Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekty budowlane

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekty budowlane
Nr 5
PROJEKT BUDOWLANY
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
Brzóze gm. Mińsk Mazowiecki
(działka:502/1)
Branża: drogowa i sanitarna
PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
PLAC ZABAW
WYLOTY KANALIZACJI: DESZCZOWEJ I SANITARNEJ
Inwestor:
Gmina Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki
Ul. Chełmońskiego 14
Projektant: - branża drogowa:
mgr inż. Bogusław Kowalczyk
Mińsk Mazowiecki ul. Mała 3
- branża sanitarna
mgr inż. Dariusz Spodar
03-017 Warszawa ul. ul. Cieślewskich 47 B
Mińsk Mazowiecki, listopad 2011 r.
Spis zawartości
Projekt zagospodarowania terenu
2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania części terenu
3. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
4. Warunki i uzgodnienia
a/ Zgoda i warunki na odprowadzanie wód deszczowych z projektowanych
parkingów wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim –S/IMI-Up-4105/73/11
b/ Zmiana warunków na odprowadzanie ścieków wydane przez Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim
–S/IMI-Up-4105/72/11z dnia 14.09.2011 r.
c/Decyzja Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim nr WS.6341.106.2011
- pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych do rzeki Długa
d/Decyzja Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim nr WS.6341.109.2011 z dnia
03.10.2011r. - pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków bytowych do rzeki
Długa
e/ Opinia nr 1030/2011 z dnia 20.10.2011 r. Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu dotycząca lokalizacji kanalizacji deszczowej,
f/ Opinia nr 1031/2011 z dnia 06.10.2011 r. Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w sprawie zmiany lokalizacji oczyszczalni
ścieków, kanalizacji sanitarnej i zalicznikowego przyłącza kablowego eNN.
Projekt budowlany drogowy
1 Opis techniczny do projektu budowlanego
2.Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:250
3.Przekroje normalne 1:50
4.Szczegóły konstrukcyjne 1:10
Projekt kanalizacji sanitarnej
I Opis techniczny
1. Zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Rozwiązania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej
4. Roboty ziemne i prace montażowe
5. Obliczenia
II RYSUNKI
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:250,
2. Profil podłużny 1:100/100,
3. Wpust deszczowy z osadnikiem, skala 1:20
4. Separator ropopochodnych – karta katalogowa
5. Schemat wylotu kanalizacyjnego.
Plac zabaw
- instrukcja montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji placu zabaw,
- strony katalogowe, certyfikaty,
- rozmieszczenie urządzeń.
OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania części terenu działki 502/1
we wsi Brzóze gm. Mińsk Mazowiecki
1.
Dane identyfikacyjne
Inwestor: Gmina Mińsk Mazowiecki
Projektant: - branża drogowa:
mgr inż. Bogusław Kowalczyk
Mińsk Mazowiecki ul. Mała 3
- branża sanitarna
mgr inż. Dariusz Spodar
03-017 Warszawa ul. Cieślewskich 47B
Przedmiot inwestycji: budowa parkingów dla samochodów osobowych zraz z
odwodnieniem, oraz utwardzenie terenu przy łączniku Szkoły – wg projektu zamiennego
zagospodarowania działki opracowanego przez mgr inż. Wiesławę Daniluk
2.
Opis istniejącego zagospodarowania terenu.
Terenem inwestycji jest część działek o nr ewidencyjnym 502/1 stanowiącej własność
Gminy a będącej w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Brzózem. Na tym terenie istnieje
wjazd i droga o jezdni szerokości 5,5 – 7.0 m o nawierzchni bitumicznej, teren utwardzony o
nawierzchni bitumicznej służący jako parking dla samochodów osobowych – 4 stanowiska,
w tym jedno dla samochodów osób niepełnosprawnych, oraz plac przed wejściem do Szkoły
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i płytek betonowych o wymiarach 35 x 35 cm.
Na działkę istnieją 3 zjazdy: główny z drogi lokalnej o nawierzchni gruntowej, której
przedłużeniem jest droga wewnętrzna pożarowa o nawierzchni bitumicznej z wyjazdem na
drogę lokalną oznaczona symbolem 20DK. Z tej drogi jest utworzony drugi zjazd do obsługi
kotłowni.
