LI 11TE LI 16TE żu Instrukcja monta

Komentarze

Transkrypt

LI 11TE LI 16TE żu Instrukcja monta
LI 11TE
LI 16TE
Polski
Instrukcja montażu
i obsługi
Pompa ciepła
powietrze/woda
do instalacji
wewnętrznej
Typ-nr: 452160.66.02
FD 8802
Spis tresci
Prosimy natychmiast przeczytać............................................................................................POL-2
1.1 Ważne wskazówki ............................................................................................................................. POL-2
1.2 Przepisy i normy prawne ................................................................................................................... POL-2
1.3 Energooszczędne użytkowanie pompy ciepła ................................................................................... POL-2
2
Zastosowanie pompy ciepła....................................................................................................POL-3
2.1 Obszar zastosowania ........................................................................................................................ POL-3
2.2 Sposób działania ............................................................................................................................... POL-3
3
Zakres dostawy ........................................................................................................................POL-3
3.1 Urządzenie podstawowe.................................................................................................................... POL-3
3.2 Skrzynka rozdzielcza ......................................................................................................................... POL-3
4
Transport...................................................................................................................................POL-4
5
Ustawienie.................................................................................................................................POL-4
5.1 Ogólnie .............................................................................................................................................. POL-4
5.2 Kanały kondensacyjne....................................................................................................................... POL-4
5.3 Dźwięk ............................................................................................................................................... POL-4
6
Montaż .......................................................................................................................................POL-5
6.1
6.2
6.3
6.4
7
Ogólnie .............................................................................................................................................. POL-5
Przyłącze powietrza........................................................................................................................... POL-5
Przyłączenia od strony ogrzewania ................................................................................................... POL-5
Przyłącze elektryczne ........................................................................................................................ POL-6
Uruchamianie............................................................................................................................POL-6
7.1 Ogólnie .............................................................................................................................................. POL-6
7.2 Przygotowanie ................................................................................................................................... POL-6
7.3 Sposób postępowania ....................................................................................................................... POL-6
8
Czyszczenie / konserwacja......................................................................................................POL-7
8.1 Konserwacja ...................................................................................................................................... POL-7
8.2 Czyszczenie strony grzewczej........................................................................................................... POL-7
8.3 Czyszczenie od strony powietrza ...................................................................................................... POL-8
9
Zakłócenia / szukanie błędu ....................................................................................................POL-8
10 Odłączenie od sieci / utylizacja...............................................................................................POL-8
11 Informacje dotyczące urządzenia ...........................................................................................POL-9
Załącznik............................................................................................................................................... A-I
www.dimplex.de
POL-1
Polski
1
1
1
Prosimy natychmiast
przeczytać
1.1
Ważne wskazówki
Polski
UWAGA!
Urządzenie to nie jest przystosowane do pracy jako przetwornica
częstotliwości.
UWAGA!
Pompa ciepła może zostać pochylona podczas transportu do max. 45° (w
każdym kierunku).
UWAGA!
Pompa ciepła jest połączona z paletą transportową tylko za pomocą folii.
UWAGA!
Obszar zasysania/wydmuchu nie może być zawężony lub zastawiony.
UWAGA!
Pompa ciepła może być eksploatowana tylko z przymocowanym kanałem
powietrznym.
UWAGA!
Uwzględnić prawy kierunek prądu: przy niewłaściwym kierunku pracy
sprężarki może dojść do jej uszkodzenia.
UWAGA!
Zabrania się używania środków czyszczących zawierających piasek,
sodę, kwasy lub chlor, ponieważ mogą one szkodliwie wpłynąć na
powierzchnię urządzenia.
UWAGA!
Aby zapobiec odkładaniu się osadów (np. rdzy) w kondensatorze pompy
poleca się zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją.
UWAGA!
Przed otwarciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie obwody
prądu znajdują się w stanie beznapięciowym.
UWAGA!
Prace przy pompie ciepła mogą być wykonywane tylko przez
autoryzowany i fachowy serwis.
POL-2
1.2
Przepisy i normy prawne
Przy konstrukcji i realizacji pompy ciepła przestrzegane były
wszystkie odpowiednie normy EG, przepisy DIN, VDE (zobacz
CE-Znak Zgodności Europejskiej)
Przy podłączeniu urządzenia do prądu muszą być zachowane
stosowne normy VDE, EN, IEC. Poza tym muszą być
przestrzegane warunki przyłączenia stawiane przez właściciela
sieci zasilającej.
Podczas podłączenia systemu grzewczego należy przestrzegać
odnośnych przepisów.
Osoby, w szczególności dzieci, które z powodu swoich
fizycznych, umysłowych lub psychicznych umięjętności lub braku
doświadczenia względnie braku wiadomości nie są w stanie
bezpieczne korzystać z tego urządzenia, nie powinny go używać
bez dozoru lub pouczenia przez odpowiedzialne osoby.
Dzieci powinny być kontrolowane, aby wykluczyć możliwość
zabawy urządzeniem.
1.3
Energooszczędne użytkowanie
pompy ciepła
Kupując pompę ciepła przyczyniają się Państwo do ochrony
środowiska. Podstawą energooszczędnego funkcjonowania
pompy jest odpowiednie rozplanowanie poboru ciepła i
urządzenia wykorzystującego to ciepło.
Szczególnie ważne dla efektywności pompy ciepła jest
utrzymywanie jak najniższej różnicy temperatur pomiędzy wodą
grzewczą i źródłem ciepła. Dlatego zaleca się dokładne
rozplanowanie źródła ciepła i urządzenia grzewczego.
