EZK. 3041-3/10 OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu w Lublinie uprzejmie

Transkrypt

EZK. 3041-3/10 OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu w Lublinie uprzejmie
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Lublin, dnia 15.03.2010 r.
EZK. 3041-3/10
OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Lublinie uprzejmie informuje, że w wyniku rozpatrzenia ofert na dostawę
programu komputerowego(Adobe TLP Flash CS4 PL Win. Licencja Edukacyjna) w związku
z realizacją przez Powiat Lubelski projektu pn. TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH w ramach
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów grafiki komputerowej”, oferta firmy – Infast
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-055 Rzeszów została uznana za najkorzystniejszą pod
względem kryterium oceny ofert – ceny brutto.
Cena wybranej oferty wynosi 32 450,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta
pięćdziesiąt złotych).
Wykaz oferentów oraz streszczenie ich oceny i porównanie ofert zawierające punktację
przyznaną im pod względem kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer
oferty
1.
2.
3.
4.
5
6
7
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
FORCOM Sp. z o.o.
20-612 Lublin
ul. Głęboka 8a
P.P.H.U. „BIT” s.c.
37-500Jarosław
Plac Mickiewicza 10
Cena brutto zł
Liczba pkt
w kryterium
- cena 100 %
32 938,78
98,51
33 208,40
97,71
„Rynek 13”
Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp.J.
50-265 Wrocław, pl. Gen. J. Bema 2/9
33 062,00
98,14
APEX SYSTEM Sp. z o.o.
00-108 Warszawa
ul. Zielna 39
32 494,70
99,86
Infast Sp. z o.o.
35-055Rzeszów
ul. Szopena 51
32 450,00
100,00
ATUT CENTRUM Sp. z o.o.
02-665 Warszawa
al. Wilanowska 363 lok. 61
34 086,80
95,19
Quad PRO Sp. z o.o.
31-523 Kraków
ul. Kielecka 19
32 940,00
98,51
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8
9
10
11
12
MicroComp Sp. z o.o.
26 – 600 Radom
ul. M.C. Skłodowskiej 12/2
33 550,00
96,72
Cortland Sp. z o.o.
60-122 Poznań
ul. Zgoda 38
32 656,96
99,36
VICO
D. Daniłowski, K. Zakrzewski S.J.
20-325 Lublin, ul. Droga Męcz. Majdanka 74
34 620,18
93,73
RESET – PC
W. Kondratowicz-Kucewicz, A. Zams Sp.J.
20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 6
33 257,20
97,57
32 966,89
98,43
COMTRONIC Sp. z o.o.
20-601 Lublin, ul. Zana 1
Członek Zarządu
Robert Wójcikl
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty