Karta pracy dyplomowej - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną

Transkrypt

Karta pracy dyplomowej - Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną
Załącznik nr 2
WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Kierunek studiów:
Specjalność:
Karta pracy dyplomowej
Nazwisko i imię promotora
Nazwisko i imię studenta
wykonującego pracę
Rok akademicki
....../......
Temat pracy
Rodzaj pracy
InŜynierska
Licencjacka
Rodzaj studiów
Dzienne
Zaoczne
Kierunek studiów
Specjalność
Zakres pracy – układ pracy
1.Wstęp
2............................
3............................
............................
............................
............................
x. Podsumowanie i wnioski
Literatura
Spisy tablic i rysunków
Podpis promotora
Data złoŜenia karty

Podobne dokumenty