Na działce istnieją: budynek Szkoły z zapleczem, wewnętrzna droga dojazdowa i plac z
parkingiem o nawierzchni bitumicznej, plac przed wejściem do budynku szkoły z betonowej
kostki brukowej w dobrym stanie technicznym oraz plac przy łączniku z betonowych płytek
chodnikowych w złym stanie technicznym. W granicach opracowania teren jest uzbrojony w
sieci komunalne: kanalizację sanitarną czynną i częściową do przebudowy, szambo sanitarne
do likwidacji, studnia kopana i wiercona – nieczynne – do likwidacji.
Projektowane zagospodarowanie działki
Wyliczenie ilości miejsc parkingowych:
821,2: 100 x 3 miejsca/100 m2 pu = 24.63 miejsca, w tym: powierzchnia usług
oświaty wynosi: 821,2 m2 / 395,89 budynek istniejący + 425,3 m2 sala/ .
3.
W obrębie terenu objętego inwestycją projektuje się w zakresie dróg:
- wzdłuż drogi o nawierzchni bitumicznej stanowiska parkingowe dla samochodów
osobowych prostopadłe do drogi, o wymiarach 2,30x 5,00 m w ilości 27 szt. /18 + 9 sztuk/, z
częściową przebudową istniejącej drogi do szerokości 5,50 – 6.5 m,
- przebudowę nawierzchni placu przy łączniku z płytek chodnikowych na betonową
kostkę brukową,
- budowę chodników wzdłuż Sali gimnastycznej o szerokości 1,5 m z betonowej kostki
brukowej
- dojazd gospodarczy o szerokości 4,0m o nawierzchni tłuczniowej,
Nawierzchnię dróg i parkingów zaprojektowano, z betonowej kostki brukowej o grubości
8 cm, barwionej w całym przekroju, w następujących kolorach: szarym – drogi wewnętrzne;
parkingi –czerwony ceglasty; linia rozdzielająca pomiędzy parkingami – czarne.
Odprowadzenie wód deszczowych – powierzchniowe do kratki ściekowej.
W zakresie branży sanitarnej
- kanalizację deszczową do odprowadzenia wód opadowych z rur PCV DN315 mm
- wpust uliczny klasy D400 i separator lamelowy ropopochodnych ECOL- UNIKON.
Plac zabaw
W południowej części działki zaprojektowano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni
trawiastej i piaszczystej / w strefie bezpieczeństwa/ o powierzchni użytkowej ok. 460 m2.
Wyposarzenie placu zabaw – wg katalogu wykonawcy elementów zabawowych:
- zestaw zabawowy „Dwie wieże” dla dzieci starszych
- domek „Miś”
- samochód „Tarpan”
- huśtawka „Ważka”
- piaskownica.
Powyższe elementy wyposarzenia posiadają certyfikat Instytutu Sportu, Zespołu
Certyfikacji zgodności z normą PN-EN 1176 i uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczeństwa. Na placu zabaw istnieje drewniana altana 2,5 x 2,5 m w dobrym stanie
technicznym, która może być wykorzystana do zabaw dla dzieci. Eksploatac ja placu powinna
być nadzorowana.
4. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia działki:
7544 - m²
w tym / objęte projektem drogowym:
- powierzchnia projektowanych parkingów
- chodniki
- projektowana droga gospodarcza
- istniejąca droga manewrowa
- powierzchnia placu zabaw
- powierzchnia biologicznie czynna
278,0 - m²
267,3 - m²
120.0 - m2
746,0 - m2
460,0 – m2
4649,0 – m2
Wskaźnik zabudowy
Wykonanie parkingów wymaga wycinki drzew.
0.20
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Podstawę do opracowania stanowi zlecenie Inwestora
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie parkingów na samochody osobowe na
terenie Szkoły Podstawowej przy istniejącej drodze wewnętrznej.
Wykorzystane informacje i materiały.
3. 1.Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500 wykonany przez Biuro Usług Geodezyjnych
Grażyna i Czesław Waldemar Żółkowscy, Mińsk Mazowiecki ul. Tatrzańska 7
3.2.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie /D.U. Nr 43 poz. 430 /.
3.4.Pomiary geodezyjne uzupełniające.
