Uwagi dotycz¹ce znaków zastrze¿onych:

Komentarze

Transkrypt

Uwagi dotycz¹ce znaków zastrze¿onych:
Powy¿sza instrukcja s³u¿y jedynie do celów informacyjnych. Wszystkie
informacje w niej zawarte mog¹ ulec zmianie. Firma Canon nie ponosi
¿adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek uszkodzenia poœrednio czy
bezpoœrednio zwi¹zane z zastosowaniem tej instrukcji obs³ugi.
© 1997 Canon Inc. Wszystkie prawa zastrze¿one. Wydrukowano w
Japonii.
Uwagi dotycz¹ce znaków zastrze¿onych:
Canon oraz BJ, BJC i Bubble Jet s¹ znakami zastrze¿onymi firmy Canon
Inc.
Microsoft, Windows, logo Windows oraz MS-DOS s¹ zastrze¿onymi
znakami Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz w innych
krajach.
Pozosta³e marki i nazwy produktów mog¹ byæ znakami zastrze¿onymi firm
bêd¹cych ich w³aœcicielami.
POLSKI
PRZEPISY FCC
Powy¿szy sprzêt zosta³ sprawdzony i uznany za zgodny z normami
dotycz¹cymi cyfrowego sprzêtu klasy B, wed³ug 15 Czêœci Przepisów
FCC. Ograniczenia zawarte w tych normach zosta³y wprowadzone po to,
aby zapewniæ odpowiedni¹ ochronê przed szkodliwym wp³ywem na
istniej¹ce instalacje. Sprzêt ten generuje, u¿ywa i mo¿e wysy³aæ energiê o
czêstotliwoœci radiowej. Je¿eli sprzêt nie zostanie zainstalowany i u¿ywany
zgodnie z zaleceniami mo¿e spowodowaæ szkodliwe interferencje radiowe.
Jednak¿e nie mo¿na zagwarantowaæ, ¿e takie zjawisko nie pojawi siê w
okreœlonych instalacjach. Je¿eli jednak ten sprzêt bêdzie mia³ wp³yw na
odbiór radia lub telewizji, szczególnie przy w³¹czaniu i wy³¹czaniu, zaleca
siê u¿ytkownikowi sprawdziæ interferencje w nastêpuj¹cy sposób:
l Zmieniæ po³o¿enie lub przestawiæ antenê odbiorcz¹.
l Zwiêkszyæ odleg³oœæ pomiêdzy sprzêtem a odbiornikiem.
l Pod³¹czyæ sprzêt do innego wejœcia ani¿eli to, gdzie aktualnie
pod³¹czony jest odbiornik.
l Skonsultowaæ siê ze sprzedawc¹ lub doœwiadczonym tele-radio
mechanikiem.
Zabrania siê wprowadzania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji w
sprzêcie, chyba ¿e s¹ one opisane w instrukcji. Je¿eli takie zmiany lub
modyfikacje bêd¹ konieczne, u¿ytkownik mo¿e zostaæ poproszony o
zaprzestanie jakichkolwiek operacji na tym sprzêcie.
Zaleca siê u¿ywanie kabla os³oniêtego zgodnie z ograniczeniami Klasy B
wed³ug podczêœci B czêœci 15 Przepisów FCC.
KANADYJSKIE PRZEPISY O
INTERFERENCJI RADIOWEJ
Powy¿sze urz¹dzenie nie przekracza ograniczeñ Klasy B dla emisji
zak³óceñ radiowych z urz¹dzeñ cyfrowych okreœlonych jako powoduj¹ce
interferencje, zwane „Urz¹dzeniami Cyfrowymi”, ICES-003 Przemys³u i
Nauki w Kanadzie.
1
PRZEPISY OBOWI¥ZUJ¥CE W WIELKIEJ
BRYTANII
Powy¿szy sprzêt zosta³ potwierdzony odpowiednim numerem NS/G/
12345/J/100003 wobec bezpoœredniego pod³¹czenia do publicznych
systemów telekomunikacyjnych w Wielkiej Brytanii np. podczas
pod³¹czenia do odpowiedniego wejœcia urz¹dzenia u¿ytkowanego zgodnie
z instrukcj¹ u¿ycia.
Je¿eli masz jakiekolwiek w¹tpliwoœci dotycz¹ce sposobu pod³¹czenia,
zasiêgnij opinii u wykwalifikowanego in¿yniera.
MIÊDZYNARODOWY PROGRAM ENERGY
STAR
Firma Canon Inc. potwierdza, i¿ produkt jest zgodny z wytycznymi
programu ENERGY STAR, którego celem jest przede wszystkim
oszczêdnoœæ.
Miêdzynarodowy Program Wyposa¿enia Biurowego ENERGY STAR jest
globalnym programem promuj¹cym oszczêdzanie energii podczas u¿ycia
komputera i innych urz¹dzeñ biurowych. Program ten wspomaga rozwój i
rozpowszechnienie produktów posiadaj¹cymi funkcje zmniejszaj¹ce
zu¿ycie energii. Jest to system otwarty, z którego mo¿na korzystaæ
dobrowolnie. Mo¿e byæ wykorzystywany w takich produktach
wyposa¿enia biurowego jak: komputery, monitory, faksy, drukarki i
kopiarki. Ich standardy oraz znaki logo s¹ wszêdzie jednakowe.
2
SPIS TREŒCI
ROZDZIA£ 1 WPROWADZENIE ......................................................... 6
W jaki sposób u¿ywaæ tej instrukcji .......................................................................... 6
Znaki umowne ....................................................................................................... 8
Cechy i zalety ............................................................................................................. 9
Opcje i wyposa¿enie ................................................................................................ 11
Kartryd¿e BJ i pojemniki na tusz ........................................................................ 11
Materia³y przeznaczone do druku ....................................................................... 13
Dostêpne opcje .................................................................................................... 14
ROZDZIA£ 2 USTAWIENIE DRUKARKI ......................................... 16
Wybór miejsca na twoj¹ drukarkê ............................................................................ 16
Sprawdzenie drukarki .......................................................................................... 17
Czêœæ przednia ..................................................................................................... 17
Czêœæ tylna .......................................................................................................... 18
Tablica operacyjna ............................................................................................... 19
Pod³¹czenie drukarki do komputera ........................................................................ 21
Pod³¹czenie odpowiedniego interfejsu ................................................................ 21
Bezprzewodowy interfejs IrDa ............................................................................ 22
Pod³¹czenie wtyku AC ............................................................................................. 24
W³¹czanie i wy³¹czanie drukarki. ............................................................................ 26
Instalacja kartryd¿u BJ ............................................................................................. 27
Wybór odpowiedniego kartryd¿u BJ ................................................................... 27
Cechy kartryd¿u BJ ............................................................................................. 28
Instalacja kartryd¿u BJ ........................................................................................ 29
Wk³adanie papieru ................................................................................................... 34
Drukowanie próbne .................................................................................................. 36
Instalowanie i u¿ycie napêdów drukarki .................................................................. 37
Instalowanie napêdu drukarki dla Windows 95/3.1 ............................................ 37
Instalowanie napêdu drukarki dla aplikacji DOS ................................................ 37
Wybór napêdu drukarki DOS spoœród twojego oprogramowania. ..................... 37
Rozpoczynanie funkcji drukowania ......................................................................... 39
Korzystanie z funkcji drukowania. .......................................................................... 39
ROZDZIA£ 3 WK£ADANIE PAPIERU ............................................. 40
Wybór typu papieru ................................................................................................. 40
Papier zwyk³y ...................................................................................................... 40
Materia³y specjalne .............................................................................................. 41
Koperty ................................................................................................................ 41
Ustawienie zgodne z rodzajem papieru .................................................................... 42
Wk³adanie papieru ................................................................................................... 42
Wk³adanie kopert ..................................................................................................... 46
U¿ycie rêcznej funkcji ³adowania papieru ............................................................... 48
SPIS TREŒCI
3
ROZDZIA£ 4 DRUKOWNIE PRÓBNE .............................................. 50
Rozpoczêcie drukowania próbnego ......................................................................... 50
Drukowanie próbne .................................................................................................. 53
Ustawienie drukarki ................................................................................................. 54
ROZDZIA£ 5 U¯YCIE PROGRAMU BJ SETUP UTILITY .............. 57
Co to jest program BJ SETUP UTILITY ............................................................ 57
Instalowanie programu BJ SETUP UTILITY ..................................................... 57
Sposób u¿ycia BJ SETUP UTILITY ................................................................... 58
ROZDZIA£ 6 DRUKOWANIE KOLOROWE I
CZARNO - BIA£E ................................................................................ 66
Prze³¹czanie drukarki z druku kolorowego na czarno - bia³y .................................. 66
Drukowanie z Windows ...................................................................................... 66
Drukowanie z aplikacjami DOS .......................................................................... 66
Przygotowanie drukarki ....................................................................................... 67
W³¹czanie kartryd¿y BJ ....................................................................................... 67
Drukowanie z kolorowym kartryd¿em BJ ............................................................... 73
Zalety drukowania kolorowego ........................................................................... 73
Wybór odpowiedniego sposobu drukowania ...................................................... 73
ZroSory i koszty .................................................................................................. 77
ROZDZIA£ 7 KONSERWACJA DRUKARKI .................................... 78
Wymiana zbiorników z tuszem ................................................................................ 78
Sprawdzanie zbiorników z tuszem ........................................................................... 79
Wymiana zbiorników z tuszem. ............................................................................... 80
Wymiana kartryd¿a BJ ............................................................................................. 86
Instalacja kartryd¿u IS- 12 Color Image Scanner .................................................... 88
Usuwanie kartryd¿u BJ ........................................................................................ 88
Instalacja kartryd¿u skanerowego ............................................................................ 90
Usuwanie kartryd¿u skanerowego. .......................................................................... 92
Czyszczenie drukarki. .............................................................................................. 95
Zanim zaczniesz czyœciæ ..................................................................................... 95
Czyszczenie g³owicy drukarskiej. ............................................................................ 97
Czyszczenie rolek drukarki. ..................................................................................... 99
Podró¿owanie z drukark¹ ....................................................................................... 102
Przechowywanie i transport drukarki./103
ROZDZIA£ 8 POKONYWANIE PROBLEMÓW ............................. 104
Lista sprawdzaj¹ca .................................................................................................
B³êdy wskazywane przez kontrolkê ERROR ........................................................
Usuwanie zapchanych papierów. ...........................................................................
Problemy operacyjne ..............................................................................................
Problemy z wk³adaniem papieru. ...........................................................................
4
SPIS TREŒCI
104
106
108
110
112
Problemy z jakoœci¹ druku. ....................................................................................
Problemy z drukowaniem kolorowym. ..................................................................
Inne problemy zwi¹zane z drukowaniem. ..............................................................
Gdzie znaleŸæ wiêcej pomocy. ...............................................................................
115
119
121
124
DODATEK A Cechy papieru .............................................................. 125
DODATEK B Strony kodowe i ustawienie specjalne ......................... 128
Strony kodowe ....................................................................................................... 128
Ustawienie specjalne .............................................................................................. 134
DODATEK C Podsumowanie poleceñ drukarki ................................. 140
Wejœcie do funkcji ustawienia w programie LOTUS 1-2-3 .............................. 140
Podsumowanie komend w funkcji BJ .................................................................... 142
Podstawowe kody kontrolne .............................................................................. 143
Sekwencyjne kody ESCape. .............................................................................. 143
Kody Alternate Graphics Mode (AGM). ........................................................... 146
Ró¿norodne kody kontrolne. ............................................................................. 146
Sekwencyjny kod ESCape dla drukowania kolorowego. .................................. 146
Podsumowanie komend w funkcji LQ. .................................................................. 147
Podstawowe kody kontrolne .............................................................................. 147
Sekwencyjne kody ESCape ............................................................................... 147
Sekwencyjne kody ESCape dla drukowania kolorowego. ................................ 151
DODATEK D Ustawienie heksadecymalnej funkcji zwrotu. .............. 153
DODATEK E Specyfikacje ................................................................. 153
Specyfikacje drukarki. ........................................................................................... 153
DODATEK F Specyfikacje interfejs ................................................... 156
Odpowiedni interfejs. ............................................................................................. 156
Interfejs IrDA ......................................................................................................... 156
KOMENTARZ .................................................................................... 157
SPIS TREŒCI
5
ROZDZIA£ 1
Wprowadzenie
Gratulujemy Pañstwu zakupu drukarki Bubble Jet firmy Cannon BJC - 80.
Jesteœmy wdziêczni, ¿e wybrali Pañstwo t¹ drukarkê, która z pewnoœci¹
sprosta³ waszym wymaganiom i potrzebom. Typ BJC - 80 oferuje
doskona³ej jakoœci kolorowy druk, niewielkie gabaryty i ³atwoœæ
przenoszenia. Mamy nadziejê, ¿e bêdziecie Pañstwo usatysfakcjonowani
now¹ technologi¹ Bubble Jet.
Jak pos³ugiwaæ siê t¹ instrukcj¹.
Powy¿sza instrukcja obs³ugi zawiera podstawowe informacje o drukarce,
jak na przyk³ad: jej g³ówne funkcje, podstawowe operacje, u¿ycie pomocy
i opcji, konserwacji, rozwi¹zywania ewentualnych problemów zwi¹zanych
z drukark¹, itd. Radzimy zapoznaæ siê z t¹ instrukcj¹ , aby dowiedzieæ siê
jak pod³¹czyæ drukarkê i opanowaæ jej podstawowe funkcje.
Przeczytaj tê instrukcjê bardzo dok³adnie po to, byœ móg³ korzystaæ z
mo¿liwoœci drukarki w jak najwiêkszym stopniu. Instrukcja ta sk³ada siê z
dziesiêciu rozdzia³ów.
ROZDZIA£ 1 WPROWADZENIE
Przedstawia Ci cechy drukarki, jej opcje i wyposa¿enie dostêpne dla
drukarki.
ROZDZIA£ 2 USTAWIENIE DRUKARKI
Daje instrukcje o ustawianiu drukarki, oprogramowaniu jej opcji oraz
opisuje czêœæ drukarki i zbiór jej operacji.
ROZDZIA£ 3 WK£ADANIE PAPIERU
Wyjaœnia jak wybraæ odpowiedni papier i jak go w³o¿yæ do drukarki oraz
podaje konieczne ostrze¿enia przy doborze materia³ów do drukowania.
6
1/Wprowadzenie
Wprowadzenie
ROZDZIA£ 4 DRUKOWANIE PRÓBNE
Wyjaœnia, w jaki sposób wykonaæ wszystkie próbne drukowania.
ROZDZIA£ 5 U¯YCIE PROGRAMU BJ SETUP UTILITY
Wyjaœnia, w jaki sposób po³¹czyæ operacje drukarki z programem BJ Setup
Utility.
ROZDZIA£ 6 DRUKOWANIE KOLOROWE I CZARNO BIA£E
Wprowadza pomocne uwagi na temat osi¹gania maksymalnych rezultatów
drukowania kolorowego z u¿yciem kolorowego kartryd¿u BC - 11e oraz
drukowania czarno - bia³ego u¿ywaj¹c czarnego BJ kartryd¿u BC - 10 .
ROZDZIA£ 7 KONSERWACJA DRUKARKI
Wyjaœnia jak wymieniæ zbiorniki z tuszem i kartryd¿em BJ, wyczyœciæ
g³owicê drukarsk¹ oraz ca³¹ drukarkê. Opisuje równie¿ odpowiednie
sposoby transportu i przechowywania drukarki.
DODATKI.
Zawieraj¹ charakterystykê papieru, komendy drukarki i jej charakterystykê.
1/Wprowadzenie
7
ZNAKI UMOWNE
W poni¿szej instrukcji zosta³y wprowadzone nastêpuj¹ce znaki umowne po
to, byœ móg³ szybko odnaleŸæ informacje które pomog¹ Ci korzystaæ z
drukarki w sposób bezpieczny i wydajny.
Uwaga
Notatka
(F135)
Ostrze¿enie o czynnoœciach, które mog¹ zniszczyæ Twój program lub
oprogramowanie.
Rady lub sugestie dotycz¹ce sposobu u¿ycia drukarki.
Numer tak oznaczony i wziêty w nawias, wskazuje Ci numer strony, na
której mo¿esz znaleŸæ wiêcej informacji o poprzednim zdaniu lub akapicie.
PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU
Przewodnik ten krótko podsumowuje czynnoœci rozpakowania i
uruchomienia drukarki. Jeœli komputery i drukarki nie s¹ Ci obce, wykonaj
czynnoœci przedstawione na tej ilustracji tak, by najszybciej ustawiæ
drukarkê.
8
1/Wprowadzenie
Wprowadzenie
CECHY I ZALETY
W rozdziale tym omówione zosta³y cechy i zalety BJC - 80.
MA£E GABARYTY, MO¯LIWOŒÆ £ATWEGO
PRZENOSZENIA DRUKARKI
Ma³e gabaryty drukarki (300 x 157,6 x 57 mm) i ma³a waga (oko³o 1,4 kg
/ 3,1 lb) pozwalaj¹ na ³atwe w³o¿enie jej do teczki. Pomimo ma³ych
rozmiarów, drukarka posiada pe³ne mo¿liwoœci kolorowego drukowania.
Posiadaj¹c zestaw baterii, mo¿esz drukowaæ dokumenty bez zasilania
pr¹dem zmiennym (AC). Zestaw baterii wystarczy na wydrukowanie do
dwustu stron normalnego tekstu.
DOSKONA£A JAKOŒÆ DRUKU I SZYBKOŒÆ
DRUKOWANIA ZARÓWNO KOLOROWEGO JAK I
CZARNO - BIA£EGO.
Jeœli Twoja drukarka wyposa¿ona jest w Windows Printer Drive, mo¿esz
drukowaæ kolory w uk³adzie dpi 720 x 360* (poziomo x pionowo).
Dodatkowo nowy BJ Cartridge Color BC - 11e mo¿e generowaæ dwa
rozmiary kropel tuszu. Cecha ta daje pierwszorzêdn¹ jakoœæ druku,
zw³aszcza w pracach graficznych.
* Uk³ad druku czerni przy drukowaniu kolorowym wynosi 720 x 360 dpi
wraz z wyg³adzeniem.
WYSOKIEJ JAKOŒCI TUSZ
Kartryd¿ BJ zawiera wysokiej klasy tusze - BJ. Kartryd¿ BC 10 jest
przeznaczony do drukowania czarno - bia³ego a Color Bj kartryd¿ BC - 11e
do drukowania kolorowego. Zaawansowana formu³a tuszu eliminuje wiele
problemów zwi¹zanych z drukowaniem tuszowym. Tusze te s¹ bardzo
odporne na dzia³ania œwiat³a. Wysychaj¹ w krótkim czasie, doskonale
wygl¹daj¹ na jasnym papierze i s¹ niezwykle odporne na rozmazywanie.
WYG£ADZANIE
Wyg³adzanie zmniejsza iloœæ zagiêtych krawêdzi i ostrych kszta³tów liter i
grafik drukowanych w czerni. Krawêdzie i zachylenia liter s¹ korygowane i
drukowane z dok³adnoœci¹ 720 x 360 dpi (poziomo x pionowo). Funkcja
wyg³adzania mo¿e zostaæ u¿yta jedynie w przypadku, gdy wybrana jest
funkcja High Quality (HQ).
1/Wprowadzenie
9
WYGODNE WK£ADANIE PAPIERU
Pomimo ma³ych rozmiarów, drukarka posiada wbudowany, automatyczny
podajnik arkuszy. Maksymalny limit ³adownoœci podajnika wynosi :
l 30 stron papieru jasnego
l 10 stron papieru kredowego, kalki przezroczystej i o wysokim po³ysku
l 5 kopert
l 1 arkusz papier typu „Back Print”, arkusz fabryczny, papier b³yszcz¹cy
CICHE DRUKOWANIE
Typ BJC -80 dziêki bezuderzeniowemu drukowaniu dzia³a niezwykle
cicho.
PODSTAWOWE CZYNNOŒCI KONSERWACYJNE
W BJC - 80 zastosowano usuwalne g³owice drukarskie, dlatego te¿ nie
wymagaj¹ one zbyt czêstej konserwacji. Typ BC - 11e (kolor) sk³ada siê z
trzech czêœci: zbiornik z kolorowym tuszem, zbiornik z czarnym tuszem
oraz g³owicy drukarskiej. Typ Bc - 10 (czarny) sk³ada siê z dwóch czêœci:
zbiornika z czarnym tuszem oraz g³owicy drukarskiej.
PO£¥CZENIE BEZPRZEWODOWE
Typ BJC - 80 jest wyposa¿ony we wbudowany interfejs IrDa, który
umo¿liwia bezprzewodowe po³¹czenie drukarki i g³ównego komputera
wyposa¿onego w interfejs IrDA. Je¿eli Twój komputer obs³uguje interfejs
IrDA to fakt ten wp³ynie bardzo korzystnie na mo¿liwoœci przenoszenia
sprzêtu.
FUNKCJA SKANERA
Poprzez w³¹czenie do kartryd¿u BJ skanera Color Image Scanner Cartridge
IS - 12 mo¿na zmieniæ drukarkê na kolorowy skaner.
10
1/Wprowadzenie
Wprowadzenie
OPCJE I WYPOSA¯ENIE
Aby sprostaæ Waszym oczekiwaniom doskona³ego druku, firma Canon
wprowadzi³a nastêpuj¹c¹ funkcjê oraz wyposa¿enie drukarki.
KARTRYD¯ BJ ORAZ ZBIORNIK Z TUSZEM
KARTRYD¯ BC 11e COLOR BJ
Kartryd¿ ten ³¹czy w sobie g³owicê drukarsk¹ Bubble Jet oraz wymienne
zbiorniki z tuszem: BCI - 11 (kolor) oraz BCI - 11 (czarny), tak jak zosta³o
to pokazane na poni¿szym rysunku.
ZBIORNIK BCI - 11
z tuszem kolorowym
ZBIORNIK BCI - 11
z tuszem czarnym
G£OWICA
DRUKARSKA
KARTIRD¯ BC - 11 e BJ do drukowania kolorowego.
ZBIORNIK BCI - 11 z tuszem czarnym. Zastêpuje on zwyk³y zbiornik z
czarnym tuszem u¿ywanym w kartryd¿u BC - 11e Color BJ.
ZBIORNIK BCI - 11 z tuszem kolorowym. Zastêpuje on zbiornik z
trójkolorowym tuszem u¿ywanym w kartryd¿u BC - 11 e Color BJ
KARTRYD¯ BJ BC -10
Zawiera on zarówno g³owicê drukarsk¹ jak i wymienny zbiornik z czarnym
tuszem.
1/Wprowadzenie
11
Mo¿na go u¿ywaæ do szybkiego, bia³o - czarnego drukowania o wysokiej
jakoœci druku. Kartryd¿ ten jest bardziej wydajny dla drukowania bia³oczarnego oraz umo¿liwia szybsze wymontowanie.
ZBIORNIK Z
CZARNYM TUSZEM
BCI - 10
BC
I-1
O
PG³owica drukarska
0
Kartryd¿ BC - 10 Black BJ
ZBIORNIK BCI - 10 z czarnym tuszem
Zastêpuje on zwyk³y zbiornik z czarnym tuszem u¿ywanym w kartryd¿u
BC - 10 Black BJ
POJEMNIK SB - 10 na kartryd¿ BJ
Bla
1
I-1
C
BC
I
BC
olo- 1 1
r e
ck
Pojemnik, który otrzymaliœcie Pañstwo wraz z drukark¹, s³u¿y do
przechowywania u¿ywanych przemiennie kartryd¿y BC - 11e Color oraz
BC - 10 Black BJ.
Kartryd¿ IS - 12 Color Image Scanner
Opcja ta zamieni Twoj¹ drukarkê w skaner. Musisz tylko zmieniæ kartryd¿
druku znajduj¹cy siê w pojemniku BJC - 80 na IS - 12. U¿ywanie tej opcji
wymaga wykorzystania odpowiedniego, kompatybilnego ³¹cznika IEEE
1284 w komputerze g³ównym oraz w programie Windows ’95.
12
1/Wprowadzenie
Wprowadzenie
Materia³y przeznaczone do druku
W celu poszerzenia mo¿liwoœci sTwojej drukarki, firma Canon oferuje
szereg rodzajów materia³ów do drukowania:
Papier o wysokiej rozdzielczoœci HR-101/Colour BJ Paper
LC-101
Ten powlekany, matowy papier daje mo¿liwoœæ wydruku ostrych i
wyraŸnych kolorów. Zastosowane w nim pokrycie jest unikaln¹ formu³¹
zapewniaj¹c¹ pe³n¹ kompatybilnoœæ z kolorowymi tuszami firmy Canon.
U¿ywaj tego papieru po to, aby uzyskaæ wyraziste kolory na wysokiej
klasy papierze bezpo³yskowym. Dostêpne s¹ formaty listowe oraz
format A4.
Papier Bubble Jet LC-301
Jest to papier specjalnie opracowany dla drukarek firmy Canon typu
Bubble Jet. Pozwala on uzyskaæ ostre i wyraŸne kolory o bardziej
naturalnym wygl¹dzie. Ten wodoodporny, jasny papier zosta³
udoskonalony przez firmê Canon po to, by osi¹gaæ maksymalnie doskona³e
efekty. Dostêpne s¹ formaty listowe oraz format A4.
Papier slajdowy Color Bubble Jet CF-102
Papier slajdowy (zwany równie¿ filmem OHP) daje wyraziste,
profesjonalne mo¿liwoœci prezentacji slajdów. Przy innych rodzajach
papieru slajdowego mog¹ wyst¹piæ trudnoœci z w³o¿eniem go do drukarki
lub konieczne jest d³ugie suszenie wydrukowanych stron. Papier slajdowy
firmy Canon zosta³ tak opracowany, aby unikn¹æ tych problemów.
Dostêpne s¹ formaty listowe oraz format A4.
Papier typu Back Print Film BF-102
Ten unikalny papier po³yskowy pozwala na drukowanie niezwykle
wysokiej klasy kolorowych fotografii oraz grafik. Papier Back Print Film
jest wykonany na przezroczystym arkuszu Mylar-based. W przypadku
kopiowania mo¿na uzyskaæ ostre i wyraŸne prezentacje zdjêæ, portretów i
grafik. Nadaje siê doskonale do tworzenia efektownych kompozycji i
prezentacji. Dostêpne s¹ formaty listowe oraz format A4.
1/Wprowadzenie
13
B³yszcz¹cy papier fotograficzny GP-201
Na tego rodzaju papierze mo¿na uzyskaæ ostre i wyraŸne kolory. Papier ten
jest wodoodporny i w pe³ni kompatybilny z tuszami firmy Canon. U¿ywaj
tego papieru, gdy chcesz uzyskaæ wyraziste kolory na wysokiej jakoœci
papierze b³yszcz¹cym. Dostêpne s¹ formaty listowe oraz A4.
Papier filmowy o wysokim po³ysku HG-101
Dziêki naszej drukarce mo¿esz uzyskaæ na tym papierze ostre i piêkne
kolory. Papier ten jest w pe³ni kompatybilny z tuszami firmy Canon.
U¿ywaj tego papieru do efektownych prezentacji i folderów. Mo¿esz
uzyskaæ na tym papierze kolory o wiele ostrzejsze i wyraŸniejsze, ani¿eli
na papierze kredowym i b³yszcz¹cym. Dostêpne s¹ formaty listowe
oraz A4.
Arkusz papieru FS-101
Jest on specjalnie opracowany dla drukarek firmy Canon, typu Bubble Jet 241 x 356 mm
Dostêpne opcje
Zestaw przenoœny NK-300
Zestaw przenoœny umo¿liwia korzystanie z drukarki w miejscu, gdzie nie
ma dostêpu do Ÿród³a pr¹du. Zestaw ten zawiera baterie NiMH (NikielMetal-Wodorek) oraz pojemnik na te baterie. Zestaw baterii NiMH mo¿na
³adowaæ po pod³¹czeniu go do drukarki zasilanej ze Ÿród³a pr¹du. Istnieje
równie¿ mo¿liwoœæ ³adowania baterii w momencie, gdy drukarka nie jest
u¿ywana.
Zestaw baterii NB-300
Baterie tego typu zastêpuj¹ typ NiMH z zestawu przenoœnego.
14
1/Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wtyczka uniwersalna typu AD-360U
Ta uniwersalna wtyczka mo¿e byæ stosowana do BJC-80 w wielu krajach,
gdzie Ÿród³o pr¹du zmiennego ró¿ni siê od standardów stosowanych w
Twoim kraju. Wraz z uniwersaln¹ wtyczk¹ dostêpny jest przewód
zasilaj¹cy zgodnie ze standardami w Twoim kraju.
Wtyczka pr¹du zmiennego AD-320
Ten typ wtyku pr¹du zmiennego dostêpny jest tylko w kraju, w którym
zakupi³eœ drukarkê. Wtyczki innego typu s¹ dostêpne w pozosta³ych
krajach. Aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów na ten temat, skontaktuj siê ze
sprzedawc¹.
1/Wprowadzenie
15
2
Ustawianie drukarki
ROZDZIA£
W rozdziale tym zosta³ opisany sposób rozpoczêcia pracy z drukark¹,
u¿ywaj¹c BJC-80. Zawiera on równie¿ wskazówki w jaki sposób znaleŸæ
najlepsze miejsce na ustawienie drukarki, wyjaœnia jak rozpakowaæ
drukarkê oraz informuje o czêœciach sk³adowych drukarki. Wyjaœnia
równie¿, w jaki sposób nale¿y pod³¹czyæ drukarkê, w³¹czyæ j¹ lub
wy³¹czyæ oraz jak uruchomiæ oprogramowanie do drukarki.
Wybór odpowiedniego miejsca dla drukarki
Zaleca siê dok³adne przeczytanie poni¿szych informacji przed
uruchomieniem drukarki tak, aby wybraæ dla niej najlepsze miejsce do
pracy.
l Wybierz p³ask¹, stabiln¹ powierzchniê, na której znajdzie siê
wystarczaj¹co du¿o miejsca, aby magazynowaæ na niej papier.
153.8 mm
PO
CART
RID
GE
WE
R
RE
SU
ME
ER
RO
m
mm
15
7.
6
300
m
10
7
.6
m
m
R
l Unikaj nadmiernego Ÿród³a ciep³a lub wilgoci. Ustaw drukarkê tam,
gdzie temperatura jest sta³a i odpowiednia.
16
2/Ustawianie drukarki
l Unikaj bezpoœrednich promieni s³onecznych.
l Nie instaluj drukarki w pobli¿u urz¹dzeñ zawieraj¹cych magnesy lub
wytwarzaj¹cych pole magnetyczne.
l Staraj siê, aby drukarka by³a zawsze czysta. Czêste odkurzanie drukarki
zapewni odpowiednie funkcjonowanie przez d³ugi czas.
l Nie stawiaj ¿adnych przedmiotów na górnej obudowie drukarki.
Ustawianie
drukarki
l Nie nara¿aj drukarki na silne uderzenia lub wibracje.
l Nie zostawiaj drukarki w samochodzie, gdy¿ mo¿e byæ nara¿ona na
bardzo wysokie temperatury.
l Chc¹c uchroniæ drukarkê przed ewentualnymi uszkodzeniami, nie
przenoœ jej trzymaj¹c za wspornik do papieru.
Sprawdzenie drukarki
W celu u³atwienia instalacji i pracy zapoznaj siê z czêœciami drukarki oraz
jej funkcjami opisanymi poni¿ej.
Czêœæ przednia drukarki
Podajnik arkuszy
Wspornik do papieru
oraz pokrywa górna
Prowadnik
papieru
Pokrywa
przednia
Tablica
operacyjna
Papírtartó. A papírköteg betöltéséhez nyissa fel a fedõlapot. Ez a fedél a
papír adagolásánál papírtartóként is szolgál.
2/Ustawianie drukarki
17
Wspornik do papieru. / Otwórz górn¹ pokrywê, aby wprowadziæ arkusz
papieru. Pokrywa ta pe³ni rolê podtrzymywacza papieru podczas
drukowania.
Podajnik arkuszy / Wbudowany automatyczny podajnik mo¿e utrzymaæ
trzydzieœci arkuszy zwyk³ego papieru. Maksymalna iloœæ arkuszy mo¿e
byæ ró¿na w przypadku innych typów papieru.
Prowadnik papieru / Mo¿esz ustawiæ prowadnik na szerokoœæ papieru do
216 mm (8,5 cala) lub kopert do 240 mm (9,5 cala)
Pokrywa przednia / Otwórz tê pokrywê po to, by zainstalowaæ lub
wymieniæ kartryd¿e lub zbiorniki z tuszem.
Tablica operacyjna / Pozwala w³¹czyæ i wy³¹czyæ drukarkê, rozpocz¹æ
próbne drukowanie oraz przeprowadziæ konserwacjê g³owicy drukarskiej.
Czêœæ tylna drukarki
Gniazdo zasilaniav
Interfejs IrDAv
Gniazdo do odpowiedniego interfejsu
Gniazdo na równoleg³y interfejs / £¹czy drukarkê z komputerem kablem
przy³¹cza drukarki
Gniazdo zasilania / £¹czy drukarkê ze Ÿród³em pr¹du zmiennego
Interfejs IrDA / Zapewnia bezprzewodowe po³¹czenie drukarki i
komputera wyposa¿onego w interfejs IrDA.
18
2/Ustawianie drukarki
Tablica operacyjna
Przycisk
w³¹czaj¹cy kartryd¿
POWER
CARTRIDGE
RESUME
Przycisk ponowienia operacji
ERROR
Kontrolka informuj¹ca
o b³êdzie w operacji
Ustawianie
drukarki
Przycisk zasilania
Kontrolka zasilania
Przycisk zasilania
Wciœnij go, gdy chcesz w³¹czyæ lub wy³¹czyæ drukarkê. Mo¿esz równie¿
u¿ywaæ tego przycisku po to, aby rozpocz¹æ drukowanie próbne,
przytrzymuj¹c ten przycisk i zwalniaj¹c go tak, by wybraæ rodzaj
drukowania próbnego, które zechcesz przeprowadziæ. (F50)
Kontrolka zasilania
Zapala siê po w³¹czeniu drukarki, po czym œwieci przez ca³y czas
wskazuj¹c, ¿e drukarka jest gotowa do normalnego dzia³ania.
