pobierz (139.72 KB 09.07.2008 14:54)

Transkrypt

pobierz (139.72 KB 09.07.2008 14:54)
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
NA DZIAŁKACH NR EWID. 10/5, 11, 2/6, 25/2,
Warszawa dnia 1.06.2008r
BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok.802a, 00-355 Warszawa,
tel./fax: (22) 617-79-74, e-mail: [email protected]
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
NA DZIAŁKACH NR EWID. 10/5, 11, 2/6, 25/2,
Nazwa i adres obiektu
Zespół Obiektów Sportowych
Działki nr ewid. 10/5, 11, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 16/14, 98
ul. Toruńska 60 Malbork
Inwestor
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku,
ul. Parkowa 3
82-200 Malbork
Jednostka projektowa
BeMM Architekci Sp. z o. o.
ul. Tamka 38 lok. 802 A
00-355 Warszawa
tel.: 022 617-23-73
BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok.802a, 00-355 Warszawa,
tel./fax: (22) 617-79-74, e-mail: [email protected]
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
l.p
1
2
3
4
5
CZĘŚĆ OPISOWA
Strona tytułowa.
Spis zawartości opracowania
Oświadczenia projektantów.
Uprawnienia i zaświadczenia projektantów o przynależności do Izby.
Opis projektu
l.p
1.
2.
3.
CZĘŚĆ GRAFICZNA
PZT
Boisko do piłki nożnej - rzut
Boisko do piłki nożnej - przekrój
skala
1:500
1:200
1:20
BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok.802a, 00-355 Warszawa,
tel./fax: (22) 617-79-74, e-mail: [email protected]
Nr str.
Nr rys.
MLB:PB:A:PZT:1
MLB:PB:A:R:2
MLB:PB:A:P1:3
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oświadczenie Projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno budowlanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Lipiec 2008r. Oświadczamy, że projekt budowlany pod nazwą;
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ZESPOŁU OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ STADIONU
GRÓJECKIEGO OŚRODKA SPORTU, W GRÓJCU NA DZIAŁCE NR EWID. 275
PRZY DRODZE GMINNEJ- ul. LASKOWEJ
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Projektant:
arch. Marek Michałowski
Ma/012/03, MA – 1480
BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok.802a, 00-355 Warszawa,
tel./fax: (22) 617-79-74, e-mail: [email protected]
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O
PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY
BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok.802a, 00-355 Warszawa,
tel./fax: (22) 617-79-74, e-mail: [email protected]emm.pl
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
OPIS PROJEKTU
1.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY, ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE OBIEKTU
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ
opis
Nawierzchnia
Powierzchnia całkowita
Szerokość
Długość
Przyjęta rzędna
Dane liczbowe
Trawa syntetyczna
8954,00m2
74,00m
121,00m2
± 0,00=18,24 m n.p.m.
1.1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
Boisko zostało zaprojektowane jako obiekt terenowy. Przeznaczone jest do treningów, ewentualnych zajęć z
wychowania fizycznego uczniów pobliskich szkół oraz rozgrywek juniorów. Zawody sportowe rozgrywać się
będą zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami szczegółowymi dla poszczególnych dyscyplin oraz
zgodnie z właściwymi zapisami prawa. Treningi sportowców odbywać się powinny pod opieką trenera.
Ewentualne zajęcia z wychowania fizycznego uczniów odbywać się powinny pod opieką kadry
dydaktycznej. Wszelkie imprezy mające miejsce na terenie obiektu powinny być uzgodnione z zarządcą
obiektu oraz właściwymi organami administracji.
Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wymiarach 105x68 (pole gry). Zlokalizowane zostało w
północno wschodniej części działki Bramki systemowe, o szerokości 732cm i wysokości 244cm.
2. Rozwiązania techniczno – materiałowe
PODBUDOWA.
Pod docelową nawierzchnię syntetyczną należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa
kamiennego o następującym przekroju:
- grunt rodzimy,
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. Min. 10 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. min. 12cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. min. 4cm,
- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm,
- prefabrykowana mata gumowa o gr. 15 mm, przepuszczalna dla wody o gęstości min. 730 kg/m³.