3.5. Wytyczne Inwestora.
4. Stan istniejący
Terenem inwestycji jest cześć działki szkolnej nr 502/1, zlokalizowane przy istniejącej
wewnętrznej drodze o nawierzchni bitumicznej, pomiędzy istniejącym utwardzonym placem
przed budynkiem szkolnym a drogą dojazdową do Szkoły
W obrębie projektowanej inwestycji nie występuje uzbrojenie komunalne.
5. Stan projektowy
W obrębie terenu objętego inwestycją projektuje się:
- wzdłuż drogi o nawierzchni bitumicznej stanowiska parkingowe dla samochodów
osobowych prostopadłe do drogi, o wymiarach 2,30x 5,00 m w ilości 27 szt. /18 + 9 sztuk/, z
częściową przebudową istniejącej drogi do szerokości 5,50 – 6.5 m,
- przebudowę nawierzchni placu przed szkoła, zaprojektowano nawierzchnię z betonowej
betonową kostkę brukową o grubości 6 cm w kolorze szarym
- chodniki wzdłuż Sali gimnastycznej o szerokości 1,5 m z betonowej kostki brukowej
- dojazd gospodarczy o szerokości 4,0m o nawierzchni tłuczniowej,
Nawierzchnię parkingów zaprojektowano, z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm,
barwionej w całym przekroju: czerwony ceglasty; linia rozdzielająca pomiędzy parkingami –
szare.
Parkingi ograniczono krawężnikami betonowymi 15 x 30 x 100 cm od terenów zielonych
o wysokości światła 10 cm.
Rzędne projektowanej nawierzchni parkingów pokazano na planie sytuacyjno –
wysokościowym. Rzędne nawierzchni parkingu nawiązano do rzędnych istniejącej drogi i
placu utwardzonego oraz terenu utwardzonego. Zaprojektowano spadki podłużne o wartości
jak dla istniejącej drogi oraz spadki poprzeczne o wartości 0 - 2% z odprowadzeniem wód
opadowych do projektowanej kratki ściekowej.
Parkingi ograniczono od terenów zielonych krawężnikami betonowymi 15 x 30 x 100 cm
o wysokości światła 10 cm; a od jezdni dołączono do konstrukcji drogi.
Chodniki i opaska wokół budynku zaprojektowano z betonowej kostki brukowej
fazowanej, prostokątnej o gr. 6cm w kolorze szarym. Chodniki ograniczono obrzeżami
betonowymi 8 x 30 x 100 cm na podbudowie żwirowej.
Odprowadzenie wód deszczowych – powierzchniowe do projektowanych kratek
ściekowych podłączonych do kanalizacji deszczowej realizowanych wg oddzielnego projektu.
6. 1 Konstrukcja nawierzchni
Zgodnie z wytycznymi projektowania dróg przyjęto następującą konstrukcję
nawierzchni
A/ parkingi
- kostka betonowa brukowa koloru czerwonego,
gr. 8 cm
- podsypka cementowa – piaskowa 1 : 4,
gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego mineralnego 0/63 mm,
stabilizowanego mechanicznie,
gr. 25 cm
- warstwa odcinająca z piasku średnio i drobnoziarnistego,
gr.10 cm
B/ Chodniki,
- kostka betonowa brukowa koloru szarego,
gr. 6 cm
- podsypka cementowa – piaskowa 1 : 4,
gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie,
gr. 15 cm
C/ droga gospodarcza
- nawierzchnia z kruszywa łamanego mineralnego 0/63 mm,
stabilizowanego mechanicznie,
gr. 25 cm
- warstwa odcinająca z piasku średnio i drobnoziarnistego,
gr.10 cm
Stanowiska parkingowe ograniczono od strony terenu / zieleni/ krawężnikiem
betonowym 15 x 30 x 100 cm, układanym na ławie betonowej z oporem z betonu B 10.
6.2Technologia robót nawierzchniowych.
W ramach robót przygotowawczych należy uporządkować istniejący teren, zebrać i
wywieść humus, części organiczne oraz grunty i nasypy nienośne. Wykonać nasypy z
gruntów zagęszczanych do rzędnych posadowienia konstrukcji nawierzchni parkingów i dróg.
