Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym

Transkrypt

Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE
„ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM”
Studia są organizowane we współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie
Cel
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie
efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego oraz przygotowanie do
pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w administracji publicznej, jak i w organizacjach
świadczących usługi społeczne.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką sprawnego funkcjonowania jednostek
sektora publicznego, a w szczególności dla pracowników samorządów i organizacji świadczących usługi
społeczne, a także osób, które zamierzają podjąć pracę w administracji publicznej i jednostkach
współpracujących z administracją.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy urzędu miasta, prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa
administracyjnego i zamówień publicznych, osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu
jednostkami sektora publicznego oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami zarządzania
w sektorze publicznym.
Plan studiów
•
Organy i procedury administracyjne
•
Finanse publiczne
•
Polityka społeczna
•
Zarządzanie zasobami ludzkimi
•
Organizacja i zarządzanie oświatą
•
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
•
Organizacja i zarządzanie kulturą
•
Zarządzanie w gospodarce komunalnej
•
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
•
Zarządzanie projektami unijnymi
•
Zarządzanie jakością w sektorze publicznym
•
Podstawy rachunkowości budżetowej
•
Marketing terytorialny
•
Technologie informatyczne w administracji
•
Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych
•
Zamówienia publiczne
•
Komunikacja społeczna
•
Etyka życia publicznego
Czas trwania
•
dwa semestry
•
188 godzin
•
14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
•
Organy i procedury administracyjne
•
Finanse publiczne
•
Podstawy rachunkowości budżetowej
•
Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 15 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 85 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 3.010 osób
1
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
Absolwenci studiów otrzymają:
•
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
•
dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i Urząd Miejski w Koninie
Koszt uczestnictwa
około 1500 zł/semestr
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 15 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 85 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 3.010 osób
2