Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców z dnia 05.01.2016 r

Transkrypt

Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców z dnia 05.01.2016 r
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
Tel.:+48 774358418, Fax.:+48 74358617
www.ekom.com.pl
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
2/ZP/2015
Odpowiedzi Zamawiającego Nr 1
na pytania Wykonawców
do treści
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
Budowa kwatery nr 2B na Składowisku Odpadów Komunalnych
w Domaszkowicach.
Nysa, dnia 05.01.2016 r.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013. poz. 907), dalej (ustawa Pzp), udzielam Wykonawcom wyjaśnień oraz
odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ:
Pytanie 1:
Odpowiedź na pytanie 1:
Nie
Pytanie 2:
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający przedłuży termin składania ofert na dzień 15.01.2016 r.
Pytanie 3:
2
Odpowiedź na pytanie 3:
Pełna treść pkt. 13.6) lit. g) Części I SIWZ – Informacji dla Wykonawców, dalej (IDW) ma brzmienie,
cytuję:
g) zobowiązanie gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (gwarancja nie może w swej treści uzależniać wypłaty
od potwierdzenia przez bank, jakąkolwiek osobę trzecią lub instytucję podpisów osób złożonych
pod żądaniem wypłaty w imieniu Zamawiającego, wypłata nie może być też uwarunkowana
żadnymi innymi formalnościami koniecznymi do spełnienia ani dokumentami koniecznymi do
złożenia wraz z żądaniem wypłaty),
Zgodnie z powyższym zapisem gwarancja należytego wykonania umowy powinna być nieodwołalna,
bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. W nawiasie Zamawiający doprecyzował
co narusza powyższe zasady. Treść pkt. 13.6) lit. g) Części I SIWZ- IDW pozostaje bez zmian.
Pytanie 4:
Odpowiedź na pytanie 4:
Jak wyżej w Odpowiedzi Nr 3.
Dodatkowo informuję, że Wykonawca zawsze może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w formie pieniężnej oraz w trakcie realizacji umowy zmieniać formę zabezpieczenia zgodnie z
art. 149 ustawy Pzp.
Pytanie 5:
3
Odpowiedź na pytanie 5:
Pełna treść § 15 ust. 2. Części II SIWZ – Wzoru umowy ma brzmienie, cytuję:
2. Umowa ubezpieczenia powinna obejmować swym zakresem:
1) sekcję mienia (odpowiedzialności kontraktowej) – z sumą ubezpieczenia odpowiadającą
wartości Umowy, na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za
wady Przedmiotu Umowy oraz
2) sekcję odpowiedzialności cywilnej – z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 4.000.000,00 PLN
(słownie: cztery miliony złotych) na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń za szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlanych.
Wyjaśniam, że chodzi o ubezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyka budowlano-montażowego (np.:
standardowe ubezpieczenie od lat praktykowane na rynku CAR/EAR) zapewniające możliwie
kompleksową i spójną ochronę inwestycji przed szkodami materialnymi, a w odniesieniu do osób
trzecich również szkodami na osobie.
Pytanie 6:
Odpowiedź na pytanie 6:
Tak.
Pytanie 7:
Odpowiedź na pytanie 7:
Pełna treść § 11 ust. 3. lit. a) Części II SIWZ – Wzoru umowy ma brzmienie, cytuję:
3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób:
a) część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z Umową wykonanie robót (70% wysokości
wniesionego
zabezpieczenia,
tj.
kwotę:
................................
PLN,
słownie:
........................... złotych) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane - po odbiorze końcowym, a jeżeli zostaną stwierdzone
wady podczas odbioru końcowego, po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
4
Powyższy zapis jest jak najbardziej zgodny z art. 151 ustawy Pzp.
W celu uniknięcia sporów podczas realizacji umowy, Zamawiający doprecyzował, który moment
wykonania zamówienia zostanie uznany przez Zamawiającego za „należyte wykonanie zamówienia” i
będzie stanowił podstawę do zwrotu Wykonawcy 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia.
Pytanie 8:
Odpowiedź na pytanie 8:
Nawierzchnia betonowa w ilości 414 m² - przedłużenie istniejącej drogi technologicznej o ok. 70 m do
zakrętu km 0+55 wg rys 3.3.
Nawierzchni asfaltowej 1169 m² - od km 0+55 do 0+350 rys.3.3.
Płyty żelbetowe 324 m² - zjazd do dna kwatery 2b (0+00).
Pytanie 9:
Odpowiedź na pytanie 9:
Należy przyjąć grubość obsypki na geowłókninie 50 cm.
Pytanie 10:
Odpowiedź na pytanie 10:
Wycinka drzew wraz z decyzją i opłatą leżą po stronie Zamawiającego.
5
Pytanie 11:
Odpowiedź na pytanie 11:
Ziemię należy przewieść na odległość do 1 km na terenie składowiska odpadów.
Pytanie 12:
Odpowiedź na pytanie 12:
Tak.
Pytanie 13:
Odpowiedź na pytanie 13:
W pasie uszkodzeń będzie nałożona nowa folia 2 mm o F około 500 m2.
Pytanie 14:
Odpowiedź na pytanie 14:
Zamawiający nie przewiduje wbudowania tych płyt i usunie je we własnym zakresie.
