Rzeszów - Chrześcijańska Służba Charytatywna

Transkrypt

Rzeszów - Chrześcijańska Służba Charytatywna
Chrześcijańska Służba Charytatywna
Filia w Rzeszowie
Ul. Twardowskiego 3a
35-305 Rzeszów
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ
Filia w Rzeszowie
Rok 2010
1. Chrześcijańska Służba Charytatywna
Ul. Twardogórska 3a
35-305 Rzeszów
Tel. 668 305 763
e-mail: [email protected]
2. Liczba osób działających w filii: 2 osoby stale + 11 osób wspomagających
3. Godziny przepracowane w filii: 125 godzin
Godziny pracy nie wymagającej kwalifikacji: 99h*8zł=792zł
Wartość pracy wymagającej kwalifikacji: 26*20zł= 520
4. Prowadzone projekty i działania
a. Bądź solidarny w potrzebie- zorganizowano kwestę pieniężną na rzecz Haiti. Zebrano
780,49zł. Pieniądze przekazano na konto ADRA w Warszawie.
b. Pomoc dla powodzian- zorganizowano zbiórkę pieniędzy, żywności, oraz rzeczową w
Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Wartość zebranej żywności wyniosła 80zł.
Zebrano kwotę 1505,63 zł- za pieniądze zakupiono sprzęt i przekazano
poszkodowanym w powodzi. Wartość zebranych przedmiotów wyniosła łącznie 310zł
(filiżanki nowe- 120zł, koc- 20zł, kołdra- 40zł, ręczniki- 5x20zł, garnki- 30zł)
Filia otrzymała nieużywane koce i poszewki w ilości po 130szt. i zorganizowała
transport do Jasła pod wskazany przez radnego miasta adres na plebanie Rzymskokatolicką.
Powyższe produkty otrzymali mieszkańcy Jasła, Sandomierza, Tarnobrzegu
poszkodowani w powodzi.
c. Pomoc odzieżowa- filia przekazała 500kg odzieży o wartości ok. 10000zł. Odzież
otrzymało 18 rodzin.
5. Udzielono wsparcia innym organizacjom: Parafia Rzymsko- katolicka w Jaśle
6. Sponsorzy:
a. Wolontariusze,
b. Anonimowi darczyńcy
c. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
1
Część finansowa
Lp.
I
1
2
3
II
1
2
3
4
III
1
2
3
IV
Rodzaj udzielonej
pomocy
Liczba
osób
objętych
pomocą
Bądź solidarny w potrzebie
24h*8zł
26 *20zł
Praca
wolontarystyczna
Opłaty
telefoniczne
Wartość projektu
Praca
wolontarystyczna
Pomoc materialna
Telefony,
transport
Wartość projektu
Praca
wolontarystyczna
Wydana odzież
Wartość projektu
Całkowita wartość
projektów
liczba
Wartość
w pln
Źródła
finansowania
192
520
50zł
Wolontariusze
Wolontariusze
762zł
Pomoc dla powodzian
60h * 8zł
200
Garnki, filiżanki, żywność,
kołdra, ręczniki, koce,
poszewki do kocy, sprzęt
do warsztatu, artykuły
pierwszej potrzeby, środki
czystości
200
54
480zł
Wolontariusze
3156,63
Indywidualni
darczyńcy,
Przedszkole w
Rzeszowie
300
Wolontariusze
3936,63
Pomoc odzieżowa
15h * 8zł
500kg * 20zł
54
254
120
Wolontariusze
10000
10120
14818,63
ChSCh
Filia ChSCh w Rzeszowie w roku 2010 udzieliła pomocy 254 osobom na łączną kwotę 14 818,63zł.
Sporządziła
Jolanta Wąsik
Kierownik filii ChSCh w Rzeszowie
Wartość pracy wolontariuszy nie wymagającej specjalisty przyjęto na podstawie minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w kraju.
2