Żeby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu, w rejonie wykonywania prac ziemnych,
geodezyjnie wytyczyć i wyznaczyć przebieg wszystkich urządzeń i sieci podziemnych.
Roboty ziemne związane z położeniem urządzeń podziemnych: tj: sieć kanalizacji
sanitarnej, deszczowe, przyłącza wodociągowe, energetyczne i inne należy wykonać przed
robotami nawierzchniowymi, a wykopy zasypywać gruntem nie wysadzinowym warstwami
gr. po 20 cm, zagęszczając aż do poziomu podbudowy. Wymagany stopień zagęszczenia
podłoża gruntowego wynosi 1,03.
Warstwy z piasku i podbudowę z kruszywa łamanego należy wyprofilować i zagęścić z
polewaniem wodą. W przypadku pozytywnej oceny istniejących gruntów nasypowych pod
względem możliwości ich zagęszczenia, można je wbudować w konstrukcję jezdni jako
warstwę odcinającą.
Roboty należy wykonywać zgodnie z ogólnymi specyfikacjami technicznymi wydanymi
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
7. Organizacja ruchu
Nie wprowadza się szczegółowej organizacji ruchu na parkingu z wyjątkiem wprowadzenia
linii rozdzielających stanowiska parkingowe wykonane z betonowej kostki brukowej w
kolorze szarym.
8. Roboty różne.
1. Teren wokół parkingu, chodników i drogi gospodarczej należy położyć warstwę
humusu o gr.około10 cm i obsiać trawą.
2. Wykonać regulację wysokościową włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz skrzynek zasuw wodociągowych. Prace wykonać pod nadzorem właściwych
służb.
„ENERING”
mgr inż. Dariusz Spodar
ul. Cieślewskich 47 B
03-017 Warszawa
tel. kom. 0-608-456-107
[email protected]
www.enering.pl
PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
dla odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych z terenu Szkoły Podstawowej
w Brzózem do rzeki Długa
Inwestor: Gmina Mińsk Mazowiecki
Projektant: mgr inż. Dariusz Spodar
Listopad 2011r.
SPIS TREŚCI
I OPIS TECHNICZNY ........................................................................................................................................... 3
1. Zakres opracowania .................................................................................................................................... 3
2. Podstawa opracowania ................................................................................................................................ 3
3. Rozwiązania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej ................................................................. 3
4. Roboty ziemne i prace montażowe ............................................................................................................. 4
4.1. Wykopy ............................................................................................................................................... 4
4.2. Odwodnienie wykopów....................................................................................................................... 4
4.3. Przygotowanie podłoża ....................................................................................................................... 4
4.4
Układanie przewodów ......................................................................................................................... 4
4.5. Odbiory techniczne przewodu ............................................................................................................. 5
4.6. Zasypka kanału i zagęszczenie gruntu ................................................................................................ 6
5. Obliczenia………………………………………………………………………………...………………...6
II DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
III RYSUNKI
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa, skala 1:250,
2. Profil podłużny 1:100/100,
3. Wpust deszczowy z osadnikiem, skala 1:20
4. Separator ropopochodnych – karta katalogowa
5. Schemat wylotu kanalizacyjnego.
2
OPIS TECHNICZNY
1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany kanalizacji deszczowej
dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Szkoły Podstawowej
w Brzózem na działce o numerze ewidencyjnym 502/1 do rzeki Długa w km 45+650.
2. Podstawa opracowania
- decyzja Starosty Powiatu Mińskiego nr 230/10 z dnia 24 mara 2010 r.
zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia m. in. na rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Brzózem,
- pismo znak: S/IMI-Up-4105/73/11 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie , Oddział w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.09.2011 r.,
- decyzja
Starostwa
Powiatowego
w
Mińsku
Mazowieckim
znak:
WS.6341.106.2011 z dnia 03.10.2011 r. udzielająca pozwolenia wodno prawnego
na wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód rzeki Długa
- opinia nr 1030/2011 Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu, pismo Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim znak:
G.6630.1030.2011 z dnia 26.10.2011 r.
- projekt budowlany miejsc postojowych dla samochodów osobowych
- operat wodno prawny na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb Szkoły
Podstawowej w Brzózem opracowany przez mgr inż. Jacka Nagrabę we wrześniu
2011 r.
