Regulamin Konferencji Project Management 2016

Transkrypt

Regulamin Konferencji Project Management 2016
Regulamin Konferencji Project Management 2016 –
skuteczne zarządzanie biznesem
I. Warunki uczestnictwa:
1. Rejestracja w systemie oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu
Konferencja Project Management 2016.
2. Konferencja Project Management 2016 jest wydarzeniem bezpłatnym.
3. Po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy, uczestnik otrzyma wiadomość
na podany w formularzu adres e-mail potwierdzający udział w 1 dniu wydarzenia.
4. Warunki uczestnictwa w drugim dniu wydarzenia określa regulamin warsztatów.
5. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa do 18.04.2016 do godziny 15:00.
II. Organizator: Koło Naukowe Strateg na Uniwersytecie Gdańskim jako organizator nie ponosi
odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych. Na skutek zdarzeń niezależnych od
organizatorów niektóre tematy warsztatów mogą ulec zmianie. O ewentualnej zmianie
tematów Uczestnicy zostaną powiadomieni.
III. Ochrona danych osobowych: Rejestrując się uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych oraz wykorzystanie ich dla celów organizacji konferencji zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926).
IV. Przepis końcowy
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

Podobne dokumenty