Zwiększenie różnicy temperatur o 1 Kelvin (1 °C) podnosi
zużycie prądu o ok. 2,5%. Trzeba także zwrócić uwagę na to,
aby zostały uwzględnione dodatkowe urządzenia pobierające
prąd, jak np. przygotowanie ciepłej wody oraz aby były one
dostosowane do niskich temperatur. Do zastosowania pomp
ciepła optymalne są miejsca, które nie wymagają wysokiej
temperatury dopływu (30 °C do 40 °C) jak np. ogrzewanie
podłogowe (powierzchniowe).
Ważne jest, aby podczas eksploatacji nie doszło do
zanieczyszczenia wymiennika ciepła, ponieważ może ono
spowodowć podwyższenie różnicy temperatur i tym samym
zmniejszenie wydajności urządzenia.
Znaczny wpływ na ekonomiczny sposób użytkowania ma także
odpowiednie ustawienie regulatora pompy. Szczegółowe
informacje znajdą Państwo w instrukcji obsługi regulatora pompy
ciepła.
3.2
Zastosowanie pompy
ciepła
2.1
Obszar zastosowania
Polski
2
Pompa ciepła powietrze/woda może być zastosowana tak w już
istniejących, jak i w nowo budowanych instalacjach grzewczych.
Pompa ta jest przeznaczona tylko do podgrzewania wody
grzewczej i użytkowej!
Jest ona także przystosowana do monoenergetycznego i
biwalentnego użycia w temperaturze zewnętrznej nie
przekraczającej -20 °C.
Aby zapewnić bezproblemowe odszranianie parownika przy
pracy ciągłej musi być zachowana temperatura powrotu wody
grzewczej powyżej 18 °C.
Pompa ciepła nie jest przystosowana do zwiększonej produkcji
ciepła np. podczas osuszania budynku, dlatego dodatkowe
zapotrzebowanie ciepła musi być wspomagane specjalnymi
urządzeniami. Z tego względu zalecane jest zamontownie
w budynku na okres jesienny i zimowy dodatkowego,
elektrycznego generatora ciepła (dostępne jako akcesoria
dodatkowe).
UWAGA!
Urządzenie to nie jest przystosowane do pracy jako przetwornica
częstotliwości.
2.2
Sposób działania
1)
2)
Zawór zwrotny
3)
Wentylator
4)
Skrzynka rozdzielcza
5)
Presostaty
6)
Suszarka filtra
Za pomocą elektrycznie napędzanej sprężarki zgromadzone
ciepło zostaje "przepompowane" do wyższego poziomu
temperatury przez podwyższenie ciśnienia i za pomocą
skraplacza (wymiennika ciepła) oddana wodzie grzewczej.
7)
Skraplacz
Aby podnieść temperaturę pobraną ze środowiska na wyższy
poziom potrzebna jest energia elektryczna. Ponieważ zawarta
w powietrzu energia zostaje przekazywana do wody grzewczej,
urządzenia te nazywamy pompami ciepła powietrze/woda.
3.2
Przy niskich temperaturach otoczenia na parowniku odkłada się
wilgoć w postaci szronu, co niekorzystnie wpływa na
przenoszenie ciepła. Dlatego w razie potrzeby jest on
automatycznie odszraniany przez pompę ciepła. Zależnie od
warunków pogodowych mogą w tym miejscu powstawać
wyziewy pary.
3
3.1
Zakres dostawy
Urządzenie podstawowe
Parownik
Powietrze z zewnątrz jest zasysane przez wentylator i dalej
przekazywane do parownika (wymiennik ciepła). Parownik
chłodzi powietrze, tzn. odbiera mu ciepło. Odzyskane ciepło
zostaje przeniesione w parowniku na ośrodek roboczy (czynnik
chłodniczy).
Główne podzespoły pompy ciepła powietrze/woda to parownik,
wentylator, zawór rozprężny oraz cicha sprężarka, skraplacz i
sterownik elektryczny.
8)
Zawór rozprężny
9)
Sprężarka
Skrzynka rozdzielcza
Skrzynka rozdzielcza znajduje się w pompie ciepła. Po zdjęciu
dolnej osłony czołowej i poluzowaniu śruby mocującej
znajdującej się po prawej stronie u góry można wychylić
skrzynkę rozdzielczą.
W skrzynce znajdują się zaciski przyłączenia do sieci,
bezpieczniki mocy oraz jednostka łagodnego rozruchu i
menadżer pompy ciepła.
Regulator pompy ciepła jest komfortowym, elektronicznym
przyrządem regulującym i sterowniczym. Steruje i nadzoruje on
cały system ogrzewania w zależności od temperatury
zewnętrznej, przygotowania ciepłej wody oraz urządzeń
bezpieczeństwa technicznego.
Czujnik temperatury zewnętrznej do zamontowania łącznie
z materiałem mocującym jest załączony do regulatora.
Sposób działania i posługiwanie się menedżerem pompy ciepła
są opisane w załączonej instrukcji obsługi.
Pompa ciepła zostaje dostarczona w formie kompaktowej i
zawiera wymienione poniżej elementy.
Jako czynnik chłodzący używany jest R404A.
www.dimplex.de
POL-3
4
4
Transport
5
UWAGA!
Pompa ciepła może zostać pochylona podczas transportu do max. 45° (w
każdym kierunku).
Polski
Transport do ostatecznego miejsca ustawienia powinnien być
przeprowadzony za pomocą drewnianej palety. Urządzenie
podstawowe może być transportowane za pomocą widlaka,
wózka ręcznego itp. lub też za pomocą rur 3/4", które mogą
zostać poprowadzone przez otwory w płycie głównej wzgl.
w ramie.
5.1
Ustawienie
Ogólnie
Urządzenie jest przystosowane z reguły do ustawienia
wewnętrznego, na równej i poziomej powierzchni. Aby zapewnić
przy tym jak najlepszą izolację akustyczną, rama urządzenia
powinna szczelnie przylegać do podłoża. Jeżeli nie jest to
możliwe, należy koniecznie zastosować dodatkowe środki
uszczelniające. Ustawienie na buforze zabudowanym pod
pompą wymaga bezwzględnie podstawy na całym obwodzie.
