którego założono
opatrunek gipsowy n a lewą kończynę dolną, zaobserwowałaś
zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie, pęcherz wypełniony
płynem
surowiczym
w
okolicy
kości
krzyżowej,
co
zakwalifikowałaś jako:
A . odparzenie,
B . odleżynę I stopnia,
C . odleżynę II stopnia,
D . odleżynę III stopnia.
Zadanie 9.
Barierki przyłóżkowe powinny być stosowane u pacjentów p o
udarze mózgu:
A . u każdego pacjenta po obu stronach,
B . tylko po stronie "zdrowej",
C . tylko po stronie chorej,
D . u pacjentów z ciężkim zespołem zaniedbywania
połowiczego.
Zadanie 10.
Uczestnictwo w zajęciach plastycznych i muzycznych jest formą
terapii zajęciowej zwanej:
A . ergoterapią,
B . psychoterapią,
C . arteterapią,
D . silvoterapią.
Zadanie 11.
Bóle występujące w miejscu amputowanej kończyny nazywają się:
A . korzeniowe,
B . kauzalgiczne,
C . talamiczne,
D . fantomowe.
Zadanie 12.
Stopień efektywnego wykorzystania protezy przez pacjenta
zależy od:
A . poziomu amputacji i zachowanych, sprawnych ruchowo
stawów,
B . motywacji i stanu psychicznego pacjenta,
C . stopnia sprawności ogólnej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 13.
Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży dotyczą:
A . autyzmu, choroby Hashimoto,
B . zespołu Aspergera, Autyzmu, Zespołu Retta,
C . zespołu Cushinga, Zespołu Aspergera,
D . pląsawica, Autyzmu atypowego.
Zadanie 14.
U pacjenta p o udarze krwotocznym d o lewej półkuli mózgu, z
afazją ruchową objawy będą miały charakter porażenia:
A . lewostronnego i upośledzenia mówienia,
B . lewostronnego i upośledzenia rozumienia mowy,
C . prawostronnego i upośledzenia mówienia,
D . prawostronnego i upośledzenia i artykułowania mowy.
Zadanie 15.
Najbardziej niepokojące objawy uboczne działania leków
stosowanych w psychiatrii to:
A . suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna wrażliwość oczu n a światło i słońce,
zaparcia,
C . zawroty głowy, zmęczenie,
D . sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.
Zadanie 16.
Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:
A . niedowładu prawostronnego,
B . niedowładu lewostronnego,
C . niedowładów wiotkich,
D . RIND.
Zadanie 17.
Wybierz, uszeregowaną według stopnia trudności, poprawną
kolejność wybranych ćwiczeń oddechowych:
A . pogłębiony wdech, oddychanie z pracą ramion,
nadmuchiwanie gumowych przedmiotów,
B . kaszel, wydech wspomagany uciskiem n a powłoki
brzuszne,
C . ćwiczenia oddechowe wspomagane pracą ramion, krótkie
urywane wydechy, pogłębione wdechy,
D . nadmuchiwanie gumowych przedmiotów, ćwiczenia
kaszlowe, bezdech.
Zadanie 18.
Prowadzony zakres postępowania pielęgnacyjnego u pacjentki p o
amputacji piersi sprowadza się do:
A . wytworzenia u pacjentek negatywnego stosunku d o
zaistniałego, nieodwracalnego faktu utraty piersi,
B . uświadomienia rehabilitowanym kobietom, ż e w nowej
sytuacji mają pełną szansę przystosowania społecznego
ale nie zawodowego,
C . niwelowanie dolegliwości bólowych poprzez wdrożenie
działań rehabilitacjnych, niskie układanie kończyny p o
stronie operowanej,
D . wytworzenia u pacjentek pozytywnego stosunku d o
zaistniałego, nieodwracalnego faktu utraty piersi,
uświadomienia rehabilitowanym kobietom, ż e w nowej
sytuacji mają pełną szansę przystosowania społecznego
i zawodowego, niwelowanie dolegliwości bólowych oraz
zapobieganie obrzękowi limfatycznemu poprzez ćwiczenia
rehabilitacyjne.
Zadanie 19.
Chora lat 40, o d 1 0 lat jest leczona z powodu reumatoidalnego
zapalenia stawów /RZS/. Występują ograniczenia ruchomości
stawu biodrowego lewego. U chorej należy zastosować ćwiczenia:
A . redresyjne,
B . z maksymalnym oporem,
C . redresyjne i z maksymalnym oporem,
D . w odciążeniu i izometryczne.
Zadanie 20.
Cechą odróżniającą zakład opieki długoterminowej o d
krótkoterminowej jest ograniczenie zaplecza:
A . diagnostycznego i zabiegowego n a korzyść zaplecza
rehabilitacyjnego i edukacyjnego,
B . diagnostycznego n a korzyść zaplecza zabiegowego i
edukacyjnego,
C . diagnostycznego
i
rehabilitacyjnego
na
korzyść
zaplecza zabiegowego i edukacyjnego,
D . rehabilitacyjnego i edukacyjnego n a korzyść zaplecza
diagnostycznego i zabiegowego.
Zadanie 21.
Mianem nerwicy określa się:
A . zaburzenia psychotyczne o przewlekłym przebiegu z
pojawieniem się omamów słuchowych,
B . zaburzenia niepsychotyczne o przewlekłym przebiegu
oraz różnorodnych, czasami intensywnych objawach,
sprawiających choremu znaczne cierpienie i poczucie
dyskomfortu,
C . zaburzenia związane z brakiem zachowanego krytycyzmu,
D . psychoza z zachowanym poziomem postrzegania, myślenia,
przeżywania.
Zadanie 22.
Pacjenta z cukrzycą, nałogowo palącego papierosy należy
poinformować o mogących wystąpić powikłaniach, takich jak:
A . retinopatia, zaćma,
B . niedokrwienie tętnic kończyn dolnych,
C . udar mózgu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 23.
Do zaburzeń warunkowanych genetycznie zaliczymy:
A . zespół Angelmana,
B . fenyloketonurię,
C . zespół Retta,
D . embrionopatię poróżyczkową.
Zadanie 24.
W ostrych psychozach obserwujemy zaburzenia:
A . myślenia, mowy, spostrzegania, nastroju, zahamowania,
B . rozmowy, nastroju, odhamowania,
C . głośny ton głosu, zaburzona mowa, echolalia,
D . zdezorganizowanie, wyciszenie, kpiarstwo.
Zadanie 25.
Ustawa z 1 5 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
definiuje podmiot leczniczy, którym mogą być:
A . przedsiębiorcy,
B . samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
C . jednostki budżetowe,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 26.
Upośledzenie rozwoju umysłowego w przebiegu mózgowego
porażenia dziecięcego występuje najczęściej w postaci:
A . hemiplegicznej,
B . diplegicznej,
C . tetraplegicznej,
D . triplegicznej.
Zadanie 27.
Władzę zwierzchnią wobec NFZ pełni:
A . premier i minister zdrowia,
B . prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
C . Sejm RP,
D . prezydent RP.
Zadanie 28.
Jakie pokarmy spożywcze mają niską zawartość sodu?
A . chleb, wędlina, mięso pieczone,
B . sery twarde, sery twarogowe,
C . ryż, płatki kukurydziane, winogrona, kurczaki, nerki,
D . ziemniaki, kukurydza, ryż, poziomki, agrest, żółtko
jaja, miód, mięso cielęce.
Zadanie 29.
Dysfagia,
wymagająca
specjalnego
postępowania
pielęgniarskiego, może wystąpić w przebiegu:
A . zakażenia układu moczowego,
B . choroby Parkinsona,
C . nadciśnienia tętniczego,
D . przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP).
Zadanie 30.
W rozpoznawaniu cukrzycy u osób starszych istotne znaczenie
ma:
A . glikemia na czczo,
B . krzywa cukrzycowa,
C . poliuria,
D . badanie poposiłkowe glikemii 1-2 godz. po posiłku.
Zadanie 31.
Zaparcia stolca występują u przeszło połowy chorych z e
stwardnieniem rozsianym. Leczenie zaparć polega między innymi
na stosowaniu:
A . czynnej rekreacji i gimnastyki leczniczej,
B . odpowiedniej diety i masażu mięśni brzucha,
C . tylko diety lub środków farmakologicznych,
D . odpowiedniej diety, czynnej rekreacji i gimnastyki
leczniczej,
masażu
mięśni
brzucha,
środków
farmakologicznych.
Zadanie 32.
W aktywizowaniu osób z demencją nie zaleca się:
A . wykonywania dobrze przyswojonych prostych czynności
związanych z samoobsługą,
B . gier i zabaw zręcznościowych zmuszających chorego d o
wzmożonej koncentracji i wysiłku w celu ograniczenia
bezsensownej aktywności,
C . wykonywania czynności ruchowych związanych z
czynnościami porządkującymi w najbliższym otoczeniu,
D . wykonywaniu czynności twórczych i odtwórczych
adekwatnych do możliwości.
Zadanie 33.
Vasculitis- t o ciężkie powikłanie reumatoidalnego zapalenia
stawów i objawia się:
A . uogólnionym zapaleniem małych naczyń,
B . suchym zapaleniem rogówki i spojówki,
C . osłabieniem funkcji mięśni oraz ich zanikiem,
D . przeprostem stawów międzypaliczkowych.
Zadanie 34.
J a k nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych
pęczków włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?
A . mioklonie,
B . fascykulacje,
C . tiki,
D . drżenie.
Zadanie 35.
Realizacja opieki nad ciężko chorym umierającym wymaga o d
personelu:
A . empatii, okazania szacunku, zachowania spokoju,
zapewnienia godnych warunków umierania,
B . zapewnienia izolacji, samotności, podawania wody d o
picia,
C . wnikliwej obserwacji, ciszy i spokoju, zaniechania
kontaktów werbalnych,
D . zapewnienie choremu i rodzinie wsparcia emocjonalnego
i finansowego.
Zadanie 36.
Która z niżej wymienionych dyscyplin sportowych polecana jest
osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym?
A . badminton,
B . rzuty piłką,
C . jazda konna,
D . rzuty oszczepem do celu.
Zadanie 37.
Pacjent p o upadku z konia z e stwierdzonym uszkodzeniem
fleksyjnym kręgosłupa n a odcinku C5- Th1, u chorego doszło d o
porażenia:
A . tetraplegii,
B . hemiplegii,
C . paraplegii,
D . tetraparezy.
Zadanie 38.
Ruchy "rzekomozamiarowe" to:
A . drżenie,
B . ruchy pląsawicze,
C . dystonia,
D . tiki.
Zadanie 39.
W pielęgnacji pacjentów p o udarze mózgu, pielęgniarki stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:
A . stymulację organizmu d o korzystnej reorganizacji
uszkodzonego mózgu,
B . zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C . zapobieganie odleżynom,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 40.
Objawy charakterystyczne dla schizofrenii paranoidalnej to:
A . autyzm, stępienie uczuciowe i urojenia,
B . stępienie uczuciowe i urojenia,
C . autyzm oraz omamy i urojenia,
D . autyzm,
stępienie
uczuciowe,
rozpad
struktury
osobowości oraz omamy i urojenia.
Zadanie 41.
D o wybranych objawów toksyczności wynikających z zastosowanego
leczenia chemioterapią z jakimi spotyka się pielęgniarka w
czasie opieki wobec chorego zaliczamy:
A . gorączka
neurogeniczna,
biegunki,
zaparcia,
wyłysienie,
B . nudności,
wymioty,
toksyczność
hematologiczna,
jelitówka,
C . biegunki,
kamienie
kałowe,
wzmożony
apetyt,
wyłysienie,
D . polineuropatia,
utrata
apetytu,
wielopłytkowość,
wyłysienie.
Zadanie 42.
Pacjentka budzi się prawie każdej nocy p o paru godzinach snu z
uczuciem braku tchu, biciem serca, uczuciem zawrotów głowy,
drętwieniem rąk i uczuciem lęku, ż e umiera. Wezwała karetkę
pogotowia lekarz podał środek uspakajający. Powyższe objawy s ą
charakterystyczne dla:
A . koszmarnych snów,
B . nerwicy lękowej,
C . psychozy reaktywnej,
D . zaburzeń osobowości.
Zadanie 43.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:
A . zaburzenie widzenia,
B . zaburzenie oddychania,
C . spadek
ciśnienia
tętniczego
ortostatyczne,
D . oddanie moczu i stolca.
krwi
i
omdlenie
Zadanie 44.
Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej wobec
osób potrzebujących pomocy materialnej i niematerialnej jak i
wsparcia spoczywa na:
A . samorządzie miejskim,
B . gminie,
C . samorządzie
terytorialnym
oraz
na
organach
administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą,
D . samorządzie powiatowym.
Zadanie 45.
Utrata zdolności hamowania oddawania moczu, mimo zachowanej
świadomości i zachowanego czucia parcia na mocz, występuje w:
A . pęcherzu automatycznym,
B . pęcherzu atonicznym,
C . pęcherzu autonomicznym,
D . pęcherzu odhamowanym.
Zadanie 46.
Chory lat 3 0 jest p o urazie rdzenia kręgowego w odcinku
lędźwiowym. Występuje brak kontroli zwieraczy, cewnik założony
d o pęcherza moczowego n a stałe, zniesienie czucia o d linii
pępkowej. Drożność cewnika moczowego należy kontrolować
poprzez:
A . obserwację obecności moczu w worku,
B . uciśnięcie okolicy dolnych żeber, c o powoduje wypływ
moczu przez cewnik,
C . uciśnięcie okolicy nadłonowej, c o powoduje wypływ
moczu przez cewnik,
D . opukanie okolicy lędźwiowej kręgosłupa, c o powoduje
wypływ moczu przez cewnik.
Zadanie 47.
Urojenia to:
A . fałszywe sądy, których chory nie weryfikuje mimo
dowodów ich błędności,
B . zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy strach przed pewnymi sytuacjami lub
przedmiotami,
D . niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie wypełniające
lukę pamięciową.
Zadanie 48.
Skala Norton służy do:
A . oceny wydolności samoobsługowej,
B . oceny zagrożenia powstawania odleżyn,
C . klasyfikacji odleżyn,
D . oceny adaptacji pacjentów do warunków szpitalnych.
Zadanie 49.
Chory lat 3 8 jest p o amputacji urazowej kończyny dolnej lewej
n a wysokości 1/2 uda. Usprawnianie rozpoczęto kilka dni p o
zabiegu operacyjnym. Rana pooperacyjna wygojona. Celem
hartowania kikuta jest:
A . przygotowanie do noszenia protezy,
B . przygotowanie do niskich temperatur,
C . wzmocnienie siły mięśniowej,
D . poprawę czucia głębokiego.
Zadanie 50.
Odtwarzanie utraconych funkcji przez przyjęcie ich przez inny
zdrowy narząd to:
A . adaptacja,
B . regeneracja,
C . kompensacja,
D . akceptacja.
Zadanie 51.
35-letni mężczyzna, uczestnik turnusu rehabilitacyjnego,
upośledzenie w stopniu znacznym, dodatkowo dysfunkcje narządów
biorących udział w procesie mówienia. Która z wymienionych
form przekazu ułatwi nawiązanie kontaktu pacjenta z
pielęgniarką?
A . język migowy,
B . przekaz werbalny,
C . język gestów i symboli niewerbalnych,
D . symbol graficzny.
Zadanie 52.
D o Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, celem dalszego
usprawniania i opieki, został przyjęty pacjent p o udarze
mózgu, z afazją czuciową. Problemy pielęgnacyjne związane będą
z trudnością nawiązania kontaktu, ponieważ afazja czuciowa t o
trudność:
A . czytania, liczenia, pisania,
B . rozumienia mowy,
C . w doborze słów,
D . w artykulacji słów.
Zadanie 53.
W rewalidacji i pielęgnacji dziecka upośledzonego bardzo
istotnym czynnikiem dla jego dalszego rozwoju będzie:
A . wzmacnianie motywacji i przeżycia sukcesu,
B . ochrona przed negatywnym środowiskiem rówieśników,
C . analiza zachowania dziecka w grupie rówieśniczej,
D . pomoc w ustaleniu niepełnosprawności i ochrona
dziecka.
Zadanie 54.
Do objęcia opieką długoterminową predysponowane są osoby:
A . z ostrą niewydolnością krążenia,
B . z wysoką temperaturą ciała powyżej 38°C,
C . z e znacznym ograniczeniem zdolności d o samoobsługi i
samopielęgnacji,
D . po wczesnych zabiegach okaleczających.
Zadanie 55.
Pierwszym objawem niewydolności serca u osób starszych,
niezależnie od przyczyny jest:
A . powiększenie wątroby w wyniku jej przekrwienia,
B . sinica dystalnych części ciała,
C . pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego,
D . zmniejszenie przepływu tkankowego oraz przesączania
kłębuszkowego.
Zadanie 56.
Przyczyną zespołu Downa jest/są:
A . uszkodzenie mózgu,
B . nieprawidłowości chromosomalne,
C . zaburzenia metabolizmu,
D . choroba matki w czasie ciąży.
Zadanie 57.
Wiek należy do grupy ryzyka udaru mózgu:
A . czynników
biochemicznych
i
hematologicznych
stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych,
B . niemodyfikowalnych, znamiennych czynników w populacji
ogólnej,
C . modyfikowalnych czynników zależnych o d stylu życia i
wpływów środowiska,
D . modyfikowalnych czynników zależnych o d występowania
chorób i czynników metabolicznych.
Zadanie 58.
Prawidłowe jest twierdzenie:
A . wskutek ucisku żył powierzchownych kończyn dolnych
zwiększa się szybkość przepływu żylnego w żyłach
głębokich,
B . a b y ułatwić odpływ żylny chory powinien jak najdłużej
przebywać w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami,
C . pończochy przeciwzakrzepowe powinny być zakładane
tylko na czas chodzenia,
D . w czasie zakładania opatrunku uciskowego chory
powinien stać lub siedzieć z opuszczonymi nogami, gdyż
opatrunek taki zakłada się przy zahamowanym przepływie
żylnym.
Zadanie 59.
Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:
A . złudzenia,
B . omamy,
C . złudzenia i omamy,
D . pseudohalucynacje.
Zadanie 60.
Zastosowanie ergoterapii ma na celu:
A . nauczenie nowego zawodu,
B . nauczenie posługiwania się ergonometrem,
C . poprawę samoobsługi i wyuczenie czynności
codziennego,
D . zmniejszenie spastyczności.
życia
Zadanie 61.
Organem założycielskim dla niepublicznego podmiotu leczniczego
może być:
A . kościół lub związek wyznaniowy, związek zawodowy,
pracodawca,
B . samorząd terytorialny, samorząd zawodowy,
C . wojewoda,
D . gmina.
Zadanie 62.
BMI obliczamy ze stosunku:
A . obwodu w talii w cm do obwodu w biodrach w cm,
B . wzrostu w cm - 100 do obwodu w talii w cm,
C . wagi ciała w kg do wzrostu w m2,
D . wzrostu w c m - 100 - (wzrost w c m - 150/N), gdzie N =
4 do wagi ciała w kg.
Zadanie 63.
W jakim kierunku pielęgniarka prowadzi obserwację, u dziecka z
wodogłowiem po zabiegu założenia systemu odpływowego?
A . reakcji na bodźce zewnętrzne (światło, ból, dźwięk),
B . kontaktu werbalnego i niewerbalnego,
C . wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i obwodu głowy,
D . ciśnienia żylnego i tętniczego krwi.
Zadanie 64.
Badanie MMSE jest:
A . testem oceniającym nasilenie depresji u pacjenta,
B . dokładnym testem neuropsychologicznym,
C . prostym testem przesiewowym,
D . żadnym z powyższych.
Zadanie 65.
N a powstanie choroby hemoroidalnej mają wpływ czynniki
mechaniczne i hemodynamiczne. W hemodynamicznym mechanizmie
przyczyną wystąpienia hemoroidów może być:
A . splot
anatomiczny,
który
ulega
dystalnemu
przemieszczeniu z powodu rozpadu podśluzówkowej tkanki
łącznej,
B . utrudniona defekacja,
C . biegunka,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 66.
Hiperalimentacja polega na:
A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym
w ciągu dnia,
B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,
C . stałym wlewie płynów przez pompę infuzyjną przez całą
dobę,
D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.
Zadanie 67.
75-letnia pacjentka mieszka z rodziną, o d śmierci męża
wykazuje objawy silnej depresji. Chora m a obniżony nastrój,
brak zainteresowania światem zewnętrznym, poczucie niskiej
wartości, zaburzenia łaknienia oraz snu. Objawy t e utrzymują
s i ę o d miesiąca, a o d dwóch tygodni chora zdradza myśli i
zamiary samobójcze. U chorej stwierdzono duże ryzyko
samobójstwa. Pacjentka nie chce poddać się leczeniu.Jakiego
rodzaju depresja wystąpiła u chorej?
A . endogenna,
B . reaktywna (psychogenna),
C . organiczna,
D . endogenno - organiczna.
Zadanie 68.
Insulina wstrzyknięta podskórnie, najszybciej wchłania się,
gdy jest podana w okolice:
A . brzucha,
B . ramion,
C. ud,
D . pośladków.
Zadanie 69.
Chory lat 5 0 przebywa w oddziale neurologii z powodu
hemiplegii pochodzenia zakrzepowego. Ciśnienie krwi w normie.
Temperatura ciała prawidłowa. W drugim tygodniu pobytu chorego
w oddziale p o dotychczasowej stabilizacji neurologicznej
pojawiły się zaburzenia mowy. Wskazaniem d o zwiększonej
ostrożności lub opóźnienia okresu uruchomienia może być:
A . zaburzenie oddawania moczu i stolca,
B . afazja,
C . ostra zakrzepica żył głębokich,
D . zaburzenie wegetatywne w czasie pionizowania.
Zadanie 70.
Do zaburzeń tzw. wyższych czynności nerwowych należą:
A . głuchota korowa, zaburzenia zwieraczy, akalkulia,
zaburzenia wegetatywne,
B . głuchota korowa, akalkulia, upośledzenie widzenia,
porażenie połowicze,
C . głuchota korowa, akalkulia, agrafia, dysprozodia,
D . głuchota korowa, zespół połowiczej negacji, zaburzenia
czucia, agrafia.
Zadanie 71.
W placówce opieki długoterminowej przebywa pacjent, u którego
pielęgniarki
zaobserwowały
bierną
postawę,
uległość,
oczekiwanie pomocy oraz podejrzliwość. Posługując się
typologią Bromleya, zachowanie pacjenta określiły jako
postawę:
A . wrogości wobec otoczenia,
B . konstruktywną,
C . zależności,
D . obronną.
Zadanie 72.
Psychoza Korsakowa powstaje w następstwie:
A . narkomanii,
B . alkoholizmu,
C . AIDS,
D . nikotynizmu.
Zadanie 73.
Agresja u osób w wieku podeszłym wynika z:
A . reakcji n a negatywne bodźce wynikające z niepowodzeń
podejmowanych działań, pojawiającego się bólu,
ubóstwa,
B . reakcji n a negatywne bodźce wynikające z dodatkowej
pracy, uczestnictwa w aktywizacji,
C . reakcji na wdrożone działania usprawniające,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 74.
U dzieci cukrzyca spowodowana jest:
A . niedoborem insuliny z powodu niewydolności komórek
Beta wysepek Langerhansa,
B . względnym niedoborem insuliny,
C . niewłaściwą dietą,
D . niedożywieniem.
Zadanie 75.
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego NIE może być:
A . właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni
farmaceutycznej lub wytwórcą produktu leczniczego lub
wyrobu medycznego,
B . właścicielem akcji lub udziałów w spółce prowadzącej
zakład opieki zdrowotnej, aptekę lub hurtownię
farmaceutyczną albo wytwarzającej produkty lecznicze
lub wyroby medyczne,
C . członkiem Rady Narodowego Funduszu Zdrowia albo rady
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie
W celu
choroby
A.
B.
C.
D.
76.
pobudzenia łaknienia u pacjentów w terminalnej fazie
nowotworowej czasami stosuje się:
kortykosteroidy,
amitryptylinę,
cyproheptadynę,
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 77.
W terapii zaburzeń mowy dziecka z mózgowym porażeniem
dziecięcym szczególnie zwracamy uwagę na:
A . ćwiczenia mające n a celu wywołanie prawidłowych
głosek,
B . naukę dźwięków sylabowych,
C . ćwiczenia oddechowe i nauka prawidłowego toru dźwięków
nosowych,
D . ćwiczenia ssania, gryzienia, żucia.
Zadanie 78.
C o t o jest biegunka rzekoma z przelania i jak należy
postępować w przypadku jej wystąpienia?
A . powikłanie długotrwałego zaparcia stolca - należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,
B . zwykła
biegunka
należy
zastosować
środki
zapierające,
C . powikłanie zaparcia stolca - należy zastosować środki
zapierające,
D . zwykła biegunka - należy zastosować tylko odpowiednią
dietę.
Zadanie 79.
Częstą przyczyną osteoporozy wtórnej w starości jest:
A . Choroba Parkinsona,
B . nadczynność tarczycy,
C . niedoczynność kory nadnerczy,
D . marskość wątroby.
Zadanie 80.
D o bezpośrednich społecznych czynników ryzyka przedwczesnego
starzenia się organizmu ludzi starych zalicza się:
A . izolację psychiczną i społeczną, nagłą zmianę warunków
środowiskowych, pogorszenie warunków materialnych,
B . utratę sprawności fizycznej i zdrowia,
C . brak
przygotowania
do
starości,
niewłaściwe
nastawienie i negatywny stosunek otoczenia d o ludzi
starych,
D . wielochorobowość.
Zadanie 81.
Objawy jak: triada Charcota, parestezje, ataksja, labilność
uczuć,
osłabienie
siły
mięśniowej,
spastyczność,
charakterystyczne są dla:
A . choroby Parkinsona,
B . choroby Alzheimera,
C . stwardnienia rozsianego,
D . urazów kręgosłupa szyjnego.
Zadanie 82.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi:
A . bytowe, niepieniężne, rzeczowe, opiekuńcze,
B . opiekuńcze, bytowe, wspomagające, edukacyjne,
C . wspomagające, edukacyjne, rekreacyjne,
D . edukacyjne, pieniężne, socjalne.
Zadanie 83.
Skala służąca d o oceny stanu psychicznego pacjenta w wieku
podeszłym to:
A . skala Barthela,
B . skala ADL,
C . skala MMSE,
D . skala PSMS.
Zadanie 84.
W celu obiektywnej oceny nietrzymania moczu u osób starszych,
przewlekle chorych, pielęgniarka powinna przeprowadzić:
A . dobową zbiórkę moczu,
B . godzinny test podpaskowy,
C . 24 godzinną ocenę nietrzymania moczu,
D . 6 godzinną ocenę nietrzymania moczu.
Zadanie 85.
Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera w warunkach domowych
powinna polegać na:
A . wyręczaniu chorego w czynnościach dnia codziennego z
uwagi na nieporadną samoopiekę,
B . ograniczaniu aktywności życiowej i farmakologiczne
uspokajanie ze względu na ryzyko urazów fizycznych,
C . włączaniu chorego w życie rodzinne i ćwiczeniu jeszcze
istniejących umiejętności,
D . stałym
dozorze
i
dyskretnym
ograniczaniu
samodzielności chorego w celu zapewnienia m u jak
największego bezpieczeństwa.
Zadanie 86.
Pacjent lat 6 7 p o amputacji podudzia lewego kończyny dolnej.
Amputacja z powodu odmrożenia III stopnia opornego n a leczenie
zachowawczo - farmakologiczne. U chorego stwierdza się
wydobywanie się pienistego płynu między szwami, szarość skóry
okolicy rany oraz wyczuwalne pod skórą trzeszczenia.O czym
mogą świadczyć opisane powyżej objawy?
A . zatkaniu naczyń krwionośnych i narastającej martwicy,
B . utworzeniu się ropnia podskórnego,
C . zakażeniu beztlenowcami,
D . zapaleniu skóry wokół rany z wysiękiem surowiczym.
Zadanie 87.
Przeciwwskazaniem do stosowania opasek uciskowych u pacjenta w
profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest:
A . świeża zakrzepica żylna,
B . otyłość pacjenta,
C . długotrwałe unieruchomienie,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 88.
C z y mieszkaniec domu pomocy społecznej może samodzielnie
opuszczać swoje miejsce zamieszkania?
A . tak, ale zgodnie z zapisami regulaminu domu,
B . tak, jest człowiekiem wolnym, m a prawo d o pełnego
decydowania o sobie,
C . nie, a ograniczenie wolności w tym zakresie jest
dopuszczalne i uzasadnione,
D . nie, a w razie opuszczenia miejsca zamieszkania
powinien zostać zgłoszony na policję.
Zadanie 89.
Celem ćwiczeń oddechowych jest poprawa czynności układu
oddechowego poprzez:
A . utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc lub jej
poprawienie,
B . pobudzenie do efektywnego kaszlu,
C . zapobieganie powikłaniom (zapalenie płuc, niedodma),
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 90.
Dziecko przestaje reagować n a matkę oraz innych ludzi.
Sztywnieje trzymane n a rękach. Nie daje się dotykać, unika
kontaktu wzrokowego. Nie wyraża żadnych potrzeb emocjonalnych.
N i e chce uczestniczyć w zabawach grupowych, nie naśladuje też
innych dzieci. Przedstawiony opis dotyczy:
A . hemofili,
B . autyzmu,
C . separacji,
D . aktywacji.
Zadanie 91.
Chora lat 6 0 o d miesiąca jest leczona farmakologicznie
preparatami doustnie z powodu cukrzycy typu II. Nie stosuje
diety. Zgłasza duże pragnienie. U chorej w pierwszej
kolejności należy:
A . skontrolować poziom cukru we krwi,
B . zapewnić duże ilości płynów,
C . ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D . odstawić preparaty doustne.
Zadanie 92.
Majaczenia u osób w wieku podeszłym są wynikiem:
A . stanu przedagonalnego, zwiastującego załamanie się
homeostazy organizmu,
B . odwodnienia z powodu przyjmowania diuretyków,
przegrzania lub niedostatecznego przyjmowania płynów,
C . skokowego polepszenia się stanu zdrowia,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 93.
U pacjenta po udarze mózgu Body Mass Index (BMI) wynoszący 23
oznacza:
A . niedowagę,
B . normę,
C . nadwagę,
D . otyłość.
Zadanie 94.
Jakie objawy mogą wystąpić w przebiegu dużego napadu histerii?
A . toniczne prężenia i kloniczne drgawki,
B . objaw Babińskiego,
C . przygryzienie języka i mimowolne zmoczenie się,
D . senność po napadzie.
Zadanie 95.
Wskaż, w jakim przypadku pacjent skierowany d o szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:
A . gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . g d y lekarz w Izbie Przyjęć p o zbadaniu zakwalifikuje
pacjenta do leczenia szpitalnego,
C . gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o zbadaniu przez lekarza i podpisaniu zgody n a
leczenie, a jeżeli nie wyraża zgody t o może być
przyjęty d o szpitala, jeżeli zagraża bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.
Zadanie 96.
Który ze specjalistów prowadzi terapię dzieci głuchych?
A . pedagog,
B . tyflopedagog,
C . surdopedagog,
D . logopeda.
Zadanie 97.
Chory lat 3 0 jest p o amputacji urazowej kończyny dolnej prawej
n a wysokości 1/2 kości udowej. Zaopatrzony przez pracownię
zaopatrzenia
ortopedycznego
w
protezę
udową.W
celu
przyzwyczajenia kikuta do obciążenia protezą należy wykonywać:
A . bandażowanie,
B . prawidłowe układanie,
C . hartowanie,
D . ćwiczenia w odciążeniu.
Zadanie 98.
W celu zapobiegania przykurczom stawowym konieczne jest:
A . prawidłowe odżywianie chorego,
B . codzienne wykonywanie ćwiczeń,
C . stosowanie materaca magnetycznego,
D . pozostawienie chorego w łóżku.
Zadanie 99.
Pacjent 52-letni jest chory n a nowotwór przełyku. M a trudności
w połykaniu. Został zakwalifikowany d o leczenia radioterapią.
Pacjenta NIE należy odżywiać:
A . pozajelitowo,
B . doustnie,
C . przez zgłębnik,
D . przez gastrostomię.
Zadanie 100.
Statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje:
A . rada społeczna,
B . podmiot tworzący, chyba, ż e przepisy ustawy stanowią
inaczej,
C . dyrektor podmiotu leczniczego,
D . rada naukowa zakładu opieki zdrowotnej.
Zadanie 101.
Optymalnym modelem pracy z pacjentem p o udarze mózgu,
gwarantującym skuteczną rehabilitację jest model:
A . zazębiający się,
B . równoległy,
C . interdyscyplinarny,
D . transdyscyplinarny.
Zadanie 102.
Przeciwwskazaniem do hiperalimentacji jest/są:
A . rozległe i głębokie oparzenia,
B . jadłowstręt psychiczny,
C . gastrostomia lub jejunostomia,
D . niewydolność nerek.
Zadanie 103.
Jednostką kalkulacyjną w rozliczeniu świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia:
A . są osobodni,
B . jest stawka kapitacyjna,
C . jest procedura,
D . jest porada.
Zadanie 104.
Jednym z priorytetów w ochronie zdrowia jest rozwój sektora
opieki długoterminowej, głównie poprzez:
A . ograniczenie liczby łóżek opieki krótkoterminowej,
B . restrukturyzację
części
niewykorzystanych
łóżek
psychiatrycznych, gruźlicy i chorób płuc,
C . tworzenie
zakładów
pielęgnacyjno-opiekuńczych,
opiekuńczo-leczniczych oraz rozwój opieki zdrowotnej
nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym w domu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 105.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zyskuje
osobowość prawną po dokonaniu:
A . wpisu d o Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnych
prowadzonego przez Wojewodę,
B . wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
C . podjęcia przez organ założycielski uchwały w sprawie
utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej,
D . wpisu d o rejestru Urzędu Statystycznego i otrzymania
numeru REGON.
Zadanie 106.
Komunikowanie się z pacjentem umierającym oparte jest o:
A . komunikację werbalną,
B . komunikację niewerbalną,
C . gesty, spojrzenia, w rozmowie szanowania ciszy,
zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 107.
Do pełnej oceny geriatrycznej wykorzystuje się skalę:
A . CGA,
B . Webstera,
C . Douglasa,
D . Benoit.
Zadanie 108.
Ostra psychoza t o stan chorobowy o nagłym początku,
charakteryzujący się poważnym zaburzeniem związków człowieka z
rzeczywistością, do nich zaliczamy:
A . schizofrenia (powolny początek), tiki, dyskinezy,
B . paranoja, schizofrenia (ostry początek), zespoły
dysocjacyjne,
C . choroby efektywne, depresja, mania,
D . choroby demencyjne, choroby afektywne.
Zadanie 109.
U pacjenta z krótkimi kikutami, p o amputacji obu kończyn
dolnych środek ciężkości przesuwa się do poziomu:
A . bioder,
B . miednicy,
C . brzucha,
D . klatki piersiowej.
Zadanie 110.
Co oznacza pojęcie spastyczny?
A . fizjologiczne napięcie mięśniowe: ciągłe, umiarkowane
skurcze mięśniowe,
B . obniżone napięcie mięśniowe,
C . wzmożone napięcie mięśniowe - inaczej sztywność,
D . napięcie pomocnicze, wspierające pracę mięśniową.
Zadanie 111.
Wspólne cechy zaburzeń rozwoju psychicznego
młodzieży obejmują:
A . okres niemowlęctwa lub dzieciństwa,
B . uszkodzenie lub opóźnienie rozwoju OUN,
C . brak okresów remisji,
D . wszystkie powyżej wymienione.
u dzieci
i
Zadanie 112.
Podczas leczenia cukrzycy u pacjentów wymagających podawania
insuliny, pielęgniarka musi dostosować czas podania leku d o
spożycia posiłku przez pacjenta. Insulinę podajemy na:
A . 40 minut przed posiłkiem,
B . 30 minut przed posiłkiem,
C . 15 minut przed posiłkiem,
D . w trakcie posiłku.
Zadanie 113.
Do
zakładu
opiekuńczo-leczniczego
o
profilu
ogólnym
przyjmowani są pacjenci głównie ze względu na:
A . wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B . wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C . wskazania medyczne,
D . występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.
Zadanie 114.
"Szok rdzeniowy" związany jest z:
A . pierwotnym urazem rdzenia kręgowego,
B . wtórnym urazem rdzenia kręgowego,
C . zespołem niecałkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego,
D . zespołem poprzecznego całkowitego uszkodzenia rdzenia
kręgowego.
Zadanie 115.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego został przyjęty pacjent z
upośledzoną zdolnością d o samodzielnej zmiany pozycji.
Pielęgniarki dokonały oceny ryzyka wystąpienia odleżyn,
posługując się skalą:
A . Cambella,
B . Nortona,
C . Bradena,
D . Prawidłowa odpowiedź B i C.
Zadanie 116.
Mężczyzna lat 3 5 przed kilku laty przebył 3 miesięczny okres
depresji. Był spokojny, odpowiedzialny. O d ok. 2 tygodni stał
s i ę bardzo aktywny, zaczął pić alkohol, zapraszać nieznajome
towarzystwo d o domu, wydał dużą sumę pieniędzy n a gry
hazardowe. N a uwagi i prośby żony reaguje złością,
wulgaryzmami. Żona boi się swojego męża, ponieważ wielokrotnie
próbował j ą uderzyć. Nie przyjmuje d o wiadomości, ż e t o wynik
choroby i nie chce się leczyć. W przedstawionej sytuacji
aktywność może świadczyć o:
A . urojeniach,
B . manii,
C . zaburzeniach osobowości,
D . depresji.
Zadanie 117.
Radioterapia jest jedną z metod leczenia choroby nowotworowej,
która polega n a leczniczym stosowaniu promieniowania
jonizującego.
Radioterapię
ze
względu
na
technikę
napromieniowania dzielimy na:
A . radioterapię i elektroterapię,
B . teleradioterapię i brachyterapię,
C . brachyterapię i stymuloterapię,
D . teleradioterapię i elektroterapię.
Zadanie 118.
Jednym z wczesnych powikłań ogólnych w udarze mózgu, jest
dysfagia. Jako czynnik rokowniczo niekorzystny zwiększa
ryzyko:
A . wystąpienia
zapalenia
płuc,
niedożywienia
i
odwodnienia,
B . infekcji dróg moczowych,
C . wystąpienia zakrzepicy żył głębokich,
D . wystąpienia napadów padaczkowych.
Zadanie 119.
Chory lat 6 2 jest p o urazie czaszkowo-mózgowym, leżący, z
niedowładem czterokończynowym, z odleżyną III stopnia z
martwicą w okolicy krzyżowej. W dalszym postępowaniu
pielęgnacyjnym należy zastosować:
A . opracowanie chirurgiczne rany, właściwe opatrunki i
laser biostymulujący,
B . lampę Sollux na odleżynę,
C . opatrunek uciskowy na odleżynę,
D . okłady z Rivanolu na odleżynę.
Zadanie 120.
Unieruchomienie w łóżku pacjenta p o ustąpieniu ostrych objawów
zespołu wieńcowego trwa najczęściej:
A . 24-48 godz.,
B . 12-24 godz.,
C . 48-72 godz.,
D . 72-96 godz.
Zadanie 121.
W celu podania preparatów hiperalimentacyjnych najbardziej
odpowiednim miejscem wkłucia do żyły jest:
A . ż. udowa prawa,
B . ż. podkolanowa prawa,
C . ż. podobojczykowa,
D . ż. strzałkowa prawa.
Zadanie 122.
W pielęgnacji pacjenta p o udarze mózgu należy unikać pozycji
ułożeniowej:
A . leżenia na wznak,
B . leżenia z podparciem strony niedowładnej (podkłady,
poduszki, itp.),
C . leżenia na stronie zdrowej,
D . leżenia z uniesioną głową na poduszce.
Zadanie 123.
Zjawisko polegające n a niewydolności jednego narządu u osób w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:
A . zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B . efekt domina,
C . postępujące zniedołężnienie starcze,
D . zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.
Zadanie 124.
Podmiot leczniczy jest utworzony i utrzymywany w celu:
A . udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
B . prowadzenia
badań
naukowych
i
prac
badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia,
C . realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w
powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i
promocją zdrowia,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 125.
Prowadzenie dziennika samokontroli w cukrzycy jest:
A . konieczne, gdyż ułatwia samoocenę w zakresie wyników
leczenia,
B . niekonieczne, gdyż dla lekarza istotne s ą aktualne
wyniki badań,
C . niepotrzebne, gdyż zapisywanie wyników jest zbyteczne,
D . uciążliwe, gdyż niepotrzebnie zabiera czas.
Zadanie 126.
Najbardziej
korzystne
formy
organizacyjne
opieki
psychiatrycznej dla pacjentów psychiczne chorych to:
A . usytuowanie oddziałów w odrębnych budynkach daleko od
społeczności lokalnej,
B . tworzenie oddziałów interdyscyplinarnych medycznie,
C . usytuowanie oddziałów psychiatrycznych w szpitalach
ogólnych,
D . trzymanie chorych pod ścisłym nadzorem i w
odosobnieniu.
Zadanie 127.
Do objawów zespołu móżdżkowego należą:
A . mowa skandowana, zaburzenia równowagi, chód n a
szerokiej podstawie,
B . mowa afatyczna, chód drobnymi kroczkami,
C . niedowład czterokończynowy, zaburzenia widzenia,
D . niedowład połowiczy, afazja mieszana.
Zadanie 128.
Zasada "solidaryzmu społecznego" oznacza ponoszenie kosztów
świadczeń zdrowotnych przez:
A . aktywnych zawodowo, równy dostęp d o świadczeń dla
ubezpieczonych, składka ma charakter dystrybucyjny,
B . aktywnych zawodowo, równy dostęp d o świadczeń dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny,
C . ogół ubezpieczonych, dostęp d o świadczeń uzależniony
o d wysokości ubezpieczenia, składka m a charakter
dystrybucyjny,
D . ogół ubezpieczonych, równy dostęp d o świadczeń dla
ubezpieczonych, składka ma charakter redystrybucyjny.
Zadanie 129.
Jadłowstręt psychiczny:
A . jest t o zespół objawów somatycznych związanych z
przyjmowaniem nadmiernej ilości pokarmu,
B . rozpoznawany jest najczęściej u chłopców w wieku 13-15
rż.,
C . jest zespołem chorobowym, którego podstawową cechą
stanowi dążenie do utraty masy ciała,
D . jest zespołem o nieokreślonej etiologii.
Zadanie 130.
Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego:
A . przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej - ocenia, w
terminie 3 dni, kierownik tego zakładu, jeżeli jest
lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony,
B . przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy
społecznej lub innego lekarza - ocenia, w terminie 3
dni, upoważniony przez marszałka województwa lekarz
specjalista w dziedzinie psychiatrii,
C . przez pielęgniarkę-ocenia dyrektor zakładu,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 131.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje:
A . starosta,
B . Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
C . organ gminy,
D . ośrodek interwencji kryzysowej.
Zadanie 132.
D o zadań pielęgniarki, mającej bezpośredni kontakt z rodzicami
noworodka z zespołem Downa, należy:
A . odizolowanie dziecka o d matki d o czasu postawienia
pełnej diagnozy,
B . pozostawienie lekarzowi rozmowę n a temat choroby
dziecka,
C . umożliwienie współudziału i włączenie rodziców w cały
proces porodu oraz zachęcenie ich d o wzajemnej
bliskości bezpośrednio po porodzie,
D . okazanie szczerej litości i współczucia.
Zadanie 133.
Profilaktyka upośledzeń umysłowych powinna polegać na:
A . promowaniu zdrowego stylu życia kobiet ciężarnych,
przyjmowaniu kwasu foliowego przez kobiety przed
planowaną ciążą i w czasie ciąży, szczepieniu młodych
dziewcząt przeciwko różyczce,
B . edukacji młodych rodziców w zakresie zabiegów
pielęgnacyjnych wykonywanych u noworodka,
C . poradnictwie psychologicznym dla młodych małżonków,
D . warsztatach
psychologiczno-pedagogicznych
przygotowujących do roli rodziców.
Zadanie 134.
Reumatoidalne zapalenie stawów w wieku podeszłym należy
różnicować przede wszystkim z:
A . ZZSK,
B . Osteoporozą,
C . Polimialgią,
D . ChZS.
Zadanie 135.
Zjawisko
wyparcia
śmierci
ze
świadomości
(indywidualnej i społecznej) określa się mianem:
A . śmierci prostej,
B . śmierci zwykłej,
C . śmierci zdziczałej,
D . śmierci zbiorowej.
człowieka
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 331915
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do terapii kreatywnych NIE należą:
A . terapia sztuką - o d wyrażania w
chaosu,
lęku
i
depresji
symbolizujących nadzieję,
B . muzykoterapia - aktywne słuchanie
natury,
C . homeopatia
kompleksowa
i
ziołolecznictwo,
D . poezjoterapia.
sztuce plastycznej
do
przedstawień
muzyki i dźwięków
klasyczna
oraz
Zadanie 2.
W algorytmie ewaluacji efektywności opieki paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:
A . badania skriningowego sprawności umysłowej,
B . ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C . szczegółowej oceny dominujących objawów,
D . oceny bólu.
Zadanie 3.
Interdyscyplinarny zespół opieki paliatywnej lub hospicyjnej
świadczy usługi dla osób zamieszkałych n a obszarze w promieniu
do:
A . 25 kilometrów,
B . 20 kilometrów,
C . 30 kilometrów,
D . 15 kilometrów.
Zadanie 4.
Aktualnie w Polsce d o opieki paliatywnej i hospicyjnej mogą
być kwalifikowane osoby dorosłe, chorujące na:
A . choroby nowotworowe,
B . owrzodzenia odleżynowe,
C . układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ
nerwowy,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 5.
W doskonaleniu zawodowym NIE stosuje się:
A . wykładów, prelekcji, pokazów, ekspozycji,
B . dyskusji, rotacji n a stanowiskach mistrz-uczeń,
analizy dokumentacji, przeglądów piśmiennictwa,
C . metody projektów,
D . oceny jakości pracy pielęgniarskiej.
Zadanie 6.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:
A . pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B . minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C . składanie obietnic bez pokrycia,
D . słuchanie i neutralność.
Zadanie 7.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy:
A . zaparcie,
B . senność,
C . rozszerzenie źrenic,
D . depresja ośrodka oddechowego.
Zadanie 8.
Celem stosowania opatrunków aktywnych w leczeniu odleżyn u
chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej jest:
A . wygojenie odleżyny,
B . łagodzenie dolegliwości chorego przez zmniejszenie
wysięku czy nieprzyjemnego zapachu,
C . niedopuszczenie do pogłębienia zmian,
D . wszystkie powyższe działania.
Zadanie 9.
Celem
rozmowy
terapeutycznej
w
opiece
paliatywnej
przeprowadzanej z chorym, NIE jest:
A . zmiana osobowości chorego, aby lepiej funkcjonował w
sytuacji choroby,
B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji,
w jakiej się znajduje,
C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,
D . podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.
Zadanie 10.
W sytuacji konfliktu decyzji w zakresie wyboru "mniejszego
zła" należy:
A . dostrzec istotę konfliktu,
B . rozważyć wszystkie "za i przeciw",
C . podjąć decyzję (czyli umotywowane postanowienie
najbliższe temu, co uważamy za słuszne),
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 11.
W leczeniu bólu nowotworowego niektóre leki p/bólowe wykazują
efekt pułapowy. Proszę określić, które to leki:
A . Morfina,
B . Tramadol, Kodeina, Dihydrokodeina,
C . Fentanyl,
D . Morfina i Fentanyl.
Zadanie 12.
Znajdź NIEPRAWDZIWĄ odpowiedź spośród zasad sprawowania opieki
paliatywnej nad dziećmi:
A . szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka,
B . akceptacja nieuniknionej śmierci jako naturalnego
zakończenia nieuleczalnej choroby,
C . dopuszczenie w najlepszym interesie dziecka metod
mających n a celu intencjonalne skrócenie życia i
okresu cierpień dziecka,
D . niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużania
życia dziecka.
Zadanie 13.
Do symptomów żałoby o nieprawidłowym przebiegu zaliczamy:
A . patologiczną identyfikację ze zmarłym,
B . nadmierny zbyt długo trwający lub zbyt intensywny żal,
C . przechodzenie poszczególnych faz,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 14.
Ból koincydencyjny to ból:
A . nowotworowy wyzwalany przez ruch, kaszel, połykanie,
B . spowodowany rozrastaniem się guza nowotworowego,
C . który występuje u chorych n a nowotwory złośliwe, ale
który nie jest związany z nowotworem, ani przebytym
leczeniem,
D . powstały w wyniku leczenia przeciwnowotworowego np.
polineuropatia po chemioterapii.
Zadanie 15.
Zastosowanie strategii "strzału ostrzegawczego" w stosunku d o
pacjenta w stanie terminalnym, polega n a przekazaniu
informacji o:
A . niewłaściwym stosowaniu zleconych leków,
B . niewłaściwym zachowaniu się rodziny pacjenta,
C . konsekwencjach wynikających z niestosowania się d o
procesu leczenia,
D . niepomyślnym rokowaniu jego stanu chorobowego i
oczekiwanie na reakcję emocjonalną pacjenta.
Zadanie 16.
Co to jest mechanizm obronny?
A . emocje, pojawiające się c o jakiś czas w trudnych
sytuacjach, które odsuwają lęk i depresję, nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,
B . emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje pozwalające przez określony czas odsunąć lęk,
depresję, które pozwalają n a oswojenie i zaadaptowanie
s i ę d o trudnej sytuacji, ukierunkowane n a poprawę
stanu emocjonalnego,
D . emocje odsuwające lęk, przez c o utrudniają adaptację
do trudnej i stresującej sytuacji.
Zadanie 17.
Proces adaptacji d o choroby nowotworowej może przebiegać n a
płaszczyźnie:
A . analitycznej,
korzystającej
z
doświadczeń
z
dzieciństwa,
B . represywnej, skupiającej uwagę na chorym,
C . sensytywnej, skłaniającej d o koncentrowania się n a
chorobie,
D . poznawczej i emocjonalnej.
Zadanie 18.
Prawidłowe stosowanie leków przeciwbólowych u dzieci opiera
s i ę n a czterech podstawowych zasadach. Proszę wskazać, która
zasada do nich NIE należy:
A . zgodnie z drabiną analgetyczną,
B . zgodnie z zegarem,
C . zgodnie z najlepszą drogą podania,
D . zgodnie z ustaleniami podjętymi z rodzicami.
Zadanie 19.
Tolerowanie zwyczajów i trybu życia chorego jak np. palenia
papierosów czy picia alkoholu u chorego w stanie terminalnym:
A . nie służy poprawie jakości życia chorego,
B . jest stosowane pod warunkiem wyrażenia zgody przez
lekarza,
C . jest stosowane pod warunkiem, ż e nie pogarsza doraźnie
dolegliwości chorego,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 20.
Autogenny trening relaksacyjny Schultza polega na:
A . pracy z wyobraźnią i przekonaniami,
B . pracy z e zdarzeniami z przeszłości poprzez stopniowe
ich przypominanie,
C . wzmocnieniu objawów lęku i doprowadzeniu do paniki,
D . uczeniu się koncentracji n a wrażeniach płynących z
mięśni i rozluźnianiu dużych grup mięśniowych.
Zadanie 21.
Z e względu n a kryterium miejsca postrzegania, silny ból
występujący w wielu miejscach, któremu poza doznaniami
somatycznymi towarzyszą głębokie zmiany psychiczne i
cierpienie egzystencjalne (duchowe), określamy jako:
A . zlokalizowany,
B . rzutowany,
C . totalny,
D . psychogenny.
Zadanie 22.
Zaproponowany model Jean Watson zajmuje się następującymi
pojęciami:
A . osoba, życie, zdrowie, choroba, opieka pielęgniarska i
j e j cele, relacja pielęgniarka-pacjent, rola zawodowa
pielęgniarki,
B . osoba, życie, zdrowie, choroba opieka edukacyjno wspierającą, opieka częściowo kompensująca, całkowita
opieka,
C . osoba, życie, zdrowie, choroba, opieka częściowo
kompensująca, opieka całościowa, rola zawodowa
pielęgniarki,
D . osoba,
życie,
zdrowie,
choroba,
relacja
pielęgniarka-pacjent, rola zawodowa pielęgniarki.
Zadanie 23.
Ocena jakości opieki medycznej, w tym również paliatywnej
składa się z sumy ocen cząstkowych, które dotyczą:
A . analizy materiałów ankietowych,
B . jakości struktury, organizacji i wyników,
C . analizy ocen pokontrolnych np. NFZ i/ lub Sanepidu,
D . przygotowania fachowego poszczególnych pracowników
medycznych.
Zadanie 24.
Bóle przebijające charakteryzują się:
A . wolnym narastaniem bólu i szybkim zanikaniem,
B . napadowym charakterem, szybkim czasem nasilenia i
krótkim czasem trwania (ok. 30 min.),
C . napadowym charakterem, zwykle są miernie nasilone,
D . znacznym nasileniem i długim czasem trwania (ponad 2
godziny).
Zadanie 25.
B ó l neuropatyczny (nie receptorowy) występujący u pacjentów w
zaawansowanej chorobie nowotworowej z e względu n a lokalizację
dzielimy na:
A . obwodowy,
B . ośrodkowy,
C . współczulny,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 26.
Jakie objawy uboczne najczęściej pojawiają się u pacjentów w
trakcie chemioterapii?
A . nudności i wymioty,
B . świąd skóry,
C . zmęczenie,
D . zaburzenia perystaltyki jelit.
Zadanie 27.
Stosowana u pacjenta morfina zwiększa napięcie mięśni gładkich
powodując:
A . zaparcia spastyczne, skurcz odźwiernika,
B . skurcz zwieraczy pęcherza i moczowodów,
C . skurcz zwieracza Oddiego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 28.
Interdyscyplinarność (międzydyscyplinarność) zespołu opieki
paliatywnej opiera się na:
A . wykorzystaniu wiedzy innych osób reprezentujących
kilka dziedzin w proces pewnego "świadczenia usług",
B . współpracy członków zespołu, którzy przy pomocy
charakterystycznych dla reprezentowanej dziedziny ujęć
tematu, starają się ustalić nowe podejście,
C . dążeniu każdego z członków zespołu d o wyznaczonego
przez siebie celu,
D . współpracy wybranych członków zespołu, którzy przy
pomocy
charakterystycznych
dla
reprezentowanej
dziedziny ujęć tematu, wybierają standardowy sposób
postępowania.
Zadanie 29.
Postępowanie niezgodne z etyką zawodową
położnych podlega rozpatrzeniu przez:
A . sąd pielęgniarek i położnych,
B . sąd powiatowy,
C . sąd najwyższy,
D . pracodawcę.
pielęgniarek
i
Zadanie 30.
Leki adjuwantowe (wspomagające) to:
A . niesteroidowe leki przeciwzapalne i paracetamol
wspomagające działanie opioidów n a wyższych szczeblach
drabiny analgetycznej,
B . leki stosowane doraźnie przy bólach przebijających,
C . leki nie działające bezpośrednio przeciwbólowo, ale
pomagające zwalczać ból poprzez różne mechanizmy
działania,
D . silne opioidy, które nie powinny być stosowane u
chorych z bólem przewlekłym.
Zadanie 31.
Jaką postawę należy zachować, gdy pacjent, mimo świadomości
rozpoznania, utrzymuje postawę "zaprzeczenia" - nie przyjmuje
do wiadomości nieuchronności śmierci?
A . zdecydowanie poinformować, ż e nie m a możliwości
poprawy, przedstawić prawdopodobny "scenariusz"
postępu choroby i śmierci,
B . nie
interweniować,
pozwolić
choremu
utrzymać
złudzenia,
C . spokojnie, bez drastycznych słów poinformować rodzinę
i
chorego
o
braku
możliwości
wyzdrowienia,
jednocześnie zapewnić o dalszej opiece, starać się
złagodzić lęk przed przerażającym wyobrażeniem
śmierci,
D . poinformować, ale tylko rodzinę, pozostawiając chorego
w stanie zaprzeczenia.
Zadanie 32.
Jakie jest najlepsze miejsce dla sprawowania opieki
paliatywnej w zaawansowanej chorobie nowotworowej?
A . najlepsze miejsce dla chorego jest w szpitalu, b o
zapewnia całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,
B . najlepszym miejscem jest to, które łagodzi wszelkie
dolegliwości bólowe według najnowszych standardów,
C . najlepszym miejscem jest oddział stacjonarny w
hospicjum, ponieważ odciąża całkowicie zmęczoną
rodzinę,
D . najlepszym miejscem jest to, które zapewnia choremu
najlepszą jakość życia.
Zadanie 33.
Reakcje
psychiczne
dzieci
na
sytuację
postępującej,
nieuleczalnej choroby, zależą w dużym stopniu od:
A . specyficznych cech psychiki dziecięcej,
B . wieku chorego dziecka,
C . wsparcia rodziny i bliskich,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 34.
Na czym polega pomoc w żałobie?
A . pomoc w przeżyciu osamotnienia, utraty i odnalezienia
nowych perspektyw,
B . neurotyczne kontemplowanie przeżytej śmierci,
C . podtrzymywanie więzi łączącej ze zmarłym,
D . wyjaśnianie i dociekanie przyczyn śmierci.
Zadanie 35.
Działania zespołu terapeutycznego mające wpływ n a poprawę
jakości życia chorego w stanie terminalnym obejmują między
innymi:
A . odwrócenie uwagi chorego o d aktualnego stanu przez
ukazywanie
możliwości
zaistnienia
poprawy
w
przyszłości, dystansowanie się do zwyczajów chorych,
B . kierowanie
uwagi
chorego
na
przeżywanie
teraźniejszości, okazywanie akceptacji, wskazywanie
sfer w których chory mógłby poczuć się "użyteczny",
C . preferowanie drogi dożylnej podawania leków z e względu
n a szybkość działania, organizowanie dnia chorego w
taki sposób, aby miał on dużo wolnego czasu,
D . dążenie d o zmian w dotychczasowej hierarchii wartości
chorego tak aby najważniejsze stało się zdrowie,
akcentowanie przyszłości.