Kontrolka POWER zapala siê w nastêpuj¹cych przypadkach:
l Podczas czyszczenia g³owicy drukarskiej, po w³¹czeniu drukarki.
G³owica drukarki jest automatycznie czyszczona za ka¿dym razem po
w³¹czeniu drukarki.
l Podczas czyszczenia g³owicy drukarskiej. Wskazywuje równie¿, ¿e
mo¿esz rozpocz¹æ od wciœniêcia przycisku RESUME na tablicy
operacyjnej, czy te¿ rozpocz¹æ druk pod Windows albo pod
programem BJ Setup Utility
l W przypadku, gdy ostatnia strona drukowanych dokumentów nie
zosta³a wydrukowana. W takim sytuacji wciœnij przycisk RESUME,
aby wydrukowaæ ostatni¹ stronê.
l Podczas wykonywania typowych czynnoœci konserwacyjnych takich,
jak wymiana zbiornika z tuszem, wymiana kartryd¿u BJ, w³¹czanie
kartryd¿u BJ lub zast¹pienie go kartryd¿em Colour Image Scanner
Cartridge IS-12.
2/Ustawianie drukarki
19
Przycisk RESUME
Naciœnij, aby poprawiæ b³êdy i ostrze¿enia. Przycisk RESUME wykonuje
równie¿ te, bardzo wa¿ne, funkcje:
l Poprawianie b³êdów / Gdy pojawi siê b³¹d naciœnij przycisk
jednokrotnie po to, by wróciæ do normalnych funkcji drukarki
l Podawanie papieru / Je¿eli kontrolka POWER jest zapalona i informuje,
¿e pozosta³y nie wydrukowane dane, wciœnij przycisk raz, aby
wydrukowaæ pozosta³e strony. Je¿eli kontrolka POWER nie jest
zapalona, wciœnij przycisk RESUME po to, by pobraæ arkusz czystego
papieru do wyczyszczenia rolek drukarki.
l Czyszczenie g³owicy drukarki / Wciœnij i przytrzymaj przez dwie
sekundy, do momentu, gdy drukarka zasygnalizuje dŸwiêkowo
(dwukrotnie), po czym zwolnij przycisk po to, aby rozpocz¹æ
czyszczenie g³owicy drukarki. Przycisk POWER jest zapalony podczas
czyszczenia g³owicy drukarki. (F97)
l Op³ukiwanie g³owicy drukarki / Wciœnij i przytrzymaj przez dwie
sekundy, do momentu gdy drukarka zasygnalizuje dŸwiêkowo
(trzykrotnie), po czym zwolnij przycisk , aby rozpocz¹æ op³ukiwanie
g³owicy drukarki. Przycisk POWER jest zapalony podczas op³ukiwania
g³owicy drukarki. (F97)
Przycisk CARTRIDGE
Wciœnij po to, by przesun¹æ pojemnik na kartryd¿ w po³o¿enie centralne
do prze³¹czenia kartryd¿u BJ lub wymiany zbiorników z tuszem.
Kontrolka ERROR
Jest zapalona w przypadku pojawienia siê b³êdu. Usuñ przyczynê b³êdu i
wciœnij przycisk RESUME po to, aby powtórzyæ normaln¹ operacjê. Gdy
w³¹czysz drukarkê pierwszy raz, pojemnik z kartryd¿em przesunie siê do
po³o¿enia centralnego. Kontrolka ERROR bêdzie siê œwieciæ, a drukarka
bêdzie sygnalizowaæ dŸwiêkowo, przypominaj¹c Ci o zainstalowaniu
kartryd¿u BJ.
Kontrolka ERROR jest zapalona, gdy zbiornik z tuszem bêdzie pusty, tak
¿ebyœ wiedzia³, kiedy wymieniæ zbiornik: jedno b³yœniêcie dotyczy tuszu
czarnego, dwa - kolorowego, natomiast trzy b³yœniêcia dotycz¹ zarówno
tuszu czarnego jak kolorowego. (F80)
20
2/Ustawianie drukarki
Nasza drukarka jest wyposa¿ona w standardowe interfejsy. Oprócz tych
interfejsów, drukarka posiada równie¿ wbudowany interfejs IrDA do
bezprzewodowego po³¹czenia z g³ównym komputerem wyposa¿onym w
interfejs IrDA.
Pod³¹czenie interfejsu równoleg³ego.
Ustawianie
drukarki
Pod³¹czenie drukarki do komputera
Kompatybilny port IEEE 1284 interfejsu s³u¿y do pod³¹czenia do IBM PC
i innych kompatybilnych komputerów. Port interfejsu akceptuje tylko
odpowiedni do niego kabel.
Wykonaj poni¿sze czynnoœci po to, by pod³¹czyæ g³ówny komputer z
kablem interfejsu równoleg³ego:
1. Upewnij siê, ¿e drukarka i komputer s¹ wy³¹czone.
2. Po³¹cz jeden koniec kabla interfejsu z odpowiednim gniazdem,
znajduj¹cym siê na tylnej czêœci drukarki i zabezpiecz go, u¿ywaj¹c
zatrzasków.
Zatrzaski.
3. Po³¹cz drugi koniec kabla interfejsu z odpowiednim gniazdem
interfejsu w Twoim komputerze.
2/Ustawianie drukarki
21
Komputery IBM PC oraz inne kompatybilne komputery przesy³aj¹ dane do
odpowiedniego portu interfejsu przez funkcjê „default” (domyœlny), gdy
zasilanie jest w³¹czone dlatego te¿ dalsze ustawianie nie jest konieczne
Bezprzewodowy interfejs IrDA
Nasza drukarka jest wyposa¿ona w kompatybilny, bezprzewodowy,
komunikacyjny port interfejsu IrDA 1.0. Interfejs IrDA jest bardzo
popularny wœród u¿ytkowników notatników lub komputerów typu Laptop,
czyli tam, gdzie nie ma potrzeby u¿ywania kabli.
Abyœ móg³ korzystaæ z bezprzewodowego interfejsu IrDA, Twój komputer
musi posiadaæ interfejs IrDA oraz zainstalowany Microsoft IR Comm
Driver dla Windows 95. Je¿eli bêdziesz potrzebowa³ pomocy lub wiêcej
informacji na ten temat, skontaktuj siê ze swoim lokalnym sprzedawc¹.
Tylko program Windows 95 umo¿liwia u¿ycie IrDA.
Postêpuj zgodnie z poni¿szymi wskazówkami podczas ustawiania drukarki
na odbiór danych przez interfejs IrDA.
1. Przesuñ port interfejsu IrDA na lew¹ stronê drukarki. Port Interfejsu
IrDA mo¿e byæ przesuniêty do 75°.
75°
22
2/Ustawianie drukarki
2. Ustaw drukarkê tak, aby porty interfejsu IrDA oraz komputer sta³y do
Ustawianie
drukarki
siebie przodem i pod k¹tem 15° na prawo lub na lewo, do góry lub do
do³u i nie wiêcej ni¿ w odleg³oœci 1 metra (3 stóp) od siebie. Je¿eli dla
IrDA komputera bêdzie konieczna krótsza odleg³oœæ, ustaw drukarkê
bli¿ej komputera.
15°
15°
15°
15°
15° 15°
Warunki wymienione poni¿ej mog¹ zmniejszyæ odleg³oœæ odbioru oraz
spowodowaæ, ¿e drukarka zacznie drukowaæ b³êdnie i niezrozumiale.:
Notatka
l Je¿eli inne urz¹dzenie IrDA jest pod³¹czone.
l Je¿eli inne podczerwieniowe urz¹dzenie takie, jak s³uchawki
bezprzewodowe lub urz¹dzenia zdalnego sterowania, s¹ u¿ywane w
pobli¿u.
l Je¿eli port IrDA jest wystawiony na promienie s³oneczne, œwiat³o
fluoroscencyjne lub jakiekolwiek inne silne Ÿród³o œwiat³a.
l Je¿eli port IrDA nie jest czysty. (Oczyœæ go such¹, miêkk¹ szmatk¹)
3. Upewnij siê, ¿e komputer jest ustawiony na operacje IrDA.
By móc korzystaæ z powodzeniem z IrDA, upewnij siê ¿e nastêpuj¹ce
warunki zosta³y spe³nione:
l U¿ycie Windows 95
l Upewnij siê, czy zosta³ zainstalowany Microsoft IR Comm Driver
(napêd podczerwieniowy) wersja 2.0
l Upewnij siê, czy port COM zosta³ wybrany do IrDA przy pomocy
programu Printer Wizard
l Upewnij siê, czy BJC-80 zosta³ wybrany jako drukarka o funkcji
„default” (domyœlny) przez napêd drukarki BJC-80 (wersja 3.91 lub
póŸniejsze)
Notatka
Interfejs IrDA nie potrafi odgadn¹æ statusu drukarki i ponownie jej
uruchomiæ. Je¿eli komunikacja pomiêdzy drukark¹ a komputerem zostanie
przerwana a zadania drukowania zaprzestane, drukarka automatycznie
zacznie pracowaæ od nowa. (Pamiêæ buforowa drukarki zostaje
wyczyszczona a papier wysuniêty)
2/Ustawianie drukarki
23
Pod³¹czenie do Ÿród³a pr¹du zmiennego (AC)
Zapoznaj siê z nastêpuj¹cymi ostrze¿eniami przed pod³¹czeniem do Ÿród³a
pr¹du:
l U¿ywaj odpowiedniego Ÿród³a dla dostêpnego napiêcia i
czêstotliwoœci :
________________________________________________________________
Stany Zjednoczone / Kanada
AC 120V, 60 Hz
Wielka Brytania / Australia
AC 240V, 50 Hz
Europa
AC 230V, 50 Hz
________________________________________________________________
l U¿ywaj pod³¹czenia do Ÿród³a pr¹du tylko w pomieszczeniach
wewnêtrznych.
l W razie k³opotów (dym, przykre zapachy) natychmiast od³¹cz Ÿród³o
pr¹du.
l Nie umieszczaj niczego przed gniazdkiem , aby nie blokowaæ dostêpu
lub w jakikolwiek sposób oddzia³ywaæ na Ÿród³o pr¹du
l Ustaw drukarkê blisko gniazdka elektrycznego, które jest ³atwo
dostêpne i niczym nie odgrodzone.
l Podczas od³¹czania Ÿród³a pr¹du zawsze trzymaj za wtyczkê, nigdy za
kabel.
l Nigdy nie wy³¹czaj Ÿród³a pr¹du zanim nie wy³¹czysz drukarki.
G³owica drukarki nie zostanie wtedy odpowiednio os³oniêta.
l Od³¹cz drukarkê z sieci je¿eli nie jest u¿ywana przez d³u¿szy okres
czasu.
Notatka
24
2/Ustawianie drukarki
U¿ywaj tylko takich Ÿróde³ pr¹du, które s¹ odpowiednie dla drukarki lub
uniwersalnej wtyczki dla BJC-80. Nie u¿ywaj wtyczek przeznaczonych dla
innych drukarek BJ firmy Canon.
Instalacja wtyczki pr¹du zmiennego (AC)
1. Pod³¹cz wtyczkê AC do gniazda zasilania, znajduj¹cego siê w tylnej,
Ustawianie
drukarki
lewej czêœci drukarki.
2. Pod³¹cz drugi koniec przewodu do gniazda pr¹du.
Notatka
Gdy drukarka bêdzie pod³¹czana do Ÿród³a pr¹du, nast¹pi proces
chwilowego przesuniêcia g³owicy drukarskiej. Zanim rozpoczniesz pracê,
poczekaj, a¿ operacja ta zostanie zakoñczona.
2/Ustawianie drukarki
25
W³¹czanie i wy³¹czanie drukarki.
By w³¹czyæ drukarkê
Wciœnij przycisk POWER.
By wy³¹czyæ drukarkê
Wciœnij przycisk POWER.
Uwaga
Notatka
Nigdy nie od³¹czaj zasilania drukarki przed wy³¹czeniem jej za pomoc¹
przycisku POWER. Je¿eli wy³¹czysz drukarkê, u¿ywaj¹c przycisku
POWER, g³owica drukarska powróci do swojej sta³ej pozycji i zostanie
zabezpieczona. Natomiast, je¿eli od³¹czysz drukarkê od Ÿród³a pr¹du
przed wy³¹czeniem przycisku POWER, g³owica drukarska mo¿e
wyschn¹æ i ulec zniszczeniu.
l Mo¿esz u¿ywaæ napêdów drukarskich Windows dla typu BJC-80, lub
programu BJ Setup Utility po to, by wy³¹czaæ drukarkê
automatycznie, gdy nie ma ¿adnych poleceñ drukowania przez okres
30 minut.
l Je¿eli kartryd¿ BJ nie zosta³ zainstalowany, gdy w³¹czysz drukarkê
pojemnik na kartryd¿ przesunie siê do czêœci centralnej po to , by
umo¿liwiæ zainstalowanie.
26
2/Ustawianie drukarki
Nasza drukarka jest wyposa¿ona w kartryd¿ do drukowania kolorowego i
czarno-bia³ego. Ka¿dy typ kartryd¿u posiada wymienne zbiorniki z tuszem
oraz g³owicê zwalniaj¹c¹ zamocowanie zbiorników. Gdy bêdziesz u¿ywa³
drukarki po raz pierwszy, musisz zainstalowaæ kartryd¿ do drukowania.
Kartryd¿ BJ typu BC-11e Color s³u¿y do drukowania kolorowego, a
kartryd¿ BJ typu BC-10 Black do drukowania czarno-bia³ego. Wybierz
odpowiedni kartryd¿ do prac drukarskich, jakie chcesz wykonywaæ.
Ustawianie
drukarki
Instalowanie kartryd¿u BJ
Wybieranie odpowiedniego kartryd¿u BJ.
Kartryd¿ BJ typu Color
U¿ywaj go do drukowania kolorowego.
Kartryd¿ BJ typu BC-11e Color
Zbiornik z tuszem
kolorowym BCI-11
Gdy tusz kolorowy
wyczerpie siê, wymieñ
tylko ten zbiornik.
Zbiornik z tuszem
czarnym BCI-11
Gdy tusz czarny
wyczerpie siê, wymieñ
tylko ten zbiornik.
Zespó³ g³owicy
drukarskiej
G³owica drukarska
U¿ywaj kartryd¿u BC-11e Color, aby uzyskaæ wspania³e kolory.
2/Ustawianie drukarki
27
Kartryd¿ BJ typu BC-10 Black
U¿ywaj go do drukowania czarno-bia³ego
Kartrydz BJ typu BC-10 Black
Zbiornik z czarnym
tuszem BCI-10
Gdy tusz czarny
wyczerpie siê, wymieñ
tylko ten zbiornik
Zespó³ g³owicy
drukarskiej
G³owica drukarska
U¿ywaj tego kartryd¿u do drukowania szkiców i dokumentów czarnobia³ych. Zainstalowanie kartryd¿u BJ typu BC-10 Black umo¿liwi szybsze
drukowanie. Typ BC-10 jest równie¿ bardziej ekonomiczny, umo¿liwia
wydrukowanie wiêkszej iloœci stron ni¿ przy zastosowaniu typu BC-11e.
Opis kartryd¿ów BJ
Firma Canon wytwarza wiele typów Kartryd¿ów BJ, lecz Ty powinieneœ
u¿ywaæ tylko takich, które przeznaczone s¹ do Twojej drukarki. W celu
zapewnienia najlepszych efektów u¿ywaj tylko kartryd¿ów firmy Canon
typu BC-11e (Color) lub BC-10 (Black). Firma Canon nie mo¿e
zagwarantowaæ wysokiej jakoœci wydruku, je¿eli bêdziesz u¿ywa³ innych
kartryd¿ów.
28
2/Ustawianie drukarki
W celu unikniêcia wysuszenia tuszu, uszkodzenia g³owicy drukarskiej lub
wycieku tuszu, zastosuj siê do nastêpuj¹cych wskazówek:
l Przechowuj kartryd¿ tak , by dzieci nie mia³y do niego dostêpu.
Rozlany tusz jest trudny do wyczyszczenia.
l Zainstaluj w drukarce kartryd¿ BJ natychmiast po usuniêciu os³ony
g³owicy i taœmy ochronnej.
l Nie wstrz¹saj kartryd¿em podczas instalowania.
Ustawianie
drukarki
l Nie rozpakowuj kartryd¿u BJ, gdy nie jesteœ gotowy do jego u¿ycia.
l Nie manipuluj przy g³owicy drukarskiej i zbiornikach z tuszem.
l Nie stawiaj na stole kartryd¿u z g³owic¹ zwrócon¹ do do³u.
l Kartryd¿ BJ musi byæ zainstalowany w drukarce lub przechowywany w
pojemniku do tego przeznaczonym. G³owica drukarska wyschnie,
je¿eli zostanie pozostawiona bez os³ony.
Instalowanie kartryd¿u BJ
Podczas instalowania postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi czynnoœciami :
1. Upewnij siê, czy pod³¹czono Ÿród³o pr¹du lub odpowiedni zestaw
baterii.
2. Otwórz pokrywê górn¹.
2/Ustawianie drukarki
29
3. Wciœnij przycisk POWER.
Gdy w³¹czysz drukarkê, pojemnik z kartryd¿em przesunie siê do czêœci
centralnej, w przypadku gdy nie zosta³ on jeszcze zainstalowany.
4. Otwórz przedni¹ pokrywê.
Delikatnie naciœnij i
poci¹gnij pokrywê.
Pokrywa przednia.
30
2/Ustawianie drukarki
l Nigdy nie przesuwaj pojemnika z kartryd¿em ci¹gn¹c za taœmê.
l Nigdy nie dotykaj wewnêtrznej czêœci pojemnika z kartryd¿em, zacisku
g³owicy drukarskiej, samej g³owicy ani taœmy podczas instalowania
kartryd¿u.
Ustawianie
drukarki
Uwaga
Nie dotykaj!
Taœma
G³owica drukarska.
Nie dotykaj!
Kartryd¿ BJ
5. Wyjmij kartryd¿ z opakowania ochronnego.
Kartryd¿ BJ typu BC-10 Black
Kartryd¿ BJ typu BC-11e Color
lub
2/Ustawianie drukarki
31
6. Usuñ z g³owicy pomarañczow¹ os³onê oraz taœmê.
Taœma ochronna.
Pamiêtaj o usuniêciu taœmy.
Os³ona ochronna
Uwaga
Aby nie poplamiæ ubrania lub innych przedmiotów w Twoim biurze, staraj
siê nie upuœciæ ani nie potrz¹saæ kartryd¿em. Tusz w kartryd¿u powa¿nie
plami tkaniny.
7. Skieruj g³owicê ku do³owi i w³ó¿ Kartryd¿ tak, jak pokazano na
rysunku. (Rysunek ten przedstawia instalacjê kartryd¿u BJ typu BC-11e
Color.)
W³ó¿ kartryd¿ tak , by znaki (
siê pokry³y.
32
2/Ustawianie drukarki
)
8. Delikatnie wciœnij lewy koniec kartryd¿u tak, by ustawi³ siê na sta³ym
Ustawianie
drukarki
miejscu.
9. Zamknij pokrywê przedni¹.
10.Poczekaj oko³o trzech sekund i raz wciœnij przycisk CARTRIDGE. (Po
zainstalowaniu kartryd¿u, drukarka potrzebuje dwóch sekund do
zauwa¿enia jego obecnoœci.)
POWER
CARTRIDGE
RESUME
ERROR
Pojemnik z kartryd¿em przesuwa siê w praw¹ stronê.
Notatka
Zawsze u¿ywaj przycisku CARTRIDGE, by przesun¹æ pojemnik z
kartryd¿em w praw¹ stronê. Je¿eli nie wciœniesz tego przycisku i pojemnik
z kartryd¿em pozostanie w pozycji œrodkowej, po piêciu minutach
dwukrotnie odezwie siê sygna³ dŸwiêkowy i kartryd¿ automatycznie
powróci na praw¹ stronê po to, by uchroniæ g³owicê przed wysuszeniem.
2/Ustawianie drukarki
33
Wk³adanie papieru.
1. Upewnij siê, ¿e wspornik do papieru jest otwarty i prowadnik znajduje
siê maksymalnie po lewej stronie.
Prowadnik do papieru
Wspornik do papieru
2. Roz³ó¿ plik arkuszy, po czym wyrównaj krawêdzie papieru.
Polepszysz w ten sposób pobieranie kartek.
34
2/Ustawianie drukarki
3. W³ó¿ niewielki stos papieru do pobieracza arkuszy. Wyrównaj
krawêdzie papieru do prawej krawêdzi pobieracza papieru.
Nie wpychaj na si³ê
stosu arkuszy.
Ustawianie
drukarki
Drukowana strona
4. Przesuwaj prowadnik papieru do momentu, a¿ dotknie on lewej
krawêdzi arkuszy.
Prowadnik papieru
2/Ustawianie drukarki
35
Drukowanie próbne
W celu sprawdzenia czy ustawi³eœ prawid³owo drukarkê, mo¿esz
wydrukowaæ jeden z próbnych arkuszy drukarki. Drukowanie próbne
zosta³o szczegó³owo omówione w Rozdziale 4. Tymczasem, wydrukuj
wzorzec próbny.
1. Upewnij siê, ¿e w podajniku papieru znajduje siê papier A4 lub papier
listowy.
2. Przyciœnij i przytrzymaj Przycisk POWER, do momentu a¿ us³yszysz
jeden sygna³ dŸwiêkowy, po czym zwolnij ten przycisk.
Po wydrukowaniu próbnego wzorca drukarka pozostaje w³¹czona.
Porównaj swoje rezultaty drukowania ze wzorcem przedstawionym
poni¿ej. Je¿eli zauwa¿ysz bia³e plamy lub brak kropek, wyczyœæ g³owicê
drukarska. (F97)
Powy¿szy przyk³ad zosta³ wydrukowany przy u¿yciu kartryd¿u BJ Black.
36
2/Ustawianie drukarki
By móc u¿ywaæ BJC-80 musisz zainstalowaæ odpowiedni sterownik w
Twoim komputerze. Poni¿szy tekst wyjaœnia dzia³anie sterowników
drukarki oraz daje kilka porad na temat wyboru odpowiedniego
sterownika.
Instalowanie sterowników drukarki dla Windows 95 / 3.1
Ustawianie
drukarki
Instalacja i u¿ycie napêdów drukarskich.
Sterowniki dla programu Windows 95 oraz Windows 3.1 s¹ na
wyposa¿eniu drukarki. W celu zapoznania siê ze sposobem instalowania,
przeczytaj za³¹czon¹ dokumentacjê Windows Drivers.
Instalowanie sterownika dla aplikacji DOS.
Po to, by korzystaæ z drukarki z aplikacjami DOS musisz wybraæ i
zainstalowaæ kompatybilny napêd, u¿ywaj¹c ustawieñ oprogramowania
lub procedur instalowania. Po wybraniu kompatybilnego napêdu bêdziesz
w stanie korzystaæ ze wszystkich funkcji drukarki.
Notatka
U¿ywaj¹c niektórych aplikacji oprogramowania, bêdziesz musia³ wysy³aæ
kody kontrolne prosto z komputera do drukarki. W takiej sytuacji, zobacz
Dodatek C z kompletn¹ list¹ kodów drukarki.
Wybór sterownika DOS z Twojego oprogramowania.
Wiêkszoœæ aplikacji programu DOS zawiera w sobie procedury ustawieñ
lub instalacji, które musisz wykonaæ, by zainstalowaæ napêd drukarki.
Podczas tych czynnoœci zostaniesz poproszony o wybranie odpowiedniego
sterownika z listy sterownika zawartej w programie. Nawet je¿eli nie
znajdziesz sterownika dla BJC-80, mo¿e to dotyczyæ starszych programów,
w dalszym ci¹gu mo¿esz u¿ywaæ drukarki BJC-80, je¿eli wybierzesz inny
kompatybilny sterownik. Jest to mo¿liwe, gdy¿ BJC-80 mo¿e pracowaæ w
dwóch funkcjach:
l funkcja BJ: emulacja drukarki IBM Proprinter X24E.
l funkcja LQ: emulacja drukarki Epson LQ-2550.
2/Ustawianie drukarki
37
Poniewa¿ drukarka mo¿e pracowaæ w ka¿dej z tych funkcji kontrolnych,
mo¿esz wybraæ sterownik dla ka¿dej drukarki posiadaj¹cej sterownik IBM
Proprinter X24E lub Epson LQ-2550.
Niektóre z tych sterowników mog¹ uniemo¿liwiæ Ci korzystanie ze
wszystkich zalet i cech drukarki BJC-80.
Oto lista kompatybilnych sterowników, wypisanych wed³ug
korzystniejszego u¿ycia:
Stopieñ
priorytetu Nazwa drukarki
Funkcja kontrolna
drukarki
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
BJ lub LQ
BJ lub LQ
Bj lub LQ
LQ
LQ
BJ
BJ
Tylko czarno-bia³a
Tylko czarno-bia³a
BJC-80
BJC-70
Canon Colour BJ
Epson LQ-2550
Drukarka Epson LQ
IBM Proprinter X24E
Drukarka IBM
Zauwa¿, ¿e w zale¿noœci od rodzaju funkcji : BJ lub LQ, istniej¹
ograniczenia w dostêpie do okreœlonych czcionek, stylów drukowania lub
charakterystycznych ustawieñ.
Cecha
Rodzaj czcionki
Styl drukowania
Charakterystyczne
ustawienia
38
2/Ustawianie drukarki
15 cpi, 20 cpi
Italic
Slash Zero
BJ
Nie
Nie
Tak
LQ
Tak
Tak
Nie
Italic set
Graphics Set
International Set
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Rozpoczêcie drukowania.
1. Upewnij siê, czy drukarka jest w³¹czona (kontrolka POWER powinna
byæ zapalona).
2. W³ó¿ do zasobnika arkuszy papier, na którym zamierzasz drukowaæ.
Ustawianie
drukarki
Po zainstalowaniu sterownika drukarki dla Microsoft Windows lub
aplikacji DOS, mo¿esz rozpocz¹æ drukowanie.
3. Rozpocznij czynnoœci drukowania w oprogramowaniu.
Gdy drukowanie zostanie przerwane i kontrolka POWER zacznie
migaæ, wciœnij przycisk RESUME po to, by wydrukowaæ ostatni¹
stronê.
Korzystanie z funkcji drukowania.
Je¿eli korzystasz z programu Windows, u¿yj aplikacji oprogramowania i
sterownika drukarki BJC-80, aby ustawiæ polecenia druku. Mo¿esz
równie¿ u¿yæ sterownika drukarki, by rozpocz¹æ typowe dzia³ania
konserwacyjne jak wymiana zbiorników z tuszem lub zmiana kartryd¿ów
BJ, itd. Po wiêcej szczegó³ów zajrzyj do Przewodnika po BJC-80 Windows
Print.
Je¿eli nie u¿ywasz programu Windows, upewnij siê ¿e zainstalowa³eœ
sterownik dla drukarki z oprogramowaniem, wed³ug którego zamierzasz
drukowaæ. Zainstaluj i u¿ywaj program BJ Setup Utility po to, by
kontrolowaæ inne wa¿ne operacje takie, jak wybieranie funkcji druku,
ponowne ustawianie drukarki po wymianie zbiorników z tuszem, itd.
(F57)
2/Ustawianie drukarki
39
3
Wk³adanie papieru
ROZDZIA£
Rozdzia³ ten opisuje w jaki sposób wk³adaæ papier i koperty do zasobnika
arkuszy. Wyjaœnia równie¿ jak ³adowaæ inne rodzaje materia³ów do
drukowania. Chc¹c uzyskaæ najlepsze rezultaty drukowania u¿ywaj
materia³ów najbardziej odpowiednich do konkretnego zadania oraz
pamiêtaj o prawid³owym wk³adaniu tych materia³ów.
Wybieranie rodzaju papieru.
Aby zapewniæ najlepsze mo¿liwe efekty pracy z drukarka wybierz
odpowiedni rodzaj papieru. Twoja drukarka mo¿e drukowaæ na wiêkszoœci
rodzajów jasnego papieru w tym bawe³nianego i do fotokopiowania, bez
koniecznoœci u¿ycia specjalnego papieru do tuszu czarnego, jednak¿e
jakoœæ druku zmienia siê wraz z ró¿nymi rodzajami papieru. Papier
powinien byæ w pe³ni przetestowany przed zakupem jego wiêkszych iloœci.
Twoja drukarka akceptuje zarówno papier jasny jak i materia³y omówione
poni¿ej.
Papier jasny.
Drukarka mo¿e drukowaæ nie wytwarzaj¹c zagiêæ, œciêæ lub uciêtych
krawêdzi. Drukowanie jest mo¿liwe na formatach: A4, A5, B5, formacie
listowym i prawnym (Legal)(zdjêciowym). Gruboœæ papieru musi siê
zawieraæ pomiêdzy 64 a 105 g/m2. Mo¿esz w³o¿yæ stos papieru o gruboœci
do 3 mm. Na przyk³ad, 30 arkuszy papieru o gruboœci 75 g/m2 mo¿na od
razu w³o¿yæ do zasobnika.
Firma Canon wytwarza papier Bubble Jet LC - 301, papier jasny,
opracowany specjalnie dla drukarek Canon Bubble Jet.
40
3/Wk³adanie papieru
Materia³y specjalne
Wiele materia³ów specjalnych zosta³o opracowanych dla drukarek BJC 80 i innych drukarek BJ firmy Canon. Gdy bêdziesz chcia³ u¿yæ innych
materia³ów do drukowania ni¿ zwyk³y papier, takich, jak np. powlekany
papier, dostosuj siê do poni¿szych poleceñ:
l Unikaj wysokiej temperatury i wilgotnoœci. Przechowuj materia³y
drukarskie w dogodnym otoczeniu, w którym nie ma tendencji do
gwa³townych zmian temperatury lub wilgotnoœci.
l Przeczytaj instrukcjê oraz ostrze¿enia zawarte na opakowaniu
materia³ów drukarskich, zanim ich u¿yjesz.
Wk³adanie
papieru
l Przechowuj materia³y w ich oryginalnych opakowaniach do momentu
gdy bêdziesz gotowy do ich u¿ycia. Wystawienie ich na bezpoœrednie
promienie s³oneczne lub powietrze mo¿e obni¿yæ jakoœæ druku.
Koperty
Mo¿esz u¿ywaæ do drukowania nastêpuj¹cych rodzajów kopert:
l typ europejski o rozmiarze DL (220 x 110 mm)
l typ US Commercial 10 (211 x 105 mm (9,5 x 4,1 cala ))
Nastêpuj¹cych kopert u¿ywaæ nie wolno:
l Koperty z wyciêciami, otworami, perforacjami i podwójnymi
zak³adkami
l Koperty wykonane ze specjalnego powlekanego papieru lub papieru
wypuk³ego
l Koperty z odklejanymi paskami stempli.
l Koperty, do których w³o¿ono ju¿ list.
l Koperty podarte lub zgiête.
Wk³adanie papieru
3/
41
Ustawienie zgodne z rodzajem papieru
Podczas u¿ywania sterownika drukarki Canon BJC - 80 dla programu
Windows, mo¿esz korzystaæ z okna dialogowego sterownika po to, aby
okreœliæ rozmiar Twojego papieru, jego cechy, funkcjê itd. Drukarka
ustawia siê do pozycji horyzontalnej, odpowiedniej dla doboru rozmiaru
papieru.
Gdy bêdziesz musia³ drukowaæ z aplikacji dzia³aj¹cych tylko pod
programem DOS bez Windows, ustaw horyzontaln¹ pozycjê drukarki za
pomoc¹ programu BJ Setup Utility.
Wk³adanie papieru
Drukarka akceptuje nastêpuj¹ce rodzaje materia³ów do drukowania:
Papier jasny (papier Bubble Jet LC - 301). Format A4, listowy, do 30
arkuszy (75 g/m2) lub do 3 mm w gruboœci stosu. Format Legal, jeden
arkusz na jedno drukowanie.
Powlekany papier (papier o wysokiej rozdzielczoœci HR - 101 lub papier
Color Bj LC - 101). Format A4 lub listowy, do 10 arkuszy.
Foliogram 9 Color Bubble jet transparencies CF - 102). Format A4 lub
listowy do 10 arkuszy.
Papier typu „Back Print” BF - 102. Format A4 lub listowy, jeden arkusz na
jedno drukowanie.
Podczas wkrêcania pod³ó¿ arkusz zwyk³ego papieru
Papier b³yszcz¹cy (B³yszcz¹cy papier fotograficzny GP - 201). Format A4
lub listowy, jeden arkusz na jedno drukowanie.
Papier o wysokim po³ysku (HG - 101). Format A4 lub listowy, do 10
arkuszy.
Papier FS - 1010. Format 241 mm x 356 mm, wymaga wk³adania jednego
arkusza na jedno drukowanie. Szczegó³owych informacji na temat
wk³adania papieru tego typu, dowiesz siê z oddzielnej instrukcji zawartej w
materia³ach do drukowania.
Papier powlekany, foliogram, b³yszcz¹cy papier oraz papier o wysokim
po³ysku mog¹ byæ pobierane przez drukarkê automatycznie, w ten sam
sposób, jak zwyk³y papier. Jednak¿e, w niskich lub wysokich
temperaturach praca z tymi materia³ami mo¿e sprawiaæ k³opoty. W takiej
sytuacji nale¿y u¿yæ rêcznego pobierania arkuszy znajduj¹cego siê w
drukarce. (F48)
42
3/Wk³adanie papieru
Podczas wk³adania papieru nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Upewnij siê, ¿e wspornik dla papieru (pokrywa g³ówna) jest otwarty.
2. Przesuñ prowadnik do papieru do maksymalnego, lewego po³o¿enia
Wspornik dla papieru
Wk³adanie
papieru
Prowadnik
3. Przekartkuj stos arkuszy przed w³o¿eniem, aby zmniejszyæ statyczne
zlepienie kartek, które mo¿e powodowaæ nieprawid³owe pobierania ich
przez drukarkê.
Wk³adanie papieru
3/
43
4. Przesuwaj stos arkuszy do podajnika a¿ do oporu oraz wyrównaj
krawêdzie do prawej strony podajnika.
