Nowe funkcje w SpyCam

Transkrypt

Nowe funkcje w SpyCam
SportSoft AG - Oprogramowanie ESOK dla obiektów sportowych fitness, wellness, basen, p³ywalnia, stadion, si³ownia
Nowe funkcje w SpyCam
Pojawi³a siê nowa wersja programu SpyCam . Znalaz³o siê w niej wiele funkcji, które polepszaj± wspó³pracê programu
z serwerem zapisu obrazu. W najnowszej wersji programu, znacznie szybciej dzia³a podgl±d obrazu z kamer, poprzez
sieæ Internet. Zmiany doceni± szczególnie klienci z ³±czami o niskiej przepustowo¶ci. Równie¿ zarz±dzanie ¼ród³ami
obrazu sta³o siê bardziej elastyczne.
http://www.sportsoft.pl
Kreator PDF
Utworzono 8 March, 2017, 00:44

Podobne dokumenty