Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer postępowania:
21/PN/DEG/AM/2015
Zamawiający:
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek
www.szpitaltoszek.pl
e-mail: [email protected]
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje jednorazowy zakup bonów towarowych o nominale 50 zł w ilości 4.792
sztuk (emitowanych i oferowanych przez Wykonawcę znaków legitymacyjnych na okaziciela
podlegających wymianie na towary lub usługi – zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
dla pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, uprawniających do zakupu co
najmniej: artykułów spożywczych, odzieżowych, sportowych, sanitarnych, papierniczych,
chemicznych, AGD-RTV, motoryzacyjnych i innych.
Nomenklatura:
CPV 301 99750-2 Talony
Złożone oferty:
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta od następującego
Wykonawcy:
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
(oferta nr 1)
Ww. oferta spełnia wymogi Zamawiającego i tym samym uznano ją za ważną w niniejszym
postępowaniu.
Wartość najniższej oferty (z VAT): 239.600,00 zł
Wartość najwyższej oferty (z VAT): 239.600,00 zł
Wybrana oferta:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w postępowaniu wg kryteriów oceny ofert:
1. cena za realizację zamówienia – 90 %:
oferta nr 1 uzyskała 90,00 pkt
2. Liczba punktów handlowych w odległości do 35 km (z zastrzeżeniem, iż co najmniej jeden z nich
to sklep wielkopowierzchniowy (powyżej 300 m2) w odległości do 35 km od siedziby
zamawiającego) – 10 %
oferta nr 1 uzyskała 10 pkt
Łączna punktacja:
oferta nr 1 uzyskała 100,00 pkt
Na podstawie j.w. i zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, tj.: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”
Zamawiający dokonuje wyboru oferty nr 1 złożonej przez:
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
Wartość (z VAT): 239.600,00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wzmiankowana oferta jest jedyną oraz najkorzystniejszą ofertą, wg kryteriów oceny ofert (cena za
realizację zamówienia - 90 %, , liczba punktów handlowych w odległości do 35 km (z zastrzeżeniem, iż
co najmniej jeden z nich to sklep wielkopowierzchniowy (powyżej 300 m2) w odległości
do 35 km od siedziby zamawiającego) – 10 %) uzyskała maksymalną liczbę punktów 100.