Strona do druku
Nie wpychaj papieru na si³ê.
Notatka
Upewnij siê, ¿e strona, na której chcesz drukowaæ le¿y przodem do
Ciebie. Gdy bêdziesz u¿ywaæ papieru ju¿ raz drukowanego np. z
nag³ówkami, w³ó¿ najpierw górn¹ czêœæ papieru do drukarki.
5. Przesuñ prowadnik papieru a¿ zetknie siê z lew¹ krawêdzi¹ stosu
arkuszy.
Prowadnik
do papieru
44
3/Wk³adanie papieru
Prowadnik utrzymuje papier prosto podczas przesuwania siê przez
drukarkê oraz zapobiega ukoœnemu drukowaniu. Pamiêtaj, ¿eby nie
by³o ¿adnej przerwy miêdzy prowadnikiem a krawêdzi¹ papieru.
6. Przed rozpoczêciem drukowania upewnij siê czy drukarka jest
w³¹czona.
Notatka
l Nie zostawiaj papieru w drukarce, gdy¿ mo¿e on siê zagi¹æ lub
zniszczyæ, co mo¿e byæ przyczyn¹ z³ego pobierania papieru lub jego
utkniêcie w drukarce.
Wk³adanie
papieru
Uwaga
Nie otwieraj pokrywy górnej podczas drukowania. Mo¿esz w ten sposób
spowodowaæ zagiêcie i zatrzymanie papieru.
l Aby unikn¹æ takiego zatrzymania papieru w drukarce, wyjmij
zadrukowany papier po ka¿dych 5 stronach.
Podczas drukowania na papierze o formacie prawnym, papierze
tekstylnym, foliogramie, kalce, papierze b³yszcz¹cym, usuwaj
natychmiast ka¿dy zadrukowany arkusz. Je¿eli strony drukowane
zaczn¹ siê zaginaæ, natychmiast je wyjmij.
l Drukuj¹c na papierze o formacie prawnym, wk³adaj do drukarki tylko
jeden arkusz.
Wk³adanie papieru
3/
45
Wk³adania kopert.
Do zasobnika arkuszy mo¿na w³o¿yæ maksymalnie piêæ kopert. Wk³adaj
koperty w nastêpuj¹cy sposób:
1. Przygotuj koperty proste i czyste.
Notatka
Koperty musza byæ proste i czyste. Je¿eli s¹ one zagiête wiêcej ni¿ 5 mm,
nie nadaj¹ siê wtedy do w³o¿enia do drukarki.
l U³ó¿ stos kopert na p³askiej powierzchni i przyciœnij krawêdzie aby
by³y dobrze zagiête. Przyciœnij koperty na ich ca³ej powierzchni aby
usun¹æ wszelkie zagiêcia i powietrze z ich wnêtrza.
5mm
l Aby usun¹æ zagiêcia kopert, trzymaj¹c po przek¹tnej za
krawêdzie delikatnie je ugnij
l Przyciœnij wszystkie zak³adki w œrodkowej czêœci
kopert.
l Pamiêtaj usun¹æ wszelkie zaokr¹glenia na kopertach.
46
3/Wk³adanie papieru
2. Otwórz górn¹ pokrywê pe³ni¹c¹ funkcjê podtrzymywania papieru.
Przesuñ prowadnik papieru maksymalnie do lewej pozycji.
3. Wyrównaj stos kopert do prawej krawêdzi pobieracza arkuszy i
przesuwaj stos do momentu zatrzymania.
Wk³adanie
papieru
strona drukowania
Ustaw stos tak, aby strona koperty, któr¹ chcesz zadrukowaæ le¿a³a na
górze a zak³adki pod spodem koperty.
4. przesuñ prowadnik papieru a¿ dosiêgnie lewej krawêdzi stosu kopert.
prowadnik papieru
Wk³adanie papieru
3/
47
Pod³¹czenie i sposób u¿ycia rêcznego podajnika papieru
Aby zapewniæ ³atw¹ obs³ugê podczas rêcznego podawania papieru,
korzystaj z za³¹czonego do drukarki rêcznego podajnika. Postêpuj zgodnie
z poni¿szymi zaleceniami podczas zak³adania podajnika rêcznego.
1. W³¹cz drukarkê.
Notatka
Nie wykonanie tej czynnoœci przed pod³¹czeniem podajnika mo¿e
spowodowaæ niew³aœciwe pobieranie papieru.
2. Przesuñ podajnik papieru do maksymalnie lewej pozycji.
3. W³ó¿ rêczny podajnik do drukarki w sposób przedstawiony na rysunku.
Czynnoœci te koñczy przy³¹czenie rêcznego podajnika papieru.
48
3/Wk³adanie papieru
Wk³adanie papieru przy podawaniu rêcznym.
Podczas podawania rêcznego, musisz wk³adaæ po jednym arkuszu papieru.
1. SprawdŸ czy kontrolka POWER jest w³¹czona. Je¿eli drukarka jest
wy³¹czona, w³¹cz j¹.
2. Ustaw funkcjê podawania rêcznego w Twoim oprogramowaniu.
3. gdy polecenie „Drukuj” zostanie wprowadzone do programu, na
4. Wyrównaj krawêdzie papieru o praw¹ stronê prowadnika i wepchnij
papier do drukarki tak daleko, jak jest to mo¿liwe.
W ten sposób wk³adanie rêczne zostanie zakoñczone.
Wk³adanie papieru
3/
Wk³adanie
papieru
ekranie pojawi siê wiadomoœæ „w³ó¿ papier”.
49
4
Drukowanie próbne
ROZDZIA£
W rozdziale tym powiemy Ci, w jaki sposób wykonaæ wszystkie operacje
próbnego drukowania za pomoc¹ tablicy operacyjnej. Testy mog¹ byæ
równie¿ wykonywane za pomoc¹ programów: Windows lub BJ Setup
Utility.
Drukowanie próbne rozpoczyna siê przez wy³¹czenie drukarki i
przyciœniêcie przycisku POWER podczas w³¹czania drukarki. Poczekaj na
odpowiednia iloœæ sygna³ów dŸwiêkowych koniecznych do drukowania
próbnego, jakie chcesz przeprowadziæ, po czym zwolnij przycisk ROWER
Rozpoczêcie drukowania próbnego.
Podczas wykonywania jakiegokolwiek drukowania próbnego postêpuj
zgodnie z nastêpuj¹cymi zaleceniami:
1. W³ó¿ do drukarki papier formatu A4 lub listowego. (F42)
Wszystkie drukowania próbne wymagaj¹ u¿ycia papieru A4 lub
papieru listowego. Nigdy nie wk³adaj papieru o mniejszym formacie,
aby przeprowadziæ drukowanie próbne.
2. Zapoznaj siê z poni¿sz¹ tabela i wybierz rodzaj drukowania próbnego
jakie chcesz wykonywaæ.
Drukowanie próbne
Iloœæ sygna³ów dŸwiêkowych
Drukowanie demonstracyjne
Ustawienia drukarki
Wzór pofalowany
Test g³owicy drukarskiej
Funkcja Hex Dump
Próba czcionek
1
2
3
4
5
6
Zob. strona
52
53
53
54
150
54
* Funkcja Hex Dump nie jest drukowaniem próbnym. ustawienie te
prze³¹cza drukarkê na funkcjê heksadecymaln¹.
3. Wy³¹cz drukarkê i poczekaj, a¿ g³owica powróci do swojej sta³ej
prawej pozycji.
50
4/Drukowanie próbne
4. Wciœnij i przytrzymaj przycisk POWER. Poczekaj na odpowiedni¹
iloœæ sygna³ów dŸwiêkowych, po czym zwolnij przycisk POWER.
Po zwolnieniu przycisku POWER, rozpoczyna siê ten rodzaj
drukowania próbnego, który wybra³eœ.
Przyk³ady i opisy ka¿dego rodzaju drukowania s¹ zawarte poni¿ej.
1. Wciœnij przycisk POWER, aby wy³¹czyæ drukarkê.
2. Wciœnij i przytrzymaj przycisk POWER oraz licz iloœæ sygna³ów
dŸwiêkowych. Zwolnij przycisk POWER w momencie, kiedy
us³yszysz iloœæ sygna³ów odpowiadaj¹cych ustawieniu jakiego
potrzebujesz.
Default (domyœlny)
Tryb LQ (USA)
Tryb BJ (USA)
Tryb LQ (Europa/Azja)
Tryb BJ (USA)
Tryb BJ (Wielka Brytania/Azja)
Bez zmian
Drukowanie
próbne
Notatka
Przycisku POWER mo¿esz równie¿ u¿ywaæ do zmiany ustawienia
drukarki.
iloœæ sygna³ów dŸwiêkowych.
7
8
9
10
11
12
4/Drukowanie próbne
51
Poni¿sza tabela przedstawia funkcje „default” (domyœlny) dla ka¿dego
Ustawienia.
Funkcja druku kontrolnego
Dobór papieru
Funkcje drukowania
Wyg³adzanie
Redukcja
Automatyczne wy³¹czanie
Czcionka
Strona kodowa
D³ugoœæ strony
Rodzaj ustawienia
Skala tekstu
WskaŸnik niskiego
poziomu tuszu
Automatyczne
pobieranie arkuszy
Funkcja Auto Carriage Ret.
Funkcja Auto Graphics
Miêdzynarodowy
rodzaj ustawienia
USA-LQ
USA-BJ
EUROPA/AZJA EUROPA-BJ
AZJA-B
LQ
LTR
HQ
Brak
1/1
Brak
Roman
437
23 cale
Graphics
Brak
BJ
LTR
HQ
Brak
1/1
Brak
Courier
437
11 cale
Ustawienie1
Brak
LQ
A4
HQ
Brak
1/1
Brak
Roman
437
23 cale
Graphics
Brak
BJ
A4
HQ
Brak
1/1
Brak
Courier
850
12 cali
Ustawienie2
Brak
BJ
A4
HQ
Brak
1/1
Brak
Courier
437
12 cali
Ustawienie2
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
CR=CR
—
—
CR=CR
LF=LF
Brak
CR=CR
—
—
CR=CR
LF=LF
Brak
CR=CR
LF=LF
Brak
USA
—
USA
—
—
HQ - Wysoka jakoϾ.
52
4/Drukowanie próbne
Przyk³ad próbnego druku
Druk demonstracyjny
Drukowanie
próbne
Atrakcyjne demonstracje mo¿liwoœci drukarki i opis niektórych jej
wa¿nych cech.
4/Drukowanie próbne
53
Ustawienie drukarki.
Je¿eli korzystasz z drukarki bez programu Windows mo¿esz sprawdziæ
ustawienia dla emulacji w trybie BJ lub LQ.
Wzór „pofalowany”.
Wzór ten przedstawia nieskoñczony ci¹g wydrukowanych znaków.
Sprawdza on, czy drukarka drukuje na ca³ej stronie.
Przyk³ad wzoru „pofalowanego” w trybie BJ
Przyk³ad wzoru „pofalowanego” w trybie LQ
54
4/Drukowanie próbne
Test g³owicy drukarskiej
Drukuje wzorzec kratki tak, abyœ móg³ sprawdziæ stan g³owic drukarskich.
Je¿eli g³owice stan¹ siê lepkie, linie bêd¹ poprzerywane lub niekompletne,
czyszczenie lub op³ukanie g³owicy drukarskiej pomaga na ogó³ polepszyæ
jakoϾ druku. (F97)
Drukuje przyk³ady czcionek. Je¿eli u¿ywasz komputera bez programu
Windows, test czcionek bêdzie drukowany przy aktualnej funkcji emulacji
BJ lub LQ.
Wciœnij przycisk POWER gdy bêdziesz chcia³ zakoñczyæ drukowanie.
Drukarka w³¹czy siê, a arkusz zostanie wysuniêty.
Drukowanie
próbne
Próba czcionki
Test czcionki w trybie BJ
4/Drukowanie próbne
55
Test czcionki w trybie LQ
56
4/Drukowanie próbne
5
U¿ycie programu BJ Setup Utility
ROZDZIA£
W tym rozdziale wyjaœnimy jak zainstalowaæ i u¿ywaæ program BJ Setup
Utility.
Co to jest program BJ Setup Utility ?
Jest to prosty program umo¿liwiaj¹cy ustawienie poleceñ drukowania z
programu DOS. Mo¿esz wykonaæ szereg ustawieñ drukowania, po czym
zapamiêtaæ je w ma³ym pliku i u¿ywaæ zawsze, kiedy bêdziesz ich
potrzebowa³.
1. Upewnij siê, ¿e jesteœ w programie DOS.
C:\
2. W³ó¿ dyskietkê z programem BJ Setup Utility do swojego komputera.
U¿ycie
programu BJ
Setup Utility
Instalowanie programu BJ Setup Utility.
3. W programie DOS napisz A: (lub B:) i wciœnij klawisz ENTER.
4. Napisz INST i wciœnij klawisz ENTER.
5. Wciœnij klawisz „strza³ki” w dó³ lub w górê aby wybraæ jêzyk dla
programu instalacyjnego, po czym wciœnij klawisz ENTER.
6. W nastêpnym oknie wciœnij ENTER aby kontynuowaæ.
7. Aby wybraæ nazwê Twojej drukarki, wciœnij klawisz strza³ki w dó³ lub
w górê tak, aby zaznaczyæ nazwê.
8. Po naciœniêciu klawisza ENTER, instalowanie siê rozpocznie.
Wykonaj polecenia z ekranu po to, by zakoñczyæ instalacjê.
5/ U¿ycie programu BJ Setup Utility
57
U¿ycie programu BJ Setup Utility.
Poni¿ej zosta³ opisany sposób u¿ycia programu BJ Setup Utility. Otwórz
menu i poszukaj pomocy na ten temat.
Uruchomienie programu BJ Setup Utility.
1. Zanim uruchomisz program, w³¹cz drukarkê.
2. W³¹cz g³ówn¹ listê napêdu, gdzie jest zainstalowany program BJ Setup
Utility.
3. W programie DOS wpisz BJC80 i wciœnij ENTER.
Ustawienie drukowania
Wybiera opcjê, które wp³ywaj¹ na proces
drukowania.
Plik
Otwiera, zachowuje
i usuwa pliki.
Operacje drukarki
Wybierz ró¿ne operacje,
które zazwyczaj s¹
wykonywane z
tablicy operacyjnej.
Ustawienie
perspektywiczne
Wyœwietla nastêpne okno
do wyboru ustawienia
standardowego dla funkcji
BJ i LQ.
Zbiór kluczy
Na dole ekranu znajduj¹ siê klucze i ich opisy.
58
5/U¿ycie programu BJ Setup Utility
Pomoc
Za ka¿dym razem, gdy zaznaczysz dowolny punkt, tekst
pomocy pojawi siê w dolnym prawym rogu ekranu,
podaj¹c krótkie wyjaœnienia dotycz¹ce zaznaczonego
fragmentu.
Poruszanie siê po ekranie g³ównym.
Je¿eli masz zainstalowan¹ mysz, u¿ywaj jej do zaznaczania i pokazywania
ró¿nych wiadomoœci.
Wybieranie zadañ za pomoc¹ myszy.
Aktualny wybór zawsze jest widoczny na ekranie.
1. Kliknij dwukrotnie na ¿¹danym obiekcie po to, aby otworzyæ ma³¹
ramkê z list¹ obiektów.
2. Kliknij dwukrotnie na wybranym obiekcie i zamknij ramkê.
- lub Wciœnij klawisz ESC aby zamkn¹æ ramkê bez wybierania obiektu.
3. Wciœnij klawisz Up lub Down w dolnym prawym rogu ekranu.
Wciœnij klawisz PgUp lub PgDn, aby schowaæ tekst pomocy.
Wybieranie zadañ bez u¿ycia myszy:
Aktualny wybór jest widoczny na ekranie.
U¿ycie
programu BJ
Setup Utility
- lub -
1. Wciœnij klawisz strza³ki do góry lub do do³u, aby zaznaczyæ nazwê
funkcji.
2. Wciœnij ENTER aby otworzyæ ramkê z list¹ ustawieñ.
3. Wciœnij klawisz strza³ki do góry lub do do³u, aby wybraæ ustawienie,
po czym zamknij ramkê.
- lub Wciœnij klawisz ES , aby zamkn¹æ ramkê bez dokonywania wyboru.
5/ U¿ycie programu BJ Setup Utility
59
4. Wciœnij klawisz PgDn lub PgUp, aby schowaæ tekst pomocy.
Klawisze
Funkcje
Strza³ki
Przesuwa podœwietlenie tekstu do góry lub do do³u wraz
z aktualnym menu lub do nastêpnego menu.
Dzia³aj¹ w tekstach pomocy.
Otwiera dan¹ ramkê.
Zamyka aktualn¹ ramkê bez zachowania zmian.
PgUp lub PgDn
ENTER
ESC
Korzystanie z pomocy.
Za ka¿dym razem, gdy wybierasz dane ustawienia za pomoc¹ myszy, lub
klawisza - strza³ki, zawartoœæ okna pomocy zmienia siê pokazuj¹c
aktualnie zaznaczone ustawienie. Oznacza to, ¿e masz ³atwe odniesienie do
pe³nych wyjaœnieñ o mo¿liwoœci dalszej pracy z wybranym przez Ciebie
obiektem.
Zmiana ustawienia Plik i operacje drukarki.
1. Kliknij dwukrotnie na obiekcie, który chcesz zmieniæ lub u¿yj klawiszy
strza³ek. Czynnoœæ ta spowoduje wyœwietlenie listy dalszych
mo¿liwoœci.
Na poni¿szym przyk³adzie przedstawione zosta³y wzory próbnego
druku.
Wzorzec Demonstracyjny
Wzorzec typu „Kratka”
2. Kliknij dwukrotnie na wybranym obiekcie na liœcie opcji, po czym
zamknij okno lub u¿yj klawiszy strza³ek i klawisza ENTER. Opcja
znajduj¹ca siê w ramce musi byæ potwierdzona przez OK lub
anulowana prze Cancel.
- lub -
60
5/U¿ycie programu BJ Setup Utility
Wzorzec Demonstracyjny
Wzorzec typu „Kratka”
Mo¿esz wcisn¹æ klawisz ESC, aby zamkn¹æ ramkê i anulowaæ selekcjê.
3. Kliknij dwukrotnie na wybranej odpowiedzi (OK lub Cancel) lub
wciœnij lew¹ b¹dŸ praw¹ strza³kê i potwierdŸ klawiszem ENTER.
Zmiana ustawienia drukarki.
Po obiektach w oknie Printer Settings (Ustawienie drukarki) wystêpuje
dwukropek (:) a po nim nazwa aktualnego ustawienia.
1. Kliknij dwukrotnie na obiekcie, który chcesz zmieniæ w menu
Ustawienia drukarki, co spowoduje wyœwietlenie listy dalszych
mo¿liwoœci.
- lub Wciœnij klawisz prawej strza³ki, aby zaznaczyæ menu. Ustawienia
drukarki, po czym wciœnij strza³kê do góry lub do do³u, aby zaznaczyæ
obiekt, który chcesz zmieniæ.
U¿ycie
programu BJ
Setup Utility
Na poni¿szym przyk³adzie wybrano Kontrolny Tryb Drukarki.
Wzorzec Demonstracyjny
Wzorzec typu „Kratka”
2. Kliknij dwukrotnie na wybranym przez Ciebie obiekcie i zamknij okno
lub wciœnij strza³kê do góry lub do do³u, aby zaznaczyæ ¿¹dany obiekt i
potwierdŸ klawiszem ENTER.
5/ U¿ycie programu BJ Setup Utility
61
Zmiana Ustawienia Perspektywicznego.
Menu Ustawienia Perspektywicznego wyœwietla aktualne Ustawienie
„default” (domyœlny) dla funkcji BJ i LQ.
1. na ekranie g³ównym kliknij dwukrotnie na Ustawienia
Perspektywiczne.
- lub Wciœnij strza³kê do góry lub do do³u aby zaznaczyæ Ustawienie
Perspektywiczne, po czym wciœnij klawisz ENTER.
Okno Ustawieñ Perspektywicznych otwiera siê. Ustawienia „default”
(domyœlny) dla trybu BJ znajduj¹ siê po lewej stronie a dla trybu LQ
po stronie prawej.
2. Kliknij dwukrotnie na obiekcie, który chcesz zmieniæ.
- lub U¿yj klawiszy strza³ek do zaznaczenia danego obiektu i potwierdŸ to
klawiszem ENTER.
3. Kliknij dwukrotnie na Twój wybór z listy lub u¿yj klawiszy strza³ek i
wciœnij ENTER.
4. Kiedy skoñczysz przegl¹danie selekcji zmian, wróæ do ekranu
g³ównego. Aby zachowaæ zmiany i wróciæ do g³ównego okna, wciœnij
klawisz F10.
- lub -
62
5/U¿ycie programu BJ Setup Utility
Aby wróciæ do g³ównego okna bez dokonywania jakichkolwiek zmian,
wciœnij klawisz F9.
Podsumowanie programu BJ Setup Utility.
Poni¿ej przedstawione zosta³o krótkie podsumowanie cech programu BJ
setup Utility. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, zaznacz wybrany obiekt na
ekranie i przeczytaj tekst pomocy. w dolnym prawym rogu ekranu kliknij
Up lub Down lub wciœnij klawisz PgUp lub PgDn, aby przesun¹æ tekst
pomocy.
Funkcje programu BJ Setup
Sposób dzia³ania
AGM
W³¹cza kolejn¹ funkcjê graficzn¹, a wy³¹cza
funkcjê BJ.
Funkcja bezpoœredniego
powrotu.
Ustawia sposób wykonania bezpoœredniego
powrotu.
Automatyczne pobieranie.
Ustawia sposób wykonania automatycznego
pobierania arkuszy w funkcji BJ lub LQ.
Automatyczne wy³¹czanie
Ustawia drukarkê tak, aby automatycznie siê
wy³¹cza³a, gdy nie ma ¿adnych poleceñ rukowania.
Zmiana kartryd¿u
Przesuwa pojemnik z kartryd¿em z jego sta³ej
pozycji, tak abyœ móg³ wymieniæ kartryd¿. Gdy
wybierzesz funkcjê Zmiana Kartryd¿u Mo¿esz
uaktywniæ funkcjê sygnalizowania niskiego
poziomu tuszu.
Ustawienia znaków.
Strony kodowe oraz ustawienie znaków mog¹ byæ
ró¿ne, w zale¿noœci od marki komputera i drukarki.
Dla funkcji BJ, mo¿esz wybraæ. Ustawienie znaków
1 lub 2. Dla funkcji LQ mo¿esz zastosowaæ
ustawienie typu Italic lub Graphics.
Czyszczenie g³owicy
drukarskiej.
Czyœci g³owicê drukarsk¹. Wyczyœæ g³owicê
zawsze, gdy zobaczysz na wydrukowanej stronie
bia³e paski lub inne rozjaœnienia. Wybierz funkcjê
Cleaning (czyszczenie) dla szybkiego czyszczenia
lub op³ukania.
5/ U¿ycie programu BJ Setup Utility
U¿ycie
programu BJ
Setup Utility
Ustawienie Perspektywiczne. Zawiera wszystkie ustalenia dla funkcji BJ lub LQ.
Ustawienia perspektywiczne znajduj¹ siê na drugiej
planszy programu BJ Setup Utility.
63
64
Funkcje programu BJ Setup
Sposób dzia³ania
Strona kodowa.
Pozwala Ci wybraæ stronê kodow¹ dla funkcji BJ
lub LQ. Strony kodowe to tabele, w których
przedstawiono jak zakodowane s¹ znaki, symbole i
numery.
Usuñ plik.
Usuwa pliki i jego ustawienia. Usuwa pliki gdy nie
s¹ Ci ju¿ d³u¿ej potrzebne.
Pobierz stronê.
Pobiera materia³y drukarskie aktualnie w³o¿one do
drukarki.
Rodzaj czcionki.
Pozwala Ci wybraæ jedn¹ z szeœciu czcionek:
Roman, Gothic, Courier, Prestige lub Draft dla
funkcji BJ lub LQ. Ustawienie te jest ignorowane,
gdy aplikacja programu okreœla czcionkê.
Rozmiar buforowy.
Ustawienie te okreœla, czy u¿yæ pamiêci drukarki
wy³¹cznie jako buforu wejœciowego czy podzieliæ j¹
pomiêdzy bufor wejœciowy, a bufor ³adowania.
Blokada czcionki.
Sprawdza czy czcionka wybrana na tablicy
kontrolnej lub w programie BJ Setup Utility jest
u¿ywana przez program DOS.
Miêdzynarodowe
Ustawienie znaków.
Pozwala wybraæ znaki i symbole odpowiednie dla
ka¿dego kraju w funkcji LQ.
Pobieranie arkuszy.
Wysy³a do drukarki instrukcje pobierania liniowego
a drukarka pobiera arkusze liniowo.
Otwórz plik.
Otwiera zachowane pliki i odnajduje zachowane
ustawienia w drukarce. Po otworzeniu pliku, wciœnij
klawisz F10 aby wys³aæ ustawienia do drukarki i
zamkn¹æ program BJ Setup Utility.
Wybór papieru.
Ustawia rozmiar papieru. Dostêpne s¹ formaty A4 i
listowe.
Wy³¹czanie.
Wy³¹cza zasilanie drukarki.
Ustawienie Preset.
Ponownie zachowuje ustawienia typu „default”
Ustawienia typu „factory default” s¹ ustawieniami
dokonywanymi w drukarce jeszcze przed jej
uruchomieniem.
Funkcja drukowania.
Ustawia drukarkê na funkcje High Quality, High
Speed, Fine.
5/U¿ycie programu BJ Setup Utility
Funkcje programu BJ Setup
Sposób dzia³ania
Funkcja kontrolna drukarki.
Ustawienia funkcjê emulacji dla drukarki typu: BJ,
LQ. Automatic.
Port drukarki.
oprzez funkcjê „default” drukarka pod³¹czona
jest do pierwszego odpowiedniego portu, typu
LPT1. Aby pod³¹czyæ drukarkê do innego portu,
dokonaj wyboru typów: LPT1, LPT2, LPT3.
Ustawienia drukarki.
Drukuje listê wszystkich aktualnych ustawieñ
drukarki. Pamiêtaj o u¿yciu papieru o formacie A4
lub formacie listowym, podczas drukowania tej
listy.
Redukcja.
Drukuje na 1/2 lub 1/3 normalnego formatu
drukowania.
U¿ycie
programu BJ
Setup Utility
Wzorce drukowania próbnego. Drukuje próbne wzorce, abyœ móg³ sprawdziæ nowe
ustawienia drukarki. Przed zastosowaniem tego
polecenia upewnij siê, ¿e do drukarki mo¿na
w³o¿yæ papier formatu A4 lub listowego. Mo¿esz
wydrukowaæ demonstracjê cech drukarki lub
wzorzec typu Nozzle. W przypadku innych
próbnych druków musisz operowaæ przyciskami na
tablicy operacyjnej.
Uruchom ponownie drukarkê. Uruchamia ponownie drukarkê wraz z nowymi
ustawieniami.
Zachowaj plik.
Zachowuje plik z ustawieniami, które w³aœnie
stworzy³eœ w menu.
Wyg³adzanie.
Wyg³adzanie likwiduje postrzêpione krawêdzie
widoczne na literach i liniach krzywych. Te tzw.
garby s¹ spowodowane efektem schodkowego
druku bêd¹cego rezultatem drukowania liter i linii
poprzez nak³adanie kropek i punktów. Funkcja
wyg³adzania nie mo¿e byæ u¿yta gdy zainstalowany
zosta³ kolorowy kartryd¿.
Funkcja skali tekstu.
Wprowadza kompatybilnoϾ oprogramowania,
które zak³ada, ¿e 66 linii zmieœci siê na 1 stronie, z
funkcj¹ BJ lub LQ.
Margines górny.
Ustawia pionow¹ pozycjê rozpoczêcia drukowania
od górnej krawêdzi strony oraz pierwsz¹ liniê lub
margines drukowany na tej stronie.
5/ U¿ycie programu BJ Setup Utility
65
6
Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
ROZDZIA£
Prze³¹czenie funkcji drukowania kolorowego na
czarno - bia³e
Przed mo¿liwoœci¹ korzystania z tej funkcji musisz skonfigurowaæ
ustawienia z aplikacjami oprogramowania oraz przygotowaæ drukarkê
poprzez zainstalowanie odpowiedniego kartryd¿u.
Drukowanie z programu Windows.
Ustawienia zmiany sterowników drukarskich.
Mo¿e zmieniæ ustawienia napêdu drukarskiego Canon BJC - 80 w oknie
dialogowym komputera Printer Setup.
Ustawienia aplikacji oprogramowania.
Niektóre oprogramowania pozwalaj¹ wybraæ druk kolorowy lub czarno bia³y dla ka¿dego dokumentu. Posiadaj¹c tak¹ aplikacjê, byæ mo¿e
bêdziesz musia³ zmieniæ rodzaj druku: czarno - bia³y lub kolorowy.
Drukowanie z programu DOS.
Wybieranie napêdu drukarskiego.
Aby drukowaæ w kolorze musisz wybraæ odpowiedni napêd z menu doboru
napêdów.
66
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
Ustawienie aplikacji oprogramowania.
Niektóre aplikacje pozwalaj¹ wybraæ kolor druku dla ka¿dego dokumentu.
Gdy drukarka bêdzie drukowaæ tylko na czarno - bia³o, nawet gdy
wybra³eœ odpowiednia nazwê drukarki kolorowej, sprawdŸ menu
Printer Setup.
Przygotowanie drukarki.
W zale¿noœci od Twoich potrzeb, mo¿esz zmieniæ kartryd¿ BJ. Do
drukowania kolorowego zainstaluj BC - 11e, a do czarno - bia³ego kartryd¿
typu BC - 10.
Dal prac drukarskich czarno - bia³ych zaleca siê u¿ycie kartryd¿u BJ BC 10 Black, ani¿eli BC - 11e BJ Color.
l Kartryd¿ BC - 10 umo¿liwia szybsze drukowanie.
Notatka
l Wraz z kartryd¿em BC - 10 mo¿esz korzystaæ z funkcji High Quality
oraz funkcji wyg³adzania.
Postêpuj zgodnie z poni¿szymi zaleceniami, gdy bêdziesz w³¹cza³
kartryd¿. Zanim wydrukujesz du¿y dokument czarno - bia³ym tekstem,
zamieñ kartryd¿ BC - 11e na BC - 10 Black.
1. Upewnij siê, czy kontrolka POWER jest w³¹czona. Je¿eli drukarka jest
Drukowanie
kolorowe i
czarno - bia³e
W³¹czanie kartryd¿y BJ.
wy³¹czona, w³¹cz j¹.
2. Wciœnij przycisk CARTRIGE znajduj¹cy siê na tablicy operacyjnej.
Pojemnik z kartryd¿em przesuwa siê do pozycji œrodkowej, a kontrolka
POWER miga.
Notatka
Je¿eli g³owica drukarki bêdzie przegrzana mo¿e siê nie przesun¹æ
natychmiast do pozycji œrodkowej. Odczekaj kilka minut, umo¿liwiaj¹c
sch³odzenie g³owicy. Nigdy nie próbuj przesuwaæ kartryd¿u rêcznie,
pchaj¹c lub ci¹gn¹c za taœmê.
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
67
3. Otwórz górn¹ pokrywê.
delikatnie naciœnij i
poci¹gnij os³onkê
Os³ona przednia
4. Koñcem palców unieœ krawêdŸ kartryd¿u i wyjmij go z pojemnika
wraz z zielon¹ g³owic¹ drukarsk¹.
B
C
I1
1
B
la
c
k
1
1
I- or
C l
B Co
POW
CAR
TRID
GE
ER
RES
UM
E
ERR
OR
Trzymaj
za zielony
Hold the
green tab to
uchwyt
podczas
remove
the BJ cartridge
wyjmowania
kartryd¿u.
68
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
Uwaga
Nie dotykaj g³owicy drukarskiej ani innych ciemnych elementów
kartryd¿u.
Nie dotykaj
Taœma
G³owica drukarska
Nie dotykaj
Kartryd¿ BJ
5. Po usuniêciu czêœciowo zu¿ytego kartryd¿u, przechowaj go w
odpowiednim pojemniku. Zamknij szczelnie pojemnik z kartryd¿em.
Bla
1
I-1
C
BC
I
BC
olo- 1 1
r e
ck
Drukowanie
kolorowe i
czarno - bia³e
Zawsze gdy przechowujesz czêœciowo zu¿yty kartryd¿ w pojemniku,
zakrêcaj pokrywê mocno, aby zapobiec wyschniêciu kartryd¿u.
Notatka
Podczas przechowywania kartryd¿u w pojemniku nie musisz u¿ywaæ
taœmy ochronnej lub dodatkowej nakrywki.
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
69
6. Podczas instalowania nowego kartryd¿u wyjmij go najpierw z
pojemnika.
Kartryd¿ BJ typu BC-10 Black
Kartryd¿ BJ typu BC-11e Color
lub
7. Podczas instalowania nowego kartryd¿u zdejmij os³ony z g³owic oraz
taœmê ochronn¹.
Taœma ochronna.
Pamiêtaj aby j¹ usun¹æ.
Os³ona g³owicy drukarskiej.
Uwaga
70
Aby unikn¹æ poplamienia ubrania lub innych przedmiotów w Twoim
miejscu pracy, nie upuœæ i nie potrz¹saj kartryd¿em. Tusz znajduj¹cy siê w
kartryd¿u mo¿e spowodowaæ trwa³e plamy.
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
8. Skieruj g³owicê w dó³ i w³ó¿ kartryd¿ tak jak pokazano na rysunku.
)
9. Wciœnij lew¹ stronê kartryd¿u tak, ¿eby by³ s³yszalny
charakterystyczny trzask.
Drukowanie
kolorowe i
czarno - bia³e
W³ó¿ kartryd¿ tak, aby znaki (
by³y na przeciwko siebie.
1s0. Zamknij przedni¹ pokrywê.
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
71
11. Poczekaj oko³o 3 sekund i wciœnij jeden raz przycisk CARTRIDGE.
(Po zainstalowaniu kartryd¿u BJ, drukarka potrzebuje 2 sekund na
wyczucie obecnoœci kartryd¿u).