Zadanie 36.
Jakie czynniki sytuacyjne wpływają n a percepcję bólu
chronicznego u dzieci?
A . rozumienie, kontrola, oczekiwania, znaczenie,
B . rozumienie,
sposób
reagowania
przez
rodziców,
oczekiwania rodziców, znaczenie,
C . kontrola, wcześniejsze doświadczenia, rozumienie,
oczekiwania,
D . kontrola,
płeć,
rozwój
poznawczy,
oczekiwania
rodziców.
Zadanie 37.
Czternastoletnia zbuntowana dziewczynka z czerniakiem i
przerzutami d o płuc i kości p o ostatnim cyklu chemioterapii
kilkakrotnie ucieka z e szpitala. N a głowie i szyi ogromny guz
sączący i cuchnący. Dziewczynka pragnie być w domu, chce
świadomie "pomagać" rodzinie wielodzietnej, być blisko
młodszego rodzeństwa. Jak powinny być traktowane dzieci w tej
rodzinie?
A . chore dziecko powinno być traktowane wyjątkowo, z e
względu na chorobę, bez wymagań i kar,
B . wszystkie dzieci powinny być traktowane jednakowo,
wobec wszystkich należy stosować nagrody i kary,
C . zdrowe dzieci należy karać, a chore nagradzać,
D . wszystkie należy tylko nagradzać.
Zadanie 38.
Elementem leczenia odleżyn realizowanym przez pielęgniarkę
jest:
A . oczyszczanie odleżyn z tkanki martwiczej metodami
chirurgicznymi,
B . leczenie chorób wywołujących czynniki ryzyka,
C . stosowanie opatrunków specjalistycznych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 39.
Czynniki wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:
A . środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B . warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C . kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan fizyczny danej osoby i warunki fizyczne
środowiska pracy.
Zadanie 40.
Jakie działania należy podjąć w celu zmniejszenia obrzęku
limfatycznego kończyny dolnej u pacjentki p o histerektomii
totalnej?
A . unieruchomić na temblaku,
B . siadać ze spuszczonymi nogami,
C . założyć opatrunek gipsowy,
D . unieść kończynę dolną do poziomu serca.
Zadanie 41.
Przewlekłe bóle nowotworowe z e względu n a patomechanizm
dzielimy na:
A . ogólne,
B . miejscowe,
C . receptorowe i nie receptorowe,
D . uciskowe.
Zadanie 42.
Wskaż nieprawidłową informację n a temat bólu występującego u
dziecka z chorobą nowotworową:
A . b ó l występuje przede wszystkim w zaawansowanej fazie
choroby nowotworowej,
B . mogą występować tzw. bóle incydentalne,
C . główne rodzaje bólu dotyczą zajęcia tkanek miękkich,
kości, trzewi i układu nerwowego,
D . skuteczna walka z bólem wpływa n a jakość życia dzieci
z chorobą nowotworową.
Zadanie 43.
Akceptacja nieuchronności śmierci oznacza powstrzymanie się
od:
A . wszelkich działań w okresie agonii,
B . wszelkich działań nadzwyczajnych u ludzi z chorobą
nowotworową,
C . wszelkich działań nadzwyczajnych w okresie agonii,
D . prowadzenia reanimacji u pacjentów z chorobą
nowotworową.
Zadanie 44.
W opiece holistycznej opieka duchowa:
A . brana jest pod uwagę tylko w instytucjach religijnych,
B . nie ma istotnego znaczenia w procesie leczenia,
C . jest nieodłączną częścią w praktyce holistycznej
opieki paliatywnej,
D . powinna stać na pierwszym miejscu.
Zadanie 45.
Etyka pielęgniarska, to:
A . zespół
przepisów
określających
postępowanie
pielęgniarskie,
B . zespół norm i dyrektyw wynikających z tradycji i
swoistości zawodu pielęgniarskiego, ducha kultury
narodowej oraz wskazań etyki ogólnej i szczegółowej,
C . zespół
norm
postępowania
pielęgniarskiego
ułatwiających radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
D . ogół przepisów obowiązujących pielęgniarki w trakcie
pełnienia funkcji zawodowych.
Zadanie 46.
Procedury edukacyjne wykonywane przez pielęgniarkę w opiece
paliatywno-hospicyjnej, to m.in.:
A . instruowanie chorego i jego rodziny w zakresie obsługi
materacy przeciwodleżynowych,
B . edukacja chorego i jego rodziny w zakresie odżywiania,
C . przygotowanie chorego i jego rodziny d o wypisu d o
domu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 47.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:
A . jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B . ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C . nie jest istotne,
D . n i e przekazuje się niepomyślnych informacji z e względu
na obciążenie psychiczne.
Zadanie 48.
Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia dobrej jakości
życia przez chorych w stanie terminalnym jest:
A . zwrot ku przeszłości (skupianie się na przeszłości),
B . zwrot ku przyszłości (skupianie się na przyszłości),
C . zwrot
ku
teraźniejszości
(skupianie
się
na
teraźniejszości),
D . oderwanie od poczucia czasu.
Zadanie 49.
Akupresura jest to:
A . nakłuwanie wybranych punktów na powierzchni ciała,
B . masowanie wybranych punktów,
C . uciskanie wybranych punktów w obrębie powłok ciała,
D . stosowanie lasera n a wybrane punkty n a powierzchni
ciała.
Zadanie 50.
Proszę wskazać prawidłowe określenie dotyczące paniki
oddechowej:
A . n a panikę oddechową pozostają bez wpływu działania
takie, jak: wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,
opanowanie hiperwentylacji przez wolniejszy i głębszy
oddech, stosowanie benzodiazepin,
B . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również z czynników psychosocjalnych i duchowych
nakładających się na istniejącą duszność,
C . związana jest głównie z wysiłkiem i ruchem chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),
D . n i e nasila się przy nieprawidłowej kontroli objawów,
a n i w związku z postępem choroby, może wiązać się
głównie z lękiem przed śmiercią, i nieuregulowaniem
spraw życiowych.
Zadanie 51.
W sytuacji, kiedy chory z e względu n a ograniczenia sprawności
umysłowej nie jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć n a
pytania zawarte w skali służącej ocenie jakości życia, należy:
A . odstąpić o d wykonania pomiaru kontroli objawów i
jakości życia gdyż tylko subiektywna ocena chorego
może być uznana za odpowiadającą rzeczywistości,
B . przeprowadzić taką ocenę kilkakrotnie, z a każdym razem
inny członek zespołu i uśrednić wyniki, pozwoli t o
zobiektywizować uzyskane dane,
C . dokonać oceny, n a podstawie dokładnej obserwacji, w
stałych
odstępach
czasu
przez
tego
samego
przeszkolonego opiekuna,
D . żadne z wymienionych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 52.
D o zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze
obowiązkowym realizowanym przez gminy należą:
A . sprawienie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
B . organizowanie
i
prowadzenie
gminnych
ognisk
wychowawczych,
C . udzielanie schronienia i posiłków osobom bezdomnym,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 53.
Pomiar jakości życia powinien uwzględniać:
A . holistyczne traktowanie pacjenta,
B . podmiotowe traktowanie pacjenta,
C . holistyczne i podmiotowe traktowanie pacjenta,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 54.
W ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych z e środków
publicznych,
wizyty
pielęgniarskie
z
zakresu
opieki
paliatywnej i hospicyjnej w hospicjum domowym powinny być
realizowane:
A . w zależności od potrzeb,
B . w zależności o d potrzeb, nie rzadziej niż 2 w
miesiącu,
C . w zależności o d potrzeb, nie rzadziej niż 2 w
tygodniu,
D . w zależności o d potrzeb, nie rzadziej niż 4 w
tygodniu.
Zadanie 55.
W obrzęku limfatycznym u chorego objętego opieką paliatywną
stosujemy:
A . wyłącznie intensywne leczenie fizjoterapeutyczne, aby
j a k najszybciej zmniejszyć wielkość obrzęków c o
poprawi komfort chorego,
B . wyłącznie dobrze dobrane rękawy uciskowe aby nie
obciążać chorego innym postępowaniem,
C . ćwiczenia bierne obrzękniętej kończyny,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 56.
Adaptacja do sytuacji choroby musi uwzględniać cele:
A . poradzenia sobie z samą chorobą, jej problemami,
leczeniem,
B . poradzenia sobie z e zmianami życia, jakie wywołała
choroba,
C . prawidłowe są odpowiedzi A i B,
D . żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 57.
Rawhnson opracował typologię przyczyn cierpienia, wyróżniając
zakresy:
A . cierpienie spójności, połączenia zgody ze sobą,
B . cierpienie ciała i woli, cierpienie związane z
międzyosobowymi związkami,
C . cierpienie duszy,
D . prawidłowe A i B.
Zadanie 58.
Przetoka pęcherzowa polegająca n a nadłonowym odprowadzeniu
moczu z pęcherza moczowego, to:
A . nefrotomia,
B . kolostomia,
C . cystostomia,
D . ileostomia.
Zadanie 59.
Przypalanie powłok ciała zapalonymi i rozżarzonymi stożkami
l u b cygarami sporządzonymi z wysuszonych listków z rodziny
chryzantem nazywamy:
A . akupresurą,
B . akupunkturą,
C . moksą,
D . homeopatią.
Zadanie 60.
Elementy "dobrej komunikacji", to:
A . nadawca
jest
wiarygodny,
wzbudza
zaufanie
profesjonalnością i życzliwością,
B . informacja przekazywana jest w sposób zrozumiały,
C . otrzymujemy informację zwrotną o d odbiorcy - n a ile
zrozumiał, oraz jaka jest jego reakcja n a otrzymaną
informację,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 61.
Ocena jakości życia to ocena:
A . obiektywna własnego położenia życiowego, dokonana
przez człowieka w określonym czasie,
B . subiektywna własnego położenia życiowego, dokonana
przez człowieka w określonym czasie,
C . subiektywna, zgeneralizowana własnego położenia
życiowego, dokonana przez człowieka, bez względu n a
okres czasu, w którym jest dokonywana,
D . obiektywna położenia życiowego pacjenta, dokonana
przez personel medyczny.
Zadanie 62.
Jaką rolę pełni rzetelnie prowadzona dokumentacja medyczna w
opiece paliatywnej? Wskaż zdanie fałszywe.
A . dokumentacja jest narzędziem w rękach menedżerów
pierwszej linii, którzy mogą sprawniej kontrolować
proces pracy podległego personelu,
B . jest ważnym elementem wizyty interwencyjnej, ponieważ
pielęgniarka dyżurna, nie znając wcześniej pacjenta,
może uzyskać potrzebne jej informacje,
C . jest
mniej
potrzebna
członkom
zespołu
interdyscyplinarnego,
D . t o ważne źródło kontroli i oceny zewnętrznej, której
podlegają
jednostki
organizacyjne
opieki
paliatywnej/hospicyjnej.
Zadanie 63.
Proszę wskazać najwłaściwsze uzupełnienie zdania: Anoreksja
wtórna charakteryzuje się:
A . niechęcią do przyjmowania pokarmów,
B . szybkim uczuciem nasycenia p o przyjęciu niewielkich
porcji pokarmów,
C . niechęcią do przyjmowania pokarmów i szybkim uczuciem
nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,
D . wystąpieniem zespołu "Kacheksja".
Zadanie 64.
Odrębność świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej o d
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej w polskim prawodawstwie reguluje:
A . ustawa z dnia 1 5 kwietnia 2011 r . o działalności
leczniczej z późn. zm.,
B . ustawy z dnia 2 7 sierpnia 2004 r . o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych z e środków publicznych
z późn. zm.,
C . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 9 października
2013 r . w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej.,
D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 2 listopada
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej.
Zadanie 65.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka
ponosi odpowiedzialność:
A . zawodową,
B . prawną,
C . cywilną,
D . karną.
Zadanie 66.
Zasada "podwójnego efektu" polega na zastosowaniu:
A . dwóch leków opioidowych w terapii bólu,
B . działań zmierzających d o złagodzenia uciążliwych
objawów przy wykorzystaniu medycyny konwencjonalnej i
niekonwencjonalnej,
C . działań zmierzających d o złagodzenia uciążliwego dla
chorego objawu pomimo istnienia ryzyka skrócenia życia
chorego w wyniku takiego postępowania,
D . działań zmierzających d o złagodzenia uciążliwych
objawów przy zastosowaniu chemioterapii i radioterapii
paliatywnej.
Zadanie 67.
Zasadę "start low - g o slow" (zaczynamy o d małej dawki i
powoli ją podnosimy), stosujemy u chorych:
A . w okresie agonii, w starszym wieku, wyniszczonych,
B . z uszkodzoną wątrobą, w okresie agonii, wyniszczonych,
C . z uszkodzoną wątrobą, w starszym wieku, wyniszczonych,
D . w starszym wieku, z uszkodzoną wątrobą, w okresie
agonii.
Zadanie 68.
Skutkiem wynikającym z planowania rozwoju zawodowego
pielęgniarki, zwykle NIE jest:
A . łączenie indywidualnych i instytucjonalnych planów,
B . związek pracowników z organizacją,
C . wzmocnienie kultury organizacji
D . nasilenie konfliktów miedzy celami osobistymi i
zawodowymi a zadaniami organizacji.
Zadanie 69.
D o schorzeń z powodu których dziecko może być objęte opieką
paliatywną zaliczamy:
A . mukowiscydozę i mukopoloisacharydozę,
B . dystrofie mięśniowe i białaczki,
C . zespół Downa i wady cewy nerwowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 70.
D o zakresu umiejętności wymaganych o d pielęgniarki w zakresie
leczenia objawowego w hospicjum dziecięcym, między innymi
należy/ą:
A . umiejętność rozpoznania objawów, ocena ich nasilenia,
B . umiejętność przekazywania informacji i szkolenia
rodziców,
C . znajomość
podstaw
farmakologii,
rehabilitacji
i
psychologii,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 71.
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
A . badanie satysfakcji z opieki członków rodziny chorego,
może odbywać w czasie trwania opieki nad nim lub tuż
po jego zgonie,
B . leki p/bólowe w bólu przewlekłym podajemy n a każde
życzenie chorego,
C . n a poziom satysfakcji chorego z powodu poinformowania
go o stanie, nie ma wpływu jego wiek,
D . pojawienie się charczącego oddechu u chorego
umierającego wymaga szybkiego odessania dróg
oddechowych za pomocą ssaka.
Zadanie 72.
Na jakich częściach ciała wykonuje się akupunkturę?
A . wyłącznie na uszach i kończynach,
B . wyłącznie na tułowiu,
C . na wszystkich częściach ciała,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 73.
Porażone kończyny dolne należy ułożyć w pozycji:
A . naturalnej,
B . zgięciowej,
C . przymusowej,
D . wyprostnej.
Zadanie 74.
U wyniszczonego, cierpiącego n a nudności i wymioty pacjenta
zastosowano schemat systematycznego i regularnego podawania
leków p/bólowych. Jaka będzie najwłaściwsza droga podawania
leków p/bólowych u chorego?
A . doustna, dożylna,
B . podskórna, przezskórna,
C . doustna i dożylna w postaci stałego wlewu,
D . dożylna w odstępie co 4 godziny.
Zadanie 75.
D o potrzeb rodziny podczas opieki nad pacjentem u schyłku
życia zalicza się potrzebę:
A . kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania znaczenia tej sytuacji i zadbania o własne
potrzeby,
C . nadania znaczenia tej sytuacji i nie koncentrowanie
sie na własnych potrzebach,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 76.
N i e jest w zakresie działania Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej zrzeszającego pielęgniarki
działające w opiece paliatywnej:
A . inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających d o
opracowania i stałego doskonalenia przepisów prawnych
regulujących
działalność
pielęgniarek
opieki
paliatywnej
B . wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki
pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
C . prowadzenie działalności pożytku publicznego,
D . propagowanie
wśród
społeczeństwa
idei
opieki
paliatywnej i hospicyjnej.
Zadanie 77.
Objawy hiperkalcemii to:
A . oddawanie dużej ilości moczu, wzmożone pragnienie,
B . odwodnienie, niewydolność nerek,
C . nudności, wymioty, zaparcie stolca, osłabienie mięśni,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 78.
U chorego w stanie terminalnym obniżenie jego oczekiwań wobec
sytuacji życiowej, w której się znalazł jest niekorzystne,
gdyż obniża t o jakość życia pacjenta. Wybierz prawidłową
odpowiedź:
A . twierdzenie prawdziwe, przesłanka prawdziwa,
B . twierdzenie prawdziwe, przesłanka fałszywa,
C . twierdzenie fałszywe, przesłanka fałszywa,
D . twierdzenie fałszywe, przesłanka prawdziwa.
Zadanie 79.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 2 4 kwietnia 2003 r . z późn. zm.
organizując pracę wolontariusza należy pamiętać że:
A . członek stowarzyszenia nie może wykonywać świadczenia,
jako wolontariusz, n a rzecz stowarzyszenia, którego
jest członkiem,
B . n a żądanie wolontariusza należy potwierdzić n a piśmie
treść zawartego porozumienia i wydać pisemne
zaświadczenie o wykonaniu świadczeń i zakresie
świadczeń wykonywanych przez wolontariusza,
C . jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane będzie
jest przez okres o d 9 0 dni porozumienie należy
sporządzone na piśmie,
D . wolontariusz
nie
musi
posiadać
kwalifikacji
odpowiednich d o rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń.
Zadanie 80.
D o uszkodzenia mikrokrążenia w obrębie skóry dochodzi, gdy
wartość ucisku przekracza:
A . 20 mmHg/cm?,
B . 25 mmHg/ cm?,
C . 35 mmHg/cm?,
D . 50 mmHg/cm?.
Zadanie 81.
Mechanizmy obronne represywne to:
A . zaprzeczanie,
tłumienie,
wypieranie,
projekcja,
racjonalizacja,
B . zaprzeczanie,
zachowania
magiczne,
tłumienie,
wypieranie,
C . tłumienie,
racjonalizacja,
zabezpieczanie
się,
zachowania magiczne,
D . tłumienie, zabezpieczanie się, wypieranie, projekcja.
Zadanie 82.
W jaki sposób można podwyższyć próg bólowy u pacjentki?
A . stosowanie właściwego schematu podawania leków
przeciwbólowych,
B . wzmacnianie wiary w skuteczność leczenia,
C . kumulowanie zabiegów pielęgnacyjnych,
D . zapewnienie komfortu psychicznego i fizycznego,
warunków d o odpoczynku, odpowiedniej ilości snu oraz
wypełnianie wolnego czasu.
Zadanie 83.
W ocenie jakości opieki paliatywnej proponowane s ą kryteria
miękkie, do których należą:
A . śmiertelność i częstość pogorszeń,
B . częstość pogorszeń i wyniki badań laboratoryjnych,
C . wyniki badań laboratoryjnych i jakość życia chorego,
D . jakość życia chorego i stopień kontroli objawów.
Zadanie 84.
Jakiej skali należy użyć d o oceny natężenia bólu, u dziecka w
wieku przedszkolnym?
A . wizualnej (liniowa lub z rycinami),
B . pediatryczny kwestionariusz bólu,
C . skala MMPQ (Mezacka-Mc Gilla),
D . skala Dolopus.
Zadanie 85.
Przerzuty do OUN dają najczęściej nowotwory:
A . piersi,
B . tarczycy,
C . prostaty,
D . wszystkie wymienione nowotwory.
Zadanie 86.
N a czyj wniosek udzielane s ą świadczenia pomocy społecznej?
Wskaż odpowiedź fałszywą:
A . przedstawiciela ustawowego lub innej osoby bez zgody
zainteresowanego,
B . osoby zainteresowanej,
C . jej przedstawiciela lub innej osoby, za jej zgodą,
D . przedstawiciela ustawowego.
Zadanie 87.
Jakie dokumenty dotyczą praw dziecka chorego?
A . Karta ACT,
B . Karta praw dziecka śmiertelnie chorego,
C . prawidłowe odpowiedzi A i B.
D . żadna z powyższych odpowiedzi.
Zadanie 88.
Rana czerwona według skali kolorowej klasyfikacji odleżyn to:
A . sucha martwica, mocno przylegająca, najczęściej jest
t o głęboka odleżyna, wewnątrz rany może znajdować się
wysięk, kieszenie,
B . martwica rozpływna, powstała w wyniku gromadzenia się
martwych komórek, głównie tkanki tłuszczowej, jest
zazwyczaj luźno powiązana z podłożem, często tym
odleżynom towarzyszy infekcja,
C . rana ziarninująca, dochodzi d o rozrostu w ranie naczyń
włosowatych, ziarnina jest delikatna i podatna n a
uszkodzenia,
D . rana w fazie naskórkowania, komórki nabłonkowe z
brzegów rany przemieszczają się d o głębiej położonych
warstw.
Zadanie 89.
Zdrowie w modelu pielęgniarstwa transkulturowego Madelaine
Leiniger ujmowane jest jako:
A . tylko brak choroby (ułomności),
B . zdefiniowany w danej kulturze poziom dobrostanu,
wysoko praktykowany i wartościowany,
C . poziom wyrażanej troski o siebie i innych,
D . równowaga pomiędzy brakiem a dobrostanem.
Zadanie 90.
Modele relacji między chorym a otoczeniem, w zależności o d
kontekstu świadomości śmierci według Glasser i Straussa to:
A . otwarta świadomość, podejrzewanie, wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,
B . otwarta świadomość, pogodzenie się, wzajemne udawanie,
zamknięty rozdział,
C . zamknięta
świadomość,
podejrzewanie,
wzajemne
udawanie, otwarta świadomość,
D . zamknięta świadomość, pogodzenie się, wzajemne
udawanie, otwarta świadomość.
Zadanie 91.
Dyspepsja jest to:
A . zaburzenie motoryczne polegające n a opóźnieniu pasażu
treści żołądkowej d o dwunastnicy bez istnienia
mechanicznej przeszkody,
B . zaburzenia połykania,
C . poczucie dyskomfortu lub ból w nadbrzuszu występujące
po posiłku,
D . nieżyt żołądka.
Zadanie 92.
Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy informacji o
pacjencie przez osobę wykonującą zawód medyczny występuje w
sytuacji gdy:
A . Informacja dotyczy życia prywatnego pacjenta,
B . Rodzina prosi o informacje dotyczące stanu zdrowia
pacjenta,
C . Tajemnica może powodować niebezpieczeństwo dla życia i
zdrowia pacjenta,
D . Nastąpiła śmierć pacjenta.
Zadanie
Zgodnie
A.
B.
C.
D.
93.
z polskim prawem eutanazja możliwa jest:
na życzenie pacjenta,
na życzenie rodziny,
ze wskazań lekarskich,
ustawodawstwo polskie nie dopuszcza eutanazji.
Zadanie 94.
W
zaawansowanym
stadium
raka
szyjki
macicy,
przyczyną/przyczynami obrzęku limfatycznego jest/są:
A . uszkodzenie naczyń limfatycznych i/lub węzłów
chłonnych przez zabieg operacyjny,
B . napromienianie węzłów chłonnych,
C . zajęcie węzłów chłonnych przez przerzuty nowotworowe,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 95.
I l e powinna wynosić dawka podskórna morfiny, jeśli u pacjenta
istnieje konieczność zmiany drogi podawania leku?
A . 1/3 dawki doustnej,
B . 1/4 dawki doustnej,
C . 2/3 dawki doustnej,
D . 100% dawki doustnej.
Zadanie 96.
Przedmiotem badań psychoimmunologicznych zmierzających d o
zwiększenia sił obronnych organizmu jest m.in.:
A . asertywność,
B . test psychologiczny,
C . wizualizacja,
D . test odpornościowy.
Zadanie 97.
C z y wskazane jest stosowanie odżywek uzupełniających niedobory
pokarmowe u chorych przebywających n a oddziale opieki
paliatywnej?
A . w związku z osłabionym łaknieniem należy zawsze
podawać odżywki,
B . jeśli chory przebywa n a oddziale opieki paliatywnej
przeciwwskazane jest stosowanie odżywek,
C . jeśli chory wyraża chęć stosowania odżywek i nie m a
przeciwwskazań lekarskich może je stosować,
D . zdecydowanie należy nakłonić pacjenta d o ich
stosowania, gdy ma ukończony 60 r .ż.
Zadanie
Zgodnie
się:
A.
B.
C.
D.
98.
z polskim prawem, przez pojęcie "eutanazja" rozumie
zabicie człowieka w stanie terminalnym,
zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
zabicie człowieka n a jego życzenie i pod wpływem
współczucia.
Zadanie 99.
Opieka u schyłku życia (end-of-life-care) koncentruje się na:
A . optymalnym leczeniu przeciwnowotworowym,
B . optymalnym kontrolowaniu objawów fizycznych i
psychologicznych, jak i n a wsparciu społecznym,
duchowym, informacyjnym, emocjonalnym chorego oraz
jego rodziny,
C . radykalnym leczeniu przyczynowym,
D . leczeniu mającym n a celu przedłużenie przeżycia
chorego.
Zadanie 100.
Często spotykamy się z sytuacją, w której rodziny pacjentów
n i e radzą sobie z problemami i potrzebują wsparcia
psychologicznego. Często manifestują t o wprost w trakcie
rozmowy (mówią np. "wie pani, j a już nie radzę sobie z tymi
problemami, to mnie przerasta, opieka nad mężem mnie wykańcza,
boję się o swoje dziecià). Będąc w takiej sytuacji - podczas
rozmowy z rodziną - pielęgniarka powinna przede wszystkim:
A . przerwać dyskusję i skierować rodzinę do psychologa,
B . powiedzieć "wie pani, każdy kiedyś przez t o przejdzie,
musi pani być silna",
C . spokojnie, uważnie wysłuchać pacjenta i ewentualnie
zaproponować pomoc psychologa,
D . p o prostu przerwać dyskusję - wysłuchiwanie pacjentów
nie jest zadaniem pielęgniarki.
Zadanie 101.
Jakie są wskazania do podawania leków podskórnie?
A . nudności i wymioty oraz problemy z połykaniem,
B . ciężki stan chorego uniemożliwiający przyjmowanie
leków doustnie oraz złe wchłanianie leków z przewodu
pokarmowego,
C . niechęć chorego do połykania leków,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 102.
Jakie powikłanie grozi choremu z rakiem przełyku i miejscowym
rozrostem guza?
A . hiperkalcemia,
B . zespół żyły głównej górnej,
C . trombocytopenia,
D . granulocytopenia.
Zadanie 103.
Na chemioterapię szczególnie wrażliwe są komórki:
A . nowotworowe,
B . zdrowe komórki organizmu,
C . naczyń krwionośnych,
D . nowotworowe oraz zdrowe komórki szybko dzielące się.
Zadanie 104.
Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła w 2002 r . roku definicję
opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wskaż poprawne stwierdzenie
dotyczące
aktualnego
określenia
opieki
paliatywnej
i
hospicyjnej:
A . podtrzymująca i wspierająca opieka nad pacjentem,
której celem jest zapobieganie i leczenie chorób
nowotworowych,
B . wszechstronna opieka u schyłku życia (End o f Life
Care) sprawowana nad przewlekle chorym przez
wykwalifikowany zespół,
C . wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentem
chorującym n a nieuleczalne, nie poddające się leczeniu
przyczynowemu postępujące choroby, której celem jest
poprawa
jakości
życia,
podejmowana
już
we
wcześniejszym stadium choroby,
D . wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentem w
starszym wieku u schyłku życia, sprawowana przez
interdyscyplinarny zespół.
Zadanie 105.
Które z podanych niżej narzędzi uwzględniają ocenę stanu
somatycznego?
A . STAS,
B . kwestionariusz QLQ-C30,
C . Rotterdamska Lista Objawów,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 106.
Jadłowstręt psychiczny to:
A . bulimia,
B . kacheksja,
C . anoreksja,
D . wyniszczenie.
Zadanie 107.
O rozpoznaniu przewlekłego bólu u noworodka i niemowlęcia
decydują następujące objawy:
A . przyspieszenie akcji serca, wzrost liczby oddechów,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
B . niechęć do jedzenia, nieprzybywanie na wadze,
C . agresja i złość wobec opiekunów, apatia i brak
zainteresowania otoczeniem,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 108.
15-letni pacjent z czerniakiem i przerzutami d o płuc i kości,
p o ostatnim cyklu chemioterapii kilkakrotnie uciekał z e
szpitala. N a głowie i szyi ogromny guz sączący. Chłopiec chce
b y ć w domu, świadomie "pomagać" rodzinie wielodzietnej. Jakie
są systemy wsparcia dla rodziców?
A . mobilizowanie rodziców do opieki,
B . wymogi stawiane rodzicom,
C . jedynie wsparcie instrumentalne,
D . poradnictwo psychologiczne, wolontariat, wsparcie
socjalne.
Zadanie 109.
B ó l związany z chorobą nowotworową może być ostry lub
przewlekły i jest uwarunkowany przez:
A . lokalizację,
stadium
choroby
i
umiejscowienie
przerzutów,
B . zachowanie i wiek pacjenta,
C . stan odżywienia chorego,
D . nie ma związku z wyżej wymienionymi uwarunkowaniami.
Zadanie 110.
Do elementów bólu duchowego zaliczamy:
A . poczucie odosobnienia,
B . poczucie braku sensu,
C . poczucie beznadziejności,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 111.
Postępowanie pielęgniarki z pacjentem z wodobrzuszem:
A . ograniczać ilość przyjmowanych płynów,
B . dokonywać regularnych pomiarów obwodu brzucha,
C . podawać pokarmy zawierające sól,
D . prawidłowe A i B.
Zadanie 112.
Jak rodzina może poznać, że chory umarł?
A . n i e m a oddechu ani bicia serca, utrata kontroli
pęcherza moczowego i jelit,
B . oczy lekko otwarte, usta lekko otwarte, utrata
łaknienia,
C . oczy lekko otwarte, ufiksowane n a jeden punkt, żuchwa
opadnięta, usta lekko otwarte,
D . prawidłowe A i C.
Zadanie 113.
Która droga podawania leków
trombocytopenii?
A . doustna,
B . podskórna i doustna,
C . dożylna,
D . domięśniowa.
jest
przeciwwskazana
przy
Zadanie 114.
W ramach świadczeń gwarantowanych ostateczną decyzję o
zakwalifikowaniu chorego d o objęcia specjalistyczną opieką
paliatywną i hospicyjną podejmuje:
A . Pielęgniarka POZ,
B . Lekarz POZ,
C . Pielęgniarka opieki paliatywnej,
D . Lekarz opieki paliatywnej.
Zadanie 115.
Mechanizmy obronne sensytywne to:
A . selektywne
przetwarzanie
informacji,
wypieranie,
racjonalizacja, projekcja,
B . projekcja,
selektywne
przetwarzanie
informacji,
zachowania magiczne, racjonalizacja,
C . zachowania
magiczne,
selektywne
przetwarzanie
informacji,
rozszczepienie
obrazu
choroby,
zabezpieczanie się, ucieczka w marzenia,
D . ucieczka
w
marzenia,
zabezpieczanie
się,
racjonalizacja, selektywne przetwarzanie informacji,
wypieranie, zachowania magiczne.
Zadanie 116.
Skala WHO/ECOG służy d o oceny jakości życia pacjenta w
wymiarze:
A . stanu psychicznego,
B . stanu somatycznego,
C . sprawności ruchowej,
D . sytuacji społecznej.
Zadanie 117.
Pacjent 50-letni, p o zakończonej przed tygodniem chemioterapii
skarży się n a wymioty, brak łaknienia i osłabienie. Jakie
powinno być zachowanie zespołu w czasie pierwszej wizyty w
domu pacjenta?
A . zapoznać się z dokumentacją medyczną i zastosować
leczenie według wynikających z niej wskazań,
B . poprzedzić wgląd w dokumentację wywiadem dotyczącym
obecnej choroby,
C . rozpocząć wizytę o d przedstawienia się poszczególnych
członków zespołu hospicyjnego, udzielić wyczerpującej
informacji o zasadach współpracy i dopiero wtedy
przystąpić do dalszych czynności,
D . z e względu n a dolegliwości pacjenta zastąpić wywiad z
nim rozmową z rodziną.
Zadanie 118.
Astenia jest to:
A . postępująca utrata wagi ciała i zmiany w wyglądzie
zewnętrznym spowodowane zanikiem tkanki tłuszczowej i
mięśni,
B . niechęć d o przyjmowania pokarmów i szybkie uczucie
nasycenia po przyjęciu niewielkich porcji pokarmów,
C . utrata sił, osłabienie, uczucie znużenia, zmniejszenie
aktywności,
D . dysfunkcja narządów.
Zadanie 119.
Przykra reakcja uczuciowa, która jest odpowiedzią n a pewność
utraty jakiejś ważnej wartości, to:
A . przygnębienie,
B . lęk,
C . gniew,
D . depresja.
Zadanie 120.
Przyczyną zespołu wgłobienia może być:
A . guz mózgu,
B . zawał mięśnia sercowego,
C . zapalenie płuc,
D . zator tętnicy płucnej.
Zadanie 121.
"Ortotanazja" to:
A . prowadzenie rozmów z chorym n a temat radzenia sobie w
okresie terminalnym,
B . zaniechanie
działań
w
kierunku
sztucznego
podtrzymywania życia, np. podejmowania reanimacji,
C . pozbawienie człowieka życia n a jego żądanie pod
wpływem wpółczucia,
D . zasady postępowania z chorym umierającym.
Zadanie 122.
Do oceny zaawansowania zapalenia jamy ustnej służy skala:
A . HADS,
B . EORTC,
C . Becka,
D . Waterlow.
Zadanie 123.
Wskaż twierdzenie prawdziwe:
A . u chorego w stanie terminalnym obniżenie jego
oczekiwań wobec sytuacji życiowej, w której się
znalazł jest niekorzystne gdyż obniża t o jakość życia
pacjenta,
B . u chorego w stanie terminalnym nie możemy poprawić
jego realnej sytuacji z e względu n a zaawansowany
proces chorobowy,
C . pozytywną zmianą dla chorych w stanie terminalnym jest
zmniejszenie znaczenia zdrowia i życia w ich
hierarchii wartości n a rzecz pogłębienia więzi z
rodziną czy przekazania innym własnych doświadczeń,
D . wszystkie wymienione są prawdziwe.
Zadanie 124.
Maksymalna dawka morfiny doustnej w leczeniu
nocyceptywnego u chorych w opiece paliatywnej oscyluje:
A . między 4000 a 6000 g/dobę,
B . między 150 a 1000 g/dobę,
C . między 2,5 mg na dawkę a 300 mg/dobę,
D . nie można określić maksymalnej dawki morfiny.
bólu
Zadanie 125.
Proszę wskazać sytuację obarczoną największym ryzykiem
patologicznego przeżywania żałoby u rodziców, p o śmierci
dziecka:
A . silny lęk, aż do wybuchów paniki,
B . smutek, aż do depresyjnego wycofania się,
C . poczucie utraty sensu życia,
D . nadmierna aktywność życiowa i zawodowa.
Zadanie 126.
Jakie działania s ą najważniejsze w pielęgnacji chorego z
granulocytopenią?
A . zapobieganie infekcjom,
B . zapobieganie urazom,
C . postępowanie przeciwodleżynowe,
D . obserwacja w kierunku wystąpienia krwawień z dziąseł.
Zadanie 127.
Sfera żałoby, w której mogą wystąpić zaburzenia polegające n a
niewierzeniu w to, co się wydarzyło to:
A . sfera psychiczna,
B . sfera poznawcza,
C . sfera duchowa,
D . sfera emocjonalna.
Zadanie 128.
Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące prowadzenia badań naukowych w
opiece paliatywnej:
A . osoba umierająca powinna być uważana z a "szczególną" i
chronioną przed uczestnictwem w badaniach klinicznych,
B . badania naukowe w opiece paliatywnej nie przynoszą
korzyści,
C . brak
jest
jakichkolwiek
kryteriów
etycznych
dotyczących udziału pacjentów w badanych naukowych,
D . pacjent w opiece paliatywnej powinien mieć możliwość
uczestnictwa w badanych naukowych.
Zadanie 129.
Które z wymienionych praw są zgodne z kartą praw pacjenta?
A . uzyskania o d lekarza przystępnej informacji o swoim
stanie zdrowia, rozpoznaniu, leczeniu i rokowaniu,
B . zapewnienie opieki duszpasterskiej,
C . zapewnienie możliwości cofnięcia zgody n a eksperyment
medyczny w każdym stadium eksperymentu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 130.
Która z wymienionych niżej międzynarodowych
pielęgniarskich powstała jako pierwsza?
A . Komitet Etyczny Pielęgniarek,
B . Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
C . Światowe Towarzystwo Medyczne,
D . Światowa Organizacja Zdrowia.
organizacji
Zadanie 131.
Podstawowe wymagania dla zapewnienia opieki paliatywnej
określone w Raporcie dotyczącym standardów i norm dla opieki
hospicyjnej i paliatywnej w Europie EAPC (Europejskiego
Towarzystwa Opieki Paliatywnej) to:
A . "Planowanie naprzód",
B . Dostępność i ciągłość opieki paliatywnej,
C . Preferowane miejsce opieki,
D . Wszystkie powyższe.
Zadanie 132.
W działaniach mających n a celu poprawę jakości życia, z a
zmianę sytuacji upragnionej (idealnej) można uznać:
A . zmianę nawyków żywieniowych,
B . ograniczenie nałogów,
C . poprawę warunków bytowych,
D . zmianę
przekonań,
systemu
wartości,
filozofii
życiowej.
Zadanie 133.
W porównaniu d o morfiny podawanej drogą doustną, morfina
podawana dożylnie wywiera działanie na organizm:
A . takie samo,
B . dwu - trzykrotnie silniejsze,
C . pięciokrotnie silniejsze,
D . siedmiokrotnie silniejsze.
Zadanie 134.
Pacjent niepogodzony, umierający świadomie, zwalcza napięcie,
uruchamiając mechanizmy obronne, które Verwoetdt dzieli n a
trzy grupy. W której grupie występują: zaprzeczanie, represja,
supresja, racjonalizacja, depersonalizacja?
A . odsuwanie groźby śmierci,
B . wypieranie groźby śmierci,
C . podejmowanie prób kontrolowania groźby śmierci,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 135.
W opiece nad ludźmi starszymi z chorobą nowotworową przy
współistniejącym otępieniu zalecana jest:
A . częsta zmiana otoczenia chorego,
B . stały porządek dnia, bez zmian otoczenia,
C . częsta zmiana porządku dnia,
D . izolacja chorego.
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 340915
GRUPA 1
Zadanie
Dziecko
A.
B.
C.
D.
1.
wrażliwe, powolne o trwałych emocjach to typ:
choleryka,
sangwinika,
flegmatyka,
melancholika.
Zadanie 2.
Etiologia ostrej niewydolności nerek polega na:
A . zaburzeniu ukrwienia zdrowej nerki,
B . uszkodzeniu miąższu nerki,
C . zaburzeniu odpływu moczu z obu nerek,
D . zmianach zapalnych i wysiękowych w kłębuszkach nerek.
Zadanie 3.
U dziecka autystycznego występuje:
A . zachowanie antycypujące,
B . zachowanie stereotypowe tzw. fiksacje lub izmy,
C . zwiększona aktywność ruchowa,
D . ożywiona reakcja na widok zabawek.
Zadanie 4.
Jednym z najważniejszych elementów programu kontroli zakażeń
szpitalnych jest:
A . używanie tylko jednego środka dezynfekcyjnego,
B . ograniczenie ilości odwiedzin,
C . opracowanie standardów i procedur postępowania dla
czynności wykonywanych w szpitalu,
D . stosowanie odzieży ochronnej.
Zadanie 5.
Zakażenie wertykalne wirusem HIV to zakażenie:
A . noworodka o d matki w czasie ciąży,
karmienia piersią,
B . drogą przetoczenia krwi,
C . drogą płciową,
D . przez sprzęt medyczny.
porodu
lub
Zadanie 6.
Występowanie u 6-miesięcznego dziecka, odbarwionych stolców,
ciemnożółtego zabarwienia moczu, powiększonej wątroby świadczy
o:
A . zatruciu pokarmowym,
B . zakażeniu wirusowym, mogącym uszkodzić strukturę
wątroby,
C . rozwijającej się cholestazie okresu niemowlęcego,
D . niedrożności jelit.
Zadanie 7.
Karmiąc naturalnie należy przystawiać dziecko do piersi:
A . co 3 godziny,
B . co 3 godziny z zachowaniem przerwy nocnej,
C . co 3 godziny i dopajać między karmieniami,
D . według potrzeb matki i dziecka.
Zadanie 8.
U niemowląt częściej dochodzi d o infekcji dróg oddechowych,
ponieważ:
A . tkanka płucna jest przerośnięta,
B . bariery obronne są niedojrzałe,
C . brak jest prawidłowej wymiany gazowej,
D . jest
to
niewytłumaczalne
z
punktu
widzenia
klinicznego.
Zadanie 9.
Retinopatia, nefropatia,
cukrzycy:
A . wczesnych,
B . pierwotnych,
C . późnych,
D . przejściowych.
neuropatia
należą
do
powikłań
Zadanie 10.
Choroba trzewna polega na trwałej nietolerancji:
A . tłuszczów,
B . fenyloalaniny,
C . glutenu,
D . fruktozy.
Zadanie 11.
Przyczyną hipoglikemii u dziecka z cukrzycą typu I NIE jest:
A . przedawkowanie insuliny,
B . opuszczenie posiłku,
C . za mała dawka insuliny,
D . większy wysiłek fizyczny.
Zadanie 12.
Stymulacja wg Vojty najbardziej jest przydatna dla dzieci:
A . w okresie niemowlęcym,
B . w okresie noworodkowym i niemowlęcym,
C . wszystkich, wiek nie ma znaczenia,
D . starszych.
Zadanie 13.
Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka spowodowany jest
głównie:
A . przejściową niewydolnością przemiany materii,
B . oziębieniem organizmu,
C . utratą wody,
D . zmianą odżywiania.
Zadanie 14.
Przyczyną ostrych biegunek u niemowląt najczęściej jest:
A . przegrzanie,
B . błąd dietetyczny,
C . zakażenie wirusowe,
D . występowanie wady anatomicznej układu pokarmowego.
Zadanie
Postawy
A.
B.
C.
D.
15.
nadmiernego wymagania, korygowania wywołują u dziecka:
pewność siebie, pomysłowość,
agresję, nieposłuszeństwo,
brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość,
ufność wobec rodziców i posłuszeństwo.
Zadanie 16.
Istotę choroby Hirschsprunga stanowi:
A . wygładzenie kosmków jelitowych jelita cienkiego,
B . niedorozwój mięśnia zwieracza odbytu,
C . brak zwojów włókien przywspółczulnych w jelicie
grubym,
D . obecność przeszkody w jelicie grubym, która zwęża jego
światło.
Zadanie 17.
Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu nerek to przede wszystkim:
A . oszczędzanie nerki - odpowiednia dieta,
B . stosowanie leków immunosupresyjnych,
C . sterydoterapia,
D . hemodializa prowadzona przez pierwsze dni po zabiegu.
Zadanie 18.
Audiogram jest to:
A . badanie słuchu przy użyciu aparatury,
B . wykres przedstawiający próg słyszenia poszczególnych
tonów,
C . wykres zarejestrowanych bodźców na dźwięki,
D . krzywa akustycznych elementów dźwięków mowy.
Zadanie 19.
U noworodka z wrodzonym przerostem nadnerczy należy uzupełnić
podaż:
A . hormonu wzrostu,
B . adrenaliny i noradrenaliny,
C . mineralo- i glikokortykosterydów,
D . hormonu folikulotropowego.
Zadanie 20.
Chlustające wymioty, występujące zwłaszcza rano n a czczo, bóle
głowy i tarcza zastoinowa n a dnie oczu u dziecka, t o główne
objawy:
A . wstrząsu mózgu,
B . ostrego zatrucia pokarmowego,
C . wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D . refluksu żołądkowo - przełykowego.
Zadanie 21.
Odruch chwytny:
A . pojawia się ok. 3 m-ca życia,
B . zanika w 1 m-cu życia,
C . zanika ok. 3 m-ca życia,
D . zanika ok. 6 m-ca życia.
Zadanie 22.
Charakterystycznymi objawami wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego są:
A . nudności,
B . wymioty,
C . zaparcia,
D . biegunki z domieszką krwi lub śluzu.
Zadanie 23.
Wskazaniem d o bezwzględnej hospitalizacji
oparzenie obejmujące co najmniej:
A . mniej niż 5% powierzchni ciała,
B . 5 - 10 % powierzchni ciała,
C . powyżej 10% powierzchni ciała,
D . powyżej 15% powierzchni ciała.
dziecka
jest
Zadanie 24.
W warunkach prawidłowych aorta odchodzi od:
A . lewego przedsionka,
B . lewej komory,
C . prawego przedsionka,
D . prawej komory.
Zadanie 25.
Podstawową cechą zespołu nerczycowego, niezależnie o d jego
przyczyny jest:
A . hipolipidemia, występowanie białkomoczu,
B . wysokie stężenie mocznika i kreatyniny,
C . białkomocz przekraczający u dziecka 5 0 mg/kg mc. n a
24h,
D . zmniejszone wchłanianie zwrotne sodu w cewce dalszej.
Zadanie 26.
Ból neuropatyczny ma charakter:
A . tępy i przewlekły,
B . piekący i przeszywający,
C . kłujący napadowy,
D . przeszywający napadowy.
Zadanie 27.
Najważniejszym zadaniem leczenia paliatywnego w
terminalnym choroby nowotworowej u dziecka jest:
A . wspomaganie psychologiczne dziecka, rodziny,
B . opieka duszpasterska,
C . zwalczanie bólu,
D . kontynuacja leczenia.
okresie
Zadanie 28.
O krwawieniu wewnętrznym mogą świadczyć wymioty:
A . brunatne,
B . białawe, jasne,
C . czarne z osadem przypominającym fusy od kawy,
D . zielone.
Zadanie
Palenie
głównie
A.
B.
C.
D.
29.
tytoniu przez dzieci i młodzież,
do:
obniżenia sprawności psychofizycznej,
otyłości,
chorób układu krążenia, nowotworów,
zmniejszenia odporności organizmu.
przyczynia
się
Zadanie 30.
Podstawową metodą leczniczą celiakii jest stosowanie:
A . przewlekłej sterydoterapii,
B . diety ubogotłuszczowej i leków obniżających zawartość
cholesterolu we krwi,
C . diety bezglutenowej,
D . diety bezmlecznej i podawanie enzymów trzustkowych.
Zadanie 31.
Pierwsza pomoc wobec dziecka, które spożyło środek żrący d o
mycia sanitariatów polega na:
A . sprowokowaniu wymiotów,
B . podaniu wody do picia,
C . podaniu kropli żołądkowych,
D . pobraniu krwi na badania.
Zadanie 32.
Podstawą d o rozpoznania ostrej białaczki
jest:
A . morfologia krwi,
B . odczyn Biernackiego,
C . badanie szpiku,
D . zdjęcia radiologiczne kości długich.
limfoblastycznej
Zadanie 33.
Następstwem odpływu pęcherzowo-moczowodowego jest:
A . zatrzymanie moczu,
B . nefropatia,
C . obniżone ciśnienie tętnicze krwi,
D . krwotoczne zapalenie pęcherz moczowego.
Zadanie 34.
Najczęstszą przyczyną
przedawkowanie:
A . wapnia,
B . witaminy D,
C . calcitoniny,
D . magnezu.
hipercalcemii
u
niemowlęcia
Zadanie 35.
Zespół Downa spowodowany jest:
A . nadliczbowym chromosomem pary 21,
B . trisomią chromosomów pary 18,
C . przesunięciem chromosomu X z pary 21 do 20,
D . trisomią chromosomów pary 13.
jest
Zadanie 36.
Pobyt w szpitalu jest dla dziecka sytuacją trudną. W jaki
sposób zapewnisz dziecku poczucie bezpieczeństwa?
A . umożliwisz rodzicom przebywanie z dzieckiem,
B . ograniczysz wykonywanie bolesnych zabiegów,
C . zapewnisz indywidualną opiekę dziecku,
D . aby zniwelować stres podasz środki farmakologiczne.
Zadanie 37.
Zespół maltretowanego dziecka podejrzewamy, gdy:
A . są widoczne ślady pobicia,
B . zmienia się zachowanie dziecka i wygląd,
C . powtarzają się obrażenia ciała, nagle zmienia
zachowanie dziecka, zaniedbany wygląd,
D . u dziecka występuje moczenie nocne.
się
Zadanie 38.
Zaburzenia emocjonalne występujące u dzieci z mózgowym
porażeniem dziecięcym zdecydowanie nasilają się w okresie:
A . niemowlęcym,
B . poniemowlęcym,
C . przedszkolnym,
D . dorastania.
Zadanie 39.
7-miesięczne niemowlę zostało przyjęte d o szpitala z objawami
ostrej biegunki i wymiotami. W ciągu doby dziecko straciło
około 7 % masy ciała. N a c o zwrócisz szczególną uwagę planując
opiekę pielęgniarską?
A . stan nawodnienia dziecka,
B . zapewnienie spokoju dziecku,
C . wprowadzenie diety,
D . izolację dziecka.
Zadanie 40.
"Pokaż, co słyszysz" jest testem do badania słuchu u dzieci w:
A . 14 miesiącu życia,
B . 17 miesiącu życia,
C . 24 miesiącu życia,
D . 4 roku życia.
Zadanie 41.
3-letnie dziecko zostało użądlone przez pszczoły. Wystąpiły
dreszcze, wyprysk skórny, obrzęk błon śluzowych. Wymienione
objawy wskazują na wystąpienie wstrząsu:
A . septycznego,
B . kardiogennego,
C . hypowolemicznego,
D . anafilaktycznego.
Zadanie 42.
Najgroźniejszym powikłaniem p o wprowadzeniu zbyt dużej dawki
szczepionki np. anatoksyny tężcowej lub BCG, może być:
A . martwica w miejscu wstrzyknięcia,
B . obrzęk, ból, zaczerwienienia miejscowego,
C . gorączka,
D . obrzęk ramienia.
Zadanie 43.
Zasada konkretyzacji wykorzystywana podczas nauczania dzieci
niewidomych polega na:
A . dotykowej obserwacji rzeczywistości,
B . opisowych informacjach,
C . odwoływaniu się do doświadczeń,
D . stosowaniu modeli do sformułowania pojęć.
Zadanie 44.
Polekowa małopłytkowość objawia się:
A . skazą krwotoczną na skórze,
B . krwawieniem z błon śluzowych,
C . gwałtownym krwotokiem,
D . wszystkie odpowiedzi są właściwe.
Zadanie 45.
C z y przed rozpoczęciem chemioterapii należy powiedzieć
pacjentowi jak będzie wyglądało podawanie leku o d strony
praktycznej?
A . tak, pacjent nie będzie zaskoczony,
B . nie, żeby nie wzbudzać niepotrzebnych emocji,
C . tak, jeżeli zleci to lekarz,
D . nie ma to znaczenia.
Zadanie 46.
J a k powinna postąpić pielęgniarka oddziałowa, jeśli pacjent,
nosiciel wirusa HIV poinformował ją o swoim nosicielstwie?
A . przenieść pacjenta do sali 1-osobowej,
B . zachować w tajemnicy tę informację,
C . poinformować ordynatora,
D . zwrócić uwagę n a zasady bezpieczeństwa pracy
pielęgniarek i całego zespołu pracowników.
Zadanie 47.
Co to jest kanał centylowy?
A . punkt przecięcia się pozycji wieku i mierzonej cechy,
B . obszar między liniami centylowymi,
C . miejsce gdzie wpisuje się wyniki pomiarów mierzonej
cechy,
D . linia wyznaczająca centyle.
Zadanie 48.
Który z poniżej opisanych przykładów jest efektem akceleracji
rozwoju?
A . skrócenie przeciętnego okresu życia ludzkiego,
B . przyspieszenie procesów starzenia się,
C . redukowanie procesu rozrodczego u kobiet,
D . przyspieszone ząbkowanie
i wcześniejszy rozwój
psychomotoryczny niemowląt.
Zadanie 49.
Standardy opieki pielęgniarskiej, aby spełniały swoją funkcję
powinny być tworzone przez:
A . teoretyków pielęgniarstwa,
B . zespoły ekspertów,
C . zespół interdyscyplinarny złożony z autorytetów w
różnych dziedzinach,
D . praktyków na podstawie oceny własnych usług.
Zadanie 50.
W przypadku urazu jamy brzusznej dziecko należy ułożyć:
A . w pozycji bezpiecznej,
B . w pozycji półsiedzącej,
C . płasko, z nogami wyprostowanymi w stawach i lekko
uniesionymi,
D . płasko, z nogami ugiętymi w stawach i lekko
uniesionymi.
Zadanie 51.
Charakterystycznym objawem choroby Graves-Basedowa jest:
A . spadek łaknienia, obrzęki,
B . spadek łaknienia, spadek masy ciała,
C . wzrost łaknienia, przybór masy ciała,
D . wzrost łaknienia, spadek masy ciała.
Zadanie 52.
Zakażenia szpitalne t o takie zakażenia, które rozwijają się u
dziecka w okresie:
A . 1 - szej doby od przyjęcia do szpitala,
B . 2 - giej doby od przyjęcia do szpitala,
C . 48 - 72 godz. od przyjęcia do szpitala,
D . 7 dni od przyjęcia do szpitala.
Zadanie 53.
W oddziale położniczym poprzez cesarskie cięcie urodził się
chłopiec z przepukliną oponowo-rdzeniową.Pielęgnując dziecko
szczególną uwagę należy zwrócić na:
A . ochronę przepukliny przed zakażeniem,
B . pępowinę,
C . występujące objawy neurologiczne,
D . zmiany skórne wokół przepukliny.
Zadanie 54.
Odległym następstwem stosowania kortykosteroidów u dzieci
jest:
A . zaburzenie wzrastania,
B . zaburzenie miesiączkowania,
C . zapalenie mięśnia sercowego,
D . martwica kanalików nerkowych.
Zadanie 55.
Późne następstwa pobytu dziecka w Domu Małego Dziecka to:
A . zaburzenia w życiu uczuciowym i społecznym,
B . niechęć do kontaktów z rówieśnikami,
C . łatwe nawiązywanie przyjaźni,
D . prawidłowe przystosowanie społeczne.
Zadanie 56.
Wystąpienie anoreksji najczęściej spowodowane jest przez:
A . problemy w nauce,
B . zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby,
C . zaburzenia hormonalne w okresie dojrzewania,
D . czynniki kulturowe i zaburzenia w rodzinie.
Zadanie 57.
Stosowanie opioidów niesie za sobą występowanie:
A . bezsenności,
B . biegunki,
C . wymiotów,
D . zaparć.
Zadanie 58.
Inteligencja dzieci z achondroplazją jest zwykle:
A . nieznacznie obniżona,
B . w granicach normy,
C . głęboko upośledzona,
D . powyżej przeciętnej.
Zadanie 59.
D o przyczyn duszności ostrej w chorobach układu oddechowego
należą:
A . mukowiscydoza, nadciśnienie płucne,
B . ciało obce, zaostrzenie astmy oskrzelowej,
C . choroby nowotworowe, choroby śródmiąższowe płuc,
D . wrodzone wady serca, nadciśnienie płucne.
Zadanie 60.
Osobami będącymi najczęściej sprawcami przemocy wobec dzieci
są:
A . rówieśnicy, dzieci znające się ze szkoły,
B . dzieci w zbliżonym wieku znające się z podwórka,
C . członkowie rodziny dziecka,
D . nieletni lub dorośli przestępcy.
Zadanie 61.
Pierwotna dyskineza rzęsek, to:
A . wrodzone upośledzenie ruchomości rzęsek,
B . nabyte upośledzenie ruchomości rzęsek,
C . upośledzenie
czynności
błony
śluzowej
oddechowego,
D . całkowity
brak
rzęsek
błony
śluzowej
oddechowego.
układu
układu
Zadanie 62.
Nagły niepokój, pobudzenie, skóra marmurkowata, czoło zlane
zimnym, lepkim potem, zaburzenia świadomości, znaczna duszność
i tachykardia świadczą o wystąpieniu:
A . stanu ciężkiej hipoglikemii,
B . aury przed napadem padaczki,
C . wstrząsu kardiogennego,
D . bradykardii.
Zadanie 63.
Urodziła się dziewczynka z ciąży prawidłowej. Założone
oznakowania dziecka na sali porodowej:
A . powinny być zdejmowane do kąpieli dziecka,
B . mogą być zdjęte na życzenie matki,
C . n i e mogą być zdejmowane w czasie pobytu dziecka w
oddziale,
D . mogą być zdjęte jeśli dziecko i matka czują się
dobrze.
Zadanie 64.
W czasie gimnastyki oddechowej dziecko powinno:
A . powoli wdychać powietrze nosem i szybko wydychać
ustami,
B . wdychać powietrze nosem a wydychać ustami, przy czym
wydech powinien trwać trzykrotnie dłużej od wdechu,
C . oddychać własnym rytmem,
D . powoli wdychać powietrze i powoli wydychać.
Zadanie 65.
Wymień metodę profilaktyki swoistej w zapobieganiu zakażeniom
wewnątrzszpitalnym:
A . stosowanie sprzętu jednorazowego użytku,
B . przestrzeganie zasad postępowania z materiałem
biologicznym,
C . traktowanie pacjentów jako potencjalnie zakaźnych,
D . szczepienie personelu i chorych grup ryzyka.
Zadanie 66.
Badanie symetrii klatki piersiowej i okolicy
podczas skłonu w przód pozwala na wykrycie:
A . nadmiernej lordozy,
B . nadmiernej kifozy,
C . odstających łopatek,
D . bocznego skrzywienia kręgosłupa.
Zadanie 67.