Pompa powinna być tak ustawiona, aby można było bez
problemu przeprowadzać prace serwisowe. Jest to zapewnione
przy zachowaniu odstępu 1 m od strony czołowej, a także
z lewego i prawego boku pompy.
P
P
P
UWAGA!
Pompa ciepła jest połączona z paletą transportową tylko za pomocą folii.
Aby wykorzystać nawierty transportowe ramy, konieczne jest
zdjęcie dolnych elementów osłon. W tym celu należy poluzować
dwie śruby z każdej strony podstawy, a następnie wywiesić u
góry blachy przez ich odciągnięcie. W przypadku zablokowania
tych blach powinny one zostać uniesione do góry z lekki
naciskiem.
Podczas przekładania rur nośnych przez ramę należy zwrócić
uwagę na to, żeby nie zostały uszkodzone żadne elementy
konstrukcyjne.
P
Urządzenie nie powinno być ustawiane w pomieszczeniach
z wysoką wilgotnością powietrza. Przy wilgotności powietrza
powyżej 50% i temp. zewnętrznej poniżej 0 °C może dojść do
tworzenia się kondensatu na pompie i kanale powietrznym.
Przy montażu pompy na piętrze musi zostać wzięta pod uwagę
wytrzymałość stropu i ze względów akustycznych bardzo
dokładne rozplanowanie odprowadzenia drgań. Odradza się
ustawienia na drewnianym podłożu.
5.2
Uzbierana podczas pracy woda kondensacyjna musi zostać
odprowadzona zanim nastąpi jej zamarznięcie. Aby zapewnić
dobry odpływ, pompa musi być ustawiona poziomo. Rura wody
kondensacyjnej musi posiadać średnicę min. 50 mm, a jej
odprowadzenie do kanału ściekowego powinno być
zabezpieczone przed mrozem. Kondensat nie powinien być
kierowany bezpośrednio do klarownika i rowu odpływowego,
ponieważ agresywne pary mogłyby spowodować uszkodzenie
parownika.
Otwieranie pokrywy
Kanały kondensacyjne
5.3
Dźwięk
Zamykanie pokrywy
Aby zapobiec przenoszeniom dźwięku materiałowego zaleca się
przyłączenie pompy ciepła do systemu grzewczego za pomocą
elastycznego przewodu.
Aby zapobiec przenoszeniom dźwięku materiałowego do
kanałów zastosowane kanały powietrza należy odpowiednio
oddzielić od pompy.
POL-4
6.3
6
Montaż
6.1
Ogólnie
Przy pompie trzeba wykonać następujące połączenia:
- Powietrze dopływowe/odpływowe
Polski
0 [ - Dopływy/powroty instalacji grzewczej
- Odpływ kondensatu
- Zasilanie energią elektryczną
Przyłącze powietrza
6.2
PD[
PD[
UWAGA!
Obszar zasysania/wydmuchu nie może być zawężony lub zastawiony.
UWAGA!
Pompa ciepła może być eksploatowana tylko z przymocowanym kanałem
powietrznym.
P
PLQ LQ
Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są kanały powietrzne
z włókna szklanego, odporne na wilgoć i otwarte na dyfuzję.
Do uszczelnienia kanałów powietrza przy pompie ciepła
wykorzystany jest pierścień uszczelniający. Kanały powietrzne
nie powinny być bezpośrednio przykręcane do pompy.
W urządzeniu gotowym do eksploatacji, pompy ciepła może
dotykać tylko guma uszczelniająca. W ten sposób zostaje
zapewniony z jednej strony łatwy montaż i demontaż pompy,
z drugiej zaś dobre odsprzężenie dźwięków materiałowych.
Wartości w nawiasach obowiązują dla LI 16TE
6.3
Przyłączenia od strony
ogrzewania
Przyłącza od strony grzewczej przy pompie ciepła są
zaopatrzone w gwint zewnętrzny 1". Podczas ich podłączania do
pompy ciepła należy je przytrzymywać na przejściach za
pomocą odpowiedniego klucza.
Przed podłączeniem pompy od strony wody grzewczej, system
ogrzewania powinien zostać przepłukany w celu usunięcia
ewentualnych
zanieczyszczeń,
resztek
materiałów
uszczelniających
itp.
Nagromadzenie
zanieczyszczeń
w parowniku może doprowadzić do zniszczenia pompy.
W przypadku urządzeń z zamykanym przepływem wody
grzewczej, uwarunkowanym zaworami grzejników wzgl.
termostatów, w przewód obejściowy ogrzewania za pompą
obiegu grzewczego musi zostać wbudowany zawór
bezpieczeństwa. Gwarantuje to minimalny przepływ wody
grzewczej przez pompę ciepła i zapobiega w ten sposób
zakłóceniom.
Jeżeli zostanie zastosowany inny kanał powietrzny niż dostępny
jako wyposażenie dodatkowe, to należy zachować wymiary
zewnętrzne i wewnętrzne podane na szkicu. Dodatkowo należy
wziąć pod uwagę odsprzężenie drgań oraz izolację kanału.
Przy użyciu kanału powietrza obłożonego kołnierzem po stronie
wylotu powinien on być przymocowany 4 śrubami M8x16 z łbami
sześciokątnymi w przeznaczonych do tego celu otworach.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby podpory kanału
powietrza dotykały tylko izolacji, a nie blachy zewnętrznej.
www.dimplex.de
Po dokonaniu instalacji od strony grzewczej, system ogrzewania
musi zostać napełniony, odpowietrzony i sprawdzony pod
względem ewentualnych nieszczelności.
Minimalny przepływ wody grzewczej
Minimalny przepływ wody grzewczej pompy ciepła należy
zagwarantować w każdym stanie eksploatacji systemu
ogrzewania. Można to osiągnąć np. przez zainstalowanie
rozdzielacza bezciśnieniowego lub też zaworu przelewowego.