3. Rozwiązania techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej
Teren szkoły w części dojazdowej, chodników i parkingu będzie utwardzony.
Teren ten zajmuje powierzchnię wynoszącą 1305 . Powierzchnia dachów
jest terenem
budynków wynosi1633 . Pozostały teren o powierzchni4970
biologicznie czynnym. Spadki terenu zostały wyprofilowane tak, że wody opadowe i
roztopowe spływały siecią kanalizacji deszczowej do rzeki Długiej.
Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych
o trwałej nawierzchni terenów chodników, dojazdów i parkingu dla samochodów
osobowych odprowadzone będą poprzez wpust uliczny klasy D 400 i separator
lamelowy ropopochodnych ECOL- UNICON zintegrowany z osadnikiem typu ESLH30/300/3000 S (Qnom=30 l/s, Qmax=300 l/s) i dalej rurami PVC DN315 mm do
rzeki Długiej. Dno wylotu ścieków posadowione będzie na rzędnej terenu wynoszącej
150,90 m npm.
Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PCV 315, na przykład szereg
S-16 klasy S produkcji Wavin Metalplast-Buk.
Spływające wody opadowe mają postać zawiesiny stanowiącej mieszaninę wody
z substancjami ropopochodnymi, częściami stałymi typu pył i piasek oraz częściami
organicznymi.
W ściekach wprowadzonych do rzeki Długiej zawartość zawiesin ogólnych nie
będzie większa niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l.
3
4. Roboty ziemne i prace montażowe
4.1. Wykopy
Wykopy należy wykonywać jako szerokoprzestrzenne zapewniając bezpieczne
nachylenie skarp wykopów dla danej kategorii gruntu.
Gdy roboty ziemne wykonywane są w gruncie nienawodnionym, teren
przy skarpie nie jest obciążony w pasie o szerokości mniejszej od głębokości wykopu
oraz głębokość wykopu jest mniejsza od 4m, dopuszczona się stosowanie nachyleń
skarp jak podano w tablicy:
L.P.
spoisty (gliny, iły)
01
1:0,5
RODZAJ GRUNTU
skały spękane i
małospoiste oraz
wietrzliny
rumosze
wietrzelinowe
1:1,0
1:1,25
sypkie (piaski)
1:1,5
Podane w tablicy wielkości np. 1:0,5 oznaczają stosunek głębokości wykopu
h do rzutu skarpy na powierzchnię poziomą m (1:0,5=h:m).
W przypadku, gdy brak miejsca nie zezwala na wykonywanie wykopów
ze skarpami lub gdy grunt jest nawodniony, wykopy należy wykonywać o ścianach
pionowych umocnionych.
Wykopy obiektowe pod separator lamelowy i wpust deszczowy wykonywać
jako umocnione.
Szerokość dna wykopu rurociągu -1,0m.
4.2. Odwodnienie wykopów
W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonać
odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych wzdłuż wykopu.
4.3. Przygotowanie podłoża
Przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża dokonać odbioru technicznego wykopu.
Projektuje się podłoże wzmocnione żwirowo-piaskowe o grubości 0,2m.
Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego nie mogą przekraczać 10mm.
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych
przewidzianych
w projekcie nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości 5 cm.
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku
przeciwnego ani też jego zmniejszenie do zera.
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm
- nie może być zamrożony
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału
4.4. Układanie przewodów
Przewody z PCV można montować przy temperaturze otoczenia od 0C
do 30C, jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich
temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż
+5C. Odnosi się to w szczególności do łączenia elementów z PCV z elementami
z innych materiałów.
4
Należy zwrócić uwagę, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się,
zaś przy połączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego
na niej.
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej
długości w co najmniej ¼ jego obwodu.
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej
przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby
szczelności przewodu.
Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w projekcie nie powinno
przekraczać 0,01m.
Uwaga! Zabrania się stosowania olejów lub smarów do smarowania bosego
końca rur. Stosować do tego celu tylko środki akceptowane przez producenta rur.
Rur z PCV nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem.
4.5. Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i
odbiory końcowe.
