Sport w obiektywie

Transkrypt

Sport w obiektywie
REGULAMIN
Szkolnego Konkursu Fotograficznego
„Sport w obiektywie”
I. Cele i tematyka konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mętowie.
2. Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów jako aktywnej i kreatywnej
formy spędzania wolnego czasu;
- rozwijanie zainteresowań i popularyzacja aktywności sportowej.
II. Zasady konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Gimnazjum w Mętowie.
Czas trwania konkursu: 14.04 – 06.05. 2016 r.
Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 2 prace.
Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG.
Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym oraz telefonem komórkowym (należy zachować
jak najlepszą jakość zapisu obrazu). Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty
kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp.
Zdjęcia muszą być własnoręcznie wykonane (wypełnione oświadczenie).
Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z informacją:
o imię i nazwisko autora oraz klasę,
o tytuł pracy oraz co zostało umieszczone na zdjęciu, gdzie wykonano zdjęcie.
Prace konkursowe należy składać bezpośrednio do p. Beaty Wrześniewskiej lub do p. Marzeny
Drwal. Prace przynosimy na płycie lub pendrivie.
Termin składania prac upływa: 6 maja 2016r. (piątek).
Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym oraz na
stronie internetowej szkoły.
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1.
2.
3.
4.
Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
Ogłoszenie wyników nastąpi 13.05.2016r.
Najlepsze prac zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych
uczestnika.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
uczestników konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
Zgłoszenie prac jest równoznaczne z OŚWIADCZENIEM, iż osoba nadsyłająca:
 Jest autorem/autorką załączonego zdjęcia,
 Prawa osób portretowanych zastały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie
również dla celów promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby
trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu,
 Przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
 Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133
pozycja 883),
 Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanego zdjęcia w dowolnym czasie i
formie dla celów promocji Konkursu.

Podobne dokumenty