Nastawienie zaworu przelewowego jest objaśnione w rozdziale
"Uruchomienie".
POL-5
6.4
Ochrona przed mrozem
Polski
W przypadku pomp ciepła, które są zagrożone mrozem, powinna
zostać zaplanowana możliwość manualnego opróżnienia
(zobacz ilustracja). Wraz z gotowością do pracy regulatora i
obiegowej pompy systemu grzewczego, aktywna jest także
ochrona przed mrozem regulatora. W przypadku wyłączenia
pompy lub braku prądu, urządzenie powinno zostać opróżnione.
W przypadku tych instalacji pomp ciepła, w których nie można
rozpoznać braku prądu (domek letniskowy), obieg ogrzewania
powinien posiadać odpowiednią ochronę przed mrozem.
7
7.1
Uruchamianie
Ogólnie
Aby zapewnić prawidłowe uruchomienie urządzenia powinno
ono zostać zamontowane przez fabrycznie autoryzowany
serwis. Przy spełnieniu poszczególnych warunków możliwe jest
przedłużenie
gwarancji
produktu
(por.
świadczenia
gwarancyjne).
7.2
Przygotowanie
Przed uruchomieniem powinny zostać sprawdzone następujące
punkty:
„ Wszystkie podłączenia pompy muszą być zamontowane
tak, jak opisano w rozdziale 6.
„ W obiegu grzewczym muszą być otwarte te wszystkie
zasuwy, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na
prawidłowy przepływ wody grzewczej.
„ Droga zasysania/wydmuchu powietrza musi być wolna.
„ Kierunek obrotu wentylatora musi odpowiadać kierunkowi
strzałki.
6.4
„ Nastawienia regulatora pompy muszą być dopasowane do
systemu grzewczego według jego instrukcji użytkowania.
Przyłącze elektryczne
Zasilanie i napięcie sterowania jest doprowadzone za pomocą
dostępnych w handlu kabli (obciążenie: 5-żyłowy, sterowanie
3-żyłowy).
Dokładne instrukcje podłączenia zewnętrznych komponentów i
funkcjonowania regulatorów pompy ciepła prosimy zaczerpnąć
ze schematu połączeń urządzenia i załączonej instrukcji obsługi
regulatora.
W zasilaniu pompy ciepła przewidziane jest wielobiegunowe
wyłączenie z min. 3 mm odstępem otworów kontaktowych (np.
ochrona blokady EVU, ochrona mocy), jak również 3-biegunowy
bezpiecznik samoczynny, z wyłączeniem wszystkich dopływów
zewnętrznych (prąd wyzwalający według informacji urządzenia).
Przy podłączeniu należy zapewnić prawoskrętne zasilanie L1;
L2; L3.
UWAGA!
Uwzględnić prawy kierunek prądu: przy niewłaściwym kierunku pracy
sprężarki może dojść do jej uszkodzenia.
Napięcie sterujące
bezpiecznikiem.
powinno
być
zabezpieczone
10 A
Drugi generator ciepła przy dostawie jest podłączony do 2 kW
mocy grzania. W celu podwyższenia na 4 kW wzgl. 6 kW należy
połączyć dostarczone mostki miedziane zgodnie ze schematem
połączeń.
Szczegółowe informacje zobacz w załączniku "Schematy
obwodowe".
POL-6
„ Musi być zapewniony odpływ kondensatu.
7.3
Sposób postępowania
Pompa ciepła jest uruchamiana za pomocą regulatora.
Wszystkie ustawienia muszą być przeprowadzone zgodne
z instrukcją.
Jeżeli minimalny przepływ wody grzewczej ma być zapewniony
za pomocą zaworu przelewowego, to należy go odpowiednio
dostosować do systemu grzewczego. Nieprawidłowe ustawienie
może prowadzić do podawania fałszywych danych, co z kolei
spowoduje podwyższone zużycie energii. Aby odpowiednio
ustawić zawór przelewowy, poleca się następujący sposób
postępowania:
Zamknąć te wszystkie obiegi grzewcze, które w zależności od
użycia pompy nie zawsze pracują, tak aby dla przepływu wody
powstał najmniej korzystny rodzaj pracy. Z reguły są to obwody
grzewcze pomieszczeń leżących po stronie południowej i
zachodniej. Przynajmniej jeden obieg musi pozostać otwarty (np.
łazienka).
Zawór przelewowy musi zostać na tyle otwarty, aby max. różnica
temperatur na dopływie i powrocie przy aktualnej temperaturze
źródła ciepła była zgodna z danymi podanymi w poniższej tabeli.
Różnica temperatur powinna być mierzona w miarę możliwości
jak
najbliżej
pompy.
W
przypadku
urządzeń
monoenergetycznych grzałka musi być wyłączona.
8.2
-20 °C
-15 °C
4K
-14 °C
-10 °C
5K
-9 °C
-5 °C
6K
-4 °C
0 °C
7K
1 °C
5 °C
8K
6 °C
10 °C
9K
11 °C
15 °C
10 K
16 °C
20 °C
11 K
21 °C
25 °C
12 K
26 °C
30 °C
13 K
31 °C
35 °C
14 K
8
Czyszczenie /
konserwacja
8.1
Konserwacja
W celu uniknięcia uszkodzenia lakieru należy unikać opierania
się, kładzenia i opierania przedmiotów o urządzenie. Zewnętrzne
części pompy mogą być wycierane wilgotną szmatką i ogólnie
dostępnymi środkami czyszczącymi.
UWAGA!
Zabrania się używania środków czyszczących zawierających piasek,
sodę, kwasy lub chlor, ponieważ mogą one szkodliwie wpłynąć na
powierzchnię urządzenia.