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót
podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym
w szczególności zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności
podłoża, obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania,
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności
zachowania kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności
przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów
- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać
odbioru końcowego, który polega na :
- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowień, usunięciu usterek i innych niedomagań,
w szczególności sprawdzeniu protokołów z prób szczelności
- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie
zmiany i uzupełnienia
- sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania
studzienek, wpustów i innych elementów.
Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz
potwierdzone właściwymi protokółami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie
zostały spełnione lub ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole,
podając jednocześnie termin ich usunięcia.
5
4.6. Zasypka kanału i zagęszczenie gruntu
Zasypka kanału w wykopie składa się z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej
Zasypkę kanału z rur PCV należy przeprowadzić w trzech etapach:
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na
złączach
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach połączeń
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.
Materiałem zasypu w obrębie warstwy ochronnej powinien być grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobny lub średnioziarnisty
wg PN-86/B-02480. W/w materiał należy zagęszczać ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku materiałów sypkich.
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę
prowadzenia zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadku
technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy
zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia wykonanego
przewodu kanalizacyjnego.
Zagęszczenie gruntu w nasypie należy wykonywać warstwami. Każda warstwa
powinna być zagęszczona do wskaźnika wg PN-86/B-02480. Grubość warstwy nie
powinna być większa niż:
a) 0,15m przy zagęszczeniu ręcznym
b) 0,30m przy zagęszczeniu mechanicznym
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotności gruntu lub co najmniej 80 % tej wilgotności.
Roboty powinien wykonywać uprawniony wykonawca, który jest zobowiązany do:
 prowadzenia dziennika budowy,
 uzyskania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na wtórnikach
w obowiązującym układzie sekcyjnym
5. Obliczenia
5.1. Wody opadowe spływające z utwardzonych powierzchni zanieczyszczonych wg
wzoru
10000
, /
przyjmując:
spływ wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową wg bilansu zlewni:
1. Droga wewnętrzna:
567
0,9
6,63 /
2. Parking z kostki brukowej:
352
0,85
3,89 /
3. Chodniki z kostki brukowej:
6
386
0,85
4,26 / 4. Dachy:
1663
0,6
12,74 /
5. Tereny zielone z których spływa woda opadowa na drogę:
1478
0,1
1,92 /
6. Tereny zielone pozostałe:
0,05
2,27 /
3492
Suma:
ł
31,71 /
5.2. Objętość ścieków w czasie trwania deszczu w okresie 15 minut
60
31,71
15
1000
28,54
5.3. Dobór separatora ropopochodnych
ł
31,71 /
Dobrano separator lamelowy z osadnikiem ESL-H 30/300/3000 S firmy EcolUnicon:
- przepływ nominalny
30
/
- przepływ maksymalny
300
/
- średnica zewnętrzna elementów betonowych
2800
2500
- średnica wewnętrzna elementów betonowych
- pojemność całkowita 9150
450
- pojemność magazynowania oleju
3090
- pojemność części osadowej
W skład separatora wchodzą: elementy betonowe kl. C35/45 (część denna, kręgi
pośrednie, element centralny z otworami lub przejściami szczelnymi do połączenia
rur kanalizacyjnych, krąg nadbudowy i pokrywa), przegrody wewnętrzne, sekcje
lamelowe oraz właz. Urządzenie dostarczane jest w elementach do montażu
na placu budowy.
Separatory ESL-H przebadano dla przepływów nominalnych a wyniki testów
potwierdziła jednostka Notyfikowana. Posiadają oznakowanie CE dopuszczające do
zastosowania na terenie Unii Europejskiej.
Separatory ESL- H należą do oddzielaczy klasy I (zgodnie z PN-EN 858).
7
WYSOKOSPRAWNE SEFARATORY
lAMELOWE l OSADNIKIEM ESl-H
r-1
l
l
i
r
1
Specyfikacje techniczne na każde
urządzenie z typoszeregu ESL-H,
wraz z opisem technicznym
i możliwymi modyfikacjami
wymiarów, znajdują się na załączonej płycie CO oraz na stronie
,
====::==::::====?-~·
: l
h::;::;
l
l
l
l
l
z
l
l
Vl
~
z
o
<(
c
1\J
<(
www.ecol-unicon.com
g
o
-
,-=
wlot
wylot
...........