Pojemnik z kartryd¿em przesuwa siê na praw¹ stronê podczas
instalowania nowego kartryd¿u, a drukarka przeprowadza czyszczenie
g³owicy. Gdy czyszczenie zostanie zakoñczone, drukarka powróci do
swego poprzedniego stanu.
Notatka
72
Wyczyœæ g³owicê w przypadku, gdy wystêpuj¹ takie problemy jak:
rozjaœnienia, brak kropek, nieregularne kropki. (F97)
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
Drukowanie z u¿yciem kolorowego kartryd¿u BJ.
Zalety drukowania kolorowego.
Dobór materia³ów do drukowania.
W przypadku drukowania kolorowego, niezwykle wa¿nym jest dobór tych
materia³ów.
Drukowanie
kolorowe i
czarno - bia³e
Drukowanie w kolorze umo¿liwia stworzenie dokumentów, które mo¿na
³atwiej odczytaæ i zrozumieæ, zw³aszcza gdy stosujesz kolorowe ilustracje
lub wykresy.
Drukarka firmy Canon BJC - 80 daje mo¿liwoœci drukowania nie tylko na
zwyk³ym papierze lecz równie¿ na kopertach, slajdach i innych. Podczas
wybierania odpowiednich materia³ów, zastosuj siê do nastêpuj¹cych
wskazówek:
l Zarówno zwyk³y, jasny papier jak i papier tekstylny s¹ dobrym
materia³em do drukowania w kolorze.
l Dla bardzo wa¿nych prezentacji lub dokumentów zawieraj¹cych du¿o
elementów graficznych i kolorystycznych, u¿ywaj papieru o wysokiej
rozdzielczoœci HR - 101, papieru wysokopo³yskowego HG - 101,
b³yszcz¹cego papieru fotograficznego GP - 201 lub podobnych
materia³ów. W³aœnie na nich drukarka oddaje najlepiej wyrazistoœæ i
ostroœæ kolorów. Gdy bêdziesz u¿ywa³ papieru wysokopo³yskowego
lub papieru b³yszcz¹cego, drukuj tylko na b³yszcz¹cej stronie.
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
73
l Do wykonania slajdów u¿ywaj materia³u typu CF - 102. Nie u¿ywaj
slajdów, które nie wch³aniaj¹ tuszu.
l Je¿eli masz mo¿liwoœæ u¿ycia oœwietlenia tylnego do wykonania
prezentacji, u¿yj materia³u typu Back Print Film BF - 102. Materia³ ten
jest przezroczystym arkuszem, na którym kolory s¹ widoczne bardzo
wyraŸnie i ostro podczas prezentacji z u¿yciem urz¹dzenia do
podœwietlania tylnego.
l Aby drukowaæ kolorowe wzory na tkaninach, u¿yj tkaninowego
arkusza FS - 101 firmy Canon. Stwórz wzór, przeznaczony do druku,
w swoim ulubionym oprogramowaniu, po czym wydrukuj ten wzór na
papierze tkaninowym. Stwórz wzory do poduszek, opakowañ
upominkowych, maskotek, pacynek i innych.
l U¿ywaj kopert o rozmiarze europejskim DL (220/110 mm) lub
amerykañskich typu U.S. Comercial 10 (241/105 mm - 9,5/4,1 cala).
l Podczas wk³adania zwyk³ego papieru, upewnij siê, aby strona, na
której chcesz drukowaæ le¿a³a przodem do Ciebie. Drukowanie na z³ej
stronie arkusza mo¿e wp³yn¹æ na jakoœæ. Zwyk³y papier ma dwie
strony przeznaczone do drukowania. Je¿eli nie bêdziesz
usatysfakcjonowany jakoœci¹ druku na jednej stronie, spróbuj
drukowaæ na drugiej.
Zrozumienie mo¿liwoœci aplikacji
oprogramowania.
Mo¿liwoœci monitora w ukazywaniu kolorów s¹ ograniczone ze wzglêdu
na iloœæ kolorów, z którymi konkretne oprogramowanie mo¿e pracowaæ.
Nie mo¿esz wyœwietliæ ani wydrukowaæ koloru, którego nie posiada Twoje
oprogramowanie.
Drukarka BJC - 80 firmy Canon mo¿e drukowaæ wiele ró¿nych kolorów.
Twoje oprogramowanie okreœla, które z nich mo¿esz zobaczyæ.
Oprogramowanie mo¿e posiadaæ 16,7 milionów kolorów lub mo¿e
ograniczyæ t¹ iloœæ, np.
l Ograniczona liczba kolorów, takich jak : czerwony, zielony, niebieski,
¿ó³ty, bia³y, czarny.
l Ograniczona liczba kolorów plus odcienie tych kolorów. Odcienie s¹
tworzone przez dodawanie bieli lub u¿ycia kilku kolorów.
l Ograniczona liczba kolorów plus inne. Na przyk³ad zmieszana
czerwieñ i b³êkit daj¹ce fiolet.
74
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
Kolory wyœwietlone na monitorze, a kolory
drukowane przez drukarkê.
Kolory s¹ wyœwietlane na monitorze poprzez mieszanie kolorów:
czerwonego, zielonego, niebieskiego (trzy podstawowe kolory œwiat³a
widzialnego) w proporcjach odpowiednich dla stworzenia danego koloru.
Taki rodzaj technologii wyœwietlania kolorów nazywa siê RGB. W
metodzie tej, im bardziej s¹ mieszane, tym jaœniejszy staje siê ich odcieñ.
Metoda CMYK
Metoda RGB
Czerwony
Niebieski
Fuksyna (magenta)
Cyjan
Natomiast technika drukowania wykorzystuje trzy podstawowe kolory:
cyjan, fuksyna (magenta) i ¿ó³æ plus czerñ (lub K), aby stworzyæ kolorowe
efekty. Metoda ta jest nazywana CMYK. W metodzie tej, im wiêcej
dodajemy danego koloru do mieszanki kolorów, tym ciemniejsza staje siê
ta mieszanka.
Drukowanie
kolorowe i
czarno - bia³e
Zielony
¯ó³ty
Tak jak opisuj¹ to powy¿sze teksty, metody s³u¿¹ce do wytwarzania
kolorów na monitorze i w drukarce s¹ zupe³nie inne. Inne cechy, które
wp³ywaj¹ na dobór kolorów to: jakoœæ papieru, rodzaj materia³u
drukarskiego, ró¿ne Ÿród³a œwiat³a podczas ogl¹dania kolorów. Dlatego te¿
nie da siê unikn¹æ niektórych ró¿nic pomiêdzy odbieranymi kolorami
dokumentu lub wygl¹du monitora, a tym samym kolorem po
wydrukowaniu. Aby osi¹gn¹æ taki rezultat drukowania, który bêdzie
podobny do tego na ekranie monitora, musisz dokonaæ najpierw
odpowiednich ustawieñ w oprogramowaniu oraz w drukarce.
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
75
Ustawienie monitora.
Je¿eli posiadasz wysokiej jakoœci monitor z mo¿liwoœci¹ kontrolowania
iloœci œwiat³a w ka¿dym sk³adniku mieszanki kolorów RGB, mo¿esz
ustawiæ kolory pojawiaj¹ce siê na ekranie tak, aby wygl¹da³y podobnie do
wydruków. Jednak¿e normalne monitory umo¿liwiaj¹ jedynie w
niewielkim stopniu regulacjê jasnoœci i kontrastu. Regulacja ta nie jest zbyt
skuteczna, pozwala jedynie w niewielkim stopniu ustawiæ wygl¹d ca³ego
ekranu. Proponujemy wybranie wysoce nowoczesnego monitora,
zmieniaj¹cego reprodukcjê kolorów w jak najmniejszy sposób.
Niektóre aplikacje oprogramowania pozwalaj¹ ustawiæ wartoœæ Gamma.
Jest to wartoœæ odpowiedzialna za kontrast kolorów. Uwa¿a siê, ¿e
wartoœæ Gamma - 1,4 sprawia, ¿e kolory wyœwietlone na monitorze s¹
bardzo podobne do kolorów znajduj¹cych siê na wydrukowanej stronie.
Ustawienie koloru w oprogramowaniu.
Gdy oprogramowanie umo¿liwia ustawienie kolorów, ich wygl¹d na
ekranie monitora mo¿e byæ skorygowany po porównaniu go z rezultatami
drukowania.
Zazwyczaj kolory s¹ ustawione zgodnie z procedur¹ opisan¹ poni¿ej. O
tym jak ustawiæ kolory, mo¿esz przeczytaæ w instrukcji do Twojego
oprogramowania.
l Najpierw wydrukuj próbkê kolorów korzystaj¹c z metody CMYK, po
czym ustaw wygl¹d kolorów na monitorze porównuj¹c je z kolorami
wydrukowanymi. czynnoœæ ta nazywana jest „kalibrowaniem
kolorów”. Wykonuj¹c tak¹ kalibracjê mo¿na zmniejszyæ ró¿nice
miêdzy kolorami na ekranie monitora a tymi na wydrukowanej stronie.
l Je¿eli twoje oprogramowanie u¿ywa palety kolorów do ustawienia ich
poziomów, mo¿na dostroiæ wygl¹d danego koloru poprzez dostrojenie
palety kolorów.
l Je¿eli Twoje oprogramowanie pozwala Ci ustawiæ kolory na ca³ym
ekranie monitora za pomoc¹ pokrêt³a reguluj¹cego równowagê barw,
mo¿esz stworzyæ takie ustawienie jak usuniêcie czerwieni lub
uwydatnienie ¿ó³ci, na ca³ym ekranie przy jednym podejœciu.
76
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
Kolor i jego koszt.
Drukowanie kolorowe jest znacznie dro¿sze od drukowania w czerni. W
celu zmniejszenia kosztów drukowania w kolorze zastosuj nastêpuj¹ce
kroki:
l U¿ywaj kartryd¿u BC - 10 Black do drukowania obrazów
monochromatycznych.
l Podczas drukowania grafiki o danych rozmiarach, u¿ywaj wzorców
schodkowych zamiast pe³nych kolorów. Wzorce te zu¿ywaj¹ znacznie
mniej tuszu i wygl¹daj¹ równie dobrze jak pe³ne kolory.
l U¿ywaj kolorów jaœniejszych, np. zamiast czerwieni zastosuj ró¿.
Jednak¿e biel jest kolorem którego drukarka nie drukuje. Wytwórc¹
bieli jest papier.
l Unikaj stosowania pe³nych kolorów do wype³niania t³a w przypadku
kolorowych prezentacji, które musz¹ zawieraæ w pe³ni kolorowe t³o,
u¿ywaj pe³nych kolorów tylko w ostatecznym drukowaniu a nie w
próbnym.
l Niektóre oprogramowania pozwalaj¹ wydrukowaæ wiele stron danych
Drukowanie
kolorowe i
czarno - bia³e
na jednej stronie w skondensowanej formie. Je¿eli bêdziesz mia³
mo¿liwoœæ skorzystania z tej formy, u¿yj jej do szybkiego przegl¹dania
wielu stron, przy ma³ych kosztach.
6/Drukowanie kolorowe i czarno - bia³e
77
7
Konserwacja drukarki
ROZDZIA£
Rozdzia³ ten koncentruje siê na utrzymaniu i konserwacji niezbêdnej dla
drukarki Canon BJC - 80. Omówione tu zosta³y czynnoœci takie jak:
wymiana kartryd¿ów, czyszczenie drukarki lub g³owicy drukarskiej oraz
transport i przechowywanie drukarki.
W celu utrzymania drukarki w dobrym stanie, dostosuj siê do poni¿szych
poleceñ.
Wymiana zbiorników z tuszem.
W tym paragrafie powiemy Ci jak obs³ugiwaæ i wymieniaæ zbiorniki z
tuszem.
Obs³uga zbiornika z tuszem.
Kartryd¿e tuszowe powinny zostaæ zu¿yte w ci¹gu pó³ roku od momentu
zakupu. Dziêki temu uzyskasz optymalne rezultaty swojej pracy. Aby
unikn¹æ wycieków i wysuszenia tuszu, postêpuj zgodnie z tymi prostymi
zaleceniami:
78
7/Konserwacja drukarki
l
Nigdy nie demontuj zbiornika z tuszem.
l
Nigdy nie potrz¹saj zbiornikiem z tuszem.
l
Nie rozpakowuj zbiornika, dopóki nie bêdziesz gotowy do jego u¿ycia.
l
Nie usuwaj z g³owicy drukarki zbiorników z tuszem bez konkretnej
przyczyny.
l
W celu unikniêcia wysuszenia g³owicy drukarskiej nie u¿ywaj jej bez
zbiorników z tuszem.
l
Zainstaluj zbiornik z tuszem natychmiast po usuniêciu os³ony i taœmy
ochronnej.
l
Chroñ przed dzieæmi nieu¿ywane zbiorniki z tuszem. Zbiorniki zu¿yte
natychmiast wyrzuæ do kosza, gdy¿ plamy z tuszu s¹ trudne do
usuniêcia.
Wypróbowanie zbiorników z tuszem.
Kartryd¿ BJ BC - 11e Color musi posiadaæ dwa zbiorniki z tuszem:
BC - 11 Color oraz BCI - 11Black.
Zbiornik z kolorowym
tuszem BCI - 11 Color.
Kartryd¿ BJ BC - 11e Color
Zbiornik z czarnym tuszem
BCI - 11Black
Gdy czarny tusz siê
wyczerpie, wymieñ tylko
ten zbiornik.
Gdy tusz kolorowy siê
wyczerpie, wymieñ
tylko ten zbiornik.
Zestaw z g³owic¹
drukarsk¹
G³owica
drukarska.
Kartryd¿ BJ BC - 10 Black zawiera zbiornik z czarnym tuszem BCI - 10
Black.
Kartryd¿ BJ BC - 10 Black.Kartryd¿ BJ BC - 10 Black
Gdy czarny tusz siê
wyczerpie, wymieñ tylko
ten zbiornik.
Zestaw z g³owic¹ drukarsk¹
Konserwacja
drukarki
Zbiornik z czarny tuszem
BCI - 10
G³owica drukarska.
7/Konserwacja drukarki
79
Wymiana zbiornika z tuszem.
Wymieñ zbiornik z tuszem, gdy tusz siê wyczerpie. Czêstotliwoœæ
wymiany zbiornika z tuszem bêdzie proporcjonalna do czêstoœci i sposobu
korzystania z drukarki. Je¿eli bêdziesz czêsto drukowaæ obrazy o silnym
natê¿eniu, powstanie wtedy koniecznoœæ czêstej wymiany tuszu. Po wiêcej
informacji na temat mo¿liwoœci kartryd¿u, zajrzyj do danych znajduj¹cych
siê koñcu tej instrukcji. (F 151)
Gdy tusz wyczerpie siê, drukarka zasygnalizuje to sygna³em œwietlnym.
Liczba tych sygna³ów powie Ci, który ze zbiorników jest pusty. Czynnoœæ
ta nazywana jest alarmem niskiego poziomu tuszu. Alarm ten mo¿na
uaktywniæ przy zastosowaniu programu BJ Setup Utlity.
Gdy tusz siê wyczerpie, polecenie drukowania zostanie przerwane a
kontrolka ERROR zacznie to sygnalizowaæ, liczba b³yœniêæ wska¿e Ci,
który zbiornik jest prawie pusty.
Notatka
liczba
b³yœniêæ
tusz
wymieñ
1
2
Czarny
Kolorowy
3
Czarny, kolorowy
BCI - 10 Zbiornik z czarnym tuszem
BCI - 11 Zbiornik z kolorowym
tuszem.
Zarówno BCI - 10 i BCI - 11
Ustawienie „default” (domyœlny) dla alarmu niskiego poziomu tuszu jest
wy³¹czone i tak pozostanie, chyba ¿e je najpierw w³¹czysz. Alarm zaczyna
dzia³aæ, gdy poziom tuszu jest niski a nie gdy kartryd¿ jest pusty.
1. SprawdŸ kontrolkê POWER i upewnij siê, czy drukarka jest w³¹czona.
Je¿eli drukarka jest wy³¹czona, w³¹cz j¹.
2. Wciœnij przycisk CARTRIDGE. Pojemnik z kartryd¿em przesuwa siê
do pozycji œrodkowej a kontrolka POWER zaczyna migaæ.
Notatka
80
7/Konserwacja drukarki
Je¿eli g³owica drukarska bêdzie przegrzana, mo¿e nie przesuwaæ siê
natychmiast do pozycji œrodkowej. Odczekaj kilka minut, aby g³owica siê
och³odzi³a. Nigdy nie próbuj przesuwaæ kartryd¿a rêcznie, ci¹gn¹æ lub
pchaj¹c za taœmê.
3. Otwórz przedni¹ pokrywê.
Delikatnie naciœnij
i odci¹gnij
pokrywê.
Pokrywa przednia.
4. Odci¹gnij zbiornik z tuszem tak jak na rysunku.
B¹dŸ przy tym ostro¿ny. Po wyjêciu zbiornika umieœciæ go w torebce
foliowej zapobiegaj¹c rozlaniu.
Zbiornik z tuszem typu BC - 11
Wciœnij szary zatrzask, aby usun¹æ zbiornik z
czarnym tuszem
Konserwacja
drukarki
Wciœnij bia³y zatrzask, aby usun¹æ zbiornik z
kolorowym tuszem
Nie wciskaj zielonego zatrzasku. S³u¿y on
do wymiany ca³ego kartryd¿u BJ. Ni e
usuwaj zielonego zestawu wraz z g³owic¹
drukarsk¹
7/Konserwacja drukarki
81
Zbiornik z tuszem typu BCI - 10.
Wciœnij szary zatrzask, aby usun¹æ
zbiornik z tuszem
Nie wciskaj zielonego zatrzasku. S³u¿y
on do wymiany ca³ego kartryd¿u BJ. Nie
usuwaj zielonego zestawu wraz z g³owic¹
drukarsk¹
Nie dotykaj wnêtrza pojemnika na kartryd¿, podstawy g³owicy drukarskiej,
samej g³owicy, taœmy ani filtrów zbiornika podczas wymiany tuszu.
Uwaga
Notatka
82
7/Konserwacja drukarki
Aby nie zabrudziæ sobie r¹k, podczas wymiany zbiorników z tuszem usuñ
tylko te zu¿yte i pozostaw g³owicê w pojemniku.
5. Usuñ ochronn¹ os³onê z nowego zbiornika z tuszem.
Os³ona
Os³ona
Zbiornik z czarnym tuszem BCI - 11
Zbiornik z kolorowym tuszem BCI - 11
Nie dotykaj niczego w filtrze zbiornika z tuszem.
Uwaga
Konserwacja
drukarki
Nie dotykaj ani nie
wk³adaj niczego
Nie dotykaj ani nie
wk³adaj niczego
7/Konserwacja drukarki
83
6. Ustaw nowy zbiornik z tuszem w taki sposób, aby jego filtr znajdowa³
siê na dole. W³ó¿ zbiornik tak, jak pokazano na rysunku zaczynaj¹c od
prawej strony zestawu z g³owic¹ drukarsk¹.
BCI-11
84
7/Konserwacja drukarki
BCI-10
W³ó¿ zbiornik tak, aby
znaki ( ) le¿a³y na
przeciwko siebie.
7. Naciœnij delikatnie na lew¹ stronê zbiornika tak, aby wpad³ na swoje
poprzednie miejsce z charakterystycznym trzaskiem.
BCI-11
BCI-10
8. Zamknij poprzedni¹ pokrywê.
Kartryd¿ przesuwa siê do swojej sta³ej, prawej pozycji a drukarka
rozpoczyna czyszczenie g³owicy.
10. Uruchom ponownie drukarkê.
Konserwacja
drukarki
9. Wciœnij przycisk CARTRIDGE.
Je¿eli pojawi siê alarm niskiego poziomu tuszu, nale¿y ponownie
w³¹czyæ drukarkê. Drukarki nie mo¿na w³¹czyæ przez wciœniêcie
przycisku w³¹czaj¹cego. Je¿eli bêdziesz u¿ywa³ drukarki bez
ponownego jej w³¹czenia, pojawi siê znowu alarm niskiego poziomu
tuszu, co nie pozwoli pracowaæ drukarce.
7/Konserwacja drukarki
85
Je¿eli korzystasz z programu Windows, u¿yj sterownika drukarki do jej
wy³¹czenia. Po wiêcej szczegó³ów na ten temat zajrzyj do Przewodnika
Windows o Drukarce BJC- 80.
Je¿eli u¿ywasz programu BJ Setup Utlility, to go uruchom. (F 58) Na
planszy startu wybierz funkcjê reset Printer z menu Printer Action.
Wymiana kartryd¿u BJ.
Wymieniaj kartryd¿e BJ zawsze, gdy zu¿yje siê g³owica drukarska lub gdy
bêdziesz chcia³ zamieniæ kartryd¿ BJ BC - 10 czarny na kartryd¿ BJ BC 11e kolorowy.
Zanim wymienisz zu¿yty kartryd¿ BJ ...
Gdy g³owica jest zanieczyszczona, wydruk nie jest ju¿ czysty i wyraŸny,
mog¹ pojawiæ siê luki w znakach, linie mog¹ byæ poprzerywane i
niekompletne. Jednak te i inne problemy mog¹ byæ spowodowane
zabrudzeniem g³owicy.
Zanim podejmiesz ostateczn¹ decyzjê o wymianie kartryd¿u BJ, wyczyœæ
g³owicê tak, aby wykluczyæ jej zabrudzenie.
1. Wydrukuj próbny wzorzec Nozzle Check. (F 54)
2. Je¿eli jakoœæ wydrukowanego wzorca nie jest najlepsza, przeczyœæ
g³owicê cztero lub piêciokrotnie. (F 97)
3. Wydrukuj kolejny wzorzec Nozzle Check. Je¿eli jego jakoœæ jest w
dalszym ci¹gu s³aba, przep³ucz g³owicê dwukrotnie. (F 97)
4. Je¿eli to nie pomo¿e, wymieñ kartryd¿ BJ.
86
7/Konserwacja drukarki
Wymiana kartryd¿u BJ.
Podczas wymiany kartryd¿u zastosuj siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:
Kartryd¿e BC - 10 Black i BC - 11e Color zosta³y opracowane specjalnie
dla tej drukarki. Nigdy nie u¿ywaj innego tuszu do pracy z ta drukark¹.
1. SprawdŸ kontrolkê POWER i upewnij siê, czy jest zapalona. Je¿eli
drukarka jest wy³¹czona, w³¹cz j¹.
2. Wciœnij przycisk CARTRIDGE. Pojemnik z kartryd¿em przesuwa siê
do pozycji œrodkowej a kontrolka POWER miga.
Je¿eli g³owica drukarska bêdzie przegrzana, mo¿e nie przesuwaæ siê
natychmiast do pozycji œrodkowej. Odczekaj kilka minut, aby g³owica
siê och³odzi³a. Nigdy nie próbuj przesuwaæ kartryd¿u rêcznie, ci¹gn¹æ
lub pchaj¹c za taœmê.
3. Usuñ kartryd¿ i w³ó¿ nowy. Postêpuj zgodnie z tymi samymi
zaleceniami co przy wymianie kartryd¿u BC - 11e Color na BC - 10
Black. (F 67)
Zachowaj przy tym ostro¿noœæ. Po wyjêciu zbiornika, umieœæ go w
foliowej torebce, zapobiegaj¹c rozlaniu.
Kartryd¿ przesuwa siê do sta³ej swojej pozycji, a drukarka rozpoczyna
czyszczenie g³owicy. Po skoñczeniu czyszczenia, drukarka jest znów
gotowa do pracy.
7/Konserwacja drukarki
Konserwacja
drukarki
4. Wciœnij przycisk CARTIRDGE.
87
Instalowanie kartryd¿u typu Image Scanner IS - 12.
Drukarkê mo¿na rozszerzyæ o kolejn¹ funkcjê Color Image Scanner.
Opisaliœmy poni¿ej, w jaki sposób zainstalowaæ i usun¹æ kartryd¿
skanerowy. Je¿eli chcesz dowiedzieæ siê wiêcej o u¿ywaniu drukarki jako
skanera, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi kartryd¿u skanerowego Color
Image IS - 12.
Usuwanie kartryd¿u BJ.
Aby usun¹æ kartryd¿ BJ wykonaj poni¿sze czynnoœci:
1. SprawdŸ kontrolkê POWER i upewnij siê czy jest zapalona. Je¿eli
drukarka jest wy³¹czona, w³¹cz j¹.
2. Wciœnij przycisk CARTRIDGE. Pojemnik z kartryd¿em przesuwa siê
do czêœci œrodkowej.
3. Otwórz pokrywê przedni¹.
Delikatnie
naciœnij i
poci¹gnij za
pokrywê.
Pokrywa przednia
88
7/Konserwacja drukarki
4. Czubkiem palca unieœ zatrzask kartryd¿u BJ, po czym wyjmij kartryd¿
oraz zielon¹ g³owicê drukarsk¹.
Aby usun¹æ kartryd¿ BJ,
trzymaj za zielony
zatrzask.
r
olo
Konserwacja
drukarki
C
I-1
BC
I-1
1
1e
Bla
ck
5. W³ó¿ kartryd¿ BJ do specjalnego pojemnika.
BC
Uwaga
Upewnij siê czy usun¹æ zarówno kartryd¿ BJ oraz zbiornik z tuszem,
zw³aszcza gdy usuwasz kartryd¿ BJ BC - 10 Czarny.
7/Konserwacja drukarki
89
Uwaga
W celu unikniêcia wysuszenia g³owicy, zakrêæ mocno pokrywkê w
pojemniku do przechowywania kartryd¿u BJ. Je¿eli g³owica wyschnie, nie
bêdzie ju¿ przydatna.
Instalowanie kartryd¿u skanerowego.
Aby zainstalowaæ kartryd¿ typu Color Image Scanner IS - 12 zastosuj
poni¿sze instrukcje:
1. Wyjmij kartryd¿ skanerowy z ochronnej torebki.
Nie wyrzucaj torebki ! Bêdziesz jej potrzebowa³ do przechowywania
kartryd¿u, gdy nie bêdzie on zainstalowany w drukarce.
Notatka
2. W³ó¿ kartryd¿ (patrz rysunek) tak, aby nalepka znajdowa³a siê na
wierzchu.
W³ó¿ kartryd¿ skanerowy tak, aby znaki
(
) le¿a³y na przeciwko siebie.
90
7/Konserwacja drukarki
3. Przyciœnij delikatnie lewy koniec kartryd¿u tak, aby by³ s³yszalny
charakterystyczny trzask.
4. Poczekaj oko³o trzech sekund i wciœnij przycisk CARTRIDGE. (Po
zainstalowaniu kartryd¿a Bj, drukarka potrzebuje przynajmniej dwóch
sekund na wykrycie obecnoœci kartryd¿ów BJ. Kartryd¿ skanerowy
przesuwa siê w prawo.
Konserwacja
drukarki
5. Zamknij przedni¹ pokrywê.
7/Konserwacja drukarki
91
Usuwanie kartryd¿a skanerowego.
Usuñ kartryd¿ skanerowy tu¿ po zakoñczeniu skanowania i zast¹p go
kartryd¿em BJ.
Notatka
W celu unikniêcia problemów zwi¹zanych z pos³ugiwaniem siê drukark¹ i
kartryd¿em skanerowym, nigdy nie zostawiaj kartryd¿a skanerowego w
drukarce. Zawsze po u¿yciu wyjmij go i przechowuj do nastêpnego u¿ycia.
1. SprawdŸ kontrolkê POWER i upewnij siê czy jest zapalona. Je¿eli
drukarka jest wy³¹czona, w³¹cz j¹.
2. Wciœnij przycisk CARTRIDGE. pojemnik z kartryd¿em przesuwa siê
do czêœci œrodkowej.
3. Otwórz przedni¹ pokrywê.
92
7/Konserwacja drukarki
4. Czubkiem palca unieœ zatrzask kartryd¿a skanerowego, po czym
wyjmij go z pojemnika.
Konserwacja
drukarki
5. Przechowuj kartryd¿ skanerowy w ochronnej torebce.
6. Wyjmij kartryd¿ BJ z pojemnika.
7. Umieœæ kartryd¿ BJ w jego sta³ym miejscu tak, aby pokry³y siê punkty
trójk¹tnych znaków prowadz¹cych.
7/Konserwacja drukarki
93
8. Wciœnij delikatnie kartryd¿ skanerowy tak, aby us³yszeæ
charakterystyczny trzask.
9. Wciœnij przycisk CARTRIDGE. Rozpoczyna siê czyszczenie g³owicy.
Po zakoñczeniu tej czynnoœci, pojemnik z kartryd¿em przesunie siê w
prawo.
10. Zamknij przedni¹ pokrywê.
94
7/Konserwacja drukarki
Czyszczenie drukarki.
Zanim rozpoczniesz czyszczenie.
Drukarkê nale¿y czyœciæ regularnie, aby unikn¹æ problemów podczas
drukowania.
Zanim wyczyœcisz drukarkê, najpierw j¹ wy³¹cz i od³¹cz od Ÿród³a pr¹du.
Do czyszczenia plam, kurzu i podobnych zabrudzeñ na zewnêtrznych
czêœciach drukarki, u¿ywaj miêkkiej, suchej szmatki.
Uwaga
l
Przed czyszczeniem drukarki, wy³¹cz j¹ i od³¹cz zasilanie.
l
Do czyszczenia drukarki u¿ywaj tylko miêkkich szmatek. Nie u¿ywaj
rêczników ani chusteczek papierowych.
l
W celu unikniêcia zniszczenia powierzchni drukarki, nie czyœæ jej
p³ynami ulotnymi takimi jak: odt³uszczacze, benzyna lub inne
chemikalia i spray’e.
l
Podczas czyszczenia drukarki unikaj miejsc po³o¿onych blisko g³owicy
drukarskiej. Nie dotykaj g³owicy, taœmy i innych delikatnych czêœci.
l
Nigdy nie zanurzaj drukarki w wodzie.
7/Konserwacja drukarki
Konserwacja
drukarki
Do czyszczenia wnêtrza przedniej pokrywy, w której zostaje tusz, u¿ywaj
miêkkiej, suchej szmatki.
95
Czyszczenie blatu.
Blat, na którym le¿y papier podczas nak³adania tuszu, mo¿e byæ
zanieczyszczony po usterkach zwi¹zanych z arkuszami papieru. Gdy blat
bêdzie zabrudzony tuszem, druga strona arkuszu lub jego margines bêdzie
równie¿ zabrudzona. U¿yj miêkkiej, suchej szmatki do wyczyszczenia
blatu (czêœæ szara).
96
7/Konserwacja drukarki
Czyszczenie g³owicy drukarskiej.
Czyszczenie g³owicy nale¿y przeprowadziæ, gdy jakoœæ druku jest s³aba.
Istniej¹ dwie metody czyszczenia g³owicy.
l
Czyszczenie zajmuje oko³o 30 sekund, poprawia jakoœæ druku.
l
Przep³ukiwanie. Zajmuje oko³o 60 sekund, poprawia jakoœæ Poniewa¿
przep³ukiwanie zu¿ywa tusz, stosuj je tylko w sytuacji, gdy wielokrotne
czyszczenie g³owicy nie przynosi rezultatu.
Czyszczenie lub przep³ukiwanie g³owicy mo¿esz rozpocz¹æ z napêdu
programu Windows, tablicy operacyjnej lub programu BJ Set Up Utility.
O szczegó³ach czyszczenia lub przep³ukiwania z napêdu programu Windows, przeczytasz w instrukcji BJC - 80 Windows Print Guide.
Aby rozpocz¹æ czyszczenie / przep³ukiwanie z tablicy
operacyjnej:
1. Wciœnij i przytrzymaj przycisk POWER.
Aby rozpocz¹æ czyszczenie g³owicy, przytrzymaj przycisk RESUME
do momentu, a¿ us³yszysz jeden sygna³ dŸwiêkowy, po którym zwolnij
przycisk. Czyszczenie zajmuje oko³o 30 sekund.
2. W celu sprawdzenia jakoœci g³owicy, wydrukuj wzorzec typu Nozzle
Check. (F 50)
7/Konserwacja drukarki
Konserwacja
drukarki
Aby rozpocz¹æ przep³ukiwanie, przytrzymaj przycisk RESUME do
momentu, a¿ us³yszysz dwa sygna³y dŸwiêkowe, po których zwolnij
przycisk. Przep³ukiwanie zajmuje oko³o 60 sekund.
97
Aby rozpocz¹æ czyszczenie / przep³ukiwanie z programu BJ
Set Up Utility:
1. Uruchom program BJ Set Up Utility, za pomoc¹ poleceñ DOS.
2. Z menu „Printer Action” wybierz funkcjê „Clean Print”.
3. Wybierz czyszczenie lub przep³ukiwanie
4. Aby sprawdziæ jakoœæ g³owicy, wybierz z menu „Printer Action”
wzorce „Print Test Pattern”. nastêpnie wybierz wzorzec typu „Nozzle
Check”.
98
7/Konserwacja drukarki
Czyszczenie rolek drukarki.
Gdy drukarka jest u¿ywana przez d³u¿szy czas, kurz z papieru osiada na
rolkach znajduj¹cych siê wewn¹trz drukarki. Kontynuowanie eksploatacji
drukarki, gdy takie zjawisko wystêpuje, mo¿e spowodowaæ niew³aœciwe
pobieranie papieru. W takiej sytuacji u¿ywaj rêcznego pobierania arkuszy
do wyczyszczenia rolek wod¹.
Przygotowanie do czyszczenia rolek.
1. Wy³¹cz drukarkê.
2. Przesuñ prowadnik do maksymalnie lewej pozycji.
3. Nas¹cz wod¹ wg³êbienie czyszcz¹ce znajduj¹ce siê na rêcznym
prowadniku arkuszy.
4. Wytrzyj wodê z innych miejsc.
Notatka
Rozlana woda mo¿e spowodowaæ zak³ócenia w pracy drukarki, pamiêtaj
wiêc, aby powierzchnia rêcznego prowadnika by³a sucha. Upewnij siê czy
obie strony: przednia i tylna s¹ suche.
7/Konserwacja drukarki
Konserwacja
drukarki
Wg³êbienie czyszcz¹ce
99
5. W³ó¿ prowadnik rêczny do drukarki, tak jak to przedstawiona na
rysunku.