Najcięższym następstwem wad wrodzonych serca jest:
A . niewydolność krążeniowo-oddechowa,
B . niedotlenienie organizmu,
C . niewydolność nerek,
D . zaburzenia rytmu serca.
lędźwiowej
Zadanie 68.
Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mogą traktować
chorobę jako:
A . korzyść,
B . ulgę,
C . usprawiedliwienie,
D . konieczność.
Zadanie 69.
D o przyczyn okołoporodowych mózgowego porażenia dziecięcego
NIE należą:
A . niedotlenienie,
B . zatrucie,
C . uraz okołoporodowy,
D . krwawienie do mózgu.
Zadanie 70.
Gruczoł tarczycowy może ulegać okresowemu przerostowi w
okresie:
A . niemowlęcym,
B . przedszkolnym,
C . wczesnoszkolnym,
D . pokwitania.
Zadanie 71.
Co
jest
najlepszą
metodą
eliminacji
niepokoju
hospitalizowanego dziecka?
A . obecnośc matki przy dziecku,
B . wprowadzenie farmakoterapii,
C . stała obecność pielęgniarki przy dziecku,
D . zalecenie konsultacji psychologa.
Zadanie 72.
Na czym polega leczenie kwasicy oddechowej?
A . podaniu aminophiliny,
B . usprawnieniu wymiany gazowej,
C . wyrównaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych,
D . wyrównaniu zaburzeń metabolicznych.
Zadanie 73.
Guzy łagodne od guzów nowotworowych różnią się:
A . szybszą dynamiką wzrastania,
B . mniejszą dynamiką wzrastania,
C . występowaniem odczynów zapalnych w okolicy guza,
D . występowaniem bolesności przy ucisku.
u
Zadanie 74.
Częstość podawania analgetyku powinna zależeć od:
A . częstości występowania bólu,
B . nasilenia bólu,
C . właściwości farmakologicznych,
D . tego, czy dziecko zażąda leku.
Zadanie 75.
Optymalnym okresem założenia aparatu słuchowego jest wiek:
A . do 1 roku życia,
B . 2-3 rok życia,
C . 3-4 rok życia,
D . powyżej 4 roku życia.
Zadanie 76.
D o problemów pielęgnacyjnych dziecka
psychicznym NIE należy/ą:
A . lęk przed otyłością,
B . akceptacja własnej osoby,
C . brak poczucia własnej wartości,
D . zaburzenia snu.
z
jadłowstrętem
Zadanie 77.
Rozstrzenie oskrzeli to:
A . morfologiczne uszkodzenia ściany oskrzeli,
B . zwłóknienia torbielowate oskrzeli,
C . zwapnienia wewnątrz pęcherzyków płucnych,
D . ostre stany zapalne oskrzeli.
Zadanie 78.
W jakiej pozycji należy ułożyć dziecko p o wykonanej punkcji
lędźwiowej?
A . półwysokiej,
B . płaskiej,
C . na plecach z nogami uniesionymi,
D . półwysokiej z nogami opuszczonymi.
Zadanie 79.
U noworodków rutynowo nie jest wykonywany test wykrywania:
A . fenyloketonurii,
B . hypotyreozy,
C . wrodzonej dysplazji stawów biodrowych,
D . zaburzeń układu ruchu.
Zadanie 80.
Mierząc ciśnienie tętnicze krwi u dziecka należy pamiętać, aby
mankiet obejmował:
A . całe ramię,
B . 1/2 długości ramienia,
C . 1/3 długości ramienia,
D . 2/3 długości ramienia.
Zadanie 81.
Dziecko w czasie lekcji staje się "nieobecne", ale nie traci
przytomności, nie odpowiada n a pytanie nie wykonuje poleceń.
Zachowanie takie może być spowodowane:
A . napadami nieświadomości,
B . zaburzeniami rytmu serca,
C . migreną,
D . stanami hipoglikemii.
Zadanie 82.
Wirylizacja to:
A . niecałkowite zróżnicowanie narządów płciowych,
B . niezstąpienie jednego lub obu jąder,
C . niedorozwój jajników,
D . wystąpienie cech męskich u osobnika płci żeńskiej.
Zadanie 83.
Częstsze wylewy u dzieci niż u dorosłych chorych n a hemofilię
są związane z:
A . kruchością naczyń krwionośnych,
B . intensywnym wzrastaniem dziecka,
C . brakiem systematyczności w zażywaniu leków,
D . większą aktywnością dziecka.
Zadanie 84.
Podstawowe znaczenie w obserwacji dystrofii Duchenn'a m a
ocena:
A . uwapnienia kości,
B . siły mięśniowej,
C . wydolności mięśnia sercowego,
D . wydolności układu moczowego.
Zadanie 85.
Odległość osoby badającej ostrość słuchu o d osoby badanej
powinna wynosić:
A . 3 m,
B . 4 m,
C . 5 m,
D . 6 m.
Zadanie 86.
Głównym objawem niedoboru żelaza w organizmie jest:
A . osłabienie odporności,
B . kruchość kości,
C . niedokrwistość,
D . niedowidzenie o zmierzchu.
Zadanie 87.
7-letni
chłopiec
po
dwutygodniowej
hospitalizacji
z
rozpoznaniem choroby Perthesa pozostaje w domu pod opieką
rodziców. Udzielając informacji n a temat aktywności fizycznej
dziecka należy powiedzieć, że dziecko:
A . może chodzić bez ograniczeń,
B . może chodzić z pomocą kul łokciowych,
C . może chodzić ale z ograniczeniem,
D . ma bezwzględny zakaz chodzenia.
Zadanie
Dziecku
A.
B.
C.
D.
88.
w trakcie napadu padaczki NIE wolno:
zmieniać pozycji ułożeniowej i układać na boku,
stosować tlenoterapii,
podawać środków leczniczych doustnie,
podawać środków leczniczych dożylnie.
Zadanie 89.
Nierozpoznana hipoglikemia u noworodka może doprowadzić do:
A . dystrofii mięśniowej,
B . powstania mukowiscydozy,
C . uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
D . powstania cukrzycy.
Zadanie 90.
A b y uniknąć powikłań związanych z protezowaniem kończyny
dolnej, należy:
A . zastosować protezę bezpośrednio po amputacji,
B . zastosować rehabilitację bierną kikuta,
C . stosować opatrunek miękki na kikut,
D . przyzwyczajać kikut do ucisku.
Zadanie 91.
8-letni chłopiec przebywa w oddziale endokrynologicznym.
Wzrost dziecka wynosi 130 cm, masa ciała 4 5 kg. N a brzuchu i
udach dziecka widoczne s ą rozstępy. U dzieci najczęściej
występuje otyłość:
A . poliwalentna,
B . złożona,
C . prosta,
D . skojarzona.
Zadanie 92.
Niższa sprawność filtracji kłębkowej i funkcji cewek nerkowych
objawia się u noworodka:
A . hipoglikemią i hipoelektrolitemią,
B . większą zdolnością zagęszczania moczu,
C . zmniejszoną częstotliwością mikcji,
D . mniejszą zdolnością zagęszczania moczu.
Zadanie 93.
Fenyloketonuria jest chorobą, w której dochodzi d o zaburzeń
przemiany:
A . fenyloalaniny,
B . alaniny,
C . leucyny,
D . izoleucyny.
Zadanie 94.
Prawidłowy rozwój dziecka z wadą słuchu zależy m.in. od:
A . wczesnego rozpoznania niedosłuchu,
B . częstych wizyt u pediatry,
C . uczęszczania dziecka do przedszkola,
D . rehabilitacji ogólnoustrojowej.
Zadanie 95.
Jednym z najczęstszych objawów u dzieci w terminalnej fazie
choroby jest ból, który często występuje równocześnie w
różnych narządach ciała. Badanie przedmiotowe w przypadku
wystąpienia bólu winno obejmować w pierwszej kolejności:
A . zmiany na skórze,
B . ustalenie lokalizacji bólu,
C . zmiany na błonach śluzowych,
D . ustalenie masy ciała dziecka, celem ustalenia dawki
leku p/bólowego.
Zadanie 96.
Co to jest szczepienie podstawowe?
A . pierwsze szczepienie,
B . szczepienie pierwotne,
C . szczepienie po pierwszej dawce szczepionki,
D . szczepienie pierwotne + dawka uzupełniająca.
Zadanie 97.
Program wychowania zdrowotnego w szkole
opracowany przez:
A . pielęgniarkę szkolną,
B . lekarza POZ,
C . dyrektora szkoły,
D . nauczycieli
wyznaczonych
przez
pielęgniarkę szkolną.
powinien
dyrektora
być
i
Zadanie 98.
Unieruchomienie dziecka podczas leczenia reumatoidalnego
zapalenia stawów wynika z:
A . ogromnego osłabienia,
B . współistnienia zakażeń układu oddechowego,
C . dolegliwości bólowych,
D . zmniejszenia wydolności układu krążenia.
Zadanie 99.
Leczenie hemofilii polega na podawaniu:
A . masy płytkowej,
B . brakującego czynnika krzepnięcia,
C . krwi pełnej,
D . płynu wieloelektrolitowego.
Zadanie 100.
W antybiotykoterapii należy uwzględnić:
A . podawanie probiotyków,
B . podawanie witaminy C,
C . uzupełnianie chlorku potasu,
D . zwiększenie podaży węglowodanów.
Zadanie 101.
Czynniki mające istotny wpływ n a przeżycia emocjonalne dziecka
i jego rodziców w sytuacji choroby:
A . etap rozwoju dziecka, w którym pojawiła się choroba
przewlekła lub niepełnosprawność,
B . sposób przekazywania informacji o chorobie lub
niepełnosprawności,
C . rodzaj i stopień zaawansowania choroby przewlekłej
i/lub niepełnosprawności,
D . wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 102.
Wskaż, którą lokalizację guza sugeruje objaw Hornera:
A . głowy i szyi,
B . brzucha,
C . miednicy,
D . węzłów chłonnych.
Zadanie 103.
U 6-letniego chłopca stwierdzono zaczerwienienie moszny,
bolesność i powiększenie jednego jądra. Istnieje podejrzenie
skrętu jądra. Ryzyko zmian martwiczych gonady zależy od:
A . wieku pacjenta,
B . czasu trwania skrętu,
C . wielkości gonady,
D . strony gonady.
Zadanie 104.
Rozwijającą się niedrożność w przebiegu wgłobienia jelita u
niemowlaka rozpoznasz po:
A . wzdęciu brzucha i obronie mięśniowej,
B . braku stolca i braku wymiotów,
C . niewyczuwalnym tętnie na tętnicach obwodowych,
D . spadku diurezy poniżej 1 ml/kg mc/godz.
Zadanie
Lizozym
A.
B.
C.
D.
105.
zawarty w mleku kobiecym to:
enzym trawienny,
tłuszcz mleka kobiecego,
składnik działający litycznie na otoczkę bakteryjną,
składnik ułatwiający wchłanianie żelaza.
Zadanie
Mianem
A.
B.
C.
D.
106.
zeza określa się:
nieprawidłowe rozstawienie oczu,
nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
niemożność jednoocznego poruszania gałkami ocznymi,
brak koordynacji ruchowej gałek ocznych.
Zadanie
Podczas
A.
B.
C.
D.
107.
chemioterapii u dzieci może dojść do:
uszkodzenia szkliwa zębów,
owrzodzenia spojówek oka,
owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej,
światłowstrętu.
Zadanie 108.
W celu rozpoznania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
należy wykonać:
A . gastroskopię,
B . bronchoskopię,
C . kolonoskopię,
D . artroskopię.
Zadanie 109.
Wykrywanie wrodzonej niedoczynności tarczycy jest:
A . powszechnym, profilaktycznym badaniem medycznym,
B . obowiązującym testem przesiewowym u noworodków,
C . badaniem wykonywanym u dzieci i młodzieży,
D . podstawowym badaniem lekarskim niemowląt.
Zadanie 110.
U dziecka chorego na AIDS zmniejsza się selektywnie liczba:
A . monocytów,
B . granulocytów,
C . limfocytów CD4,
D . makrofagów.
Zadanie 111.
Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu kamicy nerkowej są:
A . zespół nerczycowy,
B . dieta bogato solna,
C . podawanie wapnia jako profilaktyka krzywicy,
D . zastój moczu.
Zadanie 112.
Podstawowym badaniem potwierdzającym mukowiscydozę jest:
A . badanie chlorków w pocie,
B . badanie bakteriologiczne wydzieliny z oskrzeli,
C . bronchografia,
D . zdjęcie klatki piersiowej.
Zadanie 113.
Podstawowym objawem w moczówce prostej jest:
A . nadmierne pragnienie,
B . niepohamowany apetyt,
C . zaburzenia równowagi,
D . jadłowstręt.
Zadanie 114.
Wśród współistniejących wad rozwojowych u dziecka z zespołem
Downa do najczęstszych należą wady:
A . przewodu pokarmowego,
B . wrodzone serca,
C . układu kostnego,
D . narządu słuchu.
Zadanie 115.
Polska podpisała Konwencję Praw Dziecka w:
A . 1975r.,
B . 1988r.,
C . 1991r.,
D . 1999r.
Zadanie 116.
W postaci wiotkiej pęcherza neurogennego, gdy nie m a
przeszkody w swobodnym wypływie moczu, opróżnianie pęcherza:
A . odbywa się samoistnie,
B . zakładamy cewnik na stałe,
C . ręcznie wyciskamy mocz,
D . zakładamy cewnik co 3 - 4 godziny.
Zadanie 117.
Pielęgnując protezę oka należy:
A . stale stosować krople antybiotykowe do oczodołu,
B . zakładać jałowy opatrunek na noc,
C . przepłukiwać protezę i oczodół 0,9 % NaCL,
D . wyjmować protezę z oczodołu na noc.
Zadanie 118.
Pomiaru masy urodzeniowej dokonuje się:
A . tuż po wystąpieniu pourodzeniowego ubytku masy ciała,
B . 2 godziny po urodzeniu,
C . w ciągu pierwszych 30 minut życia noworodka,
D . tuż po porodzie w pierwszych minutach.
Zadanie 119.
Zespół środków i metod, których celem jest poprawa wszystkich
zaburzonych funkcji to:
A . rewalidacja,
B . rehabilitacja,
C . stymulacja,
D . adaptacja,
Zadanie 120.
3-miesięczne niemowlę z wodogłowiem przyjęte d o oddziału z
powodu narastania objawów ciśnienie śródczaszkowego. U dziecka
planuje się założenie drenażu.W początkowym okresie wodogłowia
zwraca się przede wszystkim uwagę na:
A . uwapnienie kości czaszki,
B . upośledzenie zborności kończyn,
C . przyrost obwodu głowy,
D . występowanie napadów drgawkowych.
Zadanie 121.
Jaka jest zasadnicza różnica pomiędzy szczepionkami, a
surowicami i immunoglobulinami?
A . szczepionki służą d o uodpornienia czynnego a surowice
i immunoglobuliny do biernego,
B . szczepionki służą d o uodpornienia biernego a surowice
i immunoglobuliny do czynnego,
C . wszystkie wymienione służą d o uodpornienia czynnego,
różny jest jednak czas działania (dla szczepionek
dłuższy),
D . nie ma różnicy.
Zadanie 122.
Choroba Werdniga-Hoffmana to:
A . rdzeniowy zanik mięśni- młodzieńczy,
B . mięśniowa choroba glikogenowa,
C . rdzeniowy zanik mięśni-dziecięcy,
D . strzałkowy zanik mięśni.
Zadanie 123.
W pokoju, w którym przebywa dziecko z zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych należy:
A . włączyć dodatkowe światło,
B . ograniczyć dostęp ostrego światła,
C . włączyć telewizor,
D . włączyć radio.
Zadanie 124.
Hormon wzrostowy lub somatotropowy (STH) wywiera działanie n a
chrząstki wzrostowe w okresie od około:
A . 1 m-ca życia dziecka,
B . 6 m-ca życia dziecka,
C . 1 roku życia dziecka,
D . ok. 2 roku życia dziecka.
Zadanie 125.
Do wskaźników negatywnych stanu zdrowia, zaliczamy:
A . chorobowość,
B . bilanse zdrowia,
C . pomiary antropometryczne,
D . wskaźniki rozwoju psychomotorycznego.
Zadanie 126.
Samobójstwa są najczęściej:
A . impulsywnym działaniem, bez wcześniejszych poszukiwań
rozwiązania problemu,
B . poprzedzone długą drogą rozważań dotyczących
rozwiązania problemów i złym doświadczeniem w
relacjach interpersonalnych,
C . poprzedzone chwilowo i nagle odczuwanym brakiem
akceptacji dziecka przez rówieśników i mniejszym niż
dotychczas uznaniem jego sukcesów,
D . radykalną odpowiedzią dziecka n a dysonans między
wkładem pracy w realizację zadań życiowych a
nagradzaniem przez rodziców.
Zadanie 127.
W
badaniu
przedmiotowym
u
dziecka
charakterystyczny "wheezing" czyli:
A . duszność wdechową,
B . duszność wydechową,
C . duszność wdechowo- wydechową,
D . stridor.
stwierdzono
Zadanie 128.
Wstępną ocenę głębokości oparzenia oceniamy na podstawie:
A . koloru skóry, obecności pęcherzy oparzeniowych,
martwicy skóry,
B . tylko zaczerwienienia skóry,
C . tylko obecności pęcherzy oparzeniowych,
D . obrzęku i zaczerwienienia skóry.
Zadanie 129.
Ostatecznym celem leczenia wynicowania pęcherza moczowego
jest:
A . odprowadzenie moczu z moczowodów bezpośrednio do cewki
moczowej,
B . rekonstrukcja zwieracza pęcherza,
C . likwidacja spodziectwa,
D . uzyskanie trzymania moczu bez powstania wstecznego
ciśnienia.
Zadanie 130.
Leczenie wodogłowia polega na:
A . długotrwałym stosowaniu leków moczopędnych,
B . założeniu zewnątrzczaszkowej zastawki odprowadzającej
płyn,
C . przewlekłym stosowaniu kortykosteroidów,
D . ograniczaniu podaży płynów.
Zadanie 131.
O biegunce hiperosmotycznej mówimy, jeżeli:
A . utrata wody jest równa utracie sodu,
B . utrata wody jest mniejsza od utraty sodu,
C . występuje tylko utrata wody,
D . utrata wody jest większa od utraty sodu.
Zadanie 132.
W kształtowaniu zachowań prozdrowotnych u dzieci w wieku
przedszkolnym najważniejsze jest/są:
A . atrakcyjne środki dydaktyczne,
B . własny przykład (nauczyciela, rodziców),
C . mocna argumentacja,
D . ekspresja.
Zadanie 133.
Serokonwersja jest to:
A . zespół ostrej infekcji,
B . pojawienie się przeciwciał,
C . bezobjawowa faza AIDS,
D . wystąpienie objawów grypowych.
Zadanie 134.
Którego z niżej wymienionych narządów NIE dotyczy ognisko
pierwotne nowotworu Neuroblastoma?
A . nadnercza,
B . śródpiersia tylnego,
C . wątroby,
D . zwojów współczulnych miednicy.
Zadanie 135.
Wrodzona nietolerancja galaktozy (dziedziczona w sposób
autosomalny
recesywny)
spowodowana
deficytem
urydylotransferazy galaktozo-1-fosforanu świadczy o:
A . galaktozemii klasycznej,
B . cukrzycy,
C . atrezji przełyku,
D . cytomegalii.
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 352415
GRUPA 1
Zadanie 1.
Jaki hormon jest odpowiedzialny z a zmniejszenie kurczliwości
pęcherzyka żółciowego w ciąży, a przez t o z a nasilenie się
objawów kamicy?
A . estrogeny,
B . laktogen łożyskowy,
C . progesteron,
D . gonadotropina kosmówkowa.
Zadanie 2.
Podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych, korzystnie jest
ograniczyć ciężarnej do minimum pozycję ciała:
A . stojącą,
B . siedzącą,
C . leżącą,
D . klęczącą.
Zadanie 3.
Ciała siarowe, czyli granulocyty
charakterystyczne dla:
A . młodziwa (colostrum),
B . mleka przejściowego,
C . mleka dojrzałego,
D . mleka fazy nocnej.
i
limfocyty,
to
elementy
Zadanie 4.
Materiał d o badań cytogenetycznych płodu można pobrać w
wyniku:
A . amniopunkcji,
B . biopsji kosmówki,
C . kordocentezy,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 5.
Do objawów klinicznych galaktozemii należą:
A . zaparcia,
B . biegunka,
C . wzmożenie napięcia mięśniowego,
D . oddawanie stolców co 2,3 dni.
Zadanie 6.
Czynnikiem wywołującym kiłę jest:
A . gonadal,
B . krętek blady,
C . condylomata,
D . pierwotniak z rodziny wiciowców.
Zadanie 7.
Obumarły płód najczęściej ulega maceracji a objętość płynu
owodniowego:
A . gwałtownie się zwiększa,
B . powoli ale systematycznie się zwiększa,
C . zmniejsza się,
D . nie ulega zmianie.
Zadanie 8.
Do nieinwazyjnych przesiewowych badań prenatalnych należą:
A . USG, kordocenteza, uE3 (niskokoniugowany estriol),
B . USG, fetoskopia, AFP (alfa-fetoproteina),
C . USG, amniopunkcja, HCG (gonadotropina kosmówkowa),
D . USG, AFP, HCG.
Zadanie 9.
Najbardziej wrażliwa na niedobór tlenu jest tkanka:
A . płucna,
B . nerwowa,
C . mięśniowa,
D . łączna.
Zadanie 10.
N a jakiej wysokości znajduje się miesień macicy w 5 dniu
połogu:
A . 2 palce pod pępkiem,
B . 3 palce pod pępkiem,
C . w połowie odległości między pępkiem a spojeniem
D . 2 palce nad spojeniem.
Zadanie 11.
Wielowodzie NIE może być przyczyną:
A . pierwotnego
osłabienia
czynności
skurczowej,
przodowania pępowiny lub części drobnych,
B . atrezji przełyku i dwunastnicy płodu, wodogłowia,
C . krwotoku poporodowego, porodu przedłużonego,
D . nieprawidłowego wstawiania się części przodującej d o
wchodu miednicy, zaburzeń w oddzielaniu się łożyska.
Zadanie 12.
Azoospermia to stan, w którym obserwuje się:
A . prawidłową liczbę plemników w ejakulacie,
B . zmniejszoną liczbę plemników w ejakulacie,
C . brak plemników w ejakulacie,
D . brak ejakulatu.
Zadanie 13.
Kobieta p o odbytym szczepieniu przeciwko różyczce powinna się
wystrzegać zajścia w ciążę przez okres:
A . 3 tygodni,
B . 1 miesiąca,
C . 2 miesięcy,
D . 3 miesięcy.
Zadanie 14.
Optymalnym okresem d o planowego operacyjnego leczenia kamicy
żółciowej u ciężarnej jest:
A . pierwszy trymestr ciąży,
B . drugi trymestr ciąży,
C . trzeci trymestr ciąży,
D . tuż przed porodem.
Zadanie 15.
Podwyższony poziom a-fetoproteiny w płynie owodniowym może
świadczyć o wadzie rozwojowej układu:
A . nerwowego,
B . krążenia,
C . moczowo-płciowego,
D . oddechowego.
Zadanie 16.
W której z poniżej przedstawionych sytuacji
dochodzi do porodu przedwczesnego?
A . w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B . w cukrzycy,
C . w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D . w niedokrwistości ciążowej.
najczęściej
Zadanie 17.
Obserwowany podczas wstawiania się główki płodu tzw. objaw
Gaussa jest wskazaniem do:
A . szybkiego zakończenia porodu,
B . przebicia pęcherza płodowego,
C . podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D . wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.
Zadanie 18.
Wystąpienie niedowładu macicy prowadzi do:
A . niedokrwistości,
B . zaburzeń krzepliwości krwi,
C . zagrożenia życia kobiety,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 19.
W profilaktyce konfliktu serologicznego p o porodzie przez
cięcie cesarskie należy podać:
A . 50 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
B . 150 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
C . 250 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
D . 300 mikrogramów immunoglobuliny anty-D.
Zadanie 20.
Czynnikami ryzyka rozwoju choroby zakrzepowej w połogu NIE
jest:
A . unieruchomienie, uraz porodowy,
B . zakażenie,
C . narastająca aktywacja czynników krzepnięcia,
D . ból rany pooperacyjnej.
Zadanie 21.
W skali Bishopa ocena stanu szyjki macicy oznaczająca jej
dojrzałość to:
A . 9 punktów,
B . 11 punktów,
C . 13 punktów,
D . 15 punktów.
Zadanie 22.
Poród uliczny jest konsekwencją:
A . nadmiernej aktywności skurczowej z prawidłowym
napięciem,
B . nadmiernej aktywności skurczowej z podwyższonym
napięciem,
C . dyskoordynacji I˚,
D . dyskoordynacji II˚.
Zadanie 23.
W wyniku zrośnięcia i zwłóknienia
powstaje:
A . więzadło obłe wątroby,
B . więzadło pęcherzowo-pępkowe,
C . więzadło tętnicze,
D . więzadło obłe jajnika.
tętnic
pępowinowych
Zadanie 24.
Wysokość dna macicy w 2 4 -ym tygodniu ciąży znajduje się n a
poziomie:
A . 2-3 palce poniżej pępka,
B . na wysokości pępka,
C . 2-3 palce powyżej pępka
D . wszystkie fałszywe.
Zadanie 25.
Szyjkowy czynnik niepłodności jest klasycznym wskazaniem do:
A . inseminacji domacicznej,
B . leczenia farmakologicznego,
C . leczenia chirurgicznego,
D . żadnego z wymienionych.
Zadanie 26.
Kiedy najczęściej następuje nawał mleczny?
A . w drugiej dobie połogu,
B . w 3-5 dobie połogu,
C . w 8-10 dobie połogu,
D . pod koniec 2 tygodnia połogu.
Zadanie 27.
Jaka jest najczęstsza przyczyna późnego krwotoku w połogu?
A . uszkodzenie kanału rodnego,
B . zator spowodowany płynem owodniowym,
C . nieprawidłowa inwolucja mięśnia macicy,
D . krwiak pochwy.
Zadanie 28.
Składniki mleka kobiecego mające wpływ na rozwój CUN, to:
A . witaminy i sole mineralne,
B . laktoza i galaktoza,
C . tauryna i kwas arachidonowy,
D . cholesterol, kwas arachidonowy, tauryna, laktoza i
galaktoza.
Zadanie 29.
Kto może być organizatorem szkoły rodzenia?
A . wyłącznie szpital przyjazny dziecku,
B . placówka służby zdrowia np. szpital położniczo ginekologiczny,
C . wyłącznie osoba prawna,
D . każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna.
Zadanie 30.
Baby blues spowodowany jest:
A . nową sytuacją życiową,
B . dyskomfortem bólowym,
C . brakiem równowagi hormonalnej (spadkiem estrogenów),
dyskomfortem bólowym, nową sytuacją życiową,
D . wzrostem estrogenów.
Zadanie 31.
Jaka jest najczęstsza przyczyna trudności
podczas karmienia noworodka?
A . mała ilość pokarmu,
B . niechęć dziecka do ssania,
C . brak motywacji do karmienia piersią,
D . nieprawidłowa technika karmienia.
występujących
Zadanie 32.
Który z podanych czynników NIE ma znaczącego wpływu na proces
wzrostu i dojrzewanie płodu?
A . aktywność matki,
B . czas trwania ciąży,
C . czynniki genetyczne,
D . czynność łożyska.
Zadanie 33.
Który element NIE musi znaleźć się wśród kryteriów pierwszej
oceny noworodka?
A . czynność serca,
B . zabarwienie powłok skórnych,
C . temperatura powłok skórnych,
D . napięcie mięśni.
Zadanie
U dzieci
A.
B.
C.
D.
34.
matek z padaczką zwiększa się ryzyko wystąpienia:
opóźnienia umysłowego,
głuchoty,
zaburzeń mowy,
zaburzeń widzenia.
Zadanie 35.
Pubarche praecox jest to:
A . przedwczesny rozwój gruczołów sutkowych u dziewczynek
bez innych objawów przedwczesnego dojrzewania,
B . wystąpienie menarche,
C . przedwczesne wystąpienie owłosienia na wzgórku łonowym
b e z innych objawów przedwczesnego dojrzewania
płciowego,
D . pojawienie się owłosienia płciowego oraz przerostu
warg sromowych i łechtaczki.
Zadanie 36.
Cholestaza wewnątrzwątrobowa ciężarnych najczęściej występuje
w:
A . 9 tygodniu ciąży,
B . 12 tygodniu ciąży,
C . pierwszej połowie ciąży,
D . drugiej połowie ciąży,
Zadanie 37.
Który pokarm matki zwany jest pierwszą naturalną szczepionką
dla dziecka?
A . siara, inaczej młodziwo,
B . mleko przejściowe,
C . mleko dojrzałe,
D . mleko wydzielane w porze nocnej.
Zadanie 38.
Do przeciwwskazań okresowych do szczepienia BCG należy:
A . masa ciała poniżej 2500 g.,
B . kliniczne objawy zakażenia potwierdzone wynikami badań
dodatkowych,
C . wiek ciążowy poniżej 38 tyg.,
D . szczepienie noworodka przeciwko WZW.
Zadanie 39.
W okresie niemowlęcym najszybciej rozwija się zmysł:
A . wzroku,
B . powonienia,
C . słuchu,
D . równowagi.
Zadanie 40.
Jakich zmian w obrębie lędźwi i ud wymaga utrzymanie równowagi
ciała kobiety w okresie ciąży?
A . zwiększenia napięcia mięśni i obniżenia napięcia
więzadeł,
B . obniżenia napięcia mięśni i zwiększenia napięcia
więzadeł,
C . obniżenia napięcia mięśni i więzadeł,
D . zwiększenia napięcia mięśni i więzadeł.
Zadanie 41.
Odchody połogowe mają odczyn:
A . zasadowy,
B . kwaśny,
C . obojętny,
D . zasadowy lub kwasowy w zależności od diety położnicy.
Zadanie 42.
Stwierdzenie tego objawu potwierdza rozpoznanie zakrzepicy żył
głębokich kończyn dolnych:
A . objaw Homansa,
B . objaw Goldflama,
C . objaw Hubnera,
D . objaw Hamiltona.
Zadanie 43.
W trzecim dniu połogu część pochwowa szyjki macicy jest:
A . W znacznym stopniu uformowana,
B . Część pochwowa zaczyna się formować,
C . Ujście wewnętrzne jest zamknięte,
D . Ujście zewnętrzne jest zamknięta.
Zadanie 44.
W przypadku przenoszenia zwiększona urazowość płodów i tkanek
miękkich kanału rodnego w II-gim okresie porodu jest związana
z:
A . zmniejszoną elastycznością tkanek pochwy i krocza,
B . przedłużającym się I-szym okresem porodu,
C . zwiększonym kostnieniem kości czaszki,
D . zmniejszonym kostnieniem kości czaszki.
Zadanie 45.
Wskaż, która z metod diagnostyczno - leczniczych w
nadciśnieniu indukowanym ciążą jest wykonywana w czasie
porodu?
A . amniopunkcja,
B . kordocenteza,
C . badanie dna oka,
D . kardiotokografia, badanie krwi włośniczkowej płodu.
Zadanie 46.
Za ojca polskiej psychoprofilaktyki położniczej uznano:
A . Jana Lesińskiego,
B . Witolda Michałowicza,
C . Adama Cekańskiego,
D . Włodzimierza Fijałkowskiego.
Zadanie 47.
Prawidłowe ułożenie dziecka do snu to:
A . na plecach bez poduszki,
B . na boku z poduszką,
C . na brzuchu,
D . na plecach z poduszką.
Zadanie 48.
Najczęstszą przyczyną zgonów kobiet w Polsce, są:
A . nowotwory złośliwe,
B . choroby układu krążenia,
C . choroby przewodu pokarmowego,
D . choroby układu oddechowego.
Zadanie
Dodatni
A.
B.
C.
D.
49.
wynik próby ciążowej z moczu należy do:
prawdopodobnych objawów ciąży,
pewnych objawów ciąży,
przypuszczalnych objawów ciąży,
żadne z wymienionych.
Zadanie 50.
Zespół HELLP może pojawiać się w przebiegu:
A . stanu przedrzucawkowego,
B . zawału serca,
C . ostrej niewydolności serca,
D . zatoru tętnicy płucnej.
Zadanie 51.
Efektem centralnego pobudzenia nerwu błędnego w reakcji n a
ucisk główki płodu w kanale rodnym (objaw Gausa) s ą
deceleracje:
A . wczesne,
B . późne,
C . zmienne,
D . mieszane.
Zadanie 52.
Wynikiem przedwczesnego pęknięcia błon
zwiększone ryzyko wystąpienia:
A . arytmii serca u płodu,
B . skurczów niekontrolowanych macicy,
C . zakażenia wewnątrzmacicznego płodu,
D . zaburzeń krążenia u ciężarnej.
płodowych
jest
Zadanie 53.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:
A . ujścia macicznego jajowodów,
B . dolnego odcinka,
C . dna macicy,
D . cieśni szyjki.
Zadanie 54.
Obraz
tzw.
zamieci
śnieżnej
charakterystyczny dla:
A . poronienia w toku,
B . zaśniadu groniastego,
C . ciąży obumarłej,
D . raka kosmówki.
w
badaniu
USG
jest
Zadanie 55.
Tabletki antykoncepcyjne dwuskładnikowe zawierają:
A . estrogen i tyreotropinę,
B . progesteron i prolaktynę,
C . estrogen i prolaktynę,
D . gestagen i estrogen.
Zadanie 56.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:
A . krótki czas ich trwania,
B . niebolesność,
C . nieregularność,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 57.
Wskaż cechę nieprawidłowego przystawienia dziecka do piersi:
A . czubek nosa i broda dotykają piersi,
B . otoczka nie marszczy się,
C . usta dziecka wywinięte na zewnątrz,
D . kąt między górną a dolną wargą jest kątem ostrym.
Zadanie 58.
IV okres porodu to czas szczególnej obserwacji:
A . wysokości dna i obkurczenia macicy,
B . krwawienia z dróg rodnych,
C . stanu ogólnego rodzącej,
D . wszystkich powyższych.
Zadanie 59.
Krótkotrwałe, przemijające przyspieszenie czynności serca
płodu, o c o najmniej 1 5 uderzeń n a minutę w stosunku d o
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej to:
A . oscylacja zawężona,
B . deceleracja wczesna,
C . tachykardia,
D . akceleracja.
Zadanie 60.
Próchnicę, u kobiet w okresie ciąży, powodują zaburzenia
gospodarki:
A . wapniowo-potasowej,
B . wapniowo-fosforowej,
C . sodowo-potasowej,
D . sodowo-wapniowej.
Zadanie 61.
Jaki jest cel poradnictwa genetycznego?
A . zmniejszanie występowania chorób genetycznych w
populacji,
B . zmniejszanie
występowania
chorób
genetycznych
dziedziczonych w linii żeńskiej,
C . zmniejszanie urodzeń płodów żeńskich obciążonych
chorobą genetyczną dziedziczoną w linii żeńskiej,
D . leczenie kobiet u których wykryto uszkodzenia
genetyczne.
Zadanie 62.
Pourodzeniowy spadek masy ciała noworodka może być minimalny,
jeśli matka:
A . karmi piersią dziecko na życzenie,
B . dodatkowo odciąga pokarm,
C . poi dziecko wodą przegotowaną przez 3-4 dni,
D . zastosuje odpowiednią dietę dla siebie (duża ilość
płynów mlecznych).
Zadanie 63.
Czynnikiem ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego, związanym
z ciążą jest/są:
A . przebyta ciąża obumarła,
B . infekcje dróg moczowych,
C . wiek matki poniżej 18 lub powyżej 35 lat,
D . wielorództwo.
Zadanie 64.
Hipoksemia to:
A . mała zawartość
B . mała zawartość
C . duża zawartość
D . duża zawartość
tlenu
tlenu
tlenu
tlenu
we
we
we
we
krwi
krwi
krwi
krwi
tętniczej,
żylnej,
tętniczej,
żylnej.
Zadanie 65.
W
którym odcinku macicy jest najmniej
oksytocynowych?
A . trzonie macicy,
B . dnie macicy,
C . górnej części dolnego odcinka macicy,
D . dystalnej części dolnego odcinka macicy.
receptorów
Zadanie 66.
Sekcja Położnych PTG została przyjęta d o Międzynarodowego
Stowarzyszenia Położnych w roku:
A . 1993,
B . 1995,
C . 1997,
D . 1999.
Zadanie 67.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:
A . zalet karmienia naturalnego,
B . technik karmienia naturalnego,
C . zaburzeń i wspomagania laktacji,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 68.
Jakie zakażenia wirusowe mają istotny wpływ na rozwój ciąży?
A . różyczka, opryszczka i cytomegalia,
B . grypa i różyczka,
C . zapalenie opon mózgowych,
D . wirusowe zapalenie wątroby.
Zadanie 69.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa
się krew:
A . ciemnoczerwona,
B . zhemolizowana,
C . jasnoczerwona,
D . rozwodniona.
Zadanie 70.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?
A . zaraz po urodzeniu dziecka,
B . w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C . pod koniec okresu noworodkowego,
D . w dalszych miesiącach życia dziecka.
Zadanie 71.
Który system organizacyjny oddziału najbardziej sprzyja
rozwojowi więzi matki z dzieckiem?
A . kohorty,
B . oddzielnych oddziałów położniczych i noworodkowych,
C . rooming-in,
D . każdy w jednakowym stopniu.
Zadanie 72.
Czynniki predysponujące d o wystąpienia zatoru płynem
owodniowym to:
A . nadmierna czynność skurczowa macicy,
B . indukcja porodu/ stymulacja czynności skurczowej,
C . inwazyjne zabiegi podczas porodu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 73.
Założenie szwu okrężnego na szyjkę macicy powinno być powodem:
A . hospitalizacji kobiety do końca ciąży,
B . zwiększenia liczby wizyt profilaktycznych,
C . zmniejszenia liczby wizyt profilaktycznych,
D . ukończenia ciąży przez cięcie cesarskie.
Zadanie 74.
Który z wymienionych typów wirusów może być przenoszony drogą
płciową?
A . wirus zapalenia wątroby typu B (HBV),
B . wirus zapalenia wątroby typu C (HCV),
C . wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV),
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 75.
U noworodków matek chorych n a cukrzycę najczęściej występują
wady:
A . ośrodkowego układu nerwowego,
B . sercowo - naczyniowe,
C . nerek,
D . układu nerwowego, sercowo - naczyniowego, nerek,
przewodu pokarmowego.
Zadanie 76.
Wynik badania wewnętrznego: główka znajduje się w e wchodzie
miednicy, szew strzałkowy w wymiarze prostym, ciemię tylne
bliżej spojenia łonowego, sugeruje:
A . niskie poprzeczne ustawienie główki,
B . wysokie proste ustawienie główki,
C . asynklityzm przedni,
D . asynklityzm tylny.
Zadanie 77.
Jaki warunek musi być spełniony by można było wykonać badania
prenatalne?
A . pisemne wyrażenie zgody przez kobietę,
B . pisemne wyrażenia zgody przez ojca dziecka,
C . wniosek krewnych II˚,
D . upośledzenie umysłowe kobiety.
Zadanie 78.
Kardiotokografia to:
A . monitorowanie czynności serca płodu,
B . monitorowanie czynności skurczowej mięśnia macicy,
C . monitorowanie
czynności
serca
płodu
wraz
z
monitorowaniem czynności skurczowej mięśnia macicy,
D . monitorowanie krążenia płodowego wraz z monitorowaniem
przepływów oraz monitorowanie czynności skurczowej
mięśnia macicy.
Zadanie 79.
Zapłodnienie "in vitro" - FIVET t o sztuczne zapłodnienie
dokonywane poza organizmem kobiety. Pobrane komórki jajowe
umieszcza się w szklanej retorcie, w środowisku o temperaturze
37˚C, a następnie wprowadza się plemniki. Przeniesienie d o
organizmu kobiety następuje:
A . w 4 dobie po zaplemnieniu,
B . w 3 dobie po zaplemnieniu,
C . w 2 dobie po zaplemnieniu,
D. w
momencie stwierdzenia pierwszych podziałów
zapłodnionych w ten sposób komórek jajowych.
Zadanie 80.
Który z poniższych objawów NIE towarzyszy połogowemu zapaleniu
piersi?
A . zaczerwienienie piersi,
B . obrzęk piersi,
C . wychłodzenie piersi,
D . bolesność piersi.
Zadanie 81.
W przypadku niedowładu macicy jest ona:
A . duża i miękka,
B . duża i twarda,
C . mała i miękka,
D . mała i twarda.
Zadanie
Hormon
A.
B.
C.
D.
82.
Lh ( lutotropina) wydzielany jest przez:
jajnik,
przysadkę mózgową,
podwzgórze,
korę nadnerczy.
Zadanie 83.
Na ocenę wysokości dna macicy pozwala:
A . I chwyt Leopolda,
B . II chwyt Leopolda,
C . III chwyt Leopolda,
D . IV chwyt Leopolda.
Zadanie 84.
Występujące w pierwszych 1 2 godzinach p o porodzie silne i
skoordynowane skurcze macicy mają na celu:
A . zamknięcie naczyń miejsca łożyskowego,
B . wydalenie resztek łożyska,
C . wydalenie resztek błon płodowych,
D . złuszczenie doczesnej.
Zadanie 85.
Mechanizm wstawiania się główki d o płaszczyzny wchodu jest
uwarunkowany:
A . wielkością główki,
B . kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C . długością sprzężnej przekątnej,
D . właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.
Zadanie 86.
W II-gim okresie porodu wzrasta u matki zapotrzebowanie n a
tlen i następuje:
A . przyspieszenie oddechów, tachykardia, wzrost ciśnienia
tętniczego,
B . przyspieszenie oddechów, normokardia, wzrost ciśnienia
tętniczego,
C . zwolnienie oddechów, bradykardia, ciśnienie tętnicze w
normie,
D . zwolnienie oddechów, bradykardia, spadek ciśnienia
tętniczego.
Zadanie 87.
W okresie płodności temperatura ciała kobiety:
A . obniża się o 1˚C,
B . podnosi się o 1˚C,
C . obniża się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C),
D . podnosi się o kilka dziesiętnych stopnia (˚C).
Zadanie 88.
Pedagogika prenatalna:
A . ma na celu przygotowanie rodzącej do porodu,
B . jest jedną z metod prowadzenia zajęć w szkole
rodzenia,
C . przygotowuje rodziców do opieki nad noworodkiem,
D . obejmuje oddziaływania wychowawcze wobec dziecka w
okresie jego wewnątrzmacicznego rozwoju.
Zadanie 89.
Częstość wystąpienia zespołu Downa:
A . maleje wraz z wiekiem matki,
B . wzrasta wraz z wiekiem matki, ale tylko d o 4 0 roku
życia,
C . wzrasta wraz z wiekiem matki,
D . nie zależy od wieku matki.
Zadanie 90.
Typ asymetryczny IUGR charakteryzuje się:
A . obwód brzucha jest mniejszy od obwodu głowy,
B . obwód brzucha jest większy od obwodu głowy,
C . obwód brzucha i głowy jest taki sam,
D . odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 91.
Który z wymienionych czynników NIE predysponuje do wystąpienia
atonii macicy?
A . pozycja wertykalna w czasie porodu,
B . wielowodzie lub ciąża mnoga,
C . poród przyspieszony,
D . nieprawidłowe prowadzenie III okresu porodu.
Zadanie 92.
Podwyższenie temperatury ciała przy stosowaniu termicznej
metody regulacji poczęć świadczy o:
A . braku czynnego ciałka żółtego,
B . przygotowaniu do jajeczkowania,
C . przygotowaniu do fazy folikularnej,
D . przebytym jajeczkowaniu.
Zadanie 93.
Późne krwawienia poporodowe występują:
A . od drugiej doby do 6 tygodnia po porodzie,
B . do 24 h po porodzie,
C . do 48 h po porodzie,
D . do 4 tygodni po porodzie.
Zadanie 94.
Zmniejszenie masy ciała płodu, u kobiet palących papierosy w
okresie ciąży, zależy od:
A . wieku matki,
B . masy ciała matki,
C . wcześniejszej rodności,
D . liczby codziennie wypalanych papierosów.
Zadanie 95.
W I trymestrze ciąży najczęstszą konsekwencją zakażenia płodu
pierwotniakiem Toksoplazma gondi jest:
A . poronienie ciąży,
B . opóźniony rozwój płodu,
C . małowodzie,
D . zaśniad groniasty.
Zadanie 96.
Bezpieczne stężenie bilirubiny dla
donoszonego NIE powinno przekraczać:
A . 15 mg%,
B . 20 mg%,
C . 25 mg%,
D . 30 mg%.
noworodka
zdrowego
Zadanie 97.
"Objaw szczytowy" w metodzie Billingsów wiąże się z e szczytem
wydzielania estrogenów i działaniem:
A . progesteronu,
B . folitropiny,
C . lutropiny,
D . prolaktyny.
Zadanie 98.
Optymalny okres objęcia opieką kobiet chorych n a cukrzycę
planujących ciążę to:
A . 1 miesiąc przed planowanym zajściem w ciążę,
B . 3 miesiące przed planowanym zajściem w ciążę,
C . 6 miesięcy przed planowanym zajściem w ciążę,
D . nie ma określonego optymalnego okresu.
Zadanie 99.
Jaki jest charakter bólu odczuwanego przez pacjentkę z
podejrzeniem
przedwczesnego
oddzielenia
prawidłowo
usadowionego łożyska?
A . ciągły,
B . tylko w czasie skurczu,
C . ból tylko w przerwie międzyskurczowej,
D . krótkotrwały ból bez związku z czynnością skurczową.
Zadanie 100.
J a k często w przebiegu fizjologicznie
należy wykonywać badanie ogólne moczu?
A . co miesiąc,
B . co 2 miesiące,
C . przed każdą wizytą u lekarza,
D . jeden raz w każdym trymestrze.
przebiegającej
ciąży
Zadanie 101.
Która z poniższych czynności NIE będzie wskazana w leczeniu
atonii macicy?
A . podanie leków naskurczowych,
B . podanie leków uspokajających,
C . kontrola jamy macicy,
D . masaż macicy.
Zadanie 102.
Najczęstszą przyczyną nieskuteczności doustnej antykoncepcji
hormonalnej jest:
A . rozregulowanie cyklu miesiączkowego,
B . zaburzenie wchłaniania leku,
C . brak systematyczności w przyjmowaniu leku,
D . częsta zmiana partnerów seksualnych.
Zadanie 103.
I l e godzin p o ostatnim zwykłym posiłku najkorzystniej jest
wykonać planowe cięcie cesarskie w znieczuleniu ogólnym?
A . po min. 4-8 godz.,
B . po min. 8-12 godz.,
C . po min.12-16 godz.,
D . po min.16-24 godz.
Zadanie 104.
W przypadku wystąpienia deceleracji zmiennych w pierwszej
kolejności należy:
A . podać rodzącej tlen,
B . zmienić pozycję rodzącej,
C . przygotować do cięcia cesarskiego,
D . przebić pęcherz płodowy.
Zadanie 105.
U rodzącej stwierdzono łożysko przyrośnięte (placenta accreta)
co oznacza, że kosmki łożyska:
A . wnikają do warstwy gąbczastej doczesnej,
B . wnikają w mięsień macicy,
C . wnikają do warstwy zbitej doczesnej,
D . s ą w kontakcie z warstwą mięśniową macicy, ale nie
wnikają w nią.
Zadanie 106.
Proces retrakcji to:
A . wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B . skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C . wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka,
D . skracanie włókien mięśniowych dolnego odcinka.
Zadanie 107.
Jeśli kobieta karmiąca piersią pracuje więcej niż 6 godzin
dziennie, to ma prawo do:
A . nieobecności w pracy na karmienie dziecka,
B . 1 przerwy w pracy na karmienie dziecka,
C . 2 przerw w pracy na karmienie dziecka,
D . późniejszego przyjścia do pracy.
Zadanie 108.
Jakie jest niebezpieczeństwo zakrzepowego
głębokich w połogu?
A . miejscowa martwica tkanek,
B . zator tętnicy płucnej,
C . niedowład kończyny,
D . podskórne wylewy krwawe.
zapalenia
żył
Zadanie 109.
Jaka, najczęściej, jest reakcja wcześniaka n a dotykanie i
głaskanie jego skóry?
A . uśmiech,
B . ziewanie,
C . płacz,
D . przeciąganie się.
Zadanie 110.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:
A . w 1-ej dobie po porodzie,
B . w 2-3-ej dobie po porodzie,
C . w 5-6-tej dobie po porodzie,
D . 10-14 dni po porodzie.
Zadanie 111.
Efektem zaburzeń występujących w przewlekłym
przetoczenia jest:
A . hyperwolemia dawcy,
B . nadciśnienie tętnicze dawcy,
C . hyperwolemia biorcy,
D . upośledzenie funkcji nerek biorcy.
zespole
Zadanie 112.
Promocja zdrowia to:
A . rozpoznawanie wyznaczające rodzaj i zakres opieki,
B . działania n a rzecz poprawy samopoczucia i wsparcia w
trudnych sytuacjach,
C . proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie
oddziaływania n a własne zdrowie w sensie jego poprawy
i utrzymania,
D . działania zmierzające d o usunięcia lub przynajmniej
ograniczenia następstw choroby.
Zadanie 113.
Co jest najważniejsze w ocenie płodności mężczyzny?
A . wywiad dotyczący przebytych chorób,
B . badanie przedmiotowe,
C . badanie andrologiczne,
D . badanie nasienia.
Zadanie 114.
Przyczyną niewłaściwego sformułowania diagnozy jest:
A . błędna obserwacja,
B . błędne rozumowanie,
C . błędny zapis techniczny,
D . wszystkie odpowiedzi są właściwe.
Zadanie 115.
Triada Reada to następujący ciąg zjawisk:
A . lęk - napięcie - ból,
B . napięcie - lęk - ból,
C . ból - napięcie - lęk,
D . ból - lęk - napięcie.
Zadanie 116.
Technika rozrodu wspomaganego IVF to:
A . inseminacja domaciczna,
B . zapłodnienie pozaustrojoowe,
C . docytoplazmatyczne wstrzykiwanie plemników,
D . pobieranie plemników z najądrzy.
Zadanie 117.
Zagadnienia dotyczące techniki
przekazać stosując metody:
A . praktyczne,
B . podające,
C . wykładające,
D . problemowe.
karmienia
najlepiej
można
Zadanie 118.
W metodzie termicznej regulacji poczęć istotne jest:
A . codzienne mierzenie temperatury przed wstaniem z
łóżka,
B . codzienne mierzenie temperatury po spożyciu posiłku,
C . wieczorne mierzenie temperatury ciała,
D . mierzenie temperatury w porach najbardziej dogodnych
dla kobiety.
Zadanie 119.
Która z niżej wymienionych sprzężnych m a rzeczywisty wpływ n a
pomyślny przebieg porodu drogami natury?
A . sprzężna przekątna,
B . sprzężna zewnętrzna,
C . sprzężna anatomiczna,
D . sprzężna położnicza.
Zadanie 120.
Najczęstszą przyczynę zgonów matek w okresie okołoporodowym
stanowią:
A . krwotoki,
B . zakażenia,
C . nadciśnienie,
D . urazy.
Zadanie 121.
Karmić noworodka zdrowego należy:
A . tak często jak tego chce,
B . nie więcej niż 10 razy dziennie,
C . nie więcej niż 8 razy dziennie,
D . więcej niż 10 razy dziennie.
Zadanie 122.
Który z objawów występujący u noworodka n a pewno będzie
wymagał porozumienia z lekarzem pediatrą?
A . niewielkie krwawienie z pochwy u dziewczynek,
B . obrzęk i zaczerwienienie prącia u chłopców,
C . jednostronny obrzęk sutka,
D . obrzęk sutków z okresowo obserwowanym wypływem mleka.
Zadanie 123.
D o podstawowych badań diagnostycznych obrazowych w stanach
nagłych w położnictwie zaliczamy:
A . rezonans magnetyczny,
B . tomografię komputerową,
C . ultrasonografię,
D . scyntygrafię.
Zadanie 124.
Profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył polega między innymi
na:
A . terapii ruchowej,
B . ograniczeniu aktywności pacjentki,
C . podawaniu antybiotyków,
D . ograniczeniu ilości spożywanych płynów.
Zadanie 125.
Monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej i wykonywanie
badania położniczego zaliczamy d o świadczeń ( w zakresie zadań
położnej POZ):
A . pielęgnacyjnych,
B . leczniczych,
C . diagnostycznych,
D . rehabilitacyjnych.
Zadanie 126.
Który z wymienionych objawów NIE wystąpi w zespole HELLP?
A . hemoliza,
B . wzrost aktywności enzymów wątrobowych,
C . nadkrwistość,
D . zmniejszenie liczby płytek krwi.
Zadanie 127.
W niebezpiecznym dla płodu zakażeniu różyczką swoiste IgM s ą
obecne:
A . 3 - 6 tygodni o d początku choroby w przypadku pierwszego
zakażenia, a nie pojawiają się wcale w przypadku
ponownego zakażania,
B . są obecne tylko przy wtórnym zakażeniu,
C . nie występują w ogóle,
D . występują w okresie 15 dni od momentu zakażenia.
Zadanie 128.
Jakie są objawy przełomu tarczycowego w trakcie porodu?
A . obfity krwotok w III okresie porodu i tachykardia,
B . bradykardia i spadek ciśnienia tętniczego krwi,
C . temperatura ciała poniżej 36,6˚C i obniżone ciśnienie
tętnicze krwi,
D . wysoka temperatura ciała i zaburzenia elektrolitowe.
Zadanie 129.
Najczęstszą przyczyną implantacji zygoty w nietypowym miejscu
są/jest:
A . zrosty w obrębie jajowodów,
B . stan zapalny śluzówki jamy macicy,
C . zrosty w obrębie miednicy małej,
D . zaburzenia hormonalne.
Zadanie 130.
Rozszerzenie naczyń krwionośnych u kobiet ciężarnych t o efekt
działania:
A . estrogenów,
B . progesteronu,
C . oksytocyny,
D . testosteronu.
Zadanie 131.
Wielowodzie stwierdza się, gdy objętość płynu owodniowego w
III trymestrze ciąży przekracza:
A . 4000 ml,
B . 3000 ml,
C . 2000 ml,
D . 1000 ml.
Zadanie 132.
U ciężarnej z cukrzycą częściej niż w fizjologicznym przebiegu
ciąży należy wykonywać badanie:
A . ogólne moczu, OB, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B . morfologii krwi, pomiaru masy ciała, odczyn Coombsa,
C . pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, ogólne moczu,
pomiaru masy ciała,
D . morfologii krwi, OB, odczynu Coombsa.
Zadanie 133.
Owulację można określić n a podstawie podwyższonej temperatury
ciała kobiety oraz:
A . zwiększonej ilości wydzieliny pochwowej,
B . nawilżenia narządów płciowych,
C . charakteru śluzu szyjkowego,
D . tkliwości gruczołów piersiowych.
Zadanie 134.
I l e krwi traci kobieta podczas fizjologicznego oddzielania się
łożyska?
A . do 100 ml,
B . 100-200 ml,
C . 200-300 ml,
D . więcej niż 300 ml.
Zadanie 135.
Jaki lek należy zastosować u położnicy
przedawkowania siarczanu magnezu (MgSO4):
A . dihydrolazinę,
B . kwas foliowy,
C . witaminę D,
D . glutaminian wapnia.
w
przypadku
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 361415
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do objawów dezorganizacji w schizofrenii zaliczamy:
A . apatię,
B . omamy i urojenia,
C . zaburzenia myślenia,
D . zaburzenia ekspresji pozawerbalnych.
Zadanie 2.
Nadmierna stymulacja jest to:
A . aktywizowanie chorego do działania,
B . deprywacja sensoryczna,
C . stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań,
D . system form pomocy zmierzającej d o
samodzielności.
uzyskania
Zadanie 3.
D o zasad ułatwiających pacjentowi wyrażanie problemów
emocjonalnych zalicza się:1. dawanie czasu n a znalezienie
właściwych słów d o wyrażenia uczuć,2. bycie empatycznym wobec
pacjenta,3.
stawianie
pytań
otwartych,4.
proponowanie
wyjaśnienia tego, co pacjent może czuć lub chce powiedzieć.
A. 1,2
B. 2,3
C. 2,4
D . 1-4.
Zadanie 4.
Wśród stresorów stanowiących barierę w komunikacji w warunkach
szpitalnych wymienionych w Skali Stresu Szpitalnego Holmesa i
Rahea na pierwszym miejscu postawiono:
A . skrępowanie przy pomocy pielęgniarki podczas zabiegów
higienicznych,
B . spanie z osobami obcymi w tej samej sali,
C . konieczność nagłej hospitalizacji,
D . brak zindywidualizowanej opieki.
Zadanie 5.
Które z wymienionych objawów mogą świadczyć o ostrym zatruciu
alkoholem:
A . zaburzenia uwagi i osądu, chwiejność emocjonalna,
zaburzenia koordynacji ruchów,
B . wzmożona ruchliwość, apatia, obniżenie temperatury
ciała, bradykardia, zwężenie źrenic,
C . nieżyt
błony
śluzowej,
euforia,
spowolnienie
psychoruchowe, objawy lęku, paniki,
D . nadciśnienie tętnicze, euforia, niepokój, rozszerzenie
źrenic.
Zadanie 6.
Pacjentka,
przewlekle
chora
na
schizofrenię,
straciła
mieszkanie oraz umiejętności niezbędne d o samodzielnego życia.
Przebywa więc w szpitalu głównie z e względów społecznych i
ograniczonych możliwości opieki środowiskowej. Udzielanie
osobie chorej psychicznie pomocy finansowej, rzeczowej oraz
innych świadczeń wchodzi w zakres pojęcia:
A . opieka społeczna,
B . pomoc społeczna,
C . oparcie społeczne,
D . usługi opiekuńcze.