Przy temperaturach zewnętrznych niższych niż 10 °C i wodzie
grzewczej o temperaturze niższej niż 16 °C konieczne jest
podgrzanie zbiornika buforowego do temperatury 25 °C za
pomocą drugiego generatora ciepła.
Aby zapobiec zakłóceniom w pracy spowodowanych
zabrudzeniami układu, należy zadbać o to, aby do wymiennika
ciepła nie dostawały się żadnego rodzaju zanieczyszczenia.
W celu ochrony parownika poleca się umieszczenie siatki
ochronnej na kanale zasysającym z min. 80% przepustem.
W przypadku, gdyby doszło jednak do zakłóceń w pracy
spowodowanych zanieczyszczeniami, urządzenie powinno być
czyszczone w następujący sposób:
Aby zapewnić bezzakłóceniowe uruchomienie urządzenia
należy przestrzegać następującego przebiegu:
8.2
1)
Zamknąć wszystkie obiegi grzewcze.
2)
Otworzyć całkowicie zawór przelewowy.
Znajdujący się w obiegu tlen, szczególnie w przypadku
zastosowanych komponentów stalowych, może doprowadzić do
powstawania rdzy. Może ona się przedostać do systemu
grzewczego poprzez zawory, pompy obiegowe lub kanały
z tworzywa sztucznego. Dlatego trzeba zwrócić szczególną
uwagę na szczelność dyfuzyjną instalacji przy rurach
ogrzewania podłogowego.
Zakłócenia podczas pracy są wskazywane również przez
regulator pompy ciepła i powinny być usuwane, tak jak opisano
w instrukcji użytkowania regulatora.
3)
Na regulatorze wybrać automatyczny rodzaj pracy.
4)
Odczekać, aż zbiornik buforowy osiągnie temperaturę co
najmniej 25 °C.
5)
Następnie powoli otwierać kolejno zasuwy obiegów
grzewczych tak, aby przez powolne otwieranie stale
wzrastała przepustowość wody grzewczej danego obiegu.
Aby stale zachowywać możliwość odszraniania pompy,
temperatura wody grzewczej w zbiorniku buforowym nie
może spaść poniżej 20 °C.
6)
7)
Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze zostały w pełni otwarte i
temperatura wody grzewczej zbiornika buforowego
utrzymuje się w granicach 20 °C, to należy ustawić
minimalną wartość strumienia objętościowego na zaworze
przelewowym i pompie obiegowej.
Nowe budownictwa charakteryzują się większym
zapotrzebowaniem na energię z powodu konieczności
osuszania budynku. To podniesione zapotrzebowanie na
ciepło może doprowadzić do tego, że niedokładnie
zaprojektowany system grzewczy nie zawsze osiągnie
żądaną temperaturę pomieszczenia. W takim przypadku
zaleca się posiadanie w pogotowiu drugiego generatora
ciepła. W szczególności dotyczy to pierwszego okresu
grzewczego. W tym celu temperatura graniczna na
regulatorze pompy powinna zostać podniesiona do 15 °C.
Czyszczenie strony grzewczej
UWAGA!
Aby zapobiec odkładaniu się osadów (np. rdzy) w kondensatorze pompy
poleca się zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją.
Także pozostałości smarów i materiałów uszczelniających mogą
zanieczyścić wodę grzewczą.
Jeżeli jej zabrudzenie jest tak silne, że obniża moc skraplacza w
pompie, to urządzenie musi zostać oczyszczone przez
instalatora.
Według dzisiejszego stanu wiedzy proponujemy czyszczenie
5%-wym kwasem fosforowym lub też, w przypadku gdy
urządzenie wymaga częstszego mycia, 5%-wym kwasem
mrówkowym.
W obu przypadkach płyn do czyszczenia powinien mieć
temperaturę pokojową. Wymiennik ciepła poleca się płukać
przeciwnie do kierunku normalnego przepływu.
Aby zapobiec przedostawaniu się środka czyszczącego do
obiegu grzewczego polecamy podłączyć urządzenie do płukania
bezpośrednio do dopływu i odpływu skraplacza pompy.
Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu systemu przez
pozostałe resztki środków czyszczących wskazane jest po tym
dokładne płukanie środkami neutralizującymi.
Ważne jest ostrożne stosowanie kwasów i przestrzeganie
przepisów ustalonych przez stowarzyszenia zawodowe.
W razie wątpliwości co do użycia danego preparatu prosimy o
konsultacje!
www.dimplex.de
POL-7
Polski
Temperatura źródła
ciepła
Max. różnica temperatur
..
pomiędzy dopływem a powrotem
od
do
8.3
8.3
Czyszczenie od strony
powietrza
Polski
Kanały powietrza, parownik, filtr i odpływ kondensatu powinny
być czyszczone przed każdym okresem grzewczym (liście,
gałęzie itd.). W tym celu należy otworzyć pompę od strony
czołowej najpierw u dołu, a potem u góry.
UWAGA!
Przed otwarciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie obwody
prądu znajdują się w stanie beznapięciowym.
Zdejmowanie i zakładanie części obudowy odbywa się tak, jak
zostało opisane w rozdziale 4.
Aby nie doprowadzić do uszkodzenia parownika i wanny
kondensacyjnej zaleca się unikanie przy czyszczeniu ostrych i
twardych przedmiotów.
9
Zakłócenia / szukanie
błędu
Pompa ciepła jest produktem wysokiej jakości, dlatego oczekuje
się od niej bezzakłóceniowej i nie wymagającej konserwacji
pracy. Jeżeli jednak wystąpią jakiekolwiek zakłócenia, zostanie
to pokazane na wyświetlaczu regulatora. Więcej informacji na
ten temat znajdą Państwo na stronie "Zakłócenia i szukanie
błędów" w instrukcji obsługi sterownika pompy ciepła. Jeżeli
zakłócenia te nie mogą być zlikwidowane samodzielnie,
wówczas proszę powiadomić odpowiedni serwis klienta.