E
E
o
N
l
;::
:r:
CE
Separatory ES L-H przebadano dla przepły­
wów nominalnych a wyniki testów potwierdziła Jednostka Notyfikowana. Posiadają
oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej.
Separatory ESL-H należą riooddzielaczy klasy l
(zgodnie z PN-EN 858).
Wymiary
Q
(NSJ
Model
li -
lj
Qmax
i
1
i
!
j
Dw
D,
i
\[d~ 3i~l'l;[dm~f;Ji [mm]; [mm)
_
J
~
l
i
l
l!'
Średnica
:
[mm] ir~~lj
l
magazy- .
l
Waga
całko- nawania . częsct . i całko.
l .
:osadoweJ 1 wita
Wita
o eJU .
V
i
rur
Hw : Am1n")! DNmax
·
Pojemność
VL
i
[mm]
[dm 3]
os
szego
elementu
f
3900
)
[dm 3J -· i
[dm 3]
najcięż-
i
(kg]
--~SL~H3/~~~g_o__ / __3 Jj_oj12o~Ii~oo-149orio6o·j·· 31s_j_i_6~oj_-}~_o_ J-_l03o-~fs4~_D
[k_g_]_.
+- ~~~- f--~~~~-- ~~~~ l -~:~~-~t~",~~;;Jrpr i1io~l~:! :;:~ J:::r~: r~xr-,',~ ~--;: ! :1~T ~: -·
---~%c~~~;!~~io--~-+-/--1~ -H~~~ H%~ t~::~ H~%1---~+}--H~~~
1
~~~~8~~i~~~f~~~~t- -~Lr~~ci-j1~citi~!~~ i-~~~-~~~~t~JciU-~~~t~3i~ ~---~~--J~~~_o~+ :i~[~-•
--~~±ł.~!]_5o/3o. o_ o_ _~J-~~()__J
1
_E_s_L:-H _?:0/2~~2_qo_Cl__
' ESL-H 20/200/4000 S
f ESL-H 30/300/3000 S l
_2~_~ __200
20 J 200
30 i 300
ESL:H 30!300/6000 s
_30_1300
-f
2soo 2800 1780~o4o 1 4oo
: 2000 lnoo 1810j 1010 1 500
2500 i 2800 1860 11210 l 500
i
l
l
L
8610
230
3o~oq_l_176o_o
56oo__ ~~-j_ __3Q3E
_10850
9010
300
l 4030 10600
l
500
l 9150 l
/12~1
500
L~~-'!_0- --~_50
· 2500 . 2800 11890 f1180
2500 12800 12600.
l
l
450
l
i
3090
l 10600
60~__ _ 17600
1
l __64oo
.
1-6~_(}____;
6400
f
6400
l
6400
.
~
~-~~t~~~~~~:-~~~--~~=~do~*ci~I1~H~~~Hi~f/- ~-6~-H~-~~- :6~ l :~~~ r-~~:~~~-- ~~6----:
_ ESL-H 50/500/5009_5__1_~~ 500
i 3000 i 3300_l~~~ 1000 l_ 60U'I_~~Cl__)
750
. ES L-H 50/500/10000 S f 50
j3000 l 3300 j3090j1 01 O
750
*)Zwiększenie wartości
~O
l
600
j 21670
j
i
5oso-'157so--isoo-:
10000
21700
10100
A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy opisanych w rozdziale "Studnie i zbiorniki betonowe"str. 6.
W skład separatora wchodzą: elementy betonowe kl. C35/45 (część denna, kręgi pośrednie, element centralny z otworami lub przejściami szczelnymi do
połączenia rur kanalizacyJnych, krąg nadbudowy i pokrywa), przegrody wewnętrzne, sekcje lamelowe oraz wlaz. Urządzenie dostarczane jest w e l e m e n t . V c h
do montażu na placu budowy.
~)
Każdy z oferowanych separatorów ESL-H może być wykonany wedlug podanego typoszeregu
są w klasach wytrzymałości SN4 i SNS [kN/m'J wg PN-EN ISO 9969:2007.
w korpusie z tworzywa sztucznego. Korpusy z PE produkow
.
0

Podobne dokumenty