Zadanie 7.
W rehabilitacji zasada wielokrotności oddziaływań polega na:
A . powtarzaniu działań rehabilitacyjnych,
B . stosowaniu form pomocy adekwatnej d o możliwości
pacjenta,
C . jednoczesnym oddziaływaniu w różnych sferach życia
codziennego,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 8.
Wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego wymaga:
A . zmniejszenia dawki stosowanego neuroleptyku, jednak
bez konieczności jego odstawienia,
B . zwiększenia dawki stosowanego neuroleptyku,
C . natychmiastowego odstawienia stosowanego neuroleptyku,
D . zmiany stosowanego dotychczas neuroleptyku na inny lek
przeciwpsychotyczny.
Zadanie 9.
Objaw Liepmanna występuje w:
A . schizofrenii katatonicznej,
B . majaczeniu drżennym,
C . paranoi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 10.
Zasadniczym elementem w treningu wszystkich umiejętności
społecznych jest:
A . dbanie o dokładność wykonywanych czynności,
B . wielokrotne powtarzanie czynności,
C . poznanie kolejności wykonywanej czynności,
D . wykorzystanie materiałów wizualnych w treningu.
Zadanie 11.
"Lęk
wolno
płynący"
jest
najczęstszą
występującego w:
A . fobii społecznej,
B . po napadzie paniki,
C . endogennym zespole depresyjnym,
D . agorafobii.
postacią
lęku
Zadanie 12.
Do zachowań podtrzymujących kontakt i komunikację należy:
A . poszukiwanie zgodnej oceny, klasyfikowanie, zachęcanie
do powtórzeń,
B . akceptacja,
poświadczanie,
odzwierciedlenie,
informowanie, milczenie,
C . zachęcanie d o porównań, eksploracja, urealnianie,
porządkowanie zdarzeń,
D . poszukiwanie źródeł emocji, planowanie, werbalizacja.
Zadanie 13.
Do wskaźników oceny jakości opieki pielęgniarskiej NIE należą:
A . satysfakcja pacjenta,
B . satysfakcja zawodowa,
C . zasoby materialne,
D . dowody w dokumentacji.
Zadanie 14.
Pacjentowi z utrzymującymi się myślami samobójczymi:
A . można pomóc w jego środowisku, bez konieczności
hospitalizacji,
jeżeli
zapewni
się
odpowiednie
wsparcie społeczne,
B . nie można pomóc bez hospitalizacji,
C . można pomóc bez hospitalizacji, ale konieczna może być
opieka zespołu środowiskowej opieki psychiatrycznej,
D . odpowiedzi A i C poprawne.
Zadanie 15.
Pierwszym elementem postępowania w stanach wymagających
natychmiastowej interwencji psychiatrycznej jest:
A . próba nawiązania kontaktu i zebrania wywiadu,
B . stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
C . diagnozowanie w kierunku somatycznego podłoża
zaburzeń,
D . badanie stanu psychicznego pacjenta w kierunku
psychiatrycznego
podłoża
zaburzeń
i
ustalenie
wstępnego rozpoznania.
Zadanie 16.
Ustawowy podział zaburzeń psychicznych w porównaniu
Międzynarodową Klasyfikacją Chorób jest z nią:
A . całkowicie zgodny,
B . w zasadzie zgodny,
C . niezgodny,
D . trudno określić, bo podziały te są nieporównywalne.
z
Zadanie 17.
Pielęgniarka sprawująca opiekę nad pacjentem z otępieniem
rozumie, że chory (jedna odpowiedź jest błędna):
A . powinien mieć zapewnione jak najlepsze warunki
życiowe,
B . zdaje sobie sprawę z własnej choroby,
C . potrzebuje wsparcia emocjonalnego, jeśli cierpi n a
depresję,
D . może reagować agresją
i przyjmować postawę
roszczeniową.
Zadanie 18.
Wśród zaburzeń psychicznych związanych z e znacznym ryzykiem
popełnienia samobójstwa NIE rozpoznajemy:
A . depresji,
B . psychozy schizofrenicznej,
C . uzależnień,
D . zaburzeń odżywiania.
Zadanie 19.
D o metod podtrzymujących kontakt i komunikację NIE zalicza
się:
A . poświadczenia,
B . odzwierciedlenia,
C . informowania,
D . klaryfikowania.
Zadanie 20.
Poprawę społecznych warunków pobytu w szpitalu psychiatrycznym
można osiągnąć przez:
A . ograniczenie kontaktów z rodziną,
B . otwarte drzwi,
C . wyznaczanie przywilejów przez personel,
D . ograniczenie możliwości wyboru pacjentów c o d o pory
zasypiania, rozrywek itp.
Zadanie 21.
P o dokonaniu samouszkodzenia przez pacjenta NIEODPOWIEDNIE
jest:
A . dokonanie krytycznej oceny takiego zachowania,
B . okazywanie zrozumienia,
C . wyrażanie współczucia,
D . dążenie d o wytworzenia więzi terapeutycznej z
pacjentem.
Zadanie 22.
Udzielanie wczesnej pomocy specjalistycznej ludziom zagrożonym
utratą zdrowia psychicznego szczególnie dotyczy wymienionych
grup z WYJĄTKIEM:
A . dzieci ze środowisk patologicznych,
B . osób przewlekle i nieuleczalnie chorych,
C . rodzin, w których nadużywa się alkoholu,
D . młodzieży uprawiającej sport wyczynowy.
Zadanie 23.
Pomoc w wyjaśnianiu lub wyjaśnianie ustnych i pisemnych skarg
osób leczonych w szpitalu psychiatrycznym należy d o
szczegółowych zadań:
A . Ordynatora oddziału psychiatrycznego,
B . Pracownika socjalnego,
C . Rzecznika Praw Pacjenta,
D . Psychologa.
Zadanie 24.
Socjalnym czynnikiem ryzyka zachowań z użyciem przemocy NIE
jest:
A . presja grupy,
B . przyzwolenie społeczne na przemoc,
C . poczucie bycia owładniętym przez innych,
D . wcześniejszy kontakt z przemocą ( w domu, otoczeniu,
poprzez media).
Zadanie 25.
Które z poniższych objawów niepożądanych może wystąpić podczas
stosowania neuroleptyków:
A . zaburzenia metaboliczne i endokrynne,
B . przyrost masy ciała,
C . działanie kardiotoksyczne,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 26.
Elektryczna stymulacja nerwu błędnego (VNS) jako metoda
leczenia stosowana w psychiatrii, wykazuje działanie:
A . przeciwsychotyczne,
B . anksjolityczne,
C . przeciwdepresyjne,
D . nasenne.
Zadanie 27.
Pacjentka lat 4 0 mieszka sama, pracuje zawodowo, posiada
dalszą rodzinę. W ciągu 6 miesięcy miała dwie próby
samobójcze. Rodzina nie domyśla się, c o było przyczyną
targnięcia się n a życie, nalega n a lekarza rodzinnego, aby
skierował kuzynkę d o szpitala psychiatrycznego wbrew jej
oporom. Czy pacjentka, wobec której zachodzą wątpliwości, czy
jest ona chora psychicznie, może być przyjęta bez własnej
zgody do szpitala psychiatrycznego?
A . nie, ponieważ nikomu nie zagraża,
B . tak, może być przyjęta w celu wyjaśnienia wątpliwości,
C . tak, ponieważ jest ewidentnie chora psychicznie,
D . nie, ponieważ nic nie wskazuje, ż e jest chora
psychicznie.
Zadanie 28.
U pacjenta z zaburzeniami otępiennymi NIEWSKAZANE jest:
A . zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań,
B . wyręczanie go w wykonywaniu prostych czynności,
C . uczenie o d nowa prostych czynności, które kiedyś nie
sprawiały kłopotu,
D . okazywanie zainteresowania.
Zadanie 29.
W opioidowym zespole abstynencyjnym NIE mogą występować
objawy:
A . wzrost ciśnienia krwi,
B . tachykardia,
C . obniżenie temperatury,
D . wyciek z nosa.
Zadanie 30.
Na spadek alkoholu we krwi organizm reaguje najczęściej:
A . wzmożonym
łaknieniem,
tachykardią,
obniżonym
ciśnieniem krwi, wzmożoną potliwością,
B . brakiem
łaknienia,
tachykardią,
podwyższonym
ciśnieniem krwi, wzmożoną potliwością,
C . wzmożonym łaknieniem, tachykardia, podwyższonym
ciśnieniem krwi, obniżoną potliwością,
D . brakiem łaknienia, tachykardią, obniżonym ciśnieniem
krwi, obniżoną potliwością.
Zadanie 31.
W terapii poznawczej praca terapeutyczna ukierunkowana jest n a
zmianę:
A . systemu wartości, struktur poznawczych, reakcji
lękowych,
B . przekonań, schematów poznawczych, umiejętności i
wiedzy o sobie,
C . zdolności d o kontrolowania siebie, formułowania celów
i sposobów ich osiągania,
D . wadliwych sposobów komunikowania się, zmniejszania
poczucia izolacji, wrogości względem innych.
Zadanie
Które z
Roper?
A.
B.
C.
D.
32.
poniższych elementów NIE stanowią założeń modelu N .
aktywności życiowe człowieka,
zaburzenia psychiczne u człowieka,
indywidualność życiowa,
długość życia człowieka.
Zadanie 33.
Badania biochemiczne wykazują, i ż w schizofrenii dochodzi d o
zaburzeń funkcjonowania układów neuroprzekaźnictwa:
A . dopaminergicznego i serotoninergicznego,
B . serotoninergicznego,
C . dopaminergicznego,
D . dopaminergicznego,
serotoninergicznego,
glutaminergicznego.
Zadanie 34.
Która wskazówka powinna się znaleźć w planie psychoedukacji
rodziców dziecka z tikami przejściowymi?
A . g d y przez dłuższy czas nie wystąpią tiki, nagrodzić
dziecko,
B . eliminować napięcia w rodzinie, zapewnić uregulowany
tryb życia,
C . spokojnie rozmawiać z dzieckiem, szukając przyczyn
objawów,
D . A i B prawidłowa.
Zadanie 35.
Podczas treningu umiejętności prowadzenia rozmowy należy uczyć
pacjentów:
A . elokwentnej wypowiedzi,
B . absolutnej swobody wypowiedzi,
C . afonii,
D . udzielania o sobie informacji o różnym stopniu
intymności.
Zadanie 36.
Kilkuletni czas trwania jadłowstrętu psychicznego prowadzi do:
A . nieregularnych miesiączek,
B . leukopenii, niedokrwistości
z
niedoboru
żelaza,
objawów odwapnienia kości,
C . wypadania włosów,
D . spadku ciśnienia tętniczego krwi i senności.
Zadanie 37.
Istotnym elementem psychodramy NIE jest:
A . spontaniczność gry,
B . dokładne odgrywanie treści ról,
C . swobodna ekspresja emocji,
D . odreagowanie, które pozwala n a
rozluźnienia.
uczucie
ulgi
i
Zadanie 38.
Nagłym zagrożeniem życia chorego jest:
A . wykorzystywanie seksualne,
B . zamierzone okaleczenie (będące skutkiem zaburzeń
osobowości, urojeń czy też słabych zdolności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach),
C . zaprzestanie jedzenia i picia w depresji,
D . zaniedbywanie własnego stanu zdrowia w otępieniu.
Zadanie 39.
Do elementów modelu opieki wg Nancy Roper NIE należy:
A . długość życia,
B . złożone procesy międzyludzkie,
C . czynniki wpływające na aktywności życiowe,
D . ciągłość zależność/niezależność.
Zadanie 40.
Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej
jest:
A . świadomość zespołu terapeutycznego celów i zadań jakie
mają być osiągnięte,
B . podporządkowanie pacjenta,
C . umiejętność nacisku n a pacjenta w celu kontynuowania
wątku,
D . szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.
Zadanie 41.
Objawy abstynencyjne w przypadku stosowania opioidów:
A . mogą wystąpić już p o kilku dniach nieprzerwanego
stosowania opioidów,
B . pojawiają się po 4 do 36 godz. abstynencji,
C . zespół abstynencyjny może utrzymywać się d o kilkunastu
dni,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 42.
Możliwość ponownych aktów przemocy jest większa, jeżeli:
A . zachowania agresywne nie występowały w przeszłości,
B . pacjent nie jest impulsywny,
C . osobowość chorego cechuje niski poziom tolerowania
frustracji,
D . żadna z odpowiedzi nie jest poprawna.
Zadanie 43.
Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:
A . interwencja kryzysowa zakłada udzielanie pomocy w
prawidłowej ocenie problemu,
B . interwencja kryzysowa jest ograniczona w czasie,
C . interwencja kryzysowa traktuje pacjenta jak kogoś, kto
cierpi z powodu choroby,
D . interwencja kryzysowa obejmuje nie tylko pacjenta, ale
również jego rodzinę.
Zadanie 44.
Kolorystyka prac analizowana podczas zajęć z psychorysunku
wskazuje nam na:
A . obecny nastrój pacjenta,
B . diagnozę społeczną pacjenta,
C . jego miejsce w społeczności terapeutycznej,
D . jednostkę chorobową rozpoznaną u pacjenta.
Zadanie 45.
Przeciwwskazaniem do leczenia światłem (fototerapii) jest:
A . depresja sezonowa,
B . zaburzenia
snu
w
obrazie
zaburzeń
rytmów
okołodobowych,
C . padaczka fotogenna,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 46.
Podłożem schizofrenii s ą zaburzenia struktury ośrodkowego
układu nerwowego, które najczęściej dotyczą okolicy:
A . czołowej lub skroniowej,
B . ciemieniowej lub czołowej,
C . ciemieniowej lub potylicznej,
D . skroniowej lub potylicznej.
Zadanie 47.
Pierwszym
elementem
interwencji
terapeutycznej
przy
trudnościach w podejmowaniu aktywności ruchowej u pacjentów z
zaburzeniami depresyjnymi jest:
A . zachęcanie pacjenta do podejmowania aktywności,
B . szukanie zainteresowań pacjenta,
C . zorganizowanie czasu wolnego,
D . obserwowanie i poznawanie możliwości chorego.
Zadanie 48.
Oceniając stan psychiczny chorego stwierdzono: osłabienie
zdolności przyswajania nowych informacji, myślenia, oceny,
orientacji
i
funkcji
językowych,
apatię,
pogorszenie
funkcjonowania codziennego, drażliwość, płaczliwość. Powyższe
objawy mogą wskazywać na:
A . zaburzenia lękowe,
B . zespół depresyjny,
C . zaburzenia konwersyjne,
D . choroby otępienne.
Zadanie 49.
Drżenia mięśni, dyskinezje, niestabilność wegetatywna jako
objawy początkowe występują w:
A . letalnym zespole katatonicznym,
B . zespole serotoninergicznym,
C . zespole antycholinergicznym,
D . złośliwym zespole poneuroleptycznym.
Zadanie 50.
Pierwszym elementem postępowania w treningu budżetowym jest:
A . robienie listy zakupów,
B . zapisywanie swoich wydatków,
C . dzielenie sumy pieniędzy na tygodnie,
D . orientowanie się w cenach.
Zadanie
Jedna z
A.
B.
C.
51.
interwencji terapeutycznych jest BŁĘDNA:
zwiększać poczucie bezpieczeństwa pacjenta,
udzielać informacji,
narzucać metodę rozwiązania trudności, a nie tylko
służyć radą,
D . dodawać otuchy, pokazując mocne strony chorego.
Zadanie 52.
Zaburzenia aktywności ruchowej/napędu psychoruchowego pacjenta
o charakterze giętkości woskowej jest charakterystyczne dla
schizofrenii:
A . rezydualnej,
B . hebefrenicznej,
C . paranoidalnej,
D . katatonicznej.
Zadanie 53.
A b y nie dopuszczać d o izolacji społecznej, wysokiego poziomu
lęku chorych w starszym wieku z zaburzeniami psychicznymi i
poczuciem tej izolacji należy:
A . umieścić pacjenta w wieloosobowej sali chorych,
B . zapewnić liczne odwiedziny znajomych i rodziny w
szpitalu,
C . pomóc integrować się w grupie terapeutycznej poprzez
obecność przy chorym,
D . żadne z wyżej wymienionych.
Zadanie 54.
Kryterium diagnostycznym zaburzenia zachowania (F91) wg ICD-10
NIE jest:
A . powtarzające się zachowanie dyssocjalne, agresywne lub
buntownicze,
B . trwałość, utrzymywanie się tego samego wzoru zachowań
w czasie,
C . zaburzenia trwają krócej niż 6 m-cy,
D . n i e stwierdza się objawów: schizofrenii, manii,
całościowych
zaburzeń
rozwoju,
zaburzeń
hiperkinetycznych, ani depresji.
Zadanie 55.
Jedna z wymienionych zasad unieruchomienia pacjenta jest
NIEWŁAŚCIWA:
A . należy krotko wyjaśnić pacjentowi, dlaczego używa się
pasów, umożliwiając mu podjęcie współpracy,
B . w akcji powinno brać bezpośredni udział optymalnie 5
osób,
C . p o zabezpieczeniu chorego nie należy podejmować próby
nawiązania kontaktu terapeutycznego,
D . należy usunąć wszelkie niebezpieczne przedmioty z
odzieży i otoczenia pacjenta.
Zadanie 56.
FAŁSZYWE jest twierdzenie dotyczące fototerapii:
A . fototerapią nazywa się leczenie światłem o natężeniu
2,5 - 10 tys. luksów,
B . fototerapia jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów
z depresją zimową w przebiegu choroby afektywnej
sezonowej,
C . kuracja solami litu istotnie zwiększa skuteczność
fototerapii,
D . leczenie światłem często jest łączone z innymi
metodami leczenia depresji.
Zadanie 57.
Ustawa dzieli osoby z zaburzeniami psychicznymi na:
A . ujawniające: psychozy, nerwice i odchylenia o d normy
psychicznej,
B . chore psychicznie, upośledzone umysłowo i wykazujące
inną niż wymienione zakłócenia czynności psychicznych,
C . wykazujące choroby: psychiczne, psychosomatyczne i
psychoorganiczne,
D . zaburzone umysłowo, psychotyczne i psychicznie.
Zadanie 58.
D o czynników utrudniających proces komunikowania o charakterze
emocjonalnym, u pacjentów w starszym wieku należy:
A . nastawienie euforyczne,
B . nadmierne zaufanie,
C . zaburzenia pamięci,
D . zaburzenia narządów zmysłu.
Zadanie 59.
W przypadku, kiedy pacjent m a urojenia lub omamy pielęgniarka
powinna:
A . podjąć próbę ich wyperswadowania,
B . kategorycznie im zaprzeczać,
C . zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D . zmienić temat rozmowy.
Zadanie 60.
Która z poniżej wymienionych metod leczenia chorych
psychicznie, obecnie zaliczana jest d o tzw. historycznych
metod
leczenia:1.
lobotomia
czołowa,2.
przezczaszkowa
stymulacja magnetyczna,3. insulinoterapia,4. deprywacja snu.
A . 1, 4,
B . 1, 2,
C . 1, 3,
D . 2, 3.
Zadanie 61.
Polecenie, aby skrzywdzić inną osobę wydawane przez "głosy"
stanowi czynnik ryzyka zachowań z użyciem przemocy o
charakterze:
A . psychologicznym,
B . organicznym,
C . psychotycznym,
D . socjalnym.
Zadanie 62.
Poczucie wewnętrznego niepokoju (uniemożliwiającego usiedzenie
w miejscu, spokojne stanie, leżenie) połączone z przeżywaniem
lęku i drażliwością to:
A . dystonia,
B . akatyzja,
C . dyskineza,
D . parkinsonizm polekowy.
Zadanie 63.
W klasycznym autyzmie wczesnodziecięcym według Kannera NIE
występują:
A . zaburzenia mowy,
B . brak kontaktu uczuciowego,
C . silny lęk i opór przed zmianą w otoczeniu,
D . halucynacje słuchowe.
Zadanie 64.
Ważnym elementem w terapii i opiece nad osobami z otępieniem
jest:
A . udzielanie wsparcia rodzinie,
B . częsty kontakt z lekarzem psychiatrą,
C . systematyczna kontrola stanu somatycznego,
D . całodzienne organizowanie czasu.
Zadanie 65.
Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może
b y ć szczególnie utrwalony poprzez postawę nadopiekuńczości
pielęgniarki?
A . projekcja,
B . racjonalizacja,
C . regresja,
D . konwersja.
Zadanie 66.
Największym problemem w kontaktach z pacjentami w stanie
agresji są:
A . werbalne zachowania agresywne,
B . występowanie w pierwszej fazie rękoczynów,
C . przeradzanie się zachowań agresywnych w zaawansowane i
groźne konflikty,
D . występowanie autoagresji.
Zadanie 67.
Choroba psychiczna wyzwala u chorego postawę:
A . altruistyczną,
B . egocentryczną,
C . wrogości wobec samego siebie, rodziny i otoczenia,
D . sprzyjającą komunikowaniu się.
Zadanie 68.
Aby zmniejszyć ryzyko zaburzeń procesów poznawczych i zaburzeń
pamięci związanych z leczeniem wstrząsami elektrycznymi,
należy:1. stosować zabiegi jednostronnie,2. stosować raczej 2
a nie 3 zabiegi w tygodniu,3. podawać tlen w czasie zabiegu
(wentylować chorego),4. stosować odpowiednie dawki prądu.
A . 1, 2,
B . 2, 3,
C . 2, 4,
D . 1-4.
Zadanie 69.
Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:
A . z otępieniem,
B . ze schizofrenią,
C . z depresją,
D . uzależnionego od alkoholu.
Zadanie 70.
Lekarz rodzinny leczący pacjentkę otrzymał nieprawdziwą
informację o d jej kuzynki, ż e pacjentka jest chora
psychicznie. Czy dobra osobiste pacjentki zostały naruszone?
A . tak i są chronione przez prawo,
B . nie, ponieważ nie są prawdziwe,
C . nie, ponieważ wie o tym tylko lekarz,
D . tak, ale sądy tym się nie zajmują.
Zadanie 71.
Zjawisko przeniesienia możliwe d o wystąpienia w przebiegu
psychoterapii indywidualnej polega na:
A . przypisywaniu relacji z terapeutą i jemu samemu cech,
jakie miały inne ważne w życiu pacjenta osoby i
relacje,
B . przypisywaniu relacji z pacjentem i jemu samemu cech,
jakie miały inne ważne w życiu terapeuty osoby i
relacje,
C . wnoszeniu przez psychoterapeutę w relację z pacjentem
własnych przeżyć i trudności,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 72.
Tradycyjnie do zaburzeń psychicznych zalicza się:
A . tylko psychozy,
B . psychozy i choroby psychiczne,
C . psychozy, choroby psychiczne i inne zaburzenia
czynności psychicznych,
D . psychozy, nerwice, upośledzenie umysłowe, większość
zespołów psychoorganicznych, niektóre zaburzenia
psychosomatyczne,
niektóre
dewiacje
seksualne,
zaburzenia osobowości oraz uzależnienie o d alkoholu i
innych substancji psychoaktywnych.
Zadanie 73.
Zasadniczym czynnikiem uruchamiającym uogólnione zasoby
odporności człowieka, który przeciwdziała stresom i czynnikom
patogennym oraz zapewnia utrzymanie dobrego stanu zdrowia
jest:
A . silne poczucie koherencji,
B . konstruktywizm społeczny,
C . diagnostyka etiologiczna,
D . ekmnezja.
Zadanie 74.
Stwierdzenie, ż e zaburzenia psychiczne mogą być wynikiem
powstania reakcji emocjonalnych nieadekwatnych d o rodzaju
wywołującego je bodźca jest zgodne z:
A . Teorią behawioralną,
B . Psychoanalizą,
C . Koncepcjami humanistycznymi,
D . Teoriami systemowymi.
Zadanie 75.
W trakcie opisywania swoich doznań przez pacjenta w lęku
należy:
A . wykazać się aktywnym słuchaniem,
B . interpretować doznania pacjenta,
C . zmieniać tor wypowiedzi,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 76.
Które
z
poniższych
stwierdzeń
dotyczących
leków
przeciwdepresyjnych jest NIEPRAWDZIWE:
A . ważnym zjawiskiem związanym z dynamiką działania leków
przeciwdepresyjnych
jest
nasilenie
tendencji
samobójczych u pacjentów w depresji, z myślami
samobójczymi i obniżonym napędem psychoruchowym,
B . leki przeciwdepresyjne przynoszą natychmiastowe
efekty,
C . leki przeciwdepresyjne zwykle podaje się kilka
miesięcy,
D . leki przeciwdepresyjne mają wielokierunkowe działanie
kliniczne, choć ich nazwa podkreśla tylko efekt
przeciwdepresyjny.
Zadanie 77.
Przewlekły, trwający miesiącami uporczywy lęk, który występuje
bez związku z sytuacją NIE może występować:
A . w depresji,
B . w objawach prodromalnych w schizofrenii,
C . w przebiegu zespołu abstynencyjnego,
D . w agorafobii.
Zadanie 78.
Wysoka skuteczność stosowania fluoksetyny została potwierdzona
w leczeniu:
A . bulimii,
B . schizofrenii,
C . zespołu paranoidalnego,
D . nerwicy lękowej.
Zadanie 79.
Profilaktyka farmakologiczna zaburzeń afektywnych obejmuje
podawanie:
A . soli litu (np. węglanu litu), karbamazepiny (np.
Tegretol, Amizepin), kwasu walproinowego (np. Depakine
Chrono),
B . amizepiny, tranxeny, piracetamu (np. Nootropil),
karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),
C . soli
litu
(np.
węglan
litu),
nicergolina
(np.
Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),
D . kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu
(np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).
Zadanie 80.
Nagłe zagrożenie z e strony chorego dla zdrowia innych osób
może wystąpić w opisanych sytuacjach, z WYJĄTKIEM:
A . w depresji lub psychozie poporodowej,
B . n a skutek urojeń paranoidalnych i prześladowczych,
urojeń oddziaływania ze strony innej osoby,
C . z powodu chaotycznego zachowania rodziców w
schizofrenii lub manii,
D . kiedy
pacjent
przygotowuje
plan
popełnienia
samobójstwa i ukrywa to przed innymi.
Zadanie 81.
W terapii, metody behawioralne s ą szczególnie przydatne w
następujących warunkach:
A . natura problemu m a źródło w umyśle i nie jest jasno
identyfikowana jako zaburzone zachowanie,
B . pacjent wykazuje zdolność d o niezależnego, twórczego
myślenia, które może prowadzić do działania,
C . osoba jest mniej ograniczana przez warunki otoczenia i
polega bardziej n a swoich własnych wyborach
dotyczących środowiska,
D . gdy możliwe jest kontrolowanie otoczenia pacjenta.
Zadanie 82.
Deprywacja snu nocnego, t o metoda stosowana
podwyższenia efektu terapeutycznego leków:
A . przeciwpsychotycznych,
B . przeciwdepresyjnych,
C . przeciwlękowych,
D . psychostymulujących.
w
celu
Zadanie 83.
Grupę zaburzeń afektywnych, w przebiegu których pojawiają się
oddzielone
różnie
długimi
okresami
remisji
epizody
sub-/depresyjne i hipo-/maniakalne określa się nazwą:
A . zaburzenia schizoafektywne,
B . choroba afektywna dwubiegunowa,
C . choroba afektywna jednobiegunowa,
D . choroba afektywna sezonowa.
Zadanie 84.
Faza porządkująca komunikowanie to faza, w której:
A . osoba pomagająca dostrzega pacjenta i zmiany w jego
wyglądzie,
B . osoba pomagająca stara się przekazać pacjentowi, ż e
jest akceptowany,
C . zachęca się pacjenta d o koncentracji i eksploracji
swoich uczuć,
D . osoba pomagająca próbuje wyjaśnić niezrozumiałe
znaczenie słów, zwrotów, myśli i wypowiedzi pacjenta.
Zadanie 85.
Prawdopodobieństwo urzeczywistnienia zamiarów samobójczych
zwiększa nadużywanie alkoholu, ponieważ:
A . wywołuje depresję,
B . upośledza krytycyzm,
C . prowadzi do odhamowania,
D . wszystkie odpowiedzi poprawne.
Zadanie 86.
Niezbędnym warunkiem poprawy jakości opieki pielęgniarskiej
jest:
A . posiadanie specjalizacji przez wszystkich członków
zespołu pielęgniarskiego,
B . opracowanie i wdrożenie standardów postępowania,
C . znajomość wszystkich teorii pielęgnowania,
D . przyjęcie przez pielęgniarki dodatkowych funkcji
terapeutycznych.
Zadanie 87.
D o nowych fizykalnych metod leczenia depresji, będących
jeszcze w fazie badań, należy: 1 . stymulacja nerwu błędnego
(VNS), 2 . przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), 3 .
magnetyczna terapia wstrząsowa (MST), 4. insulinoterapia.
A . 1,2,
B . 2,3,
C . 1,2,3,
D . 1,2,4.
Zadanie 88.
Polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego:
A . nie określa terminu zdrowie psychiczne,
B . n i e określa znaczenia terminu zdrowie psychiczne, ale
uznaje je za fundamentalne prawo człowieka,
C . odwołuje się d o znaczenia tego terminu podanego przez
Światową Organizację Zdrowia,
D . odwołuje się d o definicji zdrowia psychicznego w
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób.
Zadanie 89.
Podczas doboru pacjentów d o grupy treningu umiejętności
aktywnego udziału w e własnym leczeniu farmakologicznym należy
dbać o to, aby:
A . n i e było wśród nich osób z objawami psychotycznymi lub
innymi zaburzeniami funkcji poznawczych,
B . była to grupa z tą samą jednostką chorobową,
C . nie było w grupie zbyt dużej różnicy wieku,
D . osoby w grupie były z małym stopniem samodzielności.
Zadanie 90.
W listopadzie 1986 roku odbyła się w Ottawie (Kanada) I
Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia. W wyniku obrad
powstała Karta Ottawska, która może być traktowana, jako
drogowskaz d o założeń zdrowotnych, zarówno n a poziomie
międzynarodowym, jak i krajowym. Promowanie zdrowia, w myśl
założeń Karty Ottawskiej, jest:
A . procesem zwiększającym zasoby jednostki,
B . celem, do którego się dąży,
C . strategią stosowaną w międzynarodowej skali,
D . programem obowiązującym cywilizowane społeczności.
Zadanie 91.
Wczesnym objawem ubocznym stosowania litu NIE jest:
A . mdłości i wymioty,
B . wzmożone pragnienie i zwiększone wydzielanie moczu,
C . bóle brzucha,
D . zwiększenie masy ciała.
Zadanie 92.
Zdrowie psychiczne rozumiane jako przystosowanie się jednostki
d o jej środowiska materialnego i ludzkiego przy osiągnięciu
maksymalnego powodzenia i szczęścia zostało zdefiniowane
przez:
A . Światową Organizację Zdrowia w roku 1946,
B . Menningera w roku 1946,
C . Fromma w roku 1941,
D . Hadfielda w roku 1952.
Zadanie 93.
Teoria oparta n a potrzebach Maslowa, reprezentująca 1 4
podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku
z chorobą to teoria pielęgnowania wg:
A . V. Henderson,
B . D. Orem,
C . S.C. Roy,
D . F. Nightingale.
Zadanie 94.
Osobowość paranoidalna NIE charakteryzuje się:
A . brakiem tolerancji na niepowodzenie i krytykę,
B . skłonnością do oskarżania innych,
C . tendencją do błędnego postrzegania rzeczywistości,
D . trwałą niezdolnością do więzi uczuciowych.
Zadanie 95.
Wysokiej rangi dokument zaczyna się zdaniem: "Uznając, ż e
zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym
człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi
należy d o obowiązków państwa ...". Powyższe zdanie zawarte
jest w:
A . Ustawie o działalności leczniczej,
B . Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
C . Projekcie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego",
D . Karcie Ottawskiej.
Zadanie 96.
D o udziału w muzykoterapii grupowej NIE należy zachęcać
pacjenta:
A . z zaburzeniami pamięci,
B . głęboko depresyjnego,
C . z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi,
D . autystycznego.
Zadanie 97.
W programach psychoedukacyjnych rodzin, przyjmuje się
następujące założenia:
A . rodzina jest przyczyną choroby pacjenta,
B . interwencje rodzinne s ą jednym z elementów oddziaływań
terapeutycznych,
C . środowisko rodzinne nie ma wpływu na przebieg choroby,
D . podstawowym źródłem oparcia dla pacjenta jest personel
szpitalny.
Zadanie 98.
Twórcą teorii dezintegracji pozytywnej był:
A . Tadeusz Bilikiewicz,
B . Adam Bilikiewicz,
C . Kazimierz Dąbrowski,
D . Janusz Rybakowski.
Zadanie 99.
Ustawowy podział osób z zaburzeniami psychicznymi ma służyć:
A . możliwie najlepszej ochronie praw tych osób,
B . różnicowaniu form opieki psychiatrycznej szczególności
leczenia,
C . różnicowaniu form opieki poszpitalnej, w szczególności
pomocy społecznej,
D . różnicowaniu odpowiedzialności karnej z a ewentualne
naruszenia obowiązującego prawa.
Zadanie 100.
Które z wymienionych poniżej zachowań pielęgniarki należą d o
zachowań porządkujących kontakt i komunikację?
A . klaryfikowanie,
poszukiwanie
zgodnej
oceny,
porządkowanie zdarzeń w czasie,
B . klaryfikowanie,
poszukiwanie
zgodnej
oceny,
modelowanie,
C . poszukiwanie zgodnej oceny, porządkowanie zdarzeń w
czasie, eksploracja,
D . klaryfikowanie, porządkowanie zdarzeń w czasie,
modelowanie.
Zadanie 101.
Kluczowym elementem w powstawaniu kryzysu jest:
A . frustracja,
B . stres i napięcie,
C . panika,
D . depresja.
Zadanie
Zdrowie
A.
B.
C.
D.
102.
człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:
aktywności własnej i determinacji,
poziomu opieki medycznej,
priorytetów danego kraju,
konkretnych warunków życiowych, czyli poziomu
standardu życia.
i
Zadanie 103.
Teoria pielęgnowania wymagająca przygotowania pacjenta d o
"radzenia sobie" z problemami i adaptacji d o sytuacji
zmienionej w wyniku choroby to teoria pielęgnowania wg:
A . V. Henderson,
B . D. Orem,
C . S.C. Roy,
D . F. Nightingale.
Zadanie
Trening
A.
B.
C.
104.
autogenny jest to:
zwiększanie wrażliwości emocjonalnej,
wygaszanie nieprawidłowych nawyków,
zespół ćwiczeń miorelaksacyjnych prowadzących d o
odprężenia emocjonalnego i poprawy samopoczucia
D . poszerzenie samoświadomości jednostki w stosunku d o
własnych postaw.
Zadanie 105.
Który z wymienionych celów terapeutycznych można osiągnąć
głównie w wyniku systemowej terapii rodzin podjętej w stosunku
d o chorej z jadłowstrętem psychicznym (anorexia nervosa) i jej
rodziny?
A . pobudzenie procesów indywidualizacji - separacji i
zwiększenie autonomii pacjentki, poprawa komunikacji w
rodzinie,
B . uzyskanie stopniowego przyrostu masy ciała,
C . zmianę utrwalonych stereotypów poznawczych związanych
z jedzeniem,
D . wyrównanie nastroju i obniżenie lęku.
Zadanie 106.
Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się:
A . umiejętność radzenia sobie z różnymi
sytuacjami,
B . poczucie zależności od otoczenia,
C . potrzebę wpływania na swoje życie,
D . umiejętność oszczędzania.
trudnymi
Zadanie 107.
Do grupy zachowań pogłębiających komunikowanie należy:
A . porządkowanie zachowań w czasie lub według skutków,
B . eksploracja,
C . podsumowanie,
D . klaryfikowanie.
Zadanie 108.
W standardzie opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera i
zaburzeniami snu i czuwania, pielęgniarka NIE stosuje
następujących metod:
A . ogranicza kawę i mocną herbatę zwłaszcza przed snem,
B . ogranicza spożycie zbyt dużej ilości płynów wieczorem,
C . odpowiednio przygotowuje pokój przed snem (wietrzy,
zaciemnia),
D . w ciągu dnia stwarza warunki d o wypoczynku i krótkiej
drzemki.
Zadanie 109.
Klasyfikacja diagnoz w odniesieniu d o pielęgnowania jest
ważna, bowiem:
A . określa istotę poznania stanowiącego przedmiot
pielęgniarstwa,
B . orientuje
na
fenomen
pielęgniarstwa
(w
tym
pielęgnowania),
C . ułatwia wymianę informacji pomiędzy pielęgniarkami,
odbiorcami usług pielęgniarskich i innymi osobami
wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 110.
Zachowaniem NIETERAPEPEUTYCZNYM w kontakcie z chorym z
depresją jest:
A . dążenie d o zrozumienia bezradności ogarniającej
pacjenta,
B . rozweselanie, pocieszanie chorego i rozsnuwanie przed
nim wizji szybkiej poprawy,
C . wykazanie zainteresowania, towarzyszenie w milczeniu,
D . okazanie chęci do udzielenia pomocy.
Zadanie 111.
W kontakcie psychoterapeutycznym z pacjentem mającym problemy
alkoholowe należy przestrzegać poniższych zasad z WYJĄTKIEM:
A . prezentowania nie oceniającej postawy wobec chorego i
jego problemu,
B . przyjmowanie informacji chorego za w pełni wiarygodne,
C . traktowania zachowania pacjenta jako przejawów
zaburzeń psychicznych,
D . wystrzegania się zachowań mogących wywołać u chorego
poczucie zagrożenia.
Zadanie 112.
Efektywne komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem
depresji polega między innymi na:
A . analizie przyczyn smutku i lęku,
B . przedstawianiu pozytywnej, barwnej przyszłości,
C . bagatelizowaniu przyczyn smutku,
D . rozładowaniu negatywnych uczuć.
w
Zadanie 113.
W różnicowaniu nerwic z psychozami o rozpoznaniu decyduje:
A . brak zniekształcenia rzeczywistości w postaci omamów i
urojeń,
B . brak krytycyzmu wobec objawów,
C . znaczny rozpad osobowości,
D . żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
Zadanie 114.
Która grupa objawów jest charakterystyczna dla pacjenta z
depresją?
A . przygnębienie, negatywna ocena siebie i przyszłości,
uczucie zmęczenia,
B . brak łaknienia, poczucie winy, przekonanie
o
zniekształceniu twarzy,
C . przeżywanie lęku, izolowanie się o d innych, nadmierna
aktywność w nocy,
D . nastawienie hipochondryczne, poczucie gonitwy myśli,
bezkrytycyzm.
Zadanie 115.
Do objawów osiowych depresji typu endogennego NIE należą:
A . obniżenie podstawowego nastroju,
B . osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych,
C . lęki i urojenia dotyczące własnej osoby,
D . objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych.
Zadanie 116.
Określenie i opisanie wszystkich działań, procedur, technik,
które podejmują pielęgniarki w celu osiągnięcia wyniku podczas
określania standardów opieki pielęgniarskiej to:
A . kryteria struktury,
B . kryteria procesu,
C . kryteria wyniku,
D . żadne z wyżej wymienionych.
Zadanie 117.
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) t o obecnie
intensywnie badana metoda możliwa do zastosowania w leczeniu:
A . zaburzeń depresyjnych,
B . zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
C . zespołu stresu pourazowego,
D . wszystkie powyższe prawidłowe.
Zadanie 118.
Do
objawów
utrudniających
rehabilitację
psychiatrycznych należą m.in.:
A . objawy wytwórcze,
B . inne objawy psychopatologiczne,
C . objawy wtórne związane z hospitalizacją,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
pacjentów
Zadanie 119.
W schizofrenii katatonicznej NIE mogą występować objawy:
A . osłupienie lub podniecenie,
B . echolalia, echopraksja,
C . sztywność mięśniowa,
D . mutyzm akinetyczny.
Zadanie 120.
D l a określenia przypadków uzależnienia o d alkoholu lub innej
substancji
psychoaktywnej,
współistniejącego
z
innym
zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:
A . "podwójnej diagnozy",
B . "podwójnego uzależnienia",
C . dekompensacji psychotycznej,
D . współuzależnienia.
Zadanie 121.
Przy zaburzeniach nerwicowych i wynikających z nich zakłóceń
relacji chorego z otoczeniem NIE należy:
A . okazywać choremu zainteresowania, zrozumienia, empatii
i akceptacji,
B . n i e nawiązywać z pacjentem rozmowy n a temat jego
relacji z rodziną i podkreślać wartości jaka stanowi
rodzina,
C . podkreślać mocnych stron jego osobowości,
D . stosować technik aktywnego słuchania.
Zadanie 122.
Pielęgniarka pomaga choremu w wyrażaniu emocji stosując
wymienione zasady, oprócz jednej:
A . podsumowuje to, co jej zdaniem mówi pacjent,
B . wyjaśnia psychospołeczne komentarze pacjenta, jego
gesty lub tony,
C . stawia pytania zamknięte,
D . pyta o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.
Zadanie 123.
W komunikowaniu się z pacjentem z zaburzeniami psychotycznymi
BŁĘDEM jest:
A . podejmowanie rozmowy rozpoczętej przez pacjenta bez
jej zaplanowania,
B . krytykowanie wypowiedzi chorego i dyskutowanie z
pacjentem przejawiającym myślenie psychotyczne,
C . pozwolenie choremu na ustalenie tematu rozmowy,
D . aktywne słuchanie.
Zadanie 124.
C e l opieki pielęgniarskiej u pacjentów z zaburzeniami
odżywiania polegający n a wzmocnieniu przez osobę chorą
własnego obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji
wynika z następującego problemu:
A . braku poczucia bezpieczeństwa w pierwszych dniach
leczenia,
B . lęku przed hospitalizacją,
C . braku poczucia własnej wartości,
D . braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.
Zadanie 125.
W ocenie pacjenta jakość usług medycznych NIE zależy od:
A . kwalifikacji osób opiekujących się pacjentem,
B . przebiegu procesu terapeutycznego i diagnostycznego,
C . powrotu do zdrowia,
D . wyposażenia medycznego.
Zadanie 126.
Ujmowanie w formie słownej i pisemnej tego, c o powinno być
realizowane dla dobra podmiotu i jeśli t o możliwe - przy jego
aktywnym udziale to:
A . rozpoznanie stanu podmiotu opieki i jego środowiska,
B . formułowanie planu opieki pielęgniarskiej,
C . formułowanie celów opieki,
D . ocena wyników pielęgniarskich.
Zadanie 127.
W aktywizacji pacjenta chorego n a depresję wskazane s ą
zajęcia:
A . proste, które chory może wykonać do końca,
B . atrakcyjne,
C . trwające krótko,
D . atrakcyjne, trwające krótko i proste.
Zadanie 128.
W komunikowaniu się z pacjentem z rozpoznanym zespołem
maniakalnym należy uwzględnić informacje:
A . poparte argumentacją zmierzającą d o przekonania
chorego,
B . krótkie, rzeczowe i prawdziwe,
C . ogólnikowe, niezbędne d o przeprowadzenia procedur
medycznych,
D . stanowiące przewagę słowną i ustalające relację w
układzie nadrzędny - podrzędny.
Zadanie 129.
W jaki sposób NIE należy postępować z pacjentem, u którego
występują urojenia?
A . dyskutować z pacjentem na tematy urojeniowe,
B . nie ingerować w urojenia pacjenta,
C . ograniczać dyskusje pacjenta na tematy urojeń,
D . zapewnić wsparcie
nie wzmacniając nadmiernej
zależności.
Zadanie 130.
Które z poniższych twierdzeń, s ą prawidłowe w komunikowaniu
terapeutycznym z rodziną osoby z zaburzeniami psychicznymi?1.
rodziny osoby chorej psychicznie nie powinno się krytykować,
a n i obwiniać,2. w kontaktach z rodziną należy być
autentycznym, otwartym, szczerym,3. osoba komunikująca się z
rodziną powinna przyjmować postawę autorytarną, 4 . rodzina
chorego powinna mieć możliwość wyrażania własnych przeżyć,
opinii, sądów, oczekiwań.
A . 1,2,
B . 2,3,
C . 1,2,4,
D . 1-4.
Zadanie
Do cech
A.
B.
131.
osobowości dyssocjalnej należy:
unikanie bliższych kontaktów emocjonalnych,
niezdolność d o przewidywania skutków
postępowania,
C . podejrzliwość,
D . sztywność zasad moralnych.
własnego
Zadanie 132.
Błędem w komunikacji z pacjentem z zaburzeniami spostrzegania
i myślenia jest:
A . przedstawienie swojego punktu widzenia na dany temat,
B . dyskutowanie z pacjentem na temat jego urojeń,
C . słowne wyrażanie wątpliwości,
D . aktywne słuchanie.
Zadanie 133.
Jakie zachowanie pielęgniarki przyczynią się d o zmniejszenia
agresji słownej chorego psychicznie?
A . podniesiony ton głosu, brak akceptacji takiego
zachowania bez okazywania niechęci, niekomentowanie
zachowania pacjenta,
B . spokojny
ton
głosu,
brak
akceptacji
takiego
zachowania, okazywana niechęć, niekomentowanie
zachowania pacjenta,
C . spokojny ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania
b e z okazywania niechęci, niekomentowanie zachowania
pacjenta,
D . niski ton głosu, brak akceptacji takiego zachowania
b e z okazywania niechęci, komentowanie zachowania
pacjenta.
Zadanie 134.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
powinna być zorientowana na:
A . chorobę i jej przebieg,
B . pacjenta i jego rodzinę,
C . najważniejsze objawy chorobowe,
D . sumienne wykonywanie zleceń.
Zadanie 135.
W przebiegu amfetaminowego zespołu abstynencyjnego pojawiają
się objawy z WYJĄTKIEM:
A . obniżonego nastroju,
B . lęku,
C . zwiększonej potrzeby snu,
D . braku łaknienia.
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 372815
GRUPA 1
Zadanie 1.
Która z podanych niżej sytuacji jest powodem d o przerwania
oceny wstępnej?
A . kilka otwartych złamań wieloodłamowych,
B . zatrzymanie akcji serca,
C . rana głowy z widoczną tkanką mózgową,
D . ciężki wstrząs.
Zadanie 2.
Klasyczne objawy wgłobienia jelit u dzieci obejmują:
A . gwałtowne wymioty, biegunkę i gorączkę,
B . wymioty, biegunkę i wysypkę drobnoplamistą na tułowiu,
C . bóle brzucha o charakterze napadowym oraz domieszkę
krwi w stolcu,
D . ból brzucha o stałym charakterze, nudności i gorączkę.
Zadanie 3.
Pacjentka lat 65, w wyniku upadku zgłasza silne bóle barku,
nie może wykonywać żadnych ruchów w stawie barkowym. Kończyna
ciepła i różowa. Właściwe postępowanie n a miejscu zdarzenia
to:
A . jak najszybsze nastawienie zwichnięcia,
B . doustne podanie leków przeciwbólowych, unieruchomienie
kończyny i transport do szpitala,
C . domięśniowe
podanie
leków
przeciwbólowych,
unieruchomienie kończyny górnej i transport d o
szpitala,
D . jak najszybszy transport do szpitala.
Zadanie 4.
Opanowanie ostrego bólu u pacjenta wymagało podania 6 m g
morfiny i.v. Aby utrzymać minimalne skuteczne stężenie
analgetyczne (MSSA) morfiny należy utrzymać ciągły dożylny
wlew morfiny w dawce:
A . 1 mg/ godz.,
B . 2 mg/godz.,
C . 3 mg/godz.,
D . 6 mg/godz.
Zadanie 5.
D o oddziału ratunkowego zgłosił się pacjent pobudzony
psychoruchowo, spocony, z bełkotliwą mową i trudnym d o
opanowania drżeniem rąk. Twierdzi, ż e choruje n a cukrzycę.
Nagle upada i traci przytomność. Najwłaściwszym postępowaniem
w takiej sytuacji jest:
A . oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi i ciał
ketonowych w moczu,
B . niezwłoczne podanie dożylnie glukozy,
C . podanie podskórnie insuliny krótkodziałającej,
D . podanie dożylnie dwuwęglanu sodowego z e względu n a
możliwość kwasicy.
Zadanie 6.
Kobieta lat 4 5 z pełnoobjawowym wstrząsem anafilaktycznym p o
użądleniu przez pszczołę. Pacjentce należy podać:
A . epinefrynę 1:1000, 1ml im,
B . corhydron 300mg iv,
C . epinefrynę 1:10 000 1ml iv,
D . amiodaron 150mg iv.
Zadanie 7.
W reakcji anafilaktycznej lekiem z wyboru jest:
A . atropina podawana i.v,
B . adrenalina i.m,
C . hydrokortison i.v,
D . adrenalina s.c.
Zadanie 8.
Dziecku w wieku 2 lat zlecono podanie adrenaliny drogą
domięśniową. Która z poniższych dawek będzie prawidłowa?
A . 0,5 ml 1:1000,
B . 0,3 ml 1:1000,
C . 0,15 ml 1:1000,
D . 0,10 ml 1:1000.
Zadanie 9.
Psychologicznym skutkiem zdarzeń masowych występującym
bezpośrednio po zdarzeniu jest:
A . zmiana o charakterze stresu pourazowego,
B . depresja,
C . ostra reakcja na stres,
D . przytępienie emocjonalne.
Zadanie 10.
Zespół ratownictwa medycznego, który przybył jako pierwszy n a
miejsce zdarzenia masowego, jest zobowiązany do:
A . udzielenia pomocy tyko pierwszemu poszkodowanemu,
przetransportowaniu g o d o szpitala, pozostawienia
innych poszkodowanych,
B . oczekiwania n a przybycie innych zespołów nie
podejmowania żadnej akcji ratunkowej,
C . oceny sytuacji, powiadomienia dyspozytora, założenia
stanowiska dowodzenia, rozpoczęcia wstępnej segregacji
według ciężkości stanów,
D . udzielenia pomocy poszkodowanym bez segregacji.
Zadanie 11.
D o intubacji 22- miesięcznego
następującą rurkę:
A . rozmiar 4,5 bez mankietu,
B . rozmiar 3,5 bez mankietu,
C . rozmiar 3,0 z mankietem,
D . rozmiar 5,5 z mankietem.
dziecka
należy
Zadanie 12.
Najpopularniejszą
techniką
cewnikowania
wewnętrznych/centralnych jest technika:
A . Safara,
B . Seldingera,
C . Edwardsa,
D . Szylenbusha.
wybrać
żył
Zadanie 13.
Pacjent 3 0 minut p o tępym urazie brzucha w wyniku wypadku
komunikacyjnego, wcześniej nie chorujący. W badaniu fizykalnym
brzuch wzdęty, napięty, żywo bolesny. Ciśnienie tętnicze:
90/50 mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3,
RBC 1,5 mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
A . ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B . zapalenie otrzewnej,
C . masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D . perforacja jelita.
Zadanie 14.
Poszkodowanemu, u którego doszło d o izolowanego złamania
kończyny dolnej i kręgosłupa:
A . można podać morfinę w dawce 2-4 m g dożylnie i resztę
ampułki (6-8 mg) domięśniowo, gdy czas transportu d o
szpitala przekroczy 30 minut,
B . n i e należy podawać opiodów z obawy o ich depresyjne
działanie na układ oddechowy,
C . dożylne podanie 8-10 m g morfiny nie przyniesie
istotnej ulgi poszkodowanemu,
D . nie preferuje się podania dożylnie Fentanylu.
Zadanie 15.
Podejmowanie interwencji medycznej w stosunku d o każdej osoby
znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
ustawodawca określa jako zadanie:
A . ochrony zdrowia,
B . państwa,
C . Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego,
D . Ministra Zdrowia, Wojewody, Starosty.
Zadanie 16.
Pacjent skarży się n a silny ból w klatce piersiowej i
trudności z oddychaniem. Z wywiadu ustalono, ż e został
poszkodowany w wyniku kolizji z innym pojazdem, uderzając
klatką piersiową w kierownicę, która n a skutek tego się
odkształciła. W czasie badania przedmiotowego stwierdzono
bolesność klatki piersiowej i nieprawidłową ruchomość jej
ścian oraz trzeszczenia. U pacjenta podejrzewasz:
A . Tamponadę osierdzia,
B . Odmę prężną,
C . Wiotką klatkę piersiową,
D . Rozerwanie przełyku.
Zadanie 17.
Skala Narodowego Instytutu Zdrowia NIHSS znajduje zastosowanie
w ocenie:
A . urazów,
B . udarów,
C . niewydolności oddechowej,
D . oparzeń.
Zadanie 18.
Leki w resuscytacji krążeniowo-oddechowej zaleca się podawać
drogą:
A . dożylną, domięśniową,
B . domięśniową, podskórną,
C . dotchawiczą, domięśniową,
D . dożylną, doszpikową.
Zadanie 19.
Postępowanie w trakcie wykonywania defibrylacji przy pomocy
AED, wymaga dodatkowych działań lub modyfikacji w
następujących przypadkach, z wyjątkiem pacjentów:
A . ze znaczną otyłością,
B . z rozrusznikiem serca wszczepionym pod prawym
obojczykiem,
C . wydobytych z wody z mokrą klatką piersiową,
D . z bardzo silnie owłosioną klatką piersiową.
Zadanie 20.
W wypadkach masowych i katastrofach w obrębie
niebezpiecznej działają:
A . wszystkie służby ratownicze,
B . zespoły ratownictwa medycznego,
C . wyłącznie ratownicy państwowej straży pożarnej,
D . wszystkie prawidłowe.
strefy
Zadanie 21.
Przeciwwskazaniem d o podania atropiny w leczeniu zaburzeń
rytmu serca jest/są:
A . jaskra z wąskim kątem przesączania,
B . blok AV,
C . zespół płucno-sercowy,
D . przedwczesne skurcze komorowe.
Zadanie 22.
Rolą koordynatora medycznego działań ratunkowych jest:
A . przekazywanie informacji zgodnie z systemem algorytmu
CHALESTS, nadzór nad segregacją, medycznymi
działaniami ratunkowymi oraz transportem,
B . opracowywanie
planu
archiwizacji
dokumentacji
medycznej,
C . prowadzenia ćwiczeń ratowniczych lub inspekcji
gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego,
D . przygotowywanie d o wprowadzenia stanu podwyższonej
gotowości zakładów opieki zdrowotnej.
Zadanie 23.
Strategia agresywna w działaniach Jednostek Systemu
Ratownictwa medycznego polega na:
A . maksymalnym wykorzystaniu silnych stron firmy oraz
nadarzających się szans,
B . maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa,
C . polega na eliminacji słabych stron przedsiębiorstwa,
D . maksymalnym wykorzystaniu atutów przedsiębiorstwa i
eliminacji słabych stron.
Zadanie 24.
W postępowaniu poresuscytacyjnym u osoby dorosłej, korzystniej
jest:
A . utrzymać pacjenta w łagodnej hipotermii,
B . ogrzewać pacjenta,
C . utrzymać normalną temperaturę ciała,
D . naprzemiennie nagrzewać i ochładzać pacjenta.
Zadanie 25.
Odpowiedzialność odnosi się d o moralnego lub prawnego
obowiązku ponoszenia konsekwencji z a rezultaty podejmowanych
działań. Pracownicy ochrony zdrowia są odpowiedzialni za:
A . pacjenta,
B . grupę zawodową,
C . własne decyzje,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 26.
W resuscytacji osoby dorosłej adrenalinę podaje się w dawce:
A . 3 mg dożylnie,
B . 1mg dożylnie,
C . 1mg do rurki dotchawiczej,
D . 0,5 mg dożylnie.
Zadanie 27.
W założeniach taktycznych ratownictwa medycznego w zdarzeniu
na drogach wykonanie dostępu do poszkodowanego:
A . jest
równoznaczne
z
dotarciem
do
twarzy
poszkodowanego,
B . oznacza wydobycie poszkodowanego z uszkodzonego
pojazdu,
C . oznacza zabezpieczenie miejsca zdarzenia w celu
wykonania procedur dochodzeniowych,
D . oznacza
stworzenie
możliwości
oceny
stanu
i
przemieszczenia poszkodowanego.
Zadanie 28.
D o SOR przywieziono pacjenta z powodu ostrego zatrucia
alkoholem. Chory skarży się n a silne bóle brzucha, wymioty,
zawroty głowy. W badaniu stwierdzono - tachykardię około 130
ud/min, liczba oddechów 25, p H = 6,7, niedobór zasad - B E 2 0
mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:
A . zatrucie glikolem etylenowym,
B . zatrucie alkoholem metylowym,
C . prawdziwe A i B,
D . zatrucie alkoholem etylowym.
Zadanie 29.
Lekiem stosowanym w celu odwrócenia depresji oddechowej
spowodowanej
działaniem
niedepolaryzujących
środków
zwiotczających jest:
A . flumazelin,
B . atropina,
C . nalokson,
D . neostygmina.
Zadanie 30.
W przypadku zadławienia, na efektywny kaszel nie wskazuje:
A . płacz,
B . niemożność mówienia,
C . możliwość nabrania powietrza przed kaszlem,
D . słowna odpowiedź na pytanie.
Zadanie 31.
Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe?
A . ketamina w dawce 1-3,5 mg/kg/h ze względu na działanie
rozszerzające oskrzela jest zalecana w analgosedacji
zaintubowanego pacjenta z COPD (chronic obstructive
pulmonary disease) przewlekłą zaporową chorobą płuc
l u b stanem astmatycznym poddanego mechanicznej
wentylacji,
B . wskazane jest łączenie ketaminy z propofolem lub
midazolamem ( w odpowiedniej dawce) w celu uniknięcia
ubocznych działań psychomimetycznych,
C . nie
zaleca
się
stosowania
podczas
wentylacji
mechanicznej opioidów w niskich dawkach np.;
sufentanyl 0,02-0,06 mg/h lub pirytramidu w dawce 3-5
mg/h dla stłumienia zwiększonego napędu oddechowego i
częstości oddechów,
D . zaleca się stosowanie podczas wentylacji mechanicznej
opioidów w niskich dawkach np.; s u fentanylu 0,02-0,06
mg/h lub pirytramidu w dawce 3-5 mg/h dla stłumienia
zwiększonego napędu oddechowego i częstości oddechów.
