PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą

Transkrypt

PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą
PROJEKT
Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny
w dniu ................
Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie
przy ulicy Bieruńskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) i § 21 Uchwały Nr
X/112/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad
nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości należących do gminy oraz
ich obciążania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj. Śląskiego Nr 141, poz. 2804, z późn.
zm.).
Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyrazić
zgodę
na
sprzedaż
nieruchomości
położonej
w Pszczynie
ulicy Bieruńskiej, oznaczonej na arkuszu 1 mapy ewidencyjnej obrębu Pszczyna jako
numer
przy
działki
772/42 i 774/47, o łącznej powierzchni 0,3587 ha, zapisanej w księdze wieczystej
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie nr KA1P/00001004/2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
Projekt
Strona 1 z 2
Uzasadnienie
Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały położona jest w Pszczynie przy ulicy Bieruńskiej.
Nieruchomość
położona
zagospodarowania
jest
na
przestrzennego.
obszarze,
W studium
na
którym
nie obowiązuje
uwarunkowań
i kierunków
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy Pszczyna opisywana nieruchomość położona jest na terenach zabudowy
jednorodzinnej i usługowej. Proponuje się zagospodarowanie nieruchomości poprzez jej sprzedaż
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wartość nieruchomości wynosi 224 000,00 zł, co
przekracza ustaloną w Uchwale Nr X/112/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości na rzecz gminy oraz zbywania nieruchomości
należących do gminy oraz ich obciążania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj. Śląskiego Nr
141, poz. 2804, z późń. zm.), kwotę 150 000,00 zł, do której stosuje się zasady, stąd na
dokonanie czynności sprzedaży konieczna jest zgoda rady. Przewiduje się, że cena sprzedaży
nieruchomości w pierwszym przetargu ustalona zostanie na 358.700,00 zł.
Projekt
Strona 2 z 2