program prac przemieszczenie i konserwacja zabytkowych mebli

Transkrypt

program prac przemieszczenie i konserwacja zabytkowych mebli
Nr sprawy: DA.25.4.2015
załącznik nr 2E do SIWZ
PROGRAM PRAC
PRZEMIESZCZENIE I KONSERWACJA
ZABYTKOWYCH MEBLI OGRODOWYCH
Nr sprawy: DA.25.4.2015
załącznik nr 2E do SIWZ
W ramach zadania inwestycyjnego należy przenieść 1 blat stołowy i osadzić go na
jednej kamiennej nodze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Generalna procedura postępowania, przy konserwacji elementów kamiennych, jest
analogiczna do szczegółowo opisanej w programie prac konserwatorskich przy pomniku
Bolesława IV. Różnice wynikają z rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane
poszczególne obiekty. Część obiektów wykonanych ze skał krystalicznych, metamorficznych
nie wymaga odsalania.
Wymagania jakim podlegają użyte metody, narzędzia, preparaty, są analogiczne.
Należy opracować szczegółową procedurę konserwacji, określającą zastosowane zabiegi i
preparaty oraz uzgodnić ją z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego.
Należy wykonać fotograficzną i opisową dokumentację konserwatorską stanu
zachowania obiektu przed, w trakcie i po konserwacji.
Obiekty wykonane z granitu.
Obiekty należy wstępnie oczyścić i umyć. Następnie, oczyścić chemicznie z
doczyszczaniem mechanicznym i zdezynfekować.
Wykonać impregnację hydrofobową.
Wykonać stabilizację fundamentu i zmontować obiekt.

Podobne dokumenty