Zadanie 32.
Wskazaniem do elektrostymulacji przezskórnej jest:
A . blok przedsionkowo-komorowy I stopnia,
B . tachykardia
>160
uderzeń/minutę,
oporna
na
farmakoterapię,
z
objawami
niestabilności
hemodynamicznej,
C . bradykardia
<40
uderzeń/minutę
oporna
na
farmakoterapię,
z
objawami
niestabilności
hemodynamicznej,
D . asystolia.
Zadanie 33.
D o SOR przywieziono 27-letniego poszkodowanego potrąconego
przez samochód. Podczas badania przedmiotowego u pacjenta
stwierdzono objaw Greya-Turnera oraz objaw Cullena będące
konsekwencją krwawienia pozaotrzewnego. Objawy t e kolejno
oznaczają:
A . wybroczyny krwawe n a bocznych powierzchniach brzucha
oraz wybroczyny krwawe wokół pępka,
B . poszerzone naczynia żylne dookoła pępka oraz
wybroczyny w okolicy krzyżowej,
C . ból w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej wywołany
uciskiem w lewym dolnym kwadrancie brzucha oraz
wybroczyny wokół pępka,
D . wybroczyny n a bocznych powierzchniach brzucha oraz
poszerzone naczynia żylne dookoła pępka.
Zadanie 34.
W przypadku przedawkowania ß-blokerów należy zastosować:
A . salbutamol,
B . atropinę,
C . digoxin,
D . glukagon.
Zadanie 35.
Przeciwwskazania bezwzględne d o leczenia fibrynolizą pacjentów
z rozległym zawałem mięśnia sercowego stanowią poniższe stany,
z wyjątkiem:
A . uraz lub nowotwór CUN,
B . przebyty kiedykolwiek udar krwotoczny lub udar o
nieznanej etiologii,
C . znane zaburzenia układu krzepnięcia,
D . wstrząs kardiogenny.
Zadanie 36.
Nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek
sprawuje:
A . Minister Edukacji Narodowej,
B . Minister właściwy do spraw zdrowia,
C . Izby Pielęgniarskie,
D . Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zadanie 37.
Zatruciom związkami fosfoorganicznymi nie towarzyszy:
A . zwężenie źrenic i brak reakcji na światło,
B . drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów,
C . wolny oddech z niezmienioną objętością oddechową,
D . zaburzenia rytmu z tendencją do bradykardii.
Zadanie 38.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:
A . aktywność i zdecydowanie,
B . unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C . chęć zrozumienia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 39.
Mężczyzna, lat 4 1 cierpi n a zaburzenie dziedziczące się
recesywnie w sposób sprzężony z chromosomem X , w wyniku
którego występuje niedobór czynnika VIII. Rozpoznanie, to:
A . DIC
(zespół
rozsianego
wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego),
B . Hemofilia A,
C . Hemofilia B,
D . Sferocytoza wrodzona.
Zadanie 40.
Ostra niedomykalność zastawki
objawami:
A . ostrego obrzęku płuc,
B . hipotensji,
C . bradykardii zatokowej,
D . rzadko daje objawy.
dwudzielnej
przebiega
z
Zadanie 41.
Przy przepływie 1 2 l/min zawartość butli o pojemności 2,7
litra wypełnionej tlenem sprężonym d o 8 0 atmosfer wystarczy
na:
A . 15 min. tlenoterapii,
B . 18 min. tlenoterapii,
C . 21 min. tlenoterapii,
D . 35,5 min. tlenoterapii.
Zadanie 42.
Z maltretowaniem fizycznym dziecka s ą związane wszystkie
wymienione niżej rodzaje urazów, z wyjątkiem:
A . oparzenia papierosami,
B . złamania dystalnej części piszczeli,
C . oparzenia gorącą wodą pośladków i nóg, z oszczędzeniem
bruzd,
D . spiralne złamanie kości ramiennej lub piszczelowej.
Zadanie 43.
W przypadku stwierdzenia n a miejscu wypadku otwartej rany
klatki piersiowej pielęgniarka powinna:
A . założyć opatrunek zastawkowy na ranę,
B . zamknąć ranę szczelnym opatrunkiem,
C . założyć opatrunek osłaniający na ranę,
D . założyć zwykły opatrunek i ciasno obandażować klatkę
piersiową.
Zadanie 44.
Cykl krążeniowo - oddechowy przy nagłym zatrzymaniu krążenia u
noworodka to:
A . 5 ucisków - 1 wdech,
B . 5 ucisków - 2 wdechy,
C . 15 ucisków - 2wdechy,
D . 3 ucisków - 1 wdechy.
Zadanie 45.
"Zespół znudzenia" opieką nad terminalnie chorym:
A . powstaje w wyniku zaangażowania emocjonalnego,
B . powoduje wzrost poczucia własnej wartości,
C . jego skutkiem jest chęć przeżycia nowych, silnych
wrażeń,
D . jest efektem chronicznej presji.
Zadanie 46.
W przypadku zatrucia tlenkiem
poszkodowanego są koloru:
A . blade,
B . sine,
C . jasnoczerwone,
D . marmurkowe.
węgla,
powłoki
skórne
Zadanie 47.
SIRS
stwierdza
się
przy
wymienianych
poniżej
nieprawidłowościach, z wyjątkiem:
A . wzrost lub obniżenie temperatury ciała (>38˚C lub
<36˚C),
B . bradykardia<60/min,
C . przyśpieszenie oddechu >20/min lub PaCO2 <32mmHg,
D . zmiana liczby leukocytów w e krwi obwodowej (>12
000/mm³, <4000/mm³ lub >10% niedojrzałych form w
rozmazie krwi obwodowej).
Zadanie 48.
Hiperfleksja to:
A . nadmierny ruch głowy i szyi do tyłu,
B . nadmierny ruch głowy i szyi do przodu,
C . masa głowy lub miednicy napierająca n a nieruchomą
szyję lub tułów,
D . nadmierne rozciągnięcie kręgosłupa i rdzenia.
Zadanie 49.
Cechą charakterystyczną dla stanu padaczkowego s ą drgawki
utrzymujące się nieprzerwanie przez powyżej:
A . 15 min.,
B . 30 min.,
C . 60 min.,
D . 90min.
Zadanie 50.
Podczas leczenia przeciwobrzękowego u poszkodowanego z urazem
czaszkowo-mózgowym, oprócz tlenu, lekiem z wyboru najczęściej
jest:
A . Furosemid w dawce 40-60 mg,
B . Mannitol (roztwór 20% w dawce 150-200 ml),
C . Dexaven 0,5 mg,
D . Prednisolonu do 3g.
Zadanie 51.
U chorego stwierdzasz wilgotną skórę, łzawienie, ślinotok,
wąskie, szpilkowate źrenice. Taki obraz kliniczny przemawia z a
zatruciem:
A . związkami fosforoorganicznymi,
B . atropiną,
C . amfetaminą,
D . morfiną.
Zadanie 52.
Charakterystyczną zmianą dla hiperkaliemii w zapisie EKG jest:
A . wysokie załamki T oraz skrócenie odstępu QT,
B . wystąpienie fali U,
C . występuje głęboki załamek S,
D . wąskie zespoły QRS.
Zadanie 53.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:
A . poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B . właściwe wstępne postępowanie,
C . uzyskanie optymalnego poziomu wiedzy z zakresu
pierwszej pomocy,
D . trafne rozpoznanie zatrzymania krążenia, oddechu,
zadławienia, oraz prawidłowe prowadzenie podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.
Zadanie 54.
Wyróżniamy następujące mechanizmy zatrzymania krążenia, z
wyjątkiem:
A . migotanie komór,
B . częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS,
C . aktywność elektryczna bez tętna PEA,
D . asystolia.
Zadanie 55.
Rodzice zgłosili się
z 3-letnim dzieckiem d o SOR,
zaniepokojeni trwającymi o d dwóch dni długimi atakami kaszlu z
następowymi wymiotami i sinicą dziecka. Według ich relacji
napady kaszlu u dziecka kończą się głębokim wdechem i
"pianiem". Jaką jednostkę chorobową trzeba brać pod uwagę u
tego dziecka?
A . zapalenie krtani,
B . zapalenie nagłośni,
C . krztusiec,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 56.
Krzywa EKG, w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego I I
stopnia typu Mobitz I, charakteryzuje się:
A . stałym odstępem P Q oraz wypadaniem zespołów QRS p o
niektórych załamkach P,
B . narastającym wydłużeniem odstępu PQ aż do wypadnięcia
zespołu QRS,
C . narastającym wydłużeniem odstępu P Q oraz szerokim
zespołem QRS,
D . stałym odstępem PQ oraz wąskim zespołem QRS.
Zadanie 57.
Podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u
dziecka zlecono podanie adrenaliny. Wskaż prawidłową
odpowiedź:
A . adrenalinę drogą dożylną (i.v.) lub doszpikową (i.o.)
należy podać dziecku w dawce 10 mikrogram/kg,
B . zalecana dawka adrenaliny drogą dotchawiczą wynosi 1 0
mikrogram/kg,
C . adrenalinę drogą dożylną (i.v.) lub doszpikową (i.o.)
należy podać dziecku w dawce 1 mikrogram/kg,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 58.
Niemiarowe fale, bez rozpoznawalnych
przypadkowej częstości i amplitudzie to:
A . częstoskurcz komorowy bez tętna,
B . torsade de pointes,
C . migotanie komór,
D . migotanie przedsionków.
Zadanie 59.
Prawidłowa
resuscytacji
A . 300
B . 300
C . 150
D . 150
pierwsza dawka
wynosi:
mg rozcieńczone
mg rozcieńczone
mg rozcieńczone
mg rozcieńczone
zespołów
QRS
o
amiodaronu podawana w trakcie
w
w
w
w
20
20
20
20
ml
ml
ml
ml
5% glukozy,
0,9% NaCl,
5% glukozy,
0,9% NaCl.
Zadanie 60.
Odpowiedzialność z a ludzkie życie, ratowanie zdrowia, kontakt
z cierpieniem i śmiercią, nadmierne przeciążenie pracą, braki
kadrowe,
przestarzały
wadliwy
sprzęt,
niedostateczne
wynagrodzenie to:
A . nieswoiste stresory, które towarzyszą w codziennej
pracy pielęgniarki ratunkowej,
B . subiektywne odczucia pacjenta
w kontakcie
z
pielęgniarką,
C . swoiste stresory, które towarzyszą w codziennej pracy
pielęgniarki ratunkowej,
D . obiektywne odczucia pielęgniarki
w codziennym
kontakcie z pacjentem SOR.
Zadanie 61.
Szczegółowe zadania SOR określa:
A . minister zdrowia,
B . dyrektor szpitala w porozumieniu
oddziału (SOR),
C . Krajowa Rada Akredytacyjna,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
z
ordynatorem
Zadanie 62.
Przyśpieszony rytm węzła przedsionkowo - komorowego
charakteryzuje:
A . częstość QRS powyżej 100/min,
B . Q R S o prawidłowej szerokości z częstością 60-100/min,
brak załamków P,
C . częstość QRS powyżej 100/min, wydłużone odcinki PQ,
D . częstość QRS powyżej 100/min, poszerzone załamki P.
Zadanie 63.
Niedokrwienie lub zawał mięśnia sercowego w okolicy ściany
dolnej można określić n a podstawie zmian w następujących
odprowadzeniach elektrokardiogramu (EKG):
A . V1 - V4,
B . V1, V2,
C . I, aVL,
D . II, III, aVF.
Zadanie 64.
W przypadku zaopatrywania na miejscu wypadku pacjenta z urazem
jamy brzusznej, z wypadniętymi trzewiami należy:
A . odprowadzić trzewia do jamy brzusznej,
B . obłożyć trzewia suchym jałowym opatrunkiem bez
odprowadzania do jamy brzusznej,
C . obłożyć trzewia jałowym opatrunkiem nasączonym solą
fizjologiczną a następnie opatrunkiem suchym, bez
odprowadzania do jamy brzusznej,
D . niczym nie obkładać i nie odprowadzać d o jamy
brzusznej.
Zadanie 65.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):
A . n i e sprawiają trudności w prowadzeniu działań
ratowniczych,
B . mogą sprawiać trudności w prowadzeniu działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,
C . wymagają zlekceważenia ich zachowania i dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,
D . przy braku możliwości zapewnienia i m należytej opieki
wymagają rozważenia podania krótko działających
benzodiazepin.
Zadanie 66.
Triada Becka to:
A . spadek ciśnienia tętniczego krwi, ciche tony
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,
B . wzrost ciśnienia tętniczego, ciche tony
nadmierne wypełnienie żył szyjnych,
C . spadek ciśnienia tętniczego krwi, ciche tony
zapadnięte żyły szyjne,
D . wzrost ciśnienia tętniczego krwi, ciche tony
zapadnięte żyły szyjne.
serca,
serca,
serca,
serca,
Zadanie 67.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:
A . Niewielki dodatni załamek w miejscu połączenia zespołu
QRS z odcinkiem ST ( fala Osborne'a),
B . Tachykardia zatokowa z przedwczesnymi skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,
C . Bradykardia zatokowa z ujemnym odchyleniem po załamku
T,
D . Skrócony odcinek PR z falą U.
Zadanie 68.
Który z poniższych objawów jest typowy dla hiperkapnii:
A . Dezorientacja,
B . Pobudzenie,
C . Senność,
D . Duszność.
Zadanie 69.
U wszystkich pacjentów z rozpoznanym STEMI, terapia
reperfuzyjna powinna być rozpoczęta w czasie nie dłuższym niż:
A . 6 godzin od wystąpienia objawów,
B . 12 godzin od wystąpienia objawów,
C . 24 godzin od wystąpienia objawów,
D . 48 godzin od wystąpienia objawów.
Zadanie 70.
Która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowa?
A . hipokapnia powoduje obkurczenie naczyń
spadek przepływu mózgowego,
B . hipokapnia powoduje rozszerzenie naczyń
spadek przepływu mózgowego,
C . hipokapnia powoduje obkurczenie naczyń
wzrost przepływu mózgowego,
D . hiperkapnia powoduje obkurczenie naczyń
spadek przepływu mózgowego.
mózgowych i
mózgowych i
mózgowych i
mózgowych i
Zadanie 71.
Spośród wymienionych cech definiujących stan padaczkowy
prawdziwą jest:
A . czynność napadowa utrzymuje się przynajmniej 30 minut,
B . stan padaczkowy t o kilka kolejnych napadów, pomiędzy
którymi chory nie odzyskuje przytomności,
C . najczęstszą postacią stanu padaczkowego s ą napady
"grand mal",
D . wszystkie powyższe cechy są prawdziwe.
Zadanie 72.
Mężczyzna lat 4 3 potrącony przez samochód osobowy; taki
mechanizm urazu sugeruje potencjalne obrażenia, z wyjątkiem:
A . uraz głowy,
B . złamanie kończyn dolnych i miednicy,
C . odma opłucnowa,
D . rozerwanie aorty.
Zadanie 73.
Jaki system wyrażania zgody na ewentualne pobranie narządów po
śmierci obowiązuje w Polsce?
A . system anglo-amerykański,
B . według systemu, który obowiązuje w Polsce, każdy, kto
chce, aby jego narządy p o śmierci zostały wykorzystane
do przeszczepów, powinien za życia wyrazić zgodę,
C . system francusko-belgijski,
D . według systemu, który obowiązuje w Polsce n a pobranie
narządów p o śmierci, potrzebna jest zgoda danej osoby
i jej najbliższej rodziny.
Zadanie 74.
Taśma Broselowa pozwala na:
A . określenie zapotrzebowania n a płyny i leki podczas
resuscytacji u dzieci,
B . zaopatrzenia oparzenia u dzieci,
C . unieruchomienia kończyny u dziecka po urazie,
D . mocowania rurki intubacyjnej.
Zadanie 75.
Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) można stosować u
dzieci:
A . powyżej 8 roku życia,
B . powyżej 1 roku życia,
C . o masie ciała powyżej 15 kg,
D . nie ma rozgraniczeń wiekowych.
Zadanie 76.
Pogotowie Ratunkowe powinno być wzywane w razie:
A . wypadku, urazu, porodu,
B . wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania,
C . wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących
zagrożenie życia,
D . każdego przypadku, ponieważ trudno jest laikowi ocenić
stan zdrowia chorego.
Zadanie 77.
Głównymi objawami zmian o charakterze stresu pourazowego,
występującymi w odległym czasie po zdarzeniu, katastrofie są:
A . lęk, zaburzenia adaptacyjne, przytępienie emocjonalne,
depresja,
B . oszołomienie, utrata orientacji, apatia, osłupienie,
C . pobudzenie,
hiperaktywność,
agresja,
brak
przyswajalności informacji z zewnątrz,
D . objawy wegetatywne, utrudniony kontakt, iluzje,
dereizm.
Zadanie 78.
Stałe zapewnienie wystarczającego poziomu obsad pod względem
liczby i kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk d o
systemu świadczonej opieki, zagwarantowanie pacjentowi
poufnego charakteru opieki, jakość żywienia, dostępność usług
wspierających to:
A . kryteria ilości świadczonych usług w oddziale
ratunkowym,
B . kryteria oceniające wyniki leczenia,
C . kryteria jakości opieki,
D . kryteria dostępności usług.
Zadanie 79.
System ratownictwa medycznego oparty jest n a tzw. "łańcuchu
przeżycia". Wskaż prawidłową kolejność ogniw tego łańcucha:
A . pomoc przedszpitalna, czynności ratownicze świadków
zdarzenia, wezwanie pomocy, transport, SOR,
B . czynności ratownicze świadków zdarzenia, pomoc
przedszpitalna, wezwanie pomocy, transport, SOR,
C . czynności ratownicze świadków zdarzenia, wezwanie
pomocy, pomoc przedszpitalna, transport, SOR,
D . wezwanie pomocy, czynności ratownicze świadków
zdarzenia, pomoc przedszpitalna, transport, SOR.
Zadanie 80.
Która z odpowiedzi dotyczących zespołu wgłobienia jest
nieprawdziwa?
A . odruch Cushinga polega n a tym, ż e wzrostowi ciśnienia
wewnątrzczaszkowego towarzyszy spadek ciśnienia
tętniczego i przyspieszenie czynności serca,
B . odruch Cushinga polega n a tym, ż e wzrostowi ciśnienia
wewnątrzczaszkowego towarzyszy wzrost ciśnienia
tętniczego i zwolnienie czynności serca,
C . zespół zagrażającego wgłobienia jest jedyną sytuacją
kliniczną,
w
której
istnieje
wskazanie
do
hiperwentylacji,
D . jednym z objawów zespołu wgłobienia jest poszerzenie
źrenicy i ustawienie gałki ocznej w dół i n a zewnątrz
po stronie uszkodzenia mózgu.
Zadanie 81.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników nie zalicza się:
A . utraty pamięci,
B . drażliwości,
C . afazji wzrokowej,
D . problemów z liczeniem.
Zadanie 82.
Pacjent doznał tępego urazu głowy. Nie wiadomo, czy uraz ten
spowodował utratę świadomości. Żona podaje, ż e chory był
początkowo splątany a następnie w pełni przytomny, jakkolwiek
ponownie wydaje się bardziej senny. W okolicy lewej skroniowej
widoczny jest siniak. U pacjenta podejrzewasz:
A . wstrząśnienie mózgu,
B . krwiak podtwardówkowy,
C . krwiak nadtwardówkowy,
D . krwawienie podpajęczynówkowe.
Zadanie 83.
Podczas kardiowersji elektrycznej przeprowadzanej w celu
odwrócenia tachyarytmii przedsionkowych lub komorowych,
wyładowanie musi być zsynchronizowane elektrokardiograficznie
z załamkiem:
A. R ,
B. T ,
C. P ,
D. S .
Zadanie
Tętniak
jako:
A.
B.
C.
D.
84.
aorty brzusznej najczęściej jest błędnie diagnozowany,
Kamica nerkowa,
Zapalenie trzustki,
Zapalenie uchyłków,
Zawał mięśnia sercowego.
Zadanie 85.
24-letnia kobieta z otwartym złamaniem kości udowej i
obrażeniami twarzy, tętno 100/min, ciśnienie tętnicze krwi
90/60 mmHg; objawy umiarkowanego zatrucia alkoholem. Pacjentka
według TRIAGE S.T.A.R.T. otrzyma priorytet:
A . pierwszorzędny,
B . drugorzędny,
C . trzeciorzędny,
D . brak.
Zadanie 86.
Konikopunkcja polega na:
A . nacięciu skóry poniżej chrząstki tarczowatej krtani,
B . nakłuciu skóry powyżej chrząstki tarczowatej krtani,
C . przecięciu więzadła pierścienno - tarczowego,
D . nakłuciu więzadła pierścienno - tarczowego.
Zadanie 87.
W zestawie d o intubacji noworodka (30 tydzień ciąży)
przygotujesz rurki intubacyjne:
A . z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 3.5,
B . z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 2.0; 3.0; 4.0;
2.5; 3.5,
C . b e z mankietu uszczelniającego w rozmiarze 1.0; 1.5;
2.0,
D . b e z mankietu uszczelniającego w rozmiarze 3.0; 2.5;
3.5.
Zadanie 88.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:
A . Aldretea,
B . Norton,
C . Cambridge,
D . TISS.
Zadanie 89.
Objawy świadczące o wystąpieniu wstrząsu rdzeniowego to:
A . zimna blada skóra, przyśpieszony oddech, tętno
120/min, ciśnienie tętnicze krwi 120/100 mmHg,
B . blada, wilgotna skóra, ciśnienie tętnicze krwi 90/40
mmHg, oddech 30/min., tętno 100/min., uczucie
duszności,
C . skóra zaczerwieniona, ciśnienie tętnicze krwi 90/50
mmHg, rozszerzenie naczyń obwodowych, tętno 50/min.,
D . ciepła, różowa skóra, obrzęk twarzy, języka i krtani,
skurcz
oskrzeli,
zatrzymanie
oddechu,
zapaść
krążeniowa.
Zadanie 90.
Czas trwania pojedynczego wdechu, w celu uniknięcia zbyt
dużego ciśnienia w górnych drogach oddechowych i wprowadzenia
powietrza do żołądka, u osoby dorosłej powinien trwać około:
A . 1 sek.,
B . 2 sek.,
C . 3 sek.,
D . 4 sek.
Zadanie 91.
28-letni mężczyzna w wyniku wypadku samochodowego doznał
złamania kości udowej lewej, kości przedramienia oraz 3 żeber
p o stronie lewej. Szacunkowa średnia utrata krwi u tego
poszkodowanego wynosi około:
A . 1000 ml krwi,
B . 1500 ml krwi,
C . 2000 ml krwi,
D . 2500 ml krwi.
Zadanie 92.
N a miejscu gdzie doszło do wypadku masowego, osoba wykonująca
segregacji poszkodowanych (START), 23-letniemu pacjentowi, u
którego stwierdziła: nie chodzi, oddycha 3 6 razy/min., przyzna
priorytet:
A . zielony,
B . żółty,
C . czerwony,
D . czarny.
Zadanie 93.
Pielęgniarka w szczególny sposób narażona jest n a przeciążenia
narządu ruchu. Najczęściej wymienianymi czynnikami obciążenia
fizycznego przyczyniającymi się d o powstania zmęczenia s ą z a
wyjątkiem:
A . nieprawidłowa pozycja przy pracy,
B . zbyt mała masa przenoszonych elementów przy
nieprawidłowej pozycji ciała,
C . zbyt duża masa przenoszonych elementów (materiał,
narzędzia),
D . zbyt duża liczba powtórzeń wykonywanych czynności.
Zadanie 94.
Do najczęstszych przyczyn bradykardii nie zalicza się:
A . bradykardii zatokowej,
B . bloku zatokowo-przedsionkowego,
C . bloku przedsionkowo-komorowego II stopnia,
D . nadczynności tarczycy.
Zadanie 95.
Właściwe miejsce d o uciskania klatki piersiowej w NZK u
niemowlęcia to:
A . 1 szerokość palca poniżej linii łączącej brodawki
sutkowe,
B . 2 szerokości palca poniżej linii łączącej brodawki
sutkowe,
C . 1 szerokość palca powyżej linii łączącej brodawki
sutkowe,
D . 1 palec powyżej miejsca gdzie łuki żebrowe łączą się z
trzonem mostka.
Zadanie 96.
Odpowiedź organizmu n a stres w pracy przejawiający się utratą
troski o ludzi z którymi się pracuje, polegający n a
traktowaniu pacjentów w sposób zdystansowany i mechaniczny to:
A . zespół wypalenia zawodowego,
B . ostra reakcja na stres,
C . przytępienie emocjonalne,
D . strategia zróżnicowania (dyferencjacja).
Zadanie 97.
Czynniki które składają się na jakość w opiece zdrowotnej, to:
A . wynik leczenia, sposób i warunki w jakim przebiega
proces, relacja ponoszonych kosztów d o uzyskiwanych
skutków,
B . komfort i atmosfera usług, warunki socjalne zakładu,
wykwalifikowany personel,
C . najdroższy sprzęt medyczny, uzyskanie certyfikatu
jakości,
D . praca w zespołach terapeutycznych.
Zadanie 98.
Która z poniższych metod suplementacji tlenu pozwala
najprecyzyjniej dawkować jego stężenie?
A . standardowa maska tlenowa,
B . worek samorozprężalny z zastawką i maską twarzową,
C . maska Venturiego,
D . maska wyposażona w rezerwuar tlenu i jednokierunkową
zastawkę.
Zadanie 99.
Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu
masowym grupa "czerwona" to grupa o najwyższym priorytecie:
A . terapeutycznym,
B . transportowym,
C . wyłącznie diagnostycznym,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 100.
Płukanie żołądka a następnie podanie dawki węgla medycznego u
pacjenta, który spożył toksyczną dawkę trucizny i o której
wiemy, ż e jest absorbowana przez węgiel medyczny, jest
skuteczne:
A . tylko w ciągu pierwszej godziny o d przyjęcia
substancji toksycznej,
B . do 4 godzin od przyjęcia substancji toksycznej,
C . do 6 godzin od przyjęcia substancji toksycznej,
D . do 12 godzin od przyjęcia substancji toksycznej.
Zadanie 101.
W sprawach o naprawienie szkody osobie, która poniosła szkodę
n a mieniu powstałą w następstwie podjęcia przez nią medycznych
działań ratowniczych lub udzielania pierwszej pomocy orzeka w
drodze decyzji:
A . wojewoda,
B . starosta,
C . wojewoda w uzgodnieniu ze starostą,
D . minister zdrowia.
Zadanie 102.
Bezpośrednio p o wprowadzeniu rurki intubacyjnej należy
osłuchać kolejno:
A . nadbrzusze, prawy i lewy szczyt płuca, prawą i lewą
linię środkowo-pachową, wcięcie szyjne mostka,
B . prawy i lewy szczyt płuca, nadbrzusze,
C . nadbrzusze, prawą i lewą linię środkowo-pachową,
D . nadbrzusze, wcięcie szyjne mostka, prawy i lewy szczyt
płuca.
Zadanie 103.
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, d o obrotu i używania
mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznaczone znakiem:
A. PL,
B. Q ,
C. CE,
D . PZH.
Zadanie 104.
A b y zmniejszyć opór klatki piersiowej podczas defibrylacji u
dzieci poniżej 1 0 kg, optymalna siła nacisku n a łyżki powinna
wynosić:
A . 2 kg,
B . 3 kg,
C . 4 kg,
D . 5 kg.
Zadanie 105.
Który z poniższych elementów nie dotyczy
kompensacyjnego we wstrząsie?
A . przyspieszenie czynności serca,
B . rozszerzenie naczyń trzewnych,
C . przyspieszenie czynności oddechowej,
D . zwężenie naczyń trzewnych.
mechanizmu
Zadanie 106.
Zaburzenia częstości oddechów można podzielić na: 1)tachypnoe
2)bradypnoe 3)apnoe 4)ortopnoe
A . 1,2,3,
B . 1,2,
C . 1,2,4,
D . 1,2,3,4.
Zadanie 107.
Pielęgniarką systemu może być pielęgniarka:
A . posiadająca
tytuł
specjalisty
w
dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego oraz posiadającą c o
najmniej 5- letni staż pracy do 2020 r.,
B . posiadająca
tytuł
specjalisty
w
dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego, neurologicznego oraz
posiadającą co najmniej 3 - letni staż pracy,
C . posiadającą tytuł specjalisty, lub c o najmniej kurs
kwalifikacyjny
w
dziedzinie
pielęgniarstwa
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki,
chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą c o
najmniej roczny staż pracy w oddziałach tych
specjalności do 2018 r.,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 108.
Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (zespół skurczowego
kliku i szmeru) nazywamy zespołem:
A . Homera,
B . Barlowa,
C . Marfana,
D . Leriche'a.
Zadanie
Średnia
A.
B.
C.
D.
109.
objętość krwi krążącej u dorosłego wynosi:
Około 7 litrów,
7% masy ciała ( 70ml/kg),
8% masy ciała ( 80ml/kg),
Procent masy ciała większy niż w przypadku dziecka.
Zadanie 110.
Osoba, która nie udzieliła pomocy człowiekowi znajdującemu się
w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku n a zdrowiu, jest zagrożona
karą pozbawienia wolności do:
A . lat 2,
B . lat 3,
C . lat 5,
D . 1,5 roku.
Zadanie 111.
Wypadek masowy to:
A . ograniczone wydarzenie, którego następstwa można
opanować za pomocą posiadanych środków,
B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej liczby ofiar, aby zakłócić normalny tryb pracy
służb ratowniczych i szpitali,
C . wydarzenie
nadzwyczajne,
ze
znaczną
liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,
D . wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.
Zadanie 112.
W przypadku nieprzewidzianym w Kodeksie Etyki Zawodowej
Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej, pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:
A . ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . orzecznictwie
Naczelnego
Sądu
Pielęgniarek
i
Położnych,
C . kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 113.
Najbardziej skuteczną metodą leczenia ciężkiego
tlenkiem węgla jest:
A . umieszczenie chorego w namiocie tlenowym,
B . pobyt chorego w komorze dekompresyjnej,
C . podanie choremu tlenu o dużym przepływie,
D . pobyt chorego w komorze hiperbarycznej.
zatrucia
Zadanie 114.
D o określenia warunków intubacji dotchawiczej i przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, nie służy:
A . skala Mallampatiego,
B . skala Norton,
C . skala Cormacka- Lehana,
D . ocena odległości tarczowo- bródkowej.
Zadanie 115.
W sytuacji nagłego wypadku, dobro własne świadka czy
uczestnika nagłego wypadku, decyduje o udzieleniu pomocy
poszkodowanemu. Jest to teoria:
A . wymiany społecznej,
B . wzajemności,
C . empatii-altruizmu,
D . strat.
Zadanie 116.
Pacjent uderzony w czasie pracy w klatkę piersiową ciężkim
elementem. Wykazuje nasilone objawy niewydolności oddechowej.
W czasie badania stwierdzono przepełnienie żył szyjnych,
hipotensję, osłabienie szmeru oddechowego nad prawą połową
klatki piersiowej i przesunięcie tchawicy w stronę lewą. U
pacjenta podejrzewamy:
A . odmę prężną,
B . wiotką klatkę piersiową,
C . tamponadę serca,
D . stłuczenie płuca.
Zadanie 117.
Do objawów ciasnoty śródczaszkowej nie zalicza się:
A . napadu padaczkowego,
B . sztywności karku,
C . odruchu Babińskiego,
D . zespołu Boerhaave'a.
Zadanie 118.
Który z wymienionych narządów odniesie najmniejsze obrażenia
strukturalne w wyniku rany postrzałowej?
A . śledziona,
B . nerka,
C . wątroba,
D . płuco.
Zadanie 119.
Pacjent p o upadku z wysokości, nieprzytomny, bradykardia,
hipotonia, różowa ciepła skóra, brak cech krwawienia
zewnętrznego. Właściwe rozpoznanie to:
A . hipotermia,
B . wstrząs neurogenny,
C . wstrząśnienie mózgu,
D . udar cieplny.
Zadanie 120.
Postępowanie w zatruciu substancjami pobudzającymi np.
Amfetaminą, MDMA/ekstazy, obejmuje: monitorowanie funkcji
życiowych, tlenoterapię oraz podanie:
A . Naloksanu,
B . Diazepamu,
C . N-acetylocysteiny,
D . Wodorowęglanu sodu.
Zadanie 121.
Powikłaniem cewnikowania żył centralnych nie jest:
A . odma opłucnowa,
B . zator powietrzny,
C . dodatkowe, pojedyncze pobudzenia nadkomorowe,
D . blok przdsionkowo-komorowy I˚.
Zadanie 122.
Obszar zarządzania kryzysowego to:
A . system ratowniczy,
B . system porządku publicznego,
C . polityka społeczna,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 123.
Zasada etyczna zobowiązująca d o uwzględniania prawa człowieka
d o samodzielnego decydowania o swoich planach i działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów, opartych n a osobistych wartościach i przekonaniach
jednostki to:
A . bioetyka (bioethics),
B . dobro czynienie (beneficence),
C . emotywizm (emotivism),
D . autonomia (autosomy).
Zadanie 124.
Podczas transportu pacjenta z objawami rozwiniętego obrzęku
płuc w przebiegu świeżego zawału mięśnia sercowego, z
ciśnieniem tętniczym 80/50 mmHg, najważniejszymi zasadami
postępowania są:
A . podanie tlenu d o oddychania, unieruchomienie w pozycji
leżącej,
B . podanie tlenu d o oddychania oraz dożylnie leku
moczopędnego,
C . ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej, podanie tlenu
do oddychania,
D . unieruchomienie pacjenta w pozycji leżącej i podanie
dożylnie leku moczopędnego.
Zadanie 125.
W celu oczyszczenia dróg oddechowych z zaaspirowanej wody, u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:
A . ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B . zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć poszkodowanego n a brzuchu, w pozycji głową d o
dołu,
D . n i e m a potrzeby oczyszczania dróg oddechowych z
zaaspirowanej wody.
Zadanie 126.
Podstawą sprawnego działania personelu medycznego pracującego
w jednostkach systemu ratownictwa medycznego jest Koordynacja.
Koordynacja to:
A . zgranie miejsca, czasu i sposobu funkcjonowania
elementów składowych organizacji uczestniczących w
procesie realizacji wspólnego celu,
B . zgranie czasu i sposobu funkcjonowania elementów
składowych organizacji uczestniczących w procesie
realizacji wspólnego celu
C . zgranie miejsca i sposobu funkcjonowania elementów
składowych organizacji uczestniczących w procesie
realizacji wspólnego celu,
D . zgranie funkcjonowania wszystkich osób i elementów
składowych organizacji uczestniczących w procesie
realizacji wspólnego celu.
Zadanie 127.
Który z podanych objawów podmiotowych lub przedmiotowych jest
charakterystyczny dla niedomykalności zastawki aortalnej:
A . Obecność trzeciego tonu serca (S3),
B . Rumieniec na policzkach,
C . Objaw Kussmaula,
D . Zwiększenie
amplitudy
skurczoworozkurczowej
ciśnienia tętniczego.
Zadanie 128.
U 3 letniego dziecka miejsce wykonania dostępu doszpikowego w
części bliższej piszczeli znajduje się na:
A . przednio-przyśrodkowej powierzchni piszczeli, 1-2 c m
ku dołowi od guzowatości piszczeli,
B . przednio-bocznej powierzchni piszczeli, 1-2 c m k u
dołowi od guzowatości piszczeli,
C . przednio-przyśrodkowej powierzchni piszczeli, 1-2 c m
ku górze od guzowatości piszczeli,
D . przednio-bocznej powierzchni piszczeli, 1-2 c m k u
górze od guzowatości piszczeli.
Zadanie 129.
W związku z wykonywaniem zawodu, pracownicy medyczni z a
popełnione błędy medyczne ponoszą odpowiedzialność:
A . cywilną, osobistą, zawodową, karną,
B . karną, pracowniczą, przed pacjentem i jego rodziną,
przed pracodawcą,
C . cywilną, pracowniczą, zawodową, karną,
D . moralną, cywilną, zawodową, karną.
Zadanie 130.
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym obowiązku udzielania
pierwszej pomocy jest artykuł:
A . 162 kodeksu cywilego,
B . 162 kodeksu karnego,
C . 161 kodeksu karnego,
D . 161 kodeksu cywilnego.
Zadanie 131.
Mechanizmem, który najczęściej doprowadza do zgonu u pacjentów
z masywnym krwiopluciem jest:
A . Uduszenie,
B . Masywna zastoinowa niewydolność krążenia,
C . DIC
(
zespół
rozsianego
wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego),
D . Wykrwawienie.
Zadanie 132.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:
A . kwalifikacja ofiar wypadku według priorytetu leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,
B . kwalifikacja ofiar wypadku którym leczenie można
czasowo odłożyć,
C . kwalifikacja według wstępnie rozpoznanej jednostki
chorobowej i osób zmarłych,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 133.
Zbieranie informacji o d kierującego działaniami n a miejscu
zdarzenia (liczba poszkodowanych, kategorie, rodzaje obrażeń,
dane o skażeniu), zorganizowanie, zadysponowanie adekwatnej
liczby zespołów ratownictwa medycznego, powiadomienie szpitali
o liczbie i czasie przybycia poszkodowanych t o podstawowe
zadania:
A . Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR),
B . Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR),
C . Lotniczego Pogotowia ratunkowego (LPO),
D . Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM).
Zadanie 134.
W badaniu powtórnym poszkodowanego stwierdza się, ż e pacjent
otwiera oczy jedynie w odpowiedzi n a bodźce bólowe i wydaje
chrząkające dźwięki. W odpowiedzi n a bodźce bólowe wycofuje
kończyny. Ile punktów w skali Glasgow może otrzymać ten
pacjent?
A. 3 ,
B. 6 ,
C. 8 ,
D. 10.
Zadanie 135.
Podczas prób resuscytacji, podawanym w pierwszej kolejności
lekiem zapobiegającym komorowym zaburzeniom rytmu jest:
A . lignocaina,
B . bretylium,
C . wapń,
D . amiodaron.
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 380115
GRUPA 1
Zadanie 1.
Sprawowana opieka nad pacjentem powinna przebiegać zgodnie z
założeniami holizmu, oznacza to, że:
A . ważny jest wzrost świadomości n a temat szkodliwości
określonych zachowań,
B . tylko wymiar duchowy człowieka spostrzegany jest jako
ważny obszar życia mający znaczenie dla rozwoju
osobowego,
C . człowieka postrzegamy jako całość z powiązanych z e
sobą sfer: biologicznej, społecznej, duchowej i
kulturowej,
D . człowiek sam troszczy się o własne życie i osiąganie
dobrostanu.
Zadanie 2.
U 54-letniej pacjentki p o operacji wola tarczycy zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i wypadanie włosów. Kobieta
stała się senna i znacznie zwiększyła masę ciała. Wymienione
objawy mogą świadczyć o:
A . zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B . niedoborze magnezu,
C . niedoczynności tarczycy,
D . nadczynności tarczycy.
Zadanie 3.
Standardy służą przede wszystkim:
A . obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania,
B . chronią pacjenta przed otrzymywaniem usług niskiej
jakości,
C . chronią pacjenta przed realizacją świadczeń przez
osoby niekompetentne,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 4.
W walce z bólem pielęgniarka musi ocenić:
A . początek i czas trwania bólu,
B . tylko wcześniej stosowane leczenie,
C . rodzaj, czas trwania bólu oraz wcześniej stosowane
leczenie,
D . rodzaj, natężenie, początek, lokalizację
i czas
trwania bólu oraz wcześniej stosowane leczenie.
Zadanie 5.
D o wykonywania jakich świadczeń pielęgniarka
uprawniona bez zlecenia lekarskiego?
A . oznaczanie glikemii za pomocą glukometru,
B . oznaczanie glikozurii i ketonurii,
C . wykonywanie pulsoksymetrii,
D . podawanie analgetyków opioidowych.
NIE
jest
Zadanie 6.
Jedną z cech nowoczesnego pielęgniarstwa rodzinnego jest:
A . dominacja świadczeń wykonywanych n a zlecenie lekarza
POZ,
B . wysokie znaczenie edukacji zdrowotnej i doradztwa oraz
upodmiotowienie pacjenta,
C . koncentracja na chorobie i człowieku chorym,
D . orientacja na zaspokojenie potrzeb podopiecznych.
Zadanie 7.
Największy wpływ n a rozwój idei opieki środowiskowej
nowoczesnym pielęgniarstwie miała:
A . D. Orem,
B . F. Nightingale,
C . C. Roy,
D . J. Watson.
w
Zadanie 8.
Jedną z metod wykorzystywanych w edukacji zdrowotnej jest
,,burza mózgów", która:
A . jest odmianą dyskusji, której cel stanowi znalezienie
dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu,
B . polega n a wykorzystaniu przeszłych zdarzeń d o
kształtowania umiejętności i zdolności wytwarzania
różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu,
C . polega na zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej
określonej w opisie sytuacji,
D . oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami.
Zadanie 9.
Badania epidemiologiczne wykazały silny związek między
otyłością brzuszną a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Otyłość
brzuszną rozpoznaje się, gdy obwód talii wynosi:
A . u kobiet > 93 cm, - u mężczyzn > 108 cm,
B . u kobiet > 90 cm, - u mężczyzn > 105 cm,
C . obojga płci > 95 cm,
D . u kobiet > 80 cm, - u mężczyzn > 94 cm.
Zadanie 10.
Rodzina pełni wiele funkcji. Jedną z nich jest kształtowanie
warunkowane kulturowo, a także przyjęte zwyczajowo i uznane z a
obowiązujące wzory zachowań oraz działań poszczególnych
członków rodziny. Funkcja realizująca powyższe zadanie to:
A . funkcja prokreacyjna i seksualna,
B . funkcja legalizacyjno-kontrolna,
C . funkcja socjalizacyjna i kulturowa,
D . funkcja wyznaczająca.
Zadanie 11.
Związek między równością w zdrowiu a dostępnością do świadczeń
zdrowotnych był priorytetem:
A . I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1988
roku - Adelajda,
B . I I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w
1991 roku - Sundsvall,
C . I V Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1997
roku - Dżakarta,
D . Globalnej Konferencji Promocji Zdrowia w 2000 roku Meksyk
Zadanie 12.
Najważniejszym wsparciem dla chorego są:
A . instytucje rządowe i pozarządowe zapewniające opiekę,
pomagające w codziennym funkcjonowaniu rozwoju, np.
fundacje, domy pomocy społecznej,
B . specjalne programy pomocy choremu i jego rodzinie, np.
hospicja,
C . stowarzyszenia samopomocowe osób chorych n a daną
chorobę lub zrzeszających rodziny chorych oraz
wolontariusze,
D . rodzina i osoby znaczące (przyjaciele, znajomi,
sąsiedzi), którzy utrzymują z nim bliski kontakt
emocjonalny.
Zadanie 13.
Jaką pozycję ułożeniową należy zastosować u pacjenta w ostrym
stanie rwy kulszowej?
A . wysoką z wyprostowanymi kończynami,
B . boczną podpartą z tyłu,
C . rozluźniającą z kończynami zgiętymi w stawach
biodrowych i kolanach,
D . półsiedzącą z wyprostowanymi kończynami i podpartymi
stopami.
Zadanie 14.
Kwalifikacja
pacjenta
do
pielęgniarskiej
opieki
długoterminowej domowej dokonywana jest za pomocą skali:
A . Glasgow,
B . Douglas,
C . Waterlow,
D . Barthel.
Zadanie
W celu
poziom:
A.
B.
C.
D.
15.
stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy oznaczyć
kortyzolu,
elektrolitów,
enzymów zapalnych,
TSH.
Zadanie 16.
U pacjentów z rakiem żołądka wskazana jest dieta:
A . wysokobiałkowa,
B . niskosolna,
C . wysokopotasowa,
D . niskocholesterolowa.
Zadanie 17.
Wielkie problemy geriatryczne s ą zespołami niesprawności
starego człowieka. Zaliczamy do nich:
A . zaburzenia zwieraczy, zespoły psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, upośledzenie zmysłu
wzroku i słuchu,
B . niedokrwistość,
zespoły
psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, upośledzenie zmysłu
wzroku i słuchu,
C . zaburzenia zwieraczy, zespoły psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, zaburzenia rytmu
serca,
D . choroby zwyrodnieniowe, zespoły psychopatologiczne,
upośledzenie lokomocji, upadki, upośledzenie zmysłu
wzroku i słuchu.
Zadanie 18.
D o oceny ryzyka
wykorzystujemy:
A . skale ADL,
B . skale IADL,
C . test Tinetti,
D . test Taylor.
wystąpienia
u
podopiecznego
upadku
Zadanie 19.
Pancytopenia jest to zaburzenie polegające na niedoborze:
A . krwinek białych,
B . krwinek czerwonych,
C . płytek krwi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 20.
Orzeczenie choroby zawodowej wydaje:
A . lekarz pierwszego kontaktu,
B . Inspektor
Wojewódzkiej
Stacji
Sanitarno
Epidemiologicznej,
C . Lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
D . Terenowy Inspektor Sanitarny.
-
Zadanie 21.
U pacjentki p o mastektomii i radioterapii pielęgniarka musi
zwrócić szczególną uwagę na:
A . elastyczność skóry kończyny górnej,
B . sposób ubierania się,
C . bilans płynów,
D . obrzęki kończyny górnej.
Zadanie 22.
Uzależnienie od narkotyków definiuje się jako:
A . anhedonia, stan w którym mamy trudność, nie potrafimy
odczuwać pozytywnych emocji,
B . postrzeganie nieistniejących sygnałów, które jednostka
uważa za rzeczywiste,
C . przymusowe używanie substancji psychoaktywnej dla
przyjemności bądź uniknięcia dyskomfortu fizycznego
lub emocjonalnego,
D . trwałe, zakorzenione zaburzenia, nie przystosowawcze
wzorce w relacji ze środowiskiem.
Zadanie 23.
Mierzalne elementy opieki użyte d o oceny jej jakości, nazywane
są:
A . strukturami,
B . wskaźnikami,
C . standardami,
D . wynikami.
Zadanie 24.
W czasie gimnastyki oddechowej stosowanej u podopiecznych
powietrze nabierane jest przez:
A . jamę nosową a wydychane przez jamę ustną, przy czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech,
B . jamę nosową a wydychane przez jamę ustną, przy czym
wydech powinien trwać dłużej niż wdech,
C . przez jamę nosową a wydychane przez jamę ustną, przy
czym wdech i wydech powinien trwać tyle samo,
D . jamę ustną a wydychane przez jamę nosową, przy czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech.
Zadanie 25.
Pojęcie konformizm oznacza:
A . zachowanie zgodne z oczekiwaniami innych,
B . zachowanie niezgodne z oczekiwaniami innych,
C . proces, w trakcie którego jednostka staje się
członkiem społeczeństwa,
D . proces,
w
trakcie
którego
jednostka
zostaje
wyodrębiona ze społeczeństwa.
Zadanie 26.
Wczesna starość jako okres procesu starzenia się zaczyna się
według WHO:
A . od 60 roku życia,
B . od 65 roku życia,
C . od 70 roku życia,
D . od 74 roku życia.
Zadanie 27.
Proces pielęgnowania jest to:
A . proces celowy, planowany, obejmuje problem całościowo
i trwa w sposób ciągły,
B . decyzja o charakterze opieki oraz jej realizacji,
C . troska o osobę, rodzinę i środowisko w miejscu
zamieszkania i pracy w zdrowiu i chorobie,
D . troska o rodzinę w chwili śmierci jednego z jej
członków.
Zadanie 28.
Współczynnik zachorowalności (zapadalności) to:
A . liczba nowych przypadków zachorowań w stosunku d o
liczby osób z już rozpoznaną jednostką chorobową,
B . liczba nowych przypadków choroby w stosunku d o liczby
osób w populacji narażonych na ryzyko zachorowania,
C . liczba wszystkich istniejących przypadków choroby,
zarówno nowych jak i takich, których początek choroby
przypadał na czas poprzedzający okres badany,
D . liczba nowych przypadków choroby w stosunku d o liczby
osób w populacji.
Zadanie 29.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:
A . organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej,
B . wojewoda,
C . starosta powiatu prowadzący dom pomocy społecznej,
D . prawidłowa odp. A i C
Zadanie 30.
Śmiertelność to:
A . odsetek zgonów n a ściśle określoną chorobę spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,
B . odsetek liczby zgonów noworodków d o liczby zgonów
ogółem,
C . stosunek liczby zgonów d o liczby osób z określonej
populacji,
D . odsetek liczby zgonów do liczby urodzeń x 1000.
Zadanie 31.
W opiece paliatywnej najbardziej
opioidowym jest:
A . Dolargan,
B . Tramadol,
C . MST Continua, Kapanol,
D . Metadon.
zalecanym
preparatem
Zadanie 32.
Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju
oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w
każdym wieku, ponieważ:
A . jest korzystną przeciwwagą dla obciążenia pracą
umysłową, nadmiarem stresów i jednostronnym wysiłkiem
fizycznym,
B . pomaga osobom niepełnosprawnym w powrocie d o
normalnego życia,
C . jest ważnym elementem terapii różnych chorób,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 33.
Jedną
z form maltretowania/krzywdzenia dziecka
zaniedbywanie. Związane jest ono z:
A . użyciem siły fizycznej wobec dziecka,
B . wykorzystaniem seksualnym,
C . psychicznym znęcaniem się nad dzieckiem,
D . niezaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.
jest
Zadanie 34.
W ileostomii dla uniknięcia zmian wokół stomii ważne jest, aby
worki zmieniane były:
A . rano na czczo,
B . dwie godziny po śniadaniu,
C . tylko wieczorem 2 godziny po kolacji,
D . nie ma to żadnego znaczenia.
Zadanie
U osoby
A.
B.
C.
D.
35.
z niedowładem połowiczym charakterystyczny jest chód:
brodzący,
koszący,
ataktyczny,
móżdżkowy.
Zadanie 36.
W socjologii codzienne zachowania jednostki są determinowane:
A . wyznawanymi
przez
jednostkę
wartościami
i
obowiązującymi w danej kulturze wzorami zachowań,
B . rodzajem wykonywanej pracy,
C . przez płeć oraz wiek jednostki,
D . miejscem zamieszkania oraz sposobem spędzania wolnego
czasu.
Zadanie 37.
Które objawy charakteryzują chorobę Parkinsona?
A . hypertonia, bradykineza, drżenie spoczynkowe,
B . hypotonia, klonusy, drżenia pęczkowe,
C . hypotonia, parezis, retropulsja,
D . hypotonia, fascykulacje, bradylalia.
Zadanie 38.
Podopieczna lat 68, otyła. Skarży się n a uczucie osłabienia,
bóle głowy, brak łaknienia, zwiększone pragnienia, pocenie się
twarzy i głowy, świąd sromu. Występuje częste parcie n a mocz,
ziębnięcie stóp. Jakie schorzenie sugerują opisane objawy?
A . miażdżycę,
B . cukrzycę,
C . niedoczynność tarczycy,
D . niewydolność krążenia.
Zadanie 39.
Jakie
mogą
wystąpić
powikłania
pooperacyjne
endoprotezoplastyce stawu biodrowego lewego?
A . zapalenie płuc,
B . zwichnięcie stawu biodrowego lewego,
C . zwichnięcie stawu biodrowego prawego,
D . usztywnienie stawu operowanego.
po
Zadanie 40.
Epidemia to:
A . występowanie choroby wśród ludności n a określonym
terenie w liczbie utrzymującej się przez wiele lat n a
podobnym poziomie,
B . nadmierna zapadalność n a określoną chorobę w
określonej czasowo i terytorialnie populacji ludzkiej,
C . rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych n a określonym
terytorium,
D . zachorowalność n a choroby zakaźne n a określonym
terenie utrzymujące się przez kilka lat.
Zadanie 41.
Która z podanych wartości wskaźnika masy ciała (BMI) wskazuje
na otyłość?
A . <20kg/m2,
B . 20-24,9 kg/m2,
C . 25-29,9 kg/m2,
D . >30 kg/m2.
Zadanie 42.
Punktem odniesienia umożliwiającym przeprowadzenie oceny
jakości świadczeń medycznych, w tym czynności pielęgniarskich,
jest:
A . wybranie odpowiedniego wskaźnika i ustalenie kryterium
oceny,
B . wprowadzenie dodatkowych gratyfikacji finansowych,
C . opinia współpracowników praktyki,
D . wizytacja praktyk.
Zadanie 43.
Obowiązek zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania choroby
zakaźnej:
A . spoczywa n a lekarzu POZ, który w ciągu 1 2 godzin musi
zgłosić podejrzenie lub rozpoznanie choroby zakaźnej
do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
B . spoczywa n a lekarzu POZ, który w ciągu 2 4 godzin musi
zgłosić podejrzenie lub rozpoznanie choroby zakaźnej
do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
C . spoczywa zarówno n a lekarzu POZ jak i pielęgniarce
POZ, którzy w ciągu 4 8 godzin muszą zgłosić
podejrzenie lub rozpoznanie choroby zakaźnej d o Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej,
D . spoczywa n a pielęgniarce POZ, która w ciągu 1 2 godzin
musi zgłosić podejrzenie lub rozpoznanie choroby
zakaźnej do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Zadanie 44.
Pacjentka p o niedokrwiennym udarze mózgu półkuli dominującej
opuszcza szpital. Nadal utrzymuje się niedowład połowiczy i
afazja. Pacjentka m a znacznie upośledzoną zdolność mówienia,
ale rozumie mowę innych osób. U pacjentki występuje afazja:
A . ruchowa, inaczej ekspresyjna lub motoryczna,
B . czuciowa inaczej recepcyjna lub sensoryczna,
C . mieszana inaczej całkowita lub globalna,
D . amnestyczna inaczej nominalna lub anomia.
Zadanie 45.
Gluten jest białkiem pochodzenia roślinnego, znajdującego się
w następujących ziarnach zbóż:
A . pszenica, żyto, owies, ryż,
B . pszenica, jęczmień, owies, żyto,
C . pszenica, jęczmień, ryż, owies,
D . żyto, owies, ryż, jęczmień.
Zadanie 46.
Pielęgniarka może posłużyć się Testem Webera do oceny:
A . jednostronnej utraty słuchu,
B . przewodnictwa kostnego i powietrznego,
C . pomiaru aktywności funkcjonalnej słuchu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 47.
Literatura przedmiotu charakteryzująca sytuację rodzin z
dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie wymienia fazy, przez
które przechodzą rodzice. Jedna z nich jest opisywana
następująco: rodzice coraz wyraźniej odzyskują zdolność d o
podejmowania racjonalnych decyzji i podejmują coraz więcej
działań dla dobra dziecka i jest to faza:
A . szoku,
B . reakcji,
C . przystosowania,
D . orientacji.
Zadanie 48.
Umieranie jest procesem, w którym człowiek doświadcza reakcji
emocjonalnych w następujących etapach:
A . przygnębienie, depresja, akceptacja,
B . zaprzeczenie,
gniew,
targowanie
się,
depresja,
akceptacja,
C . izolacja, pogodzenie się z odchodzeniem,
D . poczucie poniesienia porażki, przeżywanie lęku.
Zadanie 49.
Edukacja zdrowotna to proces, w którym:
A . ludzie uczą się dbać o zdrowie własne,
B . ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności,
w której żyją,
C . człowiek wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób
efektywny,
D . ludzie uczą się dbać o zdrowie najbliższych.
Zadanie 50.
Procesy starzenia wpływają n a zmianę farmakokinetyki leków,
dlatego po 65r. ż. zaleca się zmniejszenie dawek o:
A . 10%,
B . 30%,
C . 50%,
D . 70%.
Zadanie 51.
Jakie środki należy zastosować w pielęgnacji
półpaścem, u którego wystąpiła wysypka?
A . pastę łagodzącą świąd i ból,
B . betadine,
C . spirytus,
D . talk, boraks.
chorego
z
Zadanie 52.
Zakażenie szpitalne to:
A . rozpoznane klinicznie i potwierdzone laboratoryjnie
zakażenie, które powstaje w czasie hospitalizacji i
ujawnia się podczas pobytu w szpitalu lub p o wypisaniu
chorego do domu,
B . rozpoznane klinicznie, nie wymagające potwierdzenia
laboratoryjnego zakażenie, które powstaje w czasie
hospitalizacjii ujawnia się podczas pobytu w szpitalu
lub po wypisaniu chorego do domu,
C . potwierdzone laboratoryjnie zakażenie, które powstaje
w czasie hospitalizacji i ujawnia się podczas pobytu w
szpitalu lub po wypisaniu chorego do domu,
D . rozpoznane klinicznie i potwierdzone laboratoryjnie
zakażenie, które powstaje w czasie hospitalizacji i
ujawnia się tylko po wypisaniu chorego do domu.
Zadanie 53.
Zasadniczą rolę w leczeniu zesztywniejącego zapalenia stawów
kręgosłupa i zapobieganiu kalectwu odgrywa:
A . ziołolecznictwo,
B . leczenie ruchem,
C . naświetlania,
D . elektrolecznictwo.
Zadanie 54.
P o ustąpieniu ostrych objawów spowodowanych kamicą żółciową u
pacjentki należy wykonać badanie:
A . morfologii krwi,
B . ogólne badanie moczu,
C . poziomu bilirubiny i transaminaz,
D . poziomu elektrolitów.
Zadanie 55.
Najdogodniejszy
ze
względu
na
czas
trwania
efektu
przeciwbólowego opioidów, jest odstęp czasu między dawkami
środków przeciwbólowych opioidowych:
A . dwugodzinny,
B . czterogodzinny,
C . sześciogodzinny,
D . ośmiogodzinny.
Zadanie 56.
