- MAGNUS Sp. z o.o,) ul. Płk. S.

Transkrypt

- MAGNUS Sp. z o.o,) ul. Płk. S.
Olsztyn,25.0I.2017
Warmiń§Ko - Mazurska Wojewódzka Komenda
r.
Ochotniczych Hufców Pracy
10-58,1 Olsztyn, ul, Narutowicza 4
tel./fax 89 527 62 03
NlP 739-23.57-716, Reson 001036891
Uczestnicy zapytania ofertowego
- w§Zyscy-
ń biu
Centrum
w
Ełku
własnvch
Ia
i
Z
Srodków
chemicznvch.
Zamawiający zawiadamia o uniewaznlenlu powy ższego zapytania ofertowego. Cena
oferty z nĄniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyó na
sfinansowanie zamówienia.
Otrzymują:
- LUXOR Kompleksowe utrzymanie czystości, ul. Witosa 30, 82-400 Sztum,
- POLER SERWIS Marlena Kidaj, ul, Jana Kilińskaiego 31l27, l9-300 Ełk
- MAGNUS Sp. z o.o,) ul. Płk. S. Dąbka 73816, 82-300 Elbląg
-
WMWK OHP
a/a

Podobne dokumenty