Pytanie 15:
Odpowiedź na pytanie 15:
Dane hydrogeologiczne stanowią załącznik do całościowego PB Domaszkowice dotyczącego kwater 1
do 4 z obszarami pod sukcesywną rozbudowę przez dziesiątki lat.
6
Pytanie 16:
Odpowiedź na pytanie 16:
Tak.
Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów Części II SIWZ - Wzoru umowy w powyższym
zakresie.
Pytanie 17:
Odpowiedź na pytanie 17:
Tak.
Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów Części II SIWZ - Wzoru umowy w powyższym
zakresie.
Pytanie 18:
Odpowiedź na pytanie 18:
Tak.
Zamawiający dokona stosownej zmiany zapisów Części II SIWZ - Wzoru umowy, zgodnie z powyższą
sugestią Wykonawcy.
Pytanie 19:
Odpowiedź na pytanie 19:
Na całej powierzchni zastosować folie PEHD obustronnie szorstką o grubości 2.0 mm i powierzchni
łącznej 18 522.5 m2 zgrzewaną na połączeniach.
7
Pytanie 20:
Odpowiedź na pytanie 20:
Jak wyżej w Odpowiedzi Nr 10 tj.:
Wycinka drzew wraz z decyzją i opłatą leżą po stronie Zamawiającego.
Pytanie 21:
Odpowiedź na pytanie 21:
Należy przyjąć grubość obsypki na geowłókninie 50 cm.
Pytanie 22:
Odpowiedź na pytanie 22:
8
Zamawiający przychyla się do uwag zawartych w powyższym pytaniu i dokona stosownej zmiany
zapisów Części I SIWZ - IDW w zakresie warunków udziału w postępowaniu dla osoby do pełnienia
funkcji Kierownika budowy.
Pytanie 23:
Odpowiedź na pytanie 23:
Należy przyjąć grubość obsypki na geowłókninie 50 cm.
Pytanie 24:
Odpowiedź na pytanie 24:
Studnie odgazowania łącznie 4 szt., które należy wykonać zgodnie z rys. nr 9 do projektu
wykonawczego z rury stalowej wraz z instalacją i obudową.
Opis studni żelb. 1600 mm został podany omyłkowo.
Pytanie 25:
Odpowiedź na pytanie 25:
Jak wyżej w Odpowiedzi Nr 10 oraz 20 tj.:
Wycinka drzew wraz z decyzją i opłatą leżą po stronie Zamawiającego.
Podczas realizacji robót urobek do usunięcia może być przemieszczony i składowany na terenie
Zamawiającego.
9
Pytanie 26:
Odpowiedź na pytanie 26:
cytat:
Zgodnie z Decyzją środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr
ROŚ.ŚR.6220.37.6.2014 z 07.05.2015 r.
Pkt. 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
a) przewidzieć rozbudowę istniejącego składowiska odpadów komunalnych Regionalnego Centrum
Gospodarki Odpadami Nysa (RCGO) w Domaszkowicach poprzez budowę nowej kwatery nr 2b o
pojemności do 122 372 m3 (do 110 135 Mg) i powierzchni do 11 874 m2,
b) przewidzieć uszczelnienie całego dna i zboczy kwatery 2b sztuczną barierą geologiczną, wykonaną z
gliny zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Isw – 0.95 o miąższości 50 cm i wartości współczynnika
filtracji w przedziale od 1.0 x 10-9m/s do 1.0 x 10-10 m/s,
c) przewidzieć wykonanie dodatkowej izolacji syntetycznej składającej się z warstwy geomembrany
PEHD o grubości 2.0 mm i warstwy geowłókniny o gramaturze 800 g/m2,
Oczywistym jest, że geomembrana jest zgrzewana ze sprawdzeniem szczelności a
geowłóknina łączona z zakładkami na posypce bentonitowej.
Pytanie 27:
Odpowiedź na pytanie 27:
Tak.
Pytanie 28:
Odpowiedź na pytanie 28:
Tak.
Odpłatnie.
10
Pytanie 29:
Odpowiedź na pytanie 29:
Rury drenarskie Typ TP – rura w pełni sącząca na całym obwodzie. Sumaryczna powierzchnia szczelin
> 50 cm2/ mb. Szerokość szczeliny wynosi 1.5 mm.
Pytanie 30:
Odpowiedź na pytanie 30:
Wg Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Pytanie 31:
Odpowiedź na pytanie 31:
Jak wyżej w Odpowiedzi Nr 8.
Pytanie 32:
Odpowiedź na pytanie 32:
Zamawiający wykona we własnym zakresie.
Pytanie 33:
Odpowiedź na pytanie 33:
Zamawiający wykona plac manewrowy we własnym zakresie
Pytanie 34:
Odpowiedź na pytanie 34:
11
Jest opisana w poz. Lp. 111 do 113 – Przedmiaru.
Pytanie 35:
Odpowiedź na pytanie 35:
Jest opisana w poz. Lp. 111 do 113 – Przedmiaru.
Pytanie 36:
Odpowiedź na pytanie 36:
Droga zjazdowa do kwatery opisana jest w Zestawieniu robót do przedmiaru w tabeli przedostatniej
poz. Lp. 2.
Kierownik Zamawiającego
Jacek Chwalenia
Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 05.01.2016 r.
12