6. W³¹cz drukarkê
7. Przytrzymaj przycisk RESUME przez oko³o 2 sekundy.
Rolki obracaj¹ siê, pojawiaj¹ siê dwa krótkie sygna³y dŸwiêkowe, po
których rolki przestaj¹ siê obracaæ.
8. Powtórz krok 7 dziewiêæ razy.
100
7/Konserwacja drukarki
Suszenie rolek
9. W³ó¿ jeden arkusz normalnego papieru.
Wepchnij koniec arkuszu do drukarki tak g³êboko, jak to jest to tylko
mo¿liwe.
10. Przytrzymaj przycisk RESUME prze 2 sekundy.
Papier zosta³ pobrany do drukarki.
Rolki siê obracaj¹, pojawia siê dwukrotny sygna³ dŸwiêkowy, po
którym rolki przestaj¹ siê obracaæ.
11. Wy³¹cz drukarkê. nastêpnie znowu w³¹cz drukarkê. Papier zosta³
wysuniêty.
12. Powtórz kroki od 9 do 11.
Konserwacja
drukarki
Usuwanie prowadnika rêcznego.
13. Usuñ prowadnik rêczny.
14. Wysusz wg³êbienia czyszcz¹ce.
W tej chwili nastêpuje koniec tej czynnoœci.
Przechowuj prowadnik rêczny w czystym, bezpiecznym miejscu tak,
abyœ móg³ go odnaleŸæ, gdy bêdzie potrzebny do rêcznego
wprowadzenia papieru lub wyczyszczenia rolek.
Operacja czyszczenia rolek zosta³a zakoñczona, Je¿eli nie uzyska³eœ
zadowalaj¹cych rezultatów, rozpocznij jeszcze raz od kroku 1 i powtórz
operacjê czyszczenia dwu lub trzykrotnie.
7/Konserwacja drukarki
101
Podró¿owanie z drukark¹.
Przed transportowaniem drukarki, zastosuj siê do nastêpuj¹cych zaleceñ,
aby ochroniæ mechanizm drukuj¹cy:
1. Wy³¹cz zasilanie. Zapewni to po³o¿enie g³owicy w jej sta³ym miejscu,
czyli po prawej stronie drukarki.
2. Usuñ wszelkie papiery z prowadnika.
3. Od³¹cz kabel interfejsu i zasilania.
4. Upewnij siê, czy wspornik papieru i przednia pokrywa s¹ zamkniête.
5. Drukarkê i jej akcesoria umieœæ w oryginalnym opakowaniu lub w
wygodnej teczce.
Uwaga
Notatka
102
7/Konserwacja drukarki
l
Nie usuwaj kartryd¿a ani zbiorników z tuszem podczas przenoszenia
drukarki. Mog³oby to spowodowaæ wysuszenie g³owicy.
l
Je¿eli podró¿ujesz di innego kraju, upewnij siê czy Twoja wtyczka
zasilania jest kompatybilna z wymaganiami tego kraju w sprawie
energii elektrycznej. Polecamy zakupienie zestawu przenoœnego lub
uniwersalnej wtyczki, co pozwoli na korzystanie z drukarki w ka¿dym
kraju œwiata.
l
Przewoziæ drukarkê w miejscu ³atwo dostêpnym. trzymanie jej w
walizce lub innych pe³nych torbach mo¿e spowodowaæ uszkodzenie
drukarki.
l
Nie zostawiaj drukarki w zamkniêtym pojeŸdzie, gdzie mo¿e byæ
nara¿ona na wysok¹ temperaturê lub wilgotnoœæ.
Drukarkê mo¿na bezpiecznie przenosiæ przez rentgenowskie urz¹dzenia
bezpieczeñstwa znajduj¹ce siê na lotnisku.
Przechowywanie i przewo¿enie drukarki.
Podczas przechowywania lub przenoszenia drukarki, zapakuj drukarkê w
ten sam sposób, jak podczas podró¿y.(Pokazano na poprzedniej stronie)
Jednak zastosuj siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:
Pamiêtaj o usuniêciu baterii.
l
Podczas przewo¿enia drukarki zapakuj j¹ w oryginalne opakowanie lub
inne, podobnie wytrzyma³e, odpowiednie dla transportu.
Konserwacja
drukarki
l
7/Konserwacja drukarki
103
8
Rozwi¹zywanie problemów
ROZDZIA£
Gdy bêdziesz mia³ problemy z drukowaniem, sprawdŸ najpierw
ustawienia w oprogramowaniu, po czym upewnij siê czy dobra³eœ
odpowiedni napêd drukarki, format strony, itd. Nastêpnie sprawdŸ tablicê
operacyjn¹ czy nie ma na niej informacji o pope³nionym b³êdzie.
Informacje te s³u¿¹ do wskazywania nieudanych operacji drukowania.
Zanotuj numer tej informacji i odwo³aj polecenie drukowania. (F50)
Wydrukuj jeden z próbnych wzorców.
Je¿eli drukowanie siê uda, oznacza to ¿e problem nie tkwi w drukarce,
dlatego te¿ sprawdŸ po³¹czenie miêdzy drukark¹ a komputerem. Zbyt
luŸne po³¹czenie mo¿e spowodowaæ przypadkowe komplikacje i stratê
czasu przy poszukiwaniu przyczyny problemu.
Lista porad
Problem
Zobacz strona
B³êdy wskazywane kontrolk¹ ERROR
106
Usuwanie utkniêtych stron
108
Problemy operacyjne
110
Nie mo¿na w³¹czyæ drukarki
110
Kontrolka zasilania jest w³¹czona lecz nie ma wydruku
110
Kartryd¿ przesuwa siê lecz nie ma wydruku
111
Drukarka zawiesza pracê po ka¿dym wydrukowanym wersie 111
Tusz zu¿ywa siê szybciej ni¿ zwykle
111
Problemy z wk³adaniem papieru
Papier nie wchodzi do drukarki
Drukarka pobiera kilka arkuszy jednoczeœnie
104
8/Rozwi¹zywanie problemów
112
112
112
Problem
Zobacz strona
Papier i druk s¹ uszkodzone
Koperty nie wchodz¹ odpowiednio
Foliogramy, folie „back print”, papier o wysokim
po³ysku nie wchodz¹ odpowiednio do drukarki
Papier tekstylny nie wchodzi odpowiednio do drukarki
Papier nie wychodzi po wydrukowaniu
113
113
114
114
114
Problemy z jakoœci¹ druku
Bia³e paski, brak kropek, nieregularne kropki
Wydruki nie s¹ wyraŸne
Znaki s¹ zamazane i niewyraŸne
Rozmazany ty³ strony lub jej krawêdzie
Wydruki s¹ pogniecione
115
115
116
117
118
118
Problemy z drukowaniem kolorowym
Drukarka drukuje tylko w czerni
Kolory s¹ nierówne lub niewyraŸne
Brak odpowiedniego wydruku kolorów
Drukowanie jest zbyt powolne
119
119
119
120
120
Inne problemy zwi¹zane z drukowaniem
Dziwny wygl¹d znaków
Znaki na ekranie monitora nie pokrywaj¹ siê z
wydrukowanymi
Drukowanie poza krawêdziami arkuszu
Drukowanie nie w³aœciwej iloœci wersów
Komputer wskazuje brak konkretnego urz¹dzenia
Wydruki s¹ niekompletne (tylko 50 - 70 % ca³ej strony)
lub posiadaj¹ szerokie, bia³e pasy
121
121
121
122
122
123
Rozwi¹zywanie
problemów
123
8/Rozwi¹zywanie problemów
105
B³êdy wskazywane kontrolk¹ ERROR
Kontrolka ERROR zapala siê i pojawia siê jeden sygna³
dŸwiêkowy
Drukarka nie pobra³a w odpowiedni sposób papieru. W³ó¿ papier do
automatycznego zasobnika arkuszy i wciœnij przycisk RESUME aby
zlikwidowaæ b³êdn¹ operacjê. (F19)
Kontrolka ERROR zapala siê i pojawia siê dwukrotny sygna³
dŸwiêkowy
Drukarka nie mog³a odpowiednio wysun¹æ papieru, poniewa¿ papier by³ o
d³ugoœci 58 cm (23 cale). Usuñ papier, podziel drukowanie na kilka
mniejszych stron.
Kontrolka ERROR zapala siê i pojawia siê trzykrotny sygna³
dŸwiêkowy
Brak zainstalowanego kartryd¿u w drukarce. Zainstaluj kartryd. (F29)
Kontrolka ERROR zaczyna migotaæ i pojawia siê jeden sygna³
dŸwiêkowy
Wiêksza czêœæ tuszu musia³a siê wyczerpaæ. Liczba b³yœniêæ kontrolki
informuje, który pojemnik z tuszem jest na wyczerpaniu.
Iloœæ b³yœniêæ
Tusz
Wymieñ
1
2
3
Czarny
Kolorowy
Czarny & Kolorowy
BCI-10 Czarny lub BC-11 Czarny
BCI-11 Kolor
BCI-11 Czarny oraz BCI-11 Kolor
Je¿eli chcesz kontynuowaæ drukowanie do momentu a¿ ca³y tusz siê
wyczerpie, wciœnij przycisk CARTRIDGE jeden raz aby kontynuowaæ
drukowanie.
Upewnij siê, czy tusz rzeczywiœcie jest na wyczerpaniu, czy jest tylko
zaschniêty. W tym celu wyczyœæ g³owicê i wykonaj drukowanie próbne.
Wymieñ zbiorniki z tuszem je¿eli zajdzie taka koniecznoœæ. (F80)
Kontrolka ERROR zaczyna migotaæ i pojawia siê dwukrotny
sygna³ dŸwiêkowy
Kartryd¿ automatycznie przesun¹³ siê do pozycji prawej swojego sta³ego
ustawienia. Wciœnij przycisk CARTRIDGE, aby przesun¹æ pojemnik z
kartryd¿em do pozycji œrodkowej.
106
8/Rozwi¹zywanie problemów
Kontrolka ERROR zaczyna migotaæ i pojawia siê trzykrotny
sygna³ dŸwiêkowy
Zestaw baterii jest na wyczerpaniu, drukarka wy³¹czy siê automatycznie za
piêæ minut. Aby kontynuowaæ operacjê drukowania, wciœnij przycisk
RESUME. Je¿eli jest to mo¿liwe, u¿yj zasilanie na pr¹d zmienny.
Kontrolka ERROR zaczyna migotaæ i pojawia siê czterokrotny
sygna³ dŸwiêkowy
Zbiornik z nieczystoœciami jest prawie pe³ny. Aby dokoñczyæ drukowanie
wciœnij Przycisk RESUME. Skontaktuj siê ze swoim przedstawicielem
firmy Canon jak najszybciej.
Kontrolka ERROR oraz POWER zaczynaj¹ migotaæ i pojawia
siê sygna³ dŸwiêkowy.
Rozwi¹zywanie
problemów
Pojawi³ siê wewnêtrzny b³¹d w systemie. Wy³¹cz drukarkê i wy³¹cz
zasilanie. Pod³¹cz zasilanie jeszcze raz, w³¹cz drukarkê i wykonaj kilka
operacji drukowania próbnego. Je¿eli problem nie ust¹pi, skontaktuj siê ze
swoim przedstawicielem firmy Canon.
8/Rozwi¹zywanie problemów
107
Usuwanie arkuszy, które utknê³y w drukarce
1. Usuñ stos arkuszy le¿¹cy na wsporniku.
2. Poci¹gnij delikatnie jedn¹ rêk¹ za papier, przytrzymuj¹c drug¹ rêk¹
drukarkê.
Je¿eli dolna czêœæ papieru w dalszym ci¹gu tkwi w drukarce, poci¹gnij
arkusz w kierunku przedstawionym na rysunku i wciœnij znajduj¹cy siê
obok przycisk.
Naciœnij tutaj i poci¹gnij papier.
108
8/Rozwi¹zywanie problemów
Je¿eli czêœæ papieru zwisa z drukarki, poci¹gnij delikatnie za arkusz w
kierunku wskazanym na rysunku.
3. Je¿eli papier podrze siê wewn¹trz drukarki, najpierw wy³¹cz drukarkê.
Nastêpnie otwórz przedni¹ pokrywê i usuñ pozosta³y papier, uwa¿aj¹c
aby nie dotkn¹æ taœmy drukarskiej.
Wciœnij przycisk POWER aby z powrotem w³¹czyæ drukarkê. Drukarka
jest ju¿ gotowa do pracy.
Je¿eli p³yta drukarki uleg³a zabrudzeniu a rewers drukowanej strony jest
równie¿ zabrudzony, musisz wyczyœciæ drukarkê. (F96)
Je¿eli takie problemy bêd¹ siê powtarza³y, mo¿e to oznaczaæ ¿e wk³adasz
papier w niew³aœciwy sposób lub u¿ywasz nieodpowiedniego rodzaju
papieru.
l Gdy bêdziesz wk³ada³ stos arkuszy zwyk³ego papieru, przekartkuj ten
stos przed umieszczeniem go w drukarce. Dziêki temu unikniesz
sklejania siê arkuszy papieru.
Rozwi¹zywanie
problemów
Uwaga
l Upewnij siê, czy rodzaj papieru jakiego u¿ywasz odpowiada rodzajom
dopuszczonym do u¿ycia w tej drukarce. Pamiêtaj równie¿ aby
otoczenie by³o odpowiednie do drukowania. (F125)
8/Rozwi¹zywanie problemów
109
Problemy operacyjne
Poni¿szy tekst zawiera rozwi¹zania problemów, z którymi mo¿esz siê
spotkaæ podczas pracy z drukark¹. Ka¿da czêœæ zawiera szereg porad na
dany temat. Wypróbuj je wed³ug przedstawionej kolejnoœci.
Drukarka siê nie w³¹cza.
Gdy w³¹czasz drukarkê kontrolka POWER miga do momentu zakoñczenia
czyszczenia g³owicy. Kontrolka pozostanie zapalona gdy drukarka bêdzie
gotowa do normalnej pracy. Je¿eli kontrolka POWER siê nie œwieci,
oznacza to nie ma zasilania.
1. Upewnij siê, czy pod³¹czone jest Ÿród³o zasilania do gniazda
znajduj¹cego siê z ty³u drukarki.
2. Upewnij siê, czy kabel zasilania jest odpowiednio pod³¹czony do
gniazda w œcianie. Je¿eli wtyczka pod³¹czona jest do zasilacza,
sprawdŸ czy jest on w³¹czony do gniazda.
3. Gdy bêdziesz korzysta³ z baterii sprawdŸ czy nie s¹ roz³adowane.
Kontrolka zasilania jest w³¹czona lecz drukarka nie drukuje.
1. SprawdŸ po³¹czenie interfejsu. Upewnij siê, czy u¿ywasz
odpowiedniego przewodu interfejs. SprawdŸ czy po³¹czenia s¹
poprawnie wykonane oraz upewnij siê aby przewód by³ pod³¹czony do
odpowiedniego portu w Twoim komputerze.
2. Je¿eli u¿ywasz po³¹czenia IrDA, upewnij siê czy porty interfejsu IrDA
s¹ skierowane do siebie i odleg³oœæ miêdzy nimi nie wynosi wiêcej ni¿
1 metr. (F22) SprawdŸ ustawienie programu Windows 95 i upewnij
siê, czy BJC-80 dzia³a jako drukarka typu „default”. SprawdŸ instrukcjê
napêdu drukarki BJC-80 i upewnij siê, czy dostêpny port COM zosta³
dobrany dla interfejsu IrDA.
110
8/Rozwi¹zywanie problemów
3. Upewnij siê, czy komputer jest poprawnie ustawiony do pracy z Twoj¹
drukark¹.
4. Upewnij siê, czy oprogramowanie jest odpowiednio ustawione do pracy
z Twoj¹ drukark¹.
Kartryd¿ porusza siê lecz drukarka nie drukuje.
1. Upewnij siê, czy kartryd¿ oraz zbiorniki z tuszem zosta³y poprawnie
zainstalowane.
2. Je¿eli po zainstalowaniu kartryd¿u nadal nie ma wydruku, sprawdŸ czy
usun¹³eœ ochronn¹ taœmê i os³onê.
3. Koñcówka kartryd¿u mo¿e byæ zanieczyszczona. PrzeprowadŸ
czyszczenie g³owicy. (F97)
4. Je¿eli po kilkukrotnym wyczyszczeniu g³owicy nie ma wydruku, mo¿e
to oznaczaæ brak tuszu. W³ó¿ nowy pojemnik z tuszem.
Drukarka przestaje pracowaæ po ka¿dym wydrukowanym
wersie.
Drukarka zwalnia zmniejsza prêdkoœæ drukowania aby ochroniæ g³owicê
na koñcu ka¿dego wersu. Drukarka drukuje znacznie wolniej podczas
chronienia g³owicy. Gdy czyszczenie nie bêdzie ju¿ d³u¿ej potrzebne,
drukarka powróci automatycznie do swego normalnego ustawienia.
Tusz zu¿ywa siê szybciej ni¿ zwykle.
Rozwi¹zywanie
problemów
SprawdŸ czy nie wcisn¹³eœ przycisku CARTRIDGE i przypadkowo
przesun¹³eœ Kartryd¿ do pozycji centralnej. Drukarka wykona
automatyczne czyszczenie g³owicy drukarskiej i u¿yje do tego tuszu, za
ka¿dym razem gdy przesuniesz kartryd¿.
8/Rozwi¹zywanie problemów
111
Problemy z wk³adaniem papieru.
W tym paragrafie przedstawiamy rozwi¹zania problemów z wk³adaniem
papieru do drukarki. Gdy bêdziesz mia³ takie trudnoœci, przeczytaj
poni¿sz¹ listê rozwi¹zañ tych problemów.
Drukarka nie pobiera papieru.
1. W zasobniku papieru mo¿e znajdowaæ siê zbyt wiele arkuszy, dlatego
te¿ usuñ parê sztuk.
2. Upewnij siê, czy stos arkuszy zosta³ odpowiednio w³o¿ony do drukarki.
3. Przy³¹cz rêczny prowadnik do swojej drukarki. Nastêpnie wk³adaj
ka¿dy arkusz oddzielnie. (F48)
Drukarka pobiera kilka arkuszy jednoczeœnie.
1. Podczas wk³adania arkuszy zwyk³ego papieru upewnij siê, czy zosta³y
one odpowiednio w³o¿one do drukarki.
2. Wyjmij kilka sztuk arkuszy z zasobnika, gdy bêdzie on prze³adowany.
3. Pamiêtaj, aby nie wpychaæ papieru na si³ê, zrób to delikatnie.
4. Upewnij siê, czy papier nie jest pozaginany.
Je¿eli jest, wyprostuj arkusz przed w³o¿eniem do drukarki. Spróbuj
drukowaæ na drugiej stronie, je¿eli Twój papier jest przeznaczony do
drukowania obustronnego.
112
8/Rozwi¹zywanie problemów
5. Podczas wk³adania zwyk³ego papieru pamiêtaj o równym u³o¿eniu jego
krawêdzi.
6. Nie wk³adaj kilku rodzajów papieru jednoczeœnie.
7. Pamiêtaj, aby rodzaj wk³adanego papieru odpowiada³ wymaganiom tej
drukarki. (F125)
Papier jest nierówny (druk jest nierówny)
Papier nale¿y wk³adaæ do drukarki pionowo, a jego prawa krawêdŸ musi
byæ oparta o praw¹ krawêdŸ zasobnika a lewa o krawêdŸ prowadnika.
Patrz rozdzia³ 3 - Wk³adanie Papieru.
Wk³adanie kopert jest utrudnione.
1. Aby upewniæ siê, czy koperty s¹ wk³adane w sposób prawid³owy,
sprawdŸ nastêpuj¹ce czynnoœci:
l Zak³adka koperty jest zwrócona do zasobnika arkuszy.
l Prawa krawêdŸ koperty opiera siê o praw¹ stronê zasobnika
arkuszy.
l Lewa krawêdŸ koperty opiera siê o prowadnik.
l Powietrze zosta³o usuniête z kopert.
l Upewnij siê, czy kopert nie pogniecione lub zdeformowane.
2. Nie wk³adaj jednoczeœnie wiêcej ni¿ piêæ kopert.
3. SprawdŸ, czy koperty, których u¿ywasz odpowiadaj¹ wymaganiom tej
Rozwi¹zywanie
problemów
drukarki. Drukarka akceptuje tylko dwa rodzaje kopert: U.S. Commercial (9.5 - 4.1 cala) oraz European DL (220 - 110 mm)
8/Rozwi¹zywanie problemów
113
Wk³adanie papieru slajdowego, papieru powlekanego i papieru
o wysokim po³ysku jest utrudnione.
1. Nie wk³adaj wiêcej ni¿ 10 arkuszy papieru slajdowego, papieru „back
print” lub papieru o wysokim po³ysku.
2. Upewnij siê czy pod³o¿y³eœ arkusz zwyk³ego papieru pod spód stosu.
3. Papier slajdowy, papier „back print” i papier o wysokim po³ysku
nale¿y wk³adaæ po jednym arkuszu, poniewa¿ rodzaje te s¹ czu³e na
zmianê temperatury.
4. Aby unikn¹æ problemów z papierem natychmiast wyjmuj z drukarki
wydrukowany arkusz.
5. Zainstaluj prowadnik rêczny i wk³adaj ka¿dy arkusz oddzielnie. (F48)
Wk³adanie papieru „back print” lub papieru tekstylnego jest
utrudnione.
Wk³adaj po jednym arkuszu tych rodzajów papieru.
Pod³ó¿ arkusz zwyk³ego papieru pod spód papieru „back print”
Papier nie wychodzi z drukarki po wydrukowaniu.
Wiêkszoœæ oprogramowañ zapewnia wysuwanie papieru po
wydrukowaniu. Jednak, czasami musisz wyjmowaæ arkusze rêcznie.
1. Kontrolka POWER miga, gdy drukarka czeka na polecenie drukowania.
2. Aby wydrukowaæ ostatni arkusz wciœnij przycisk RESUME.
114
8/Rozwi¹zywanie problemów
Problemy z jakoœci¹ druku.
Niektóre problemy zwi¹zane z jakoœci¹ druku s¹ spowodowane
u¿ywaniem nieodpowiedniego papieru lub funkcji. Przyczyn¹ problemu
mo¿e byæ równie¿ g³owica drukarska lub zbiorniki z tuszem. Je¿eli jakoœæ
wydruku nie zadowala Ciê przeczytaj poni¿sz¹ listê problemów i ich
rozwi¹zañ.
Bia³e pasy, brak kropek lub nieregularnoœæ kropek
Gdy pojawi¹ siê na wydrukach bia³e pasy (patrz poni¿szy przyk³ad) lub
nieregularne kropki mo¿e to oznaczaæ, ¿e g³owica drukarki jest zabrudzona
tuszem, cz¹stkami papieru lub kurzem.
Aby poprawiæ jakoœæ wyczyœæ drukarkê. (F97)
Przyk³ad druku prawid³owego.
Rozwi¹zywanie
problemów
Przyk³ad druku z bia³ymi pasami (zabrudzona g³owica)
8/Rozwi¹zywanie problemów
115
Aby wyczyœciæ g³owicê:
1. Gdy pojawi¹ siê problemy opisane powy¿ej wyczyœæ najpierw g³owicê.
Wciœnij i przytrzymaj przycisk RESUME do momentu, a¿ us³yszysz
jeden sygna³ dŸwiêkowy. Czyszczenie trwa oko³o 30 sekund.
2. Po zakoñczeniu czyszczenia wydrukuj próbny wzorzec „Nozzle
Check”, aby zobaczyæ czy poprawi³a siê jakoœæ druku. Je¿eli na wzorcu
linie poziome s¹ niewidoczne, mo¿e to byæ znak, ¿e g³owica jest
zabrudzona. (F54)
3. Wyczyœæ ponownie g³owicê
Je¿eli wydruk Twojej strony lub wzorca po kilkukrotnym czyszczeniu
g³owicy jest prawie pusty, móg³ siê wyczerpaæ tusz. W³ó¿ nowy
zbiornik z tuszem.
Je¿eli po wymianie tuszu jakoœæ nie poprawi siê, rozpocznij
przep³ukiwanie g³owicy.
Aby przep³ukaæ g³owicê:
1. Wciœnij i przytrzymaj przycisk RESUME przez oko³o 6 sekund, do
momentu a¿ us³yszysz dwukrotny sygna³ dŸwiêkowy. Przep³ukiwanie
trwa oko³o 60 sekund.
2. Po wykonaniu przep³ukiwania (jeden lub dwa razy) wydrukuj swoj¹
stronê lub wzorzec „Check Pattern”. Je¿eli pojawi¹ siê nieregularne
kropki lub linie, oznacza to ¿e g³owica drukarska siê wyczerpa³a.
3. Zainstaluj nowy kartryd¿
Wydruk jest niewyraŸny.
1. Upewnij siê, czy u¿ywasz odpowiedniego papieru. (F125)
2. Niektóre rodzaje papieru posiadaj¹ „praw¹” i „lew¹” stronê. Gdy jakoœæ
druku jest s³aba, spróbuj drukowaæ na drugiej stronie.
116
8/Rozwi¹zywanie problemów
3. Je¿eli wydruk jest s³abo widoczny, mo¿e to byæ znak ¿e drukujesz w
funkcji HS, która korzysta tylko z po³owy iloœci tuszu, w porównaniu
do funkcji HQ.
4. G³owica drukarska mo¿e byæ zabrudzona. Aby wyczyœciæ g³owicê
wciœnij i przytrzymaj przycisk RESUME, do momentu a¿ us³yszysz
sygna³ dŸwiêkowy.
Znaki s¹ rozmazane i niewyraŸne.
1. Upewnij siê, czy u¿ywasz odpowiedniego papieru.
2. Niektóre rodzaje papieru posiadaj¹ „praw¹” i „lew¹” stronê. Gdy jakoœæ
druku jest s³aba, spróbuj drukowaæ na drugiej stronie.
3. SprawdŸ aktualn¹ funkcjê drukowania. Je¿eli wydruk jest poplamiony
tuszem spróbuj drukowaæ w funkcji FINE.
Rozwi¹zywanie
problemów
Notatka
Napêd drukarski Microsoft Windows, w który wyposa¿ona jest Twoja
drukarka, pozwala ustawiæ funkcjê drukowania z samego napêdu Windows. O szczegó³ach przeczytasz w instrukcji „BJC-80 Windows Print
Guide”.
8/Rozwi¹zywanie problemów
117
Rozmazany tusz na krawêdzi lub tylnej stronie.
Je¿eli blat drukarki zosta³ ubrudzony podczas zatrzymania papieru lub
drukowania poza krawêdziami papieru, na tylnej stronie papieru pojawi¹
siê rozmazane znaki. Wyczyœæ blat. (F94)
Wydrukowane znaki s¹ postrzêpione.
1. SprawdŸ w oprogramowaniu jak¹ wybra³eœ rozdzielczoœæ. Drukowanie
przy 180 dpi nada wydrukowi postrzêpiony wygl¹d. Zmiana
rozdzielczoœci do 360 dpi powinna rozwi¹zaæ problem.
2. Je¿eli drukujesz du¿e znaki, u¿ywaj¹c kartryd¿u BJ BC-10 Czarny,
w³¹cz funkcjê wyg³adzania z programu napêdu Windows lub programu
BJ Setup Utility. Po szczegó³y patrz Rozdzia³ 5. Színes nyomtatási
problémák
118
8/Rozwi¹zywanie problemów
Problemy zwi¹zane z drukowaniem w kolorze
Podrozdzia³ ten zawiera rozwi¹zania problemów z jakimi mo¿esz siê
spotkaæ podczas drukowania w kolorze.
Drukarka drukuje tylko na czarno-bia³o.
Je¿eli drukujesz z oprogramowania wspomagaj¹cego drukowanie
kolorowe, a Twoje wydruki s¹ czarno-bia³e, zastosuj siê do poni¿szych
kroków:
1. Upewnij siê, czy wybra³eœ napêd BJC-80 lub kompatybilny napêd dla
innej drukarki.
2. Gdy drukujesz z oprogramowania DOS, upewnij siê ¿e u¿ywasz
napêdu BJC-80 lub kompatybilnego dla innej drukarki. Upewnij siê
równie¿ czy drukarka jest nastawiona na funkcjê LQ.
3. Upewnij siê, czy zbiornik z kolorowym tuszem jest na tyle pe³ny aby
wydrukowaæ wzorzec kratkowy. (F50) Je¿eli któryœ z kolorów bêdzie
s³aby, oznacza to ¿e skoñczy³ siê kolorowy tusz. Wymieñ zbiornik z
tuszem kolorowym.
Kolory s¹ niewyraŸne lub nierówne.
Je¿eli kolory s¹ niewyraŸne, nierówne lub niejednakowe, zastosuj poni¿sze
czynnoœci:
1. Funkcja drukowania mo¿e byæ nieodpowiednia do rozdzielczoœci
graficznej. Je¿eli u¿ywasz grafiki o wysokiej gêstoœci przestaw
drukarkê na funkcjê FINE.
fuksyna, ¿ó³æ), oprogramowanie mo¿e poleciæ drukarce wyrównaæ
liniê przez dodrukowanie dodatkowych kolorowych kropek i bia³ych
powierzchni. Aby to poprawiæ wybierz kolory: cyjan, fuksyna, lub
¿ó³æ.
8/Rozwi¹zywanie problemów
Rozwi¹zywanie
problemów
2. Je¿eli generujesz cienk¹ liniê w kolorach niepodstawowych (cyjan,
119
3. Upewnij siê, czy zbiornik z kolorowym tuszem jest na tyle pe³ny, aby
wydrukowaæ wzorzec kratkowy. Je¿eli któryœ z kolorów zosta³
wydrukowany zbyt jasno, mo¿e to byæ znak ¿e kolorowy tusz siê
wyczerpa³. W³ó¿ nowy zbiornik z kolorowym tuszem. (F50)
Kolory s¹ drukowane niew³aœciwie.
Je¿eli kolory na wydrukach nie pokrywaj¹ siê z kolorami na ekranie
monitora, sprawdŸ czy w³¹czy³eœ napêd drukarski BJC-80 lub
kompatybilny dla innej drukarki kolorowej.
Notatka
Niektórych kolorów nie siê w pe³ni odwzorowaæ. Drukarka wydrukuje je
najwierniej jak jest to tylko mo¿liwe.
Przebieg drukowania jest zbyt wolny.
Je¿eli Twoja drukarka wyda Ci siê zbyt wolna podczas drukowania w
kolorze, zastosuj poni¿sze kroki aby poprawiæ jej szybkoœæ.
1. Upewnij siê, czy podczas drukowania u¿ywasz tylko jednego
oprogramowania.
2. Zmniejsz liczbê kolorów na ka¿dej stronie.
3. U¿ywaj podstawowych kolorów (cyjan, ¿ó³æ, fuksyna (magenta),
czerñ) najczêœciej jak jest to mo¿liwe.
4. Drukuj przy mniejszej rozdzielczoœci.
5. Zwiêksz iloœæ pamiêci w Twoim komputerze.
6. Spraw aby komputer mia³ szybsz¹ prêdkoœæ operacyjn¹.
7. Nie stosuj programu zapamiêtuj¹cego obrazy.
120
8/Rozwi¹zywanie problemów
Inne problemy zwi¹zane z drukowaniem.
Podrozdzia³ ten zawiera rozwi¹zania problemów zwi¹zanych z drukark¹ i
jej napêdem.
Dziwny wygl¹d znaków.
Je¿eli na wydrukach pojawi¹ siê dziwne znaki, mo¿e to oznaczaæ
pojawienie siê problemów po³¹czeniowych pomiêdzy komputerem a
drukark¹.
Je¿eli jakoœæ wydruków nie jest zadowalaj¹ca, wykonaj nastêpuj¹ce
czynnoœci:
1. Upewnij siê, czy po³¹czenia przewodów s¹ zabezpieczone.
2. Upewnij siê, czy przewód interfejsu nie jest d³u¿szy ni¿ 2 m (6.6 stóp)
3. Je¿eli u¿ywasz automatycznej funkcji w³¹czania emulacji, wy³¹cz
funkcjê z programu BJ Setup Utility.
4. Upewnij siê, czy napêd, który wybra³eœ w swoim oprogramowaniu jest
odpowiedni. (F37)
5. Upewnij siê, czy tryb kontrolny (LQ lub BJ) wybrana z programu BJ
Setup Utility jest odpowiednia dla zastosowanego napêdu drukarki.
6. Je¿eli podczas drukowania pojawi siê b³¹d wy³¹cz i w³¹cz ponownie
Rozwi¹zywanie
problemów
drukarkê, aby anulowaæ poprzednie ustawienie przed rozpoczêciem
nowego drukowania.
8/Rozwi¹zywanie problemów
121
Wydrukowane znaki nie pokrywaj¹ siê ze znakami na ekranie.
Specjalne symbole i kody graficzne mog¹ byæ przekszta³cone w ró¿ne
kody ASCII przez ró¿ne komputery i drukarki. Porównaj ustawienie
znaków w Twoim komputerze z ustawieniem znaków drukarki, pokazanym
w Dodatku B.
Drukowanie poza krawêdziami strony.
Je¿eli drukarka drukuje tylko czêœæ ka¿dej linijki, zastosuj nastêpuj¹ce
kroki:
1. Upewnij siê, czy papier zosta³ równo w³o¿ony do drukarki.
2. SprawdŸ ustawienie prawego marginesu w oprogramowaniu.
3. SprawdŸ w programie BJ Setup Utility ustawienie rozmiaru arkusza.
Rozmiar
Ustawienie
List
A4
Koperty
Wy³¹czone
W³¹czone
Wy³¹czone
Gdy pojawi siê opisany powy¿ej problem drukarka mo¿e zacz¹æ
drukowaæ na blacie. Wyczyœæ blat drukarki przed rozpoczêciem
drukowania. (F96)
Drukowanie IrDA zostaje zatrzymane a papier wysuniêty.
Je¿eli drukowanie przez interfejs IrDA niespodziewanie siê zatrzyma,
spróbuj rozwi¹zaæ ten problem w nastêpuj¹cy sposób:
1. Upewnij siê, czy po³¹czenie z IrDA nie zosta³o przerwane. (F23)
2. Upewnij siê, czy port IrDA jest czysty. Do czyszczenia portu u¿ywaj
tylko miêkkiej, czystej szmatki.