UWAGA!
Prace przy pompie ciepła mogą być wykonywane tylko przez
autoryzowany i fachowy serwis.
10 Odłączenie od sieci /
utylizacja
Zanim pompa zostanie wymontowana, należy odłączyć ją od
napięcia i zabezpieczyć na wszystkich wejściach i wyjściach.
Powinny zostać przy tym zachowane ważne dla środowiska
wymagania z dziedziny odzysku, użycia wtórnego oraz utylizacji
paliw i elementów urządzenia według aktualnych norm. Należy
przy tym zwrócić szczególną uwagę na fachową utylizację oleju i
czynnika chłodniczego.
POL-8
11
11 Informacje dotyczące
urządzenia
Typ i oznaczenie handlowe produktu
Budowa
2.1
Stopień ochrony według normy EN 60 529 dla urządzeń kompaktowych
wzgl. elementów grzewczych
2.2
Miejsce ustawienia
3
Dane techniczne
3.1
Granice temperatury eksploatacyjnej:
LI 11TE
woda grzewcza dopływ / odpływ
°C / °C
powietrze
°C
3.2
Różnica temperatur wody grzewczej przy A7 / W35
K
3.3
Wydajność cieplna / współczynnik
efektywności
dla A-7 / W35 1
kW / ---
1
kW / ---
dla A-7 / W45
IP 21
wewnątrz
do 58 / od 18
do 58 / od 18
-20 do +35
-20 do +35
9,7
5,0
9,5
5,0
7,1 / 2,9
6,6 / 2,7
9,8 / 2,6
9,7 / 2,5
6,4 / 2,3
9,0 / 2,1
kW / ---
8,8 / 3,2
8,8 / 3,1
12,2 / 3,2
12,1 / 3,1
przy A7 / W35 1
kW / ---
11,3 / 3,8
11,3 / 3,6
15,4 / 3,7
15,1 / 3,6
1
kW / --12,2 / 4,1
12,1 / 3,9
przy A10 / W35 1
kW / ---
3.4
Poziom ciśnienia akustycznego urządzenia / na zewnątrz dB(A)
3.5
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m
(wewnątrz)
3
Przepływ wody grzewczej przy wewnętrznej różnicy ciśnieńm /h / Pa
3.7
Przepływ powietrza przy zewnętrznej statycznej
różnicy ciśnień
1,0 / 3000
1,9 / 10900
1,4 / 4500
2,6 / 14600
4000 / 25
R404A / 2,5
R404A / 3,1
6,0
6,0
136 x 75 x 88
157 x 75 x 88
G 1 1/4'' zewnętrzny
G 1 1/4'' zewnętrzny
50 x 50
57 x 57
200
235
400 / 25
400 / 32
kW
4
Wymiary, przyłącza i waga
4.1
Wymiary urządzenia
wys. x szer. x dł.
cm
cal
4.2
Przyłącza urządzeń ogrzewania
4.3
Wlot i wylot kanału powietrza (wymiary wewnętrzne min.) dł x szer. cm
4.4
Ciężar części przygotowanych do transportu łącznie
z opakowaniem
kg
V/A
5.2
Pobór znamionowy
5.3
Prąd rozruchowy z rozrusznikiem do łagodnego rozruchu A
5.4
Napięcie znamionowe A2 W35 / cos ϕ
6
7
Odpowiada europejskim ustaleniom bezpieczeństwa
Pozostałe cechy urządzenia
7.1
Odszranianie
kW
A / ---
Sposób odszraniania
Wanna odszraniania obecna
7.2
Woda grzewcza w urządzeniu zabezpieczona przed zamarznięciem 3
7.3
Stopnie mocy
Regulator wewnętrzny / zewnętrzny
52
2500 / 25
typ / kg
W35
50
m3/h / Pa
Czynnik chłodniczy; całkowita masa wypełnienia
Przyłącze elektryczne
57 / 62
5200 / 0
Moc grzałki elektrycznej (2. generatory ciepła) max.
Napięcie znamionowe; zabezpieczenia
15,9 / 3,6
55 / 61
4200 / 0
3.8
5.1
14,8 / 3,0
16,1 / 3,8
m3/h / Pa
3.9
5
9,6 / 3,1
dB(A)
3.6
7.4
IP 21
wewnątrz
przy A2 / W35 1
przy A7 / W45
1A2
LI 16TE
Polski
1
2
2,74
2,86
3,81
3,91
23
4,94 / 0,8
25
5,16 / 0,8
2
6,9 / 0,8
7,1 / 0,8
2
automatyczne
automatyczne
Odwrócenie obiegu
Odwrócenie obiegu
tak (ogrzewana)
tak (ogrzewana)
tak
tak
1
1
wewnętrzny
wewnętrzny
1. Dane te charakteryzują wielkość i wydajność urządzenia. Od strony ekonomicznej i energetycznej należy uwzględnić także pozostałe parametry, przede wszystkim zachowanie
się przy odszranianiu, punkt biwalentności oraz regulację. A2 / W55 oznaczają przy tym: Temperatura powietrza zewnętrznego 2 °C oraz temperatura dopływu wody grzewczej
55 °C.