D o oceny zmian odleżynowych pielęgniarka może posłużyć się
klasyfikacją w oparciu o skalę:
A . Barthel'a, Glasgow,
B . Winga, wizualno-analogową (WAS),
C . 5-stopniową w g Torrence'a, 4-stopniową w g Enisa i
Sormiento,
D . aktywności (PADL), Childa.
Zadanie 57.
W bólu umiarkowanym sklasyfikowanym jako stopień drugi
podajemy:
A . analgetyk opioidowy do zwalczania bólu,
B . analgetyk opioidowy d o leczenia bólu umiarkowanego +
lek wspomagający,
C . analgetyk opioidowy d o leczenia bólu słabego i
umiarkowanego + lek wspomagający + lek nieopioidowy,
D . analgetyk nieopioidowy +lek nieopioidowy.
Zadanie 58.
20-letnia kobieta jest n a rencie z powodu zespołu
depresyjno-maniakalnego. Obecnie pacjentka jest euforyczna,
pobudzona ruchowo, stale robi zakupy. Pacjentka cierpi na:
A . chorobę afektywną jednobiegunową,
B . chorobę afektywną dwubiegunową,
C . zespół urojeniowy,
D . zespół parafreniczny.
Zadanie 59.
Doradzanie w zdrowiu to:
A . profesjonalne działanie mające powszechne zastosowanie
w e wszystkich fazach życia człowieka i rodziny
wówczas, gdy ludzie potrzebują pomocy i chcą j ą
otrzymać,
B . podejmowanie
profesjonalnych
czynności
przez
wyselekcjonowanych fachowców z określonej dziedziny,
wobec ludzi chorych, którzy nie chcą otrzymać pomocy,
C . przekazywanie informacji, gdy zwróci się o nie
rodzina,
D . udzielanie wsparcia rodzinie w przypadku choroby jej
członka.
Zadanie 60.
Do oceny natężenia bólu u podopiecznego stosujemy:
A . skale wzrokowo-analogową VAS,
B . skale Tinetti,
C . skale Northon,
D . skale Waterlow.
Zadanie 61.
Profilaktyka pierwszej fazy obejmuje działania polegające n a
zapobieganiu:
A . występowania chorób,
B . rozwojowi choroby przez wczesne rozpoznanie i
skuteczne leczenie,
C . utrwalaniu się niepomyślnych skutków choroby przez
między innymi rehabilitację,
D . rozwojowi powikłań późnych choroby.
Zadanie 62.
Proszę wskazać, który z poniższych elementów NIE wpływa n a
wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjną rodziny:
A . struktura rodziny,
B . stan zdrowia poszczególnych jej członków,
C . płeć poszczególnych członków rodziny,
D . więzi emocjonalne panujące w rodzinie.
Zadanie 63.
Które z elementów stylu życia mogą być przyczyną podjęcia
"interwencji edukacyjnej" przez pielęgniarkę rodzinną?
A . niski
poziom
kompetencji
rodziny
w
zakresie
samoopieki, samopielęgnacji i korzystania z usług
oferowanych przez system ochrony zdrowia,
B . wspólne spędzanie wolnego czasu członków rodziny n a
spacerach, wysoki poziom kompetencji rodziny w
zakresie samoopieki,
C . żywienie oparte o dietę śródziemnomorską,
D . trudności wychowawcze i problemy społeczne z dziećmi.
Zadanie 64.
Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna
w domu pacjenta d o czasu przybycia lekarza w przypadku
wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc?
A . podanie płynu do picia,
B . ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej z e spuszczonymi
nogami,
C . założenie kaniuli d o żyły obwodowej i podłączenie
wlewu kroplowego z 0,9% NaCl,
D . ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga.
Zadanie 65.
Proces rehabilitacji medycznej oparty jest na:
A . balneoterapii, klimatoterapii,
B . balneochemii,
C . kompensacji, adaptacji, regeneracji,
D . balneotechnice, geologii.
Zadanie 66.
Proces pielęgnowania jest dynamiczną metodą pracy. W Polsce
przyjął się 4 etapowy proces. Jedną z jego faz jest ustalenie
planu
opieki.
Proszę zaznaczyć, który
etap procesu
pielęgnowania zawiera tę fazę:
A . rozpoznanie,
B . planowanie,
C . realizacja,
D . ocena.
Zadanie 67.
Celem ćwiczeń oddechowych jest utrzymanie lub przywrócenie
prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego przez:
A . zwiększenie ruchomości klatki piersiowej, poprawę siły
mięśniowej przepony, mięśni międzyżebrowych oraz
pomocniczych mięśni oddechowych,
B . udrożnienie drzewa oskrzelowego,
C . zwiększenie pojemności płuc,
D . zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej.
Zadanie 68.
Z programu profilaktyki chorób układu krążenia realizowanego w
POZ mogą skorzystać:
A . świadczeniobiorcy, którzy uzyskali > 5 punktów w skali
SCORE,
B . świadczeniobiorcy obojga płci po 45 roku życia,
C . mężczyźni p o 4 5 roku życia oraz kobiety p o 5 0 roku
życia,
D . świadczeniobiorcy obojga płci w 35, 40, 45, 45, 5 0 i
55 roku życia.
Zadanie 69.
Struktura opieki, jako jeden z kryteriów standardów obejmuje:
A . wszystkie czynności i relacje zachodzące w grupie
dostawców opieki, a także pomiędzy nimi i osobami,
którymi są świadczone,
B . zmianę stanu zdrowia, jaką osiągnięto u danej osoby
lub poprawę dzięki opiece zdrowotnej,
C . zasoby
ludzkie,
materialne,
sprzęt,
sposób
finansowania oraz zarządzanie,
D . zasoby ludzkie, materialne oraz zmianę stanu zdrowia,
jaką osiągnięto u danej osoby lub poprawę dzięki
opiece zdrowotnej.
Zadanie 70.
Jedną z 6 zasad budowania i mierzenia jakości opieki
zdrowotnej zaproponowanych przez J . Maxwella przyjętych przez
WHO jest adekwatność zgodnie z którą:
A . opieka jest świadczona dla całej populacji n a
podstawie rozpoznanych potrzeb,
B . opieka zdrowotna uwzględnia kulturowe i religijne
wartości odbiorców, spełnia ich oczekiwania,
C . opieka spełnia swoje zadania w kategorii korzyści i
efektów zdrowotnych jednostki,
D . rodzaje świadczeń zdrowotnych s ą dostosowane d o
rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczności, s ą
oczekiwane.
Zadanie 71.
Wydolność ruchową pacjenta z e stwardnieniem rozsianym można
zmierzyć skalą:
A . ADL,
B . Webstera,
C . Waterlow,
D . Kurtzkego.
Zadanie 72.
Zadaniem usprawnienia ruchowego chorych n a stwardnienie
rozsiane jest:
A . zmniejszenie siły mięśniowej,
B . zmniejszenie masy ciała,
C . zapobieganie deformacji kości,
D . zwiększenie siły mięśniowej.
Zadanie 73.
Zachowania antyzdrowotne to zachowania:
A . wynikające z uwarunkowań klimatycznych,
B . kultywujące tradycje w zakresie zachowań zdrowotnych,
C . mające n a celu stosowanie diet oraz wysiłku fizycznego
rekompensujących straty wynikające z charakteru
wykonywanej pracy,
D . podejmowane przez człowieka, które w sposób
bezpośredni lub pośredni wpływają n a pogorszenie jego
stanu zdrowia.
Zadanie 74.
Poradnictwo formalne jako pomaganie w sytuacji nowej
problemowej ma miejsce wtedy, gdy doradca wykorzystuje:
A . swoje doświadczenie życiowe,
B . swoją wiedzę ogólnozawodową,
C . swoje doświadczenie i ma specjalistyczną wiedzę,
D . swoją wiedzę specjalistyczną.
Zadanie 75.
Jakie parametry należy kontrolować w najbliższych 3 miesiącach
p o operacji żołądka z powodu zwężenia odźwiernika w
następstwie długotrwałej choroby wrzodowej?
A . masę ciała,
B . zabarwienie i jakość stolca,
C . ilość wydzielanej treści żołądkowej,
D . tętno i ciśnienie tętnicze krwi.
Zadanie 76.
D o upadków osób w podeszłym wieku w szczególności przyczyniają
się:
A . upośledzenie sprawności narządów zmysłów,
B . zaburzenia neurologiczne,
C . hipotonia ortostatyczna,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 77.
System opieki pielęgnacyjnej, w którym pielęgniarka wykonuje
określone czynności, a pacjent stosownie d o swych możliwości
wykonuje pozostałe czynności zaliczamy do systemu:
A . całkowicie kompensacyjnego,
B . częściowo kompensacyjnego,
C . wspierającego,
D . wspierająco- edukacyjnego.
Zadanie 78.
Jedną z metod postępowania leczniczego w obrzęku limfatycznym
jest zastosowanie ucisku powierzchniowego poprzez zastosowanie
bielizny uciskowej. Przeciwwskazaniem d o takiego działania
jest/są:
A . wysuszenie bądź owrzodzenie skóry, niewydolność
krążenia prawokomorowa, uogólniona infekcja,
B . współistniejące choroby naczyń, róża, obrzęk palców,
zakażenia bakteryjne skóry,
C . głębokie fałdy skórne, przesączanie limfy, świąd
skóry, zaburzenia czucia, zmiany troficzne skóry,
D . nadmierna wrażliwość skóry, parestezje, obrzęk palców,
obrzęk limfatyczny znacznego stopnia.
Zadanie 79.
W przypadku zastosowania modelu B . Neuman diagnoza
pielęgniarska będzie polegała na:
A . ocenie deficytu samoopieki,
B . ocenie stopnia oddziaływania bodźców n a procesy
adaptacyjne,
C . ocenie zakresu i charakteru stresorów działających n a
człowieka,
D . ocenie problemów
w aspekcie czynności życia
codziennego.
Zadanie 80.
Pacjentka w wieku starszym z nadciśnieniem tętniczym, którego
głównym powodem jest miażdżycowe stwardnienie tętnic. U
pacjentki występuje:
A . izolowane nadciśnienie skurczowe,
B . łagodne nadciśnienie tętnicze,
C . skrajne nadciśnienie tętnicze,
D . nadciśnienie o zmiennych cechach.
Zadanie 81.
Optymalne ciśnienie tętnicze krwi w g ESH/ESC i PTNT t o
ciśnienie:
A . <120/80 mmHg,
B . 120-129/80-84 mmHg,
C . 130/80 mmHg,
D . 135/85 mmHg.
Zadanie 82.
Które z wymienionych działań NIE m a istotnego znaczenia w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?
A . przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B . spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C . przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany
cewnika,
D . wskazanie pacjentowi konieczności ograniczenia ilości
przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.
Zadanie 83.
Wyróżniamy trzy modele edukacji zdrowotnej. Który model jest
najbliższy idei promocji zdrowia?
A . edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,
B . edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,
C . edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,
D . edukacja zdrowotna zorientowana n a zdrowie i czynniki
ryzyka.
Zadanie 84.
Jednym z e styli kierowania grupą jest styl autokratyczny. W
tym stylu kierowania:
A . wszelkie decyzje podejmuje samodzielnie kierownik, bez
uzgadniania ich z innymi, wysłuchuje opinie innych,
nie narzuca swojego zdania,
B . wszelkie decyzje podejmuje samodzielnie kierownik, bez
uzgadniania ich z innymi, nie przyjmuje sprzeciwów,
może wysłuchać innych opinii, ale z nimi nie
dyskutuje, bierze j e pod uwagę lub też nie, często
narzuca swoje zdanie i wymusza podporządkowanie,
C . zadania rozdzielane s ą między członków grupy, a
kierownik się w t o nie wtrąca, nie wydaje poleceń, a
kierownik liczy się z opinią grupy, rozdziela zadania
biorąc pod uwagę kto chce dane zadanie wykonać,
wysłuchuje opinii podwładnych,
D . zadania rozdzielane s ą między członków grupy, a
kierownik nie liczy się z opinią grupy.
Zadanie 85.
W fazie ostrej wysiękowego zapalenia opłucnej konieczne jest
ułożenie chorego:
A . na zdrowym boku,
B . na chorym boku,
C . w pozycji Trendelenburga,
D . w pozycji półwysokiej.
Zadanie 86.
W przpadku nadciśnienia tętniczego krwi podaż soli n a dobę w
diecie NIE powinna przekraczać:
A . 6 mg,
B . 5-6 g,
C . 12 mg,
D . 12 g.
Zadanie 87.
Ból nowotworowy rozumiany jest jako:
A . przykre doświadczenie zmysłowe i emocjonalne,
B . doświadczenie związane z aktualnym lub potencjalnym
uszkodzeniem tkanek,
C . doświadczenie określane przez chorego jako odczucie
takiego uszkodzenia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 88.
Problemy zdrowotne pacjenta z zaawansowaną POChP (Przewlekła
Obturacyjna Choroba Płuc) dotyczą:
A . braku możliwości samoobsługi, utrudnień w czynnościach
dnia codziennego,
B . niemożność korzystania z różnych form aktywności
fizycznej, rezygnacji z pracy zawodowej,
C . ograniczenia w sposobie funkcjonowania (tryb życia),
porzucenia nałogu palenia tytoniu, podporządkowanie
się terapii i tlenoterapii,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 89.
Dobrze wyedukowana rodzina musi być świadoma, ż e podczas
umierania pacjentowi należy:
A . zapewnić ciszę, spokój,
B . podawać leki przeciwbólowe regularnie d o samego końca
(nawet gdy chory jest nieprzytomny),
C . zapewnić stałą obecność przy umierającym, zapewnić
poczucie bliskości, np. przez dotyk dłoni,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 90.
Podparcie uniesionych przedramion w czasie napadu astmy
oskrzelowej powoduje rozszerzenie klatki piersiowej, c o
ułatwia:
A . właściwą wentylację płuc,
B . pracę mięśni oddechowych,
C . wzmocnienie siły wydechu,
D . prawidłową ruchomość klatki piersiowej.
Zadanie 91.
Pacjent lat 70, powrócił z e szpitala p o niedokrwiennym udarze
mózgu. Występuje niedowład prawostronny i afazja. Mieszka w
jednym domu z żoną l.67, dorosłym synem i jego rodziną. Jaki
zakres
czynności
pielęgniarki
rodzinnej
powinien
być
realizowany w tym środowisku?
A . całkowita pielęgnacja podopiecznego,
B . nauczenie żony czynności pielęgnacyjnych,
C . wspólnie z e wszystkimi dorosłymi członkami rodziny
zaplanowanie pielęgnacji podopiecznego i wspólna
realizacja planu,
D . nauczenie wykonywania czynności pielęgnacyjnych tej
osoby, która w tym czasie jest z podopiecznym.
Zadanie 92.
Powikłaniem gronkowcowego zapalenia płuc może być:
A . ropniak opłucnej,
B . rozstrzenie oskrzeli,
C . obrzęk płuc,
D . zawał płuc.
Zadanie 93.
Hemofilia jest skazą krwotoczną, która:
A . rozwija się u płci męskiej, podczas gdy kobiety mogą
być nosicielkami,
B . rozwija się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn,
C . rozwija się u kobiet, podczas gdy płeć męska może być
nosicielem,
D . rozwija się u mężczyzn, którzy są nosicielami.
Zadanie 94.
Wskaż, jaką rolę pełni pielęgniarka w realizacji programu
działań na rzecz zdrowia społeczności?
A . inspirującą i konsolidującą liderów,
B . doradcy w działaniach na rzecz zdrowia,
C . inspirującą i konsolidującą liderów oraz doradcy w
działaniach na rzecz zdrowia,
D . mediatora i rzecznika spraw pacjenta.
Zadanie 95.
Jednym z celów promocji zdrowia ludzi w wieku podeszłym
określonych przez Światową Organizację Zdrowia jest:
A . korzystanie z różnych form opieki instytucjonalnej
kosztem opieki realizowanej w domu pacjenta,
B . zwiększenie stresu pacjenta w przypadku choroby
nowotworowej,
C . przedłużenie
okresu
aktywności
i
niezależnego
samodzielnego życia,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 96.
Opieka pielęgniarska nad osobami z niepełnosprawnością
psychiczną dotyczy:
A . wskazania
rodzinie
podopiecznego
możliwości
zapewnienia mu bezpieczeństwa,
B . wspierania rodziny podopiecznego,
C . przeciwdziałania izolacji społecznej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 97.
Świadczenie wzajemnych usług, rzecznictwo
tworzenie wspólnoty to trzy podstawowe zadania:
A . ośrodka aktywności,
B . grupy samopomocy,
C . środowiska społecznego,
D . organizacji społecznych.
interesów
i
Zadanie 98.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne/NLPZ/stosowane s ą w bólach
nowotworowych. Pielęgniarka opiekująca się pacjentem leczonym
NLPZ powinna zwrócić szczególną uwagę na objawy takie jak:
A . zaburzenia oddychania, ból głowy, niepokój, wielomocz,
hipoglikemia, allodynia,
B . wymioty i nudności, bóle w nadbrzuszu, krwawienia z
przewodu pokarmowego,
C . bóle w nadbrzuszu, zaparcia, biegunki, ból głowy,
hipotensja, obrzęki,
D . zaparcie stolca, dyspepsja, suchość błon śluzowych,
ból głowy, hipertensja, drgawki.
Zadanie 99.
Wskaż czynniki ryzyka chorób układu krążenia NIE podlegające
modyfikacji w wyniku prowadzonej działalności edukacyjnej:
A . otyłość i wiek,
B . nadwaga i hiperlipidemia,
C . wiek i płeć,
D . stres i płeć.
Zadanie 100.
Udział
pielęgniarki
w
działaniach
na
rzecz
zdrowia
społeczności lokalnej wynika z realizacji założeń programu
ICN:
A . Zdrowe Miasta,
B . CINDI,
C . Partnerstwo dla zdrowia społeczności lokalnej,
D . Badanie Trzech Społeczności.
Zadanie 101.
Procedura to:
A . norma, wzór postępowania, wykonania zadania ustalany
n a podstawie zasad postępowania, obowiązujących
przepisów wykonania zadania,
B . unormowany sposób postępowania, ustalany na podstawie
zasad postępowania, obowiązujących przepisów wykonania
zadania,
C . sposób postępowania ustalany n a podstawie zasad
postępowania,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 102.
Najbardziej korzystny zakres udzielonej pomocy osobie
niepełnosprawnej jest to:
A . wyręczanie chorego we wszystkich czynnościach,
B . równowaga między udzieloną a potrzebną pomocą,
C . nadmiar pomocy,
D . udzielanie pomocy na wyraźne życzenie chorego.
Zadanie 103.
Kryteria określające jakość usług medycznych to między innymi:
A . dostępność, bezpieczeństwo, zaufanie, wrażliwość,
B . zrozumienie, komunikatywność, środowisko techniczne,
C . odpowiedzialność,
rzetelność
świadczenia,
bezpieczeństwo,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 104.
Do
najważniejszych
zadań
pielęgniarki
rodzinnej
w
środowiskowej opiece nad osobą starszą należy:
A . ocena potrzeb rodziny osoby starszej,
B . rozpoznawanie
i ocena potrzeb zdrowotnych
i
pielęgnacyjno-opiekuńczych
poszczególnych
osób,
rodziny i społeczności lokalnej,
C . rozpoznawaniu i rozwiązywaniu potrzeb paramedycznych
starszego podopiecznego,
D . realizacja świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych,
rehabilitacyjnych tylko na zlecenie lekarza.
Zadanie 105.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból
w klatce piersiowej, który:
A . nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B . ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C . ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 106.
Lokalny system społeczny lub specyficzna forma
społecznego obejmująca całość życia mieszkańców to:
A . społeczność lokalna,
B . społeczeństwo,
C . zbiorowość społeczna,
D . aktywność społeczna.
życia
Zadanie 107.
Pacjentka zgłosiła się d o lekarza z dolegliwościami bólowymi w
okolicy lędźwiowej. Wykonano badania, które potwierdziły
kamicę nerkową szczawianową. Pacjentka powinna pozostać n a
diecie:
A . z ograniczeniem białka i szczawianów,
B . wysokobiałkowej,
C . bezbłonnikowej lekkostrawnej,
D . oszczędzającej.
Zadanie 108.
Czas jaki upływa o d zakażenia d o chwili pojawienia się
pierwszych objawów klinicznych choroby to okres:
A . zakażenia bezobjawowego,
B . inkubacji (wylęgania),
C . nosicielstwa,
D . wszystkie odpowiedzi są błędne.
Zadanie 109.
Napad kolki nerkowej złagodzi:
A . ciepła kąpiel,
B . diureza wymuszona, leki p/bólowe i rozkurczowe,
C . leżenie w łóżku,
D . ciepły okład na okolicę lędźwiową.
Zadanie 110.
D o czynników ryzyka chorób układu krążenia związanych z
cechami osobniczymi zalicza się:
A . wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne,
B . obciążenie rodzinne chorobami układu krążenia, styl
życia,
C . wiek, otyłość, uwarunkowania genetyczne,
D . płeć, wiek, palenie papierosów, nadmiar masy ciała.
Zadanie 111.
Pacjent, u którego wystąpił ból wieńcowy, powinien w pierwszej
kolejności:
A . przyjąć nitroglicerynę,
B . wezwać karetkę pogotowia,
C . zgłosić się do lekarza poz w celu wykonania EKG,
D . przyjąć dowolny lek przeciwbólowy np. paracetamol lub
ibuprofen.
Zadanie 112.
Przyczyną charakterystycznej pałeczkowatości palców rąk może
być:
A . rak oskrzela,
B . bakteryjne zapalenie wsierdzia,
C . marskość wątroby,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 113.
Wykorzystywanie możliwości i potencjału ludzi zamieszkujących
w społeczności lokalnej to metoda:
A . grupowa,
B . indywidualnego przypadku,
C . środowiskowa,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 114.
N a jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u
których występuje mania?
A . urojenia,
B . agresję,
C . podniecenie ruchowe i zawyżony nastrój,
D . nadmierną senność.
Zadanie 115.
Minimum demograficzne stanowią:
A . płeć, wiek, stan cywilny,
B . płeć, podstawowe źródło dochodu gospodarstwa domowego,
C . miejsce zamieszkania, obywatelstwo, wykształcenie,
D . płeć, stan cywilny, obywatelstwo.
Zadanie 116.
Jednym z rodzajów procesów społecznych s ą
intrapersonalne, które:
A . przebiegają na poziomie osobowości człowieka,
B . przebiegają między dwiema jednostkami,
C . zachodzą między jednostką a grupą społeczną,
D . zachodzą między grupami społecznymi.
procesy
Zadanie 117.
U pacjenta z kwasicą oddechową jednym z objawów jest oddech
Kussmaula, który polega na:
A . stopniowym narastaniu częstości i głębokości oddechu
oraz zwalnianiu g o a ż d o bezdechu, cykle t e powtarzają
się,
B . stopniowym narastaniu częstości przy zachowanej stałej
głębokości oddechu oraz zwalnianiu g o a ż d o bezdechu,
cykle te powtarzają się,
C . przyśpieszeniu i pogłębieniu oddechu,
D . wystąpieniu p o kilku oddechach krótkotrwałego
zatrzymania oddechu.
Zadanie 118.
W modelu kompleksowego zarządzania jakością centralne miejsce
zajmuje:
A . pielęgniarka,
B . lekarz,
C . klient,
D . zakład ochrony zdrowia.
Zadanie 119.
W modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej n a zdrowie,
szczególne znaczenie ma pozytywna argumentacja dotycząca:
A . prowadzenia działań rehabilitacyjnych,
B . prowadzenia działań profilaktycznych,
C . wskazania zależności między dobrym stanem zdrowia a
wysoką jakością życia,
D . ochrony zdrowia poprzez odpowiednie regulacje prawne
dotyczące np. standardów dla wody.
Zadanie 120.
Wieloczynnikową ideę uwarunkowań zdrowia, określoną przez
Lalonde'a, stanowi:
A . koncepcja pola zdrowotnego,
B . model akcji zdrowotnej,
C . model przekonań zdrowotnych,
D . stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.
Zadanie 121.
Choroba Alzheimera to:
A . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku neuronów,
B . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku połączeń synaptycznych mózgowia,
C . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku neuronów i zwiększenia połączeń synaptycznych
mózgowia,
D . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia.
Zadanie 122.
Celem pielęgniarki rodzinnej według koncepcji pielęgniarstwa
podanej przez Dorothy Orem jest:
A . uzyskanie korzystnych warunków higienicznych i stanu
higieny,
B . uzyskanie optymalnego poziomu "radzenia sobie" jako
mechanizmu adaptacji rodziny d o zmian związanych z
chorobą,
C . uzyskanie
optymalnego
poziomu
samoopieki
i
samopielęgnacji,
D . zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb.
Zadanie 123.
Kontrola masy ciała jest ważnym elementem samoopieki pacjenta
z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością krążenia. Zarówno
pacjent jak i jego rodzina powinni wiedzieć, ż e lekarza należy
powiadomić, gdy:
A . przyrost masy ciała jest większy niż 2 k g w ciągu 3
dni,
B . przyrost masy ciała jest mniejszy niż 2 k g w ciągu 3
dni,
C . spadek masy ciała jest mniejszy niż 2 k g w ciągu 3
dni,
D . żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 124.
Szczepienia wykonywane u pacjentów przez pielęgniarkę s ą
przykładem:
A . profilaktyki I rzędowej,
B . profilaktyki II rzędowej,
C . profilaktyki III rzędowej,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 125.
Jednym z typów osobowości jest intraweryk, który:
A . całą swoją aktywność i uwagę zwraca niejako ,,do
wewnątrz", n a siebie, nie ujawnia swoich emocji, jest
zamknięty przed światem,
B . kieruje
swoje
działania
,,na
zewnątrz",
uzewnętrzniając swoje uczucia, szuka kontaktów z
innymi,
C . silnie przeżywa wszelkie emocje i łatwo rezygnuje z
działania,
D . silnie przeżywa wszelkie emocje i nie rezygnuje z
działania.
Zadanie 126.
Jedną z form rehabilitacji w psychiatrii jest hostel.
Rehabilitacja w hostelu przebiega:
A . w warunkach zbliżonych d o naturalnego środowiska
życia, a obecność personelu jest całodobowa,
B . w warunkach zbliżonych d o naturalnego środowiska
życia, a obecność personelu ogranicza się d o kilku
godzin dziennie,
C . w warunkach zbliżonych d o szpitalnych i obecność
personelu jest całodobowa,
D . w warunkach zbliżonych d o naturalnego środowiska
życia, a obecność personelu jest raz w miesiącu.
Zadanie 127.
Teoria M. Leininger zaliczana jest do grup teorii:
A . interakcji międzyludzkich,
B . systemów,
C . potrzeb,
D . transkulturowych.
Zadanie 128.
Teoria deficytu samoopieki opracowana przez D . E . Orem
obejmuje trzy wzajemnie z e sobą powiązane teorie cząstkowe.
Która z niżej wymienionych teorii NIE dotyczy koncepcji teorii
deficytu saomopieki:
A . samoopieki,
B . deficytu samoopieki,
C . systemów pielęgnowania,
D . sposobów adaptacji.
Zadanie 129.
Pielęgnowanie oparte n a procesie pielęgnowania charakteryzuje
się m. in. tym, że:
A . pielęgniarka rodzinna skupia się n a szybkiej i
bezbłędnej realizacji zleceń lekarskich,
B. za
wyniki
pielęgnowania
odpowiada
zespół
interdyscyplinarny POZ,
C . ustalenie priorytetów opiekuńczych odbywa się wspólnie
z pacjentem, rodziną i/lub osobami mu bliskimi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 130.
Stopień zaawansowania
stosując klasyfikację:
A . Katz'a,
B . NYHA,
C . Norton'a,
D . Barthel'a.
niewydolności
serca
można
ocenić
Zadanie 131.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza stwarzanie
możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
podejmowanie działań zmierzających d o ograniczenia barier
utrudniających i m funkcjonowanie w społeczeństwie, refundacja
części kosztów pobytu n a turnusach rehabilitacyjnych,
orzekanie w pierwszej instancji o stopniu niepełnosprawności,
to zadania dla:
A . pomocy społecznej,
B . powiatu,
C . Centrum Pomocy Rodzinie,
D . starosty.
Zadanie 132.
Pojęcie zdrowia w znaczeniu jednostkowym w ujęciu WHO to:
A . proces kształtujący zdrowie poprzez promowanie i
zapobieganie czynnikom ryzyka,
B . brak odchylenia od stanu ,,normalnego",
C . stan zupełnej pomyślności fizycznej, psychicznej i
społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności,
D . higiena osobista, otoczenia, żywienia, pracy
i
wypoczynku,
wychowanie
zgodnie
z
zasadami
bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego.
Zadanie 133.
Podstawą rehabilitacji kardiologicznej zarówno w prewencji
pierwotnej, jak i wtórnej jest:
A . regularna aktywność fizyczna, głównie o charakterze
wytrzymałościowym (marsz, bieg, jazda na rowerze),
B . trening fizyczny,
C . trening oporowy,
D . aktywność ruchowa.
Zadanie 134.
D o oceny jakości życia pacjenta
narzędziem z wyboru jest:
A . skala HAD,
B . skala ESAS,
C . metoda QLQ-C 30,
D . Indeks Karnofskiego.
w
stanie
terminalnym
Zadanie 135.
Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:
A . upośledzenie narządu wzroku oraz słuchu,
B . upadki,
C . przewlekła niewydolność układu oddechowego,
D . zaburzenia funkcji zwieraczy.
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
TEST NR 392215
GRUPA 1
Zadanie 1.
Obfite miesiączki u młodych dziewcząt związane są z:
A . przedwczesną aktywnością seksualną,
B . intensywnym uprawianiem sportu,
C . zaburzeniami układu krzepnięcia,
D . jadłowstrętem psychicznym.
Zadanie 2.
Obniżenie białka osoczowego PAPP-A w e wczesnym okresie ciąży
obserwuje się w przypadku:
A . zakażenia wewnątrzmacicznego,
B . ciąży mnogiej,
C . choroby hemolitycznej płodu,
D . występowania chorób genetycznych u dziecka.
Zadanie 3.
Androgeny w okresie dojrzewania powodują:
A . zmniejszenie masy mięśniowej,
B . wzrost kości długich,
C . pojawienie się owłosienia łonowego,
D . chwiejność emocjonalną.
Zadanie 4.
Oscylacja prawidłowa to oscylacja:
A . milcząca
B . zawężona,
C . falujaca,
D . skacząca.
Zadanie 5.
Wydłużenie fazy podwyższonej temperatury
świadczyć może o:
A . niedomodze hormonalnej,
B . ciąży,
C . cyklu bezowulacyjnym,
D . podwójnej owulacji.
ponad
16
dni
Zadanie 6.
T y p sylwetki oraz ukształtowanie drugo- i trzeciorzędowych
cech płciowych definiowane jest jako płeć:
A . społeczna,
B . fenotypowa,
C . gonadoforyczna i gonadalna,
D . psychiczna.
Zadanie 7.
Kryteria rozpoznania łagodnego stanu przedrzucawkowego:
A . R R wyższe lub równe 135/85 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 200
mg,
B . R R wyższe lub równe 160/110 mm Hg, białkomocz powyżej
lub równy 2g,
C . RR wyższe lub równe 145/100 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 2g,
D . R R wyższe lub równe 140/90 mm Hg mierzone 2-krotnie w
odstępie 6-godzinnym, białkomocz powyżej lub równy 300
mg.
Zadanie 8.
D o procedur nieinwazyjnych diagnostyki prenatalnej zalicza
się:
A . amniopunkcję,
B . coelocentezę,
C . test PAPP-A,
D . embrioskopię.
Zadanie 9.
Jakie jest usytuowanie tylnej ściany macicy, w stosunku d o
innych narządów?
A . z tyłu macica przylega d o pęcherza moczowego, a jej
dolna część bezpośrednio do jego dna,
B . z tyłu macicy znajduje się więzadło szerokie macicy i
tętnica maciczna,
C . z tyłu macica sąsiaduje z moczowodami i tętnicą
maciczną,
D . z tyłu macicy znajduje się zatoka Douglasa, sklepienie
tylne pochwy oraz pętle jelit.
Zadanie 10.
Większość kobiet dochodzi do orgazmu na drodze:
A . stosunku,
B . pobudzenia łechtaczki,
C . pobudzenia piersi,
D . pobudzenia analnego.
Zadanie 11.
Główną funkcją biologiczną kwasu foliowego jest:
A . udział w budowie kwasu DNA,
B . udział w przemianie aminokwasów w kwasy tłuszczowe,
C . przemiana syntezy tłuszczów,
D . udział w przemianie metioniny w RNA.
Zadanie 12.
Analizując dane należy pamiętać, ż e w pierwszych miesiącach
ciąży prawidłowej obserwuje się:
A . względne niedociśnienie spowodowane zwiększeniem oporu
naczyń obwodowych,
B . względne niedociśnienie spowodowane zmniejszeniem
oporu naczyń obwodowych,
C . względne nadciśnienie spowodowane zwiększeniem oporu
naczyń obwodowych,
D . względne nadciśnienie spowodowane zmniejszeniem oporu
naczyń obwodowych.
Zadanie 13.
Jakie zmiany w szyjce macicy powoduje ciąża?
A . ujście zewnętrzne jest twarde,
B . zasinienie i rozpulchnienie,
C . wydłużenie,
D . rozwarcie ujścia zewnętrznego.
Zadanie 14.
Zapis KTG jest reaktywny, gdy występuje:
A . normokardia, akceleracje związane z ruchami płodu,
B . normokardia, oscylacja zawężona, deceleracje późne
związane ze skurczami,
C . normokardia, deceleracje późne z oscylacją zawężoną,
D . normokardia, oscylacja milcząca, deceleracje późne
odruchowe.
Zadanie 15.
Klinicznymi objawami wskazującymi n a zespół zakażenia owodni
są:
A . podwyższona
temperatura
ciała,
leukocytoza,
tachycardia matczyna i płodu z e zwężeniem oscylacji w
zapisie KTG, podwyższone CRP,
B . obniżenie
temperatury
ciała,
wzrost
ciśnienia
tętniczego, leukopenia, białko w moczu, obrzęki,
C . obrzęki,
bradycardia
matki,
zapalenie
pęcherza
moczowego,
D . dreszcze, odwodnienie, nietrzymanie szyjki macicy.
Zadanie 16.
Obserwowanej obecnie wcześniejszej dojrzałości fizycznej, nie
towarzyszy dojrzałość:
A . seksualna,
B . somatyczna,
C . społeczna,
D . wolicjonalna.
Zadanie 17.
Jaki jest wpływ ciąży n a przebieg reumatoidalnego zapalenia
stawów?
A . występują powikłania RZS,
B . nie ma wpływu na RZS,
C . często powoduje remisję RZS,
D . w nieznacznym stopniu pogarsza przebieg RZS.
Zadanie 18.
Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w
ciąży o przebiegu prawidłowym badanie USG z dokumentacją
zdjęciową powinno być wykonane:
A . 2 razy,
B . 3 razy,
C . 5 razy,
D . 10 razy.
Zadanie 19.
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej powinno nastąpić:
A . w połowie cyklu miesiączkowego,
B . w czasie dużego krwawienia miesiączkowego,
C . w drugiej połowie cyklu miesiączkowego,
D . po miesiączce, do połowy cyklu miesiączkowego.
Zadanie 20.
Biała, śluzowa wydzielina o kwaśnym zapachu pojawiająca się w
okresie pokwitaniowym u dziewczynki świadczy o:
A . zakażeniu rzęsistkiem pochwowym,
B . drożdżycy pochwy,
C . działaniu estrogenów,
D . podnieceniu płciowym.
Zadanie 21.
Hormonalne testy ciążowe opierają się na stwierdzeniu w moczu:
A . obecności podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej
(beta-hCG),
B . prokalcytoniny,
C . fibronektyny,
D . alfa-fetoproteiny.
Zadanie 22.
Korzyścią wynikającą z e stosowania doustnych środków
antykoncepcyjnych jest:
A . zmniejszenie ryzyka rozwoju mięśniaków macicy,
B . fakt, ż e można j e stosować w okresie karmienia
piersią,
C . zmniejszenie ryzyka zakrzepicy żył głębokich,
D . zapobieganie melasmie i chloasmie.
Zadanie 23.
Profilaktyka zespołu zaburzeń oddychania u noworodka w
przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego obejmuje podanie
ciężarnej:
A . Encortonu,
B . Hydrocortisonu,
C . Betamethasonu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 24.
Zanik odchodów połogowych powinien nastąpić:
A . w ciągu pierwszego tygodnia po porodzie,
B . w ciągu 10-14 dni po porodzie,
C . między 2-3 tygodniem połogu,
D . między 4-6 tygodniem połogu.
Zadanie 25.
Kobieta lat 5 0 zgłosiła się d o położnej p o poradę, gdyż m a
kłopot z nietrzymaniem moczu. Czy położna może udzielić porady
w tej sytuacji?
A . tak, może nauczyć pacjentkę ćwiczeń izometrycznych
mięśni dna miednicy,
B . nie, taką poradę można uzyskać tylko od fizjoterapety,
C . nie, taką poradę można uzyskać tylko od ginekologa,
D . nie, taką poradę można uzyskać tylko od urologa.
Zadanie 26.
Ketoza objawia się:
A . obecnością białka w moczu,
B . obecnością acetonu w moczu,
C . podwyższeniem hematokrytu,
D . obecnością acetonu we krwi.
Zadanie 27.
Cechami oziębłości seksualnej jest:
A . wymuszanie kontaktów seksualnych, brak satysfakcji
seksualnej,
B . negatywne nastawienie d o stałego partnera, pozytywne
do innych,
C . uprawianie seksu analnego i oralnego, szukanie
dodatkowych doznań seksualnych,
D . brak pragnienia kontaktów seksualnych, reakcji
seksualnych w czasie kontaktów oraz satysfakcji
emocjonalnych.
Zadanie 28.
Badanie piersi powinno być przeprowadzane:
A . w czasie miesiączki,
B . między 7-10 dniem cyklu,
C . w okresie okołoowulacyjnym,
D . w 2 połowie cyklu.
Zadanie 29.
Nieprawidłową florą bakteryjną pochwy jest:
A . Lactobacillus acidophilus,
B . Trichomonas vaginalis,
C . pałeczki Doderleina,
D . pałeczki kwasu mlekowego.
Zadanie 30.
W przebiegu rzucawki występują drgawki:
A . kloniczno - toniczne,
B . toniczno - kloniczne,
C . mimiczno - kloniczne,
D . parestezje i drgawki toniczne.
Zadanie 31.
Które gruczoły NIE biorą udziału w produkcji nasienia?
A . gruczoły cewkowe,
B . gruczoł krokowy,
C . gruczoł Cowpera,
D . gruczoł Bartholina.
Zadanie 32.
Za pomocą specyficznych testów ciążę można wykryć już około:
A . 4 tygodnia,
B . 14- 16 dni po zapłodnieniu,
C . 7 dni po zapłodnieniu,
D . 28 dni po zapłodnieniu.
Zadanie 33.
Pojawiające się w czasie ciąży zaparcia są wynikiem:
A . wydłużenia pasażu żołądkowo-jelitowego pod wpływem
działania progesteronu,
B . zwiotczenia mięśni dna miednicy,
C . rozluźniającego działanie progesteronu n a mięśnie
gładkie jelit, powodującego utratę ich napięcia oraz
zmniejszającego perystaltykę jelita grubego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 34.
Masturbacją nazywamy:
A . wywołanie
podniecenia
i
orgazmu
za
pomocą
podejmowanych przez siebie samego celowych czynności,
B . wywołanie podniecenia i orgazmu z a pomocą czynności
podejmowanych przez osoby drugie,
C . snucie fantazji erotycznych wywołujących podniecenie,
D . osiągnięcie erekcji.
Zadanie 35.
Oligomenorrhoea to:
A . zbyt obfita miesiączka,
B . zbyt często występująca miesiączka,
C . zbyt rzadko występująca miesiączka,
D . wtórny brak miesiączki.
Zadanie 36.
D o obliczenia terminu porodu w oparciu o datę poczęcia stosuje
się regułę:
A . data poczęcia - 3 miesiące - 7 dni + 1 rok,
B . data poczęcia - 3 miesiące + 7 dni + 1 rok,
C . data poczęcia - 3 miesiące - 14 dni + 1 rok,
D . data poczęcia - 4 miesiące + 7 dni + 1 rok.
Zadanie 37.
Skala dojrzałości szyjki macicy w g skali Bishopa ocenia
następujące parametry:
A . rozwarcie, skrócenie, konsystencję, stosunek d o osi
pochwy,
B . rozwarcie, konsystencję, stosunek do osi pochwy,
C . rozwarcie, skrócenie, konsystencję, ewentualne wady
szyjki,
D . rozwarcie, skrócenie, pozycja punktu prowadzącego,
konsystencję, stosunek do osi pochwy.
Zadanie 38.
Brak postępu porodu stwierdza się, gdy rozwarcie szyjki macicy
następuje wolniej niż:
A . 0,5 cm na godzinę, oceniane w odstępach 4 godzinnych,
B . 1 cm na godzinę, oceniane w odstępach 4 godzinnych,
C . 0,5 cm na godzinę, oceniane w odstępach 2 godzinnych,
D . 1 cm na godzinę, oceniane w odstępach godzinnych.
Zadanie 39.
Wyniki działania w poradnictwie interakcyjnym s ą uzależnione
przede wszystkim od:
A . czynności doradcy,
B . metod i środków stosowanych przez radzącgo się,
C . środków stosowanych przez doradcę,
D . czynności, metod i środków stosownych przez doradcę.
Zadanie 40.
C z y można porównywać skuteczność różnych metod sterowania
płodnością?
A . tak, służy do tego celu wskaźnik Pearla,
B . tak, służy do tego celu wskaźnik Nabotta,
C . nie, ponieważ każda metoda opiera się n a innej
zasadzie,
D . nie, ponieważ jest dużo metod.
Zadanie 41.
Która z poniższych propozycji życia będzie odrzucona przez
osobę zajmującą się profesjonalnie poradnictwem?
A . wykrywanie i korygowanie braków rozwojowych,
B . rozwijanie zdolności,
C . wspomaganie rozwoju w jednym tylko kierunku,
D . rozbudzanie nowych zainteresowań i dążeń.
Zadanie 42.
Galaktopoeza jest to:
A . wyzwolenie laktacji,
B . utrzymanie laktacji,
C . odruch wytwarzania pokarmu,
D . odruch uwalniania pokarmu.
Zadanie 43.
Położna, która sprawdza gotowość pacjenta d o przyjęcia planu
pielęgnowania znajduje się na etapie:
A . rozpoznania,
B . planowania,
C . realizacji,
D . oceny.
Zadanie 44.
Antidotum stosowane przy przedawkowaniu MgSO4 w leczeniu
rzucawki to:
A . fosforan wapnia,
B . glukonian wapnia,
C . siarczan wapnia,
D . chlorek wapnia.
Zadanie 45.
Jakie środki "domowe" zalecane s ą ciężarnej w celu złagodzenia
objawów zgagi?
A . spożywanie obfitych posiłków,
B . spożywanie dużej ilości owoców cytrusowych,
C . słodkie mleko, migdały,
D . chłodne napoje, żucie ziela angielskiego.
Zadanie 46.
Najlepszym okresem do wykonania badania HSG jest:
A . kilka dni przed krwawieniem miesiączkowym,
B . 6 lub 7 dni po miesiączce,
C . pierwsze 2-3 dni po miesiączce,
D . miesiączka.
Zadanie 47.
O bradykardii płodu mówi się, gdy:
A . tętno płodu wynosi < 110 ud./min, przynajmniej przez 3
minuty,
B . tętno płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej przez
10 minut,
C . tętno płodu wynosi < 100 ud./min, przynajmniej przez
20 minut,
D . tętno płodu wynosi < 120 ud./min, przynajmniej przez 5
minut.
Zadanie 48.
D o określenia skuteczności naturalnych metod planowania
rodziny oraz skuteczności środków antykoncepcyjnych służy
wskaźnik Pearla i ocenia on:
A . ilość kobiet, które zaszyły w ciążę spośród 200, które
stosowały daną metodę antykoncepcyjną, w okresie 1
roku,
B . ilość kobiet, które zaszyły w ciążę spośród 100, które
stosowały daną metodę antykoncepcyjną, w okresie 2
lat,
C . ilość kobiet, które zaszyły w ciążę spośród 100, które
stosowały daną metodę antykoncepcyjną, w okresie 1
roku,
D . ilość kobiet, które zaszyły w ciążę spośród 100, które
stosowały daną metodę antykoncepcyjną, w okresie 5
lat.
Zadanie 49.
N a podstawie wyników pomiaru ciśnienia tętniczego u kobiety,
położna rodzinna stwierdziła nadciśnienie graniczne. Która
wartość ciśnienia tętniczego jest zgodna z tą oceną?
A . 140/90 mm Hg,
B . 150/95 mm Hg,
C . 155/100 mm Hg,
D . 165/90 mm Hg.
Zadanie 50.
A b y uniknąć zakażenia Toxoplasma gondii, ciężarnej należy
zalecić:
A . ograniczenie
kontaktów
z
osobami
chorymi
i
zwierzętami,
B . profilaktyczne przyjmowanie Rowamycyny,
C . unikanie spożywania surowego mięsa, ograniczenie
kontaktu z kotami,
D . unikanie korzystania z toalet publicznych.
Zadanie 51.
Łaciński termin anorexia nervosa to:
A . oziębłość płciowa,
B . jadłowstręt psychiczny,
C . nerwica natręctw,
D . otyłość nerwicowa.
Zadanie 52.
Pierwszym chwytem Leopolda oceniamy:
A . stosunek poszczególnych części płodu do ścian macicy,
B . stosunek części przodującej do płaszczyzny wchodu,
C . wysokość dna macicy i jaka część płodu się w nim
znajduje,
D . stosunek poszczególnych części płodu względem siebie.
Zadanie 53.
Na jakim etapie rozwoju zarodek staje się płodem?
A . w 4-5 tygodniu ciąży,
B . w 8-9 tygodniu ciąży,
C . w 11-12 tygodniu ciąży,
D . w 20 tygodniu ciąży.
Zadanie 54.
Która grupa leków, pomimo ich skuteczności w leczeniu
nadciśnienia, jest przeciwwskazana u kobiet ciążarnych?
A . sterydy,
B . leki hipotensyjne,
C . leki moczopędne,
D . leki uspokajające.
Zadanie 55.
Prawidłowy cykl miesiączkowy jest wynikiem procesów, które
zaczynają się w:
A . życiu płodowym,
B . okresie pokwitania,
C . okresie dojrzewania,
D . okresie dzieciństwa.
Zadanie 56.
Nadpłodnienie to:
A . zapłodnienie
2
oddzielnych
komórek
jajowych,
uwolnionych z osobnych pęcherzyków Graafa,
B . zapłodnienie pojedynczej komórki jajowej przez jeden
plemnik z podziałem zygoty na 2 embriony,
C . zapłodnienie drugiej komórki jajowej pochodzącej z
następnego cyklu owulacyjnego,
D . dodatkowe zapłodnienie drugiej komórki jajowej w tym
samym cyklu płciowym przez plemniki pochodzące z
oddzielnych stosunków płciowych.
Zadanie 57.
Najbogatszym źródłem folianów w pożywieniu są:
A . białe mięso, dorsz, karp,
B . biały ryż, makaron, cukier,
C . ciemnozielone warzywa liściaste, pełne ziarna zbóż,
nasiona roślin strączkowych,
D . marchew, pomarańcze
Zadanie 58.
Pozycja pionowa matki w czasie porodu sprzyja:
A . szybszemu rozwieraniu się szyjki macicy oraz poprawie
utlenowania płodu,
B . występowaniu słabszych skurczów macicy,
C . zwężeniu dolnego otworu macicy,
D . zwiększeniu oparcia na kości guzicznej miednicy.
Zadanie 59.
Co świadczy o "wrogości" śluzu szyjki macicy?
A . zbytnia ruchliwość plemników w śluzie,
B . brak ruchliwości plemników w śluzie,
C . brak plemników w śluzie,
D . nieprawidłowa budowa plemników,
Zadanie 60.
C z y stosowanie ochraniaczy n a brodawki sutkowe może być
przyczyną zmniejszania się laktacji?
A . nie, ochraniacze zakłada się na poranione brodawki,
B . tak, utrudniają stymulację piersi,
C . nie, nie mają znaczenia dla przebiegu laktacji,
D . tak, ale dopiero po ok. 2 miesiącach.
Zadanie 61.
Ćwiczenia fizyczne wykonywane przez ciężarną w wodzie nazywane
są ćwiczeniami w:
A . przeciążeniu,
B . odciążeniu,
C . wypieraniu,
D . obciążeniu.
Zadanie 62.
Wśród metod antykoncepcyjnych ochronne
profilaktyce raka szyjki macicy przypisuje się:
A . środkom barierowym,
B . środkom hormonalnym,
C . wkładce wewnątrzmacicznej,
D . metodom naturalnym.
działanie
w
Zadanie 63.
Bezwzględne przeciwwskazanie z e strony dziecka d o karmienia
piersią to:
A . rozszczep wargi i podniebienia,
B . refluks żołądkowo-jelitowy,
C . niedorozwój żuchwy,
D . galaktozemia.
Zadanie 64.
N a jedno z e stadium pomagania składa się ustalenie problemu i
powodów szukania pomocy i jest to stadium:
A . wstępne,
B . klasyfikacji,
C . strukturowania,
D . eksploracji.
Zadanie 65.
Wynik testu niestresowego jest reaktywny, jeśli w ciągu 2 0
minut stwierdzi się występowanie:
A . amplitudy zmienności długoterminowej poniżej 1 0
uderzeń na minutę,
B . 1 akceleracji skojarzonej z ruchami płodu o
amplitudzie powyżej 1 5 uderzeń n a minutę, trwającej
minimum 15 sekund,
C . 1 akceleracji skojarzonej z ruchami płodu o
amplitudzie do 15 uderzeń na minutę, trwającej minimum
10 sekund,
D. 2
akceleracji towarzyszących ruchom płodu
o
amplitudzie powyżej 1 5 uderzeń n a minutę, trwającej
minimum 15 sekund.
Zadanie 66.
Okres zarodkowy trwa:
A . od czasu zapłodnienia do 11 dnia ciąży,
B . od czasu zapłodnienia do końca 7 tygodnia ciąży,
C . od momentu implantacji do końca 7 tygodnia ciąży,
D . od momentu implantacji do końca 12 tygodnia ciąży.
Zadanie 67.
Największe znaczenie w diagnostyce prenatalnej wad wrodzonych
w ciążach wielopłodowych ma:
A . test PAPP-A,
B . oznaczenie AFP,
C . test potrójny,
D . amniopunkcja.
Zadanie 68.
Zespół "znikającego bliźniaka" stwierdzony podczas USG to:
A . zgon w I trymestrze ciąży jednego z zarodków oraz jego
resorpcja,
B . zgon w I I trymestrze ciąży jednego z płodów oraz jego
"sprasowanie" przez worek owodniowy drugiego z płodów,
C . śródciążowy transfer krwi o d jednego z płodów d o
drugiego,
D . zmiana przepływu krwi w naczyniach pępowinowych i
wewnątrzpłodowych jednego z płodów.
Zadanie 69.
Położnica często zgłasza problemy dotyczące pielęgnacji
dziecka. Jednocześnie m a zawsze zastrzeżenia, c o d o
udzielanych porad i jest niezadowolona.Kobieta wobec doradcy
prezentuje postawę?
A . chwiejną,
B . wymuszającą,
C . nastawioną na współpracę,
D . zasadniczą.
Zadanie 70.
Jeżeli p H u płodu wynosi 7,00-7,09 można spodziewać się, ż e
tuż po porodzie noworodek będzie:
A . żywotny, ale będzie miał obniżone napięcie mięśniowe,
B . wymagał podjęcia zabiegów resuscytacyjnych,
C . zmęczony, a odruchy neurologiczne będzie miał
prawidłowe,
D . oceniony na 8 punktów w skali Agar.
Zadanie 71.
Naturalne metody rozpoznawania płodności NIE powinny być
polecane:
A . w okresie klimakterium,
B . po porodzie,
C . u kobiet z nawracającymi stanami zapalnymi pochwy,
D . u kobiet, które wykonują stresującą pracę.
Zadanie 72.
Terminem sodomia określa się:
A . wszelkie praktyki seksualne uprawiane ze zwierzętami,
B . stosunki sadystyczne,
C . nimfomanię,
D . pedofilię.
Zadanie 73.
Ojciec dziecka, d o którego przyszłaś n a wizytę patronażową
jest pod stałą kontrolą lekarza psychiatry z powodu natrętnego
przymusu mycia rąk. Obserwacja wykazała, ż e podczas godziny
umył ręce aż 8 razy. Jego zachowanie zakwalifikujesz do:
A . psychoz urojeniowych,
B . do zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
C . fobii,
D . zachowań depresyjnych.
Zadanie 74.
W I okresie porodu, gdy dochodzi d o przedwczesnego odklejenia
s i ę łożyska prawidłowo usadowionego ukończenie porodu odbywa
się poprzez:
A . poród drogami natury,
B . poród zabiegowy,
C . pomoc ręczną Cowianowa-Brachta,
D . cięcie cesarskie.
Zadanie 75.
Jakie najprostsze badanie można wykonać, w celu ustalenia
występowania owulacji?
A . badanie ultrasonograficzne,
B . laparoskopia,
C . histerosalpingografię,
D . wykres podstawowej temperatury.
Zadanie 76.
P o ewakuacji zaśniadu groniastego obowiązuje kontrola
pacjentki obejmująca:
A . oznaczenia hCG, badanie USG miednicy mniejszej,
B . badanie
ginekologiczne,
badanie
USG
miednicy
mniejszej,
C . oznaczenia hCG, RTG płuc w ciągu roku,
D . oznaczenia hCG, badanie ginekologiczne, RTG płuc w
ciągu roku, badanie USG miednicy mniejszej.
Zadanie 77.
D o izby przyjęć zgłasza się kobieta ciężarna z powodu
krwawienia z dróg rodnych i uporczywych wymiotów. W badaniu
wewnętrznym macica wydaje się większa niż wynikałoby z wieku
ciąży. W wydzielinie z dróg rodnych można zauważyć
pęcherzyki.U tej kobiety prawdopodobnie można stwierdzić:
A . poronienie niezupełne,
B . poronienie chybione,
C . ciążę pozamaciczną,
D . zaśniad groniasty.
Zadanie 78.
Ułożenie płodu to stosunek:
A . poszczególnych części płodu do ścian macicy,
B . poszczególnych części płodu względem siebie,
C . długiej osi płodu do długiej osi macicy,
D . części przodującej do płaszczyzny wchodu.
Zadanie 79.
Jaki jest najważniejszy cel uczestnictwa męża w kursie szkoły
rodzenia?
A . aktywny udział w okresie ciąży, porodu i opiece nad
noworodkiem oraz otrzymanie wsparcia w swej roli,
B . pomoc partnerce w opanowaniu proponowanych na kursie
ćwiczeń i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,
C . poznanie zasad prawidłowej pielęgnacji noworodka, aby
w okresie poporodowym wyręczyć kobietę w tych
czynnościach,
D . zdobycie szerokiej wiedzy na temat porodu.
Zadanie 80.
Pochwica polega na:
A . zapaleniu pochwy,
B . skurczu mięśni otaczających pochwę,
C . zaciśnięciu się pochwy wokół członka w
stosunku,
D . zaciskaniu ud przez kobietę przed stosunkiem.
trakcie
Zadanie 81.
Profil biofizyczny płodu obejmuje ocenę:
A . napięcia mięśniowego płodu, ruchów płodu, ruchów
oddechowych płodu, objętość płynu owodniowego,
czynność serca płodu,
B . ruchów płodu, ruchów oddechowych płodu, objętość płynu
owodniowego, czynność serca płodu,
C . napięcia mięśniowego płodu, ruchów płodu, ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego, czynność
serca płodu,
D . napięcia mięśniowego płodu, ruchów płodu, ruchów
oddechowych płodu, barwę płynu owodniowego.
Zadanie 82.
Jaką formę zajęć należy zastosować w szkole rodzenia w celu
zwiększenia skuteczności edukacji?
A . grupową i zbiorową,
B . indywidualną i zbiorową,
C . zbiorową, grupową i indywidualną,
D . zbiorową.
Zadanie 83.
Kobieta w wieku 1 6 lat planuje podjęcie współżycia płciowego.
Zgłosiła się d o położnej, ponieważ boi się, ż e zajdzie w
ciążę. Czy tej kobiecie można zaproponować naturalne metody
rozpoznawania płodności?
A . tak, warunkiem ich stosowania jest edukacja i
przestrzeganie reguł,
B . nie, ze względu na młody wiek tej kobiety,
C . nie, ponieważ wymagają one systematyczności,
D . tak, ponieważ warunkiem ich stosowania jest rzadkie
współżycie płciowe.
Zadanie 84.
Stan zapalny pochwy jest przeciwwskazaniem do zastosowania:
A . jakiejkolwiek antykoncepcji,
B . wkładki domacicznej,
C . spermicydów,
D . prezerwatywy.
Zadanie 85.
6 -13 dzień cyklu to faza:
A . krwawienia miesiączkowego,
B . faza owulacyjna,
C . faza lutealna,
D . faza folikularna.
Zadanie 86.
Przeciwskazaniem d o karmienia naturalnego z e strony matki
jest:
A . niewydolność krążenia I V stopnia w g skali NYHA, grypa
matki,
B . faza aktywna gruźlicy, ostra faza WZW typu A, HIV,
C . narkomania, przebycie porodu zabiegowego, przyjmowanie
leków bezwzględnie przeciwskazanych laktacji,
D . alergia matki, opryszczka zwykła.
Zadanie 87.
D o położnej zgłasza się kobieta w wieku 4 3 lat, z prośbą o
edukację w zakresie samodzielnego badania piersi.Czy w myśl
obowiązujących przepisów położna m a prawo udzielić tej
kobiecie porady?