Koryto oraz podbudowę z kruszyw należy zagęścić do wartości Is ≥ 0,98.
Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą profilowanych obrzeży betonowych
z systemem kotwienia nawierzchni układanych na ławie z betonu B15 z oporem.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI.
Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach:
- wysokość całkowita nawierzchni: min. 40mm,
- gęstość (ilość splotów/m2): min. 11 300,
- gęstość (ilość włókien/m2): min. 158 000,
- rodzaj włókna: minimum 100% polietylen (PE) lub poliamid (PA), 100% włókien monofilowych prostych
lub prostych i skręconych.
- ciężar całkowity: min. 3 400,
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy lub bez wypełnienia
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie: wklejone w nawierzchnię – białe.
BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok.802a, 00-355 Warszawa,
tel./fax: (22) 617-79-74, e-mail: [email protected]
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.
1. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym
przedmiotowego zadania.
2. Spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie
kartą techniczną wystawioną i potwierdzoną przez producenta (w oryginale).
3. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny test higieniczny.
4. Nawierzchnia powinna posiadać certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Stars dla obiektu wykonanego
przy jej wykorzystaniu. Kopię certyfikatu należy dołączyć do oferty.
5. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostać potwierdzone minimum trzema
referencjami za okres ostatnich pięciu lat świadczące o wykonaniu obiektów o powierzchni nie
mniejszej niż 7 500m² (dla każdego odrębnie) w technologii trawy syntetycznej z wypełnieniem
piaskowo gumowym, w tym jedno boisko, które uzyskało certyfikat min. FIFA1 Star.
6. Gwarancja na oferowaną nawierzchnię powinna zostać pisemnie potwierdzona przez producenta
nawierzchni i dotyczyć przedmiotowego zadania.
7. Dla umożliwienia weryfikacji nawierzchni należy dołączyć próbkę nawierzchni w formacie min.
25X15 cm z metrryką określającą nazwę producenta oraz typ oferowanej nawierzchni.
Wyposażenie: bramki aluminiowe z siatkami i odciągami mocowane na tulejach (7,22x2,44m) – 2 szt.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODWODNIENIA BOISKA
Projektuje się odwodnienie boiska o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, w tym celu
zaprojektowano system drenarski WAWIN z rur PVC-U. Odprowadzenie wody z płyty boiska projektuje się
rurą drenarską karbowaną PVC-U z otworami 2,5/5,0 o średnicy 80mm do drenażu zbiorczego,
zaprojektowanego z rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy 160mm ułożony po
zachodniej stronie boiska. Ciągi drenarskie pod płytą boiska układać z rozstawem co 6,5 m. Na ciągach
drenarskich zbiorczych projektuje się studnie drenarskie z kręgów betonowych o średnicy 800mm z płytą
oraz włazem. Wody opadowe z płyty boiska projektuje się odprowadzić do istniejącej kanalizacji
deszczowej.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRENAŻU
Rury drenarskie o średnicy 80mm w warstwie odsączającej gr. 10cm, przykrytej warstwą konstrukcyjną z
kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. min. 12Cm, oraz warstwą klinującą z kruszywa kamiennego (fr.
0-31,5mm) o gr. min. 4cm, ułożona na to warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm,
oraz prefabrykowana mata gumowa o gr. 15 mm, przepuszczalna dla wody o gęstości min. 730 kg/m³ i
trawa syntetyczna gr. 4 cm. Połączenia drenów o średnicy 80mm z drenami o średnicy 160mm projektuje
się przy pomocy typowych kształtek systemowych tj. trójnikami siodłowymi.
BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok.802a, 00-355 Warszawa,
tel./fax: (22) 617-79-74, e-mail: [email protected]
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
W MALBORKU PRZY ULICY TORUŃSKIEJ 60
NA DZIAŁKACH NR EWID. 10/5, 11, 2/6, 25/2,
CZĘŚĆ GRAFICZNA
BeMM Architekci Sp. z o.o., ul. Tamka 38 lok.802a, 00-355 Warszawa,
tel./fax: (22) 617-79-74, e-mail: [email protected]