2. Patrz CE-Znak Zgodności Europejskiej
3. Pompa cyrkulacyjna i regulator muszą być zawsze gotowe do użycia.
www.dimplex.de
POL-9
Załącznik
1
Rys. wymiarowe ........................................................................................................................... A-II
1.1 Rys. wymiarowy LI 11TE ........................................................................................................................ A-II
1.2 Rys. wymiarowy LI 16TE ....................................................................................................................... A-III
2
Diagramy ...................................................................................................................................... A-IV
3
Schematy obwodowe.................................................................................................................. A-VI
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Hydrauliczne schematy podstawowe......................................................................................... A-X
4.1
4.2
4.3
4.4
5
Sterowanie.............................................................................................................................................A-VI
Obciążenie............................................................................................................................................A-VII
Plan przyłączenia.................................................................................................................................A-VIII
Legenda.................................................................................................................................................A-IX
Urządzenie monoenergetyczne ..............................................................................................................A-X
Urządzenie monoenergetyczne oraz przygotowanie ciepłej wody ........................................................A-XI
Urządzenie biwalentne .........................................................................................................................A-XII
Legenda...............................................................................................................................................A-XIII
Deklaracja Zgodności z Normami Europejskimi ....................................................................A-XIV
www.dimplex.de
A-I
Załącznik
2.1 Charakterystyki LI 11TE ........................................................................................................................A-IV
2.2 Charakterystyki LI 16TE .........................................................................................................................A-V
A-II
6WURQDREVáXJL
.LHUXQHNSRZLHWU]D
:ąĪRGSURZDG]DMąF\VNURSORQąZRGĊ
.LHUXQHNSRZLHWU]D
3U]\áąF]HRJU]HZDQLD
3RZUyWFLHSáHM
ZRG\SU]\áąF]HSRPS\
FLHSáDJZLQW]HZ
.LHUXQHNSRZLHWU]D
,QVWDODFMHHOHNWU\F]QH
2GSURZDG]HQLHVNRQGHQVRZDQHM
ZRG\ZHZ¡PP
1.1
'RSURZDG]HQLHZRG\
JU]HZF]HMZ\MĞFLH]SRPS\
FLHSáDJZLQW]HZ
[JZLQWZHZ0[
Załącznik
[JZLQWZHZ0[
1
1 Rys. wymiarowe
Rys. wymiarowy LI 11TE
www.dimplex.de
6WURQDREVáXJL
.LHUXQHNSRZLHWU]D
:ąĪRGSURZDG]DMąF\VNURSORQąZRGĊ
3U]\áąF]HRJU]HZDQLD
3RZUyWFLHSáHM
ZRG\SU]\áąF]HSRPS\
FLHSáDJZLQW]HZ
'RSURZDG]HQLHZRG\
JU]HZF]HMZ\MĞFLH]SRPS\
FLHSáDJZLQW]HZ
[JZLQWZHZ0[
Załącznik
.LHUXQHNSRZLHWU]D
,QVWDODFMHHOHNWU\F]QH
2GSURZDG]HQLHVNRQGHQVRZDQHM
ZRG\ZHZ¡PP
1.2
.LHUXQHNSRZLHWU]D
[JZLQWZHZ0[
1.2
Rys. wymiarowy LI 16TE
A-III
2
2 Diagramy
2.1
Charakterystyki LI 11TE
0RFJU]HZF]DZ>N:@
7HPSHUDWXUDZRG\Z\ORWRZHMZ>ƒ&@
:DUXQNL
3U]HSXVWRZRĞüZRG\JU]HZF]HM
PK
Załącznik
7HPSHUDWXUDSRZLHWU]DQDZHMĞFLXZ>ƒ&@
3REyUPRF\]DZLHUDMąF\XG]LDáPRF\SRPS\
6SDGHNFLĞQLHQLDZ>[email protected]
6NUDSODF]
7HPSHUDWXUDSRZLHWU]DQDZHMĞFLXZ>ƒ&@
:VSyáF]\QQLNPRF\]DZLHUDMąF\XG]LDáPRF\SRPS\
7HPSHUDWXUDSRZLHWU]DQDZHMĞFLXZ>ƒ&@
A-IV
1DWĊĪHQLHSU]HSá\ZXZRG\JU]HZF]HM>Pñ[email protected]
2.2
2.2
Charakterystyki LI 16TE
0RFJU]HZF]DZ>N:@
7HPSHUDWXUDZRG\Z\ORWRZHMZ>ƒ&@
:DUXQNL
3U]HSXVWRZRĞüZRG\JU]HZF]HM PK
Załącznik
7HPSHUDWXUDSRZLHWU]DQDZHMĞFLXZ>ƒ&@
3REyUPRF\]DZLHUDMąF\XG]LDáPRF\SRPS\
6SDGHNFLĞQLHQLDZ>[email protected]
6NUDSODF]
7HPSHUDWXUDSRZLHWU]DQDZHMĞFLXZ>ƒ&@
:VSyáF]\QQLNPRF\]DZLHUDMąF\XG]LDáPRF\SRPS\
7HPSHUDWXUDSRZLHWU]DQDZHMĞFLXZ>ƒ&@
www.dimplex.de
1DWĊĪHQLHSU]HSá\ZXZRG\JU]HZF]HM>Pñ[email protected]
A-V
3
3 Schematy obwodowe
3.1
Załącznik
A-VI
Sterowanie
3.2
Obciążenie
Załącznik
3.2
www.dimplex.de
A-VII
*
-
*
*1'
;
%
5
5
-
-
%
1
-
*1'
%
5
&
-
12
.
%
+
PD[
:
.
-
.$
.$
<
0
PD[
:
&
<
&
-&
9'&
12
-
12
7
%
<
12
-
5
1
%
;1
)/
12
7
%
&
,'
.$
9*
-
,'
$
-
)/
.
(96
,'
3(
1 ;
;
,'
635
.
9$&
&
$
$
$
-*
-
12
,'
0$
0=
&
;
*
-*
-
12
3(
1
;
1&
3(
1
,'
,'
3(
1
5
%
,'
&
,'&
&
-
12
; 1
-
1
-
.
