Ilu naukowców wierzy w Boga?

Transkrypt

Ilu naukowców wierzy w Boga?
Pojawiają się na
dotyczące odsetka
Chciałbym podać
przywiązuje się
forach różne, często rozbieżne informacje
amerykańskich naukowców wierzących w Boga.
krótko wyniki dwóch badań, do których
największą wagę.
Głównym
problemem
jest
oczywiście
to,
jaką
populację/zbiorowość bierzemy pod uwagę w badaniach, czy np.
wszystkich wykonujących prace badawcze w instytucjach
naukowych, czy też legitymujących się wysokiej rangi
osiągnięciami. Ponadto ważne jest, jakie dziedziny nauki
uwzględniamy, np. czy tylko nauki przyrodnicze, „ścisłe”, czy
także społeczne i humanistyczne. Ważne jest też, jakie
przyjmujemy kryteria wiary/niewiary w Boga. Uznaje się, że
podstawowe znaczenie ma deklarowanie osobistej wiary w Boga.
Wszystkie wyniki badań wskazują na wyraźną zależność: im
wyższymi osiągnięciami naukowymi charakteryzuje się grupa
naukowców, tym wyższy jest odsetek deklarujących brak wiary w
Boga.
Wśród członków amerykańskiej National Academy of
Sciences,
zrzeszającej
najwybitniejszych
naukowców
amerykańskich, wierzący w Boga stanowią tylko kilka procent.
Wyniki badań opublikowano w „Nature” w 1998 r. (vol. 394, No
6691). Podaję dane dotyczące wiary w Boga osobowego. Oto one:

Podobne dokumenty