122
8/Rozwi¹zywanie problemów
Drukarka nie drukuje na stronie odpowiedniej liczby linii.
Je¿eli drukarka wydrukowa³a zbyt wiele lub zbyt ma³o linii, zastosuj
poni¿sze zalecenia:
1. Gdy drukujesz w funkcji BJ, sprawdŸ ustawienie d³ugoœci strony w
programie BJ Setup Utility. Dokonaj ustawienia na rozmiar A4 lub
format listowy, w zale¿noœci od rozmiaru papieru jakiego u¿ywasz.
2. SprawdŸ ustawienie górnego marginesu w programie BJ Setup Utility,
po czym dokonaj nowego ustawienia.
Je¿eli drukarka wydrukuje mniejsz¹ iloœæ linii ni¿ sobie ¿yczysz,
zmniejsz ustawienie górnego marginesu.
Je¿eli drukarka wydrukuje wiêksz¹ iloœæ linii ni¿ sobie ¿yczysz,
zwiêksz ustawienie górnego marginesu. O szczegó³ach przeczytasz w
Rozdziale 5.
3. SprawdŸ w oprogramowaniu ustawienie d³ugoœci strony oraz
ustawienie górnego / dolnego marginesu.
4. Upewnij siê, czy prawid³owo wk³adasz papier do drukarki.
Komputer informuje o wy³¹czeniu urz¹dzenia.
1. Upewnij siê, czy drukarka jest w funkcji bezpoœredniej „on-line”
2. Upewnij siê, czy przewód interfejsu jest prawid³owo pod³¹czony
zarówno do komputera jak i drukarki.
1. SprawdŸ w programie Windows 95 czy w³¹czona jest funkcja Compatible lub Bi-directional dla równoleg³ego portu drukarki (LPTI).
2. Je¿eli po¿¹dane jest ECP, zast¹p pliki programu Windows 95 - LPT,
Rozwi¹zywanie
problemów
Wydruki s¹ niekompletne (tylko 50 - 70% ca³ej strony) lub
znajduj¹ siê na nich du¿e bia³e pasy.
VXD u¿ywaj¹c dysku nazwanego „BJ Setup Utility Program”
8/Rozwi¹zywanie problemów
123
Gdzie znaleŸæ wiêcej fachowej pomocy.
Gdy nie bêdziesz w stanie rozwi¹zaæ problemu zwi¹zanego z
eksploatowaniem drukarki BJC-80, zajrzyj do czêœci „Pokonywanie
problemów”. Je¿eli problem oka¿e siê powa¿niejszy, skontaktuj siê z
odpowiednim biurem firmy Canon:
Kanada
Canon Canada Inc
6390 Dixie Road Mississauga, Ontario, L5T 1P7
Porady: 1-800-263-1121
Australia
Canon Australia Pty Ltd.
1 Thomas Holt Drive,
North Ryde, Sydney,
N.S.W. 2113, Australia
1800-023-792
Nowa Zelandia
Canon New Zealand Ltd.
Fred Thomas drive, Takapuna,
Skrzynka pocztowa 33-336
Auckland, Nowa Zelandia
9-486-1570
Wielka Brytania
Canon (Wlk.Brytania) Ltd.
Canon House, Manor Road , Wallington, Surrey SM6
0AJ Wielka Brytania
Po informacjê i pomoc techniczn¹ kontaktuj siê z
Dzia³em Pomocy.
Skrzynka Pocztowa 431, Wallington, Surrey, SM60XU
TEL: (0990) 143723
FAKS: (0181) 288-7303
BBS: (0181) 288-7304
W sprawie zamówieñ handlowych dzwoñ:
(0121) 666-6262
Francja
Canon France S.A.
Centre d’Affaires Paris-Nord, 93154
Le Blanc-Mesnil Cedex
TEL. Standardowy: (1) 49392525
TEL. „Gor¹ca Linia” (1) 49392890
FAKS (1) 49392550
Niemcy
Canon Dutschland Gmbh
Europark Fichtenchain A10, 47807 Krefeld,
Postfach 528, 47705 Krefeld
TEL 02151/345-0
FAKS 02151/345-102
Gor¹ca linia obs³ugi klienta: 02151/349-555, Pomoc:
02151/349-566
Poczta: 02151/349-577
FAKS 02, 151/349-588
02151/349-490000
Singapur
Canon Singapore Pte. Ltd
79 Anson Road #09-01/06, Singapore 079906
TEL 655324400
FAKS 652212128
Canon Us³ugi Marketingowe:
2 Alexandra Road #04-01 A
Delta House Singapore 159919
TEL 652735311
FAKS 652733317
124
8/Rozwi¹zywanie problemów
Hong Kong, Tajwan, Chiny
Canon Hong Kong Company Ltd. 10F,
Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon,
Hong Kong
TEL 8527390802
FAKS 8523697701
Malezja
Canon Marketing (Malezja) Sdn. Bhd.
13A, Jalan 219 46 100 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan Malezja
TEL (02) 03-757-7210
FAKS (02) 03-756-3802
Tajlandia
Canon Marketing (Tajlandia) Co. Ltd.
2nd Indoseuz House
152 Wireless Road
TEL (662) 651-40000
FAKS (662) 651-4045
Filipiny
Astech Pengson
Suite 715, Cityland 10 Tower 1, H.V. Costa Street
Salcedo Village, Makati Metro Manira Filipiny
TEL 632-8932519
FAKS 632-8931763
Proton Microsystems, INC.
Unit 1504 Tower B
Gotesco Regency Twin Towers
1129 Conception Street Ermita, Manila Filipiny
TEL 63-2-5271438/5277450
FAKS 63-2-5277450
Korea
Lotte Canon Co. Ltd.
Oddzia³y:
Taehwa Bldg. #996-15, Daechi-3 Dong
Kangam-Ku, Seul, Korea
TEL 02-3450-0700
FAKS 02-558-4365
Centrum obs³ugi klienta:
TEL 02-562-9133
FAKS 02-3450-0788
Serwis Clover
TEL 080-987-8585
Indie
HCL, Corporation Limited A-10-11, Soctor-111
NOIDIA-201 301, Uttar Pradesh
TEL
91-11-8-521253 wewn, 27
92-11-8-520977
91-11-8-521213
FAKS 91-11-8-550923
A
Hordozók specifikációja
DODATEK
Listowy (8.5 x 11 cali)
Standardowy (8.5 x 14 cali)
A4 (219 x 297 mm)
Koperty U.S. Commercial 10 (9,5 x 4,1 cala)
Koperty European DL-size (220 x 110 mm)
Rodzaj papieru
Papier zwyk³y (Papier Bubble Jet LC-301)
Papier powlekany (Papier o wysokiej rozdzielczoœci HR-101 lub
Kolorowy Papier BJ LC-101)
Koperty (U.S. Commercial 10 lub European DL)
Foliogram (Colour Bubble Jet Transparencies CF-101)
Papier typu „Back Print Film” BF-102
Papier b³yszcz¹cy (Glossy Photo Paper GP-201)
Papier o wysokim po³ysku (High Gloss Film HG-101)
Papier tekstylny (Fabric Sheet FS-101)
Waga papieru
64 - 105 g/m2 (17 - 28 lb)
DODATEK A
Rozmiar papieru
DODATEK A / Dane techniczne o papierze
125
Powierzchnia
przeznaczona
do drukowania
Papier oraz materia³y specjalne.
Zaciemnione powierzchnie na poni¿szych rysunkach wskazuj¹ zalecane
powierzchnie do drukowania na papierze i materia³ach specjalnych.
Mechaniczna powierzchnia drukowania dla drukarki znajduje siê wewn¹trz
powierzchni zawartej w odleg³oœci 3 mm od górnego i dolnego marginesu.
Proponujemy ustawienie marginesów na wiêcej ni¿ 22 mm, poniewa¿
jakoœæ druku jest s³absza poni¿ej tej granicy.
Notatka
126
Zanim zaczniesz drukowac na papierze tekstylnym FS-101, ustaw rozmiar
papier na „Legal”. Powierzchnia do drukowania mo¿e siê zmieniaæ w
zale¿noœci od ustawieñ dokonanych w napedzie drukarki. Maksymalne
marginesy oraz powierzchnie do drukowania zosta³y przedstawione
poni¿ej.
Format A4/A5/B5
Format listowy
Format Standardowy
Papier tekstylny FS 101
DODATEK A / Dane techniczne o papierze
Koperty
Zaciemnione powierzchnie na poni¿szych rysunkach wskazuj¹ zalecan¹
powierzchniê do drukowania dla kopert typu European DL (220 x 110)
oraz U.S. Commercial 10 (9,5 x 4,1 cala). Mechaniczna powierzchnia
drukowania dla drukarki znajduje siê wewn¹trz powierzchni zawartej w
odleg³oœci 3 mm od górnego i dolnego marginesu. Proponujemy
ustawienie marginesów na wiêcej ni¿ 22 mm, poniewa¿ jakoœæ druku jest
s³absza poni¿ej tej granicy.
Notatka
Powierzchnia do drukowania mo¿e siê zmieniaæ w zale¿noœci od ustawieñ
dokonanych w napêdzie
Format U.S. Commercial 10
22 mm
3 mm
104 mm / 4.1 in.
3 mm
22 mm
241 mm / 9.5 in.
31.4 mm
6.4 mm
Format European DL
European DL-size:
6.4 mm
DODATEK A
22 mm
3 mm
1104 mm / 4.3 in.
3 mm
22 mm
220 mm / 8.7 in.
10.4 mm
DODATEK A / Dane techniczne o papierze
127
DODATEK
B
W tym dodatku prezentujemy informacje o stronach kodowych i
ustawieniach znaków, u¿ywanych przez Twoj¹ drukarkê. Ustawienia
znaków s¹ okreœlone przez u¿ywan¹ funkcjê kontroln¹ drukarki: BJ lub
LQ.
Strony kodowe
Twoja drukarka korzysta z dziesiêciu stron kodowych. Wybieraj¹c stronê
kodow¹ mo¿esz drukowaæ znaki i symbole w ni¿ej wymienionych
jêzykach. Funkcjê strony kodowej mo¿na wybraæ z programu BJ Setup
Utility.
Rodzaj
Numer strony kodowej
Amerykañski / Angielski
Wielojêzyczny (£aciñski I)
S³owiañski (£aciñski II)
Cyrylica (Rosyjski)
Turecki
Portugalski
Kanadyjski francuski
Arabski
Nordycki
Grecki
437
850*
852
855
857
860
863
864
865
869
* Wielojêzyczny oznacza, ¿e je¿eli wybierzesz t¹ stronê kodow¹ mo¿esz
drukowaæ w wiêkszoœci europejskich jêzyków.
128
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
Tabele stron kodowych zosta³y przedstawione poni¿ej.
Strona kodowa 437 Amerykañsko / Angielska
DODATEK B
Strona kodowa 850 Wielojêzyczna (£aciñska I)
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
129
Strona kodowa 852 S³owiañska (£aciñska II)
Strona kodowa 855 Cyrylica (Rosyjska)
130
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
Strona kodowa 857 Turecka
DODATEK B
Strona kodowa 860 Portugalska
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
131
Strona kodowa 863 Kanadyjskiego francuskiego
Strona kodowa 865 Nordycka
132
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
Strona kodowa 864 Arabska
DODATEK B
Strona kodowa 869 Grecka
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
133
Ustawienie znaków
Funkcja BJ
Ka¿da z dziesiêciu stron kodowych: 437, 850, 860, 863, 865, 857, 855,
852, 864, 869 mog¹ byæ zmienione na trzy ustawienia znaków: Ustawienie
1, Ustawienie 2 i Listê Wszystkich Ustawieñ. Ustawienie 1 oraz 2 mo¿na
wybraæ z programu BJ Setup Utility. Tabele stron kodowych,
przedstawione powy¿ej s¹ Listami Wszystkich Ustawieñ.
Ka¿da z dziesiêciu stron kodowych odnosi siê do Listy Wszystkich
Ustawieñ. Dla Listy Wszystkich Ustawieñ nie ma kodów kontrolnych, z
wyj¹tkiem dla kodu przestrzennego w ASCII 32. Wszystkie inne znaki
ASCII nadaj¹ siê do drukowania. Listê Wszystkich Ustawieñ wybiera siê
poprzez u¿ycie kodu ESC^ lub ESC/.
Ustawienie znaków 1 posiada kody kontrolne w dwóch miejscach:
l Pomiêdzy ASCII 0 i ASCII 32 (Hex 00h i Hex 1Fh)
l Pomiêdzy ASCII 128 i ASCII 159 (HEX 80h i Hex 9Fh)
Ustawienie 2 posiada kody kontrolne tylko w jednym miejscu, pomiêdzy
ASCII 0 i ASCII 31 (Hex 00h i Hex 1Fh).
Notatka
134
Kod kontrolny jest znakiem nie nadaj¹cym siê do wydrukowania. Drukarka
u¿ywa tego kodu do operacji drukowania, takich jak: robienie odstêpów
lub powrotu karetki.
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
A következõ oldalakon bemutatott táblázatok az 1.sz. és 2.sz. készletnek az
Összes karaktert tartalmazó készlettõl való eltérését mutatják be. Az alábbi
példa a 437-es Angol (amerikai) kódlapból való.
Numer Hex
Lista Wszystkich
Ustawieñ
Lista Wszystkich
Ustawieñ
Ustawienie 1
Ustawienie 1
Ustawienie 2
Ustawienie 2
DODATEK B
Numer Hex
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
135
Numer Hex
Lista Wszystkich
Ustawieñ
Ustawienie 1
Ustawienie 2
Numer Hex
Lista Wszystkich
Ustawieñ
Ustawienie 1
Ustawienie 2
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
136
É
æ
Æ
ô
ö
ò
û
ù
ÿ
Ö
Ü
¢
£
¥
Pts
ƒ
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
DC1
DC2
DC4
CAN
ESC
FS
É
æ
Æ
ô
ö
ò
û
ù
ÿ
Ö
Ü
¢
£
¥
Pts
ƒ
Tryb LQ
W trybie LQ Twoja drukarka mo¿e wybraæ jedno z oœmiu
Miêdzynarodowych Ustawieñ Znaków, jedn¹ z dziesiêciu stron kodowych
oraz jedn¹ z dwóch tabel znaków: EPSON Italics i EPSON Graphics.
Miêdzynarodowe Ustawienia Znaków
Wybieraj¹c Miedzynarodowe Ustawienie Znaków z programu BJ Setup
Utility, mo¿esz drukowaæ znaki i symbole oœmiu ró¿nych krajów lub
jêzyków: Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Niemcy, Francja,
Dania, Szwecja, W³ochy i Hiszpania.
Je¿eli bêdziesz chcia³ wydrukowaæ znaki w innych jêzykach wybierz
odpowiedni¹ stronê kodow¹. Drukarka korzysta z dziesiêciu stron
kodowych: Stany Zjednoczone 437, Wielojêzyczna (£aciñska I) 850,
Portugalska 860, Kanadyjskiego francuskiego 863, Norweska 865, Turecka
857, Cyrylica (Rosyjska) 855, Europy Wschodniej (£aciñska II) 852,
Arabska 864, Grecka 869. (F126)
Gdy bêdziesz wybiera³ stronê kodow¹ do drukowania znaków i symboli w
Twoim jêzyku, pamietaj wybraæ tabelê znaków Graphics. W innym
przypadku znaki symbole pomiêdzy ASCII 128 i ASCII 255 zostan¹
zmienione na znaki Italic. O szczegó³ach na temat zalecanych ustawieñ
stron kodowych, ustawieñ znaków oraz ustawieñ tabel, przeczytasz w
Przewodniku Szybkiego Startu Drukarki w rozdziale „Uruchamianie
drukarki”.
* Wielojêzyczny oznacza, ¿e je¿eli wybierzesz t¹ stronê kodow¹ mo¿esz
drukowaæ w wiêkszoœci europejskich jêzyków. Jednak w funkcji LQ,
gdy chcesz drukowaæ jêzyki, które posiada drukarka w Ustawieniu
Znaków Miêdzynarodowych wybierz odpowiednie Ustawienie
Miêdzynarodowych Znaków oraz stronê kodow¹ 437 Amerykañska.
Ustawienia Znaków Miêdzynarodowych oraz strony kodowe s¹ wybierane
w programie BJ Setup Utility.
DODATEK B
Notatka
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
137
Poni¿sza tabela przedstawia Ustawienia Miêdzynarodowych Znaków.
Hex
Dex
0
1
2
3
SZ
Francja
Niemcy
Wielka
Brytania
4 Dania
5 Szwecja
6 W³ochy
7 Hiszpania I
8 Japonia
9 Norwegia
10 Dania II
11 Hiszpania II
12 Ameryka
£aciñska
13 Korea
64 Standardowy
23 24 40 5B 5C 5D 5E 60 7B 7C 7D 7E A3 A4 C0 DC DB DD DE E0 FB FC FD FE
35 36 64 91 92 93 94 96 123 124 125 126 163 164 192 219 220 221 222 224 251 252 253 254
# $ @[ \ ] ^ ‘
# $ à ° ç § ^ ‘
# $ § Ä Ö Ü ^ ‘
{ ¦ } ~ # $ @ [ \ ] ^ ´ { ¦ } ~
é ù è “ # $ à ° ç § ^ ´ é ù è “
ä ö ë ß # $ § Ä Ö Ü ^ ´ ä ö ë ß
£ $
# $
# ¤
# $
Pt $
# $
# ¤
# $
# $
{
æ
ä
à
“
{
æ
æ
Í
[ \
ÆØ
Ä Ö
° \
¡ Ñ
[ ¥
ÆØ
ÆØ
á ¡ Ñ
@
@
É
@
@
@
É
É
]
Å
Å
é
¿
]
Å
Å
¿
^
^
Ü
^
^
^
Ü
Ü
é
‘
‘
é
ù
‘
‘
é
é
‘
¦
ø
ö
ò
ñ
¦
ø
ø
ñ
}
å
å
è
}
}
å
å
ó
~
~
ü
ì
~
~
ü
ü
ú
£
#
#
#
Pt
#
#
#
#
$
$
¤
$
$
$
¤
$
$
@
@
É
@
@
@
É
É
[
\ ]
^ ´ {
æ
Ü é ä
^ ù à
^ ´ “
^ ´ {
Ü é æ
Ü é æ
é ´ í
Æ Ø Å ^ ´
Ä ÖÅ
° \ é
¡ Ñ ¿
[ ¥ ]
ÆØ Å
ÆØ Å
á ¡ Ñ ¿
¦
ø
ö
ò
ñ
¦
ø
ø
ñ
}
å
å
è
}
}
å
å
ó
~
~
ü
ì
~
~
ü
ü
ú
# $ á ¡ Ñ ¿ é ü Í ñ ó ú # $ á ¡ Ñ ¿ é ü í ñ ó ú
# $ @[ W ] ^ ‘ { ¦ } ~ # $ @[ W ] ^ ´ { ¦ } ~
# $ § ° ` ” ¶ ‘ © ® † ™# $ § ° ‘ ” ¶ ´ © ® † ™
Ustawienia miêdzynarodowych znaków od 8 do 13 i 64 mog¹ byæ wybrane
tylko przez u¿ycie kodu wyjœcia ESC R
Tabele znaków EPSON.
Dwie tabele znaków - tabela znaków Italics oraz tabela znaków Graphics s¹
dostêpne w funkcji LQ. Tabela znaków Italics posiada kody kontrolne w
dwuch miejscach: pomiêdzy ASCII 0 i ASCII 31 oraz pomiêdzy: ASCII
128 i ASCII 159. Dodatkowo tabela znaków Italics, znaki pomiêdzy ASCII
160 i ASCII 255 s¹ znakami kursywy znaków pomiêdzy ASCII i ASCII
127, bez znaczenia jak¹ stronê kodow¹ wybierzesz.
Tabela znaków Graphics posiada strony kodowe tylko w jednym miejscu:
pomiêdzy ASCII 0 i ASCII 31. Wszystkie inne znaki nadaj¹ siê do druku.
Znaki pomiêdzy: ASCII 32 i ASCII 126 s¹ zawsze pokazane w tabeli na
nastêpnej stronie. Znaki pomiêdzy: ASCII 128 i ASCII 255 zmieniaj¹ siê
w zale¿noœci od wybranej strony kodowej. Tabela ustawieñ Graphics
pokazana na nastêpnej stronie mo¿e byæ zastosowana gdy strona kodowa
jest ustawiona na 437 (Amerykañska).
Kody kontrolne pomiêdzy ASCII 0 oraz ASCII31 mog¹ byæ zmienione na
znaki nadaj¹ce siê do drukowania przez u¿ycie kodu kontrolnego ESC (^ .
Notatka
138
Je¿eli wybierzesz stronê kodow¹ do drukowania znaków i symboli
Twojego jêzyka, wybierz tabelê ustawieñ Graphics. W innym przypadku
znaki i symbole pomiêdzy ASCII 128 i ASCII 255 s¹ zmienione na znaki
Italics.
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
Poni¿sze tabele przedstawiaj¹ znaki Italics oraz znaki Graphics.
Tabela Znaków Italics.
DODATEK B
Tabela Znaków Graphics.
DODATEK B / Ustawienia stron kodowych oraz znaków
139
dodatek C
Podsumowanie poleceñ drukarki.
Kontrolne kody drukarki zosta³y umieszczone w ka¿dej z dwóch funkcji
kontrolnych: BJ oraz LQ. Kontrolne kody drukarki okreœlaj¹ sposób
wykonania przez ni¹ zadania drukowania. Szczegó³owe opisy komend
znajdyj¹ siê w instrukcji oprogramowania. Je¿eli chcia³byœ otrzymaæ tak¹
instrukcjê, skontaktuj siê z autoryzowanym sprzedawc¹ firmy Canon lub
biurem marketingu firmy Canon. (F 124)
Polecenia mo¿na wysy³aæ na wiele sposobów:
l
mo¿esz u¿yæ aplikacji oprogramowania aby automatycznie wstawiæ
okreœlone polecenia (np. pogrubienie, podkreœlenie, wciêcie) do
dokumentu. Oprogramowanie zazwyczaj wyœwietla symbol (np. Bdla
pogrubienia (bold)) lub zmienia wygl¹d pokazywanego tekstu aby
wskazaæ wstawione polecenia. Podczas drukowania dokumentu,
wstawione polecenia kontroluj¹ sposób drukowania danej strony. Patrz
instrukcja do oprogramowania, wysy³anie poleceñ.
l
Okreœlone polecenia mo¿na wysy³aæ bezpoœrednio do drukarki,
u¿ywaj¹c albo dyrektywy BASIC lub opcji poleceñ drukarki
znajduj¹cej siê w oprogramowaniu.
Wejœcie do inicjuj¹cego ci¹gu znaków w
programie Lotus 1-2-3.
Procedura wchodzenia do kontrolnych poleceñ drukarki w programie
Lotus 1-2-3 jest typowa dla procedur koniecznych przy oprogramowaniu
formularzy. Je¿eli u¿ywasz innego formularza, przejrzyj instrukcjê aby
upewniæ siê czy Twoje oprogramowanie wspomaga mo¿liwe ustawienia
drukarki. Chocia¿ procedura wejœcia do kodów mo¿e siê nieco ró¿niæ,
nadal musisz wejœæ do tych samych kodów.
Lista tych kodów jest zawarta w Dodatku C - Podsumowanie poleceñ
drukarki.
140
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
Przyk³ad trybu BJ.
Poni¿sza lista pokazuje, ¿e forma dziesiêtna polecenia do okreœlenia
skondensowanego tekstu wynosi 15 a forma znaku tego samego polecenia SI. Aby wejœæ do skondensowanego (17 cpi) tekstu w programie Lotus 1-23, u¿ywaj¹c funkcji BJ, zastosuj poni¿ej przedstawion¹ procedurê:
1. W programie Lotus 1-2-3 napisz \PPOS aby otworzyæ menu ustawieñ
drukarki.
2. Aby u¿ywaæ formy dziesiêtnej napisz \015, co pozwoli okreœliæ
skondensowany tekst.
Przyk³ad trybu LQ.
Przypuœæmy, ¿e pracujesz w funkcji LQ i chcesz wydrukowaæ tekst w 12
cpi. W Dodatku B znajdziesz, ¿e kod dziesiêtny dla polecenia 12 cpi
wynosi 27 77 postêpuj zgodnie z t¹ procedur¹ aby okreœliæ drukowanie 12
cpi w programie Lotus 1-2-3.
Ka¿dy numer w formie dziesiêtnej polecenia musi mieæ d³ugoœæ trzech
znaków, dlatego te¿ musisz u¿yæ najpierw zera je¿eli kod jest numerem
dwucyfrowym. Proste polecenie mo¿e wygl¹daæ tak:
\077.
1. W programie Lotus 1-2-3 napisz /Ppos aby wejœæ do menu ustawieñ
drukarki.
2. Aby wejœæ do kodu w formacie dziesiêtnym napisz \027\077. Pamiêtaj
DODATEK C
o wstawieniu zera przed numerami aby by³y one trzycyfrowe.
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
141
Podsumowanie poleceñ w funkcji BJ.
Wszystkie kody kontrolne pokazane w poni¿szych tabelach mog¹ byæ
u¿yte w funkcji BJ gdy na ekranie pojawi¹ siê litery BJ.
Uwaga
142
Z powodu ró¿nic w programach, kody: odwrotny wprowadzania - ESC J
oraz kod deselekcji drukarki - DC 3, nie sa wspomagane przez twoj¹
drukarkê. Równie¿ style znaków grafiki blokowej przy 12 cpi ró¿ni¹ siê od
normalnego drukowania Proprinter X24E.
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
Podstawowe kody kontrolne
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Polecenie zakoñczenia
Sygna³ dŸwiêkowys
Visszaléptetés
Kontrola tabulacji poziomej
NUL
BEL
BS
HT
0
7
8
9
00
07
08
09
Wykonaj przesuw o wiersz
Tabulator pionowy
LF
VT
10
11
OA
OB
Wykonaj przesuw strony
Powrót karetki
Ustawienie trybu o podwójnej szerokoœci przez liniê
Ustawienie funkcji skondensowanej (17 cpi)
FF
CR
SO
SI
12
13
14
15
OC
OD
OD
OF
Wybierz drukarkê
W³¹cz tryb 10 cpi
Anuluj funkcjê podwójnej szerokoœci
Anuluj dane
Wstaw miejsce
Usuñ znak
DC1
DC2
DC4
CAN
SP
DEL
17
18
20
24
32
127
11
12
14
18
20
7F
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Przesuñ do nastêpnej tabulacji
Przesuñ do nastêpnej tabulacji
Anuluj przez DC2
Funkcja
ASCII
W³¹cz/anuluj funkcjê podkreœlania
ESC - n
27 45 n
1B 2D n
W³acz interliniê 1/8 cala
W³¹cz interliniê 7/72 cala
Uruchom interliniê przez ESC A
Ustaw interliniê graficzn¹
ESC 0
ESC 1
ESC A
ESC 3 n
27 48
27 49
ESC 2
27 51 n
1B 30
1B 31
27 50 1B 32
1B 33 n
Ustaw pocz¹tek strony
Ustaw/anuluj automatyczny przesuw o wiersz
ESC 4
ESC 5 n
27 52
27 53 n
1B 34
1B 35 n
Wybierz ustawienie znaków 2
Wybierz ustawienie znaków 1
Wybierz tryb 12 cpi
£adowanie 24 kropkowego obrazu fontów
ESC 6
ESC 7
ESC:
27 54
27 55
27 58
1B 36
1B 37
1B 3A
n = 0 – W³¹cz/anuluj funkcjê podkreœlania
n = 1 – rozpocznij podkreœlenia
w przyroœcie n/216 cali, gdy FUNKCJA 12 jest wy³¹czona
w przyroœcie n/180 cali, gdy FUNKCJA 12 jest wy³¹czona (tryb AGM)
n = 1 do 255
n = 0: Zakoñcz automatyczny przesuw o wiersz.
n = 1: Rozpocznij automatyczny przesuw o wiersz
id = 35 lub 36
£adowanie 48 kropkowego obrazu fontów
id = 37
ESC = n1 n2 id 27 61 n1 n2 id
r1 r2 data
r1 r2 data
ESC = n1 n2 id 27 61 n1 n2 id
r1 r2 data
Ustaw interliniê takstu F 1
ESC A n
w przyroœcie n/72 cali, gdy FUNKCJA 12 jest wy³¹czona;
w przyroœcie n/60 cali, gdy FUNKCJA 12 jest wy³¹czona (tryb AGM);
n = 1 do 255
27 65 n
1B 3D n1 n2 id
r1 r2 data
1B 3D n1 n2 id
DODATEK C
Kody sekwencyjne ESCape
1B 41 n
F 1 · Po wy³¹czeniu interlinii tekstu, u¿yj kodu ESC 2 dla umo¿liwienia wykonywania odstêpu miêdzy
liniami.
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
143
Funkcja
ASCII
Ustaw tabulatory pionowo
ESC B n1…n64 NUL
n1...n64 = numery linii dla pozycji tabulacyjnych
n = 1 do 255 linii
Dziesiêtny
Szesnastkowy
0 27 66 n1..n64s 0
1B 42 n1..n64 00
1B 43 n
☞2
ESC C n
27 67 n
☞2
ESC C NUL n
27 67 0 n
Ustaw tabulatory poziome
ESC D n1…n28 NUL
27 68 n1..n28 0
1B 44 n1..n2800
Ustaw tryb uwypuklaj¹cy
Anuluj tryb uwypuklaj¹cy
ESC E
ESC F
27 69
27 70
1B 45
1B 46
Ustaw tryb podwójnego uderzenia
Anuluj tryb podwójnego uderzenia
Wybierz podzia³kê fontów i tryb drukowania
Wykonaj interliniê graficzn¹
ESC G
ESC H
ESC I n ☞3
ESC J n
27 71
27 72
27 73 n
27 74 n
1B 47
1B 48
1B 49
1B 4A n
Ustaw tryb normalnej gêstoœci grafiki
Ustaw tryb podwójnej gêstoœci grafiki.
Ustaw przejœcia do pocz¹tku nastêpnej
strony formularza ci¹g³ego.
ESC K n1 n2 data
ESC L n1 n2 data
27 75 n1 n2 data
27 76 n1 n2 data
1B 4B n1 n2 data
1B 4C n1 n2 data
ESC N n
27 78 n
1B 4E n
Anuluj przejœcie do pocz¹tku nastêpnej
strony formularza ci¹g³ego.
ESC O
27 79
1B 4F
Ustaw d³ugoœæ strony w liniach
n = liczba linii na stronie
n = 1 do 255 linii
Ustaw d³ugoœæ strony w calach
n = liczba cali dla strony
n = 1 do 255 linii
n1...n28 = kolumny dla pozycji tabulacyjnych
Anuluj drukowanie o podwójnej gêstoœci kropek
Ustawiane przez ESC E.
Liczba interlinii wynosi n/216,gdy FUNKCJA 12 jest wy³¹czona.
Liczba interlinii wynosi n/180,gdy FUNKCJA 12 jest w³¹czona.
n = 0 do 255
n = 1 do 255 linii.
F 2 Gdy maksymalna d³ugoœæ strony dla drukarki wynosi 20 cali, podczas gdy okreœlona wartoœæ jest
wiêksza ni¿ 20 cali, d³ugoœæ strony zostaje ustawiona na 20 cali.
F 3n = 0
szkic 10 cpi (funkcja domyœlna: stworzona z Gothic 10 cpi)
n=2
JakoϾ korespondencyjna 10 cpi (Courier 10 cpi)
n=3
Proporcjonalna jakoϾ korespondencyjna(Courier Proportional)
n=4
£adowanie szkicu 10 cpi.
n=6
£adowanie Jakoœci Korespondencyjnej.
n=7
£adowanie Proporcjonalnej Jakoœci korespondencyjnej.
n=8
Szkic 12 cpi (stworzony w Gothic 10 cpi).
n = 10
JakoϾ korespondencyjna 12 cpi (stworzona w Prestge 10cpi).
n = 12
£adowanie Szkicu 12 cpi ( stworzone z za³adowanego Szkicu 10 cpi).
n = 14
£adowanie Jakoœci Korespondencyjnej 12 cpi.
n = 16
Szkic 17 cpi (stworzony w Ghotic 10 cpi).
n = 18
£adowanie Jakoœci Korespondencyjnej 17 cpi ( stworzonej w Courier 10 cpi).
n = 20
£adowanie Szkicu 17 cpi (stworzone z za³adowanego Szkicu 10 cpi).
n = 22
£adowanie jakoœci Korespondencyjnej 17 cpi (stworzonej z za³adowanej Jakoœci
Korespondencyjnej 10 cpi)
n = inne: Polecenie zignorowane
• A belsõ fontok akkor kerülnek felhasználásra, ha nincs letöltött karakter.
• Fonty wewnêtrzne sa u¿ywane gdy znaki nie zosta³y za³adowane.
• Bufor/ Rozmiar Bufor z programu BJ Setup Utlity aby umo¿liwiæ ³adowanie.
• Gdy fonty 48 - kropkowe zostan¹ za³adowane a 2, 3, 10 lub 18 jest ustawione do „n”,
powstaje font z innego, aktualnego.
• Gdy font Szkic zosta³ wybrany przez u¿ycie tablicy kontrolnej drukarki, u¿ywany jest font Courier.
144
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Ustaw / anuluj rozmieszczenia proporcjonalnego.
ESC P n
27 80
1B 50 n
Deselekcja drukarki.
ESC Q n
27 81 n
1B 51 n
Ustaw wszystkie tabulatory na ustawienie
standardowe.
Ustaw tryb indeksu górnego / dolnego.
ESC R
ESC S n
27 82
27 83
1B 52
1B 53
Anuluj tryb indeksu górnego / dolnego.
ESC T
27 84
1B 54
Wybierz kierunek druku.
ESC U n
27 85 n
1B 55 n
Ustaw / Anuluj tryb podwójnej szerokoœci.
ESC W n
27 87 n
1B 57 n
Ustaw poziome marginesy.
ESC X n m
27 88 n m
1B 58 nm
Ustaw tryb podwójnej gêstoœci grafiki.