)
3(
/
0
)
3(
1
;
9$&+]
;
5
%
12
*1'
(
,'
0
,'
0
;
0$
3(
1
,'+
0
12
SRO
-
-
12
,'
;
<
-&
%&
$
7
%
&
,'
SRO
12
%&
$
/
9*
$
7
$
/
,'
7$/
,'&
7$/
&
0
0=
&
/ / / 1 3(
-
1&
13(9$&+]
;
,'&
1&
,'
A-VIII
12
3.3
,'+
Załącznik
0
3.3
Plan przyłączenia
3.4
3.4
Legenda
Może być zmostkowane, jeżeli nie jest
potrzebna blokada elektrowni (wejście otwarte =
blokada = pompa ciepła „wył.“)
A2
Mostek usunąć przy korzystaniu z drugiego wejścia
blokady (wejście otwarte = pompa ciepła "wył.")
A4
Mostek usterka sprężarki M1
A7.1
Mostek miedziany - podwyższenie mocy grzweczej
E10 o 2 kW
A7.2
Mostek miedziany - podwyższenie mocy grzweczej
E10 o 2 kW
B3*
Termostat ciepłej wody
B4*
Termostat wody w basenie
B5
Termostat 2. generatora ciepła
E3
Presostat końca rozmrażania
E10
2. generator ciepła grzanie elektryczne (funkcja
wybierana za pomocą regulatora)
F2
Bezpiecznik dla wyjścia przekaźnika N1na J12 i
J13
4,0 ATr
F3
Bezpiecznik dla przekaźnika N1na J15 do J18
4,0 ATr
F4
Presostat wysokiego ciśnienia
F5
Presostat niskiego ciśnienia
F7
Termost. gorącego gazu
F17
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa
F23
Wentylator ochrony uzwojenia
H5*
Dioda przekaźnika zakłóceń (grupa przekaźników)
J1
Zasilanie-N1 (24V AC)
J2...J7
Wejście/wyjście niskiego napięcia
J8
Wejście/wyjście sygnału (230V AC)
J9
Bez funkcji
J10
Gniazko pola obsługi
J11
bez funkcji
J12...J18 Wyjścia przekaźników do sterowania elementów
systemu
K1
Stycznik sprężarki
K2
Wentylator przekaźnikowy
K11*
Elektron. przekaźnik zakłóceń (grupa
przekaźników)
K12*
Elektron. przekaźnik pompy cyrkulacyjna wody
basenu (grupa przekaźników)
K20
Stycznik 2. generatora ciepła
K22*
Blokada zakładu energ. (EVU)
K23*
Dodatkowy przekaźnik SPR
M1
Kompresor
M2
Wentylator
M13*
Pompa cyrkulacyjna głównego obiegu ogrzewania
M15*
Pompa cyrkulacyjna 2. obiegu grzewczego
M16*
Dodatkowa pompa cyrkulacyjna
M18*
Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody
M19*
Pompa cyrkulacyjna basenu
M21*
Mieszalnik obiegu głównego
M22*
Mieszalnik 2. obiegu grzewczego
N1
Regulator pompy ciepła
N7
Sterowanie łagodnym rozruchem sprężarki
N11
Grupa przekaźników
N14
Element sterujący
R1
Czujnik temperatury zewnętrznej
R2
Czujnik powrotu ogrzewania
R3*
Czujnik temperatury ciepłej wody (alternatywnie do
termostatu ciepłej wody)
R5*
Czujnik drugiego obiegu grzewczego
R9
Czujnik dopływu
R13*
Czujnik 3. obiegu grzewczego
T1
Transformator bezpieczeństwa 230/24 VAC-50Hz/
28VA
X1
Listwa z zaciskami: prąd zasilania 3L/N/PE
400VAC~50Hz
X2
Listwa z zaciskami: napięcie zasilania sterowania
L/N/PE 230 VAC~50Hz
X3
Listwa z zaciskami: niskie napięcie
X5
Listwa z zaciskami drugiego generator ciepła
Y1
Czterodrogowy zawór przełączający
EVU
SPR
MA
MZ
*
----–––––
Załącznik
A1
Skróty:
Zakład dostarczający energię
Blokada
Mieszalnik OTWARTY
Mieszalnik ZAMKNIĘTY
Części należy dostarczyć z zewnątrz
Zamontować według potrzeb użytkownika
Uzbrojone fabrycznie
www.dimplex.de
A-IX
4
4 Hydrauliczne schematy podstawowe
4.1
Załącznik
A-X
Urządzenie monoenergetyczne
4.2
Urządzenie monoenergetyczne oraz przygotowanie ciepłej wody
Załącznik
4.2
www.dimplex.de
A-XI
4.3
4.3
Załącznik
A-XII
Urządzenie biwalentne
4.4
4.4
Legenda
Zawór odcinający
Zawór przelewowy
Układ zaworów zabezpieczających
Pompa obiegowa
Zbiornik buforowy
temperaturą
Załącznik
Zawór
sterowany
pomieszczenia
Zawór zamykający z zaworem zwrotnym
Zawór odcinający z odprowadzeniem
wody
Odbiornik ciepła
0
Mieszalnik czterodrogowy
Czujnik temperatury
Giętki wąż przyłączeniowy
Pompa ciepła
Zbiornik buforowy
Rozdzielnica elektryczna
Zbiornik ciepłej wody
Kocioł grzewczy
E10
Grzejnik dodatkowy
M13
Pompa obiegowa systemu grzewczego
M18
Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody
N1
Regulator pompy ciepła
R1
Czujnik ściany zewnętrznej
R2
Czujnik na powrocie
R3
Czujnik ciepłej wody
R9
Czujnik dopływu
EV
Rozdzielnica elektryczna
KW
Zimna woda
MA
Mieszalnik OTWARTY
MZ
Mieszalnik ZAMKNIĘTY
WW
Ciepła woda
www.dimplex.de
A-XIII
5
5 Deklaracja Zgodności z Normami Europejskimi
Załącznik
A-XIV
Glen Dimplex Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Dimplex
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz błędów.
+49 (0) 9221 709 565
www.dimplex.de