wniosek - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Transkrypt

wniosek - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Ad. Magdalena Hanysz-Stefańska
Wydział Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
ul. Warszawska 56/9
81-309 Gdynia
tel. 604 137 277
[email protected]
Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów
00-901 WARSZAWA
Plac Defilad 1 (PKiN)
WNIOSEK
Z dnia 31 sierpnia 2014 roku
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne
1.Magdalena Hanysz-Stefańska
2.Stopień doktora/kwalifikacje I stopnia w dziedzinie: sztuki plastyczne,
w dyscyplinie sztuki piękne nadany uchwałą Rady Wydziału Grafiki
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dnia 28.01.2010 roku
3.Tytuł osiągnięcia naukowego: „Bestiariusz linorytnika”
4.Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego: Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
5.Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym.
6.Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie
opublikowany na stronie internetowej Centralnej komisji do Spraw Stopni
i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Potwierdzona kopia zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji I – go stopnia.
2. Autoreferat w jęz. polskim i angielskim. Summary of professional achievements in Polish and
English.
3. Dokumentacja dorobku artystycznego, wraz z zapisem dzieł artystycznych oraz dokumentacja
ich publicznej prezentacji (w jęz. polskim i angielskim). Documentary of artistic output,
together with the record of artistic works and documentation of their public presentation (in
Polish and English).
4. Informacje o osiągnięciach dydaktycznych i organizacyjnych.
5. Dokumentacja elektroniczna wniosku wraz z załącznikami. (2 szt.)
5