Ustaw tryb poczwórnej gêstoœci grafiki.
Ustaw jaskrawoϾ prezentacji. F 4
1B 59 n1n2 data
ESC Z n1 n2 data
ESC[@ n1 n2
m1 m2 m3 m4
ESC [K n1n2n3id
p1 p2
27 90 n1 n2 data
27 91 64 n1 n2
m1 m2 m3 m4
27 91 75 n1n2n3id
p1 p2
1B 5A n1 n2 data
1B 5B 40 n1n2
m1 m2 m3 m4
1B 5B 4B n1n2n3id
p1 p2
ESC[ T 4 0
0 0 n1 n2
ESC[\4 0
0 0 n1 n2
ESC [ g n1 n2
m data
27 91 84 4 0
0 0 n1 n2
27 91 92 4 0
0 0 n1 n2
27 91 103 n1 n2
m data
1B 5B 54 04 00
0 0 n1 n2
1B 5B 5C 04 00
0 0 n1 n2
1B 5B 67 n1 n2
m data
n = 0 Zakoñcz rozmieszczenie proporcjonalne
n = 1 Rozpocznij rozmieszczenie proporcjonalne
n = 35,36 lub 37
Anuluj przez ESC T.
n = 0 Wybierz tryb górnego indeksu.
n = 1 Wybierz tryb dolnego indeksu.
Ustaw przez ESC S.
n = 0 Wybierz drukowanie dwukierunkowe.
n = 1 Wybierz drukowanie niezorientowane (domyœlne).
n = 0 Anuluj tryb podwójnej szerokoœci.
n = 1 Rozpocznij tryb podwójnej szerokoœci.
n Okreœl lewy margines
m Okreœl prawy margines
Ustaw warunek pocz¹tkowy.
n1 bajt najbardziej znacz¹cy okreœla stronê kodow¹
n2 Bajt najmniej znacz¹cy okreœla stronê kodow¹.
Ustaw stronê kodow¹.
Zmieñ interliniê graficzn¹
Wybierz tryb graficzny du¿ej rozdzielczoœci
F Ustaw lub anuluj tryb (podwójny) jaskrawoœci prezentacji.
ASCII
DEC
HEX
ESC [ @ n1 n2 m1 m2 m3 m4
27 91 64 n1 n2 m1 m2 m3 m4
1B 5B 40 n1 n2 m1 m2 m3 m4
Parametry s¹ ustawione jak nastêpuje:
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
DODATEK C
n1 = 4, n2 = 0, m1= 0, m2 = 0
m3 okreœla wysokoœæ znaku oraz liczbê przesuwów o wiersz
m3 Przesuw o wiersz
WysokoϾ znaku
0 Bez zmian
Bez zmian
1 Bez zmian
Bez zmian
2 Bez zmian
Pojedyncza wysokoϾ
16 Normalny przesuw o wiersz
Bez zmian
17 Normalny przesuw o wiersz
Pojedyncza wysokoϾ
18 Normalny przesuw o wiersz
Podwójna wysokoœæ
32 Podwójny przesuw o wiersz
Bez zmian.
33 Podwójny przesuw o wiersz
Pojedyncza wysokoϾ
34 Podwójny przesuw o wiersz
Podwójna wysokoœæ
m4 okreœla szerokoœæ znaku.
m4 = 0 Bez zmian
m4 = 1 Pojedyncza szerokoϾ
m4 = 2 Podwójna szerokoœæ.
145
Funkcja
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Druk ci¹g³y z Listy Wszystkich Znaków
ESC\ n1 n2 data
Drukuj pojedynczy znak z listy Wszystkich znaków ESC ^
Ustaw/ Anuluj tryb nadkreœlenia
ESC _n
27 92 n1 n2 data
27 94
27 95 n
1B 5C n1 n2 data
1B 5E
1B 5F n
Wzglêdny wbudowany ruch do przodu.
ustaw drukarkê na roz³¹czenie.
27 100 n1 n2
27 106
1B 64 n1 n2
1B 6A
n = 0 Anuluj tryb nadkreœlenia
n = 1 Ustaw tryb nadkreœlenia
ASCII
ESC d n1 n2
ESC j
Kody Trybu Naprzemiennej Grafiki (AGM).
Kiedy AGM jest w³¹czony z programu BJ Set Up Utility, poni¿sze polecenia s¹ dostêpne. Gdy tryb AGM nie
zosta³ wybrany , polecenia ESC 3, ESC A oraz ESC J s¹ u¿ywane do ustawienia ró¿nych interlinii.
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Ustaw interliniê grafiki.
ESC 3 n
27 51 n
1B 33 n
Ustaw interliniê tekstu.
ESC A n
27 65 n
1B 41 n
Wykonaj interliniê grafiki
Liczba interlinii wynosi n/ 180
ESC J n
27 74 n
1B 4A n
Wybierz tryb grafiki.
ESC Fm n1 n2 data 27 42 m n1 n2 data 1B2Amn1n2data
przyrost pprzy n/180; n =1 do 255
przy n/60 cali na liniê; n = 1 do 255
n = 0 do 255
Ró¿norodne kody kontrolne.
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Wybierz font Global
ESC [ I n1n2f1f2
s1 s2 s3
FS C B m1 m2 n1
n2 data
FS CJ m n
27 91 73 n1n2f1f2
s1 s2 s3
28 67 66 m1m2n1
n2 data
28 67 74 m n
1B 5B 49 n1n2f1f2
s1 s2 s3
1C 43 42 m1m2n1
n2data
1C 43 4A m n
Ustaw grafikê na 360 dpi
Ustaw/ Wykonaj interliniê grafiki.
m = 0; ustaw interliniê na n/180
m = 4; ustaw interliniê na n/360.
Kody sekwencyjne ESCape dla drukowania w kolorze.
Gdy zainstalowany zosta³ w drukarce kartryd¿ BJ Color BC - 11e, nastêpuj¹ce polecenia kolorów s¹
dostêpne:
146
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Wybierz drukowanie w kolorze
n1 = 1, n2 = 0
m = 0, czarny (domyœlny)
m = 1, niebieski
m = 2, czerwony
m = 3, fuksyna
m = 4, zieleñ
m = 5, cyjan
m = 6, ¿ó³æ
ESC[M n1 n2 m
27 91 77 n1 n2 m 1B 5B 4D n1n2m
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
Szesnastkowy
Podsumowanie poleceñ w trybie LQ.
Wszystkie kody kontrolne pokazane w poni¿szych tabelach mog¹ byæ
u¿yte gdy drukarka jest w trybie LQ.
Podstawowe kody kontrolne.
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Polecenie zakoñczenia.
Sygna³ dŸwiêkowy
Cofnij jeden znak.
Kontrola tabulacji poziomej
NUL
BEL
BS
HT
0
7
8
9
00
07
08
09
Wykonaj przesuw o wiersz.
Kontrola tabulacji pionowej.
LF
VT
10
11
OA
OB
Wykonaj wysuw strony.
Wykonaj powrót karetki.
Ustaw tryb podwójnej szerokoœci linii.
Ustaw tryb skondensowany ( 17 cpi)
FF
CR
SO
SI
12
13
14
15
OC
OD
OD
OF
Wybierz drukarkê.
Anuluj tyrb skondensowany
DC1
DC2
17
18
11
12
Deselektuj drukarkê.
Anuluj tryb podwójnej szerokoœci.
Anuluj liniê
Wstaw miejsce.
Usuñ znak.
DC3
DC4
CAN
SP
DEL
19
20
24
32
127
13
14
18
20
7F
Przesuñ do nastêpnego tabulatora.
Przesuñ do nastêpnego tabulatora.
Anuluj przez DC2.
Ustaw przez SI. Anuluj przez ustawienie drugiego bitu do zera w kodzie ESC! n.
Sekwencyjne kody ESCape.
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Ustaw tryb podwójnej szerokoœci linii.
Ustaw tryb skondensowany
Kontroluj automatyczne pobieranie arkuszy
ESC SO
ESC SI
ESC EM n
27 14
27 15
27 25 n
1B OE
1B OF
1B 19 n
Wstaw ró¿ne tryby druku.
ESC SP n
27 32 n
1B 20 n
Wstaw ró¿ne tryby druku. F 1
Anuluj kontrolê MSB.
Ustaw pe³n¹ pozycjê druku.
Wybierz za³adowany zestaw znaków.
Wybierz ³adowanie dolne znaków.
ESC ! n
ESC#
ESC $ n1 n2
ESC % n
ESC & NUL n1 n2
r1 r2 r3 data
27 33 n
27 35
27 36 n1 n2
27 37 n
27 38 0 n1 n2
r1 r2 r3 data
1B 21 n
1Â 23
1B 24 n1 n2
1B 25 n
1B 26 00 n1 n2
r1 r2 r3 data
n = R Wysuñ papier.
n = 0-127
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
DODATEK C
Notatka
Z powodu ró¿nic w programach, kod justowania (ESC a) nie jest
wspomagany przez Twoj¹ drukarkê. Równie¿ style znaków grafiki
blokowej s¹ inne ni¿ w drukowaniu LQ - 2550.
147
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Wybierz tryb kreœlenia F 2
ESC( - n1 n2
m d1 d2
ESC ( t n1 n2
d1 d2 d3
ESC ( ^ n1 n2 data
27 40 45 3 0
1 d1 d2
27 40 45 3 0
d1 d2 d3
27 40 n1 n2 data
1B 28 2D 03 00
01 d1 d2
1B 28 2D 03 00
d1 d2 d3
1B 28 5E n1 n2 data
Przydziel tabelê znaków F 3
Drukuj dane jako znaki.
F 1 U¿ywaj wzorca bitowego (bit 0 do bit 7) liczby n, gdzie n mo¿e wynosiæ od 0 do 255,
aby ustawiæ lub anulowaæ kombinacjê jaskrawoœci i podzia³ki znaku.
Bit
1
0
0
12 cpi
10 cpi
1
PS
Anuluj
2
3
Skondensowany Uwypuklony
Anuluj
Anuluj
F 2
4
Podwójny
Anuluj
d1 okreœla pozycjê kreœlenia
d1 = 1 podkreœlenie
d1 = 2 przekreœlenie
d1 = 3 nadkreœlenie
d2 okreœla typ kreœlenia
d2 = 0 drukuj ustawienie kreœlenia przez d1
d2 = 1 pojedyncza linia ci¹g³a
d2 = 2 podwójna linia ci¹g³a
d2 = 35 pojedyncza linia przerywana
d2 = 6 podwójna linia przerywana
F 3
148
d1 okreœla po³o¿enie tabeli znaków
d1 = 0,48 Tabela 0
d1 = 1,49 tabela 1
d1 = 2,50 Tabela 2
d1 = 3,51 Tabela 3
d2 okreœla tabelê znkaów.
d2 = 0 Tabela Italics
d2 = 1 Strona kodowa 437
d2 = 3 Strona kodowa 850
d2 = 6 Strona kodowa 855
d2 = 7 Strona kodowa 860
d2 = 8 Strona kodowa 863
d2 = 9 Strona kodowa 865
d2 = 10 Strona kodowa 852
d2 = 11 Strona kodowa 857
d2 = 13 Strona kodowa 864
d2 = 15 Strona kodowa 869
d3 = 0
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
5
6
Podwójna szerokoœæ Italic
Anuluj
Anuluj
7
Podkreœ³
Anuluj
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Ustaw tryb grafiki obrazowej. F 4
Ustaw interliniê na n / 360 cali
ESC * mn1n2data
ESC + n
27 42 mn1n2data
27 43 n
1B2Amn1n2data
1B 2B n
Ustaw / anuluj tryb podkreœlania
ESC - n
27 45 n
1B 2D n
Wybierz pionowy kana³ tabulacji.
ESC / c
27 47 c
1B 2F c
Ustaw interliniê na 1/8 cala.
Ustaw interliniê na 1/6 cala.
Ustaw interliniê na 1/180 cala.
ESC 0
ESC 2
ESC 3 n
27 48
27 50
27 51 n
1B 30
1B32
1B 33 n
Ustaw tryb Italic
ESC 4
27 52
1B 34
Anuluj tryb Italic
Poszerz obszar drukowania.
Anuluj poszerzenie obszaru drukowania.
Kopijuj font ROM do RAM.
ESC 5
ESC 6
ESC 7
ESC:NUL n NUL
27 53
27 54
27 55
27 58 0 n 0
1B 35
1B 36
1B 37
1B 3A 00 n00
Ustaw jednokierunkowe drukowanie przez liniê.
Ustaw MSB na 0.
ESC =
Ustaw MSB na 1.
ESC :
zmieñ przydzia³ trybu grafiki obrazowej.
ESC ? n m
Nastaw ponownie drukaukrê
ESC @
ESC @
27 61
27 62
27 63 n m
27 64
27 60 1B 3C
1B 3D
1B 3E
1B 3F n m
1B 40
Ustaw interliniê na n/60 cala.
ESC A n
27 65 n
1B 41 n
Ustaw tabulatory pionowe.
ustaw d³ugoœæ strony w liniach.
ESC B n1..n16 NUL 27 66 n1..n16 6 0
ESC C n
27 67 n
1B 42 n1…n16 00
1B 43 n
Ustaw d³ugoœæ strony w calach.
ESC C NUL n
1B 43 00 n
Ustaw tabulatroy poziome.
Ustaw tryb uwypuklenia.
ESC D n1…n32 NUL 27 68 n1…n32 0
ESC E
27 69
1B 44 n1…n32 00
1B 45
Anuluj tryb uwypuklenia.
Ustaw tryb podwójnego uderzenia.
Anuluj tryb podwójnego uderzenia.
Wykonaj interliniê n/180 cala
ESC F
ESC G
ESC H
ESC J n
27 70
27 71
27 72
27 74 n
1B 46
1B 47
1B 48
1B 4A n
Ustaw tryb grafiki pojedynczej gêstoœci.
ESC K n1 n2 data
27 75 n1 n2 data
1B4B n1 n2 data
F 4
Tryb obrazu bitowego.
n = 0 do 255
n = 0 Anuluj auto podkreœlenie
n = 1 Ustaw auto podkreœlenie
n = 0 do 7 Wybierz kana³ tabulacji.
n = 0 do 255
Anuluj przez ESC 5.
n :Okreœla rodzaj fontu.
Inicjalizuj wszystkie ustawienia drukarki do wartoœci gdy drukarka zostaje uruchamiana.
n = 0 do 85.
n = 1 d0 127
n = 1 do 20
Anuluj przez ESC F .
n = 0 do 255.
m
0
1
2
3
4
6
32
33
38
39
40
71
72
73
Gêstoœæ Kropek (DPI)
Pionowo Poziomo
60
60
60
120
60
120
60
240
60
80
60
90
180
60
180
120
180
90
180
180
180
360
180
1440
360
2880
360
2880
27 67 0 n
Oœmiobitowy obraz normalnej gêstoœci
Oœmiobitowy obraz podwójnej gêstoœci
Oœmiobitowy obraz podwójnej szybkoœci podwójnej gêstoœci
Oœmiobitowy obraz poczwórnej gêstoœci
Oœmiobitowa grafika I CRT
Oœmiobitowa grafika II CRT
Dwudziesto cztero bitowy obraz normalnej gêstoœci.
Dwudziesto cztero bitowy obraz podwójnej gêstoœci.
Dwudziesto cztero bitowa grafika II CRT.
Dwudziesto cztero bitowy obrazpotrójnej gêstoœci.
Dwudziesto cztero bitowy obraz szeœciokrotnej gêstoœci.
Czterdziesto oœmio bitowy obraz potrójnej gêstoœci
Czterdziesto oœmio bitowy obraz szeœciokrotnej gêstoœci.
Czterdziesto oœmio bitowy obraz szeœciokrotnej gêstoœci
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
DODATEK C
Funkcja
149
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
27 76 n1 n2 data
27 77
1B4C n1 n2 data
1B 4D
Anuluj przejœcie do pocz¹tku nastêpnej strony. ESC O
Ustaw tryb 10 cpi.
ESC P
27 80
1B 50
Ustaw prawy margines.
ESC Q n
Wybierz miêdzynarodowe ustawienie znaków F 5ESC R n
Ustaw tryb indeksu górnego/dolnego
ESC S n
27 81 n
27 82 n
27 83 n
1B 51 n
1B 52 n
1B 53 0n
Anuluj tryb indeksu górnego/ dolnego.
Wybierz kierunek drukowania.
ESC T
ESC U n
27 84
27 85 n
1B 54
1B 55n
Ustaw/ anyuluj tryb podwójnej szerokoœci.
ESC W n
27 87 n
1B 57 n
Ustaw tryb grafiki podwójnej gêstoœci.
Ustaw tryb grafiki poczwórnej gêstoœci.
Ustaw wzglêdn¹ pozycjê druku.
ustaw tabulatory pionowe w kana³ach.
ESC Y n1n2 data
27 89 n1n2 data
ESC Z n1n2 data
27 90 n1n2 data
ESC \ n1 n2
27 92 n1 n2
ESC b c n1…n16NUL27 98 c n1..n16 0
1B 59 n1n2 data
1B 5A n1n2 data
1B5C n1 n2
1B62cn1..n16 00
Ustaw tryb 15 cpi.
ESC g
27 103
1B 67
Wybierz krój pisma. F 6
Ustaw lewy margines.
Ustaw /anuluj tryb rozmieszczenia
proporcjonalnego.
ESC k n
ESC l n
27 107 n
27 108 n
1B 6B n
1B 6C n
ESC p n
27 112 n
1B 70 n
Dupla sûrûségû grafikus üzemmód beállítása ESC L n1 n2 data
Ustaw tryb grafiki 12 cpi.
ESC M
Anuluj przez ESCP
Ustaw przejœcie do pocz¹tku nastêpnej strony ESC N
n = 1 do 127
Anuluj tryb 12 cpi lub 15 cpi.
n = 0 Ustaw indeks górny.
n = 1 Ustaw indeks dolny.
Anuluj przez ESC T
n =- 0 Ustaw drukowanie dwukierunkowe.
n = 1 Ustaw drukowanie jednokierunkowe.
n = 0 Anuluj tryb podwójnej szerokoœci
n =1 Ustaw tryb podwójnej szerokoœci.
c = 0 do 7. Wybierz kana³.
Anuluj przez ESC P.
n = 0: Anuluj tryb rozmieszczenia proporcjonalnego.
n = 1: Ustaw tryb rozmieszczenia proporcjonalnego.
F5 n = 0
Stany Zjednoczone
n=1
Francja
n=2
Niemcy
n=3
Wielka Brytania
n=4
Dania
n=5
Szwecja
n=6
W³ochy
n=7
Hiszpania I
n=8
Japonia
n=9
Norwegia
n = 10
Dania II
n = 11
Hiszpania II
n = 12
Ameryka £aciñska
n =13
Korea
n = 64
Standardowy
Wartoœæ jest okreœlona przez FUNKCJE 11,12 i 13.
F5 n = 0
Roman (10,12,15, 17, 20, Proporcjonalnie)
n=1
Gothic (10,12,15, 17, 20, Proporcjonalnie)
n=2
Courier (10,12,15, 17, 20, Proporcjonalnie)
n=3
Prestige (10,12,15, 17, 20, Proporcjonalnie)
n = inne
Roman
Wartoœæ pocz¹tkowa „n” jest ustawiana na tablicy kontrolnej.
150
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
Funkcja
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Wybierz styl znaków
ESC q n
27 113 n
1B 71 n
Wybierz tabelê znaków.
ESC t n
27 116 n
1B 74 n
Ustaw / anuluj tryb podwójnej wysokoœci.
ESC w n
27 119 n
1B 77 n
27 120
1B 78 n
n = 0 Normalny.
n = 1 Konturowy.
n = 2 Przyciemniony
n = 3 Konturowy z przyciemnionym
n = inne Polecenie zignorowane.
n = 0 Tabela 0 (Tabela Italics)
n = 1 Tabela 1 (Strona kodowa wybrana przez FUNKCJÊ)
n = 2 Tabela 2 (Tabela ³adowania).
n = 3 Tabela 3 (Strona kodowa wybrana przez FUNKCJÊ)
n = 0 Anuluj tryb podwójnej wysokoœci.
n = 1 Ustaw tryb podwójnej wysokoœci.
Wybierz tryb du¿ej prêdkoœci / wysokiej jakoœci. ESC x n
n = 0 Ustaw tryb szkic.
n = 1 Ustaw tryb wysokiej jakoœci.(HQ)
Kod sekwencyjny ESCape dla drukowania kolorowego.
Po zainstalowaniu w drukarce kartryd¿u BC - 11e Color, dostêpne s¹ nastêpuj¹ce polecenia koloru:
ASCII
Dziesiêtny
Szesnastkowy
Wybierz drukowanie kolorowe.
ESC r n
27 114 n
1B 72 n
n =0 Czarny
n = 1 Fuksyna
n = 2 Cyjan
n = 3 Niebieski
n = 4 ¯ó³ty
n = 5 Czerwony
n = 6 Zielony
n = inne Polecenie zignorowane.
DODATEK C
Funkcja
DODATEK C / Podsumowanie poleceñ drukarki
151
Dodatek D
Ustawienie trybu
heksadecymalnego zrzucania
Drukarka posiada funkcjê heksadecymalnego zrzucania, która polega na
drukowaniu wszystkich danych dostarczonych z g³ównego komputera, w
formie heksadecymalnej. Funkcji tej mo¿na u¿ywaæ do sprawdzenia
danych przesy³anych do druku.
Aby w³¹czyæ tryb heksadecymalnego zrzucania:
1. W³ó¿ do drukarki papier A$ lub listowy.
2. Wy³¹cz drukarkê i poczekaj a¿ g³owica powróci do swej pozycji
znajduj¹cej siê po prawej stronie.
3. Wciœnij i przytrzymaj przycisk POWER. Poczekaj, a¿ us³yszysz 5
sygna³ów dŸwiêkowych , op czym zwolnij przycisk POWER.
4. Wyœlij dane do drukarki. Wszystkie dane zostan¹ wydrukowane w
formacie heksadecymowym.
Aby wy³¹czyæ tryb heksadecymowego zarzucania:
1. Wy³¹cz drukarkê i poczekaj a¿ kartryd¿ powróci na praw¹ stronê.
2. W³¹cz drukarkê.
152
Dodatek D / Ustawienie trybu heksadecymalnego zrzucania
DODATEK E
Warunki techniczne
Warunki techniczne drukarki
Metoda drukowania:
pêcherzykowe, drukowanie strumieniowe; na ¿¹danie.
Obs³uga papieru:
Automatyczne pobieranie.
Mo¿liwoœci podajnika papieru: Wysokoœæ 3 mm lub mniej.
Papier zwyk³y: 30 arkuszy A4 i formatu listowego (75 g/ms)
1 arkusz papieru standardowego.
Koperty:
5 kopert (U.S. Commercial 10 lub European DL)
Papier powlekany:
10 arkuszy.
Foliogram:
10 arkuszy.
Papier „Black print”:
1 arkusz (pod³ó¿ arkusz zwyk³ego papieru)
Papier b³yszcz¹cy:
1 arkusz.
Papier o wysokim po³ysku:
10 arkuszy.
Papier tekstylny:
1 arkusz.
Prêdkoœæ drukowania
Prêdkoœæ drukowania BC - 10 Czarny:
Prêdkoœæ drukowania BC - 11e Kolor:
tryb HQ 2.7ppm*1
tryb HS 3.0ppm
tryb precyzyjny 0.29ppm
tryb HQ 1.7ppm
tryb HS 1.8ppm
W przybli¿eniu 0,3 - 0,8 ppm
przy pe³nym pokryciu przestrzeni
do drukowania na formacie A4*2
kierunek drukowania
Jednokierunkowy6 (lub dwukierunkowy, w zale¿noœci od formatu
danych).
SzerokoϾ druku.
Maksymalnie 8 cali
Prêdkoœæ przesuwu o wiersz
W przybli¿eniu 70 ms/liniê przy linii 1/6 vala w trybie HQ, HS.
Drukarka rezydentna.
Tryb BJ:
Tryby kontrolne
Tryb LQ:
Emulacja IBM Proprinter X24E
DODATEK E
Emulacja EPSON LQ - 2550 (drukowanie kolorowe).
Emulacja EPSON LQ - 510 (drukowanie czarno - bia³e).
Tryb rozszerzony Canon.
*1PPM = stron na minutê
*2 Szybkoœæ drukowania zale¿y od zawartoœci dokumentu.
DODATEK E / Warunki techniczne
153
Podzia³ka przesuwu
o wiersz ( w calach)
tryb BJ:
tryb LQ:
1/6, 1/8, n/60, n/72, n/180, n/216 i n/360
1/6, 1/8, n/180 és n/360 (n: programmable)
Drukowanie znaków
krój druku:
Podzia³ka:
Roman, Gothic, Courier, Prestige,Script i Draft.
tryb BJ - 10, 12, 17 cpi i PS
tryb LQ - 10, 12, 15, 17, 20 cpi i PS
Kompozycja pakietu:
36 x 48 matryca punktowa w trybie HQ
18 z 36 x 48 matryca punktowa w trybie HS.
tryb BJ - Ustawienie IBM 1,2 oraz
Lista wszystkich ustawieñ.
tryb LQ - Tabela znakó2w Italics i Graphics.
437, 850, 860, 865, 857, 855, 852, 864 i 869.
Ustawienia znaków:
Strona kodowa:
Maksymalna liczba znaków na liniê:
Tryb BJ
Tryb
10 cpi
10 cpi podwójna szerokoœæv
10 cpi skondensowany
10 cpi skondensowany o
podwójnej szerokoœci
12 cpi
12 cpi podwójna szerokoœæ
Odstêpy proporcjonalne
Tryb LQ
Tryb
10 cpi
10 cpi podwójna szerokoœæ
10 cpi skondensowany
10 cpi skondensowany o
podwójnej szerokoœci
12 cpi
12 cpi podwójna szerokoœæ
12 cpi skondensowany
12 cpi skondensowany o
podwójnej szerokoœci
15 cpi
15 cpi podwójna szerokoœæ
Odstêpy proporcjonalne
154
Podzia³ka
10.0 cpi
5.0 cpi
17.0 cpi
8.5 cpi
12.0 cpi
6.0 cpi
PS
Podzia³ka
10.0 cpi
5.0 cpi
17.0 cpi
8.5
12.0
6.0
20.0
Znak na liniê (cpl)
80.0 cpl
40.0 cpl
136.0 cpl
68.0 cpl
96.0 cpl
48.0 cpl
Ró¿ne
Znak na liniê (cpl)
80.0 cpl
40.0 cpl
136.0 cpl
cpi
cpi
cpi
cpi
68.0 cpl
96.0 cpl
48.0 cpl
160.0 cpl
10.0 cpi
15.0 cpi
7.5 cpi
PS
80.0 cpl
120.0 cpl
60.0 cpl
Ró¿ne
Drukowanie obrazów
graficznych
Format danych:
RozdzielczoϾ
manipulacje z
papierem
papier zwyk³y: maks. 30 arkuszy formatu A4, do listów, 75 g/m2
papier powlekany: maks. 10 arkuszy (HR-101 albo LC-101)
koperta: maks. 5 kopert DL albo Com 10
diapozytyw: maks. 10 arkuszy (SF-102)
klisza do druku drugiej strony arkusza: maks. 10 str. (HG-101)
papier glansowany: 1 arkusz (GP-101)
arkusz na tkaninie: 1 arkusz (FS-101)
DODATEK E / Warunki techniczne
Pionowy 8, 24 i/lub 48 - punktowy
Pozioma 60 dpi
Pozioma 120 dpi
Pozioma 180 dpi
Pozioma 240 dpi
Pozioma 360 dpi
Pozioma 720 dpi
Bufor
tryb BJ
Wejœcie bufora
34 KB (lub 2 KB)
£adowanie bufora
0 KB (lub 32KB)
tryb LQ
Wejœcie bufora
25 KB (lub 2 KB)
£adowanie bufora
0 KB (lub 23KB)
Wartoœci w nawiasach przedstawiaj¹ wielkoœci bufora gdy automatyczna
emulacja jest w³¹czona.
Interfejs
IEEE 1284 Kompatybilny Równoleg³y Interfejs.
Intefejs IrDA
Kartryd¿ BJ BC - 11e Kolor
G³owica:
Tusz:
64 wyjœcia czerni, 24 - Cyjan, fuksyna, ¯ó³æ
Czarny, Cyjan, Fuksyna, ¯ó³æ
Liczba drukowanych stron (zbiornik z czarnym tuszem)
W przybli¿eniu 30 stron w trybie HQ (przy 5% pokrycia)
Liczba wydrukowanych stron ( tusz kolorowy)
W przybli¿eniu 40 stron w trybie HQ
(przy pokryciu 7,5 % dla ka¿dego koloru).
Kartryd¿ BJ BC - 10 Czarny
G³owica:
128 Wyjœæ b¹belkowo - strumieniowych
Tusz:
Czarny
Liczba wydrukowanych znaków:
W przybli¿eniu 170 stron / kartryd¿ w trybie HQ
( przy 5% pokrycia)
Poziom ha³asu
ISO 9296
45 dB lub mniej w trybie HQ
(sw przybli¿eniu 43 dB w trybie FINE)
Œrodowisko pracy
Temperatura:
WilgotnoϾ:
Œrodowisko przechowywania: Temperatura:
WilgotnoϾ:
5 - 35 °C (41 - 95 °F)
10 - 90 % (bez kondensacji)
0 - 35 °c (0 - 95°F)
5 - 95 % RH (bez kondensacji)
ród³o zasilania
Stany Zjednoczone/ Kanada
Wielka Brytania / Australia
Europa
AC 120v 60 Hz
AC 240 V 50Hz
AC 230 v 50 Hz
Pobór energii:
Czuwanie:
Drukowanie:
Wymiary (Szer. x d³. x wys.)
300 mm (11,8 cala) x 157,6 mm (6,2 cala) x 57 mm (2,2 cala)
Waga:
W przybli¿eniu 1,4 kg (3,1 lb)
DODATEK E
5 W maksymalnie
27 W maksymalnie
DODATEK E / Warunki techniczne
155
F
Dane techniczne interfejsu
DODATEK
Interfejs równoleg³y
Jest to najczêœciej u¿ywany interfejs do komputerów osobistych, który nie
wymaga ani poleceñ ustawieniowych ani specjalnych konfiguracji z
komputerem lub drukark¹.
Typ interfejsu:
IEEE 1284 kompatybilny Interfejs Równoleg³y
Przewód interfejsu:
typ:
Os³oniêty kabel dwu¿y³owy skrêcany.
Materia³:
AWG 28 lub wiêkszy
D³ugoœæ:
Do 2, 0 m ( 6,5 stopy)
Wtyki interfejsu:
Od strony drukarki: Amenol 57 - 40 360 (lub podobny)
Od strony kabla:
Amfenol 75-30 360 (lub podobny).
Interfejs IrDA
Z powodu jego prostoty i wszechstronnoœci, Interfejs IrDA kontrolowany
przez asocjacjê danych w paœmie promieniowania podczerwonego, bardzo
szybko zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ wœród u¿ytkowników
komputerów osobistych.
Typ interfejsu:
SzybkoϾ Transmisji danych
K¹t skutecznoœci
Dystans skutecznoœci
156
DODATEK F / Dane techniczne interfejsu
IrDA - SIR 1.0 Kompatybilny
Maksymalna 115,2 kbps
+/- 15 °
Maksymalnie 1.0 m (3,2 stopy)
OBJAŒNIENIA
AC
Pr¹d zmienny - rodzaj pr¹du elektrycznego dostêpu w gnieŸdzie œcianowym.
AGM (Alternate graphics Mode)
Tryb grafiki dostêpu naprzemiennego. Dostêpu w trybie BJ dla emulacji IBM
Proprinter X24E.
Aplikacje oprogramowania
Oprogramowanie przygotowane do okreœlonej funkcji lub zestawu funkcji.
Przyk³adami aplikacji s¹: przetwarzanie tekstów, przygotowanie grafiki i
formularzy kalkulacyjnych. Programatorzy opracowuj¹cy programy
aplikacyjne w³¹czaj¹ do nich napêdy drukarki wspomagaj¹ce ró¿nego rodzaju
drukarki.
ASCII
Standardowy Amerykañski Kod Wymiany Informacji. Zbiór definicji dla
kompozycji bitowej znaków i symboli. ASCII okreœla 128 symboli, u¿ywaj¹c
7 bitów binarnych i 1 bitu parzystego.
Bajt
Jednostka oœmiu bitów. Bajt w przybli¿eniu jest równy znakowi.
BinarnoϾ
System liczbowy sk³adaj¹cy siê z dwu cyfr (0 i 1).
Bit
Skrót od „binary digit” (cyfra binarna). Elementarna jednostka cyfrowej
informacji. Zapisywano jako 1 lub 0.
Blat
Czêœæ drukarki trzymaj¹ca papier blisko g³owicy podczas nak³adania
atramentu.
W tym trybie drukarka u¿yw kroju pisma okreœlonego przez program BJ Setu
Utility, Niemniej jednak g³ówny komputer wysy³a polecenia drukowania
kolejnego fontu.
OBJAŒNIENIA
Blokada fontu.
OBJAŒNIENIA
157
Bufor ³adowania
Miejsce w pamiêci drukarki przechowuj¹ce za³adowane informacje o fontach.
Bufor wejœciowy
Miejsce w pamiêci drukarki zawieraj¹ce dane wys³ane do komputera.
Bufor
Chwilowe miejsce przechowywania, znajduj¹ce siê w pamiêci komputera lub
drukarki, gdzie przechowywane s¹ dane o wejœciu lub wyjœciu, do momentu
ich przetworzenia.
Centronics
Standardowy interfejs dla równoleg³ego przesy³ania danych. W tej drukarce
znajduje siê kompatybilny równoleg³y interfejs IEEE 1284.
Charakterystyki fontów
Charakterystyki fontów okreœlaj¹ wygl¹d drukowania fontu. W sk³ad
charakterystyki wchodz¹: kierunek ustawienia, wysokoœæ znaku, styl, stpieñ
gêstoœci drukowania oraz krój pisma.
CMYK
Skrót od „Cyan, Magneta, Yellow, blacki” (cyjan, Fuksyna, ¯ó³æ, Czerñ) cztery kolory u¿ywane w standardowym trybie kolorowym przemys³u
drukarskiego.