A . nie, to nie leży w kompetencjach położnej,
B . tak, położna może edukować w zakresie samobadania
piersi,
C . nie, może t o robić położna p o ukończeniu kursu
specjalistycznego,
D . tak, położna może edukować w zakresie samobadania
piersi,
a
także
wykonywać
badanie
fizykalne
umożliwiające wczesne wykrywanie chorób gruczołu
piersiowego.
Zadanie 88.
Cechą śluzu niepłodnego jest:
A . rozciągliwość,
B . lepkość,
C . krystalizowanie,
D . przezroczystość.
Zadanie 89.
Który z czynników NIE zwiększa ryzyka wystąpienia raka szyjki
macicy?
A . liczne porody,
B . stosowanie prezerwatyw,
C . wczesne rozpoczęcie współżycia,
D . zakażenie wirusem HPV.
Zadanie 90.
Wskaźnik Pearla dla metody rytmu wynosi:
A . 6-30,
B . 14-50,
C . 2-15,
D . 10-20.
Zadanie 91.
W przypadku poprzecznego położenia płodu ukończenie ciąży
odbywa się poprzez:
A . poród drogami i siłami natury,
B . poród zabiegowy z użyciem kleszczy położniczych,
C . cięcie cesarskie,
D . poród zabiegowy z użyciem próżnociągu położniczego.
Zadanie 92.
Transseksualizmem nazywamy:
A . zboczenie seksualne polegające na ciągłej masturbacji,
B . miłość kobiety do kobiety,
C . rozbieżność między poczuciem psychicznym, a budową
ciała morfologiczno-biologiczną,
D . miłość mężczyzny do mężczyzny.
Zadanie 93.
Tokolizę u ciężarnej należy przerwać natychmiast w przypadku:
A . bólu w klatce piersiowej,
B . klinicznych objawów obrzęku płuc (krwioplucie,
duszność),
C . zaniku odruchów ścięgnistych,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 94.
Edukując młodą dziewczynę omawiasz jej zagadnienia związane z
cyklem
miesiączkowym.
Wskaż
kolejność
faz
cyklu
miesiączkowego:
A . folikularna - owulacyjna - lutealna - miesiączkowa,
B . miesiączkowa - folikularna - owulacyjna - lutealna,
C . owulacyjna - folikularna - lutealna - miesiączkowa,
D . miesiączkowa - lutealna - owulacyjna - folikularna.
Zadanie 95.
Który z objawów NIE jest fizjologicznym odczynem ciążowym u
noworodka?
A . obrzęk sutków,
B . wydzielina z pochwy,
C . drgawki,
D . wzrost temperatury.
Zadanie 96.
Płodność u kobiety w naturalny sposób zmniejsza się po:
A . 21 roku życia,
B . 24 roku życia,
C . 27 roku życia,
D . 35 roku życia.
Zadanie 97.
Pewny objaw ciąży to:
A . zatrzymanie miesiączki,
B . ultrasonograficzne potwierdzenie obecności pęcherzyka
płodowego (w 5-6 tygodniu ciąży),
C . dodatni wynik testu ciążowego,
D . pigmentacja linii białej.
Zadanie 98.
Mleko ludzkie zmienia swój skład w zależności od:
A . czasu trwania ciąży,
B . pory dnia i nocy,
C . czasu od rozpoczęcia ssania,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 99.
Uporządkuj
etapy
procesu
pielęgnowania
według
kolejności:1.Realizowanie
2.Planowanie
3.Ocenianie
4.Rozpoznawanie
A . 4, 2, 1, 3,
B . 1, 2, 3, 4,
C . 2, 4, 1, 3,
D . 4, 3, 2, 1.
Zadanie 100.
Gęsta, zielona, ropna treść wypływająca z narządów rodnych
połączona z zaczerwienieniem i obrzękiem sromu świadczy o:
A . zakażeniu dwoinką rzeżączki,
B . zakażeniu drożdzycą pochwy,
C . nowotworze sromu,
D . rzęsistkowym zapaleniu pochwy.
Zadanie 101.
Parafilie to:
A . dewiacje seksualne,
B . zboczenia płciowe,
C . perwersje seksualne,
D . wszystkie z powyższych.
Zadanie 102.
Jakie funkcje pełni łożysko?
A . odżywczą, wydalniczą, termoregulacyjną,
B . odżywczą, wydalniczą, oddechową, endokrynologiczną,
C . odżywczą i oddechową,
D . odżywczą, oddechową, wydalniczą i termoregulacyjną.
Zadanie 103.
Anorgazmia to:
A . parafilia,
B . nerwicowa postawa seksualna,
C . nerwicowe zaburzenie w przeżywaniu
seksualnej,
D . norma seksualna.
satysfakcji
Zadanie 104.
C z y kobieta w ciąży o przebiegu fizjologicznym może znajdować
się pod opieką położnej?
A . tak,
B . nie,
C . tak, ale tylko w ramach opieki prywatnej,
D . nie, kobieta ciężarna może być pod opiekę tylko
ginekologa.
Zadanie 105.
Oznaczanie gonadotropiny kosmówkowej ma zastosowanie w:
A . diagnostyce prenatalnej wad płodu,
B . monitorowaniu
skuteczności
leczenia
ciąży
pozamacicznej metotreksatem,
C . diagnostyce zaśniadu i nowotworów kosmówki,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 106.
W przypadku obrzęku sutków u noworodka i wycieku z nich
wydzieliny należy:
A . niezwłocznie skontaktować z pediatrą,
B . wykonać masaż ułatwiający wypływ wydzieliny,
C . ograniczyć ilość spożywanych przez noworodka płynów,
D . pozostawić do samoistnego ustąpienia.
Zadanie
Długość
A.
B.
C.
D.
107.
życia komórki jajowej wynosi:
najczęściej około 12 godzin,
najczęściej około 48 godzin,
około 8 godzin,
około 1 doby.
Zadanie 108.
N a czym polega leczenie ciężarnej, u której stwierdzono
cukrzycę?
A . n a podawaniu doustnych leków p/cukrzycowych z grupy
sulfonylomocznika,
B . n a podawaniu poprzez iniekcję wysokooczyszczonej
ludzkiej insuliny,
C . n i e stosuje się środków obniżających cukier w e krwi
ciężarnej, ponieważ uczynnia się trzustka płodu,
D . stosuje się leczenie objawowe związane z usuwaniem
dokuczliwych objawów.
Zadanie 109.
Fizjologiczna niedokrwistość ciężarnych spowodowana jest:
A . zmniejszeniem objętości osocza, spadkiem stężenia
hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,
B . obniżeniem stężenia hemoglobiny poniżej 11,0 g%,
C . zwiększeniem objętości osocza, spadkiem stężenia
hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu,
D . zwiększeniem objętości osocza, podwyższonym stężeniem
hemoglobiny i obniżeniem się wartości hematokrytu.
Zadanie 110.
W jakiej dawce podawanie kwasu foliowego w okresie
okołokoncepcyjnym zmniejszy ryzyko występowania wad cewy
nerwowej?
A . 4 mg,
B . 2 mg,
C . 0,2 mg,
D . 0,4 mg.
Zadanie 111.
Cykl reakcji seksualnej u kobiety składa się z następujących
faz:
A . faza podniecenia - faza orgazmu - faza ustępowania,
B . faza podniecenia - faza plateau - faza orgazmu - faza
ustępowania - faza refrakcji,
C . faza refrakcji - faza plateau - faza orgazmu - faza
ustępowania,
D . faza plateau - faza podniecenia - faza orgazmu - faza
refrakcji - faza ustępowania.
Zadanie 112.
Leczenie testosteronem stosuje się w zaburzeniach:
A . hypogonadyzmie,
B . dyspareunii,
C . nadmiernym popędzie seksualnym,
D . pochwicy.
Zadanie 113.
Zaburzenia krwawienia u młodych dziewcząt s ą najczęściej
związane z:
A . nieprawidłową
czynnością
układu
podwzgórze
-przysadka-jajnik,
B . tyłozgięciem macicy,
C . wysokim poziomem estrogenów;
D . wysokim poziomem hormonu ciałka żółtego.
Zadanie 114.
Skracanie i rozwieranie szyjki macicy w okresie występowania
skurczów macicy w 24 tyg. ciąży jest objawem:
A . stanu, który może występować w tym okresie ciąży u
wieloródki jako fizjologiczny,
B . poronienia zagrażającego,
C . porodu przedwczesnego,
D . poronienia w toku.
Zadanie 115.
Z poronieniem szyjkowym mamy d o czynienia, gdy oddzielone o d
ściany macicy jajo płodowe znajduje się w:
A . ujściu zewnętrznym szyjki macicy,
B . ujściu wewnętrznym szyjki macicy,
C . ujściu wewnętrznym i kanale szyjki macicy,
D . pochwie.
Zadanie 116.
Obfite miesiączki wiążą się z:
A . podwzgórzycą młodzieńczą,
B . jadłowstrętem psychicznym,
C . hiperestrogenizmem,
D . otyłością.
Zadanie 117.
W fazie folikularnej, w jajniku obserwuje się:
A . formowanie się ciałka białego z ciałka żółtego, oraz
wybór pęcherzyków do rozpoczynającego się cyklu,
B . dojrzewanie pęcherzyków oraz rozwój pęcherzyka
dominującego,
C . luteinizację komórek ziarnistych pękniętego pęcherzyka
Graafa,
D . wastykulinizację komórek ziarnistych.
Zadanie 118.
Niedobór kwasu foliowego w ciąży powoduje:
A . zespół Downa,
B . wady cewy nerwowej,
C . fenyloketonurię,
D . uogólniony obrzęk płodu.
Zadanie 119.
Które z poniżej wymienionych powikłań matczynych w ciąży
bliźniaczej występuję najczęściej?
A . zakażenia układu moczowego,
B . przedwczesne oddzielenie łożyska,
C . niepowściągliwe wymioty,
D . nadciśnienie tętnicze.
Zadanie 120.
O poronieniu zagrażającym mówimy wtedy, gdy występują:
A . bolesne skurcze macicy, skrócenie szyjki macicy,
krwawienie,
B . skąpe
krwawienie,
macica
niebolesna,
ogólnie
powiększona i rozpulchniona, odpowiada wielkością
zatrzymaniu miesiączki, szyjka sformowana, ujście
zamknięte, lekkie bóle podbrzusza,
C . narastające krwawienie i bóle o różnym nasileniu, w
rozwartym kanale szyjki widoczny jest płód,
D . płód lub kosmówka wydalone s ą poza macicę, skurcze
zanikają, kanał drożny.
Zadanie 121.
Troszczenie
się
o
całą
osobę,
rodzinę,
środowisko
zamieszkania, pracy, nauki, wypoczynku w zdrowiu, niepełnej
sprawności, chorobie, śmierci i umieraniu t o praktyczne
zastosowanie pielęgnowania:
A . celowego,
B . całościowego,
C . ciągłego i dynamicznego,
D . planowego.
Zadanie 122.
Faza wzrostowa w cyklu miesiączkowym jest to:
A . dojrzewanie pęcherzyka Graffa w pierwszej połowie
cyklu,
B . wzrost temperatury po owulacji,
C . pogrubianie i zwiększanie ukrwienia endometrium w
drugiej połowie cyklu,
D . rozrost
zapłodnionej
komórki
wszczepionej
w
endometrium.
Zadanie 123.
Hyperprolaktynemia może wiązać się z:
A . zaburzeniami erekcji,
B . nadmiernym popędem płciowym,
C . ekshibicjonizmem,
D . pedofilią.
Zadanie 124.
U
pacjentki
z rodzinnym obciążeniem rakiem piersi
najważniejszym działaniem profilaktycznym jest:
A . wykonanie badania mammograficznego raz w roku,
B . samobadanie piersi w każdym cyklu,
C . wyeliminowanie karmienia piersią,
D . wyeliminowanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych.
Zadanie 125.
Ilość cząstek wirusa we krwi zakażonego HIV nosi nazwę:
A . pandemii,
B . epidemii,
C . wiremii,
D . wirusologii.
Zadanie 126.
Który z terminów łacińskich
przedłużonym czasie trwania?
A . polymenorrhoea,
B . menometrorrhagia,
C . dysmenorrhoea,
D . algomenorrhoea.
oznacza
obfite
miesiączki
o
Zadanie 127.
Ocena noworodka n a 6 lub mniej punktów w 5 min p o porodzie
określa się jako stan:
A . zmęczenia porodem,
B . asfiksji porodowej,
C . prawidłowy, nie wymagający interwencji,
D . fibroplazji.
Zadanie 128.
Położna przygotowuje się d o podjęcia opieki nad pacjentką
chorą n a cukrzycę insulinozależną, która planuje pierwszą
ciążę.Położna powinna wiedzieć, że ciąża z tym rozpoznaniem:
A . zwiększa tolerancję węglowodanów i podwyższa próg
nerkowy glukozy,
B . zmniejsza tolerancję węglowodanów i obniża próg
nerkowy glukozy,
C . zwiększa tolerancję węglowodanów i obniża próg nerkowy
glukozy,
D . zmniejsza tolerancję węglowodanów i podwyższa próg
nerkowy glukozy.
Zadanie 129.
Porada przekazywana
w listach
,
telefonicznie, w radiu i telewizji to porada:
A . pośrednia,
B . bezpośrednia,
C . prosta,
D . złożona.
prasie,
książkach,
Zadanie 130.
W której dobie połogu dno macicy NIE powinno być wyczuwalne
nad spojeniem łonowym?
A . pierwszej,
B . piątej,
C . dziesiątej,
D . dwudziestej.
Zadanie 131.
Celem działania doradcy zajmującego się motywowaniem jednostki
do samodzielnego rozwiazywania problemów jest:
A . przygotowanie człowieka d o korzystania z gotowych
rozwiązań,
B . przygotowanie
człowieka
do
bycia
wolnym
i
odpowiedzialnym,
C . przyzwyczajenie człowieka do korzystania z pomocy,
D . przyzwyczjenie człowieka do zaniechania działań.
Zadanie 132.
Zgodność płci psychicznej i orientacji seksualnej n a płeć
przeciwną to:
A . homoseksualizm,
B . heteroseksualizm,
C . transwestytyzm,
D . transseksualizm.
Zadanie 133.
Które mikroorganizmy najczęściej wywołują drożdżycę narządów
płciowych?
A . lactobacilius acidophilus,
B . trichomonas vaginalis,
C . candidia albicans,
D . chlamydia.
Zadanie 134.
W teście PAPP-A określa się:
A . stężenie PAPP-A oraz stężenie AFP,
B . stężenie wolnej jednostki beta-hCG oraz stężenia
PAPP-A,
C . stężenia AFP i stężenie wolnej jednostki beta-hCG,
D . stężenie AFP, wolnego beta-hCG oraz stężenie wolnego
estriolu.
Zadanie 135.
Fizjologiczne upławy w okresie
miesiączkę noszą nazwę:
A . fluor pubertalis,
B . condylomata acuminata,
C . candidia alba,
D . trichomonas vaginalis.
poprzedzającym
pierwszą
PIELĘGNIARSTWO W OCHRONIE ZDROWIA PRACUJĄCYCH
TEST NR 400215
GRUPA 1
Zadanie 1.
Jakie objawy można uznać z a następstwo ostrego zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi?
A . kaszel i duszność,
B . objawy działania narkotycznego,
C . krwioplucie,
D . krwawa biegunka.
Zadanie 2.
Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy pracodawcy
finansują:
A . udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby
medycyny pracy,
B . wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby
medycyny pracy,
C . działalność wojewódzkich ośrodków medycyny pracy,
D . świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.
Zadanie 3.
Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie ochrony zdrowia
pracujących jest uprawniona d o inicjowania działań pracodawców
n a rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz udzielania pomocy w
ich realizacji między innymi w zakresie:
A . wdrażania programów promocji zdrowia,
B . tworzenia warunków d o prowadzenia rehabilitacji
zawodowej,
C . informowania pracowników o zasadach zmniejszania
ryzyka zawodowego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 4.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 1 0 dni roboczych w
roku kalendarzowym przysługuje osobie zaliczonej d o stopnia
niepełnosprawności:
A . znacznego,
B . umiarkowanego,
C . lekkiego,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 5.
Skoordynowane merytorycznie i czasowo działania, uporządkowane
z e względu n a realizację określonych zadań w sferze
prozdrowotnych przekształceń stylu życia pracowników oraz ich
zakładowego środowiska to:
A . program promocji w zakładach pracy,
B . program profilaktyczny kierowany do pracowników,
C . model pracy pielęgniarki ochrony zdrowia pracujących,
D . proces pielęgnowania realizowany w środowisku pracy.
Zadanie 6.
U pracowników długotrwale narażonych n a hałas obserwuje się
często następujące objawy:
A . bóle i zawroty głowy,
B . zaburzenia snu i łaknienia,
C . zaburzenia wzroku, smaku i węchu,
D . wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 7.
Nitrobenzen t o związek toksyczny o działaniu układowym.
Znalazł zastosowanie jako:
A . rozpuszczalnik niektórych farb i pochodnych celulozy,
środek konserwujący w farbach sprayu, jako składnik
past do podłóg, past do czyszczenia butów,
B . używany jako substancja chłodząca w klimatyzatorach,
lodówkach oraz zamrażalnikach domowych przemysłowych,
C . w przemyśle obuwniczym jako rozpuszczalnik celuloidu,
a także jako rozpuszczalnik dla nitrogliceryny,
D . rozpuszczalnik, służący d o wyrobu farb, klejów, płynów
odpornych na zamarzanie.
Zadanie 8.
W pomieszczeniach d o ogrzewania się pracowników powinna być
zapewniona temperatura co najmniej:
A . 10˚C,
B . 14˚C,
C . 16˚C,
D . 18˚C.
Zadanie 9.
Czynniki fizyczne wywołujące zawodowe choroby nowotworowe to:
A . ultradźwięki,
B . promieniowanie podczerwone,
C . wibracja ogólna,
D . promieniowanie jonizujące.
Zadanie 10.
D o późnych następstw zdrowotnych przewlekłej
zawodowej na pył azbestu zalicza się:
A . międzybłoniaka opłucnej lub otrzewnej,
B . chłoniaki,
C . torbielowatość płuc,
D . wysiękowe zapalenie opłucnej.
ekspozycji
Zadanie 11.
Które z prac NIE należą d o wykazu prac wzbronionych
młodocianym?
A . wymagające nadmiernego wysiłku fizycznego i wymuszonej
pozycji ciała,
B . wymagające 8-godzinnej ekspozycji n a hałas powyżej 8 0
dB,
C . przy komputerach,
D . na wysokości powyżej 3 m.
Zadanie 12.
Poziom ekspozycji n a hałas, odniesiony d o 8-godzinnego dnia
pracy kobiet ciężarnych nie może przekroczyć:
A . 85 dB,
B . 75 dB,
C . 65 dB,
D . 55 dB.
Zadanie 13.
Profilaktyka zawodowego uszkodzenia słuchu polega na:
A . działaniach technicznych obniżających poziom hałasu,
B . działaniach
organizacyjnych
mających
na
celu
ograniczenie ekspozycji na hałas,
C . działaniach medycznych obejmujących wstępne i okresowe
badania pracowników,
D . wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 14.
Który z wymienionych stopni niepełnosprawności NIE jest
wymieniony w ustawie o rehabilitacji zawodowej, społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
A . nieznaczny,
B . znaczny,
C . umiarkowany,
D . lekki.
Zadanie 15.
Powstała w roku 1919 i mająca n a celu m.in. ochronę zdrowia
pracujacych, jest:
A . Światowa Organizacja Zdrowia,
B . Międzynarodowa Organizacja Pracy,
C . Federacja Pracodawców,
D . Inspekcja Pracy.
Zadanie 16.
Zakład pracy jest odpowiednim miejscem d o realizacji różnych
przedsięwzięć promocyjnych w sferze zdrowia ze względu na:
A . trwałe
skupienie
mniej
lub
bardziej
licznej
zbiorowości pracowników w wyodrębnionej przestrzeni
stwarzające
możliwość
względnie
intensywnego,
ponawianego w czasie oddziaływania informacyjnoedukacyjnego w dziedzinie zdrowia,
B . możliwość wykorzystania istniejących w zakładzie
trwałych stosunków i więzi społecznych dla wzmocnienia
oddziaływań promocyjnych oraz utrwalenia ich skutków,
C . fakt ż e zarówno środowisko pracy i zachowania
pracownika w procesie pracy stanowią istotne czynniki
wpływające na jego zdrowie,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 17.
W której z niżej wymienionych odpowiedzi wymieniono
indywidualne środki ochrony słuchu?
A . maski, ekrany,
B . kabiny wyciszające,
C . wkładki, nauszniki,
D . procesy technologiczne ograniczające hałas.
Zadanie 18.
Pracodawcy i pracownicy mogą zgłaszać zastrzeżenia dotyczące
treści ustaleń o możliwości wykonywania pracy i wystąpić o
ponowne badanie, składając wniosek przez:
A . wojewódzki ośrodek medycyny pracy,
B . sąd pracy,
C . jednostkę badawczo-rozwojową,
D . jednostkę służby medycyny pracy, która wydała
kwestionowane orzeczenie.
Zadanie 19.
Szczepienie ochronne pracowników np. przeciwko grypie zalicza
się do działań promocyjnych zakładu pracy w sferze:
A . promocyjnych interwencji środowiskowych,
B . interwencji
promocyjnych
w
sferze
zachowań
zdrowotnych,
C . medycznych interwencji promocyjnych,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 20.
Faza inicjowania programu promocji zdrowia w miejscu pracy
obejmuje następujące działania:
A . pozyskiwanie poparcia kierownictwa przedsiębiorstwa,
uformowanie zakładowej rady promocji zdrowia,
rozpoznanie potrzeb pracowników, podjęcie kampanii
informacyjnej o programie,
B . rozpoznawanie i dobór niezbędnych środków, ocena
przebiegu
realizacji
programu,
zaprojektowanie
marketingu programu,
C . opracowanie kryteriów i metod oceny realizacji
programu, pomiar zmian stanu zdrowia uczestników,
harmonogram programu, ocena ewaluacji,
D . marketing programu, inauguracja programu, monitoring
przebiegu efektów programu, bieżąca modyfikacja
programu.
Zadanie 21.
Powtarzające się zakłócenia rytmu dobowego, związane z pracą w
porze nocnej mogą pogarszać stan zdrowia pracowników
chorujących na:
A . alergię skórną, nadciśnienie tętnicze, nadczynność
tarczycy,
B . chorobę wrzodową, zapalenie dróg moczowych,
C . cukrzycę, chorobę wrzodową, chorobę niedokrwienną
serca, nadciśnienie tętnicze,
D . nadciśnienie tętnicze, zapalenie zatok obocznych nosa,
chorobę wrzodową żołądka.
Zadanie 22.
Ilość karboksyhemoglobiny powstałej n a wskutek zatrucia
tlenkiem węgla (CO), zwiększa się pod wpływem:
A . wysiłku fizycznego,
B . diety bogatobiałkowej,
C . promieniowania UV,
D . żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 23.
Przez jak długi okres czasu należy przechowywać indywidualną
dokumentację medyczną służby medycyny pracy?
A . 20 lat niezależnie od narażenia,
B . 10 lat niezależnie od narażenia,
C . 2 0 lat, a w odniesieniu d o pracowników zawodowo
narażonych n a czynniki rakotwórcze lub mutagenne - 4 0
lat po ustaniu narażenia,
D . okres przechowywania dokumentacji ustala kierownik
jednostki.
Zadanie 24.
Największe znaczenie w diagnostyce chorób zawodowych ma?
A . zespół objawów klinicznych,
B . ocena warunków pracy,
C . diagnostyka różnicowa,
D . wszystkie łącznie.
Zadanie 25.
Biologiczne szkodliwości zawodowe to:
A . drobnoustroje
i organizmy wielokomórkowe, ich
składniki i wytwarzane przez nie substancje, które
występują n a stanowisku pracy i działają niekorzystnie
na organizm pracownika,
B . hałas i zapylenie w miejscu pracy,
C . wibracje,
D . wysoka lub niska temperatura w środowisku pracy.
Zadanie 26.
Czynniki modyfikujące poziom wydolności fizycznej człowieka:
A . sprawność mechanizmów adaptacji wysiłkowej,
B . wiek,
C . płeć,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 27.
Pracodawca w razie wypadku przy pracy ma obowiązek zawiadomić
właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o
wypadku:
A . wyłącznie śmiertelnym,
B . śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym, oraz każdym innym
wypadku, który wywołał wymienione skutki,
C . każdym wypadku niezależnie od skutków,
D . pracodawca nie ma takiego obowiązku.
Zadanie 28.
D o rozpoznania ostrego zatrucia pochodzenia zawodowego
wystarcza:
A . znajomość technologii procesu produkcyjnego,
B . higieniczna ocena warunków pracy,
C . stwierdzenie objawów klinicznych,
D . stwierdzenie
objawów
klinicznych
zatrucia
odpowiadających działaniu biologicznemu substancji
toksycznych w konfrontacji z higieniczną oceną
warunków pracy.
Zadanie 29.
Który rodzaj kształcenia podyplomowego pielęgniarek uprawnia
je do opieki nad zdrowiem pracujących?
A . kurs dokształcający,
B . kształcenie specjalistyczne,
C . kurs kwalifikacyjny,
D . żaden z powyższych.
Zadanie 30.
Choroby psychosomatyczne spowodowane stresem zawodowym to:
A . alergia, cukrzyca, choroby narządu wzroku,
B . choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
C . choroby psychiczne, dermatozy zawodowe, astma
oskrzelowa,
D . choroby nowotworowe, niedoczynność tarczycy, atopowe
zapalenie skóry.
Zadanie 31.
Przeciwwskazaniami d o pracy w narażeniu n a wibrację miejscową
są:
A . choroby naczyń obwodowych, obwodowego układu
nerwowego, przebyte odmrożenia kończyn górnych,
B . niezakończony proces wzrostu kości u młodych osób,
osteoporoza, deformacje kości i stawów kończyn
górnych,
C . zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zespoły bólowe
lędźwiowo-krzyżowe, dyskopatia,
D . odpowiedź A i B jest prawidłowa.
Zadanie 32.
Który z wymienionych czynników NIE wpływa na powstawanie raka
krtani?
A . palenie tytoniu,
B . nadmierny wysiłek głosowy,
C . zanieczyszczenie powietrza pyłami przemysłowymi,
D . picie alkoholu.
Zadanie 33.
Szybkość i intensywność zatrucia zawodowego jest zależna od:
A . właściwości fizykochemicznych substancji toksycznej,
B . właściwości błon biologicznych organizmu,
C . drogi przenikania toksyn do organizmu,
D . odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.
Zadanie 34.
O prawach pracujących osób niepełnosprawnych pielęgniarka
znajdzie najwięcej informacji w:
A . Kodeksie pracy,
B . Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
C . Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych,
D . Konstytucji RP.
Zadanie 35.
Wypalenie zawodowe dotyczy sfery:
A . fizycznej,
B . psychospołecznej,
C . duchowej,
D . każdej z wyżej wymienionych.
Zadanie 36.
Pracownik, który jest przenoszony n a inne stanowisko pracy n a
którym występują czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe dla
zdrowia, podlega badaniom:
A . kontrolnym,
B . okresowym,
C . końcowym,
D . wstępnym.
Zadanie 37.
Które z niżej wymienionych badań musi zakończyć się
orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak lub istnienie
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym
stanowisku pracy?
A . wstępne i okresowe,
B . wstępne i kontrolne,
C . kontrolne,
D . wstępne, okresowe i kontrolne.
Zadanie 38.
Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 2 6 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U . N r 129) d o prac
szczególnie niebezpiecznych NIE należą prace:
A . budowlane,
B . w hałasie,
C . na wysokości,
D . w zbiornikach.
Zadanie 39.
Które z wymienionych zmian występują w postaci kostnej zespołu
wibracyjnego?
A . osteoporoza,
B . torbiele kostne,
C . martwica aseptyczna kości nadgarstka,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 40.
Wykład, prelekcja, opowiadanie, odczyt - t o przykłady metod
nauczania:
A . podających,
B . aktywizujących,
C . opartych na działaniu,
D . opartych na obserwacji.
Zadanie 41.
Wydatek energetyczny przy bardzo ciężkiej pracy mężczyzny
podczas zmiany roboczej wynosi:
A . 1400 kcal,
B . 1600 kcal,
C . 1800 kcal,
D . ponad 2000 kcal.
Zadanie 42.
Dane zawarte w dokumentacji medycznej prowadzonej przez
pielęgniarkę służby medycyny pracy, mogą być udostępniane:
A . pracodawcy,
B . pracodawcy
oraz
lekarzowi
medycyny
pracy
i
pielęgniarce służby medycyny pracy zatrudnionym w
wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
C . pracownikom wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
uprawnionym d o wykonywania kontroli i wykonującym
odpowiedni zawód medyczny oraz podmiotom określonym w
odrębnych przepisach,
D . pracownikom wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
uprawnionym do wykonywania kontroli.
Zadanie 43.
Służba medycyny pracy NIE jest właściwa d o realizowania zadań
z zakresu:
A . ograniczania
szkodliwego
wpływu
niekorzystnych
warunków środowiska pracy na zdrowie,
B . sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracującymi,
C . prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej,
uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
D . przeprowadzania badań i terapii psychologicznej.
Zadanie 44.
Miernikiem intensywności (ciężkości) pracy jest:
A . zmęczenie fizyczne,
B . zmęczenie psychiczne,
C . rozdrażnienie,
D . wydatek energetyczny wyliczony n a podstawie zużycia
tlenu.
Zadanie 45.
Najskuteczniejsza jest praca dydaktyczno-wychowawcza w grupach
pracowników liczących:
A . do 15 osób,
B . 20-30 osób,
C . 30-50 osób,
D . ponad 50 osób.
Zadanie 46.
U osób pracujących przy monitorach komputerowych mogą
występować nieswoiste zmiany n a skórze twarzy i najczęściej
stwierdza się:
A . trądzik zwykły,
B . liszaj rumianowaty pospolity,
C . trądzik różowaty,
D . liszajec.
Zadanie 47.
Uciskowa próba Levis-Prusika polega na:
A . krótkim uciśnięciu kciuka, po wyjęciu rąk z wody,
B . krótkim uciśnięciu opuszki I V palca, natychmiast p o
wyjęciu rąk z wody,
C . krótkim uciśnięciu V palca po wyjęciu rąk z wody,
D . jednoczesnym uciśnięciu wszystkich palców rąk.
Zadanie 48.
C o oznacza zasada kompleksowości w e współczesnym modelu
organizacji rehabilitacji według zaleceń Światowej Organizacji
Zdrowia?
A . dostępność działań rehabilitacyjnych dla wszystkich
potrzebujących niepełnosprawnych,
B . rozpatrywanie złożonej sytuacji chorego nie tylko w
kategoriach medycznych, ale również społecznych,
socjalnych, zawodowych,
C . podejmowanie
zabiegów
fizjoterapeutycznych
w
pierwszych
dniach
prowadzonej
terapii
specjalistycznej,
D . przedłużenie działań rehabilitacyjnych n a okres
leczenia ambulatoryjnego.
Zadanie 49.
Prawidłowy okres odnowy (czyli powrót temperatury d o stanu
wyjściowego) przy próbie oziębienia rąk połączonej z
czynnościową próbą termiczną następuje w czasie nie
przekraczającym:
A . 30 minut,
B . 20 minut,
C . 15 minut,
D . 10 minut.
Zadanie 50.
Klimatyzacja, automatyzacja, wentylacja, hermetyzacja
przedsięwzięcia profilaktyczne o charakterze:
A . medycznym,
B . organizacyjnym,
C . indywidualnym,
D . zbiorowym.
- to
Zadanie 51.
D o rozpoznania choroby zawodowej narządu głosu, p o
udokumentowaniu istotnego obciążenia wysiłkiem głosowym,
wystarcza badanie:
A . laryngologiczne,
B . laryngologiczne i tympanometryczne,
C . laryngologiczne i videostroboskopowe,
D . laryngologiczne i emisji głosu.
Zadanie 52.
Podczas jakiego procesu produkcyjnego pracownik może być
narażony na czynnik rakotwórczy - benzen?
A . przemysł gumowy,
B . produkcja obuwia i jego naprawa,
C . odpowiedź A i B są prawidłowe,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 53.
Obowiązek wykonywania badań profilaktycznych oraz innej opieki
profilaktycznej, ze względu na warunki pracy spoczywa na:
A . pracodawcy i pracowniku,
B . pracowniku i lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej,
C . pracodawcy, pracowniku i lekarzu podstawowej jednostki
medycyny pracy,
D . pracodawcy i lekarzu podstawowej jednostki medycyny
pracy.
Zadanie 54.
W diagnostyce zespołu wibracyjnego wykonuje się próbę
oziębiania rąk. Za dodatni wynik próby oziębiania uznaje się:
A . powrót temperatury skóry paliczków d o stanu
wyjściowego po upływie 20 minut,
B . zblednięcie lub zasinienie wszystkich opuszek palców
rąk i przedramion,
C . zblednięcie lub zasinienie nawet jednej opuszki palca
rąk,
D . drętwienie lub mrowienie kilku palców.
Zadanie 55.
Przy ocenie narażenia zawodowego w odniesieniu d o czynników o
działaniu uczulającym (alergenów), uwzględnia się:
A . rodzaj czynnika, wartości stężeń lub natężeń i okres
narażenia zawodowego,
B . rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim
czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował o n w
środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub
gotowych wyrobach, z koniecznością określania stężenia
tego czynnika,
C . rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim
czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował w
środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub
gotowych wyrobach, bez konieczności określania
stężenia tego czynnika,
D . rodzaj czynnika, ustalenie czasu kontaktu oraz
stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia
s i ę czynnika, bez konieczności określenia stężenia
tego czynnika.
Zadanie 56.
Grupa schorzeń, w których występuje nadwrażliwość na promienie
nadfioletowe (UV) światła słonecznego (290 - 400 nm) to:
A . fotoalergia,
B . fotodermatoza,
C . odczyny fototoksyczne,
D . rumień.
Zadanie 57.
Pylica płuc krzemowa spowodowana jest działaniem pyłu o
charakterze:
A . alergizującym,
B . toksycznym,
C . zwłókniającym,
D . drażniącym.
Zadanie
Decyzje
choroby
A.
B.
C.
D.
58.
o stwierdzeniu lub braku podstaw d o stwierdzenia
zawodowej wydaje:
Państwowy Inspektor Sanitarny,
Państwowy Inspektor Pracy,
Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
Zadanie 59.
Choroba kesonowa:
A . jest wynikiem działania wysokiej temperatury n a
pracownika,
B . występuje u osób pracujących pod ziemią,
C . spowodowana jest brakiem tlenu w otoczeniu,
D . występuje u osób pracujących pod wysokim ciśnieniem i
wracających zbyt szybko d o warunków normalnego
ciśnienia.
Zadanie 60.
Zespół zjawisk, w którym działanie mechaniczne przekracza
wytrzymałość fizyczną lub wydolność czynnościową elementów
statyczno-dynamicznych organizmu nazywamy:
A . przeciążeniem układu ruchu,
B . zawodowymi chorobami układu ruchu,
C . zmianami patologicznymi układu ruchu,
D . zawodowymi uszkodzeniami układu ruchu.
Zadanie 61.
Które z poniższych metod pozyskiwania informacji przez
pielęgniarki służby medycyny pracy NIE należą d o jej
codziennych zadań?
A . przeprowadzanie wywiadu,
B . obserwowanie,
C . analizowanie dokumentacji,
D . przeprowadzanie eksperymentów.
Zadanie 62.
Szczególnie szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia kobiet s ą prace
związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów, w tym:
ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie
przekraczającej:
A . 12 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej,
B . 15 kg przy pracy stałej i 20 kg przy pracy dorywczej,
C . 10 kg przy pracy stałej i 15 kg przy pracy dorywczej,
D . 12 kg przy pracy stałej i 15 kg przy pracy dorywczej.
Zadanie 63.
Podstawowe fazy programu promocji zdrowia realizowanego w
środowisku pracy to:
A . rozpoznanie, diagnozowanie, planowanie, realizowanie,
B . inicjowanie, planowanie, wdrażanie, ocena,
C . diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
D . rozpoznanie, inicjowanie, diagnozowanie, ocena.
Zadanie 64.
Hiperbarię tlenową stosuje się przy zatruciu:
A . azotem,
B . tlenkiem węgla,
C . dwutlenkiem węgla,
D . tlenkiem azotu.
Zadanie 65.
J a k nazywa się wartość stężenia, która z e względu n a
zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być
przekroczona w środowisku pracy w żadnym momencie?
A . najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe,
B . najwyższe dopuszczalne stężenie,
C . najwyższe dopuszczalne natężenie,
D . najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe.
Zadanie 66.
Zaburzenia móżdżkowe charakteryzujące się drżeniem kończyn,
języka, mową skandowaną występują w przebiegu zatrucia:
A . rtęcią,
B . ołowiem,
C . tlenkiem węgla,
D . benzenem.
Zadanie 67.
W jakich odstępach czasu dokonuje się pomiaru temperatury
palców rąk przy próbie oziębiania rąk połączonej z
czynnościową próbą termiczną:
A . w pierwszej minucie p o wyjęciu rąk z wody, następnie
co 5 minut,
B . 5 minut po wyjęciu rąk z wody, następnie co 10 minut,
C . 10 minut po wyjęciu rąk z wody, następnie co 15 minut,
D . pomiary temperatury dokonuje się trzykrotnie, bez
względu na odstępy czasowe.
Zadanie 68.
Daltonizm - zaburzenie widzenia związane z rozróżnianiem barw
potwierdza badanie przy użyciu:
A . tablicy Snellena,
B . tablic Ishihary lub Rabina,
C . dynamometru,
D . perymetru.
Zadanie 69.
Zapach gorzkich migdałów z ust pacjenta wskazuje na zatrucie:
A . cyjanowodorem,
B . siarkowodorem,
C . arsenowodorem,
D . chlorowodorem.
Zadanie 70.
Dla kobiet w ciąży wzbronione są prace:
A . w hałasie powyżej 65 db,
B . w wymuszonym rytmie pracy np. przy taśmie,
C . w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 71.
Drogi wchłaniania trucizn d o organizmu o zasadniczym znaczeniu
w toksykologii zawodowej to:
A . wziewna, skórna, doustna,
B . doustna, dospojówkowa, domięśniowa,
C . dordzeniowa, skórna, pokarmowa,
D . odpowiedzi A i B prawidłowe.
Zadanie 72.
W badaniu przedmiotowym pracownika głównym sposobem poznania
jego problemów i potrzeb zdrowotnych jest:
A . wywiad,
B . obserwacja,
C . badanie fizykalne,
D . wywiad, obserwacja, testy.
Zadanie
Kolebką
A.
B.
C.
D.
73.
pielęgniarstwa przemysłowego w Europie była:
Szwecja,
Polska,
Finlandia,
Anglia.
Zadanie 74.
Których z poniższych zadań służby medycyny pracy NIE może
wykonywać pielęgniarka - specjalista w dziedzinie ochrony
zdrowia pracujących?
A . informować pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka
zawodowego,
B . wdrażać programów promocji zdrowia,
C . prowadzić podyplomowego kształcenia pielęgniarek
medycyny pracy,
D . orzekać o utracie przez pracownika zdolności d o
wykonywania dotychczasowej pracy.
Zadanie 75.
Który z wymienionych metali stanowi częste źródło chorób
zawodowych skóry?
A . chrom,
B . wolfram,
C . miedź,
D . ołów.
Zadanie 76.
Podczas analizy uwarunkowań stanu zdrowia pracowników
pielęgniarka uwzględnia przede wszystkim:
A . styl życia,
B . warunki pracy,
C . wiek i płeć,
D . zapewnienie opieki zdrowotnej w miejscu pracy.
Zadanie 77.
Dla skutków narażenia na hałas charakterystyczny jest ubytek:
A . odbiorczy typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego,
B . odbiorczy typu pozaślimakowego,
C . mieszany,
D . przewodzeniowy.
Zadanie 78.
Jaki jest mechanizm powstawania postaci naczyniowej zespołu
wibracyjnego?
A . miejscowy obrzęk,
B . rozszerzenie naczyń żylnych,
C . napadowy skurcz drobnych tętniczek palców rąk,
D . zastój naczyniowy.
Zadanie 79.
Astma oskrzelowa charakteryzuje się:
A . odwracalnym zwężeniem dróg oddechowych,
B . zapaleniem błony śluzowej drobnych oskrzeli,
C . wzmożoną reaktywnością oskrzeli,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe,
Zadanie 80.
Pył drewna twardego ma potwierdzone działanie rakotwórcze na:
A . mózg,
B . zatoki przynosowe,
C . przełyk,
D . skórę.
Zadanie 81.
Choroba zawodowa to choroba:
A . określona w wykazie chorób zawodowych lub spowodowana
działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia,
B . najczęściej występująca w środowisku pracy,
C . występująca z dużą częstością w populacji ogólnej,
D . spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla
zdrowia występujących w środowisku pracy i określona w
wykazie chorób zawodowych.
Zadanie 82.
W procesie pielęgnowania dobieranie osób, działań i sprzętu d o
zadań jest:
A . pierwszą fazą etapu planowania procesu pielęgnowania,
B . pierwszą
fazą
etapu
realizowania
procesu
pielęgnowania,
C . drugą fazą etapu planowania procesu pielęgnowania,
D . drugą fazą realizowania procesu pielęgnowania.
Zadanie 83.
Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu (NDN) w ciągu 8 godzin
pracy wynosi:
A . 95 dB - A,
B . 90 dB - A,
C . 85 dB - A,
D . 80 dB - A.
Zadanie 84.
Celem wizytacji pielęgniarskiej w zakładzie pracy jest:
A . rozpoznanie
warunków
technicznych
(sprawność,
bezpieczeństwo urządzeń),
B . rozpoznanie warunków higienicznych środowiska pracy,
C . rozpoznanie sytuacji organizacyjno-prawnej (stosowanie
przerw, wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych),
D . wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 85.
Służbę medycyny pracy stanowią:
A . lekarze, psycholodzy, rehabilitanci i inne osoby o
kwalifikacjach zawodowych przydatnych d o wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,
B . lekarze, socjolodzy, psycholodzy i inne osoby o
kwalifikacjach zawodowych przydatnych d o wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,
C . lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o
kwalifikacjach zawodowych przydatnych d o wykonywania
wielodyscyplinarnych zadań tej służby,
D . lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci i
inne osoby o kwalifikacjach zawodowych przydatnych d o
wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.
Zadanie 86.
Kodeks pracy uznaje za młodocianego osobę (pracownika):
A . poniżej 14 roku życia,
B . która ukończyła 14 lat a nie przekroczyła 15 lat,
C . która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 18 lat,
D . w wieku 18 - 21 lat.
Zadanie 87.
Które, z poniższych informacji o warunkach pracy m a obowiązek
przekazać pracodawca kierujący pracownika w celu wykonania
badania profilaktycznego?
A . zapewnienie o możliwości przeglądu stanowisk pracy w
celu dokonania oceny warunków pracy bez wykonywania
świadczeń medycznych,
B . informacji
o
higienicznych
warunkach
pracy,
organizacji pracy i sposobie jej wykonywania, dobowym
czasie pracy,
C . zapewnienie udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny
pracy działającej n a terenie zakładu pracy i wyniki
kontroli warunków pracy,
D . określenia rodzaju badania profilaktycznego, wskazania
stanowiska pracy; informacji o czynnikach szkodliwych
i warunkach uciążliwych wraz z wynikami pomiarów.
Zadanie 88.
Konwencję N r l49, dotyczącą zatrudniania oraz warunków pracy i
życia personelu pielęgniarskiego przyjęła w roku 1977:
A . Międzynarodowa Rada Pielęgniarek,
B . Międzynarodowa Organizacja Pracy,
C . Światowa Organizacja Zdrowia,
D . Unia Europejska.
Zadanie 89.
Jaka jest podstawowa metoda stosowana w diagnostyce uszkodzeń
słuchu wywołanych hałasem?
A . badanie słyszalności szeptu,
B . audiometria tonalna,
C . audiometria impedancyjna,
D . określenie progu odruchu strzemiączkowego.
Zadanie 90.
Podczas wykonywania pracy w pozycji wymuszonej (np. bardzo
pochylonej) występuje obciążenie organizmu człowieka:
A . dynamiczne,
B . statyczne,
C . umysłowe,
D . psychiczne.
Zadanie 91.
Celem działań służby medycyny pracy jest:
A . dostosowanie pracowników do wymagań stanowisk pracy,
B . dostosowanie
stanowisk
pracy
do
możliwości
pracowników,
C . wzajemne dostosowanie pracowników i stanowisk pracy do
siebie,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 92.
Nadzór warunków: higieny środowiska, higieny pracy, higieny w
szkołach, zdrowotnych żywności i żywienia - t o zadania
określone w ustawie o:
A . Państwowej Inspekcji Pracy,
B . Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
C . służbie medycyny pracy,
D . działalności leczniczej.
Zadanie 93.
Jakie badanie czynnościowe układu oddechowego jest najbardziej
przydatne w diagnostyce chorób zawodowych układu oddechowego?
A . spirometria,
B . zdolności wysiłkowej,
C . gazów krwi kapilarnej,
D . zdolności dyfuzyjnej płuc.
Zadanie 94.
Stres jest zjawiskiem powszechnym, którego nie można uniknąć.
Należy jednak zmniejszyć siłę jego oddziaływania i zapobiegać
negatywnym skutkom. Wskaż, n a czym polega zmniejszanie
działania stresu na poziomie indywidualnym?
A . n a zmianie warunków pracy w kierunku obniżenia
stresogenności,
B . n a wprowadzeniu zmian celem uzyskania awansu i rozwoju
zawodowego, tak aby zwiększyć motywację do pracy,
C . n a zmianie sposobów wykonania zadania roboczego, tak
a b y w efekcie uzyskać lepsze dostosowanie wymagań,
płynących z zadania, do możliwości pracownika,
D . n a działaniach zapobiegawczych skoncentrowanych n a
prewencji pierwotnej, prewencji wtórnej i prewencji
trzeciorzędowej.
Zadanie 95.
Postać kostna zespołu wibracyjnego charakteryzuje się:
A . drżeniem rąk, wypadaniem przedmiotów z rąk,
dolegliwościami bólowymi występującymi w ciągu dnia,
B . obrzękami i ograniczeniami ruchomości stawów kończyn
górnych lub dolnych szczególnie w porze nocnej,
C . utrudnionym poruszaniem się, któremu towarzyszy ból
oraz złamaniami kości długich,
D . osłabieniem czucia bólu, dotyku, wiśniowo - szarą
barwą skóry.
Zadanie 96.
Z a dodatni wynik testu skórnego punktowego (stosowanego w
diagnostyce alergii) uznaje się:
A . bąbel o średnicy większej o c o najmniej 3 m m o d
kontroli ujemnej,
B . bąbel o średnicy mniejszej o c o najmniej 3 m m o d
kontroli ujemnej,
C . bąbel o średnicy równej 0,1 m m w stosunku d o kontroli
ujemnej,
D . brak bąbla.
Zadanie 97.
Działanie toksyczne tlenku węgla polega na:
A . blokowaniu transportu tlenu przez hemoglobinę,
B . blokowaniu enzymów oddechowych (oksydazy),
C . osłabieniu dysocjacji hemoglobiny,
D . wszystkich powyższych mechanizmów.
Zadanie 98.
Które z niżej wymienionych chorób narządu głosu możemy
zaliczyć do choroby zawodowej.
A . guzki głosowe twarde,
B . wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
C . niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą
niedomykalnością,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 99.
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie okresowych badań
lekarskich byłym pracownikom, którzy byli zatrudnieni w
warunkach:
A . narażenia n a działanie substancji i czynników
rakotwórczych,
B . narażenia na działanie pyłów zwłókniających,
C . prawidłowe odpowiedzi A i B,
D . narażenia n a działanie czynników szkodliwych, których
stężenie
lub
natężenie
przekracza
normatywy
higieniczne.
Zadanie 100.
W przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika należy
skierować go do:
A . Poradni lekarza rodzinnego,
B . Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy,
C . Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
D . Lekarza Orzecznika ZUS.
Zadanie 101.
Podaj czynnik środowiska pracy, który powoduje przyspieszone
wchłanianie się trucizn d o organizmu przez nieuszkodzoną
skórę:
A . podwyższona wilgotność powietrza,
B . zapylenie,
C . wysoka temperatura,
D . hałas.
Zadanie 102.
Apteczki pierwszej pomocy w zakładach pracy powinny być
usytuowane i wyposażone zgodnie z:
A . ustaleniami z lekarzem sprawującym profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad pracownikami,
B . normami unijnymi,
C . wytycznymi pracodawcy,
D . zaleceniami właściwego inspektora pracy.
Zadanie 103.
Jaki akt prawny określa tryb, zakres, częstotliwość i
dokumentowanie badań profilaktycznych pracowników?
A . Ustawa z dnia 2 7 czerwca 1997r. o służbie medycyny
pracy,
B . Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z
3 0 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich
wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
C . Kodeks pracy,
D . Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 3 września 2011r. w
sprawie zadań służby medycyny pracy, których
wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga
posiadania dodatkowych kwalifikacji.
Zadanie 104.
Wymień czynniki chemiczne o udowodnionym działaniu
rakotwórczym dla ludzi, które mogą wystąpić w środowisku
pracy.
A . azbest,
chlorek
winylu,
związki
chromu
6-wartościowego,
B . aminy aromatyczne, rozpuszczalniki zanieczyszczone
benzenem, hałas,
C . p y ł skór zwierzęcych, wirus zapalenia wątroby typu A ,
promieniowanie jonizujące,
D . sadze kominowe, pył drewna twardego, tlenek węgla,
promieniowanie elektromagnetyczne.
Zadanie 105.
Jakie informacje powinny być wywieszone w zakładach pracy, w
punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach?
A . informacje o zawartości apteczki,
B . dane personalne pracodawcy,
C . instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie
wypadku oraz wykazy pracowników przeszkolonych w
udzielaniu pierwszej pomocy,
D . numer telefonu inspektora BHP.
Zadanie 106.
C o bezpośrednio powinno poprzedzać plan
pielęgniarskiego w miejscu pracy?
A . pozyskiwanie informacji,
B . gromadzenie informacji,
C . analiza danych,
D . ustalenie rozpoznania pielęgniarskiego.
postępowania
Zadanie 107.
Z jakich środków finansowana jest profilaktyczna opieka
zdrowotna, sprawowana przez służby medycyny pracy w
odniesieniu d o byłych pracowników wykonujących pracę w
kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi lub pyłami
zwłókniającymi, jeśli zakład pracy zatrudniający kiedyś tych
pracowników uległ likwidacji?
A . środków własnych byłych pracowników zakładu,
B . środków pochodzących z dotacji celowej n a zadania
własne samorządu województwa,
C . środków budżetu województw,
D . środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zadanie 108.
Pełnoobjawową astmę oskrzelową o podłożu zawodowym najczęściej
poprzedza:
A . infekcja górnych dróg oddechowych,
B . trwałe pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego lub
zimna,
C . dyskomfort psychiczny, ogólne złe samopoczucie,
D . odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.
Zadanie 109.
J a k długi czas przerwy w pracy przysługuje osobie
niepełnosprawnej dodatkowo na gimnastykę lub wypoczynek?
A . 15 minut i jest wliczany do czasu pracy,
B . 15 minut i nie jest wliczany do czasu pracy,
C . 30 minut i jest wliczany do czasu pracy,
D . 30 minut i nie jest wliczany do czasu pracy.
Zadanie 110.
Pylicą płuc nazywamy:
A . nagromadzenie się pyłu w płucach,
B . każdy proces chorobowy płuc spowodowany wdychaniem
pyłu,
C . nagromadzenie się pyłu w płucach i reakcje tkanki
płucnej na jego obecność,
D . zmiany osłuchowe przy narażeniu na pyły.
Zadanie
Które z
zespołu
A.
B.
C.
D.
111.
badań NIE należą d o badań stosowanych w diagnostyce
wibracyjnego? Próba:
oziębiania,
białej plamy,
uciskowa,
uczuleniowa.
Zadanie
Wysiłek
A.
B.
C.
D.
112.
statyczny związany jest ze:
zmianą położenia ciała w czasie pracy,
zmianą długości mięśni w czasie wykonywania czynnośc,
pozycją stojącą w czasie pracy,
zwiększeniem napięcia mięśni bez zmiany ich długości.
Zadanie 113.
Kogo NIE dotyczy zakaz zatrudniania w porze nocnej i w
godzinach nadliczbowych?
A . młodocianych,
B . kobiet w ciąży,
C . niepełnosprawnych,
D . osób ( w tym niepełnosprawnych) zatrudnionych przy
pilnowaniu.
Zadanie 114.
Przez pomieszczenie stałej pracy rozumie się pomieszczenie
pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika
w ciągu doby przekracza:
A . 2 godziny,
B . 3 godziny,
C . 4 godziny,
D . 6 godzin.
Zadanie 115.
G a z używany d o dezynsekcji i dezynfekcji dużych obiektów,
którego istota działania toksycznego polega n a zahamowaniu
oddychania
tkankowego
poprzez
blokowanie
żelaza
trójwartościowego to:
A . cyjanowodór,
B . tlenek węgla,
C . azot,
D . acetylen.
Zadanie 116.
D l a prawidłowej oceny stanu zdrowia lekarz przeprowadzający
badania profilaktyczne:
A . kieruje się wskazówkami metodycznymi, stanowiącymi
załącznik d o rozporządzenia w sprawie przeprowadzania
badań profilaktycznych pracowników,
B . może poszerzyć zakres badania profilaktycznego o
dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz
badania dodatkowe,
C . może wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż
to określono we wskazówkach metodycznych,
D . może poszerzyć zakres badania profilaktycznego o
dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz
badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin
następnego badania, niż t o określono w e wskazówkach
metodycznych.
Zadanie 117.
Każdy pracodawca rozpoczynający ( i zmieniający) działalność
jest obowiązany w terminie 3 0 dni o d rozpoczęcia działalności
zawiadomić:
A . Państwową Inspekcję Pracy, Inspekcję Sanitarną,
B . Inspekcję Sanitarną, Społeczną Inspekcję Pracy,
C . Społeczną Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Pracy,
D . Służbę medycyny pracy, Inspekcję Ochrony Środowiska.
Zadanie 118.
Organem powołanym d o nadzoru i kontroli przestrzegania prawa
pracy w zakładach pracy jest:
A . Państwowa Inspekcja Sanitarna,
B . Światowa Organizacja Zdrowia,
C . Państwowa Inspekcja Pracy,
D . Służby Medycyny Pracy.
Zadanie 119.
Zawodowe zatrucie siarkowodorem jest możliwe
pracujących w zawodach:
A . pracownik kanalizacji,
B . pracownik rafinerii, pracownik garbarni,
C . pracownik koksowni, gazowni,
D . wszystkie powyższe.
u
osób
Zadanie 120.
Powyżej ilu dni czasowej niezdolności d o pracy spowodowanej
chorobą wymagane jest przeprowadzenie profilaktycznego badania
kontrolnego?
A . 20 dniach,
B . 30 dniach,
C . 2 miesiącach,
D . 3 miesiącach.
Zadanie 121.
Kobiety ciężarne NIE powinny pracować
komputerowych:
A . przez cały okres ciąży,
B . powyżej 4 godzin na dobę,
C . powyżej 2 godzin/dzień pracy,
D . zależy od uznania pracodawcy.
przy
monitorach
Zadanie 122.
Co to jest pył respirabilny?
A . pył zatrzymywany w górnych drogach oddechowych,
B . pył o ziarnach dochodzących do pęcherzyków płucnych,
C . wszelki pył wdychany przez człowieka,
D . ziarna pyłu znajdujące się na stanowisku pracy.
Zadanie 123.
Ustawa z dnia 2 7 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy, jest
realizacją:
A . kodeksu pracy,
B . rozporządzeń Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
C . Narodowego Programu Zdrowia,
D . postanowień Konwencji 155 i 161.
Zadanie 124.
Pielęgniarka wizytując zakład pracy, obserwuje wyłącznie
stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej. W
związku z powyższym jest to wizytacja:
A . zupełna,
B . wycinkowa,
C . zbiorowa,
D . robocza.
Zadanie 125.
Objaw Raynauda występuje w przebiegu zatrucia:
A . benzyną,
B . toluenem,
C . chlorkiem winylu,
D . trójchloroetylenem (tri).
Zadanie 126.
Pielęgniarka
praktykująca
indywidualnie
w
zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi zobowiązana
jest prowadzić dokumentację służby medycyny pracy i jest t o
księga:
A . udzielanych konsultacji,
B . odwołań od treści zaświadczeń,
C . wizytacji stanowisk pracy,
D . przeprowadzonych kontroli.
Zadanie 127.
Przewlekłe wdychanie par benzyny może spowodować:
A . raka przełyku,
B . zapalenie płuc,
C . przewlekłe zatrucie ołowiem,
D . przedziurawienie przegrody nosa.
Zadanie 128.
U którego z niżej podanych pracowników istnieje największe
prawdopodobieństwo zawodowego wirusowego zapalenia wątroby:
A . lekarza w poradni ogólnej,
B . pielęgniarki w szpitalu,
C . rejestratorki w poradni,
D . lekarza w poradni okulistycznej.
Zadanie 129.
W ocenie mikroklimatu w środowisku pracy uwzględnia się:
A . temperaturę, wilgotność, prędkość ruchu powietrza,
B . temperaturę, oświetlenie, wilgotność powietrza,
C . temperaturę, zapylenie, ruch powietrza,
D . temperaturę, wibrację, oświetlenie.
Zadanie 130.
