Nowe studia biznesowe po angielsku dla tegorocznych maturzystów

Transkrypt

Nowe studia biznesowe po angielsku dla tegorocznych maturzystów
Nowe studia biznesowe po angielsku dla tegorocznych maturzystów
Od nowego roku akademickiego 2013/2014 maturzyści znający język angielski mają możliwość
studiowania w tym języku na nowej specjalności biznesowej na kierunku stosunki
międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu
Łódzkiego.
Nasza propozycja dotyczy specjalności international marketing, czyli marketingu
międzynarodowego. Jest to jedyny taki program w Polsce na kierunku stosunki międzynarodowe.
Studenci tej specjalności o wyrazistym międzynarodowym profilu biznesowym zdobywają
praktyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego marketingu, transakcji międzynarodowych,
zarządzania sprzedażą, podstaw rachunkowości i ekonomii, reklamy internetowej i nowoczesnej
komunikacji marketingowej i zarządzania międzynarodowymi zespołami pracowników oraz
projektami międzynarodowej współpracy. Studenci mają również możliwość wyboru nauki innego
języka obcego o profilu biznesowym — hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub
też japońskiego, chińskiego czy arabskiego.
Bardzo silna orientacja międzynarodowa całego programu kształcenia gwarantuje absolwentom
tej specjalności znacznie lepszą pozycję na rynku pracy w porównaniu ze swymi rówieśnikami
wybierającymi inne, bardziej tradycyjne kierunki.
Program ma charakter autorski i jest realizowany przez najlepszych wykładowców akademickich
oraz praktyków biznesu o ugruntowanym doświadczeniu międzynarodowym. Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych UŁ ma duże doświadczenie w zakresie prowadzenia
programów studiów w językach obcych. Wcześniej dotyczyło to głównie studiów podyplomowych
i magisterskich — najnowsza propozycja Wydziału dotyczy studiów licencjackich i po raz drugi
będzie dostępna dla tegorocznych maturzystów. Program zadebiutował z sukcesem w 2012 roku.
Profil studiów jest nastawiony na przekazanie praktycznej wiedzy przydatnej do pracy
w międzynarodowych korporacjach w Polsce i za granicą oraz w polskich firmach o silnej orientacji
proeksportowej. Atutem tej specjalności są również bardzo dobre relacje z międzynarodowym
biznesem, przygotowujące dla studentów miejsca praktyk w najbardziej dynamicznych firmach
regionu. Najlepsi studenci mogą skorzystać z międzynarodowej wymiany studenckiej
z zagranicznymi uniwersytetami partnerskimi. Wydział posiada już ponad 60 takich umów
z partnerami — w większości krajów europejskich — od Portugali przez Hiszpanię, Francję,
Włochy, Wielką Brytanię i Holandię, aż po kraje skandynawskie i nadbałtyckie. Wybór tego
kierunku stwarza więc maturzystom szerokie możliwości poznania nowych krajów oraz
uwarunkowań kulturowych prowadzenia biznesu z różnymi partnerami.
Po trzech latach nauki, prowadzonej całkowicie po angielsku (!!), studenci otrzymują dyplom
licencjacki ze specjalnością international marketing i mogą kontynuować naukę na drugim stopniu
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
ul. Składowa 43, 90–127 Łódź, Polska; tel. (48 42) 635 42 65, faks (48 42) 66 55 687
www.wsmip.uni.lodz.pl, e-mail: [email protected]
studiów magisterskich, prowadzonych również w całości w języku angielskim. Tym samym mają
unikalną szansę odbycia 5 lat studiów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,
w międzynarodowym gronie studenckim i z bogatym programem wymiany zagranicznej. Już na
pierwszym roku spotykają się na zajęciach z kolegami i innych krajów przyjeżdzającymi Unii
Europejskiej na wymianę studencką.
Atmosfera studiów jest bardzo przyjazna dla studentów, gdyż studia mają charakter elitarny
i adresowane są do wąskiego grona słuchaczy o silnej motywacji do pracy na stanowiskach
menedżerskich w międzynarodowych zespołach kierowniczych.
Metody nauczania mają charakter interaktywny, angażujący słuchaczy do pracy nad różnymi
projektami. Obserwując kariery naszych absolwentów zauważamy pozytywny wpływ tego modelu
kształcenia na możliwości znajdywania interesującej pracy. Nasi absolwenci pracują zrówno
w firmach zagranicznych, jak i polskich. Można ich spotkać w działach marketingu, sprzedaży,
reklamie i PR oraz komunikacji marketingowej, jak też w urzędach działających na rzecz biznesu
i polskich przedstawicielstwach za granicą.
Studia mają charakter interdyscyplinarny, co powoduje, iż studenci cechują się później dużą
elastycznością w dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań rynku pracy. Znajomość
różnych kultur i różnych języków obcych powoduje, iż absolwenci tej specjalności doskonale
odnajdują się w międzynarodowych zespołach pracowniczych i przy realizacji projektów
europejskich (w tym także funduszy europejskich).
Trzyletni program studiów obejmuje ponad 1600 godzin zajęć wykładowych oraz ćwiczeń,
w całości prowadzonych po angielsku. Opłata za studia ma charakter preferencyjny i wynosi
1000 PLN za semestr nauki.
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
ul. Składowa 43, 90–127 Łódź, Polska; tel. (48 42) 635 42 65, faks (48 42) 66 55 687
www.wsmip.uni.lodz.pl, e-mail: [email protected]