Comercial 10 (COM10)
Popularny rozmiar kopert: 9,5 x 4,1 cala lub 241 x 105 mm.
CPI (Characters per line = iloœæ znaków na liniê)
Jednostka miary wskazuj¹ liczbê wydrukowanych znaków na liniê.
CPS (characters per second = iloœæ znaków na sekundê)
Jednostka miary wskazuj¹ca szybkoœæ drukarki.
Czerñ mieszana
Kolor powsta³y przez zmieszanie Cyjanu, ¯ó³ci i fuksyny, który na wydruku
jest prawie czarny.
dB
Poziom decybeli (jednostka natê¿enia dŸwiêku) wstawiony dla szumu w tle.
dpi (dots per inch = punkt na cal)
Jednostak miary okreœlaj¹ca rozdzielczoœæ drukarki. Standardowa
rozdzielczoϾ dla Twojej drukarki wynosi 360 dpi w trybie HQ. W trybie
wyg³adzania, mo¿na osi¹gn¹æ rozdzielczoœæ do 720 x 360 dpi.
158
OBJAŒNIENIA
Drukarka atramentowa
Drukarka bezuderzeniowa wyrzucaj¹ca atrament na papier, tworz¹c znaki.
Drukarka ta jest specjalnym rodzajem drukarek atramentowych pêcherzykowo-strumieniow¹.
Drukarka bezuderzeniowa
Drukarki takie jak pêcherzykowo-strumieniowe, atramentowe, termiczne i
laserowe tworz¹ce znaki sposobami innymi ni¿ wybijanie na papierze.
Drukarki te pracuj¹ znacznie ciszej ni¿ drukarki z matryc¹ punktow¹ i
uformowanymi znakami. Twoja drukarka jest drukark¹ bezuderzeniow¹
Drukarka Bubble Jet
Drukarka atramentowa, która ogrzewa atrament do punktu wrzenia w jej
wyjœciu i tworzy pêcherzyki. Gdy pêcherzyk ten powiêksza siê nie ma w
wyjœciu miejsca dla atramentu, który przez to zostaje na³o¿ony na papier.
Fabryczne ustawienia „default”
Ustawienie te zosta³o wybrane dla drukarki w fabryce. Ustawienia te s¹
u¿ywane, chyba zê zast¹pisz je wysy³aj¹c sekwencje unikowe.
Font rezydentny
Font wbudowany w drukarkê, w przeciwieñstwie do tego który musi byæ
za³adowany z komputera. Fonty rezydentne s¹ przechowywane w pamiêci
ROM.
Font rozmieszczony proporcjonalnie (font PS)
Font którego ka¿dy znak posiada iloœæ miejsca proporcjonaln¹ do jego
rozmiaru: mniej dla „i” a wiêcej dla „w”.
Font typu True Type
Skalarna technologia fontów wbudowana w program Microsoft Windows 95
i inne. Oferuje taki sam wygl¹d fontu na ekranie monitora i na wydruku.
Font wewnêtrzny
S¹ to fonty stale przechowywane w drukarce.
Zamkniêty zbiór znaków tego samego rozmiaru i stylu i szczególna
implementacja kroju pisma. Na przyk³ad, rozmiar 12, styl „Courier bold”.
Grafika
Pisana, drukowana lub elektronicznie wyœwietlony symbol lub rysunek.
Równie¿ znaki lub tekst, które zosta³y wygenerowane przez komputerowy
program aplikacji graficznych.
OBJAŒNIENIA
OBJAŒNIENIA
Font
159
Indeks dolny
Jeden lub wiêcej znaków drukowanych poni¿ej linii normalnego druku. Patrz
równie¿ Indeks górny.
Indeks dolny
Jeden lub wiêcej znaków drukowanych powy¿ej linii normalnego druku. Patrz
równie¿ Indeks górny.
Interfejs
Po³¹czenie dwóch urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹ce komunikacjê. Drukarka posiada
interfejs równoleg³y, który jest kompatybilny z komputerami IBM i innymi
komputerami osobistymi.
IrDA
(Infrared Data Association - asocjacja danych w paœmie promieniowania
podczerwonego)
Standardowa komunikacja bezprzewodowa. Drukarka posiada IrDA 1.0
pozwalaj¹ce na maksymalny przesy³ danych rzêdu 115,2 kbps.
Karetka drukarska
Ruchoma czêœæ trzymaj¹ca kartryd¿ drukarski.
Kartryd¿ BJ
Kartryd¿ drukarki sk³ada siê z: zestawu z g³owic¹ drukarsk¹ i zbiornika z
tuszem. Kartryd¿ ten sprawia, ¿e obs³uga i utrzymanie drukarki jest bardzo
prosta.
KB
Patrz kilobajt
Kierunek ustawienia strony.
Kierunek druku na stronie. Drukowanie wzd³u¿ szerokoœci strony nazywa
siê drukowaniem o orientacji pionowej. Drukowanie wzd³u¿ d³ugoœci strony
nazywa siê drukowaniem o orientacji poziomej.
Kilobajt (KB)
Jednostka miary, reprezentuj¹ca liczbê binarn¹ 1024, u¿ywana do okreœlenia
iloœci pamiêci drukarki lub komputera w tysi¹cach bajtów.
Kod kontrolny
Specjalne dane okreœlaj¹ce funkcje drukarki nie zwi¹zane z drukowaniem,
takie jak: przesuw o wiersz, powrót karetki. na liœcie ASCII kody kontrolne
s¹ reprezentowane przez dziesiêtne liczby 0 - 31, 127, 128, 159 i 255.
Kolory addytywne.
Trzy podstawowe kolory (czerwony, zielony, niebieski) czêsto skracane do
RGB (red, green, blue). Podczas mieszania w procesie addytacji przy ró¿nych
160
OBJAŒNIENIA
intensywnoœciach na kolorowym monitorze, mog¹ byæ u¿yte do stworzenia
szerokiej gamy kolorów.
Kolory subtraktywne
Trzy podstawowe kolory (cyjan, ¿ó³æ, fuksyna) przez po³¹czenie w procesie
subtraktywnym odbijaj¹ œwiat³o okreœlonego koloru.
Komputer g³ówny
Komputer pod³¹czony do drukarki, który mo¿e byæ u¿yty jako napêd drukarki,
gdy jest ona bezpoœrednio pod³¹czona.
Konfiguracja
Okreœlenie pewnych ustawieñ drukarki pozwalaj¹cych drukarce w³aœciwie
komunikowaæ siê z komputerem.
Krój pisma
Styl znaków. Na przyk³ad, kroje pisma: Courier, Script, Roman maj¹ inny
styl znaków.
£¹cznik interfejsu
Drukarka posiada jeden równoleg³y ³¹cznik interfejsu, który znajduje siê tylnej
czêœci drukarki. Przewód przy³¹czaj¹cy komputer do drukarki jest tutaj
pod³¹czony.
³adowanie
³adowanie odnosi siê do procesu transferowania fontów, przechowywanych
na dyskietkach, z komputera do pamiêci drukarki. Te transferowane fonty
mog¹ byæ przechowywane w drukarce do momentu a¿ zostanie wy³¹czona.
Lista ASCII
Lista wspó³uzale¿niaj¹ca kody ASCII z okreœlonymi funkcjami kontrolnymi
lub znakami alfanumerycznymi. Patrz kod kontrolny.
lpi (lines per inch - iloϾ linii na cal)
Miara u¿ywana do okreœlenia liczby linii wydrukowanych w pionowym calu.
Wiêkszoœæ drukowania odbywa siê przy 6 lub 8 lpi.
Wzorzec punktów tworz¹cy matrycê, u¿ywany do tworzenia
alfanumerycznych, przestankowych i specjalnych znaków. Matryca jest
opisana przez liczbê rzêdów i kolumn, które posiada, np. 9 x 12 (108 komórek).
Napêd drukarki
Oprogramowanie wysy³aj¹ce do drukarki instrukcje drukowania. Napêd
drukarki przechowuje atrybuty drukarki oraz k0ody, które program musi
przes³aæ aby mieæ dostêp do tych atrybutów.
OBJAŒNIENIA
OBJAŒNIENIA
matryca punktowa
161
Nasycenie
Wartoœæ nasycenia barwy. Im dalej okreœlony odcieñ barwy odchodzi od
œrodka ko³a kolorów, tym bardziej jest on nasycony.
Odcieñ barwy
Kolor w ca³ej gamie kolorów, na przyk³ad: czerwony, zielony i fiolet.
Orientacja pozioma
Orientacja pozioma dotyczy drukowania wzd³u¿ ca³ej d³ugoœci strony, w
przeciwieñstwie do orientacji pionowej dotycz¹cej drukowania wzd³u¿
szerokoœci strony. Okreœlenie poziome odnosi siê do widoków
krajobrazowych, które s¹ przewa¿nie poziome.
Os³ona g³owicy drukarskiej
Funkcja automatycznej ochrony g³owicy drukarskiej przed wysuszeniem lub
zabrudzeniem w kurzu.
Papier formatu A4
Rozmiar papieru: 8,3 cala x 11,7 cala lub 210 mm x 297 mm. Drukarka ta
akceptuje format A4.
Papier formatu listowego
Papier o wymiarach 8,5 x 11 cali. Format ten jest akceptowany przez nasz¹
drukarkê
Papier formatu standardowego.
Papier o wymiarach: 8,52 x 14 cali. Format ten jest akceptowany przez nasz¹
drukarkê.
PC
Komputer osobisty
Pó³ton
Odcieñ szaroœci lub kolorów wytworzonych przez odwzorowanie punktów
przeznaczonych do druku. Dla drukowania kolorowego, ró¿ne kolory punktów
atramentowych s¹ rozmieszczone blisko siebie aby stworzyæ wra¿enie innych
kolorów.
Pocz¹tek strony (TOF)
Pozycja drukowania znajduj¹ca siê na pocz¹tku nowej stronie.
Podzia³ka
Dotyczy iloœci znaków na cal, które mo¿na wydrukowaæ przy u¿yciu fontu
sta³ego.
162
OBJAŒNIENIA
Pojemnik z kartryd¿em
Czêœæ trzymaj¹ca kartryd¿ drukarki.
Polecenie drukarki
Polecenie drukarki jest równie¿ nazywane sekwencj¹ uniku. Odnieœ siê do
definicji Sekwencji unikowej.
Polecenie
Instrukcja, która ka¿e drukarce wykonywaæ okreœlon¹ funkcjê. Polecenia s¹
przesy³ane z g³ównego komputera do drukarki przez przewód intefejsu, gdy
drukarka jest przy³¹czona.
Ponowne ustawienie (reset)
Sposób aby pozbyæ siê problemów z drukowaniem. Ustaw ponownie drukarke
przez wy³¹czenie i w³¹czenie drukarki.
Port interfejsu
Drukarka posiada jeden kompatybilny równoleg³y interfejs IEEE 1284
znajduj¹cy siê w tylnej czêœci drukarki. Pod³¹czasz do tego portu przewód
³¹cz¹cy komputer z drukark¹.
Poziom ha³asu
Patrz dB
Pozycja podstawowa
Termin ten dotyczy pozycji g³owicy drukarskiej, gdy znajduje siê w stanie
spoczynku po prawej stronie blatu drukarki. W tej pozycji g³owica jest
os³oniêta co zapobiega jej wysychaniu. G³owica opuszcza pozycjê
podstawow¹ w momencie rozpoczêcia drukowania, lub gdy wciœniesz
przycisk CARTRIDGE aby usun¹æ kartryd¿.
Prawdziwa czerñ
Przeciwieñstwo „mieszanej czerni”, prawdziwy czarny kolor otrzymywany
na wydruku przez u¿ycie czarnego atramentu.
Przestrzeñ przeznaczona do drukowania
OBJAŒNIENIA
Miejsce na arkuszu papieru na którym drukarka mo¿e wydrukowaæ tekst lub
grafikê. Przestrzeñ przeznaczona do drukowania jest mniejsza ni¿ papier.
Przesuw o wiersz
Funkcja drukarki przesuwaj¹ca papier o jedn¹ liniê.
Przesuw papieru
Dotyczy wk³adania papieru do drukarki.
OBJAŒNIENIA
163
Przewód interfejsu
Przewód u¿ywany do pod³¹czenia drukarki z komputerem.
PS
W tej instrukcji PS oznacza „proportionally spaced - proporcjonalny odstêp”,
a nie „Post Scriptum”
RAM
(Random Access Memory- pamiêæ o dostêpie bezpoœrednim)
Pamiêæ drukarki u¿ywana do tymczasowego przechowywania informacji,
które chcesz wydrukowaæ oraz do ³adowania fontów.
RGB
Skrót od Red (czerwony), Green (zielony), Blue (niebieski) - trzech
podstawowych kolorów u¿ywanych w procesie addytacji do formowania
szerokiej palety kolorów.
ROM
(Read Only Memory - pamiec sta³a)
Nie mo¿esz zmieniæ pamiêci drukarki. Gdy drukarka jest wy³¹czona pamiêæ
ROM pozostaje nienaruszona. W tej drukarce, ustawienie standardowe i fonty
rezydentne s¹ przechowywane w pamiêci ROM.
Równoleg³y interfejs
Interfejs, który przesy³a wiele bitów jednoczeœnie (zazwyczaj w segmentach
jednobitowych). Twoja drukarka posiada wbudowany równoleg³y interfejs
typu Centronics. Patrz równie¿ Port interfejsu.
RozdzielczoϾ
Gêstoœæ punktów dla ka¿dego urz¹dzenia wyjœciowego. Wyra¿ona w
punktach na cal (dpi). Niska rozdzielczoœæ powoduje niewyraŸny wygl¹d
znaków i grafiki. Wy¿sza rozdzielczoœæ to g³adkie krawêdzie i zaokr¹glenia
oraz podobieñstwo do tradycyjnego kroju pisma. Ta drukarka mo¿e drukowaæ
uzyskuj¹c rozdzielczoœæ 360 dpi. Gdy zobaczysz podan¹ wartoœæ
rozdzielczoœci, zauwa¿ ¿e najpierw podana jest wartoœæ rozdzielczoœci
poziomej a potem pionowej. Na przyk³ad, taki zapis: 720 x 360 dpi oznacza
720 punktów poziomo i 360 pionowo. Maksymalna rozdzielczoœæ 720 x 360
dpi mo¿e byæ uzyskana z kartryd¿em BJ BC-10 podczas dzia³ania funkcji
wyg³adzania.
Rozmiar punktowy
Wysokoœæ znaku jest wyra¿ona w punktach; jeden punkt to 1/72 cala. Na
przyk³ad, ten tekst zosta³ wydrukowany przy u¿yciu czcionki 10 punktowej.
Rozmieszczanie proporcjonalne
Rozmieszczanie znaków zgodnie z szerokoœci¹ ka¿dego znaku. To zmienne
rozmieszczanie znaków zmniejsza odstêpy i sprawia, ¿e tekst jest bardziej
czytelny.
164
OBJAŒNIENIA
Rozmieszczenie
Wszystkie fonty s¹ rozmieszczane wed³ug sta³ego wzorca lub
proporcjonalnego. U¿ywaj¹c rozmieszczenia sta³ego, wszystkie komórki
znaków s¹ tej samej szerokoœci. U¿ywaj¹c rozmieszczenia proporcjonalnego
wszystkie komórki znaków s¹ zale¿ne od rozmiaru znaku.
Rozsiewanie
Metoda wykorzystuj¹ca kolorowe punkty do wytwarzania szerokiej gamy
kolorów.
Rozwi¹zywanie problemów
Polega na pokonywaniu problemów zwi¹zanych z procesem drukowania. W
poni¿szej instrukcji przyjêto metodê przeanalizowania listy symptomów i
porad na rozwi¹zanie tych problemów.
Sekwencje unikowe
Polecenia zaczynaj¹ce siê znakiem unikowym, które s¹ u¿ywane do
kontrolowania drukarki. Po nie nadaj¹cym siê do druku znaku unikowym
nastêpuje seria liter i cyfr zwieraj¹ca instrukcje dla drukarki.
Skala szaroœci.
Ró¿ne odcienie bilei i czerni jako rezultat ró¿nego rodzaju natê¿enia czarnego
tuszu.
Sta³a podzia³ka odstêpu
Równy odstêp dla ka¿dego znaku z tego samego ustawienia. Podczas
drukowania sta³a podzia³ka odstêpu, ka¿dy znak, w¹ski lub szeroki, zjamuje
tak¹ sam¹ iloœæ miejsca.
Sta³y odstêp fontów.
Font, w którym wszystkie znaki zajmuj¹ tak¹ sam¹ iloœæ miejsca. Litera „i”
zajmuje tak¹ sam¹ iloœæ miejsca co litera „w”.
Strona kodowa.
Styl pisma
Okreœla wygl¹d kroju pisma: ukoœny (italic) lub pionowy.
Szesnastkowy
Liczby o podstwie 16. U¿ywane s¹ cyfry 0 - 9 i A, B, C, D, E, ,F... Czêsto
u¿ywane w oprogramowaniu i oznaczone jako „hex”
OBJAŒNIENIA
OBJAŒNIENIA
Zestaw 256 deseni graficznych (znakó) zwi¹zanych z unikalnymi wartoœciami
kodu od 0 do 255. Drukarka wspomaga 10 stron kodowych - 437, 850, 803,
865, 860, 857, 855,852 , 864 i 869 w celu u¿ywania 10 ró¿nych jêzyków.
165
Tryb BJ
Tryb kontrolny drukarki, w którym drukarka emuluje IBM Proprinter X24E.
Tryb drukowania
Ustawienie trybu drukowania okreœla sposób dzia³ania drukarki. Ustaw tryb
drukowania zgodnie z rodzajem drukowania jakie chcesz przeprowadziæ oraz
rodzajem materia³ów jakich chcesz u¿yæ. Istniej¹ trzy tryby drukowania: HQ
(High Quality - wysokiej jakoœci), HS (High Speed - du¿ej szybkoœci) oraz
tryb typu FINE.
Tryb du¿ej prêdkoœci (HS)
Jeden z trybów drukowania dostêpny w tej drukarce. Prêdkoœæ drukowania
wynosi 434 cps przy 10 cpi.
Tryb kontrolny drukarki
Ta drukarka posiada dwa tryby kontrolne: LQ i BJ. Tryb kontrolny drukarki
okreœla funkcje wspomagane przez drukarkê.
Tryb LQ
Tryb kontrolny drukarki, w którym drukarka emuluje drukarkê EPSON LQ2550. Drukowanie kolorowe jest mo¿liwe tylko w tym trybie.
Tryb skali tekstu
Tryb zmniejszaj¹cy interliniê przez czynnik 14/15 (od 62 linii na stronê do
66 linii na stronê, je¿eli interlinia jest ustawiona na 6 linii na cal). Zapewnia
to kompatybilnoœæ z oprogramowaniem, który zak³ada, ¿e 66 linii nie zmieœci
siê na stronie.
Tryb szesnastkowy sk³adowania
W drukarce, tryb u¿ywany do drukowania lub poleceñ wysy³anych z
g³ównego komputera. S¹ to informacje przydatne do uruchomienia
programów.
Tryb tekstu
Drukarka jest w trybie tekstu podczas drukowania tekstu.
Tryb wysokiej jakoœci (HQ)
jeden z trybów drukowania dostêpnej w tej drukarce. Prêdkoœæ drukowania
wynosi 346 cps przy 10 cpi.
Ustawienie „default” (standardowe)
Ustawienie drukarki wybrane w fabryce i na sta³e zapisane w pamiêci ROM.
Jest to ustawienie, które drukarka zak³ada, chyba ¿e wprowadzisz nowe
informacje. Na przyk³ad, tryb kontrolny „default” drukarki tej to tryb BJ.
Wbudowane polecenia drukrki.
Polecenia drukrki wpisane bezpoœrednio przez u¿ytkownika na plik
166
OBJAŒNIENIA
oprogramowania aby poleciæ drukarce zmianê jej charakterystyki np. zmianê
czcionki lub podkreœlenia tekstu.
Wysuw strony
Funkcja drukarki automatycznie wysuwaj¹ca aktualnie stronê i
przygotowuj¹ca drukarkê na przyjêcie nastêpnej strony.
Wzorzec falisty
Jeden z dwóch rodzajów wzorca próbnego, który mo¿e wydrukowaæ ta
drukarka. W tym rodzaju wszystkie znaki s¹ wydrukowane w powtarzaj¹cym
siê wzorze w foncie domyœlnym i podzia³ce (okreœlonej w ustawieniu
standardowym).
Zaciêcie papieru
Papier zatrzyma³ siê w drukarce. Gdy pojawi siê zaciêcie papieru na ekranie
bêd¹ wyœwietlane na zmianê „E” i „1”. Musisz usun¹æ zaciêty papier z
drukarki, aby kontynuowaæ dalsze drukowanie.
Zestaw baterii.
Zestaw baterii NiMH (Nikiel - Metal Wodorek) NB - 300 jest dostêpny dla
wersji BJC - 80. Zestawu tego u¿ywa siê razem z przenoœnym zestawem NK
- 300.
Zestaw znaków.
kompletna kolekcja znaków i symboli tworz¹ca wszystkie elementy jêzyka
lub dziedziny (np. matematyka), w tym znaki przestankowe i cyfry, wraz z
odpowiedzialnoœci¹ wzajemnie jednoznaczn¹ do kodó ASCII 00h - 7Fh
(heksadecymalny). drukarka u¿ywa tych znaków do okreœlenia procesu
drukowania i dzia³añ nie zwi¹zanych z drukowaniem po otrzymaniu danych
z g³ównego komputera.
Znak
Ka¿dy szeroko pojmowany symbol, który mo¿e przekazywaæ okreœlone
informacje. Niektóre znaki, jak np. litery, cyfry, znaki przystankowe mo¿na
wydrukowaæ.
Znak unikowy.
OBJAŒNIENIA
Znak nie przeznaczony do drukowania, u¿ywany do wskazania drukarce, ¿e
nap³ywaj¹ce dane s¹ sekwencj¹ ESCape (unikow¹).
OBJAŒNIENIA
167
Indeks
B
b³êdy
atrament szybko siê wyczerpuje, 111
brzêczyk, 107, 107
czas oczekiwania urz¹dzenia, 123
druk jest rozmazany i nie wyraŸny, 110
drukarka nie drukuje, 110
drukarka nie odpowiada, 111
drukowanie kolorowe, 119
drukowanie poza arkuszem, 122
drukowanie przebiega zbyt wolno, 120
dziwny wygl¹d znaków, 121
g³owica przesuwa siê lecz nie
drukowanie nie zachodzi, 111
kartryd¿ stoi w miejscu, 115
kolory niewyraŸne, nierówne, 119
kontrolka b³êdu, 106, 107
koperty wchodz¹ nie odpowiednio, 113
nie mo¿na w³o¿yæ specjalnych
materia³ów drukarskich, 114
nieprawid³owoœæ fontu, 123
nieprawid³owoœæ kolorów, 120
nierówne drukowanie, 118
papier nie jest równo pobierany, 113
papier nie jest wysuwany, 114
papieru nie mo¿na w³o¿yæ, 112
pobieranie kilku arkuszy
jednoczeœnie, 112
przerwy podczas drukowania, 116
s³aba jakoœæ druku, 116, 118, 121
znaki wydrukowane nie pokrywaj¹ siê
ze znakami na ekranie, 121
blat
czyszczenie, 96
C
CMYK
definicja, 75
czarno-bia³e
drukowanie, 66
czêœci dodatkowe
lista, 11
czyszczenie d³ugie
g³owica drukarska, 97
czyszczenie g³owicy drukarskiej
przycisk RESUME, 20
czyszczenie
blat, 96
drukarka, 95
168
Indeks
g³owica drukarska, 97
rolki drukarki, 99
DOS
napêd drukarki, 37
tryby emulacji, 37
Druk demonstracyjny
wzorzec próbny, 53
drukarka
czyszczenie, 95
dane techniczne, 151
pod³¹czanie do g³ównego komputera, 21
podsumowanie poleceñ, 138
przechowywanie, 103
przygotowanie do podró¿y, 102
testowanie, 36
transportowanie, 103
w³¹czanie / wy³¹czanie, 26
zaciêcia papieru, 108
drukowanie kolorowe
ograniczenia, 74
wydrukowane a wyœwietlone na ekranie, 75
drukowanie próbne
patrz „wzorce drukowania próbnego”, 36
drukowanie
czarno-bia³e, 66
drukowanie demonstracyjne, 52
drukowanie kolorowe, 73
drukowanie próbne, 50
kolor i jego koszty, 77
kolor, 66
pos³ugiwanie siê, 39
problemy z jakoœci¹, 115
prze³¹czanie kolorowe / czarno-bia³e, 67
rozpoczynanie, 39
tryb heksadecymalny (szesnastkowy), 50
ustawienia drukarki, 54
wzorzec falisty, 54
wzorzec fontu, 55
wzorzec kratkowy, 55
E
eksploatacja
czêœci dodatkowe, 11
emulacja
DOS, 38
foliogramy CF-102
materia³y13
wk³adanie z u¿yciem dodatkowego arkusza,
42
wk³adanie, 42
G
g³owica drukarska
czyszczenie „d³ugie”, 97
czyszczenie „krótkie”, 97
czyszczenie, 97
zbiornik z czarnym tuszem, 28
zbiorniki z kolorowym tuszem, 27
g³owica skanerowa
opis opcji, 12
Gniazdo wtyczki AC
funkcja, 18
I
instalacja
rêczny prowadnik papieru, 49
interfejs IrDA
dane techniczne, 154
drukarka, 21
komunikacja bezprzewodowa, 21
ograniczenia, 23
opisany, 22
po³o¿enie, 18
u³o¿enie, 22
ustawianie, 22
Windows 3.1, 23
Windows 95, 23
interfejs równoleg³y
dane techniczne, 154
drukarka, 21
K
Kartryd¿ atramentowy BCI-10 Czarny
opisany, 11
wk³adanie g³owicy drukarskiej, 27
wymiana, 79
Kartryd¿ atramentowy BCI-11 Kolor
opisany, 11
wnêtrze g³owicy drukarskiej, 27
wymiana, 79
Kartryd¿ atramentowy BCI-11e Kolor
opisany, 11
szczegó³owy opis, 27
wk³adanie g³owicy drukarskiej, 84
wymiana, 79, 81
Kartryd¿ BJ BC-10 Czarny
czarny kartryd¿, 9
opisany, 12
szczegó³owy opis, 28
wk³adanie g³owicy drukarskiej, 84
wyg³adzanie, 9
wymiana, 82
kartryd¿ drukarski BJ
wymiana, 86, 87
kartryd¿ drukarski
instalacja, 27, 29
usuwanie os³ony i taœmy, 31
wk³adanie do drukarki, 32
wskazówki przed u¿yciem, 28, 29
wybór, 27
wyjmowanie z opakowania, 31
wymiana zu¿ytego kartryd¿u, 78
wymiana, 86
zamiana kartryd¿y, 66
Kartryd¿ Skanerowy „Color Image”
patrz „kartryd¿ skanerowy”, 88
kartryd¿ skanerowy
instalowanie, 88, 90
usuwanie, 88, 92
kartryd¿
patrz „kartryd¿ drukarski”, 27
kolor
CMYK, 75
dostrajanie do drukarki, 76
drukowanie, 66
metoda RGB, 75
metody ekonomiczne, 77
problemy z drukowaniem, 119
ustawianie monitora, 76
komunikacja bezprzewodowa
interfejs IrDA, 10
kontrolka ERROR
funkcja, 20
œwiecenie i miganie, 106, 107
kontrolka POWER
funkcja, 19
koperty
dane, 125
wk³adanie, 46
wymiary, 41
L
³¹cznik interfejsu równoleg³ego
funkcja, 18
lokalizacja
ostrze¿enia, 16, 17
wybór, 16
Lotus 1-2-3
wchodzenie do sekwencji ESCape
(unikowych), 138
Indeks
F
Indeks
169
M
materia³y drukarskie
dane techniczne, 125
foliogramy CF-102, 13
koperty, 41
obs³uga, 41
papier kolorowy BJ LC-101, 13
papier o wysokim po³ysku HG-101, 14
papier po³yskowy typu „Photo Glossy” Gp201, 14
papier tekstylny, 14
papier typu „Back Print” BF-102, 13
papier typu „Bubble Jet” LC-301, 13
problemy z wprowadzaniem, 114
prowadnik rêczny, 48
przechowywanie, 41
ustawianie drukarki, 42
wk³adanie, 42
wybór, 73
materia³y
patrz „materia³y drukarskie”, 13
mo¿liwoœæ przenoszenia
zestaw przenoœny NK-300, 14
N
napêd drukarki
DOS, 37
lista napêdów programu DOS, 38
Windows 3.1, 37
Windows 95, 37
wybieranie napêdu z programu DOS, 37
naprawa b³êdu
przycisk RESUME, 20
P
papier „Bubble Jet LC-301”
opisany, 13
papier kolorowy BJ LC-101
opisany, 13
wk³adanie, 42
Papier o wysokim po³ysku HG-101
Papier o wysokim po³ysku HG-101, 14
wk³adanie z podk³adaniem tylnego arkusza,
42
wk³adanie, 42
Papier po³yskowy GP-201
wk³adanie, 42
materia³y drukarskie, 14
Papier tekstylny FS-101
wk³adanie, 42
Papier typu „Back Print” BF-102”
materia³y drukarskie, 13
wk³adanie z podk³adaniem dodatkowego
170
Indeks
arkusza, 42
wk³adanie, 42
papier
dane techniczne, 125
mo¿liwoœci podajnika arkuszy, 10
papier nie wysuwa siê, 114
patrz równie¿ „materia³y drukarskie”, 13
wk³adanie, 34, 42
wybieranie zwyk³ego papieru, 40
pobieranie papieru
przycisk RESUME, 20
podajnik arkuszy
funkcja, 17
podró¿owanie
przygotowanie drukarki, 102
pojemnik SB-10 na kartryd¿
opis, 12
Pojemnik z kartryd¿em
przesuwanie do œrodka, 20
pokrywa przednia
funkcja, 17
Program BJ Setup Utility
dokonywanie wyborów, 59
operowanie, 58
polecenia, 63, 64, 65
pomoc, 60
rozpoczynanie, 57
tabela podsumowuj¹ca, 63, 64, 65
u¿ycie, 57, 58
ustawienia drukarki, 61
ustawienia zaawansowane, 62
prowadnik papieru
funkcja, 17
wk³adanie papieru, 34
przechowywanie
drukarka, 103
przep³ukiwanie g³owicy drukarskiej
przycisk RESUME, 20
przewód interfejsu równoleg³ego
pod³¹czanie do drukarki, 21
Przycisk CARTRIDGE
funkcja, 20
przycisk RESUME
czyszczenie g³owicy drukarskiej, 20
funkcja, 20
naprawianie b³êdów, 20
pobieranie papieru, 20
przep³ukiwanie g³owicy drukarskiej, 20
R
rêczny prowadnik
monta¿, 48
usuwanie, 101
wk³adanie, 49
S
Skaner kolorowy IS -12
opis, 12
strona kodowa
Angielska, 127
Arabska, 131
Grecka, 131
Kanadyjsko-francuska, 130
Nordycka , 130
Portugalska, 129
Rosyjska, 128
S³owiañska, 128
tabele, 126
Turecka, 129
Wielojêzyczna, 127
szybkie czyszczenie
g³owica drukarska, 97
T
tablica operacyjna
elementy sk³adowe, 19
funkcja, 17
opis, 19
przycisk POWER, 19
Tryb B
tryby emulacji, 37
tryb heksadecymalny
ustawianie, 150
w³¹czanie / wy³¹czanie, 150
wchodzenie, 50
tryb LQ
kody kontrolne, 145
podsumowanie poleceñ, 145
sekwencje ESCape (unikowe), 145
zestaw miêdzynarodowych znaków, 135
U
ustawienia drukarki
wzorzec próbny, 54
Ustawienie znaków
tryb BJ, 132
W
Windows 3.1
napêd drukarki, 37
Windows 95
napêd drukarki, 37
wk³adanie papieru
procedura, 34, 42
wk³adanie rêczne
instalowanie rêcznego prowadnika, 48
wk³adanie
foliogramy CF-102, 42
koperty, 46
papier kolorowy BJ LC-101, 42
papier o wysokim po³ysku, 42
papier po³yskowy, 42
papier tekstylny, 42
papier typu „Back Print” BF-102, 42
rêczny prowadnik papieru, 49
specjalne materia³y drukarskie, 42
wspornik do papieru
funkcja, 17
Wtyczka AC AD-320
Ÿród³o zasilania, 15
Wtyczka AC
dane techniczne, 24
instalacja, 25
pod³¹czanie, 24
uwagi, 24
wtyczka uniwersalna AD-360U
Ÿród³o zasilania, 15
wyg³adzanie
definicja, 9
rozdzielczoϾ, 9
tylko BC-10, 9
wymiana
kartryd¿ BJ BC-11e Kolor, 81
wzorzec druku próbnego, 53
druk demonstracyjny, 55
drukowanie, 50
procedura drukowania, 36
ustawienia drukarki, 50
wzorzec falisty, 54
wzorzec fontu, 55
wzorzec kratkowy, 54
wzorzec falisty
wzorzec próbny, 54
wzorzec fontu
wzorzec próbny, 55
wzorzec typu „nozzle”
drukowanie, 55
Indeks
RGB
definicja, 75
rolki drukarki
czyszczenie, 99
suszenie po oczyszczeniu, 101
rozdzielczoϾ
drukarka, 9
wyg³adzanie, 9
rozwi¹zywanie problemów
tabela odniesieñ, 104
Ÿ
Ÿród³o zasilania
Indeks
171
wtyczka AC AD-320, 15
wtyczka uniwersalna AD-360U, 15
zestaw baterii NiMH NB-300, 14
zestaw przenoœny NK-300, 14
zaciêcia papieru
usuwanie, 106
zasilanie
zasilanie w³¹czone / wy³¹czone, 26
zbiornik z atramentem
wymiana, 80
zestaw baterii NIMH NB-300
Ÿród³o zasilania, 14
Zestaw baterii, 14
zestaw przenoœny NK-300
Ÿród³o zasilania, 14
172
Indeks

Podobne dokumenty