Silne, rozlane, kurczowe bóle brzucha połączone z brakiem
łaknienia, zaparciami, wymiotami i bezmoczem, mogą świadczyć o
zatruciu:
A . ołowiem,
B . tlenkiem węgla,
C . dwutlenkiem węgla,
D . chlorem.
Zadanie 131.
Podjęcie oraz zakończenie działalności przez podstawową
jednostkę służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia do:
A . właściwej okręgowej izby lekarskiej lub okręgowej izby
pielęgniarek i położnych,
B . właściwej okręgowej izby lekarskiej oraz właściwego
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
C . właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy,
D . właściwego urzędu marszałkowskiego.
Zadanie 132.
Która z ról pielęgniarki służby medycyny pracy m a charakter
tradycyjny?
A . organizacyjno-kierownicza,
B . kształcąco-wychowawcza,
C . pomocniczo-lecznicza,
D . badawczo-naukowa.
Zadanie 133.
Wykaz chorób zawodowych w Polsce ustalony jest:
A . dla poszczególnych zawodów,
B . według resortów,
C . według branż, przemysłu, budownictwa, transportu,
D . wspólny dla zatrudnionych w Polsce.
Zadanie 134.
Konwencja N r 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy wraz z
Zaleceniami uzupełniającymi N r 171 zakłada, ż e główną funkcją
służby medycyny pracy powinna być rola:
A . lecznicza,
B . zapobiegawcza,
C . leczniczo - zapobiegawcza,
D . rehabilitacyjna.
Zadanie 135.
Marketing programów promujących zdrowie w miejscu pracy
dotyczy:
A . rozpoznawania potrzeb zdrowotnych,
B . planowania celów i zadań promocji zdrowia,
C . informowania, reklamowania i zachęcania d o realizacji
programów promujących zdrowie,
D . oceniania efektywności programów promujących zdrowie.
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 410415
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać:
A . wzmożoną potliwość,
B . drętwienie rąk,
C . wilczy głód,
D . wzmożone pragnienie.
Zadanie 2.
Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, jest
znaczne poszerzenie żył szyjnych, duszność i niepokój chorego
oraz:
A . tachykardia, wzrost ciśnienia,
B . tachykardia, spadek ciśnienia,
C . bradykardia, spadek ciśnienia,
D . bradykardia, wzrost ciśnienia.
Zadanie 3.
Który z wymienionych składników pokarmowych
wchłanianie żelaza pokarmowego?
A . nienasycone kwasy tłuszczowe,
B . białka pochodzenia zwierzęcego,
C . kwas foliowy,
D . kwas askorbinowy.
zwiększa
Zadanie 4.
Utratę masy i siły mięśniowej w procesie starzeniau,
potęgowaną
przez
zmniejszenie aktywności fizycznej
i
współistniejące choroby, określa się jako:
A . kserostomia,
B . fizjoskleroza,
C . sarkopenia,
D . polipragmazja.
Zadanie 5.
Objawy kliniczne, takie jak rumień o kształcie motyla n a
policzkach, liszaj krążkowy, nadwrażliwość skóry n a światło,
charakterystyczne są dla:
A . reumatoidalnego zapalenia stawów,
B . gorączki reumatycznej,
C . twardziny układowej,
D . tocznia układowego.
Zadanie 6.
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane:
A . przewlekłą farmakoterapią,
B . powiększeniem wątroby,
C . spadkiem aktywności fizycznej,
D . zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit.
Zadanie 7.
O miażdżycy zarostowej kończyn dolnych świadczą następujące
objawy:
A . bóle kończyn dolnych, uczucie zimna, parestezje,
zaburzenia troficzne,
B . nagły silny ból w kończynie, zimna, blada skóra,
zaburzenia czucia,
C . symetryczne zblednięcie palców, obrzęk, oziębienie,
zaburzenia czucia,
D . zaczerwienienie skóry, wzmożone ucieplenie, ból
kończyny, obrzęk.
Zadanie 8.
Jedna z najbardziej typowych lokalizacji procesu zapalnego w
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to:
A . mięśnie obręczy barkowej,
B . stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,
C . stawy krzyżowo-biodrowe,
D . stawy kolanowe.
Zadanie 9.
Który z następujących czynników NIE
wystąpienia choroby niedokrwiennej serca?
A . cukrzyca,
B . wysokie stężenie lipidów HDL,
C . nadciśnienie tętnicze,
D . palenie papierosów.
zwiększa
ryzyka
Zadanie 10.
Przeciwwskazaniem do biopsji aspiracyjnej szpiku jest:
A . małopłytkowość,
B . hemofilia,
C . skaza krwotoczna,
D . nie ma przeciwskazań do biopsji aspiracyjnej szpiku.
Zadanie 11.
N a początku farmakoterapii preparatami żelaza, chorego należy
uprzedzić o możliwości:
A . wystąpienia bólu głowy,
B . pojawienia
się
zaburzeń
czynności
przewodu
pokarmowego,
C . wystąpienia ciemnego zabarwienia moczu,
D . wystąpienia świądu skóry.
Zadanie 12.
W farmakologicznym przygotowaniu pacjenta d o koronarografii
należy uwzględnić odstawienie leków:
A . wszystkich,
B . przeciwzakrzepowych,
C . przeciwpłytkowych,
D . obniżających ciśnienie tętnicze krwi.
Zadanie 13.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:
A . prawokomorowej niewydolności krążenia,
B . krwotoku,
C . odwodnieniu,
D . wstrząsie anafilaktycznym.
Zadanie 14.
W jakim celu informujemy pacjenta z e zesztywniającym
zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK), o konieczności stałego
prowadzenia ćwiczeń fizycznych?
A . likwidacji sztywności porannej,
B . zwiększenia napięcia mięśni,
C . poprawy kondycji fizycznej,
D . utrzymania odpowiedniej postawy oraz ruchomości
kręgosłupa i klatki piersiowej.
Zadanie 15.
Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą
mocznicą?
A . obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B . świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C . wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D . obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.
Zadanie 16.
Charakterystyczne objawy dla niedokrwistości z niedoboru
witaminy B12:
A . rozwijają się bardzo szybko,
B . dotyczą w pierwszej kolejności zmian neurologicznych,
C . dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego,
D . rozwijają się bardzo powoli i podstępnie, c o pozwala
na fizjologiczną adaptację organizmu.
Zadanie 17.
W wywiadzie pacjent zgłasza nudności, wymioty bezpośrednio p o
posiłku zawierające nie strawione resztki pokarmowe o kwaśnym
zapachu. Powyższe objawy wskazują o pochodzeniu wymiotów z:
A . przełyku,
B . żołądka,
C . jelit,
D . dwunastnicy.
Zadanie 18.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:
A . leczonej kilka miesięcy diklofenakiem z powodu choroby
stawów,
B . leczonej pridinolem z powodu parkinsonizmu,
C . leczonej insuliną dłużej niż 10 lat,
D . stosującej doustne środki antykoncepcyjne.
Zadanie 19.
D o szpitala został przyjęty pacjent z bólami brzucha o
charakterze napadowym (falowym), zatrzymaniem gazów i stolca
(wzdęcia), wymiotujący treścią cuchnącą o zabarwieniu
brunatno-zielonym (tzw. "wymioty kałowe"). Powyższe objawy
świadczą o:
A . chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B . krwawieniu z żylaków przełyku,
C . niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D . atonii żołądka.
Zadanie 20.
Dieta pacjentów z rozpoznaniem przewlekłego zapaleniem
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych NIE powinna zawierać:
A . produktów z dużą zawartością błonnika,
B . węglowodanów prostych,
C . produktów z niską zawartością tłuszczu,
D . warzyw i owoców gotowanych.
Zadanie 21.
Jakie jest często występujące powikłanie
lędźwiowym?
A . niedowład kończyn dolnych,
B . ból głowy,
C . krwawienie podpajęczynówkowe,
D . krwawienie podtwardówkowe,
po
nakłuciu
Zadanie 22.
Rozpoznanie AIDS stawia się w chwili zdiagnozowania u osoby
wirusa HIV. O zaawansowanym niedoborze odporności stanowią
również różne schorzenia, w tym nowotwory. Jednym z z
nowotworów definiujących AIDS jest:
A . chłoniak Hodgkina,
B . szpiczak mnogi,
C . mięsak Kaposiego,
D . nowotwór jajnika.
Zadanie
Błonnik
A.
B.
C.
23.
w diecie chorego na cukrzycę:
przyspiesza wchłanianie cukru i tłuszczów,
hamuje szybkość wchłaniania cukru i tłuszczów,
n i e m a wpływu n a szybkość wchłaniania cukru, ale
zapobiega i hamuje wchłanianie tłuszczów,
D . przyspiesza wchłanianie cukru a hamuje wchłanianie
tłuszczów.
Zadanie 24.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?
A . zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem
dysfunkcji nerek,
B . u chorych z przewlekłą mocznicą ilość wydalanego moczu
w ciągu doby nie przekracza 400 ml,
C . dieta bogata w mięso, sery, sól kuchenną, sprzyja
powstawaniu kamicy szczawianowej,
D . niedokrwistość towarzyszy zawsze objawom przewlekłej
niewydolności nerek.
Zadanie 25.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:
A . przewlekłej niewydolności nerek,
B . ostrej niewydolności nerek,
C . zakażenia układu moczowego,
D . kolki nerkowej.
Zadanie 26.
Objawy w chorobie posurowiczej występują:
A . natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny,
B . po 2 godzinach po podaniu surowicy lub penicyliny,
C . po dobie od podania surowicy lub penicyliny,
D . po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny.
Zadanie 27.
W napadzie tężyczki pacjentowi należy podać drogą dożylną
roztwór:
A . wapnia,
B . magnezu,
C . potasu,
D . sodu.
Zadanie 28.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest:
A . podejrzenie choroby niedokrwiennej serca, u osób z
bólami w klatce piersiowej i prawidłowym lub wątpliwym
spoczynkowym zapisie EKG,
B . wykrycie
przebiegającej
bezobjawowo
choroby
niedokrwiennej serca, u osób z grupy wysokiego ryzyka
zachorowania,
C . świeży zawał mięśnia sercowego,
D . ocena tolerancji wysiłku i rokowania p o zawale serca,
diagnostyka zaburzeń rytmu.
Zadanie 29.
Osutka plamisto-grudkowa jest
alergiczną na:
A . leki farmakologiczne,
B . użądlenia owadów,
C . nawozy sztuczne,
D . substancje zapachowe.
charakterystyczną
reakcją
Zadanie 30.
Bóle głodowe s ą objawem charakterystycznym występującym w
chorobie:
A . wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B . wrzodowej dwunastnicy,
C . wrzodowej żołądka,
D . zapaleniu błony śluzowej żołądka.
Zadanie 31.
U pacjenta w trakcie badania fizykalnego został stwierdzony
dodatni objaw Goldflama, który świadczy o schorzeniach w
obrębie:
A . pęcherzyka żółciowego,
B . wątroby,
C . śledziony,
D . nerek.
Zadanie 32.
Bladość skóry i śluzówek, osłabienie, skłonności d o omdleń,
bicie serca, zawroty i bóle głowy, szum w uszach, łatwe
męczenie się - są bardzo charakterystyczne dla:
A . niedokrwistości z niedoboru żelaza,
B . niedokrwistości hemolitycznej,
C . ostrej białaczki szpikowej,
D . wszystkich niedokrwistości.
Zadanie 33.
Wykwit skórny zawierający o d momentu powstania treść ropną
nosi nazwę:
A . przeczos,
B . krosta,
C . bąbel,
D . owrzodzenie.
Zadanie 34.
Oceny sprawności procesów poznawczych pacjenta w wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:
A . testu Tinetti, skali Bradena,
B . testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C . skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D . skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.
Zadanie 35.
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu
pokarmów płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło d o
przełyku, to:
A . dysfazja,
B . dysfagia,
C . dysplazja,
D . dyzartria.
Zadanie 36.
W czasie trwania ataku dychawicy oskrzelowej NIE należy
podawać:
A . Aminofiliny,
B . Clemastinu,
C . Diazepamu,
D . Salbutamolu.
Zadanie 37.
Źródłem żelaza hemowego są między innymi:
A . orzechy,
B . brokuły,
C . podroby,
D . ryby.
Zadanie 38.
Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy NIE jest/są:
A . bradykardia,
B . tachykardia,
C . nudności,
D . zmęczenie.
Zadanie 39.
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w:
A . cewce bliższej nerki,
B . cewce dalszej nerki,
C . pętli Henlego nerki,
D . części korowej nerki.
Zadanie 40.
D o bezwzględnych przeciwwskazań leczenia trombolitycznego w
zawale serca należy:
A . przebyty udar krwotoczny mózgu,
B . aktualne leczenie przeciwkrzepliwe,
C . niekontrolowane nadciśnienie,
D . czynna nisza wrzodowa.
Zadanie 41.
W których odcinkach jelita grubego najczęściej rozwija się
choroba nowotworowa?
A . okrężnicy wstępującej i zstępującej,
B . kątnicy i okrężnicy esowatej,
C . odbytnicy i bańce odbytniczej,
D . przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą.
Zadanie 42.
Napad
dny
moczanowej
dotyczący
śródstopno-paliczkowego nazywamy:
A . artrocentozą,
B . podagrą,
C . gonagrą,
D . zastrzałem.
pierwszego
stawu
Zadanie 43.
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla:
A . niewydolności oddechowej,
B . niewydolności krążenia,
C . czerwienicy prawdziwej,
D . przewlekłej białaczki szpikowej.
Zadanie 44.
Które z podanych pokarmów s ą przeciwwskazane dla chorego z
zespołem jelita drażliwego w okresie biegunek?
A . zupy zabielane śmietaną,
B . słaba herbata,
C . woda mineralna niegazowana,
D . chude gotowane ryby.
Zadanie 45.
W ciągu ilu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia
glukozą powinien wypić glukozę?
A . 3 - 5,
B . 5 - 10,
C . 10 - 15,
D . 25 - 30.
Zadanie 46.
W dnie moczanowej nadmierny wysiłek fizyczny, palenie tytoniu,
stres, nadużywanie alkoholu powodują:
A . znaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego,
B . nieznaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego,
C . wzrost stężenia kwasu moczowego,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 47.
W oddziale przebywa 55-letnia pacjentka, która o d 3 tygodni
jest unieruchomiona z powodu przewlekłej zastoinowej
niewydolności krążenia. Przy próbie pionizacji pojawia się ból
w łydce, lekkie zasinienie kończyny oraz różnica w obwodach
kończyn. U chorej należy podejrzewać:
A . hipotonię ortostatyczną,
B . zakrzepicę żył głębokich,
C . zmiany w układzie ruchowym,
D . rwę kulszową.
Zadanie 48.
Pacjenta z podejrzeniem niedrożności jelit, w celu wykonania
przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej, należy
ułożyć w pozycji:
A . stojącej i leżącej na plecach,
B . Fowlera i leżącej na plecach,
C . bezpiecznej i leżącej na plecach,
D . Trendelenburga i leżącej na plecach.
Zadanie 49.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:
A . asystolia,
B . migotanie przedsionków,
C . migotanie komór,
D . trzepotanie komór.
Zadanie 50.
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać:
A . w zamrażalniku,
B . w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C,
C . w temperaturze pokojowej bez dostępu światła,
D . w apteczce domowej.
Zadanie 51.
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego
u
osób starszych, n a skutek hipoglikemii,, hipoksji,
niedożywienia,
infekcji,
chorób
przewlekłych,
zaburzeń
wodno-elektrolitwych,
a
także
zatruć,
które zakłócają
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić:
A . depresja,
B . majaczenie (delirium),
C . senność potologiczna,
D . udar mózgu.
Zadanie 52.
Profil glikemii wykonuje się w celu:
A . oceny glikemii,
B . oceny acetonurii,
C . ustalenia prawidłowych dawek insuliny w cukrzycy
jawnej,
D . rozpoznania cukrzycy utajonej.
Zadanie 53.
Kinezyterapia to:
A . forma zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatury
poniżej 0 stopni C,
B . leczenie ruchem (ćwiczenia bierne i czynne, w
odciążeniu i z oporem),
C . forma rehabilitacji psycho-ruchowej, z zastosowaniem
koni,
D . terapia zajęciowa - rysunkowa.
Zadanie 54.
W profilaktyce chorób układu krążenia zaleca się ograniczenie
podaży sodu do 2-3 g na dobę, co oznacza, że:
A . można dosalać potrawy solą kuchenną w ilości 2-3 g n a
dobę,
B . nie należy dosalać potraw,
C . należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny,
D . prawidłowe odpowiedzi B i C.
Zadanie 55.
Zmiany w wyglądzie zewnętrznym pacjenta, jak - powiększenie
r ą k i stóp, twarzoczaszki i języka, pogrubienie rysów twarzy,
obrzęk tkanek miękkich, zwiększenie masy ciała - t o obraz
kliniczny:
A . zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku śluzowatego w przebiegu niedoczynności
tarczycy,
C . akromegalii,
D . otyłości.
Zadanie 56.
Które z podanych niżej produktów spożywczych mają najmniejszą
zawartość puryn?
A . kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby,
B . grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba,
C . chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy,
D . sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata.
Zadanie 57.
Swoista immunoterapia alergenowa (allergy immunotherapy - AIT,
syn. odczulanie) jest skuteczna w przypadkach alergii na:
A . nikiel,
B . penicyliny,
C . owoce morza,
D . roztocza kurzu domowego.
Zadanie 58.
Reakcje niepożądane, natychmiastowe, związane z podawaniem
cytostatyków, to wszyskie wymienione, Z WYJĄTKIEM:
A . nudności,
B . wymiotów,
C . odczynu uczuleniowego,
D . mielotoksyczności.
Zadanie 59.
Pochodne biguanidu, sulfanylomocznika,
zastosowanie w leczeniu:
A . choroby niedokrwiennej serca,
B . cukrzycy,
C . nadciśnienia tętniczego,
D . niedoczynności kory nadnerczy.
akarboza,
mają
Zadanie 60.
Którzy chorzy na gruźlicę NIE są zakaźni?
A . chorzy na gruźlicę płuc z rozpadem,
B . chorzy na pozapłucne postacie gruźlicy,
C . chorzy na gruźlicę oskrzeli,
D . chorzy na gruźlicę krtani.
Zadanie 61.
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły:
A . pierwotnej,
B . wtórnej,
C . późnej,
D . utajonej.
Zadanie 62.
Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel,
trzeszczenia nad podstawą płuc to objawy:
A . lewokomorowej niewydolności serca,
B . przewlekłej niewydolności serca,
C . choroby niedokrwienne serca,
D . nadciśnienia tętniczego.
Zadanie 63.
Napad dny moczanowej spowodowany, jest:
A . występowaniem złogów kryształów w jamie stawu,
owrzodzeniem,
B . ostrym stanem zapalnym stawu, niedokrwieniem,
C . niedokrwieniem tkanki łącznej i owrzodzeniami,
D . ostrym stanem zapalnym i złogami kryształów w jamie
stawu.
Zadanie 64.
W leczeniu dny moczanowej, NIE zalecane jest podawanie:
A . kolchicyny 0,5mg /d,
B . allopurinolu>300/dl,
C . probenecydu>300/dl,
D . kwasu acetylosalicylowego <3,0/d.
Zadanie 65.
Objawami przemawiającymi z a rozpoznaniem pełnoobjawowego
przełomu tyreotoksycznego mogą być wszystkie wymienione, poza:
A . gorączką 38º - 40º C,
B . nudnościami i wymiotami,
C . niepokojem i silnym pobudzeniem,
D . bradykardią.
Zadanie 66.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/są:
A . uczucie silnego pragnienia,
B . suchość błon śluzowych,
C . obrzęki obwodowe ciała,
D . zaburzenia psychiczne.
Zadanie 67.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się
nykturię, co oznacza:
A . bolesne oddawanie moczu,
B . konieczność oddawania moczu w nocy,
C . obecność białka w moczu,
D . zwiększone wydalanie moczu.
Zadanie 68.
Asystowanie człowiekowi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu 1 4
fundamentalnych potrzeb, jeśli o n sam nie m a k u temu
odpowiedniej siły, woli lub wiedzy - t o rola pielęgniarki
według teorii:
A . D. Orem,
B . F. Nightingale,
C . V. Henderson,
D . B. Neuman.
Zadanie 69.
Leczenie lekami z grupy receptorów B2-adrenergicznych w
postaci wziewnej, może prowadzić d o istotnego spadku w
surowicy krwi poziomu:
A . wapnia,
B . sodu,
C . potasu,
D . chlorków.
Zadanie 70.
Pacjenta d o trepanobiopsji szpiku należy ułożyć w pozycji
leżącej na:
A . plecach, z kończynami zgiętymi w stawach kolanowych,
B . plecach, z kończynami wyprostowanymi w stawach
kolanowych,
C . boku, z kolanami podgiętymi do przodu,
D . boku, z kończynami wyprostowanymi w stawach
kolanowych.
Zadanie 71.
Wskaż, które z wymienionych leków mogą wywołać zespół objawów
klinicznych przypominających toczeń rumieniowaty układowy:
A . prokainamid,
B . hydralazyna,
C . chloropromazyna,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 72.
D o modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo naczyniowych należą:
A . wiek mężczyzny 4 5 lat, kobiety 5 5 lat, palenie
tytoniu, nieprawidłowe nawyki żywieniowe,
B . nadciśnienie tętnicze, nadwaga lub otyłość, złe nawyki
żywieniowe,
C . palenie
tytoniu,
nieprawidłowe
żywienie,
mała
aktywność fizyczna, upośledzona tolerancja glukozy,
D . mała aktywność fizyczna, cukrzyca, złe żywienie,
palenie tytoniu.
Zadanie 73.
Charakterystyczne dla niedokrwistości Addisona-Biermera,
jest/są:
A . parestezje, pęknięcia w kącikach ust, gładki czerwony
język,
B . zaburzenia czucia, osłabienie siły mięśniowej, ból
brzucha, biegunki,
C . skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt,
D . bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach.
Zadanie 74.
Przeciwwskazaniem d o rozpoczęcia rehabilitacji u pacjenta p o
zawale mięśnia sercowego jest:
A . brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa,
zaburzeń rytmu,
B . normalizacja
ciśnienia
i
tętna,
wskaźników
biochemicznych martwicy mięśnia sercowego,
C . powrót d o prawidłowo ukształtowanego zespołu QRS,
załamka Q, załamka T,
D . postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji.
Zadanie 75.
D o skal wykorzystywanych w ocenie ryzyka wystąpienia odleżyn
NIE należy skala:
A . Douglas,
B . Norton,
C . Glasgow,
D . Waterlow.
Zadanie 76.
Według Gella i Coombsa, typ III nadwrażliwości związany z
powstaniem kompleksów immunologicznych, nie prowadzi do:
A . astmy alergicznej,
B . choroby posurowiczej,
C . układowego zapalenia naczyń,
D . reumatoidalnego zapalenia stawów.
Zadanie 77.
Spośród wymienionych, wskazaniem do biopsji nerki, jest:
A . białkomocz o nieznanej etiologii,
B . skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek,
C . wodonercze,
D . nowotwory nerek.
Zadanie 78.
Konsekwencją upadków osób w wieku podeszłym, o charakterze
psychologicznym jest występowanie tzw.
zespołu:
jest
występowanie tzw.:
A . utrwalonych zaburzeń równowagi,
B . splątaniowego,
C . poupadkowego (post fall syndrome),
D . nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing),
Zadanie 79.
Na ogół, pierwszym objawem zespołu nerczycowego, jest:
A . zmęczenie, skąpomocz,
B . pienienie się moczu, obrzęki,
C . zapach amoniaku z ust,
D . wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu.
Zadanie 80.
Obserwując chorego z niewydolnością wątroby pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:
A . występowanie bólu
i towarzyszące m u objawy
emocjonalne,
B . aktywność psychomotoryczną chorego oraz stan
świadomości,
C . reakcje na bodźce zewnętrzne,
D . rodzaj niewydolności wątroby.
Zadanie 81.
Pacjent z rozpoznaną astmą oskrzelową, nie posiada wiedzy
dotyczącej czynników wyzwalających objawy astmy, ani też
motywacji d o podjęcia zgłębienia wiedzy. Który z systemów
pielęgnowania w g Orem, powinien być zastosowany w opiece nad
pacjentem?
A . system w pełni kompensacyjny,
B . system częściowo-kompensacyjny,
C . system wspierająco-uczący,
D . system rozwojowy.
Zadanie 82.
Według teorii D . Orem, działanie "za" i "dla" pacjenta t o
metoda pracy pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku:
A . braku deficytów w samoopiece,
B . ograniczeń w samoopiece,
C . dużych deficytów w samoopiece,
D . żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 83.
U chorych n a POChP najlepiej rozpocząć tlenoterapię stosując
"wąsy tlenowe" o przepływie:
A . 1-2 l/min,
B . 2-3 l/min,
C . 3-4 l/min,
D . 4-5 l/min.
Zadanie 84.
Które, z poniższych elementów planu pielęgnacyjnego, odnoszą
s i ę d o opieki nad pacjentem, u którego w przebiegu ostrej
białaczki szpikowej doszło do wylewu krwi do jamy stawowej?
A . ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem
krwawym, pomoc w czynnościach dnia codziennego,
obserwacja natężenia bólu, komasacja czynności,
B . założenie gipsu n a staw objęty wylewem krwawym,
prowadzenie bilansu płynów, ułożenie w pozycji
wysokiej, nawilżanie powietrza,
C . zastosowanie opatrunku z płynu Burowa n a staw objęty
wylewem krwawym, komasowanie czynności, stosowanie
diety ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej,
D . stosowanie diety bogatobiałkowej, obserwowanie powłok
skórnych, toaleta ciała letnią wodą, podawanie
ciepłych płynów do picia.
Zadanie 85.
D o przestrzegania diety niskoresztkowej, wysokoenergetycznej,
bogatej w białko, składniki mineralne i witaminy należy
zachęcać chorego z:
A . kamicą pęcherzyka żółciowego,
B . zespołem jelita drażliwego,
C . wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego,
D . owsicą.
Zadanie 86.
Głównym źródłem witaminy B12 są:
A . owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby,
B . jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe,
C . wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso,
D . drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne.
Zadanie 87.
Według Lalonda do czynników ryzyka zachorowania należą:
A . styl życia, kontakty seksualne, szczepienia,
B . czynniki genetyczne, warunki pracy i mieszkania,
opieka zdrowotna,
C . choroby zakaźne, czynniki środowiskowe, ochrona
zdrowia, zmiany klimatyczne,
D . styl
życia,
czynniki
środowiskowe,
czynniki
genetyczne, ochrona zdrowia.
Zadanie 88.
Przed
pobraniem
plwociny
indukowanej
do
badania
bakteriologicznego NIE należy:
A . wykonywać toalety jamy ustnej,
B . wykonywać płukania jamy ustnej wodą przegotowaną,
C . wykonywać inhalacji,
D . rozpoczynać farmakoterapii antybiotykami.
Zadanie
Obrzęki
A.
B.
C.
D.
89.
pochodzenia sercowego mają charakter:
przelotny,
ciastowaty,
śluzowaty,
rozlany.
Zadanie 90.
Pierwszy etap procesu pielęgnowania - rozpoznawanie stanu
pacjenta i środowiska, NIE zawiera fazy:
A . określenia zasobów ludzkich, rzeczowych,
B . gromadzenia danych,
C . analizowanie i syntetyzowanie danych,
D . stawiania diagnozy pielęgniarskiej.
Zadanie 91.
Wybierz poprawne stwierdzenie dotyczące choroby Addisona:
A . jest t o zespół objawów chorobowych związany z
nadmiernym wydzielaniem glikokortykosteroidów,
B . jest t o zespół objawów chorobowych związany z
nadmiernym wydzielaniem mineralokortykosteroidów,
C . charakterystycznym objawem choroby jest wzmożona
pigmentacja
skóry,
otyłość
brzuszna
oraz
hiperglikemia,
D . charakterystycznym objawem choroby jest wzmożona
pigmentacja skóry i błon śluzowych, brak łaknienia,
spadek masy ciała.
Zadanie 92.
Afazja, zaburzenia orientacji i zachowania, pamięci świeżej a
następnie odległej, powolny podstępny początek, charakteryzuje
chorobę:
A . chorobę Alzheimera,
B . otępienie czołowo-skroniowe,
C . stwardnienie rozsiane,
D . chorobę Lewy'ego.
Zadanie 93.
W okresie zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)
zaleca się:
A . uruchomienie stawów, ciepłe okłady, dbanie o wyprost w
stawach kolanowych,
B . leżenie w łóżku, prawidłowe ułożenie chorego,
profilaktyka przykurczy, walka z bólem,
C . rehabilitacja lecznicza, włączenie jak najszybciej
ćwiczeń, zalecana krioterapia,
D . leczenie przeciwbólowe, ćwiczenia wzmacniające siłę
mięśni.
Zadanie 94.
Objaw polegający n a nagłym, przemijającym skurczu tętniczek
palców dłoni, zwykle przy ekspozycji n a zimno, który powoduje
zblednięcie, a następnie zasinienie i zaczerwienienie skóry
palców to:
A . objaw Raynauda,
B . artropatia Jaccouda,
C . objaw Rovsinga,
D . objaw Goldflama.
Zadanie 95.
U chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w diecie
należy ograniczyć:
A . mięso drobiowe,
B . gotowane warzywa,
C . chude ryby,
D . mleko pasteryzowane.
Zadanie 96.
Do objawów przedmiotowych w napadzie kolki nerkowej zaliczamy:
A . dodatni objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni p o
stronie kolki,
B . ujemny objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni
podbrzusza,
C . dodatni objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni p o
stronie kolki,
D . ujemny objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni
podbrzusza.
Zadanie 97.
Mianem odczynu białaczkowego określa się:
A . leukocytozę przekraczającą 3 0 x 109/l i znaczne
"przesunięcie w lewo",
B . znaczną leukopenię 1,5 x 109/l komórek i "przesunięcie
w prawo",
C . zespół
objawów
charakterystycznych
dla
ostrej
białaczki szpikowej,
D . zespół objawów charakterystycznych dla ciężkich
niedokrwistości.
Zadanie 98.
D o powstawania zakażeń szpitalnych układu moczowego
szczególnie predysponuje:
A . płeć męska, przepuklina pachwinowa, przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,
B . przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,
C . długotrwała
antybiotykoterapia,
niesprawność
w
poruszaniu się, klimakterium,
D . płeć żeńska, instrumentacja dróg moczowych, obniżona
odporność.
Zadanie 99.
Trzydziestopięcioletni pacjent skarży się n a stałe osłabienie,
okresowe zasłabnięcia, brak apetytu i chudnięcie, chęć
spożywanie słonych pokarmów, ból mięśni i stawów. Uwagę zwraca
ciemne zabarwienie skóry. Pomiary ciśnienia tętniczego
wskazują niskie ich wartości. O d dzieciństwa pacjent choruje
n a cukrzycę typu I . Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego
stanu jest:
A . pierwotna nadczynność kory nadnerczy,
B . wtórna niedoczynność kory nadnerczy,
C . pierwotna niedoczynność kory nadnerczy (choroba
Addisona),
D . rozrost kory nadnerczy.
Zadanie 100.
Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla:
A . nadczynności gruczołów przytarczycznych,
B . niedoczynności gruczołów przytarczycznych,
C . choroby Cushinga,
D . zespołu Conna.
Zadanie 101.
Niedostosowanie szerokości mankietu d o obwodu ramienia
pacjenta, podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powoduje
uzyskanie:
A . niezmienionych wartości ciśnienia,
B . zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu
mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
C . zawyżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu
mankietu zbyt szerokiego u osób bardzo szczupłych,
D . zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu
mankietu standardowego u osób otyłych.
Zadanie 102.
Podwaliny d o współczesnego procesu pielęgnowania n a podstawie
własnych obserwacji wprowadziła:
A . F. Nightingale,
B . D. Orem,
C . H. Peplau,
D . V. Henderson.
Zadanie 103.
Szron mocznicowy w przewlekłej niewydolności nerek spowodowany
jest:
A . dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B . średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C . niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D . brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.
Zadanie 104.
Stężenie kwasu moczowego definiuje się jako hiperurykemię,
kiedy jego wartości osiągają poziom:
A . powyżej 7 mg/dl,
B . powyżej 5,2 mg/dl,
C . powyżej 3,5 mg/dl,
D . powyżej 2,0 mg/dl.
Zadanie 105.
NIEPRAWIDŁOWE wykonanie próby tuberkulinowej, polega na:
A . podskórnym podaniu tuberkuliny,
B . śródskórnym podaniu tuberkuliny,
C . podaniu 0,1ml tuberkuliny Rt 23,
D . wykonaniu wstrzyknięcia śródskórnego z tuberkuliną n a
prawym lub lewym przedramieniu.
Zadanie 106.
Podstawą rozpoznania choroby zwyrodnieniowej stawów jest
występowanie objawów klinicznych oraz badanie:
A . radiologiczne,
B . morfologiczne krwi.
C . ultrasonograficzne,
D . bakteriologiczne krwi.
Zadanie 107.
Brak pośrednich postaci rozwojowych krwinek białych w rozmazie
krwi obwodowej, nosi nazwę:
A . odczynu białaczkowego,
B . przerwy białaczkowej,
C . pancytopenii,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 108.
Aby rozpoznać nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej należy:
A . pobrać d o badania bakteriologicznego rozmaz z
wydzieliny szyjki macicy barwiony metodą Gramma,
B . pobrać d o badania bakteriologicznego (rozmazu)
wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i
wykonać test na obecność chlamydia trachomatis,
C . pobrać ślinę lub płyn mózgowo-rdzeniowy n a obecność
chlamydia trachomatis,
D . pobrać próbkę krwi na PCR oraz posiew.
Zadanie 109.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból
w klatce piersiowej, który:
A . nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B . ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C . trwa 20-30 minut i więcej,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 110.
Biały nalot n a języku z plamistym obłożeniem świadczy o
chorobach układu:
A . pokarmowego,
B . nerwowego,
C . naczyniowego,
D . moczowego.
Zadanie 111.
Objaw
"kija
bambusowego"
w
RTG
kręgosłupa
charakterystyczny dla:
A . reumatoidalnego zapalenia stawów,
B . zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
C . twardziny układowej,
D . zespołu Sjogrena.
jest
Zadanie 112.
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na:
A . przyspieszeniu czynności oddechowej,
B . zwolnieniu czynności oddechowej,
C . zwolnieniu,
a
czasem
przyspieszeniu
czynności
oddechowej,
D . braku zmian czynności oddechowej.
Zadanie 113.
Które z poniższych zachowań prozdrowotnych s ą najistotniejsze
w profilaktyce schorzeń nerek?
A . wykonywanie badania ogólnego moczu raz w roku oraz
kontrola ciśnienia tętniczego krwi,
B . unikanie infekcji górnych dróg oddechowych i
bezwzględna sanacja ognisk zapalnych w organizmie,
C . dbanie o higienę narządów moczo-płciowych, kontrola
dwa razy w roku ciśnienia tętniczego krwi,
D . stosowanie diety niskokalorycznej z ograniczeniem soli
kuchennej.
Zadanie 114.
Spirometria podstawowa, jako badanie czynnościowe układu
oddechowego, służy między innymi d o oceny wskaźnika Tiffaneau,
który jest:
A . natężoną objętością wydechową pierwszosekundową
(FEV1),
B . ilorazem FEV1 i VC,
C . szczytowym przepływem wydechowym (PEF),
D . pojemnością życiową (VC).
Zadanie 115.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:
A . ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B . napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C . migotanie przedsionków,
D . trzepotanie przedsionków.
Zadanie 116.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:
A . owrzodzenie,
B . rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C . powierzchniowy obrzęk,
D . uszkodzenie naskórka.
Zadanie 117.
W leczeniu astmy, POChP podczas stosowania wziewnych leków z
grupy glikokortykosteroidów należy p o inhalacji leku z użyciem
ustnika:
A . podać lek rozszerzający oskrzela,
B . wypłukać jamę ustną wodą,
C . podać posiłek,
D . umyć twarz.
Zadanie 118.
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana
jest niedoborem:
A . żelaza,
B . wapnia,
C . fosforu,
D . potasu.
Zadanie 119.
Które z zachowań NIE jest charakterystyczne dla pacjenta z
nadczynnością tarczycy?
A . osłabienie i zmęczenie,
B . spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach,
C . nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość,
D . drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów.
Zadanie 120.
Który zestaw produktów spożywczych zaproponujesz n a drugie
śniadanie osobie z kamicą żółciową w okresie remisji objawów?
A . czerstwą bułkę grahamkę z masłem i kilka rzodkiewek,
B . kromkę żytniego chleba z margaryną i dżemem wiśniowym,
C . czerstwą pszenną bułkę z chudą wędliną,
D . kromkę razowego chleba z masłem i mały kefir z 3 %
zawartością tłuszczu.
Zadanie 121.
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu:
A . stosunkowo wcześnie,
B . dopiero w niewydolności schyłkowej,
C . tylko w mocznicy przewlekłej,
D . żadna z wymienionych odpowiedzi.
Zadanie 122.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest
leczenia kardiologicznego w sytuacji:
A . niewydolności serca,
B . zawału podwsierdziowego,
C . zaburzeń rytmu serca,
D . zaburzeń przewodzenia.
metodą
inwazyjnego
Zadanie 123.
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie:
A . zakażenie wirusem HCV ujawnia się często n a etapie
przewlekłego zapalenia wątroby lub marskości wątroby,
B . w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C
stosuje się interferon alfa,
C . zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby,
D . przetrwanie antygenemii HBs ponad 6 miesięcy wskazuje
na przewlekłe zapalenie wątroby.
Zadanie 124.
Wskaż NIEPRAWDZIWE stwierdzenie dotyczące stopy cukrzycowej:
A . przyczyną
rozwoju
stopy
cukrzycowej
jest
mikroangiopatia cukrzycowa,
B . makroangiopatia stanowi przyczynę rozwoju stopy
cukrzycowej,
C . prawidłowa higiena stóp nie m a wpływu n a rozwój stopy
cukrzycowej,
D . zmianami patologicznymi w stopie s ą objęte naczynia,
nerwy, skóra, mięśnie i kości.
Zadanie 125.
D o czynników mogących wywołać wstrząs anafilaktyczny
należy/-ą:
A . spożycie ryb, owoców morza, orzeszków ziemnych,
B . przyjęcie antybiotyków B-laktamowych,
C . użądlenie przez owady błonkoskrzydłe,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 126.
Badanie biochemiczne, które najszybciej i najbardziej swoiście
diagnozuje zawał mięśnia sercowego, to:
A. CK,
B . CK-MB,
C . Troponina T,
D . AspAT.
Zadanie 127.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:
A . zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B . reumatoidalnego zapalenia stawów,
C . choroby zwyrodnieniowej stawów,
D . osteoporozy.
Zadanie 128.
Zadaniem priorytetowym w pielęgnowaniu pacjenta z ostrą
białaczką szpikową jest:
A . przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B . ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C . poprawa kondycji fizycznej,
D . właściwe odżywienie chorego.
Zadanie 129.
Lekami pierwszego wyboru w leczeniu zaostrzeń astmy s ą szybko
i krótko działające B2-mimetyki wziewne (SABA), np.
salbutamol, który należy podawać w lekkim i umiarkowanym
zaostrzeniu astmy:
A . z inhalatora MDI z przystawką, początkowo 4-10 dawek
( p o 100 mikrogram), powtarzając, c o 2 0 minut przez 1
godzinę,
B . z inhalatora MDI z przystawką, początkowo 4-10 dawek,
powtarzając, co 3 lub 4 godziny,
C . z nebulizatora napędzanego tlenem, początkowo 2,5-5,0
mg, powtarzając, co 15-20 minut,
D . w nebulizacji ciągłej 10 mg/h.
Zadanie 130.
Jaka ilość glukozy ( w gramach) jest podawana pacjentowi d o
wypicia w doustnym teście obciążenia glukozą?
A . 150,
B. 75,
C. 50,
D . 100.
Zadanie 131.
Neisseria gonorrhoeae wywołuje:
A . kiłę,
B . rzeżączkę,
C . drożdżycę pochwy,
D . opryszczkę pospolitą.
Zadanie 132.
Podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powietrze z
mankietu powinno być wypuszczane z prędkością:
A . dobrze tolerowaną przez chorego,
B . aby nie przekroczyć ogółem 90 sekund,
C . powodującą spadek słupa rtęci lub obniżenie wskazówki
manometru o 2-3 mm Hg na sekundę,
D . powodującą spadek słupa rtęci lub obniżenie wskazówki
manometru o 4-5 mm Hg na sekundę.
Zadanie 133.
Będącemu
w
trudnej
sytuacji
życiowej
pacjentowi
geriatrycznemu, pomocy w rozwiązaniu problemów mogą/może
udzielić:
A . ośrodki pomocy społecznej,
B . pielęgniarka rodzinna,
C . stowarzyszenia, instytucje kościelne,
D . wszystkie wymienione podmioty.
Zadanie 134.
K a ł płynny pobrany d o badania u pacjenta z biegunką, powinien
być dostarczony do laboratorium:
A . do 30 minut po oddaniu,
B . do 60 minut po oddaniu,
C . do 90 minut po oddaniu,
D . do 120 minut po oddaniu.
Zadanie 135.
Pojęcie
prewencji
pierwszorzędnej,
drugorzędnej
trzeciorzędnej do pracy pielęgniarki wprowadziła:
A . V. Henderson,
B . F. Nightingale,
C . C. Roy,
D . B. Neuman.
i
BLOK OGÓLNOZAWODOWY
Zadanie 136.
Pacjentka lat 1 7 w wywiadzie podaje przyrost masy ciała,
wypadanie włosów, zaparcia, ciągłe zmęczenie. Mimo wysokiej
temperatury panującej n a zewnątrz, przyszła ciepło ubrana.
Opisane objawy są charakterystyczne dla:
A . choroby Gravesa,
B . utraty miesiączki,
C . niedoczynności tarczycy,
D . upośledzonej czynności trzustki.
Zadanie 137.
Przeciwwskazaniem d o stosowania beta-adrenolityków w leczeniu
zawału jest:
A . ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mmHg,
B . zaburzenie rytmu serca,
C . zagrażające migotanie komór,
D . znaczna
tachykardia
przy
ciśnieniu
tętniczym
skurczowym większym niż 90 mmHg.
Zadanie 138.
Aktywizujące metody nauczania to:
A . referat, wykład problemowy, esej,
B . wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia,
C . seminarium, metoda przypadków, referat,
D . seminarium, metoda przypadków, inscenizacja.
Zadanie 139.
Testy wystandaryzowane wykorzystywane w badaniach naukowych
NIE powinny być:
A. trafne,
B . rzetelne,
C. czułe,
D . nieznormalizowane.
Zadanie 140.
Żółtaki płaskie na powiekach, świadczyć mogą o:
A . zaburzeniu gospodarki kwasowo-zasadowej,
B . zaburzeniu gospodarki białkowej,
C . zaburzeniu gospodarki lipidowej,
D . zaburzeniu gospodarki węglowodanowej.
Zadanie 141.
Typowymi objawami
w przewlekłej niewydolności
znaczne obrzęki oraz:
A . brunatne przebarwienia w okolicy kostek,
B . owrzodzenie palców,
C . pogrubienie i pękanie paznokci,
D . zmniejszone ucieplenie kończyn.
żylnej
są
Zadanie 142.
Badając palpacyjnie okolicę uderzenia koniuszkowego należy
wziąć pod uwagę efekt jego przemieszczenia. Stwierdzenie
przesunięcia uderzenia koniuszkowego w lewą stronę, może
przemawiać za:
A . tętniakiem aorty wstępującej,
B . niedomykalnością zastawki trójdzielnej,
C . przerośnięciem komór serca,
D . nadciśnieniem płucnym.
Zadanie 143.
W przewlekłych chorobach płuc, przebiegających
paznokcie są:
A . pokryte dołkami,
B . naznaczone białymi przebarwieniami,
C . zaokrąglone i wypukłe,
D . łamliwe i kruche.
z
hipoksją,
Zadanie 144.
Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest:
A . szkolenie doskonalące,
B . wyjaśnienie sposobu wykonywania pracy,
C . doradzanie szkolonemu w kluczowych zadaniach,
D . przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki.
Zadanie 145.
Oddech Cheynego-Stokesa charakteryzuje się:
A . zwiększeniem
ruchów
i
objętości
wdechowych
i
wydechowych
bez
przyśpieszenia
lub
nawet
ze
zwolnieniem częstości oddechów, może występować u
chorych z kwasicą metaboliczną,
B . stopniowym zwiększaniem ruchów i objętości oddechowej
d o pewnej wartości maksymalnej, a następnie stopniowym
zmniejszaniem
ruchów
i
objętości
oddechowej
do
minimum,
następnie
chwilowym
brakiem
czynności
oddechowej do momentu podjęcia na nowo całego cyklu,
C . nieregularnymi
oddechami
o
zmiennej
częstości
i
amplitudzie, przerywanymi okresami bezdechu,
D. w
miarę stałą czynnością
i głębokością oddechów
przerywaną pojedynczymi, głębszymi oddechami.
Zadanie 146.
Pielęgniarka, położna jest zwolniona z obowiązku zachowania w
tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku:
A . śmierci pacjenta,
B . zgody rodziny,
C . gdy
zachowanie
tajemnicy
może
stanowić
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub
innych osób,
D . we wszystkich wymienionych przypadkach.
Zadanie 147.
Stridor sugeruje obecność:
A . guza w szczytach płuc,
B . dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych,
C . skurczu naczyniowego,
D . ciała obcego w górnych drogach oddechowych.
Zadanie 148.
W
powojennej
Polsce,
autorką
kształcenia dla pielegniarek, była:
A . Maria Staromiejska,
B . Hanna Chrzanowska,
C . Rachela Hutner,
D . Teresa Kulczyńska.
koncepcji
podyplomowego
Zadanie 149.
Sinica występuje przy zwiększeniu zredukowanej (odtlenowanej)
hemoglobiny powyżej:
A . 0,1 g/100 ml krwi,
B . 0,5 g/100 ml krwi,
C . 2,0 g/100 ml krwi,
D . 5,0 g/100 ml krwi.
Zadanie 150.
Wskaźniki, które mierzą różne wymiary uczestnictwa
społecznym ze względu na stan zdrowia nazywane są:
A . epidemiologicznymi wskaźnikami zdrowia,
B . biologicznymi wskaźnikami zdrowia,
C . socjomedycznymi wskaźnikami zdrowia,
D . demograficznymi wskaźnikami zdrowia.
w
Zadanie 151.
Przeprowadzając
wywiad
z
pacjentem
odczuwającym
pielęgniarka/położna, powinna:
A . zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta,
B . mówić spokojnie i konkretnie,
C . uzyskać informacje tylko z dokumentacji,
D . pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta.
życiu
lęk,
Zadanie 152.
Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli:
A . liczba elementów wybranych d o próby jest dostatecznie
mała,
B . elementy wybrane d o próby mają dostatecznie wysoki
współczynnik reprezentatywności,
C . elementy populacji s ą wybierane w sposób losowy, a
próba jest dostatecznie liczna,
D . elementy populacji s ą wybierane w ściśle określonym
porządku, a próba jest dostatecznie liczna.
Zadanie 153.
W negocjacjach pojęcie BATNA oznacza opcję:
A . najmniej korzystną, możliwą d o uzyskania w przypadku
niepowodzenia negocjacji,
B . najbardziej
korzystną,
możliwą
do
uzyskania
w
przypadku niepowodzenia negocjacji,
C . najmniej korzystną, możliwą d o uzyskania w przypadku
powodzenia negocjacji,
D . najbardziej
korzystną,
możliwą
do
uzyskania
w
przypadku powodzenia negocjacji.
Zadanie 154.
Proces przekazywania uprawnień nazywa się:
A . więzią służbową,
B . jednością kierownictwa,
C . podziałem pracy,
D . delegacją.
Zadanie 155.
Programami służącymi d o przetwarzania danych statystycznych, w
szczególności
obliczania
średnich,
odchyleń
od
średnich,
korelacji oraz sporządzania tabel i wykresów są:
A . systemy operacyjne,
B . edytory tekstu,
C . bazy danych,
D . arkusze kalkulacyjne.
Zadanie 156.
C z y w procesie opieki nad pacjentem należy uwzględnić jego
prośbę o umożliwienie kontaktu z duchownym?
A . tylko wtedy, gdy jest zagrożone życie pacjenta,
B . należy zapytać o zgodę rodzinę pacjenta,
C . należy zawsze starać się spełnić prośbę pacjenta i w
miarę możliwości stworzyć ku temu odpowiednie warunki,
D . n i e należy brać pod uwagę życzeń pacjenta w tym
zakresie, ponieważ spotkanie z duchownym nie m a
znaczenia dla poprawy stanu zdrowia.
Zadanie 157.
Próg frustracji u pacjenta jest uzależniony od:
A . stanu systemu nerwowego,
B . subiektywnej wartości dobra, którego
został pozbawiony,
C . treningu sytuacji frustracyjnych,
D . wszystkie powyższe.
dany
człowiek
Zadanie 158.
Świsty, to:
A . przerywane, krótkie dźwięki o wysokim lub niskim
tonie,
B . skrzypiące,
skrobiące
odgłosy,
występujące
przy
wykonywaniu ruchów oddechowych,
C . ciągłe odgłosy o wysokim tonie, z elementami syczenia,
D . odgłosy
o
względnie
niskim
tonie,
z
elementami
chrapliwości.
Zadanie 159.
Czynnością niezwykle ważną w badaniu fizykalnym niemowlęcia
jest
badanie
słuchu.
Pewnymi
objawami
świadczącymi
o
niedosłuchu wrodzonym u niemowlęcia są wszystkie z WYJĄTKIEM:
A . brak reakcji na dźwięki,
B . brak rozwoju gaworzenia w 3. miesiącu życia,
C . brak odruchu uszno-powiekowego,
D . brak odwracania główki przez niemowlę w kierunku
mówiącej matki.
Zadanie 160.
Edukacja zdrowotna, zajmuje się czynnikami:
A . zewnętrznymi,
B . politycznymi i społecznymi,
C . osobowymi,
D . instytucjonalnymi.
Zadanie 161.
Jakość systemu opieki zdrowotnej może być oceniana w zakresie
struktury, procesu i wyniku. Jakość struktury, to:
A . liczba i kwalifikacje pracowników, środki finansowe
szpitala, medyczno-techniczne wyposażenie, organizacja
szpitala,
B . liczba i kwalifikacje pracowników, środki finansowe
szpitala,
medyczno-techniczne
wyposażenie,
zabiegi,
które są podejmowane w procesie leczenia,
C . liczba i kwalifikacje pracowników, środki finansowe
szpitala,
medyczno-techniczne
wyposażenie,
stopień
zadowolenia pacjenta,
D . liczba i kwalifikacje pracowników, środki finansowe
szpitala,
medyczno-techniczne
wyposażenie,
stopień
poprawy stanu zdrowia pacjentów.
Zadanie 162.
D o hierarchii potrzeb
potrzeby:
A . samoopieki,
B . przeżywania,
C . funkcjonalne,
D . integrujące.
według
teorii
Jean
Watson
Zadanie 163.
Folderem w systemie Windows nazywamy:
A . obrazek zapisany na dysku twardym,
B . miejsce n a dysku d o zapisywania plików
folderów,
C . część systemu operacyjnego,
D . urządzenie wejściowe komputera.
NIE
należą
lub
innych
Zadanie 164.
Hipodypsja jest to:
A . stan zmniejszonego pragnienia, występujący u chorych
mających
nieograniczony
dostęp
do
wody,
mimo
hipernatremii,
B . stan wzmożonego pragnienia, mimo przyjmowania ilości
płynów w ciągu doby przekraczających 2500ml,
C . fizjologiczne odczucie potrzeby pobierania płynów,
D . stan
nadmiernego
gromadzenia
się
w
organizmie
tłuszczów.
Zadanie 165.
Wykonano
badanie
fizykalne
brzucha
u
pacjenta
z
dolegliwościami z e strony układu pokarmowego. Prawidłowa
kolejność wykonywanych czynności jest następująca:
A . oglądanie,
osłuchiwanie,
opukiwanie,
badanie
palpacyjne,
B . oglądanie,
badanie
palpacyjne,
osłuchiwanie,
opukiwanie,
C . oglądanie,
badanie
palpacyjne,
opukiwanie,
osłuchiwanie,
D . oglądanie,
opukiwanie,
badanie
palpacyjne,
osłuchiwanie.
Zadanie 166.
Decentralizacja zarządzania ochroną zdrowia w Polsce oznacza
przekazanie odpowiedzialności i kompetencji d o działania n a
rzecz zdrowia:
A . rządowi,
B . lekarzowi rodzinnemu,
C . samorządom terytorialnym,
D . obywatelowi.
Zadanie 167.
Badanie bolesności brzucha, przy uciskaniu jego przedniej
ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu, to badanie objawu:
A . Blumberga,
B . Chełmońskiego,
C . Goldflama,
D . Chvostka.
Zadanie 168.
Badania jakościowe poszukują:
A . nowej
wiedzy,
formułują
teorię
na
podstawie
autentycznych źródeł, prowadzą do nowego wglądu,
B . związków przyczynowo û skutkowych,
C . nowych pytań,
D . nowego zrozumienia.
Zadanie 169.
Jeżeli
u
pacjenta
stwierdzisz
zaparcia
to
zgodnie
z
założeniami C . Roy doszło d o zaburzenia systemu adaptacyjnego
osoby pacjenta w wymiarze:
A . fizjologicznym,
B . biologicznym,
C . anatomiczno û fizjologicznym,
D . holistycznym.
Zadanie 170.
K t o jest płatnikiem z a świadczenia zdrowotne udzielone
podstawowej opiece zdrowotnej dla osób ubezpieczonych?
A . samorząd terytorialny,
B . Ministerstwo Zdrowia,
C . Narodowy Fundusz Zdrowia,
D . lekarz rodzinny.
w
Zadanie 171.
Podczas postępowania resuscytacyjnego muszą być rozważone
potencjalnie
odwracalne
przyczyny
nagłego
zatrzymania
krążenia, (4H i 4T). Do analizowanych 4T nie należy/ą:
A . tamponada serca,
B . toksyczne substancje,
C . tromboembolia (masywny zator tętnicy płucnej),
D . tężyczka.
Zadanie 172.
P r z y c z y n ą niewydolności oddechowej m o ż e b y ć o d m a opłucnowa. W
przypadku jej wystąpienia, badanie fizykalne płuc p o stronie
odmy wykazuje:
A . wypuk bębenkowy, osłabienie szmerów oddechowych,
B . wypuk stłumiony, osłabienie szmerów oddechowych,
C . wypuk bębenkowy, zaostrzenie szmerów oddechowych,
D . wypuk stłumiony, zaostrzenie szmerów oddechowych.
Zadanie 173.
Którego świadczenia nie może wykonać pielęgniarka?
A . prowadzenie
rehabilitacji
przyłóżkowej
w
celu
zapobiegania
powikłaniom
wynikającym
z
unieruchomienia,
B . prowadzenia
usprawniania
ruchowego
(siadanie,
pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),
C . aktywizacja podopiecznych z wykorzystaniem elementów
terapii
zajęciowej
pod
warunkiem
odbycia
kursu
specjalistycznego,
D . ustalenia rozpoznania rehabilitacyjnego i określenia
zakresu podejmowania działań.
Zadanie 174.
Karta Ottawska definiuje promocję zdrowia jako:
A . proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie
oddziaływania n a własne zdrowie w sensie jego poprawy
i utrzymania,
B . proces zmierzający do zapobiegania chorobom,
C . proces prowadzący d o zapobiegania niepełnosprawności i
kalectwa,
D . działania zmierzające d o prowadzenia prozdrowotnego
stylu życia.
Zadanie 175.
Zapobieganie pooperacyjnemu zapaleniu żył głębokich polega na:
A . jak najdłuższym leżeniu po operacji,
B . unieruchomieniu kończyn po operacji,
C . pooperacyjnym podawaniu leków obniżających ciśnienie
tętnicze krwi,
D . jak najwcześniejszym uruchamianiu chorych po operacji.
Zadanie 176.
Zaburzenia chodu mogą mieć różny charakter i najczęściej s ą
następstwem zaburzeń neurologicznych. Chód, podczas którego
chory niedostatecznie zgina kończyny w stawach kolanowych, z
trudnością odrywa stopy o d podłoża, pociąga stopami p o
podłożu, chodzi na palcach, nazywa się:
A . spastycznym,
B . ataktycznym,
C . brodzącym,
D . kaczkowatym.
Zadanie 177.
Badanie chorych z podejrzeniem infekcji Ośrodkowego Układu
Nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów:
A . Brudzińskiego i Kerniga,
B . Goldflama i Blumberga,
C . Chełmońskiego i Goldflama,
D . Chvostka i Goldflama.
Zadanie 178.
Stygmat, to:
A . silnie
negatywna
tożsamość,
którą
społeczeństwo
naznacza dana osobę,
B . wykluczenie społeczne, spychanie n a margines życia
społecznego,
C . pozbawienie prawa jednostki d o uczestniczenia w życiu
społecznym,
D . separowanie, odrzucanie o d sprawowania władzy i wpływu
na pozycje w społeczeństwie.
Zadanie 179.
Trzy role, których oczekuje się o d kadry kierowniczej w ramach
organizacji, to:
A . interpersonalna, techniczna i decyzyjna,
B . informująca, decyzyjna i kontrolna,
C . interpersonalna, informująca i decyzyjna,
D . informująca, sytuacyjna i decyzyjna.
Zadanie 180.
Przyczyną obrzęków uogólnionych może/mogą być:
A . niewydolność serca,
B . niedobór białka w pożywieniu,
C . niedobór witamin B1 i K,
D . wszystkie wymienione.

Podobne dokumenty

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2016

Zadania egzaminacyjne sesji wiosennej 2016 Pieczątka organizatora Egzaminu Państwowego

Bardziej szczegółowo